Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2010. július 9.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

Száma: 1-9/2010.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. július 09-én megtartott soron kívüli üléséről.

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Győző, Fésűs Nándor, Fukk Sándor József, Gilányiné Nagy Orsolya, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László, Répási János, Répási Lajos Szűcs Róbert önkormányzati képviselők.

Igazoltan távol van: Karajz Ottó György önkormányzati képviselő

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

Boros Lajosné dr. jegyző

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ezt követően tett javaslatot a testületi ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolta Farkas Győző és Szűcs Róbert képviselőket.

N a p i r e n d :

1. Hernádnémetit érintő 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzet időszakában megsemmisült/helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok tulajdonosainak kárenyhítéséről szóló rendelet
Előterjesztő: polgármester


Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag, kézfelemeléssel, határozathozatal nélkül, jóváhagyólag tudomásul vette a napirendre és a hitelesítők személyére tett javaslatot.


1. Hernádnémetit érintő 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzet időszakában megsemmisült/helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok tulajdonosainak kárenyhítéséről szóló rendelet megalkotása


Dr. Orosz Zsolt polgármester ismerteti képviselő társaival, hogy a tegnapi napon megjelent a 1148/2010. (VII.8) Korm. határozat, mely tartalmazza a Kormány által önként vállalt kárenyhítés odaítélésének, folyósításának szabályait. Az ágazati felelősök meghívták a veszélyhelyzettel érintett önkormányzatok vezetőit előzetes tájékoztatás céljából, ahol ismertették a kormányhatározat elveit, a végrehajtásával szembeni elvárásokat. Sürgető feladat az elemi lakhatási feltételek biztosítása az érintettek számára, ezért nagyon szoros határidőkkel kell dolgozni a feladat végrehajtása során. Ezért is a lakásvásárlást preferálja, ez lenne a leggyorsabb, és legegyszerűbb módja a kárenyhítésnek.
A rendelet tervezet 2.§ (4) bek. érintően módosító javaslatot tesz, miszerint a feltételeknek megfelelő károsultak máshonnan meg nem térülő kárát 100%-ban támogassa az önkormányzat. Ezzel összhangban kerüljön módosításra a rendelet tervezet 5.§ (1)–(2) bekezdései is.

Szűcs Róbert képviselő kérdezi, hogy mi történik a később mutatkozó károkkal, illetve a kárfelmérés óta településünkön lehet-e már ilyenről tudni?

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a kormány gondolt erre a lehetőségre is, mivel az elemi lakhatási feltételek megteremtésére biztosított keret 10%-át egy tartalékalapban helyezi el, melyet a később előjövő hibákkal érintet ingatlantulajdonosok kárenyhítésére kíván fordítani.

Fésűs Nándor képviselő javasolja, hogy bár nem kötelessége az önkormányzatnak, vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a határozatnak meg nem felelő, de lakás nélkül lévő személyeknek tudnának-e segíteni.

Dr. Orosz Zsolt polgármester ezzel kapcsolatosan beszámol Balog Zoltán államtitkár úr Hernádnémetiben tett látogatásáról. A látogatás elég nagy sajtó visszhangot kapott, sajnos ennek az lett a következménye, hogy az általános megfogalmazásokba a rosszindulatú emberek sok mindent bele magyaráztak, kiforgatták.

Szűcs Róbert képviselő elmondja, hogy ő is megerősítette a hozzá fordulóknak, hogy az öngondoskodás, és a családban meglévő tartási kötelezettség elsőbbséget élvez. Javasolja, hogy a károsulttal történő megállapodás úgy kerüljön megkötésre, hogy a telek kerüljön az önkormányzat tulajdonába, hiszen ott a belvízi veszélyeztetettség miatt nem lenne helyes újra építkezni.

Fukk Sándor József képviselő felhívja társai figyelmét a Duna Tv-ben elhangzott riportra, ahol sokkal korrektebben, nem félreérthetően lehetett tájékozódni.

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatokat:

Hernádnémeti Önkormányzat
80/2010. (VII. 09.) HATÁROZATA
Tárgy: módosító indítvány

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a rendelet tervezet 2.§ (4) bekezdése helyébe a következő szövegrész kerüljön:

„A károsult máshonnan meg nem térült kárát 100%-ban támogatja az önkormányzat.”

Felelős: Polgármester
Határidő: azonnali
Hernádnémeti Önkormányzat
81/2010. (VII. 09.) HATÁROZATA
Tárgy: módosító indítvány

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a rendelet tervezet 5.§ (1)–(2) bekezdése helyébe a következő szövegrész kerüljön:

(1) „A biztosítással rendelkező károsult esetében a máshonnan nem fedezett kár 100%-ig, de legfeljebb 3.000.000,- Ft-ig.”

(2) „A biztosítással nem rendelkező károsult esetében a máshonnan nem fedezett kár 100%-ig, de legfeljebb 3.000.000,- Ft-ig.”


Felelős: Polgármester
Határidő: azonnali


A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendeletet:

Hernádnémeti Község Önkormányzata
Képviselő testületének
9/2010.(VII. 9.)
rendelete


a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált lakóingatlanok kárenyhítésére kapott központi támogatás felhasználásáról

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő testülete – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában kapott felhatalmazása, valamint, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény rendelkezéseit is figyelembe véve, továbbá a 1148/2010. (VII. 08.) Kormányhatározatra tekintettel a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált magántulajdonban lévő lakóingatlanok tulajdonosai elemi lakhatási feltételeinek biztosítására jóváhagyott központi támogatás felhasználásáról a következő önkormányzati rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1 §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat közigazgatási területén a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná vált lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyen feltüntetésre váró ingatlanra, melyet életvitelszerű lakhatásra használtak.

(2) A támogatás az (1) bekezdésben szereplő ingatlanok tulajdonosai, haszonélvezői (a továbbiakban: károsult) számára állapítható meg.


A támogatás feltételei

2. §

(1) A támogatás a káresemény időpontjában a károsult elemi lakhatási feltételeinek legfeljebb a veszélyhelyzetek időszakát megelőző állapot szerinti mértékéig nyújtható.

(2)A károsultnak akkor nyújtható támogatás, ha
a) a károsodott ingatlan építési engedéllyel épült vagy fenntartási engedéllyel rendelkezik, illetve vélelmezhető, hogy építése és használatba vétele megfelelt az akkor hatályos jogszabályoknak,
b) az ingatlan a káresemény idején a károsult által életvitelszerűen lakott volt, feltéve, hogy a károsult lakcíme a károsodott ingatlan címére van bejelentve. Ennek hiányában az életvitelszerű lakottság más hitelt érdemlő módon is bizonyítható. A feltétel alól mentesülhet az a tulajdonos, illetve haszonélvező, aki valamely átmeneti ok miatt (pl. tartós kórházi kezelés) nem lakta életvitelszerűen a károsodott ingatlant a káresemény időpontjában,
c) a károsult vállalja, hogy a támogatás és a más módon megtérülő összeg (pl. adomány) felhasználásával, valamint saját forrásból a vásárlást, vagy az újjáépítést haladéktalanul elvégzi,
d) a kár bizonyíthatóan 2010.május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában keletkezett,
e) a károsult a károsodást az önkormányzat felé bejelentette,
f) a károsult nyilatkozik arról, hogy a károsult ingatlanra és a káreseményre a kár keletkezésének időpontjában volt-e érvényes biztosítása. Amennyiben rendelkezett biztosítással nyilatkozik a biztosítónak a kárral összefüggő megállapításáról és a kártérítés folyósításáról soron kívül – a tudomásszerzéstől számított 2 napon belül – tájékoztatja az önkormányzatot.

(3) Egy tulajdonos számára csak egy károsult ingatlan vonatkozásában nyújtható támogatás.

(4) A károsult máshonnan meg nem térült kárát 100 %-ban támogatja az önkormányzat.


3.§

Nem nyújtható támogatás:

a) ha a károsultnak, házastársának, élettársának és kiskorú gyermekének, együtt költöző családtagjainak – a megsemmisült, vagy helyreállíthatatlan ingatlanon túlmenően – lakástulajdona, állandó használati joga van,
b) a felmerült kár, biztosító által elismert és megtérített részére,
c) más módon megtérülő összegre,
d) a lakás rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiségre még akkor sem, ha az a lakóépülettel egybeépült (pl. garázs, műhely, üzlet, gazdasági épület)

A támogatás formái

4. §

(1) A támogatás felhasználható
• lakóingatlan vásárlására,
• új lakás építésére,
• építőanyag és építési szolgáltatás vásárlására,
• a kiválasztott tervek adaptálásának költségeire, kivitelezési eljárások díjazására.

(2) A károsult támogatása, illetve a támogatás károsultak részére történő rendelkezésre bocsátása nem történhet készpénzben.
Az önkormányzat a megállapított támogatást közvetlenül az eladónak, vagy szállítónak fizeti ki, a szerződés, vagy számla benyújtását és ellenőrzését követő 5 munkanapon belül. A támogatás folyósítása teljesítményarányosan történik, újjáépítésnél a felelős műszaki vezető ellenőrzésről tett írásbeli jelentését követően, a bizonylatok alapján.

(3) A támogatás a településen kívüli új lakás építésére vagy lakásvásárlásra is felhasználható.


A támogatás mértéke

5. §

(1) A biztosítással rendelkező károsult esetében a máshonnan nem fedezett kár 100 %-ig, de legfeljebb 3.000.000 Ft-ig.

(2) A biztosítással nem rendelkező esetében a máshonnan nem fedezett kár 100 %-ig, de legfeljebb 3.000.000 Ft-ig.


Eljárási rend

6. §

(1) A támogatás iránti kérelmet a rendelet mellékletében az erre rendszeresített formanyomtatványon az abban megjelölt nyilatkozatokkal együtt kell benyújtani.

(2) A támogatás iránti kérelmet a rendelet hatálybalépését vagy a hivatalos kárfelmentést követő öt napon belül lehet benyújtani, amely határidő jogvesztő.

(3)A támogatás iránt benyújtott kérelmekről a képviselő testület dönt.

(4) A támogatás nyújtásának, felhasználásának, ellenőrzésének, visszafizetésének szabályait külön támogatási megállapodás tartalmazza, amelyet a polgármester köt a károsulttal, a jegyző ellenjegyzése mellett.

(5) A támogatás nem célnak megfelelő felhasználásának jogkövetkezményeit a támogatási megállapodás tartalmazza.

Záró rendelkezés

7. §

Ez a rendelet 2010. július 15. napján lép hatályba és 2010. július 20.-án hatályát veszti. Kihirdetéséről a jegyző soron kívül gondoskodik.


dr. Orosz Zsolt sk.
polgármester

Boros Lajosné dr. sk
jegyző

 

Egyéb napirendi pont hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte a megjelentek aktív közreműködését és a testületi ülést bezárta.

 

Kmf.

 

Dr. Orosz Zsolt        Boros Lajosné dr.
  polgármester        jegyző

 

Farkas Győző             Szűcs Róbert
    hitelesítő         hitelesítő


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumok