Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ


Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ
ALAPÍTÓ OKIRATA


1. Az intézmény neve:
Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ (HAK)

Rövid megnevezése: 
HAK

2. Az intézmény székhelye:
3564 Hernádnémeti, Petőfi S. u. 85.

3. Jogelőd létrehozásának ideje:
2002. XI. 28.  

4. Működési területe:
Hernádnémeti Község Közigazgatási Területe

5. Alapító, fenntartó szerve:
Hernádnémeti Községi Önkormányzat
3564 Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38.
Adószáma:15349019-2-05
Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt. 12035803-00118869-00200005

Közfeladata: Szociális és gyermekjóléti alapellátás bentlakás nélkül

Intézményegységei:
„A”) Szociális törvény szerint működő intézményegység
„B”) Gyermekvédelmi törvény szerint működő intézményegység

Intézményegységek megnevezései és telephelyei:

Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat
H-3564 Hernádnémeti, Petőfi S. u. 85.

Idősek Klubja
H-3564 Hernádnémeti, Petőfi S. u. 85.

Mesesziget Bölcsőde
H-3564 Hernádnémeti, Petőfi S. u. 112

Cseperedő Gyerekház Családi Napközi
HH-3564 Hernádnémeti, Petőfi S. u. 85.

Csicsergő Családi Napközi
H-3564 Hernádnémeti, Petőfi S. u. 85.


6. Az intézmény irányító/felügyeleti szerve:

Hernádnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38.


7. Az intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: 635736
8. Az intézmény jogállása: önállóan működő, közszolgáltató közintézmény költségvetési szerv /Gazdálkodási feladatait az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala látja el. Önálló bérgazdálkodó/.

9. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:
Az intézmény vezetőjét a Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 9. §-ának 2. mellékletében szabályozott nyilvános pályázat keretében bízza meg a magasabb vezető beosztás ellátásával legalább öt, legfeljebb tíz évre. A munkáltatói jogkört – a kinevezés, felmentés és fegyelmi felelősségre vonás kivételével – a polgármester gyakorolja.

10. Tevékenységi besorolás: 
Alaptevékenységi szakágazat:
889   Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
8891 Gyermekek napközbeni ellátása

11. TEÁOR szerint:
881000 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül
889130 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
889900 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül
889101 Bölcsődei ellátás
889102 Gyermekfelügyelet
841201 Szociális étkeztetés

12. Alaptevékenysége: 
„A”) intézményegység esetében:
- Szociális étkeztetés
- Családsegítés
- Házi segítségnyújtás
- Nappali ellátás: Idősek klubja férőhelyek száma: 24 fő.

„B”) intézményegység esetében:
- Gyermekjóléti szolgáltatás
- Alternatív napközbeni ellátások
- Gyermekek napközbeni ellátása; családi napközi
   szakmai egységek férőhelyei száma: 7 + 7 fő
- Bölcsőde, férőhelyek száma: 20 fő.

Kiegészítő tevékenysége:
- Munkahelyi vendéglátás
- bölcsődei alaptevékenységen belül:
    - ingyenes intézményi étkeztetés
    - játszócsoport

13. Az intézmény munkaszervezete:
1 fő intézményvezető,
4 fő szociális gondozó,
2 fő családgondozó
1 fő kisegítő
2 fő bölcsődei szakgondozó
4 fő bölcsődei gondozó
2 fő nevelő
2 fő szakgondozó

Az intézmény alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az intézmény vezetője gyakorolja. Az intézmény dolgozói munkaviszonyára a közalkalmazottakról szóló törvény és végrehajtási rendeleteit kell értelemszerűen alkalmazni.

14. Az intézmény vállalkozási tevékenysége:
Az intézmény nyereségorientált vállalkozási tevékenységet nem folytat. Szabad kapacitását alaptevékenysége keretében hasznosítja.
Az általa nyújtott szolgáltatások- amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – térítésmentesek.

15. Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyona:
Mesesziget Bölcsőde Hernádnémeti, Petőfi u. 112. sz. alatt található, és Hernádnémeti, 850. hrsz. alatt nyilvántartott épület.
HAK székhelye és a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, valamint az Idősek Klubja telephelye működésére az ingatlan-nyilvántartásban Hernádnémeti 991. hrsz.; Hernádnémeti, Petőfi S. u. 85. sz. alatt szereplő, természetben a Hernádnémeti, Szondy Gy. utca 5. sz. alatti bejáratról megközelíthető Kastély épület szolgál, megosztott használattal.
Valamennyi ingatlan a Hernádnémeti Községi Önkormányzat tulajdonában áll, melyeket a fenntartó az intézmény rendelkezésére bocsát, a feladat ellátásához szükséges eszközök, berendezések, felszerelések leltár szerinti átengedésével együtt.

16. Az intézmény vagyona feletti rendelkezési jog:
Hernádnémeti Községi Önkormányzatot illeti meg. Az intézmény a rendelkezésre álló vagyont nem jogosult elidegeníteni ill. biztosítékként felhasználni.

17. Bankszámlarend:
Az intézmény költségvetési elszámolási és egyéb számlával nem rendelkezik

18. Az alaptevékenység meghatározása:

Idősek klubjában:
A gondozott személy életkörülményeinek, egészségi állapotának javítása, harmonikus életvitelnek megteremtése. Otthonos környezet kialakítása, napi étkezések biztosítása, egészségügyi ellátás, pszichés gondozás, hasznos időtöltés, foglalkozásokon való részvétel.

Házi segítségnyújtás:
A gondozásra szorulóknak lakásukon történő szükségszerű és igényelt segítségnyújtás. /ebéd házhoz szállítása, bevásárlás, gyógyszerkiváltás, mosdatás, öltöztetés, ágyazás, takarítás, fűtés, orvos hívás, stb./
Az intézmény az igénylők részére mosás szolgáltatást nyújt a kapacitás teljes betöltése érdekében.

Szociális étkeztetés:
Az egészségi állapot és szociális helyzet miatt a rászorulók részére étkeztetés biztosítása

Családsegítő szolgálat:
- Az életvezetési problémákkal, szociális, mentális, és egyéb problémákkal küzdő családok ill. személyek segítés, tanácsadás, szolgáltatások nyújtása
- A szociális szolgáltatások koordinálása, a kliensek problémájának megoldása érdekében
- A működési területen élő lakosság szociális helyzetének figyelemmel kisérése és a nagy gyakorisággal előforduló problémák illetve azok okainak jelzése a megfelelő, cselekvésben illetékes szerveknek

Gyermekjóléti szolgáltatás:
- A veszélyeztetettséget észlelő és jelző hatékony információs rendszer működtetése érdekében a településen a megelőzésben érintett valamennyi intézmény és hatóság szakembereinek együttműködésének megszervezése, közös stratégiájának kidolgozása.
- A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében erre kijelölt munkatárs alkalmazásával annak biztosítása, hogy álljon a család, ill. a veszélyeztetett gyermek rendelkezésére olyan segítő szakember, akihez önként fordulhatnak, ill. akit a gyámhatóság szükség esetén a család, a gyermek mellé kirendelhet.

Bölcsőde:
Gondozásban, nevelésben részesülő gyermekek köre: 2-3 éves gyermekek bölcsődei ellátása, - kivételesen az intézményvezető engedélyével 18 hónaptól-3 éves korú gyermekek- Bölcsődei ellátás keretében biztosítja a családban nevelkedő gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését, a gyermekek 3 éves korának betöltéséig, illetve annak a nevelési évnek a végéig, amelyben a gyermek a 3. életévét betölti. Orvosi szakvélemény alapján biztosítja továbbá az óvodai nevelésre még nem érett gyermekek gondozását, nevelését. A gyermek 4 életévének betöltését követő aug.31. napjáig.

Családi napközi:
Integrált szervezeti formában, két egymástól elkülönülő szakmai egységként működő napközbeni ellátási forma, amely a bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, továbbá iskolai oktatásban részesülő gyermekeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli – gyermekek családi napköziben történő, nem közoktatási célú ellátása.
A családi napközi az alapellátás keretében a családban nevelkedő 20 hetes – 14 éves korú gyermekek számára nyújt, életkoruknak megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást az e célra kialakított családias környezetben, a gyermekek egyéni és életkori sajátosságainak szem előtt tartásával.

19. Kiegészítő tevékenysége:
Alaptevékenységen túli a családi nevelést támogató szolgáltatás: játszócsoport. Külön játszócsoport kialakításával, a gyermekeket akár a szülőkkel vagy hozzátartozókkal együtt is fogadják, a nap egy bizonyos szakában, közös élményt nyújtó foglalkoztatás biztosításával. Egyúttal biztosítja a gyermekek szakszerű felügyeletét.
Alternatív napközbeni ellátás körébe tartozó játéktevékenységhez kötődő, családi nevelést segítő, illetve szülő-gyermek kapcsolatot erősítő játszócsoport működtetése.

20. Az intézményben működtetett szakfeladatok meghatározása:
2009. december 31-ig:
552312 intézményi (gyermek), étkeztetést szervez, biztosít
552411 Munkahelyi étkeztetés
853233 Házi segítségnyújtás
853244 Családsegítés
853255 Szociális étkeztetés
853266 Nappali szociális ellátás
853277 Szociális foglalkoztatás
853222 Családi napközi, nappali felügyelet
853288 Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
853211 Bölcsődei ellátás
751768 intézményi vagyon működtetése
751954 Szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek

Az Intézményben működtetett szakfeladatok 2010. január 1.-től:

Alaptevékenységek:
8800001 Bentlakás nélküli szociális ellátások komplex támogatása
8810001 Idősek, fogyatékosok bentlakás nélküli szociális ellátásának komplex támogatása
8559351 Szakmai továbbképzések
8810111 Idősek nappali ellátása
8810901 Idősek, fogyatékossággal élők egyéb szociális ellátása bentlakás nélkül
8891011 Bölcsődei ellátás
8891021 Családi napközi
8891081 Gyermekek egyéb napközbeni ellátása
8891091 Gyermekek napközbeni ellátáshoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások
8892011 Gyermekjóléti szolgáltatás
8892051 Iskolai szociális munka
8899211 Szociális étkeztetés
8899221 Házi segítségnyújtás
8899231 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
8899241 Családsegítés
8901111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
8901141 Hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
8901151 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére
8902211 Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor megteremtését célzó programok

Kiegészítő tevékenységek:
5629162 Üdülői, tábori étkeztetés
5629172 Munkahelyi étkeztetés
8110002 Építményüzemeltetés
9105022 Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése

21. Gazdálkodással összefüggő jogosítványok:
Önállóan működő, az előirányzatok kezelése szempontjából részjogkörrel rendelkező költségvetési szerv.
Az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott éves költségelőirányzattal a beruházásokat, felújításokat illetően a Polgármesteri Hivatallal egyetértésben gazdálkodik és azzal az éves zárszámadás keretében számol el.

22. Az intézmény képviseletének rendje:

Az intézményt az intézményvezető képviseli, akadályoztatása esetére a képviselet rendjéről az intézmény SZMSZ-e rendelkezik.

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya a munkavállaló, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári törvénykönyvről szóló 1952. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.


Záró rendelkezések:

Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az önkormányzat és intézményei működésére vonatkozó rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni
Ezen alapító okirat 2009. 09. 01.-én lép hatályba, amit az Önkormányzat 70/2009. (VIII. 06.) sz. határozatával hagyott jóvá, egyúttal az 51/2009. (V. 26.) önkormányzati határozattal elfogadott alapító okirat előírásai hatályukat vesztik.


Hernádnémeti, 2009. augusztus 6.

dr. Orosz Zsolt
polgármester


Településképi Arculati kézikönyvRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokJegyzőkönyvek