Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2013. április 30.


 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.
 
 
Száma: 1-8/2013.
 
 
J e g y z ő k ö n y v
 
 
Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30.-án 16.00 órától megtartott soros üléséről a Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38. sz. alatti tárgyalótermében.
 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Forgács István, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők
 
Távollévő képviselő nincs
 
Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
 
Boros Lajosné dr. jegyző
dr. Bogyay Ferenc r.ezredes, a Miskolci Rendőrkapitányság vezetője
Bukszár Zsolt r.őrnagy, őrsparancsnok
Fésűsné Brosch Andrea intézményvezető
Juhász Géza könyvvizsgáló
Kerekes Jánosné főigazgató
Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó
Tóth Endre rendőr, körzeti megbízott
 
 
Érdeklődő: 1 fő
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, Dr. Bogyay Ferenc kapitányságvezető urat, Bukszár Zsolt őrnagy urat, Tóth Endre körzeti megbízottat, jegyző asszonyt, az intézményvezetőket, a képviselő-testület tagjait, a jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert minden képviselő jelen van.
Az SZMSZ 16.§ (11) bekezdése szerint a jegyzőkönyv hitelesítői Répási János és Farkas Zoltán képviselők. Elmondja, hogy a napirendhez tartozó írásbeli anyagok kiküldésre kerültek.
 
Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy polgármester úr napirend előtti tájékoztatója helyett kapitányúr kezdje beszámolójával a testületi ülést.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjének elfogadására.
 
Javasolt napirend:
1.      Beszámoló a település közrendjének, közbiztonságának helyzetéről
Előterjesztő: Városi Rendőrkapitányság vezetője
 
2.      2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Polgármester
 
3.      2012. évi zárszámadási rendelet
Előterjesztő. Polgármester
 
4.      Tájékoztató a korábban hozott határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Polgármester
 
5.      2014. évi költségvetési koncepció
Előterjesztő: Polgármester
 
6.      2012. évről szóló belső ellenőrzési jelentés
Előterjesztő: Polgármester
 
7.      Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása
Előterjesztő: Polgármester
 
8.      Hernádnémeti-Újcsanálos Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Jegyző
 
9.      Civil szervezetek támogatási kérelme
Előterjesztő: Polgármester
 
10.Beszámoló a gyermekvédelmi tevékenységről
Előterjesztő: HAK vezetője
 
11.Egyéb indítványok, javaslatok
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 7 Igen szavazattal a javasolt és a tárgyalandó napirendet alakszerű határozat nélkül elfogadta.
 
Elfogadott és tárgyalt n a p i r e n d:
 
1.      Beszámoló a település közrendjének, közbiztonságának helyzetéről
Előterjesztő: Városi Rendőrkapitányság vezetője
 
2.      2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Polgármester
 
3.      2012. évi zárszámadási rendelet
Előterjesztő. Polgármester
 
4.      Tájékoztató a korábban hozott határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Polgármester
 
5.      2014. évi költségvetési koncepció
Előterjesztő: Polgármester
 
6.      2012. évről szóló belső ellenőrzési jelentés
Előterjesztő: Polgármester
 
7.      Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása
Előterjesztő: Polgármester
 
8.      Hernádnémeti-Újcsanálos Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás módosítása
Előterjesztő: Jegyző
 
9.      Civil szervezetek támogatási kérelme
Előterjesztő: Polgármester
 
10.Beszámoló a gyermekvédelmi tevékenységről
Előterjesztő: HAK vezetője
 
11.Egyéb indítványok, javaslatok
 
 
 
1.      napirendi pont: Beszámoló a település közrendjének, közbiztonságának helyzetéről (Írásos anyag a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.)
 
dr. Orosz Zsolt polgármesterrátér az első napirendi pontra, amelynek keretében a település közrendjének, közbiztonságának helyzetét tárgyalja a képviselő-testület. A meghívott vendégek elküldték az írásbeli beszámolót a témával kapcsolatban. Átadja a szót Dr. Bogyay Ferenc rendőrkapitány úrnak.
 
Dr. Bogyay Ferenc rendőrkapitány tisztelettel köszönti a képviselő-testület tagjait. Szeretné kiegészíteni az írásban megküldött beszámolóját. Elmondja, hogy 31 településen vesz részt testületi üléseken, beszámolóját megtartani. Elmondja, hogy az Egységes nyomozati bűnügyi statisztika azt tartalmazza, hogy mikor fejeződött be a nyomozás. Az ún. „fészekrakó-ügyek” - csalás, vesztegetés, magánokirat hamisítás - emelték meg a statisztikát. Előfordul, hogy elévülési időn belül derül fény a bűncselekményre. A Robotzsaru adatbázis azt mutatja meg, hány nyomozást rendeltek el adott évben. Összességében a három adatbázist kezelve 8%-os emelkedés figyelhető meg, melyet reálisnak tart. Kis értékű tulajdon elleni deliktumok száma megnőtt, elnézést kér a sértettektől a kifejezésért. A NAV-val nem sikerül a harmonikus együttműködés, melyet sajnál. Folytatásban elmondja, hogy a fémlopásokat a felvásárlás oldaláról kellene visszaszorítani. Az érintett területeken 24 órában rendőr párost odaállított (civil és egyenruhás), amelynek eredményeként felére esett vissza a fémlopások száma. Hosszú távon nem tartható fenn ez a módszer. A fémfelvásárlókat kell elfogni. Nem sikerült előrelépni ezen a szakterületen, ahol nő a bűncselekmények száma. A lakott lakásokba történő betörések, rablások száma az elmúlt öt év átlagától nem tér el jelentősen. Az idei év első negyed évének adatai biztatóak. Hasonló a helyzet a nem lakott lakások feltörésénél. BV-ből értesítés alapján, ha „szakember” szabadul, odafigyelnek. Visszakerült a börtönbe a kiszabadultak fele, a másik fele szabadlábon van. Nyugodtak még nem lehetünk.
Ami konkrétan Hernádnémetit illeti, 70-ről 98-ra emelkedett a lopások száma, a hétvégi-és borházak, lakatlanul hagyott házak esetében. Egy éjszaka nem tudnak ugyanarra a pincesorra visszamenni a járőröző rendőrök. Kéri, hogy a tulajdonosuk is tegyen a tulajdon védelme érdekében, elsősorban a tulajdonos dolga megvédeni a tulajdonát. Nem ismeri azt a kifejezést, hogy megélhetési bűnözés, ami könnyen megszerezhető, azt eltulajdonítják. Erőből nem lehet megoldani a társadalmi problémákat, a rendőrség feladata, hogy kordában tartsa a cselekményeket. Ennyivel gondolta kiegészíteni beszámolóját. Várja a kérdéseket a képviselő-testület részéről.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni kapitányúr beszámolóját. Elmondja, hogy a bűnüldözésben nem marad egyedül a rendőrség. A térfigyelő rendszert régóta tervezi az önkormányzat a községben, és már kiépült 10 kamerából álló rendszer. Most a beállítás folyik, fontos tudni róla a körzeti megbízottaknak is.
 
Dr. Bogyay Ferenc rendőrkapitány hozzáteszi, 5 napig őrzik meg a felvételeket.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, segít a megelőzés kérdésében a térfigyelő rendszer. Közfoglalkoztatás keretében foglalkoztat dolgozókat polgárőrként, van hónap, amikor nincs az önkormányzatnak felvételre lehetőség, nincs megfelelő munkaerő-piaci program. A körzeti megbízottaknál bejelentkeztek a polgárőrként dolgozók. Elmondja, hogy hamarosan megalakul a polgárőr egyesület, ezzel a település közbiztonságának javítását szeretnék elérni. Kér segítséget a polgárőri feladat ellátásához, a kapcsolatot tartják a rendőrséggel, készek együttműködni. Nem a nagyszámú polgárőrség a cél, hanem hogy elhivatott legyen a csapat.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy 5 napig őrzik a felvételeket?
 
Dr. Bogyay Ferenc rendőrkapitány válaszában elmondja, hogy a rendőrségről szóló törvény szerint 5 napig őrzik a felvételeket.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy a cég, amely kiépíti a rendszert, 30 napot mondott.
 
Dr. Bogyay Ferenc rendőrkapitány válaszában elmondja, lehet, hogy ők arra utaltak, hogy a technikai kapacitás 30 napra elég.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hallotta, hogy a kormány előtérbe helyezi a fémfelvásárlás visszaszorítását.
 
Dr. Bogyay Ferenc rendőrkapitány kifejti, hogy az orgazdákat kell elfogni, ha elfogják a vezetőjüket, lehet, hogy a többi visszavonul.
 
Karajz Ottó György képviselő megköszöni kapitányúr válaszát.
 
Répási János képviselő elmondja, hogy az eredményeket leírta kapitányúr, az önkormányzat is segít, polgárőrség létrehozása is folyamatban van. Kérdése, hogy egyéb fejlesztések, például technikai fejlesztések, autó, több járőrözés várható-e?
 
Dr. Bogyay Ferenc rendőrkapitány válaszában elmondja, nem tudja, állománynövekedés várható-e, technikai fejlesztésekre sem kaptak ígéretet.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az összkerékhajtású Skoda  Yeti rendőrautó községünkben van, terepre tudnak kimenni.
 
Dr. Bogyay Ferenc rendőrkapitány elmondja, hogy a pic up autó is előnyös lenne, biciklis fa tolvajok könnyebben utolérhetők, őrsökön igénylik, egy cég felajánlásából kap majd a rendőrség, úgy hallotta.
 
Bukszár Zsolt őrnagy ehhez kapcsolódva elmondja, hogy a technikai fejlesztés megtörtént, nincs régi rendőrautó Hernádnémetiben, a Skoda autó is a községben van, ami a körzeté. A bőcsi Önkormányzattól kapott a rendőrőrs pic up autót, javítása drága, amire nincs jelenleg pénz. Helyi vállalkozóktól kapnak segítséget fa beszállítására is. Köszöni a segítséget és kéri a további együttműködést.
 
Lipták Zoltán képviselő köszönti a megjelenteket. A körzeti megbízottak is feljárnak a szőlőkbe, sokszor látni őket. Kéri, hogy a lakosok is működjenek együtt a rendőrséggel.
 
Forgács István képviselő kérdezi, hogy a pic up autó javítása mennyibe kerül?
 
Bukszár Zsolt őrnagy válaszában elmondja, hogy 623.000.-Ft.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi, hogy hány települést érint a Felsőzsolcai Rendőrőrs? Elképzelhetőnek tartja, hogy az érintett települések összeadnák az összeget, Hernádnémeti biztosan hajlandó erre.
 
Bukszár Zsolt őrnagy tájékoztatja, hogy 13 települést. A bőcsi önkormányzat vásárolta az autót, a Felsőzsolcai rendőrségnél lett elhelyezve. Árajánlat a 623.000.-Ft, de még folyamatban van a felmérés. Ennyi a javítás költsége.
 
Forgács István képviselő elmondja, hogy a képviselői tiszteletdíjakat nem veszik fel, év elején megállapodtak a képviselők, ő odaadná az összeget az autó javítására. Ha rendelkeznek a pontos számszaki összeggel, mennyi a javítás költsége, kéri, értesítsék az önkormányzatot.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester folytatásban elmondja, hogy a következőkben többször visszatérő problémával kapcsolatban szeretne tanácsot kérni rendőrkapitány úrtól. Közterületen történt a községben, hogy ismert, ugyanaz a személy, gyermekkorúakat inzultál, az iskolás gyerekeket elzavarja, ha a háza közelében lévő parkban leülnek. Nem megfelelő hangnemben beszél a gyerekekkel, kérdése, kinek kell eljárni ebben az esetben?
 
Dr. Bogyay Ferenc rendőrkapitány válaszában elmondja, hogy a meggyőzés ereje a legcélravezetőbb.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester kiegészíti, hogy sokadszor fordult elő az eset, többször, az utóbbi 5 napon belül 3-szor. A meggyőzés, nem biztos, hogy segít. Idősebb hölgyről van szó.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy a hölgy az édesanyja. A parkoló ki lett alakítva, ahol pitbull kutyákkal romák rajcsúroztak, bedobáltak édesanyja udvarába mindent. A gyerekek is ott hangoskodnak, illetlen hangnemben beszélnek az idősebbel. Ez nem most kezdődött, nem az első eset volt. Ez a végkifejlet volt, ami ott zajlott a napokban. Tegyen feljelentést, akinek problémája van.
 
Dr. Bogyay Ferenc rendőrkapitány elmondja, első hallásra másra gondolt.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester megerősíti, tegyen a sértett fél feljelentést.
 
Dr. Bogyay Ferenc rendőrkapitány hozzáteszi, ha bármely fél úgy érzi, hogy a határon túl ment egy másik ember viselkedése, tegyenek feljelentést, zaklatás, vagy csendháborítás miatt. A jog szerint tud eljárni a rendőrség. Helyben nem ismerve a körülményeket, nem tud nyilatkozni.
 
Bukszár Zsolt őrnagy elmondja, polgármester úr is tett feljelentést a buszmegálló rongálásakor, nem kívánatos személyek ellen. A bandázás sok embert irritál, oda kell figyelni. Hangsúlyozza, hogy ki és mit okozott, ezt vizsgálni kell.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a testületet, hogy Molnár Dezsőné, hernádnémeti lakos, aki érdeklődőként van jelen, hozzászólásra jelentkezik, amelyről szavazni kell a testületnek, hogy megadhatja-e neki a szót.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy Molnár Dezsőné hozzászólhat a témához.
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 7 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
53/2013. (IV.30.) KT Határozata
Molnár Dezsőné részére hozzászólási jog megadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a polgármester Molnár Dezsőné részére a témával kapcsolatban a hozzászólási jogot megadhatja.
 
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
Molnár Dezsőné hernádnémeti lakos elmondja, hogy a múlt héttől rendszeresen előfordult az előbb említett eset. A gyerekek nem rajcsúroztak, nem inzultálták szóban a hölgyet. Az ő unokája megijedt, mivel spray volt az idős hölgynél, egy kocsi arra ment, alá eshetett volna bármelyik gyerek, az unokája a buszmegállóban összeesett a történtek hatására. Elmondja, hogy 10 éves gyerekekre csúnyát mond a hölgy. Hozzá is elmegy kiabálni, hogy a gyereket az anyja nem tanítja meg, majd ő megtanítja. Kiskorú gyermekeket, több időskorú lakost is megzavar, pedagógusokat, szülőket is lehordja. Ha politikai problémája van a hölgynek, oldják meg a személyes problémát, ne a gyerekekkel bánjon el. Az utcán fordul elő többször is.
 
Molnár Dezsőné elhagyja az üléstermet.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a szülőknek kell feljelentést tenni. Nem bűnözőkről, hanem normális gyerekekről, és nem pitbullokról van szó jelen esetben. Ezek az események nappal történtek.
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezi, miért tartozott ide ez az ügy? Nem kell itt cirkuszt csinálni, hogy mit tesz az édesanyja, nem felelhet érte, különálló család, felnőttek. Nem érti, mi volt ez a dolog.
 
Fésűsné Brosch Andrea intézményvezető folytatásban elmondja, hogy törvényi kötelezettségének tett eleget, amikor elkészítette a beszámolóját a gyermekvédelmi tevékenységről. Megköszöni a részvételt Bukszár Zsolt őrnagy úrnak, hogy megjelent általuk megrendezett rendezvényen. Hivatalos jelzés nincs a drogfogyasztásról, a tapasztalatok azt mutatják, a kliensek érzékenyebben reagálnak, és agresszívebbek. Kérdése, gázsprayt lehet-e használni ellenük önvédelemre? Őrnagy urat kérdezte korábban, aki azt mondta, nem lehet használni. Hogyan tudják visszatartani a klienseket? Szintetikus drogokat használnak az elmondások szerint, de ez még nem megerősített információ.
 
Dr. Bogyay Ferenc rendőrkapitány tájékoztatásul elmondja, először tisztázni kell, mi minősül drognak. Mi a szintetikus drog, a pszichotróp drog, van A lista és C lista. Haszon van benne, nem tudják, nem győzik kiszűrni, mi a drog. A szakértői vélemény költséges. Be tudják azonosítani a klasszikus kemény drog használókat. Divat a fiatalok körében a tudatmódosító szerek alkalmazása, bizonyos anyagok használata nem jogellenes, hasonló az energiaital fogyasztása is. Ezeknek a szereknek tudtamódosító hatásuk van, tiltás oldaláról nem lehet eredményt elérni. Anyagi haszonszerzés a cél. A megelőzésre, nevelésre kell nagyobb hangsúlyt fektetni.
 
Fésűsné Brosch Andrea intézményvezető kiegészíti, hogy a halmozottan hátrányos szegregátumokban fordul elő a probléma, fiatal felnőttek körében, nem járnak iskolába, kimaradnak.
 
Dr. Bogyay Ferenc rendőrkapitány hozzáteszi, a szülővé válás is korán kezdődik esetükben.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a település közrendjéről, közbiztonságáról szóló beszámoló elfogadását.
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 7 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
54/2013. (IV.30.) KT Határozata
A település közrendjéről, közbiztonságáról szóló beszámoló elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Miskolci Városi Rendőrkapitányság-vezetőjének a település közrendjéről, közbiztonságáról szóló beszámolóját elfogadja.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
 
2.      napirendi pont: 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
 
dr. Orosz Zsolt polgármester bevezeti a 2. napirendi pontot, a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását, amelyben Juhász Géza, könyvvizsgáló úr érintett. A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a rendeletet, átadja a szót Nagy Lászlónak, a Pénzügyi Bizottság elnökének.
 
Nagy László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke tisztelettel köszönt minden jelenlévőt. Elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megvitatta a 2012. évi költségvetés módosítását. Jelentős emelkedés tapasztalható a költségvetésben, mivel az állami konszolidáció során az adósság rendezésre került. A Bizottság alapos vita után úgy döntött, egyhangúlag elfogadásra javasolják a rendelet módosítását.
 
Lipták Zoltán képviselő, a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottságuk is ülést tartott a rendelet módosításával kapcsolatban. A tényadatokhoz igazították az előirányzatokat. Költségvetési hiányt nem fogadhat el a testület a jogszabály szerint. Megállapítja, hogy eredményes évet zárt az önkormányzat. Köszöni a résztvevők, dolgozók munkáját. Bizottságuk is javasolja elfogadásra a rendeletet.
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy az elmúlt évben a törlesztések is csökkentették a pénzmaradványt.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását.
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal, 2 Tartózkodás mellett megalkotta a következő rendeletet.
 
 
 
 
 
 
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testület
6/2013. (V.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
3/2012. (III.01.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 
 
Hernádnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143.§ (4) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)   24.§-a alapján, Hernádnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (IV. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2. a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, a Hernádnémeti Újcsanálos Közoktatási Intézményfenntartó Társulásban résztvevő Újcsanálos Községi Önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulásával 2012. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
 
 
1.§ a 3/2011.(III.01.) önkormányzati rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését
                                                 1.006.090 eFt bevétellel,
852.389 eFt költségvetési kiadással,
 253.701 eFt finanszírozási kiadással,
                                                 1.106.090 eFt kiadással,
   
 
(2) Költségvetési kiadások előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként:
           Működési kiadások
-         a személyi jellegű kiadások                               319.959 eFt
-         munkaadókat terhelő járulékok                           86.183 eFt
-         dologi jellegű kiadások                                      305.055 eFt
-         társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás     74.714 eFt
-         támogatásértékű működési kiadások                     2.000 eFt
-         egyéb, működési célú kiadások                            13.938 eFt
           Felhalmozási kiadások
-         felújítások                                                         7.500 eFt
-         beruházások                                                    43.040 eFt
 
(4) Finanszírozási kiadások
           Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása          252.701 eFt
           Működési célú kölcsönök visszafizetése                          1.000 eFt
 
(5) Éves létszám költségvetési szervenként
Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola 
75 fő
 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde                                                    7 
 
Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ (HAK)                                   22 fő
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat                                                                44 fő
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala                             15 fő
 
2.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Kelt: Hernádnémeti, 2013. május 14.
 
 
 
dr. Orosz Zsolt sk                                                               Boros Lajosné dr. sk.
polgármester                                                                                    jegyző
 
 
 
 

 
 
3.       napirendi pont: 2012. évi zárszámadási rendelet (Írásos anyag a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.)
 
dr. Orosz Zsolt polgármester a napirenddel kapcsolatban felkéri Juhász Géza könyvvizsgálót, ismertesse jelentését.
 
Juhász Géza könyvvizsgáló tisztelettel köszönti polgármester urat, a képviselő-testületet. Elmondja, hogy jelentése során azt vizsgálja, hogy betartja-e az önkormányzat a gazdálkodás kereteit, eleget tesznek-e az Áht követelményeinek. Megállapítja, hogy mindent rendben talált, a gazdálkodás lebonyolítása, szervezése a törvényeknek megfelelően történt. 2012. mennyiségi változást eredményezett. Egy gazdálkodási körben volt 2011-ig az önkormányzat. 2012.01.01-től meg kellett bontani: Polgármesteri hivatal, önkormányzat, iskola, és a többi intézmény. Ez folytatódik 2013-ban. Véleményt kell alkotni, önkormányzat pénzügyi helyzete hogy alakult. Tárgyi eszköz állomány csökkent, mivel tavaly a 10 év eltelte után lehetett a beruházásban résztvevő önkormányzatok között felosztani a csatornahálózatot. A 9 település kezeli a saját magáét most már.
A forgóeszköz helyzetről elmondja, hogy nagy dolog az önkormányzat életében, hogy a svájci frankos hitelt, amely megnőtt, konszolidálta az állam. A pénzmaradvány 32,5 millió forinttal több, mint előző évben. A 2012-ben keletkezett szállítói tartozásokra kellett kifizetni. Meglévő pénzből fizették ki 2013. évben. A konszolidáció folyományaként a 80 millió Ft betét megszűnt, összességében az önkormányzat vagyoni, pénzügyi helyzete jelentősen javult 2012-ben.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester átadja a szót a bizottságok elnökeinek.
 
Nagy László képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy megválaszolásra kerültek a kérdések, rendben találtak mindent számszakilag. Felmerült a bizottsági ülésen a Borsodvíz Zrt. vagyonvesztése, amely jelentős összeget tesz ki. Tőkeleszállítást terveznek. Ma a testületnek döntenie kell.
 
Juhász Géza könyvvizsgáló tájékoztatásként elmondja, hogy a 2011-es törvény szerint a nemzeti vagyonnal kapcsolatos definíció bővült, a közművek tulajdonosai körében 2 tulajdonost hagyott a törvény: állam és önkormányzatok maradtak. 1993-ban megyei szintű víz- és szennyvízkezelő társaságok alakultak. Apportálás történt. 37 millió 950 ezer forint Hernádnémeti része, kiosztotta a Borsodvíz Zrt. A saját tőkéje 50% alá csökkent, a gazdasági társaságokról szóló törvény szerint két lehetőség van: feltőkésítik a céget a tulajdonosok, ez a legrosszabb, vagy leszállítják a jegyzett tőkét. A szennyvíztisztítóból tulajdoni hányadot kap Hernádnémeti, de elveszít a mérlegéből kb. 19 milliós részvényt, melyet nem lehet értékesíteni. Ez a gazdasági esemény eredménye.
 
Nagy László képviselő kérdezi, ez hogyan érinti községünket?
 
Juhász Géza könyvvizsgáló válaszában elmondja, lehet, hogy nullában érinti az önkormányzatot.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az érintett önkormányzatok nem tudják visszapótolni a több milliárdos tőkét. Kiadással is jár. Kérdezi, milyen megoldás lehetséges még?
 
Juhász Géza könyvvizsgáló elmondja, hogy semmi, a törvény szerint más semmi, hacsak a törvényt nem változtatják meg. Az ÉRV állami, a Borosdvíz Zrt. magán társaság. A jogszabály erejénél fogva már az önkormányzatra szállt a vagyon.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy sok mindent nem tud tenni a testület, mint hogy hozzájárul a tőkeleszállításhoz.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy ha Hernádnémetiben nincs probléma, a tulajdonosi körre rászáll a tulajdont érintő probléma, pl. felújítás. Közös osztatlan tulajdon lesz.
 
Juhász Géza könyvvizsgáló hozzáteszi, hogy ha felosztják a vagyont, mindennek a bizonyos %-a lesz Hernádnémetié. Ismerjük a másik oldalt. Ha leszállítják a tőkéjét, nem az a cég lesz.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy nem tiszta ez neki, úgy tudta, hogy az önkormányzaté a telep.
 
Juhász Géza könyvvizsgáló elmondja, hogy a szennyvízhálózat az önkormányzaté. Be lett apportálva a 1996-ban a telep a cégbe.
 
Lipták Zoltán képviselő, a Jogi, Ügyrendi-és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke elmondja, hogy bizottságuk is tárgyalta a zárszámadási rendeletet. Juhász Géza úr ismerője a költségvetésnek, erőt, egészséget kíván további munkájához. Folytatásban elmondja, hogy megadja alapját a zárszámadás a 2013. évi költségvetésnek. Elfogadásra javasolja bizottságuk a 2012. évi zárszámadási rendeletet.
 
Nagy László képviselő elmondja, tisztább képet kapott Juhász Géza könyvvizsgáló úr jelentése után a témáról, elfogadásra javasolja a Pénzügyi Bizottság is a 2012. évi zárszámadásról szóló rendeletet.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a 2012. évi zárszámadási rendeletet.
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 7 Igen szavazattal megalkotta a következő rendeletet.
 
 
 
 
 
 
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2013. (V.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról
 
 
 
Hernádnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143.§ (4) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)   24.§-a alapján, Hernádnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (IV. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete 2. a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, a Hernádnémeti Újcsanálos Közoktatási Intézményfenntartó Társulásban résztvevő Újcsanálos Községi Önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulásával 2012. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:
 
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki és tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
 
 
A zárszámadás bevételei és kiadásai
 
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi zárszámadását
 953.018 eFt költségvetési bevétellel,
   114.872 eFt pénzmaradvány felhasználással,
1.067.890 eFt bevétellel
   746.822 eFt költségvetési kiadással,
   253.696 eFt finanszírozási kiadással,
    -11.464 eFt függő, átfutó, kiegyenlítő kiadással
   989.054 eFt kiadással
 hagyja jóvá.
 
 
(2) Költségvetési kiadások előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként:
           Működési kiadások                                                                              721.467 eFt
 
 
-        a személyi jellegű kiadások                           293.268 eFt
-        szociális hozzájárulási adó                            77.181 eFt
-        dologi jellegű kiadások                                   267.666 eFt
-        társadalom-, szociálpolitikai és
egyéb juttatás, támogatás                               67.533 eFt
-        támogatásértékű működési kiadás                   1.990 eFt
-        működési átadás államháztartáson
kívülre                                                              13.829 eFt
 
           Felhalmozási kiadások                                                                         25.355 eFt
-        felújítások                                                          7.458 eFt
-        beruházások                                                  17.897 eFt
 
 (4) Finanszírozási kiadások
           Felhalmozási célú hitelek, kötvények, értékpapírok    253.696 eFt
 
(5) Éves létszám költségvetési szervenként
 
Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola  
75 fő
 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde                                                           7 
 
Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ (HAK)                                          22 fő
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat                                                         44 fő
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala                   15 fő
 
 
 

4.§ (1) Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 2. melléklet tartalmazza.
 (3)Az önkormányzat szakfeladat szerinti kiadásait és bevételeit a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § Az önkormányzat 2012. évi felújítási előirányzatait és azok teljesítését felújítási célonként a 4. melléklet rögzíti.
6. § Az önkormányzat 2012. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 5. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Hernádnémeti Önkormányzatnak önkormányzati szintre összesített, többéves kihatással járó feladatai nincsenek.
(2) Az önkormányzat önállóan működő intézményeire vonatkozó kiadási és bevételi előirányzatokat, valamint teljesítésülésüket a 7. melléklet rögzíti.
(3) Az Önkormányzat költségvetési jelentését a 8. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzat összevont 2012. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált tárgyévi költségvetési pénzmaradványa 62.881 eFt-ban kerül jóváhagyásra a 9. melléklet szerint.
11. Az Önkormányzat egyszerűsített beszámolóját a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
12.§ (1) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait a 11. melléklet tartalmazza
 (3) Az Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások részletezését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
13.§ Az Önkormányzat 2012. évi a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztorságából adódó elszámolási kötelezettségeinek a 13. melléklet szerint tesz eleget.
 
 
 
 
 
 
3. Záró rendelkezések
14. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Kelt: Hernádnémeti, 2013. május 14.
 
 
 
dr. Orosz Zsolt sk.                                                              Boros Lajosné dr. sk.
polgármester                                                                                    jegyző
 
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a 2012. évi gazdálkodásról szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadását.
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 7 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
55/2013. (IV.30.) KT Határozata
A 2012. évi gazdálkodásról szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló független könyvvizsgálói jelentést elfogadja.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
 
4. napirendi pont: Tájékoztató a korábban hozott határozatok végrehajtásáról
 
dr. Orosz Zsolt polgármester az 1. napirendhez visszatérve pár gondolatot mondana. Felnőttként felelős mindenki a cselekedeteiért, de ez nem az első eset volt, szülők megkeresték őt is, másokat is, ők kezdeményezték a részvételt. Nem rossz szándék ez. Korábban nem volt parkoló a posta környékén, most már van, az érintett hölgy is kezdeményezte, hogy legyen ott parkoló, akkor annak a hiánya jelentette a gondot. Előzzük meg a problémát.
 
Farkas Zoltán képviselő hozzáteszi, hogy érdekes a szituáció, mert a buszmegállóban elterjedt a gyerekek csoportosulása, utána a Gesztenyésben, oda se járnak már, nem tudnak hova menni. Ha az érintetteknek ilyen problémájuk van, ne ide hozzák, oldják meg. Elment egyik gyerekhez, és nem úgy történt, ahogy elhangzott. 9-10 éves gyerek ne kiabáljon idősekkel. Bírósághoz kell fordulni.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, de ő se kiabáljon olyat gyerekekkel, itt most nem bűnözőkről van szó.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, nem érti, miért került a testület elé.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a közbiztonságot érinti, ahhoz tartozik. Vele szemben is történt sértés, hozott ide embereket is képviselő úr kamera előtt, akkor az nem zavarta.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, Farkas Zoltán képviselő is megszavazta, hogy a hölgy, Molnár Dezsőné kapjon szót.
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, ismeretes, hogy 4 település indított pert önkormányzatunk ellen, hogy a gesztorsággal nem számolt el községünk és kárt okozott. Elmondja, hogy a felperes keresetét elutasította az Ítélőtábla, jogerős végrehajtható ítélet született.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hol volt a per?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, a Kúriához fordulhatnak az önkormányzatok, most az Ítélőtábla hozta a jogerős ítéletet, mely ellen rendes jogorvoslatnak már nincs helye.
A per során azt nyilatkozták a tanúk, hogy nem származott káruk a károkozó magatartásként megjelölt koncessziós eljárásból. 10 önkormányzat polgármestere aláírta, hogy az Olajterv köteles lett volna elindulni a koncessziós kiíráson a szerződés szerint.
Május 9-ig lehet teljesíteni a fizetési kötelezettségeket az ítéletnek megfelelően. Kúriához fordulhat a 4 önkormányzat. Jogerős végrehajtható ítélet van.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester folytatásban elmondja, az orvosi pályázattal kapcsolatban egy pályázat érkezett határidőben. Az Egyebek napirendi pontban visszatér rá.
Elmondja továbbá, hogy Dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselőhöz fordult a közút felújításával kapcsolatban. A Magyar Közút Zrt. májusban meleg aszfaltos technológiával kátyúzza a Rákóczi utcát ígérete szerint.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy áll a boltok elé kihelyezett közlekedési táblák ügye?
 
Boros Lajosné dr. jegyző kiegészíti, hogy a Kenyérgyár és a Coop bolt közötti szakaszról volt szó.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester folytatásban elmondja, hogy tavaly nem fogadta el a testület az AVE közszolgáltató által felajánlott jelentős áremelkedést. Azóta fejlemény, hogy 3-4%-ot rátett a lakossági szolgáltatásra. Különbözetet kiszámlázta egyben az önkormányzat felé. Intézmény után fizetendő díjat is megemelte, ő azt tette, hogy visszaküldte a számlákat, mert nincs az önkormányzat és a szolgáltató között szerződés.
 
5.      napirendi pont: 2014. évi költségvetési koncepció (Írásos anyag a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.)
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az előkészítő anyag kiküldését követően jogszabály módosítás történt, ismét nem 04.30-ig kell beterjeszteni a következő évi költségvetési koncepciót, most október 31. a határidő. A bizottsági üléseken is szó volt róla, többet nem tudnak hozzátenni később sem, javasolja, beszéljenek erről a mai ülésen.
 
Nagy László képviselő egyetért polgármester úrral, többet nem tud hozzá tenni. Október végén se tudnak többet, probléma nélkül szeretné mindenki a település működését biztosítani. A biztonság szolgálja községünk javát. Ez egy koncepció, elképzelés. Elfogadásra javasolta a Pénzügyi Bizottság a 2014. évi költségvetési koncepciót.
 
Lipták Zoltán képviselő csatlakozik Nagy László képviselő társához, a működtetés megvalósult eddig is, az önkormányzat működtette az intézményeket. Kéri képviselő társait, ha van pályázati lehetőség, támogassák.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a 2014. évi költségvetési koncepció elfogadását.
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 7 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
56/2013. (IV.30.) KT Határozata
A 2014. évi költségvetési koncepció elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2014. évi költségvetési koncepció előterjesztésekor a fő stratégiai vonalakat, az alapelveket a következők szerint határozza meg:
 
1.      Mindenekelőtt ki szeretnénk jelenteni, hogy mindent meg kívánunk tenni a lehető legnagyobb biztonság eléréséhez a gazdálkodásunkat illetően.
2.      A település helyi intézményeit (óvoda, egészségügy, igazgatás, szociális ellátó rendszer) működtetni kívánjuk.
3.      Az állami támogatás bevételein kívül intézkedéseket teszünk a saját bevételek növelésére.
4.      A település üzemeltetési feladatait (közvilágítás, utak karbantartása, közterületek gondozása) a pénzügyi lehetőségeken belül el kívánjuk látni.
5.      A pályázati lehetőségeket kihasználjuk, fejlesztési célokat csak akkor pályázunk meg, ha a támogatási intenzitás 100 %-os vagy rendelkezésre áll a saját forrás.
6.      Saját forrásból csak akkor valósítunk meg fejlesztési célokat, amennyiben az intézményi hálózatunk működését nem veszélyezteti.
 
Felelős: Polgármester, Jegyző
Határidő: folyamatos
 
6.      napirendi pont: 2012. évről szóló belső ellenőrzési jelentés (Írásos anyag a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.)
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, önkormányzatunk eleget tett kötelezettségének. Szóba került Pénzügyi Bizottság ülésén is. Megemlíti, hogy az ellenőrzés akkor történt, mikor zűrzavaros időkben dolgozott az intézményvezető. Megbízatása lejárt, akkor került sor az ellenőrzésre. Előző vezető személyi anyagban tartotta az erkölcsi bizonyítványokat, a megbízott vezető kivette onnan és külön tartotta.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, a felelős gazdálkodás eleme a kontroll, erősíteni kell a kontrollrendszert. A kollegalitás is fontos a jó gazdálkodás megalapozásához.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyetért képviselő társával.
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy elolvasták a 6 pontot, az intézkedési javaslatokat, ahogy polgármester úr mondta, Murincsák Mária idejére datálódott. Nem védi őt, de elmondja, hogy közalkalmazottakat nem nevezett ki, a személyügyi ellenőrzés korábbra datálódott. Megállapítás, hogy végezzék el a dolgozók minősítését. Ezzel kiegészítve javasolja elfogadásra, Kéri, hogy az intézkedési tervben meghatározott határidők elteltét követően ismételten kapjanak tájékoztatást, az intézkedési terv végrehajtásáról.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a belső ellenőrzési jelentésnél a a belsőellenőrzési munkacsoport munkáját fogadja el a képviselő-testület, hogy az ellenőrzési ütemtervben foglaltak szerint a munkát elvégezték.
 
Nagy László képviselő is hozzáteszi, a munkát becsülettel elvégezték.
 
Forgács István képviselő javasolja, hogy a jelentésről most szavazzanak és a kiegészítésről májusban szavazzanak.
 
Nagy László képviselő elmondja, ahogy jegyző asszony elmondta, megtörténtek az intézkedések.
 
Boros Lajosné dr. jegyző kiegészíti, a közalkalmazottak pályáztatása valósuljon meg, ez az intézkedés természetesen akkor teljesülhet, ha új dolgozó, közalkalmazott felvételére kerül sor.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a 2012. évről szóló belső ellenőrzési jelentés elfogadását.
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 7 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
57/2013. (IV.30.) KT Határozata
2012. évről szóló belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása belső ellenőrzését munkacsoportjának 2012. évről szóló belső ellenőrzési jelentést elfogadja.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel Nagy László képviselő javaslatát, mely szerint a májusi ülésre tájékoztatás történjen az intézkedési javaslatról.
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 7 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
58/2013. (IV.30.) KT Határozata
Intézkedési javaslatról szóló tájékoztató kéréséről
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az intézkedési tervben foglalt javaslatok megvalósulásáról szóló tájékoztató megtartására a következő testületi ülésen kerüljön sor.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
 
7. napirendi pont: Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodása (Írásos anyag a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.)
 
dr. Orosz Zsolt polgármester bevezetőjében elmondja, hogy ismert a szándék, már korábban szándéknyilatkozat jött létre az érintett önkormányzatok között a társulás létrehozásáról. Az újcsanálosi testület egyhangúlag elfogadta a testületi ülésükön Hernádnémeti Önkormányzatával a szociális társulás létrehozását. Kiemeli, hogy előnyökkel jár az önkormányzatok számára, javul, bővül a szociális ellátás a községekben. 6-7 millió forintos többlet bevételhez jutnak az önkormányzatok.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy a bizottságuk ülésén is szóba került, plusz pénzhez jutnak az önkormányzatok. Jól működött a közoktatási társulás eddig, nem véletlenül szavazta meg az újcsanálosi testület a szociális társulást is. Kéri képviselő társait, támogassák a lehetőséget.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy két probléma is van: a Mesesziget Bölcsőde is benne lenne a társulásban, de nem az óvodához kerülne a bölcsőde? A másik: a Társulási tanács két képviselőből és a két polgármesterből áll, akik az intézményvezetőt megválasztják. A képviselő-testülettől ez nem ruházható át.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy önkormányzat saját fenntartású intézményénél érvényes ez a szabályozás, a társulásokra az Mötv. IV. fejezetét kell alkalmazni.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy a Mötv. 44. § szerint nem ruházható át a képviselő-testület hatásköréből.
 
Boros Lajosné dr. jegyző folytatásban elmondja, hogy az Mötv IV. fejezete tartalmazza a társulásra vonatkoznak a szabályok. A Mötv. 42. § a saját fenntartású intézményre vonatkozik, arra az esetre tartalmazza az át nem ruházható hatásköröket. Ha társulást hoz létre az önkormányzat, a Mötv. 87.§-tól kezdődő szakaszait kell alkalmazni.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy Újcsanáloson 900-an laknak, Hernádnémeti 3900-an, és 1-1 képviselő lesz a tanácsban.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, javaslat nem érkezett a társulási megállapodás tervezet módosítására.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, nem tudja megszavazni az előbb említett két dolog miatt.
 
Forgács István képviselő kérdezi, hogy most nincs szociális társulás a két önkormányzat között és így a 42.§ vonatkozik?
 
Boros Lajosné dr. jegyző válaszában elmondja, hogy igen, jelenleg a Mötv. 42.§-a vonatkozik a hatáskörökre. Kérdezi, hogy a társulással az a problémája, hogy nem a hernádnémeti képviselő-testület választja meg a vezetőt?
 
Forgács István képviselő elmondja, hogy képviselőként mondhat igent vagy nemet, nem tudja ő sem támogatni a szociális társulást.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, hogy az éven a második ülés, amelyiken részt vesz Forgács István képviselő. Méltánytalan azokkal szemben, akik előkészítették a megállapodást és a másik településsel, Újcsanálossal szemben is. Nem kellett volna őket belehajszolni.
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy nem látta át még, ebben a formában nem jön be, egyébként nem lenne baja a társulással.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, nemcsak rajta múlik.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy nem fogja átengedni a jogot, ami az övé. Nem szavazta meg a szándéknyilatkozatot sem. Magának hozzon létre olyan intézményt Újcsanálos. Amit lát huszárvágást, az világos mindenki előtt. Ne érezzék sértésnek.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, tény, hogy az eddigi közoktatási társulás jól működött a két önkormányzat között, kölcsönösen, előnyösen. Látható, hogy milyen előnyökkel járna a szociális társulás is, kb. 7 millió Ft plusz bevételt eredményezne. A magát ellenzéknek nevező csoport ennek realizálódását megakadályozza, a község hátrányára döntenek, voltak lehetőségek korábban is és azokat sem támogatták.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, vannak olyan képviselő társak, akiket megvezettek. Erkölcstelen a másik településsel szemben.
 
Nagy László képviselő közli Lipták Zoltán képviselővel, hogy a véleményét tartsa meg magának.
 
Répási János képviselő hozzáteszi, kölcsönös előnyök származnak a társulás által Hernádnémeti községnek is, ezt tartja szem előtt.
 
Farkas Zoltán képviselő ismerteti, hogy ő mindig elmondja, miért nem támogat valamit. A Petőfi u. 3. sz. alatti ingatlanon is létre lehetett volna hozni a családi napközit, ezt miért nem tudják megérteni, ha felelős gazdálkodást folytatnak. 3 év múlva, ha fent kell tartani, hogy lesz fenntartva? Miért az egyház ingatlana kell? Ha a református egyház visszaigényelte az épületet, újítsa fel maga erejéből és most rossz érzést keltenek képviselőkben.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az itt élők helyzetét javítaná, előmozdítaná a társulás adta lehetőség. A Petőfi utca 3. sz. alatti ingatlan nem felel meg a kiírásnak, bővíteni nem lehet, a felújítást teszi csak lehetővé a pályázat.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy akár református, akár katolikus valami, az Hernádnémetit jelenti. A községnek újítunk fel.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, helyesnek tartja, így gondolja ő is.
 
Répási János képviselő folytatásban elmondja az épület visszaigényléssel kapcsolatban, katolikus iskola volt az óvoda, akkori esperes úrnál próbálkoztak, de eredménytelen volt.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester sajnálja a hozzáállást. Név szerinti szavazást javasol a Szociális Intézményfenntartó Társulás létrehozásáról.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy a Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásáról név szerint szavazzon a testület.
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 7 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
59/2013. (IV.30.) KT Határozata
Név szerinti szavazás a Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásáról név szerint szavaz a képviselő-testület.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb észrevétel, hozzászólás hiányában, név szerinti szavazásra teszi fel a Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának elfogadását.
 
Farkas Zoltán képviselő: nem
Forgács István képviselő: nem
Karajz Ottó György képviselő: nem
Lipták Zoltán képviselő: igen
Nagy László képviselő: nem
dr. Orosz Zsolt polgármester: igen
Répási János képviselő: igen
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 3 Igen szavazattal és 4 Nem szavazattal a határozati javaslat elutasításra került.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy nagyon csalódott, a szándéknyilatkozat elfogadásánál kérték, hogy ne dolgoztassák az apparátust fölöslegesen, két hónapi munkát lehet kidobni. Más esetekben akár őt is meg tudják keresni, illetve mint a további napirendek mutatják, ismerik a képviselői módosítói indítvány lehetőségét.
 
 
8.      napirendi pont: Hernádnémeti-Újcsanálos Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás módosítása (Írásos anyag a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.)
 
dr. Orosz Zsolt polgármester bevezetésként elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló törvényhez történő harmonizálás teszi szükségessé a Közoktatási Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatát. Átadja a szót jegyző asszonynak.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a Mötv. IV. fejezet szerint 6 hónap áll rendelkezésre felülvizsgálni a társulási megállapodást. A Közoktatási Tanács megvizsgálta a Társulási Megállapodás módosításának tervezetét, az újcsanálosi képviselő-testület elfogadta.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Hernádnémeti-Újcsanálos Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás módosítását.
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal és 1 Tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
60/2013. (IV.30.) KT Határozata
Hernádnémeti-Újcsanálos Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás módosításáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti-Újcsanálos Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás módosítását elfogadja.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
 
9. napirendi pont: Civil szervezetek támogatási kérelme (Írásos anyag a jegyzőkönyv 7. és 8. mellékletét képezi.)
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy a községünkben működő mindkét civil szervezet, a Hernádnémeti Sportegyesület és a Naplemente Népdalkör támogatásban részesíthető.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy áll a kerítés építése a sportpályán?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy a kivitelezés nem kezdődött még el.
 
Nagy László képviselő kérdezi, milyen összeggel szerepel a civil szervezetek támogatása?
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a költségvetési rendeletben szereplő támogatási összegekkel, ami elfogadásra került.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Hernádnémeti Sportegyesület támogatási kérelmét.
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 7 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
61/2013. (IV.30.) KT Határozata
Hernádnémeti Sportegyesület támogatásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti Sportegyesület támogatási kérelmét elfogadja.
Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelemben foglaltak szerint a támogatási szerződés megkötésére.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Naplemente Népdalkör támogatási kérelmét.
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 7 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
62/2013. (IV.30.) KT Határozata
Naplemente Népdalkör támogatásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Naplemente Népdalkör támogatási kérelmét elfogadja.
Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási kérelemben foglaltak szerint a támogatási szerződés megkötésére.
 
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Folyamatos
 
 
 
10. napirendi pont: Beszámoló a gyermekvédelmi tevékenységről (Írásos anyag a jegyzőkönyv 9. mellékletét képezi.)
 
dr. Orosz Zsolt polgármester felkéri Fésűsné Brosch Andrea intézményvezetőt, ismertesse beszámolóját a gyermekvédelmi tevékenységről.
 
Fésűsné Brosch Andrea intézményvezető beszámolójában kifejti, hogy törvényi kötelezettségének tett eleget beszámolójának elkészítésével, amely május 31-ig határidős. Demográfiai mutatókra tért ki részletesebben. A gyermekvédelmi tevékenységet ellenőrizte a Kormányhivatal is, az ellenőrzést lezárta, a Hivatalvezető ezt az elemzést, jelentést küldte munkájukról, amelyet a kiküldött anyag tartalmaz. Jövőre vonatkozó terveket, javaslatokat fogalmazott meg. Elmondja, hogy a szegregátumban drogfogyasztás, tűhasználat is előfordult. A jelzőrendszeres tanácskozáson említették Bukszár Zsolt őrnagy úrnak. A helyi körzeti megbízottaknak is jelezték.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy feljelentést tettek az ügyben?
 
Fésűsné Brosch Andrea intézményvezető válaszában elmondja, hogy igen, tettek feljelentést.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, mikor tapasztalták ezeket a cselekményeket? Késő ősszel említette bizottsági ülésen.
 
Fésűsné Brosch Andrea intézményvezető elmondja, hogy érzelmi bántalmazás formájában fordult elő kiskorú veszélyeztetése, a hozzájuk forduló kilenst tájékoztatták a lehetőségekről, teendőkről.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, hogy a probléma nem a gyermekvédelemre tartozik.
 
Fésűsné Brosch Andrea intézményvezető folytatásban elmondja, hogy az alapellátásokhoz tartozik. Tájékoztatásként elmondja, hogy június 1-től indul a családi napközi. A Cseperedő Gyermekház bővítésére is pályáztak. Működnek a kiegészítő tevékenységek, a tehetséggondozás, Szűcs Róbert, Szabó Zoltán, Síposné Tóth Irén pedagógusokkal. Családterápiák, tréningek kerülnek megrendezésre családoknak, gyerekeknek.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, tudnak bővebb információt, hogy kik terjesztik a drogot?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy bárki megteheti a feljelentést, ő már jelezte a rendőrség felé.
 
Fésűsné Brosch Andrea intézményvezető elmondja, hogy olyan magatartást tanúsít a drogfogyasztó, ami kiszámíthatatlan, veszélyes, a családokra nézve is, a velük dolgozókra is.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, a rendőrség nem nagyon tud mit tenni.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadását.
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 7 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
63/2013. (IV.30.) KT Határozata
Gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységről szóló beszámolóját elfogadja.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester felolvassa Németh Dezső, hernádnémeti lakos levelét, amelyet a képviselő-testülethez címzett. (A levél a jegyzőkönyv 10. mellékletét képezi.
 
 
11. napirendi pont: Egyéb indítványok, javaslatok
 
            11.1 Jakkel és Tsa Kft. áremelési kérelme (Írásbeli anyag a jegyzőkönyv 11. mellékletét képezi.)
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a testületet Jakkel és Tsa Kft. áremelési kérelméről, amelyben leírja áremelésének indokait.
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy valóban indokolt az áremelésre vonatkozó kérelme, szerencsésebb lett volna a költségvetés előtt beadni a kérelmét. Nem indok nélküli a kérelme, támogatja.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, hogy a költségvetést nem kell módosítani.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy tavaly is benyújtotta áremelésre vonatkozó kérelmét, amit visszavont, most aktuálissá vált.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel Jakkel és Tsa Kft. áremelésre vonatkozó kérelmének elfogadását.
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 7 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
64/2013. (IV.30.) KT Határozata
Jakkel és Tsa Kft. áremelésre vonatkozó kérelmének elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Jakkel és Tsa Kft. áremelésre vonatkozó kérelmét az abban foglaltak szerint elfogadja.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
11.2. Szociális és Gyámhivatal hatósági szerződése (Írásos anyag a jegyzőkönyv 12. mellékletét képezi.)
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy hiányosságot állapítottak meg az idősek nappali ellátásával kapcsolatban, átalakítás szükséges, december 31-ig kell a kötelezettség vállalás. Egy zuhanyzót kell kialakítani.
 
Nagy László képviselő kérdezi, korábban is előírás volt?
 
Boros Lajosné dr. jegyző válaszában elmondja, hogy van zuhanyzó, csak a másik szinten.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Szociális és Gyámhivatal hatósági szerződésénekelfogadását.
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 7 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
65/2013. (IV.30.) KT Határozata
Szociális és Gyámhivatal hatósági szerződésénekelfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal hatósági szerződésételfogadja, a Kormányhivatal által megküldött tartalommal.
Az Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a hatósági szerződés aláírására.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: 2013. december 31.
 
 
11.3. Óvoda (Írásos anyag a jegyzőkönyv 13. mellékletét képezi.)
 
dr. Orosz Zsolt polgármester átadja a szót főigazgató asszonynak, mondjon pár gondolatot tájékoztatásként az óvodával kapcsolatban.
 
Kerekes Jánosné főigazgató elmondja, hogy eddig a közoktatási törvény lehetővé tette, hogy a plusz 20%-os eltérést a maximális csoportlétszámtól a fenntartó engedélyezze. Az éven szeptemberétől a jelenleg hatályos szabályozás nem teszi lehetővé a csoportlétszám túllépést. A feladatfinanszírozás is 25 gyermekre valósul meg, a 26. gyerekre már nem jár támogatás. 110 gyermek lesz az óvodában szeptembertől, 15 új gyermek. Probléma, hova tudja majd helyezni a gyerekeket. Hernádkakból, Tiszalúcról, Bőcsről és Gesztelyből is jelezték szülők, hogy a hernádnémeti óvodába szeretnék járatni a gyermekeiket és 15 helye van.
 
Nagy László képviselő kéri, hogy hernádnémeti gyermekeket helyezzék előtérbe.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy 30 főre felvihette az önkormányzat a létszámot, és megkapta a támogatást. Most lehetőség van az óvoda bővítésére a Belügyminisztérium által kiírt pályázatnak köszönhetően. A pályázati összeget el is utalják, ha nyertes lesz. Így történt a bölcsőde felújítása is. A bővítés a templom felőli részhez történik, melegítő konyha és tornaszoba kerül kialakításra. Így egy csoport szoba felszabadul. 2010-ben a Belügyminisztérium felmérte az árvízkárokat szenvedett közoktatási intézményeket. Nem tudunk már várni, javasolja, nyújtsák be. Ne utasítsanak el más gyerekeket, aki nem itt lakik. Büszke az óvodára, színvonalára, nemcsak az ő véleménye ez az óvodáról.
 
Karajz Ottó György képviselő kéri, értelmezzék a tervrajzot, hol lenne a konyhába a bejárás?
 
Kerekes Jánosné főigazgató válaszában elmondja, az épület hátsó része felől, gazdasági bejárat kerülne kialakításra. Folytatásban elmondja, hogy kigyűjtötte a népesség nyilvántartásból, hány gyerek született Hernádnémetiben, mely szerint 2008-ban 46 gyermek született, 2009-ben 34, 2010-ben 41 gyermek, 2011-ben 36 gyerek, 2012-ben 41 gyerek született. Biztosítva van az utánpótlás.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, minden gyerek községünk óvodájába iratkozik?
 
Kerekes Jánosné főigazgató válaszában elmondja, nem tudja előre.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, támogatni tudja, hogy benyújtsák az óvoda felújítására a pályázatot.
 
Nagy László képviselő kérdezi, milyen pénzügyi része van?
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a betervezésre került a pályázatok benyújtásához szükséges önerő biztosítása.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy az uniós pénzekkel baj van, azt hallotta a hírekben.
 
Boros Lajosné dr. jegyző tájékoztatásként elmondja, hogy ez nem Európai uniós, hanem a Belügyminisztérium által kiírt pályázat.
 
Kerekes Jánosné főigazgató elmondja szakmai megjegyzését, mely szerint 2014 szeptemberétől minden 3 éves gyereknek kötelező óvodába járnia.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a jogerős építési engedély rendelkezésre áll, amely ha letelik, az önkormányzat pénzén kell újból kérni.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, a közbeszerzést ki kell írni?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy igen, közbeszerzés lesz.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az óvoda bővítéséről szóló pályázat benyújtását.
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 7 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
 
 
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
66/2013. (IV.30.) KT Határozata
Támogatási igény benyújtása az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III.29.) BM. rendelet alapján
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatási igényt nyújt be az önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III.29.) BM. rendelet alapján. A kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatására kiírt pályázaton az önkormányzat a saját tulajdonát képező Hernádnémeti 1279 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Hernádnémeti Petőfi S. u. 1. szám alatt található óvoda épületének bővítésére nyújtja be. A pályázaton történő részvételhez a Hernádnémeti Önkormányzat 7.494.965 Ft önerőt biztosítja 29.979.860 Ft támogatási összeg mellett.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat legoptimálisabb műszaki tartalommal való elkészítésére és benyújtására.
 
 
Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos
 
 
11.4. Taktaközi Vízgazdálkodási Társulás (Írásos anyag a jegyzőkönyv 14. mellékletét képezi.)
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy az önkormányzat minden évben befizeti a hozzájárulást. Az elvégzett munkát nem látják. Más község is ezt tapasztalja. A társulás megalakulása óta, mindössze annyi változás történt, hogy a körzeteket küldöttek képviselik, nem a polgármesterek. A mi körzetünket Hompoth Imre, gesztelyi lakos és Illés Lajos Mályiból, képviselik. Tájékoztatásul írták, hogy a küldöttekhez forduljanak az önkormányzatok, mivel a társulásnak nincs beszámolási kötelezettsége. Javasolja, forduljanak hozzájuk, hogyan képviselik a település érdekét.
 
Répási János képviselő elmondja, az alapszabály nem írja kötelezően a beszámolót. Módosítsák az alapszabályt, így tudnak kérni beszámolót.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a belvízelvezető rendszerek karbantartása a feladata a Társulásnak. A terület után fizeti a hozzájárulást Hernádnémeti. Az Önkormányzat a község teljes belterülete után teljesíti fizetési kötelezettségét.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, következő testületi ülésre megnézi, mennyi az összeg pontosan, ha nem fizet az önkormányzat, az adósok listájára kerül, a NAV felteszi a honlapjára. Hozzáteszi, hogy az árkokat nem tartják tisztán.
 
Karajz Ottó György képviselő javasolja, a két küldöttet meg lehetne hívni testületi ülésre.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, a társulás meghívásra került az ülésre, a két küldöttnek is küld az önkormányzat meghívót ezután.
 
Nagy László képviselő kéri, majd mutassák meg a küldöttek, hol található Hernádnémetiben a Bársonyos.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja, hogy Hernádnémetinek van külterülte a vasúton túl is, Bőcs közelében.
 
 
11.5 Képviselői rendeletmódosítási javaslat (Írásos anyag a jegyzőkönyv 15. mellékletét képezi.)
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a JÜB megvitatta a módosítói javaslatot, kéri elnök urat, mondja el véleményét.
 
Lipták Zoltán képviselő, a JÜB elnöke elmondja, mivel nincs érvényes szerződése az önkormányzatnak a közszolgáltatóval, nincs értelme a javaslatról beszélni. Komoly problémáról van szó.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, a bizottság beszélt a témáról, állami tulajdonú cég, önkormányzati tulajdonú cég és ezek társulásai lehet a szállító. Úgy hallotta, Miskolc önkormányzata megkereste az AVE-t, megvenné, de nem adja el az AVE a cégüket, így Miskolc város saját hulladékszállító céget hoz létre. Javasolja, tárgyaljon polgármester úr az AVE-val. Az önkormányzati rendelet felülvizsgálata során 60 literes kukák átvizsgálásra kerültek, sok lakosnak vissza kellett adnia. A rendeletünket attól függetlenül módosíthatják. Az önkormányzat adja le nekik, ki kap 60 literes kukát.
 
Répási János képviselő kérdezi, a hejőpapi szemétlerakó telep hogy áll?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a konzorcium, az önkormányzatok tulajdonában van. Lejárt a szerződésük az AVE-val, nem egyszerű. Javaslata, hogy mivel nincs szerződése az önkormányzatnak a szolgáltatóval, a módosító javaslatot nem tudják végrehajtani, ezért vegyék le a napirendről. Fontos döntés, hogy milyen kötelezettségeket vállalnak az önkormányzatok. A komoly áremelést megszavazták Miskolcon, felzúdulás volt a következménye.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, június 30-ig kell cselekedni, szerződést kell kötni. Fontos a díjszabása annak, aki monopolhelyzetbe kerül. Ha döntésre kerül a sor, kéri rendkívüli ülés tartását.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, előnyösebb, ha non-profit cégek lesznek ezek a cégek. Meg kell nézni minden lehetőséget. Ha az állam kezdeményezte, megfelelő összeget számoljon ki.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, a díjbehajtást az állam veszi át, nem az önkormányzati adóhatóság hajtja be a kinnlévőséget.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, szerződhet az állam a lakossal. Javasolja, ne most tárgyalják, ha lesz bővebb információ, a testület akkor megtárgyalja.
 
Répási János képviselő elmondja, hogy az AVE-tól árajánlatot kért az önkormányzat, kérdezi, hogy a Cirkont Zrt. adott-e árajánlatot?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, egyszer adott, magasabb volt, de csak az AVE jelentkezett, amikor ki volt írva a pályázat.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy három cégről tud, akik a hulladékot szállítják, a Zemplén Kft, akik drágán szállítanak, a Cirkont, szintén drága és az AVE.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy ha megfelelő árajánlatot kap az önkormányzat, akkor meg tudnak egyezni, de nincsenek könnyű helyzetben. Javasolja, vegyék le a napirendről a témát.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a képviselői indítvány napirendről történő levételét.
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal, 1 Nem szavazattal és 1 Tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
67/2013. (IV.30.) KT Határozata
Képviselői indítvány napirendről történő levételéről
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a képviselői indítvány a napirendről lekerül.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
 
11.6. Borsodvíz Zrt. ügye (Írásos anyag a jegyzőkönyv 16. mellékletét képezi.)
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a mai ülésen már tárgyalták a napirendi pontot. Visszajelzést várnak az ügyben, hogy az önkormányzat hozzájárul a jegyzett tőke leszállításához.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, csökkentik a tőkét és kiosztják a részvényt?
 
Boros Lajosné dr. jegyző válaszában elmondja, bevonják a régi részvényt és újat bocsát ki. Most az eszközöknek lesz az önkormányzat a tulajdonosa, eddig a részvények tulajdonosa volt.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy fedezetlenséget nem fog eredményezni? Ha tőkét von ki a cégből, és csökkenti a tőkét, nem fog összeomlani?
 
Nagy László képviselő hozzáteszi, nekik kell legjobban tudni. Lehet, hogy ez egy folyamat kezdete.
 
Lipták Zoltán képviselő javasolja, ügyvéd urat meg lehet kérdezni.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, nem a legtökéletesebb állapotban van a szennyvíztelep, ahogy hallja a lakosok jelzése alapján. Visszatérnek majd a témára, javasolja, kerüljön le a napirendről.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Borsodvíz Zrt. ügye napirendről történő levételét.
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 7 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
68/2013. (IV.30.) KT Határozata
Borsodvíz Zrt. ügyének napirendről történő levételéről
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Borosdvíz Zrt. ügye a napirendről lekerül.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
 
11.7. I. számú orvosi körzet
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy egy pályázat érkezett határidőben, amely érvényes, a pályázati kiírásoknak megfelel. Dr. Csete László a pályázó, a Szent Ferenc kórházban tüdőgyógyász. Sárospatakra is jár a kórházba gyógyítani, vállalkozó. Minél hamarabb dönteni kell, mert helyettesítéssel történik az I. számú háziorvosi körzet ellátása. Egyeztetünk időpontot doktor úrral, és eljön szívesen egy testületi ülésre.
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezi, itt fog lakni Hernádnémetiben?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, egyenlőre nem jön Hernádnémetibe lakni, Kistokajban lakik családjával. Rendkívüli testületi ülésen be fog mutatkozni a testületnek.
 
Lipták Zoltán képviselő hozzáteszi, korrekt orvos, érdeklődött felőle, ügyeletben is részt vett.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy Hernádnémeti a körzetéhez tartozik.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, a praxisjog hogyan lesz?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatásként elmondja, két lehetőség van. Lehet várni egy évet, és visszaszáll a praxisjog. Vagy az örökösökkel kell beszélni, megegyezni.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, ha a tulajdonosok reális árat mondanak, meg lehet vásárolni.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hangsúlyozza, az a lényeges, hogy legyen orvosi ellátás.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, ha jól értelmezi, egy évet várni kell, utána visszaszáll a praxisjog.
 
 
11.8. Bérlakás
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy Kahanc Endre, hernádnémeti lakos írásban benyújtotta nyilatkozatát, amelyben felmondja a bérlakást, a 30 napos felmondási időt betartják. Ezáltal meg kell hirdetni a lakást. Más lakókat is érint a dolog, Szauervein-Seres Katalinékat, fiatal házasok, most várják első gyermeküket. A kicsi lakásban laknak, és kérnék a cserét a nagyobb lakásra, amelyben Kahanc Endre lakik családjával.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel, hogy a Kahanc Endre bérlő felmondását az önkormányzat elfogadja, és az általa eddig bérelt lakásba költözhet Szauervein-Seres Katalin és férje, és így az általuk megüresedett kisebb lakást hirdesse meg az önkormányzat.
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 7 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
69/2013. (IV.30.) KT Határozata
Bérlakás hirdetéséről
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kahanc Endre, Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38/A. 1. lépcsőház 1. emelet 8. ajtó sz. alatti lakás bérleti szerződésének felmondását 2013. május 31. napjával elfogadja. Szauervein-Seres Katalin és férje lakáscsere iránti kérelmét elfogadja és Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38/A. 1. lépcsőház 1. emelet 8. ajtó sz. lakás bérlőjévé kijelöli.
A Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38/A. 2. lépcsőház 1. emelet 9. ajtó sz. lakás bérleti jogviszonyára kerüljön pályázat kiírásra.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
11.9. Árverési hirdetmények
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy Hernádnémeti Béke u. 19. szám alatti ingatlan árverésre került kitűzésre. Az ismert feltételek mellett előárverési joga van az önkormányzatnak.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy ne éljen a képviselő-testület ezen jogával.
Ezt követően szavazásra teszi fel, hogy az Önkormányzat a Hernádnémeti, Béke u. 19. sz. alatti ingatlan tekintetében ne éljen előárverezési jogával.
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 7 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
70/2013. (IV.30.) KT HATÁROZATA
Előárverezési jog gyakorlásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Béke u. 19. számú ingatlan vonatkozásában nem él előárverezési jogával.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      folyamatos
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy Hernádnémeti, Rákóczi F. u. 169. szám alatti ingatlan ½ része árverésre került kitűzésre. Az ismert feltételek mellett előárverési joga van az önkormányzatnak.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy ne éljen a képviselő-testület ezen jogával.
Ezt követően szavazásra teszi fel, hogy az Önkormányzat a Hernádnémeti, Rákóczi F. u. 169. sz. alatti ingatlan tekintetében ne éljen előárverezési jogával.
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 7 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
71/2013. (IV.30.) KT HATÁROZATA
Előárverezési jog gyakorlásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Rákóczi F. u. 169. számú ingatlan vonatkozásában nem él előárverezési jogával.
 
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      folyamatos
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy Hernádnémeti, Erdei F. u. 37. szám alatti ingatlan árverésre került kitűzésre. Az ismert feltételek mellett előárverési joga van az önkormányzatnak.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy ne éljen a képviselő-testület ezen jogával.
Ezt követően szavazásra teszi fel, hogy az Önkormányzat a Hernádnémeti, Erdei F. u. 37. sz. alatti ingatlan tekintetében ne éljen előárverezési jogával.
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 7 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
72/2013. (IV.30.) KT HATÁROZATA
Előárverezési jog gyakorlásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Erdei F. u. 37. számú ingatlan vonatkozásában nem él előárverezési jogával.
 
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      folyamatos
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy Hernádnémeti, Dózsa Gy. u. 68. szám alatti ingatlan árverésre került kitűzésre. Az ismert feltételek mellett előárverési joga van az önkormányzatnak.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy ne éljen a képviselő-testület ezen jogával.
Ezt követően szavazásra teszi fel, hogy az Önkormányzat a Hernádnémeti, Dózsa Gy. u. 68. sz. alatti ingatlan tekintetében ne éljen előárverezési jogával.
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 7 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
73/2013. (IV.30.) KT HATÁROZATA
Előárverezési jog gyakorlásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Dózsa Gy. u. 68. számú ingatlan vonatkozásában nem él előárverezési jogával.
 
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      folyamatos
 
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy Hernádnémeti, Bartók Béla u. 3/B. szám alatti ingatlan árverésre került kitűzésre. Az ismert feltételek mellett előárverési joga van az önkormányzatnak.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy ne éljen a képviselő-testület ezen jogával.
Ezt követően szavazásra teszi fel, hogy az Önkormányzat a Hernádnémeti, Bartók Béla u. 3/B. sz. alatti ingatlan tekintetében ne éljen előárverezési jogával.
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 7 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
74/2013. (IV.30.) KT HATÁROZATA
Előárverezési jog gyakorlásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Bartók Béla u. 3/B. számú ingatlan vonatkozásában nem él előárverezési jogával.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      folyamatos
 
11.10. Egyebek
 
Nagy László képviselő kérdezi, hogy a temetői kutakban van-e víz?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy az ÉRV felé jelezték télen, telefonon is többször jelezte az önkormányzat. Azt mondták, nincs dolgozó, aki ki tudna menni. A sajtóhoz fordult majdnem. Önkormányzat dolgozói, Boros Lajosék rendbe tették. Megoldódott.
 
Nagy László képviselő kérdezi, hogy áll az Arany János utcánál lévő lámpa áthelyezése az ÉMÁSZ-szal?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, nem tudja a fejleményeket.
 
Nagy László képviselő kérdezi, a három önkormányzati porta rendbe tétele hogy áll?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, Pünkösd környékén lesz községünkben az aprítékoló, Szirmabesenyő osztja be. Az időjárás miatt nem tudták eddig rendbe tenni. Lesz a kazánba aprítéknak való.
 
Nagy László képviselő érdeklődik a Dékány néniék kertjénél lévő árok helyzetéről és kéri, nézzenek utána.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja, hogy feliszapolódás történt.
 
Répási János képviselő kérdezi, a gödröket lehet-e segíteni aszfaltozással?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, lehet, sok utat fel lehetne még sorolni, aszfalt kevés van. A kapcsolatot felveszi a javítás érdekében. A belvizes pályázat során megoldódik, javul majd a helyzet.
 
Nagy László képviselő kéri, a KPM felé jelezzék a közlekedési táblákat.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, mi a helyzet a belvizes pályázattal?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, folyamatban van az ügyintézés, ő is érintett örökösként az egyik ingatlannál. Értesítést kaptak a Földhivataltól, hogy a szolgalmi jogot csak a beruházás megvalósítását követően jegyzi be. A Norda azt írta elő, hogy a beruházás megkezdésének feltétele a bejegyzés. Pályázat végén kerül bejegyzésre, sikerült módosítást kérni.
 
Karajz Ottó György képviselő kéri, térjenek át a bölcsőde ügyére, hogy aug. 31-től az óvodához kerüljön át, ez a javaslata.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a döntést meg kell hozni május végén, tanév végén lép hatályba.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel, hogy a Mesesziget Bölcsőde kerüljön át a Napközi Otthonos Óvodához.
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 4 Igen szavazattal, 2 Nem szavazattal és 1 Tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
75/2013. (IV.30.) KT HATÁROZATA
Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ és a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde átszervezéséről
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ Mesesziget Bölcsőde szakmai egységét az intézményben szétválással megszünteti és 2013. augusztus 31. napjától a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézmény tagintézményeként kívánja működtetni. Az Önkormányzat képviselő-testülete felkéri a polgármester és a jegyzőt az átszervezés előkészítésére.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      folyamatos
 
 
Lipták Zoltán kérdezi, van-e fejlemény a Hegyalja utcára kihajló faágak ügyében?
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, nem kereste meg még a hölgyet.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb észrevétel, hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt és bezárja az ülést 20 óra 05 perckor.
 
 
 
 
Kmf.
 
 
 
 
Dr. Orosz Zsolt                                                                                Boros Lajosné dr.
 polgármester                                                                                         jegyző
 
 
 
Répási János                                                                                        Farkas Zoltán
  hitelesítő                                                                                                 hitelesítő

JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde