Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2012. december 21.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.
 
 
Száma: 1-23/2012.
 
 
J e g y z ő k ö n y v
 
 
Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. december 21-én megtartott soros üléséről.
 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők
 
Igazoltan van távol: Forgács István képviselő
 
Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
 
Boros Lajosné dr. jegyző
 
 
Érdeklődő: 1 fő
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a soros ülésen a képviselő-testület tagjait, a lakosság részéről megjelent érdeklődőket, valamint otthon a televízió előtt ülőket, akik végigkísérik a képviselő-testület munkáját. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 5 fő képviselő jelen van, Lipták Zoltán képviselő később érkezik.
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére. Az SZMSZ 16.§ (11) bek. szerint a jegyzőkönyv hitelesítői: Nagy László és Répási János képviselők
 
A képviselő-testület 5 igen szavazattal a napirendi pontokat elfogadta.
 
N a p i r e n d:
                       
                        Napirend előtt: Tájékoztató a korábban hozott határozatok
                        végrehajtásáról
                        Előterjesztő: Polgármester
 
1.      Szemétszállítás 2013. évi közszolgáltatási díjának meghatározásáról
Előterjesztő: Polgármester
 
2.      2013. évi teljesítménykövetelmények meghatározása
Előterjesztő: Polgármester
 
3.      Önkormányzat képviselő-testülete 2013. évi munkatervének meghatározása
Előterjesztő: Polgármester
 
4.      Tájékoztatás az adóztatás 2012. évi alakulásáról
Előterjesztő: Polgármester
 
5.      Igazgatási szünet meghatározásáról szóló rendelet
Előterjesztő: Jegyző
 
6.      Egyéb indítványok, javaslatok
 
 
Napirend előtt:
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy
-          a járásokkal kapcsolatban új jogszabály jelent meg, a polgármesteri hivataloknál is átalakítások történnek ennek kapcsán. Ennek eredményeképpen elvárásainknak megfelelően Hernádnémetiben is lesz járási kirendeltség, a kollégák itt maradnak, de járási alkalmazottak lesznek. Az aktív létszám felét átvette a járási hivatal, ezért két álláshelyet meghirdetett a Polgármesteri Hivatal, melyekre sokan jelentkeztek. Helyi pályázók határozott időre, egy évre nyertek felvételt: Révész Enikő és dr. Farkas Ildikó.
 
-          Korábban már döntés született arról, hogy 2013. január 1.-től az állam átveszi az általános iskola működtetését, mivel a 3000 főt meghaladja a lakosságszám, ezért a működtetés átadása külön döntést igényelt. A működtetéshez hozzájárulást kell biztosítani. Ez kedvező az önkormányzat számára, mert nagyobb teher volna, ha a működtetést is az önkormányzat vállalja, a képviselő testület is az átadás mellett döntött. Ezzel éves szinten 20 millió Ft-ot takaríthat meg az önkormányzat.
 
-          Az önkormányzat döntést hozott az adósságrendezés kérdésében, a Kormány az 5000 fő alatti lakosság szám esetén az adósságot átvállalja. Hernádnémeti önkormányzat felelős gazdálkodást folytatott mindig is, hitelt nem vett fel, a tartozás szerencsétlen eset miatt történt, de ez alól most mentesül az önkormányzat. A dokumentumok határidőre elküldésre kerültek. Az intézményeink dolgozóinak jó híre van, így a köztisztviselők is jó szakemberek. Elismerésben részesültek szakemberek által.
 
-          ÖNHIKI-ben jelentős összeget kapott az önkormányzat, 20 millió forintot. Még nem kapott az önkormányzat ilyen nagy összeget, ezzel a számlatartozást tudja rendezni.
 
-          Farkas Zoltán képviselő többször felvetette a szeméttároló edények kérdését, ki jogosult a 60 literes és a 120 literes edényre. A képviselő-testület a helyi rendelet szerint felülvizsgálta a kedvezményezetti kört, melynek alapján 153 fő nem jogosult a 60 literes kukára. A mai napon meghirdetésre került a szemétgyűjtő edényzet cseréje 120 literesre.
 
-          Év végére a képviselői tiszteletdíjak kifizetésre kerültek. Lipták Zoltán és Répási János képviselők tiszteletdíjukat az önkormányzat működésére ajánlották fel. Farkas Zoltán képviselő a második negyedévi tiszteletdíját az általános iskola javára ajánlotta fel. A polgármester az önkormányzati autót saját keresete terhére tartotta fenn márciustól decemberig, ennek költségét nem igényelte vissza.
 
-          A Belügyminisztérium meghirdette a szociális célú tűzifa pályázatot. A pályázaton az önkormányzat 59 erdei m3 tűzifát nyert. A szociális célú tűzifa támogatásról szóló önkormányzati rendelet elkészült a jegyző által kidolgozásra került, amelyet a képviselő-testület elfogadott, amely szerint 0,5 (erdei) m3 fával támogatja a jogosultakat az önkormányzat a pályázat alapján. A lakosság értesítése megtörtént plakátok, szórólapok által. A mai nap is érkeztek kérelmek, feldolgozásuk folyamatban van. A fa még nem érkezett meg, a kiosztására a jövő évben kerül sor. A pályázat biztosít rá bizonyos összeget, 12.000 forint/ erdei m3-t, az önkormányzat 2.000 forint + áfa/ erdei m3-t önrésszel támogatja és a kiszállítás költségeit is viseli.
 
16:45 órakor Lipták Zoltán képviselő megérkezik.
 
Karajz Ottó György képviselő: Hangsúlyozza, hogy a képviselő-testület 0,5 erdei m3 fát szavazott meg.
 
 
1.      napirendi pont: Szemétszállítás 2013. évi közszolgáltatási díjának meghatározásáról
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester rátér az első napirendi pontra, és elmondja, hogy Hegedűs Tamás az AVE Kft. részéről szeretne tájékoztatást adni. Előtte a polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy a korábbi években a képviselő-testület elvállalta, hogy a teljes községre eső díjat egy összegben kifizeti a szolgáltatónak és továbbszámlázza a lakosságnak. Kedvezményes árat ért el így az önkormányzat. Mivel hatalmas lett a lakosság kintlévősége, ezért ez tovább nem volt lehetséges és félévtől nem vállalta az önkormányzat, így a lakosságnak már nem kedvezményesen számlázták a díjat, a szolgáltatóval került kapcsolatba a lakosság. A hulladékgazdálkodási törvény változása szerint 2013. január 1-től a szolgáltatónak az állam felé 3.000 forint/ tonna lerakási díjat kell fizetni, amely 2014-től még több lesz. A szolgáltató ezt nem tudja vállalni, a lakosságra hárul át, amely díjemelést von maga után. A lakosság viszont nem terhelhető tovább.
A szolgáltatók korábban azt jelezték, hogy egységes díjakat szeretnének kialakítani. A szolgáltatóval kapcsolatban álló más településeken általában 19-20%-os díjemelésre tettek javaslatot, míg Hernádnémetiben ez 24-25%-os emelkedést jelentene. Jogszabály alapján kötelező szolgáltatás a szemétszállítás. Ha valaki nem veszi igénybe, akkor is ki kell fizetni a szolgáltatás díját.
A polgármester átadja a szót az AVE Kft. képviselőjének, Hegedűs Tamásnak.
 
Hegedűs Tamás köszönti a résztvevőket. Ismerteti a körülményeket: a településen 2012. december 31-én lejár a Kft-vel kötött szerződés. A miskolci konzorcium tagja Hernádnémeti is. A konzorcium úgy döntött, hogy közbeszerzési pályázatot ír ki a begyűjtés tekintetében, melynek során elnyerték a pályázatot, mint a legjobb pályázó. A másik pályázat, amelyben a község és a szolgáltató is részt vesz a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés és biohulladék gyűjtés biztosítása. A pályázat megírásánál figyelembe kellett venni a jövőben jelentkező költségeket is. A nemrég megalkotott új jogszabály bevezette a lerakási díj intézményét, mely a legnagyobb költséghányadot jelenti, de más költségtényezők is vannak. A díjat 2014-től az illetékes miniszter hirdeti ki, rendeletben, a Magyar Energia Hivatal javaslatára, nem az önkormányzat határozza meg. 100 forint/fő/év díjat kell megfizetni jövőre a lakosoknak. A törvény által meghatározott költségek miatt fog emelkedni a szemétszállítási díj. Társaságuk az infláció körüli díjemelésre tett volna javaslatot, ha nincs ilyen átfogó jogszabályváltozás. A konzorcium 2012. december 30-tól felmondja a régi szerződést és 2012. december 31-től újat köt.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy nem a szolgáltató okozza az áremelkedést, hanem a törvény rendelkezése miatt fog történni. Viszont a lakosság nem fogja tudni kifizetni.
 
Répási János képviselő elmondja, hogy egyetért a polgármesterrel, a díjak elfogadhatatlanok. Hegedüs Tamástól kérdezi, hogy mennyi a szemét mennyisége.
Literben van meghatározva a fizetendő díj, míg a többi adat a begyűjtött hulladék súlya (tonna) alapján van megadva.
Kérdezi továbbá, hogy miért nem lehet a lakosságnak megválasztani az edényzet nagyságát. Sokan élnek egyedül, elég volna nekik a 60 literes, de még nincs 65 éves. A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést a lakosság maga végzi el, könnyítést lehetne adni a lakosságnak, mivel ő végzi el a szelektálási munkát.
 
Hegedűs Tamás válaszában elmondja, hogy jogos a kérdés. Korábban jogszabály írta elő az űrmértéket, mely szerint 4 liter/fő/nap a hulladéktermelés. Ez alapján történt a kategorizálás. Az önkormányzat rendeletében szabályozza, hogy ki kap 60 literes szeméttároló edényt. Évközben a díjkalkulációt az aktuális állapot szerint kellett a pályázatban meghatározni. Határt kell húzni a 60 literes edényekre való jogosultság meghatározásánál, mert akkor mindenki a 60 literest választaná és illegális hulladék lerakáshoz vezetne, és ezzel megszűnne a kedvezményes díj biztosításának lehetősége. Igazságosabb megoldás lesz a jövőben a törvény előírása, mely szerint ingatlanonként a súlyát mérik le a hulladéknak. A törvény szorgalmazza a kéttényezős díj bevezetését, a díj egyrészt az általános mindenhol jelentkező költségeket tartalmazná, másrészt a hulladék tényleges mennyisége alapján fizetendő díjakat. A súly szerinti költségeket osztják literekre. Ahogy a polgármester mondta, egyre nagyobb rá az igény, hogy egységes díjakat alkalmazzanak, de előbb egyéb irányú fejlesztéseket kell a szolgáltatóknak elvégezniük. Kéri a lakosságot, hogy vegyék igénybe a szelektív hulladékgyűjtést, így csökken a lerakott hulladék mennyisége, ezzel a begyűjtés költsége, illetve a szelektíven gyűjtött hulladék révén bevételhez jut a szolgáltató és így csökkenthető a lakosság hulladékszállítás díja. A lerakási adó nagyon magas. Érdemes szelektíven gyűjteni.
 
Répási János képviselő kérdezi, hogy az AVE a mennyiséget tonnában méri és ez növekvő vagy csökkenő tendenciát mutat.
 
Hegedűs Tamás válaszában elmondja, hogy rossz megoldás az elégetés, mérgező és szennyezi a környezetet. Hozzáteszi, hogy a hulladék jellege m3-re csökkenő tendenciát mutat, súlyra viszont nő. Ha csökkenne a súly, csökkenne a szállítás költsége. Literre van levetítve az ártalmatlanítási költség.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a lakosságot érdekeltté kell tenni a szelektív hulladékgyűjtésre, a visszanyerhető anyag aránya minél magasabb legyen. A 60 literes edényzet 20%-al lehet az összesnek, ha több a 60 literes edény száma, nő a díja. Mi okozza azt, hogy Hernádnémetiben olyan magas az ürítés díja a többi településhez képest?
 
Hegedűs Tamás válaszában elmondja, hogy amikor a díj-politikával képezték a díjakat, ha nem tartották az arányt, eltolódik az árbevétel. Tervezésnél az árbevételt kellett meghatározni, ezért kellett különbséget tenni a 60 literes és a 120 literes között. Másként jelentkeznek az ürítési díjak. Az ok, hogy a településen magasabb a díj, az a következő: eltérő az edény össz-liter száma, a lakosság szám és a súlymennyiség is. A visszaosztásnál adódik az eltérés településenként, ami nem nagy eltérést jelent.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy ez az arány felülvizsgálatra került, 153 edény cseréje lett meghatározva, ezt időben jelezték a szolgáltató felé, és kérdezi, hogy ezt figyelembe vették-e a díjszámításnál?
 
Hegedűs Tamás válaszában elmondja, hogy a pályázathoz csatolt díjkalkulációnál a mai edénycserét még nem vették figyelembe, de a mai napon új díjkalkulációt készítettek, mely szerint a 2013. évi (bruttó) hulladékszállítási díjak az alábbiak szerint változnak:
 
60 literes                    295 Ft/ürítés                          (korábbi javaslat 307 Ft/ürítés)
120 literes                 434 Ft/ürítés                          (korábbi javaslat 459 Ft/ürítés
240 literes                 711 Ft/ürítés                          (korábbi javaslat 806 Ft/ürítés)
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy az adózás előtti eredmény mit tartalmaz.
 
Hegedűs Tamás válaszában elmondja, hogy kicsit magasabb az összeg a 120 literes ürítés miatt van.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi, hogy a nagyobb település hátrányban van? Többe kerül a szemétszállítás?
 
Hegedűs Tamás kifejti, hogy ez változó, a lakosságszámot is figyelembe kell venni és ingatlanonként más a népsűrűség.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy korábban Miskolc díja is alacsonyabb volt, mint Hernádnémeti díja.
 
Hegedűs Tamás válaszában elmondja, hogy ez már megváltozott.
 
Lipták Zoltán képviselő üdvözli Hegedűs Tamás urat, majd kifejti, hogy 2014-től egy hivatal fogja megállapítani a díjat, nem az önkormányzat. Úgy gondolja, hogy ezzel a nagyarányú díjemeléssel arra készülnek fel 2013-ban, hogy a Hivatal ebből a magas díjból induljon ki 2014-ben. Hernádnémetiben jól működik a szelektív hulladékgyűjtés. Folytatásként elmondja, hogy a polgármester szerint is községünk nincs messze Miskolctól, jók a közlekedési viszonyok. Kérdezi, hogy van- e jogosultságuk megállapítani, hogy ki kapja a 60 literes és a 120 literes edényeket. 2004-es önkormányzati rendeletét vizsgálta át a képviselő-testület, melynek eredményeként sokan nem jártak jól. Hernádnémeti is társult a konzorciumhoz, így elvárja a község a kedvezőbb díjakat, mert mi is konzorcium tagok vagyunk, ezáltal kvázi tulajdonosok vagyunk. A Kft-ben tulajdonosi hányaddal rendelkező Miskolcnak sokkal kedvezőbbek voltak a hulladékszállítási díjra tett ajánlataik.
 
Hegedűs Tamás válaszában elmondja, hogy a képviselő-testület szabályozta rendeletében a 60 literes, illetve a 120 literes kukára való jogosultságot. A társaságuk csak javaslatot tesz az arányokra. Lehet mindenkinek 60 literes kukája, de akkor más árakat kell kikalkulálni. Örömmel fogadta, hogy jól működik a szelektív hulladékgyűjtés. A szelektív hulladékot is gyakrabban el tudják vinni, ki kellett dolgozni a járatok számát a költségek miatt. A kommunális hulladékban még sok hasznosítható szemét marad. A házhoz jövő, illetve a hagyományos szelektív hulladékgyűjtéssel igaz, hogy a lakos dolgozik, de ez megtérül számára, mivel ezáltal csökkenthetők a díjak. Az áremelés mértékét a törvényváltozás hozta, bele vannak kényszerítve az új tételekre és a lakosság is. Ezt a közszolgáltatást nem lehet kereszt finanszírozni, más ágazatból nem lehet kiegészíteni a hulladékgazdálkodásra vonatkozó bevétel kiesést. Miskolc város 45%-ban tulajdonos az AVE Kft-ben. Más szolgáltatónál drágább a díj. A konzorcium tagjai a konzorciumi vagyon vonatkozásában osztatlan közös tulajdonosok.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy az önkormányzat szabályozta a 60 literes illetve a 120 literes kukák arányát. Az AVE Kft. javasolta az arányt. Az áremelés 15%, nem az AVE Kft. hibája, a törvény szerint kötelező. Az adózás utáni eredményt a cég szétterítené a lakosság számára. Más településen látott arra példát, hogy chippel látják el a szemétgyűjtőedényeket és a lakos így annyi díjat fizet, amennyi hulladékot elszállítanak tőle. Véleménye szerint az önkormányzat még az idén a rendelkezésre álló keret mértékéig biztosíthatná a 60 literes edények használatát, a szolgáltató pedig átszámíthatná a díjakat.
 
Hegedűs Tamás elmondja, hogy a jogszabály szerint nyereségre, tisztességes haszonra jogosult a szolgáltató. A fejlesztésekhez, stabil működéshez szüksége van ezekre. Előfordul, hogyha nem fizet a lakos, cégüknek el kell szállítani a hulladékot, más szolgáltató ezt nem teszi. Nem az ő hibájuk a növelés. Nagy a kintlévősége a cégnek is. Az önkormányzat korábbi felülvizsgálata alapján intézkedtek az edénycseréről, ezután is van arra mód, de valakinek fizetnie kell a költségeket. A kisebb edényeket meg kell rendelni, le kell gyártatni.
 
Karajz Ottó György képviselő szerint nullszaldós legyen a díj, ne legyen haszonszerzése a szolgáltatónak.
 
Hegedűs Tamás elmondja, hogy ha egy vállalkozásnak nincs nyeresége, az nem működhet, likviditás nem biztosítható. 2014-től nonprofit lesz a szolgáltatás, de jelenleg a jogszabály nem teszi lehetővé.
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy az eszközbeszerzés benne van a költségben, a nyereség tervezve van Ft/literben. Egyetért a képviselőtársakkal, sok az emelés. 6241/Ft/negyedév volt eddig.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy többen megkeresték a kuka csere miatt, ezért vizsgálta meg a képviselő-testület. 153 főnek a 60 literes edény használata nem volt jogos az önkormányzati rendelet alapján. A rendelet kizárja, hogy ha egyetemre jár a gyerek egy családban vagy külföldön dolgozik és így egyedül él a szülő, nem lehet 60 literes tárolója, ezt mérlegelni kell. A rendeletet felül kell vizsgálni, ezt elismeri. A díjemelés valóban sok.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy normatív módon lehet rendeletben szabályozni, egyénekre lebontva nem. Lehet az arányokon változtatni, de az ár módosulni fog. A rendeletet lehet módosítani, de nem szabad az embereket hergelni, óvatosan, megfontoltan kell szabályozni. Ha nem fogadja el az önkormányzat az árajánlatot, akkor a különbözetet ki kell fizetni. Erre nem lesz lehetőség, mert az önkormányzat nem kap rá fedezetet (feladat finanszírozást). Az önkormányzat nem fogadja el a jövő évi díjszabási tervezetet, akkor az önkormányzatnak kell kifizetni a szolgáltatás igénybevételét. Érvényes szerződés hiánya befolyásolja a KEOP-os pályázaton konzorciumi tagként való részvételt, kilépés esetén az önkormányzatnak meg kellene térítenie a pályázati támogatást, illetve az egyéb költségeket.
 
17:45-kor Farkas Zoltán képviselő elhagyja az üléstermet.
 
Hegedűs Tamás kifejti, hogy konzorciumi üléseken elmondják a lehetőségeket, amit figyelembe lehet venni. Az önkormányzatnak volt díj-megállapító szerepe, az önkormányzat számára a különbözet kiszámlázható. Ha senki nem fizet, akkor a szolgáltató miből működne. A díjkalkuláció tervezet arra az esetre épül, amikor mindenki eleget tesz fizetési kötelezettségének. Ha nem fizet, tagi hitellel lehet átmenetileg számítani, sokáig nem. Rendeletet alkotni nem kötelező, de a szolgáltatást akkor is kötelező igénybe venni.
 
Lipták Zoltán képviselő szerint, ha 10%-al lemegyünk az aránnyal, akkor a képviselő-testületnek 10%-os a lehetőség rendeletalkotásnál.
 
Hegedűs Tamás elmondja, hogy az edényzet cserét megoldották, ha újból kell hozni a kukát, a lakosnak azt ki kell fizetni.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy vegyék le a napirendről a rendelet módosítását, mert új ajánlatot kapott az önkormányzat, most nem állt módjukban megvizsgálni az új ajánlatot.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi Hegedűs Tamástól, hogy van-e felhatalmazása két részre osztani az adózás utáni eredményt.
 
Hegedűs Tamás elmondja, hogy nincs rá lehetőség.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy javult-e a kintlévőségek aránya, illetve hogyan lehetne tovább csökkenteni a szemétszállítás díját?
 
Hegedűs Tamás elmondja, hogy növelni kell a szelektív hulladékgyűjtést, házhoz menő zsákos hulladékgyűjtés lesz a jövőben. Zöld hulladék begyűjtése lesz a másik lehetőség, az eredmény az üzemeltetésnél lesz látható. A szelektív hulladékgyűjtésből befolyó bevételekkel lehet csökkenteni a költségeket, ezáltal a díjat. A díjemelkedésnek nem a szolgáltató az oka és nem a szolgáltató bevétele a díjemelkedésből származó bevétel nagyobbik része. A Kormány fogadta el és az állam bevétele. Az elmúlt évben az Önkormányzat általi szerződés módosítás nem az Önkormányzat hibája, már a többi önkormányzat is rákényszerült erre a közszolgáltatási szerződés módosítására.
 
Répási János képviselő kérdezi, hogyha a házhoz menő hulladékgyűjtés nyereséges lesz, a lakosok visszakapnak-e a díjból?
 
Hegedűs Tamás elmondja, hogy sok a költség eleme a rendszernek, de elképzelhető.
 
Lipták Zoltán kérdezi, hogy mely tényező emeli még a díjat? Az adó miatt emelkedik a díj?
 
Hegedűs Tamás elmondja, hogy az emelés legnagyobb hányadát az új díjak, adók teszik ki. Arra is felhívja a figyelmet, ha az Önkormányzat nem vesz részt a konzorciumban, a támogatást is vissza kell fizetnie.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy ezt a témát vegye le a képviselő-testület a napirendiről.
A polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatát. A képviselő-testület 5 Igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
156/2012. (XII.21.) KT Határozata
Ügyrendi döntés a szemétszállítási díjak 2013. évi megállapításának napirendről történő levételéről.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, mivel jelen ülésen az AVE Miskolc Kft. új 2013. évre vonatkozó díj ajánlatot adott, az új ajánlat megismeréséig a rendeletmódosítást napirendről leveszi.
 
Felelős:        Polgármester
Határidő:      Folyamatos
 
 
A polgármester Hegedűs Tamásnak megköszöni a részvételt és a tájékoztatást.
 
Hegedűs Tamás 18 órakor elhagyja az üléstermet.
A polgármester rövid technikai szünetet rendel el.
 
18 óra 10 perckor folytatódik a képviselő-testületi ülés.
 
 
2.      napirendi pont: 2013. évi teljesítménykövetelmények meghatározása
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatali dolgozókra vonatkoznak a teljesítménykövetelmények. Kérdezi, hogy van-e hozzászólás?
Dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a 2013. évi teljesítménykövetelmények meghatározását.
A képviselő-testület 5 Igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
157/2012.(XII.21.) KT HATÁROZATA
A köztisztviselők 2013. évi teljesítményköveteléséről
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a köztisztviselők 2013. évi teljesítménykövetelményét a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta.
 
Felelős:         Polgármester, Jegyző
Határidő:      2013. 01. 31. és 2013. 12.31.
 
 
 
3.      napirendi pont: Önkormányzat képviselő-testülete 2013. évi munkatervének meghatározása
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester bevezeti a napirendben szereplő témakört.
Lipták Zoltán képviselő javasolja, hogy ha nem tud a képviselő-testület dec.31-ig dönteni a szemétszállítás 2013. évi díjáról, akkor a januári munkatervben szerepeljen.
Dr. Orosz Zsolt polgármester nem javasolja a módosítást, mivel módosítás nélkül is napirendre tűzheti januárban, akár korábbi időpontban rendkívüli ülés keretében a közszolgáltatási díj meghatározását. Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az Önkormányzat képviselő-testületének 2013. évi munkatervét.
 
 
A képviselő-testület 5 Igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
158/2012.(XII.21.) KT HATÁROZATA
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.évi munkatervéről
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a képviselő-testület 2013. évi munkatervét a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadta.
 
Felelős:        Polgármester
Határidő:      Folyamatos
 
 
4.      napirendi pont: Tájékoztatás az adóztatás 2012. évi alakulásáról
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester ismerteti az írásos anyagot.
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy precíz a kimutatás, időarányosak az adókifizetések, de sajnos sok az adóhátralék, közel 10 millió Ft. Könnyebb lenne a gazdálkodás kintlévőség nélkül.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy javul-e az adózási morál?
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy folyamatosan javul, folyamatosan folynak be az összegek.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy 25%-os az elmaradás a gépjármű adó esetében, és kérdezi, hogy az Okmányirodában megtörtént-e az intézkedés?
 
Boros Lajosné dr. jegyző válaszában elmondja, hogy több intézkedést foganatosítottak, történt forgalomból való kivonás, részletfizetés engedélyezés. Elévülési időn belüli összegek a gépjárműadó tartozások, intézkednek a behajtásról.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy gépjármű adás-vétel esetén mindenki tegye meg a bejelentését az Okmányirodába, ezzel elkerülhető az adateltérés.
 
Répási János képviselő kérdezi, hogy a talajterhelési díj és a fizetők száma hogyan fog változni?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy szennyvízdíjat többen fognak fizetni, sokan rácsatlakoztak a rendszerre. Mindenkinél megtalálták a megoldást, közfoglalkoztatottak segítettek, a szolgáltató is készséges volt.
 
 
5.      napirendi pont: Igazgatási szünet meghatározásáról szóló rendelet
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az igazgatási szünetre tett javaslatot az önkormányzati rendelet. Két időszakot jelent, a nyári és a téli igazgatási szünetet, időszakot.
 
Boros Lajosné dr. elmondja, hogy kormányrendelet szabályozza az igazgatási szünetet, ajánlást fogalmaz meg a Kormány az önkormányzat képviselő-testületének.
A kormányrendelet összességében hét hét időtartamot javasol, két részletben bevezetni, 5 hét időtartamot nyáron, 2 hét időtartamot télen. Bevezetésének célja a közszolgálati tisztviselők éves szabadságának kiadása. Kötelezően ki tudják venni a szabadságot a dolgozók.
 
A polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a rendeletet.
A képviselő-testület 5 Igen szavazattal egyhangúlag megalkotta a következő rendeletet:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2012. (XII.28.) önkormányzati rendelete
a 2013. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a közszolgálati köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, valamint a közszolgálati tisztviselők munka-és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13. § és 15. §-ban foglaltakra tekintettel a következőket rendeli el:
 
1. § E rendelet hatálya kiterjed a Hernádnémeti Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal) által foglalkoztatott munkavállalókra.
2. § A Hivatal 2013. évi munkarendjében a nyári igazgatási szünet 2013. július 22. napjától 2013. augusztus 25. napjáig tart.
a) A nyári igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatalban az ügyfélfogadás ügyelet tartása mellett a következőképpen valósul meg:
b) Minden hétfői napon 8.00 órától 12.00 óráig, ezen túlmenő időszakban telefon útján ügyelet működik.
3. § A Hivatal 2013. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet 2013. december 23. napjától 2014. január 5. napjáig tart, amely időszak alatt a Hivatal zárva tart, ügyelet működik.
4. § A hivatali szervezet vezetője az igazgatási szünet alatt a szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítja a zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint az ügyfélszolgálatot. Az igazgatási szünet ideje alatt a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselői és munkavállalói részére a szabadságot ki kell adni, illetve a szabadságot ki kell venni.
 
Záró rendelkezések
5. § (1) E rendelet 2013. január 4. napján lép hatályba.
(2) E rendelet 2014. január 6. napján hatályát veszti.
 
Dr. Orosz Zsolt sk.                                                              Boros Lajosné dr. sk.
 polgármester                                                                            jegyző
 
 
            Döntés pályázati kiírásról   
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az Alapszolgáltatási Központ vezetőjének pályázati feltételeit részletesen a munkaterv szerint később tárgyalja a képviselő-testület. Javasolja, hogy a 2013. júliusi testületi ülésen döntsenek a kiírásról.
A polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a javaslatát.
A képviselő-testület 5 Igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
159/2012.(XII.21.) KT HATÁROZATA
HAK vezetői pályázat kiírásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a HAK vezetői pályázatára vonatkozó pályázatot a 2013. júliusi képviselő-testületi ülésén írja ki.
 
Felelős:        Polgármester
Határidő:      2013. július 31.
 
 
6.2. Egyéb indítványok, javaslatok
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a szennyvízcsatorna hálózat felújítása érdekében a beruházásban résztvevő 10 település közül 9 jelezte, hogy KEOP-os pályázatot nyújtanak be a Borsodvíz Zrt-vel. Hernádnémeti település ebben a pályázatban nem vesz részt, mivel a pályázatból a településre eső felújítási munkák nem álltak arányban a kötelezettségvállalás mértékével. Másrészt problémát okoz, hogy 4 település beperelte Hernádnémeti Önkormányzatát, ami meggátolja a korrekt együttműködést. A pályázati kiírás egyik feltétele volt, hogy a beruházás költségeit kötelező díjemelés formájában beépíteni. Ezt a lakossági díjemelést Hernádnémeti Önkormányzat nem tartotta elfogadhatónak, viszont a másik kilenc település sem akadályozta meg a pályázat benyújtásában. A Borsodvíz Zrt. a mai napon megkereste és arról tájékoztatta, hogy a településen két átemelő felújítása nélkül nem valósítható meg a pályázat és így a beruházás. Ismerteti a Zrt. főmérnöke által küldött megkeresést, miszerint pályázati részvétel nélkül és anyagi hozzájárulás nélkül kérik az Önkormányzatot, mint tulajdonost, hogy járuljon hozzá a két megjelölt átemelő szagszűrővel történő felújításához. A javasolt beruházással javíthatók a lakosság életkörülményei. Két szennyvíz átemelő található a községben, az általános iskolában és az Ady utcán lévő átemelő. Ezt követően hozzáfűzte, hogy a peres eljárás során tisztázódott, hogy nem Hernádnémeti okozta a problémát a kivitelezésnél. A településen nem okozhat áremelkedést ez a beruházás. Csak úgy járul hozzá az Önkormányzat, ha a településen nem lesz áremelkedés, így hozzák majd meg a határozatot, egyeztettek a Jegyző Asszonnyal.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy az érintett ingatlan átemelő berendezést jelent. A helyrajzi számon az általános iskola található, csak az átemelőt érinti. Egyetért a polgármesterrel, mely szerint díjemeléssel ne járjon a szűrőberendezés beépítése. Kérdezi, hogy milyen egyéb költséggel fog járni?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy önerő nem kell a pályázathoz.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy ez is legyen a határozatban, mely szerint önerő nem kell a pályázathoz.
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy fogyasztásmérővel fel van minden szerelve.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester előadta, hogy áramdíj a két átemelőnél jelentkezik majd. Összefoglalja, hogy ez a beruházás nem okozhat áremelést, valamint önerővel se kelljen hozzájárulni az Önkormányzatnak, és a helyrajzi szám csak az átemelőre vonatkozhat.
A polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az elhangzottakat.
A képviselő-testület 5 Igen szavazattal egyhangúlag elfogadta a fentiekben megtárgyalt feltételekkel a polgármester javaslatát és meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
160/2012. (XII. 21.) KT HATÁROZATA
Borsodvíz Zrt. részére tulajdonosi hozzájárulásról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy tulajdonosként hozzájárul a KEOP-1.2.0/B számú pályázati kiírás keretében történő „Köröm és térsége szennyvízelvezetése és –tisztítása” című pályázat végrehajtásához és a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó, Körömi Agglomeráció Szennyvíztisztító Fejlesztési Önkormányzati Társulás által történő aktiválásához és az érintett ingatlant a fenntartási időszak végéig a pályázó rendelkezésére bocsátja.
 
Hernádnémeti Község Önkormányzata kiköti, hogy Hernádnémeti Önkormányzatát és lakosságát a beruházás anyagilag nem terhelheti. Az érintett ingatlanokat a beruházás és annak fenntartásához szükséges mértékben bocsátja rendelkezésre.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      azonnali, majd folyamatos
 
 
6.3. Fogászati alapellátásról
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester folytatásban előadta, hogy az Egészségházban az egészségügyi alapellátások többsége vállalkozási formában működik. A fogorvosi alapellátást biztosító fogorvos asszony cégformát változtatott, és kéri az Önkormányzatot, hogy módosítsa a köztük lévő vállalkozási szerződést tekintettel a megváltozott cégformára.
 
A polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a fogorvos módosítás kérését.
A képviselő-testület 5 Igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
161/2012. (XII. 21.) KT HATÁROZATA
Fogászati alapellátás biztosítása érdekében kötött vállalkozási szerződés módosításáról
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a fogászati alapellátás biztosítása érdekében vállalkozási szerződést köt a Szilodentál Kft.-vel (székhely: 3564 Hernádnémeti, József A. u. 11.). A vállalkozási tevékenység ellátásához a Kft. telephelyéül rendelkezésre bocsátja, és használatba adja az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Hernádnémeti, Rákóczi F. u. 17. szám alatti ingatlan fogászati ellátást szolgáló helyiségeit. Az itt megjelölt helyiségekben engedélyezi a Szilodentál Kft-nek heti két alkalommal (kedd és csütörtöki napokon) 17:30 órától 19:30 óráig magánrendelés folytatását.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete rendelkezik a tevékenység végzéséhez a tárgyi minimumfeltételekkel.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Szilodentál Kft.-vel a vállalkozási szerződés 2013. január 1-jei hatállyal határozatlan időre történő megkötésével.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      2012. december 31., majd folyamatos
 
 
6.4. Bölcsődei szakmai egységről
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester folytatta, hogy a Bölcsődével kapcsolatban nyilvános testületi ülésen robbant a dolog, mely szerint a szakmai vezető a nyilvánosság előtt tett bizonyos állításokat. A polgármester az eset idején szabadságát töltötte, így a Jegyző Asszonnyal beszélt a szakmai vezető. A polgármester a jegyzővel kivizsgálták az ügyet, melynek eredményeképpen az került megállapításra, hogy szabálytalanság nem történt. Kérte a szakmai vezetőt, Mátyásné Madzin Erzsébetet, hogy beszéljék meg a problémát, aki nem jött el megtárgyalni az ügyet. A képviselő-testület elé került az ügy. Képviselői indítványra létrejött egy eseti bizottság 8 taggal (7 képviselő, és az óvodavezető). A bizottság nem jutott döntésre. A polgármester elfogultságot tapasztal negatív irányban, ezért azt javasolta a polgármester, hogy egy független szakmai szervezet vizsgálja ki a történteket. Egy szakmai szervezethez fordult a polgármester. Farkas Zoltán képviselő indítványára Lipták Zoltán képviselőt visszahívták az elnöki tisztségéből, és a bizottságból, ezért nem kívánt a bizottsági ülésen részt venni a polgármester, így 6 taggal működött tovább a bizottság. Megérkezett az NRSZH-tól a válasz, amely tényszerű. Az állítás az volt, hogy a szakmai vezető helytelen adatszolgáltatást, szabálytalanságot,  csalást akadályozott meg. A jelentés arról erősítette meg a polgármestert, hogy a szakmai vezető tévesen ítélte meg a dolgot. Az NRSZH az a hatóság, amely üzemelteti a jelentési rendszert és nem a Módszertani Központ. A nyilvántartási rendszer két részből tevődik össze. Egyrészt az igénybe vevői nyilvántartásból, melynek része, hogy az igénybe vevők közül az adott napon ki veszi igénybe ténylegesen a szolgáltatást. A másik része az igénylői nyilvántartás, melynek szerepe, hogy a szülő jelzi, hogy egyszer igénybe kívánja venni a szolgáltatást, ebben a részben bármennyien jogszerűen szerepelhetnek. A két funkciót a szakmai vezető is összekeverte. Kellemetlen vonatkozás, hogy a jelenlegi vezetőt rágalom érte és a településnek is hátrányt okozott. Az intézményre is hatással van, a bölcsődések létszáma csökken. A polgármester 4 képviselőtársát teszi ezért felelőssé, akik ezt keltették, nyilvános módon kövessék meg a sértetteket, mert kárt okoztak. Sok választópolgár véleménye szerint méltatlanná vált a 4 képviselő a település képviseletére.
 
Lipták Zoltán képviselő hozzáfűzte, hogy az elnöke volt az eseti bizottságnak, és Farkas Zoltán képviselő javaslatára visszahívták és Farkas Zoltán képviselő lett az elnök. Szerette volna, ha egy szakmai szervezet vizsgálja ki a rágalmakat. A többség nem szavazta meg, ennek ellenére megkérték a véleményt, melynek alapján beigazolódott, hogy hamisak a rágalmak. Hernádnémetit építeni kell és nem rombolni. Az intézményvezetőt megválasztották 1 évre, amelyet örömmel fogadtak a dolgozók és ismét visszaállt az intézmény működése. Az ideiglenesen megválasztott vezető sajnos nem jó irányba vitte az intézményt. Kéri az új intézményvezető asszonyt, hogy továbbra is végezze magas szakmai színvonalú munkáját, hogy az ellátottak érdeke ne sérüljön.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester előadta, hogy egy személy szolgáltathat adatot, de az nem a szakmai vezető, mert a szakmai vezető munkaköri leírásában nem szerepel az adatszolgáltatás. A 3 hónapig megbízott intézményvezető nagy károkat okozott, és szakmailag sem volt alkalmas, feszült légkör jellemezte a munkakörülményeket. A hatóságoknak nem adta meg az adatokat, feladatát nem végezte el, most az általa okozott hibákat kell javítani, hogy a működési engedély megmaradjon. A 3 hónap egymillió forint többletkiadásba került.
 
Répási János képviselő hozzáfűzte, hogy az ismerősei csodálkoztak, hogy ezt a hölgyet megválasztotta a képviselő-testület a 3 hónapra.
 
Lipták Zoltán képviselő folytatásként megköszönte a nyilvánosság előtt a karácsonyi rendezvényt a HAK dolgozóinak és a vezetőknek. Hagyományteremtést javasol ezzel kapcsolatban. Szükség van az összefogásra.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondta, hogy súlyos dolognak számít, hogy személyes adatok kerültek illetéktelenek kezébe. Ilyen még nem történt, védeni kell a személyes adatokat, bizonyíték van rá, hogy kerültek ki személyes adatok az intézményből.
 
6.5. Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester a közös polgármesteri hivatal létrehozatalával kapcsolatban elmondja, hogy Újcsanálos polgármesterével, jegyzőjével megbeszélték a javaslatokat, melyek a képviselő-testület részére is kiküldésre kerültek. Az Újcsanálosi Önkormányzat részéről észrevételeket nem tettek, a mai testületi ülésükön elfogadták a közös hivatal megalakítására vonatkozó megállapodást és egyéb dokumentációt.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az Áht. a héten megváltozott, mely alapján Hernádnémeti képviselő-testületének van irányítási jogosultsága, de Újcsanálos véleményét is ki fogják kérni.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáfűzi, hogy jó együttműködésre van szükség, de érdekeiket nem kell feladni.
 
Lipták Zoltán képviselő javasolja, hogy találkozási pontot kell megszervezni Újcsanálos képviselő-testületével. Szorosabbra kell fűzni a kapcsolatot, mert bizalmat helyeztek Hernádnémeti képviselő-testületébe, erre kéri a polgármestert.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy a találkozásnak nincs akadálya, személyesen is meg kell őket ismerni.
 
Nagy László képviselő kifejezi örömét Hernádnémeti Nagyközség címével kapcsolatban.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy 2013.01.01-től a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint Hernádnémeti nagyközségnek minősül.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy korábban már volt nagyközség Hernádnémeti. Hozzáfűzi a csatlakozással kapcsoltban, hogy nem az önkormányzatok egyesülnek, hanem a hivatalok.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a járások kialakítása jól halad, munkaidejüket ismeri, de ügyfélfogadási idejüket nem. Hernádnémetiből 4 álláshelyet elvittek, de két fő dolgozó kirendeltségi tisztviselőként Hernádnémetiben látja el a járási feladatokat.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy azon dolgoztak, hogy a munkatársak itt maradjanak.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az ügyfélbarát ügyintézés miatt itt maradnak a dolgozók, a lakosok továbbra is helyben elintézhetik ügyeiket.
 
A polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az Újcsanálos Község Önkormányzatával történő Megállapodást.
A képviselőtestület 5 Igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
162/2012. (XII. 21.) KT HATÁROZATA
Hernádnémeti Községi Önkormányzat és Újcsanálos Községi Önkormányzat megállapodása közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Újcsanálos Község Önkormányzatával közös Önkormányzati Hivatalt hoznak létre a közfeladatok más szervezetben történő hatékony ellátása céljából.
Fenti cél megvalósítása érdekében Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzőkönyv mellékletét képező Megállapodást Újcsanálos Község Önkormányzatával elfogadja.
A Megállapodás alapján a Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatalt 2013. január 1. napjával kell létrehozni.
A Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás aláírására.
 
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      2012. december 31., majd folyamatos
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel Hernádnémeti Polgármesteri Hivatal megszüntetését.
A képviselőtestület 5 Igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
163/2012. (XII. 21.) KT HATÁROZATA
         Hernádnémeti Polgármesteri Hivatal megszüntetéséről
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a jegyzőkönyv mellékletét képező Megszüntető okirat elfogadásával a Hernádnémeti Polgármesteri Hivatalt 2012. december 31. napjával, jogutódlással megszünteti.
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti Polgármesteri Hivatalt 2012. december 31. napjával jogutódlással megszünteti, és 2013. január 1. napjával egyesítés összeolvadással megalapítja Újcsanálos Község Képviselő-testületével a Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatalt.
Jogutód neve, székhelye: Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatal
                                               3564 Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38.
A Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatal minden tekintetben jogutódja a Hernádnémeti Polgármesteri Hivatalnak.
A megszűnő polgármesteri hivatalokban közszolgálati jogviszonyban álló munkavállalók továbbfoglalkoztatása a Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatalban történik. Felkéri a Képviselő-testület a munkáltatói jogkör gyakorlóját, hogy az alapítói okirat hatálybalépését követően haladéktalanul hozza meg a szükséges munkáltatói intézkedést.
A Hernádnémeti Polgármesteri Hivatal megszüntetésének oka a közfeladatok más szervezetben történő hatékony ellátása.
A Hernádnémeti Polgármesteri Hivatal 2012. december 31.-ig vállalhat kötelezettséget, a működés folyamatossága biztosításának mértékéig.
 
Felelős:        polgármester, jegyző
Határidő:      2013. január 31.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a közös önkormányzati hivatal megalapításáról szóló Alapító Okirat elfogadását.
A képviselőtestület 5 Igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
 
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
164/2012. (XII. 21.) KT HATÁROZATA
Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatal alapítása
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a jegyzőkönyv mellékletét képező Alapító okirat elfogadásával Újcsanálos Község Önkormányzatával Közös Önkormányzati Hivatalt hoz létre.
A Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatal alapításának kezdő időpontja 2013. január 1. napja.
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a Hernádnémeti Polgármesteri Hivatal megszüntetése és a Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatal alapítása tényének törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.
 
 
Felelős:        Polgármester, Jegyző
Határidő:      folyamatos
 
 
 
 
6.6 Árverési hirdetmények
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy érkezett egy árverési hirdetmény. Az önkormányzat élhet elővásárlási jogával. Hernádnémeti, Béke u. 1. sz. alatti ingatlan árverésre kerül. Az ingatlan kikiáltási ára lakottan 6.000.000.- Ft.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester nem javasolja, hogy az önkormányzat éljen elővásárlási jogával. Ezt követően szavazásra teszi fel, hogy az Önkormányzat a Hernádnémeti, Béke u. 1. sz. alatti ingatlan tekintetében ne éljen elővásárlási jogával.
A képviselő-testület 5 Igen szavazattal egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
165/2012. (XII. 21.) KT HATÁROZATA
Elővásárlási jog gyakorlásáról
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Béke u. 1. sz. alatti ingatlan tekintetében nem él elővásárlási jogával.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      értelem szerint
 
 
 
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb észrevétel, hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.
 
 
 
 
 
Kmf.
 
 
 
 
Dr. Orosz Zsolt                                                                                            Boros Lajosné dr.
 polgármester                                                                                                        jegyző
 
 
 
 
Nagy László                                                                                                 Répási János
  hitelesítő                                                                                                      hitelesítő
 
 
 

JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde