Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2011. október 25.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

 

Száma: 1-16/2011.

 

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. október 25-én megtartott soros üléséről.

 

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Forgács István, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők

 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

 

Boros Lajosné dr. jegyző

 

Érdeklődő: 1 fő

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a képviselőket és intézményvezető asszonyt, megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert minden képviselő jelen van.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, mi az oka, hogy a kábel TV nincs itt és nem közvetíti az ülést? Nem lenne szerencsés, ha abba maradna a testületi ülések közvetítése. Kérdése: Mennyibe kerül egy-egy felvétel és azok ismétlése?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy ezen a testületi ülésen egy fő napirendi pont van, melyet zárt ülésen kell tárgyalni. Az egyebek napirendi pont miatt pedig nem tartotta szükségesnek elhívni őket. A következő testületi ülésen már itt lesznek és fogják közvetíteni az ülést. Az SZMSZ ha nem szabályozná, akkor ebben a hónapban nem lett volna szükséges testületi ülést tartani. Egy másfél órás testületi ülés 50-60.000 Ft, egy 3 órás ülés közvetítése pedig 100.000 Ft-ba kerül. Az ismétléseket ezek az árak tartalmazzák.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítőinek Karajz Ottó György és Lipták Zoltán képviselőket javasolja.

 

A képviselő-testület 6 Igen, 1 Nem szavazattal határozathozatal nélkül tudomásul vette a napirendre és a hitelesítők személyére tett javaslatot.

 

Napirend:

                   Napirend előtt: Tájékoztató a korábban hozott határozatok végrehajtásáról

                        Előterjesztő: Polgármester

 

1.      Lakásfenntartási támogatási kérelmek elbírálása (zárt ülés)

Előterjesztő: Jegyző

 

2.      Egyebek

Napirend előtt:

Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a

 • Vörösmarty utca végén lévő terület rekultiválása befejeződött. Humusz került az elegyengetett föld tetejére, fákat és sövényt ültettek, középen pedig befüvesítették. Tavasszal az első fűnyírást is elvégzik. Nagyon szép lett a terület.

 

Lipták Zoltán képviselő javasolja, hogy ezek a fák olyan koronával kerüljenek kialakításra, hogy a villanyvezetéket ne zavarja.

 

 • az óvodában a belső rész felújítása annyira rendeződött, hogy a gyerekek a kastélyból vissza tudtak költözni a helyükre. Természetesen a munkálatok tovább folynak.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester arra való hivatkozással, hogy a most meghozandó döntések személyi kérdéseket érintenek, ezért az Ötv. 12. §. (4) bek. a) pontjára való hivatkozással zárt ülést rendelt el 17:10 órakor. A képviselő-testület tagjai, és a jegyző folytatta tovább a tanácskozást. Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

 

2. Egyebek

2.1 Közterületekről szóló rendelet (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester átadja a szót Lipták Zoltánnak a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság Elnökének.

 

Lipták Zoltán elnök elmondja, hogy az önkormányzatnak az a célja, hogy olyan rendeleteket alkosson, ami a köz és az egyéni érdekeket szem előtt tartja és segíti az emberek munkáját. A rendeletek kifüggesztésre kerülnek az önkormányzat hirdetőtábláján és a lakosok hozzászólhatnak, véleményezhetik. Úgy érzik a lakosok is, hogy a megalkotott rendeletek az ő érdekeit szolgálják.

Karajz Ottó György képviselőtársának a rendelettel kapcsolatosan két módosító indítványa volt melyet a bizottság is támogat. A 3. § (2) bekezdés az alábbiak szerint kerüljön módosításra: „Közérdekű használat díját a testület egyedi elbírálás alapján mérsékelheti, vagy elengedheti.”

 

Boros Lajosné dr. jegyző javasolja, hogy kerüljön be az „és” kötőszó is a szövegbe.

 

Lipták Zoltán elnök elmondja, hogy a 4. §-ban a közterülethasználati díj 7 napig ingyenes volt pl. építőanyag tárolására. Javasolja a bizottság, hogy 14 napig legyen ingyenes a közterület-használat, de a lakosnak legyen bejelentési kötelezettsége.

A rendelet 3 oldalán szerepelnek a díjak. Sok árus a búcsú idejére már három héttel korábban megérkezik. A bizottság véleménye szerint szabjon a testület időkorlátot, mely szerint a rendezvényen kívüli napidíj magasabb legyen, mint a rendezvény napidíja. Szorgalmazza, hogy ne hetekig maradjanak, hanem csak pénteken reggel érkezzenek és hétfőn már távozzanak is.

 

 

 

Karajz Ottó György képviselőben három metódus merült fel:

 1. Mi azaz időszak amire vonatkoztatják.
 2. A búcsú előtti és utáni napon is azonos díjat szednek.
 3. A búcsú előtti és utáni napon magasabb, a búcsú napján pedig alacsonyabb a területhasználati díj.

 

Nagy László képviselő elmondja, hogy ezek az árusok ideiglenes áramlekötést is szoktak eszközölni az ÉMÁSZ-tól. Ekkor kábelt köt le az oszlopokról részükre a szolgáltató 3-4 napra. Nem biztos, hogy a lekötés belefér az időbe, ha az árusok pénteken érkeznek. Véleménye szerint megfelelőbb a csütörtöki érkezés és a hétfői távozás.

 

Lipták Zoltán elnök javasolja, hogy órára határozzák meg az érkezés és a távozás idejét.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a búcsúsok éjszaka közlekednek a nagy járműveikkel, szerelvényeikkel, ezért javasolja, hogy reggel 6 órától szerepeljen a rendeletben a hely elfoglalása. Elmondja továbbá, hogy minden megkezdett nap újabb időpontnak minősül.

 

Lipták Zoltán elnök elmondja, hogy mozgóárusítás esetén 25.000 Ft/nap díjat határoznak meg a rendeletben. Kérdezi Jegyző Asszonyt, hogy mi történt a kocsiról történő kenyérárusítással kapcsolatosan?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az ügyben pozitív változás nem állt be.

Két hónappal ezelőtt megkereste egy gesztelyi lakos, és hozott egy árlistát. Elmondta, hogy ongai kenyeret szeretnének árulni és milyen jó árban tudják adni az élelmiszert.

Elmondja továbbá, hogy tudomására jutott, hogy a kenyeret lepakolják a járdára és onnan árulják, vagy valakinek a garázsából. Ő felhívta a fiatalember figyelmét, hogy ilyen körülmények között nem lehet élelmiszert árulni, nem szeretné, ha valamilyen járvány felütné a fejét a településen. Abban maradtak, hogy elindítja az engedélyezési eljárást. Úgy tudja jelenleg három autóval árulnak a településen. Azóta ő feljelentette őket az illetékes hatóságnál, akik már meg is büntették őket. Árusítási engedéllyel biztos, hogy nem rendelkeznek. Ez a helyzet komoly közegészségügyi szempontokat vet fel.

 

Lipták Zoltán elnök elmondja, hogy a bizottság a módosításokkal együtt elfogadásra javasolja a rendeletet.

 

Karajz Ottó György képviselő véleménye szerint a rendelet 6. § (2) bekezdéséhez célszerű lenne nyomtatványt mellékelni.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy van egy adatlap, ami nem képezi a rendelet szerves részét, ez a régi rendeletben szerepelt. Át kell nevezni kérelem nyomtatványnak.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság által tett módosító indítványokat.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

115/2011. (X. 25.) KT HATÁROZAT

Tárgy: módosító indítvány

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a rendelettervezet az alábbiak szerint módosuljon:

 

I. Az önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

3.§ (2) A közérdekű használat engedélyezésére, egyedi elbírálást igénylő esetben a közterület használati díj mérséklésére, elengedésére a képviselő-testület jogosult. Közérdekű használatnak minősül különösen:

a) lakosság ellátását biztosító szolgáltatás

b) önkormányzat, vagy szervei által rendezett esemény.

 

II. Az önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

4.§ (2) A közterület használati díj szempontjából:

 

a) a terület "nagysága" a közterületen elhelyezésre kerülő dolognak a közterületre eső vízszintes vetülete, amit m2-ben kell meghatározni.

b) a "tartam" a kizárólagos használatra jogosító kezdő és befejező nap közötti időköz.

c) búcsú időszak : adott évben a búcsú vasárnapját megelőző csütörtöki nap 06:00 órától búcsú vasárnapját  követő hétfői nap 24:00 óráig tartó időtartam.

 

III. Az önkormányzati rendelet 4.§ (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

4.§ (6) A közterület használat után az alábbi díjat kell megállapítani:

 

1) „ideiglenes” igénybevételnél                                                                      

 

a)       építőanyag tárolása (első 14 nap ingyenes, de bejelentés köteles)

 ezt követően                                                                                         50 Ft/m2/nap

b)       nyíltárusítási hely igénybevétele                                                250 Ft/m2/nap

c)      a búcsú tér a búcsú időszakában történő ideiglenes igénybevétel     25.000 Ft/időszak

 

2) „eseti” igénybevételnél (alkalmi vendéglátás, szórakoztatás

      /búcsú, majális/)                                                                              100 Ft/m2/nap

 

 

3) „mozgó-bolt, mozgó-árusítás” esetén

                                                                                                                25.000 Ft/nap

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a módosításokkal együtt a közterületekről szóló rendelet elfogadását.

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:

 

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testületének

19/2011.(X. 28.) önkormányzati rendelete

a közterületekről

 

 

Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.)16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Ötv. 8. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében következőket rendeli el:

 

 

 

Rendelet hatálya

 

 

1.§ Jelen rendelet hatálya Hernádnémeti települési Önkormányzat

 

a) közigazgatási belterületén lévő, állami és önkormányzati tulajdonban álló közterületekre, valamint az azokon elhelyezkedő létesítményekre

 

b) a közterületeket igénybevevő természetes és jogi személyekre, illetve

 

c) közigazgatási területén lakó ingatlan tulajdonosokra

               terjed ki.

 

 

 

Közterület használati engedély

 

 

2.§(1) Közterületet, vagy annak egy részét másokat kizáró jelleggel csak közterület használati engedély alapján lehet birtokban tartani.

 

(2)Közterület használati engedély bármely célra adható, amely

 

a) nem zárja ki a földrészlet más személy részére történő átengedésének bármikori lehetőségét,

 

b) nem jelent veszélyt a közterületet egyébként igénybe vevők számára.

 

 

(3) Közterület használati engedély kizárólag

 

a) "ideiglenes" – legfeljebb hat hónapig,

 

b) "eseti" – egy alkalomra szóló,

 

c) „közérdekű” – önkormányzati vagy egyéb közösségi célra

 

adható ki.

 

 

(4) A (3.) bek.-ben írt időtartam ismételten meghosszabbítható, határozatlan időre szóló engedélyt azonban kiadni nem lehet.

 

(5) A közterület használati engedély működési engedélyhez kötött tevékenység gyakorlása céljára csak érvényes működési engedéllyel rendelkező személy részére adható ki.

 

(6) Közterület használati engedély kiadása feltételekhez kötött. El kell utasítani a közterület használati engedély iránti kérelmet, amennyiben a közterületen végzendő tevékenység veszélyezteti a közbiztonságot, a közegészségügyet, vagy közerkölcsbe ütközik.

 

 

Engedély iránti kérelem

 

 

3.§ (1) A közterület használati engedély iránti kérelem elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik.

 

(2) A közérdekű használat engedélyezésére, egyedi elbírálást igénylő esetben a közterület használati díj mérséklésére, elengedésére a képviselő-testület jogosult.

 

(3) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

 

(4) Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:

 

a) az engedélyt kérő nevét és állandó lakcímét,

 

b) a közterület-használat célját és időtartamát,

 

c) a közterület használat helyének, módjának és mértékének pontos meghatározását.

 

(5) A kérelem benyújtásakor be kell mutatni – a közterület felhasználási módjától függően a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására szolgáló okiratot (vállalkozói igazolvány, működési engedély, alapító okirat, stb.).

 

(6) A kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozni kell a tevékenység végzéséhez kapcsolódóan keletkezett szilárd hulladék elszállításának módjáról.

 

(7) A mellékletek csatolására a Ket. 36. §-a az irányadó.

 

 

Közterület használati díj

 

 

4.§ (1) A közterület használati díj nagyságát a kizárólagosan használt közterület kiterjedésének és az igénybevétel időtartamának együttes figyelembe vételével kell megállapítani.

 

 

 

(2) A közterület használati díj szempontjából:

 

a) a terület "nagysága" a közterületen elhelyezésre kerülő dolognak a közterületre eső vízszintes vetülete, amit m2-ben kell meghatározni.

 

b) a "tartam" a kizárólagos használatra jogosító kezdő és befejező nap közötti időköz.

 

c) búcsú időszaka: adott évben a búcsú vasárnapját megelőző csütörtöki nap 06:00 órától búcsú vasárnapját követő hétfői nap 24:00 óráig tartó időtartam.

 

(3) A közterülethasználati díj számításánál a megkezdett m2 és naptári nap teljes m2-nek,  illetve naptári napnak számít.

 

(4) A közterület használati díjat az engedély kiadásával egyidejűleg kell megállapítani.

 

(5) A díj nem-, vagy késedelmes megfizetése esetén az engedély azonnali hatállyal visszavonható.

 

(6) közterület használat után az alábbi díjat kell megállapítani:

 

 

1) „ideiglenes” igénybevételnél                                                                      

 

a)       építőanyag tárolása (első 14 nap ingyenes, de bejelentés köteles)

 ezt követően                                                                                         50 Ft/m2/nap

b)       nyíltárusítási hely igénybevétele                                                250 Ft/m2/nap

c)      a búcsú tér a búcsú időszakában történő ideiglenes igénybevétel     25.000 Ft/időszak

 

2) „eseti” igénybevételnél (alkalmi vendéglátás, szórakoztatás

      /búcsú, majális/)                                                                              100 Ft/m2/nap

 

 

3) „mozgó-bolt, mozgó-árusítás” esetén                                            25.000 Ft/nap

 

 

 

 

Felelősségi szabályok

 

 

5.§ Szabálysértést követ el és 30.000,-Ft.-ig terjedhető pénzbírsággal sújtható az, aki

a) a közterületet engedély nélkül veszi igénybe,

b) a 4.§. (3.) bekezdésben írt közterület használati engedélyben foglaltakat megszegi, vagy kijátssza.

 

 

 

Eljárási rendelkezések

 

 

6.§ (1) A közterület használati engedély kiadása iránti kérelmet az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához kell benyújtani.

 

(2) A kérelem tartalmi követelményeit a hivatal feltételekhez köti, és az 1. melléklet szerinti nyomtatvány használatát írhatja elő.

 

(3) A kérelmet a polgármester alakszerű határozattal bírálja el, mely ellen jogorvoslatnak van helye.

 

(4) A közterület használati engedélyek tárgyában hozott önkormányzati döntés közérdekű adatnak minősül, melyről a lakosságot tájékoztatni kell.

 

(5) Jelen rendelet alapján fennálló kötelezettségek teljesítését a Jegyző ellenőrzi.

 

(6) A rendeletben előírt kötelezettségek alól indokolt esetben a Képviselő-testület ad egyedi elbírálás alapján felmentést.

 

 

 

Vegyes rendelkezések

 

 

7.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

(2) Hatályát veszti a Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testületének Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testületének a közterületekről szóló 14/2003. (III. 26.), 5/2008. (VI. 05.) és 28/2005. (XI. 22.) önkormányzati rendelete.

 

 

 

Dr. Orosz Zsolt sk.                                                Boros Lajosné dr. sk.

            polgármester                                                               jegyző

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. függelék

 

 

A D A T L A P

 

 

a közterületekről szóló 19/2011. (X. 28.) számú önkormányzati rendelet szerinti kérelemhez.

 

 1. Kérelmező neve: ………………………………………………………………………
 2. Az igénybe venni kívánt közterület megnevezése: ………………………………..

…………………………………………………………………………………….……..

 1. A közterület jellege: ………………………………………………………..…………
 2. A közterület-használat célja: …………………………………………..……………
 3. Az igénybevétel jellege:

-          ideiglenes

-          időszakos,

-          ismétlődő,

-          eseti

 1. Az elfoglalt közterület mérete:………………………….…..
 2. Igénybevétel várható időtartama: …………………….........
 3. Egyéb megjegyzés:……………………………………………………………….
 4. A közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására szolgáló okirat: ………………………………………………………………………………………… (Melyet másolatban a kérelemhez csatolni kell.)
 5. Nyilatkozat a tevékenység végzéséhez kapcsolódóan keletkezett szilárd hulladék elszállításáról: ……………………………………………………………..

 

 

Hernádnémeti, 20……… év ………………. hó ………… nap

 

 

 

…………………………………………..

       kérelmező olvasható aláírása

Lakcím: ………………………………….

…………………………………………….

 

 

 

2.2 BÜKK-MAK Akciócsoport

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a BÜKK-MAK Akciócsoporttól érkezett egy megkeresés, mely szerint a Vidékfejlesztési Minisztérium arra kötelezi a csoportot, hogy hozzon létre egy egyesületet és abban a formában működjenek tovább. Az eddigi pályázatok ugyanúgy mennek tovább, az újabbakat pedig már az egyesület intézi. Javasolja, hogy az önkormányzat vegyen részt az egyesület alapításában. A tagdíj összege: 2.000 Ft/év. Ha csatlakozik az önkormányzat az egyesülethez, akkor nyitva áll a lehetőség további pályázatok beadására is.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester ezt követően szavazásra teszi fel, hogy az önkormányzat alapító tagként részt vesz az egyesület megalakításában.

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

116/2011. (X. 25.) KT HATÁROZAT

Tárgy: Bükk-Térségi Egyesület alapítása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bükk-Térségi LEADER Egyesületnek Alapító Tagja kíván lenni, továbbá annak Alapszabályával egyetért és az Alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bükk-Térségi LEADER Egyesület alapítása kapcsán legfeljebb 2.000 forint összegű alapítói pénzbeli hozzájárulást teljesít az Egyesület javára, amelyet az Alapszabályban, illetve az Alakuló Közgyűlésen elfogadott módon és határidőben bocsát az Egyesület rendelkezésére.

 

Hernádnémeti Községi Önkormányzatot az Egyesület működése során a Polgármester az általános szabályok szerint képviseli.

 

Felelős:         Polgármester

Határidő:      azonnali

 

 

2.3 Energiaudvarok kialakítása

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az önkormányzat is jelezte szándékát, hogy energiaudvarok kialakításában szeretne részt venni, melynek keretében töltőállomást is üzemeltetnének. A beruházás értéke 15 millió Ft. A pályázaton csak önkormányzatok vehetnek részt.

 

Nagy László képviselő kérdezi, hogy a 15 millió Ft finanszírozása hogyan történik?

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a pályázat 100 %-os támogatottságú és az ÁFÁ-t is megkapják az önkormányzatok a pályázatíró tájékoztatása szerint. Előzőleg a testület szándéknyilatkozatról döntött, hogy részt vesz a pályázaton. A pályázat beadásra is került.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy hova gondolják a napelemeket?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a volt tsz. udvarra gondolta a napelemeket és a töltőállomást is.

 

Répási János képviselő kérdezi, hogy a megtermelt fölösleges energiával mi fog történni?

 

Orosz Zsolt polgármester elmondja, ha fölös energia van, akkor azt a hálózatba be lehet termelni, illetve az ingatlan üzemeltetésében nyújtana segítséget.

 

Lipták Zoltán képviselő: Novák Barna egy régebbi testületi ülésen felvetette a csökkent munkaképességűek foglalkoztatását. Ő ezt a Tsz udvaron/épületben szerette volna megvalósítani. Kérdezi, hogy azóta történt-e valami ezzel kapcsolatosan?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Eddig még nem jelentkezett. Valószínűleg a pályázat nem került kiírásra.

 

Nagy László képviselő elmondja, hogy Becse László Gesztelyből hasonló kéréssel kereste meg, mert szeretnének Hernádnémetiben egy telephelyet kialakítani. Esetleg tudnának-e nekik helyet biztosítani? Átjöhetnek-e ezt megbeszélni?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy jöjjön át a vállalkozó, megbeszélik és majd utána döntenek.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy Pesten már működik egy töltőállomás elektromos üzemű járművek részére.

Ezek az autók azonban drágák. A töltőállomáson egy autó feltöltése kb. 30 percet vesz igénybe.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy mennyi a pályázati díj?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy nincs vesztesége az önkormányzatnak, mert a pályázat elnyerése esetén is vissza lehet mondani, amennyiben kedvezőtlenül alakulnának a feltételek.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester több kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az energiaudvar kialakítása című pályázaton történő részvételt.

 

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

117/2011. (X. 25.) KT HATÁROZAT

Tárgy: Energiaudvar kialakításáról szóló pályázati kiíráson történő részvétel

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a BÜKK-MAK LEADER Csoport keretében részt kíván venni az energiaudvarok létrehozására kiírt pályázaton. A projekt megvalósításához önkormányzati tulajdonú ingatlant biztosít.

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a projekt kidolgozására és a szükséges intézkedések megtételére.

 

Felelős:         Polgármester

Határidő:      folyamatos

 

 

2.4 Iskolai alapítvány pályázata

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az iskolai alapítvány is nyújtott be pályázatot energiatermelésre. Az elbírálásnál plusz pontot jelent, ha a pályázatot támogatja az önkormányzat is.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy milyen összegű pályázatról van szó?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Kb. 15 millió Ft-os pályázatról van szó, mely 100 %-os támogatottságú. Ehhez kell az önkormányzat támogatói nyilatkozata. Annál is inkább mivel önkormányzati fenntartású intézmény energiaellátását segítené a pályázat megvalósulása.

 

Répási János képviselő javasolja a pályázat támogatását.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az iskolai alapítvány energiatermelésre benyújtott pályázatának támogatását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

118/2011. (X. 25.) KT HATÁROZAT

Tárgy: Támogatói nyilatkozat

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az „Általános Iskoláért” Alapítvány Hernádnémeti civil szervezetet támogatja azon célkitűzésében, hogy a támogatott intézmény megújuló energiaforrással történő korszerűsítése érdekében pályázzon.

 

Felelős:         Polgármester

Határidő:      folyamatos

 

 

2.5 Hernádmenti Kulturális, Sport és Természetbarát Egyesület pályázatának támogatása

 

Répási János képviselő elmondja, hogy a Hernádmenti Kulturális, Sport és Természetbarát Egyesület szintén pályázni szeretne a BÜKK-MAK LEADER Akciócsoport keretén belül. Ezt követően ismerteti az egyesület kérelmét, mely szerint egy képzési központot szeretnének Hernádnémetiben pályázat útján megvalósítani. Ehhez kérik a képviselő-testület támogatását.

 

Farkas Zoltán képviselő indítványozza, hogy adják meg a szót Madzin Jánosnak az Egyesület tagjának a pályázattal kapcsolatosan.

 

A képviselő-testület határozathozatal nélkül, egyhangúlag megadja a szót

 Madzin Jánosnak.

 

Madzin János elmondja, hogy maximum 20 millió Ft-ra lehet pályázni épület, oktatóterem kialakítására. Képzésről van szó, ezért oktatási intézményeket kerestek meg ezzel kapcsolatosan. Sikeres pályázat esetén 5 évig kell működtetni az intézményt. Helyi vállalkozókat oktatnának a BÜKK-MAK LEADER területéről, közel 40 településről.

 

Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy akik részt vesznek a képzésekben azoknak is fizetni kell?

 

Madzin János elmondja, hogy a működésre, az oktató díjára a pályázat biztosítja a pénzt. A képzésen résztvevőktől javasolja egy minimális díj kérését.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a pályázat keretében lehetőség nyílik foglalkoztatásra is? Hol gondolják kialakítani mindezt? Mit szeretnének a képviselő-testülettől?

 

Madzin János elmondja, hogy a pályázatban 1 fő 8 órás és egy fő 4 órás személy foglalkoztatására nyílik lehetőség. A Kossuth utca végén, a közösségi épületben gondolják ezt kialakítani. A képviselő-testület támogatására azért van szükségük, hogy plusz pontokat kapjanak a pályázat értékelésekor.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, ha nyer a pályázat, mikor készül el az épület?

 

Madzin János: 24 hónap van a program megvalósítására.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy az oktatási centrum létrehozása kibővíthető más tevékenységgel is. Ha munkahelyteremtésről van szó, akkor véleménye szerint támogatni kell.

 

Fésűsné Brosch Andrea szót kér.

 

A képviselő-testület határozathozatal nélkül, egyhangúlag megadja a szót

 Fésűsné Brosch Andreának.

 

Fésűsné Brosch Andrea elmondja, munkahelyteremtés a fő cél. A férjének műanyag-feldolgozó vállalkozása van. A termékfejlesztés része, hogy szerszámkészítéshez újabb gépeket lehet kifejleszteni, így újabb embereket lehet bevonni a munkába. Az egyetem is segítséget ad a fejlesztéshez, eddig két felsőoktatási intézménnyel vette fel a kapcsolatot az Egyesület a program megvalósítása érdekében.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület támogassa az egyesület pályázatát.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

119/2011. (X. 25.) KT HATÁROZAT

Tárgy: Támogatói nyilatkozat

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádmenti Kulturális, Sport és Természetbarát Egyesületet 1004431754 regisztrációs számú pályázó által benyújtott 1022892 kódú BÜKK-MAK LEADER Képzési Központ Hernádnémetiben címen a BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft. Leader Helyi Akciócsoport BÜKK-MAK LEADER Képzési Központ fejlesztése célterületre benyújtandó pályázatot támogatja.

 

Felelős:         Polgármester

Határidő:      folyamatos

 

 

2.6 2012. évi belsőellenőrzési ütemterv (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy Miskolc Kistérség Többcélú Társulása minden évben egy előzetes belsőellenőrzési ütemterv alapján vizsgálja valamelyik intézményét az önkormányzatnak. Az írásbeli előterjesztésnek megfelelően javasolja a 2012. évi belsőellenőrzési ütemterv elfogadását.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a 2012. évi belsőellenőrzési ütemterv elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

120/2011. (X. 25.) KT HATÁROZAT

Tárgy: 2012. évi belsőellenőrzési ütemterv elfogadása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Hernádnémeti Önkormányzat 2012. évi belsőellenőrzési ütemtervet.

 

Felelős:         Polgármester

Határidő:      2012. december 31.

 

2.7 Tájékoztatások

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester a falunappal kapcsolatosan elmondja, hogy a rendőrség ismeretlen tettes ellen lefolytatta az eljárást és bűncselekmény hiányában megszüntette az eljárást. Az ügyben polgári peres eljárás megindítására van lehetőség.

 

Karajz Ottó György képviselő kéri, hogy a következő testületi ülésen is hangozzék el ez a tájékoztatás.

 

Madzin János elmondja, hogy az önkormányzat intézményeinél folynak a felújítások és ezt az ő cége végzi. Ha bárkinek ezzel kapcsolatosan észrevétele, kérdése van, akkor keressék meg nyugodtan. Ne menjenek ki téves információk a faluba.

 

Nagy László képviselő kérdezi, hogy volt valamilyen kérdés vagy észrevétel?

 

Madzin János: Sajnos volt olyan visszajelzés, hogy „Madzinnak” a közmunkások dolgoznak.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy kátyúzás lesz-e még ebben az évben? Ha lehetőség van rá, akkor mindenképpen csinálják meg.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a pályázatban a Posta utcát szeretnék rendbe tenni, mert a tavalyi belvíz miatt nagyon felázott és szétesett az út.

 

Lipták Zoltán képviselő véleménye szerint Kis Tiborék rosszul tették, hogy feltöltötték az udvart, mert így nem fog tudni átfolyni a víz az út másik oldalára egy esetleges belvíz esetén.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy tavaly az árvíz idején nem a belvíz ált az úton, hanem a csatornából folyt ki a szennyvíz, és az nem tudott elfolyni.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy a szomszédjával a Dózsa, a Dobó és az Arany J. utcákon végeztek kátyúzást. Az aszfalt köbméterenkénti ára 11.000 Ft volt. Ezt az anyagot a nedves, vizes kátyúba is bele lehet dolgozni, nem fog a régi aszfalttól elválni.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy hol tart a két árokkal kapcsolatos pályázat?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a pályázaton nyert az önkormányzat 36 millió Ft-ot. De az árok egész területének az önkormányzat tulajdonában kell lennie. Ezért került sor arra, hogy Mikitáéktól megvettek egy kis területet. Mindig kitalálnak valamilyen újabb hiányosságot, amit pótolni kell az önkormányzatnak. Nem tudja, hogy tavasszal elindul-e a beruházás.

 

Répási János képviselő elmondja, hogy az óvoda előtt nagyon sok autó parkol és így akadályozzák a közlekedést. Ezért javasolja, hogy parkolót bővítsék ki az árok lefedésével, így biztonságosabban tudnának az autók parkolni és nem akadályoznák a közlekedést sem.

 

 

Egyéb napirendi pont hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte a jelenlétet és a testületi ülést 18:30 órakor bezárta.

 

 

 

 

Kmf.

 

 

 

 

 

dr. Orosz Zsolt                                                                                 Boros Lajosné dr.

 polgármester                                                                                          jegyző

 

 

 

 

 

Karajz Ottó György                                                                         Lipták Zoltán

      hitelesítő                                                                                        hitelesítő


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumok