Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2011. április 26.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

 

Száma: 1-6/2011.

 

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. április 26-án megtartott soros üléséről.

 

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Forgács István, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők

 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

 

Boros Lajosné dr. jegyző

Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó

Juhász Géza könyvvizsgáló

Fésűsné Brosch Andrea HAK vezetője

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti Juhász Géza könyvvizsgáló urat és Fésűsné Brosch Andreát a HAK vezetőjét. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítőinek Farkas Zoltán és Forgács István képviselőket javasolja.

 

 

A képviselő-testület kézfelemeléssel, határozathozatal nélkül tudomásul vette a napirendi pontokra és a hitelesítők személyére tett javaslatot.

 

N a p i r e n d :

 

                        Napirend előtt: Tájékoztató a korábban hozott határozatok végrehajtásáról

                        Előterjesztő: Polgármester

1. 2010. évi mérlegbeszámoló elfogadása

Előterjesztő: polgármester

2. Belsőellenőrzés 2010. évi munkájáról szóló beszámoló

Előterjesztő: polgármester

                  3. Civil szervezetek támogatási kérelmének elbírálása

                        Előterjesztő: polgármester

                  4. Törvényességi észrevétel megtárgyalása

                        Előterjesztő: polgármester

5. Tájékoztató a településen élő veszélyeztetett gyermekek helyzetéről

Előterjesztő: HAK Vezetője

6. Egyebek

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester napirend előtt tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előző testületi ülésen döntöttek

  • két BM-es pályázat beadásáról (az óvoda felújítása, és az iskolai sportpálya felújítása). Mindkét pályázat a testületi határozatnak megfelelően beadásra került.
  • a HAK vezetői álláshelyének meghirdetéséről. A hirdetés április végén jelenik meg a közlönyben, ezt követően kerül meghirdetésre a KSZK honlapján és egyéb helyeken.
  • az utcajelző táblák a veszélyes útkereszteződésekben (Vörösmarty-Rákóczi és Posta-Rákóczi utcák), melyek zavarják a kilátást, megemelésre kerülnek.
  • a gát túloldalán lévő szemetet elkezdték a közmunkások takarítani.
  • Majális: a gesztenyés területét most kezdték el rendbe tenni (fűnyírás, stb.) és a mellékhelyiséget megpróbálják használható állapotba hozni.
  • a bérlakás pályázat a testület döntése alapján kiírásra került.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a HAK intézményvezetői álláshely mikor jelenik meg pontosan?

 

Boros Lajosné dr. jegyző: Ezen a héten fog megjelenni.

 

 

1. 2010. évi mérlegbeszámoló elfogadása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester átadja a szót Nagy Lászlónak a Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Nagy László elnök elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megvitatta a 2010. évi pénzügyi mérlegbeszámolót. Nagyon részletes, minden területre kiterjedő anyagot kaptak. Voltak észrevételek a Pénzügyi Bizottság részéről, melyre a bizottsági ülésen részletes választ kaptak. Észrevételezték, hogy az elnyert állami pénzek még nem érkeztek meg az önkormányzat számlájára. Feltett kérdésre Polgármester úr elmondta, hogy május végéig megérkezik a támogatási összeg. Örömmel tapasztalták, hogy a 2010-es évben 100%-osan alakult az adók beszedése. Ez nagyon dicséretes dolog, ilyen adóbeszedést várnak a továbbiakban is. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a 2010. évi pénzügyi mérlegbeszámolót.

 

Lipták Zoltán Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság is összeült és ugyanezen álláspontra jutott, melyet a Pénzügyi Bizottság elnöke is felvázolt, hogy megfelel a jogszabályi feltételeknek, előírásoknak a 2010. évi zárszámadás. Tartalmazza azokat a szakmai értékeléseket, ami még egyértelműbbé, még kihangsúlyozottabbá teszi az átláthatóságot. A könyvvizsgáló is hasonló jelentést adott erről, mely biztosítja a testületet arról, hogy ez szakmailag kifogástalan, teljesíti azokat a jogszabályi megfelelőségeket, amelyeket előírtak. A mellékletekben kitérnek azokra az elemekre, amelyek az egyértelműséget, mindenki számára a megérthetőséget biztosítja. A Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság is elfogadásra javasolja a 2010. évi pénzügyi mérlegbeszámolót.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a 4/01. mellékletben az egészségház felújításánál mit takar az összeg, alapanyag-vásárlást, vagy tervezést?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy anyagvásárlást tartalmaz, mely látható is. A tetőcserép már ott van az egészségház udvarán. Május-június hónapban megkezdik a munkálatokat. Néhány hét alatt sor kerül a födém megerősítésére és a tető lecserélésére.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester átadja a szót Juhász Géza könyvvizsgálónak.

 

Juhász Géza könyvvizsgáló köszönti a képviselő-testület tagjait, elmondja, hogy miért is szükséges könyvvizsgáló igénybevétele. Feladata: Auditálás, ellenőrzés a zárszámadáshoz. Ezt az önkormányzatokról szóló törvény 92/A. szakaszának (3) bekezdése írja elő, amely úgy szól, hogy azon önkormányzatok, melyeknél a tárgyévi kiadások meghaladják a 300.000.000 Ft-ot, illetve hitelállománnyal rendelkeznek, akkor kötelesek az egyszerűsített beszámolójukat könyvvizsgálóval auditáltatni és közzétenni június 30-ig. Ez a rövid jogi háttere annak, hogy ő erről a beszámolóról véleményt alkot. Már több mint 10 éve látja el az önkormányzat könyvvizsgálói feladatait. Viszonylag jól ismeri az önkormányzat gazdálkodását, ismeri az önkormányzati gazdálkodás feltételrendszerét, jogszabályi betartottságát. A kötelezettségvállalásnál, szerződésnél, közbeszerzési eljárás megindításánál egyrészt szükséges a képviselő-testület képviselő polgármesternek a megbízás-aláírása, és emellett mindig szükséges az ellenjegyzés. Az ellenjegyző meggyőződik és hitelesíti az aláírást azzal, hogy van rá pénz és a jogszabálynak megfelelően történt. A gazdálkodási folyamat lebonyolítása minden fázisban megfelelően, szabályosan történt. Szabályosnak találta a 2010. évi zárszámadási anyag előkészítését. Ennek van egy minimális feltételrendszere, amely azt jelenti, hogy néhány paragrafus zárszámadási rendelet-tervezet és kötelezően elő van írva 6-8 melléklet. Ezt a minimális igényt az önkormányzatnál jelentősen túlteljesítették. Egy olyan anyag került a képviselő-testület elé, ami alapján dönthetnek. A beszámolóban nyomon követhető, hogyan alakult az önkormányzat vagyoni helyzete 2010-ben. A vagyonban jelentős összeget képvisel az a pénzeszköz, mely kötvénykibocsátásra az önkormányzat 2008. évben kényszerült, svájci frankban. Ennek az összegnek az volt a funkciója, hogy a szennyvízberuházás miatt jelentkező tartozást rendezze az önkormányzat, a másik részéből pedig bizonyos pályázatokhoz önerőt tudjon biztosítani. Akkor volt lehetőség ilyen jellegű pénzfelvételre. A Kormány döntése alapján ilyen lehetőség 2011-ben és 2012-ben már nem lesz.

 

A költségvetés tervezésénél, mint minden önkormányzat hiányosan tervezte a költségvetését, mintegy 60 millió Ft-ot meghaladó hiánnyal számoltak év elején a tervek készítésénél, év közben ez a hiány csökkent. Nagyon fontos, hogy 2010. évben sem kellett hitelt felvennie az önkormányzatnak működésre, így a 2010. évi gazdálkodás nem terheli a 2011. évet.

 

Ezen túlmenően véleményezni kell a könyvvizsgálónak az egyszerűsített beszámolót, amit márciusban az önkormányzat már a Kincstár felé leadott. Ennek alapján a beszámolót elfogadásra javasolja.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni Könyvvizsgáló Úrnak a kiegészítést.

 

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy a beszámoló elején hangzott el, hogy az önkormányzat 200 millió Ft hitelt vett fel és a maradék 80 millió Ft un. Pufferként szerepel, és ha erre szükség van, akkor pályázatoknál fel tudja használni az önkormányzat. Ez sajnos nem így van, közel 25 millió Ft hitelt kellett felvenni az önkormányzatnak, mert ezt a pénzt nem lehetett felhasználni.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a 80 millió Ft óvadéki betétként szerepel. A bank nem tartotta szerencsésnek, hogy ehhez a betéthez most hozzányúljanak. Néhány év múlva, amikor már csökkeni fog a tőkeállomány, hozzá lehet nyúlni a betéthez.

 

Juhász Géza: Ez az összeg itt van, azonban a Raiffeisen Banknak is van egy un. óvatossága.

 

Boros Lajosné dr. jegyző: Nem működési célra vették fel a hitelt.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2010. évi mérlegbeszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:

 

Hernádnémeti Községi Önkormányzat képviselő-testületének
10/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hernádnémeti Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. § alapján az önkormányzat 2010 évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. § A címrendet az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. (III.26.) önkormányzati rendelet határozza meg.

2. Az önkormányzat összesített 2010. évi költségvetésének teljesítése

3. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2010. évi

 

a) kiadási főösszegét 786 017 ezer forintban,

 

b) bevételi főösszegét 880 394 ezer forintban

állapítja meg.

4. § Az önkormányzat összesített 2010. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeinek forrásonként az 1/01 és a 1/02 melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2010. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

 

a) személyi jellegű kiadások: 335 719 eFt

 

b) munkaadókat terhelő járulékok: 85 127 eFt

 

c) dologi jellegű kiadások: 238 170 eFt

 

d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 eFt

 

e) felhalmozások, azaz beruházások, felújítások, egyéb felhalmozási célú kiadások és támogatások: 37 846 eFt

(2) Az (1) bekezdés szerinti 2010. évi kiemelt kiadási előirányzatokat és azok teljesítését működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2-A/01 és a 2/01. melléklet tartalmazza.

6.§ Az önkormányzat szakfeladat szerinti kiadásait és bevételeit a 3/01. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

7. § Az önkormányzat 2010. évi felújítási előirányzatait és azok teljesítését felújítási célonként a 4/01. melléklet rögzíti.

8. § Az önkormányzat 2010. évi felhalmozási kiadási előirányzatait és azok teljesítését feladatonként a 5/01. melléklet tartalmazza.

9. §  A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évre összesített teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

 átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 182 fő, a 12/01 számú melléklet szerint.

 

 

10. § (1) Az önkormányzati szintre összesített, többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban – 2010. évre vonatkozóan teljesítés adatokkal is – a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat önállóan működő intézményeire vonatkozó kiadási és bevételi előirányzatokat, valamint teljesítésülésüket a 7. melléklet rögzíti.

(3) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

11. § Az önkormányzat összevont 2010. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa: 113 590 ezer Ft-ban kerül jóváhagyásra a 11. melléklet szerint.

12. § Az Önkormányzat 2010. évi a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztorságából adódó elszámolási kötelezettségeinek a 9. melléklet szerint tesz eleget.

13. § Az Önkormányzat könyvviteli mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.

14. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

15. §  Az Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások részletezését a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Záró rendelkezések

16. § E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

dr. Orosz Zsolt sk.                                                                               Boros Lajosné dr. sk.

polgármester                                                                                                   jegyző

 

Mellékletek

1. számú melléklet

A 2010. évi előirányzatokról és teljesített bevételekről

1/01. Hernádnémeti Községi Önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok kiemelt előirányzatonkénti bevételeinek listája

1/02. Hernádnémeti Községi Önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája

2. számú melléklet

A 2010. évi előirányzatokról és teljesített kiadásokról - kiadási jogcím szerint

2/01. Hernádnémeti Községi Önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája

2-A. számú melléklet

A 2010. évi előirányzatokról és teljesített kiadásokról kiemelt előirányzatonként

2-A/01. Hernádnémeti Községi Önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája kiemelt előirányzatonként

3. számú melléklet

A 2010. évi előirányzatokról és teljesített bevételeiről és kiadásokról szakfeladatonként

3/01. Hernádnémeti Községi Önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek szakfeladatainak listája, az eredeti, módosított előirányzatai valamint ezek teljesülését bemutató táblázat

4. számú melléklet

A 2010. évi felújítási előirányzatokról és teljesítésről célonként

4/01. Hernádnémeti Községi Önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek felújítási kiadásainak listája

5. számú melléklet

A 2010. évi felhalmozási előirányzatokról és teljesítésről feladatonként

5/01. Hernádnémeti Községi Önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok felhalmozási kiadásainak listája

6. számú melléklet

Hernádnémeti Községi Önkormányzat adósság állományának kimutatása lejárat szerint és hitelezők szerinti bontásban, egyben a több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

7. számú melléklet

Hernádnémeti Községi Önkormányzat által fenntartott intézmények bevételei és kiadásai intézményenkénti bontásban

8. számú melléklet

Hernádnémeti Községi Önkormányzat folyamatban lévő EU-s pályázatainak pénzforgalma 2010. évben

9. számú melléklet

Elszámolás a Közoktatási Intézményfenntartó Társulás gesztor önkormányzataként 2010. évben

Részletes kimutatás az Újcsanálosra jutó normatíva bevételekről

10. számú melléklet

Hernádnémeti Községi Önkormányzat könyvviteli mérlege

11. számú melléklet

Hernádnémeti Községi Önkormányzat pénzmaradványának elszámolása

12. számú melléklet

Hernádnémeti Községi Önkormányzat létszámának alakulása 2010. évben

13. számú melléklet

Hernádnémeti Községi Önkormányzat vagyonkimutatása

 

14. számú melléklet

Hernádnémeti Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások részletezése

1.-2.-3.-4. Kiegészítés

Hernádnémeti Községi Önkormányzat egyszerűsített beszámolója

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a 2010. évi könyvvizsgálói jelentés elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot.

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

35/2011. (IV. 26.) HATÁROZATA

Tárgy: Könyvvizsgálói jelentés elfogadása

 

A képviselő-testület a 2010. évi egyszerűsített éves beszámoló felülvizsgálatáról szóló független könyvvizsgálói jelentést elfogadta, egyben elrendelte a mérleg jogszabályokban előírt közzétételét.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         értelem szerint

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni Juhász Géza tájékoztatását.

 

Juhász Géza könyvvizsgáló 17:25 órakor az üléstermet elhagyja.

 

 

2. Belsőellenőrzés 2010. évi munkájáról szóló beszámoló (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a belsőellenőrzés folyamán a megállapítás az volt, hogy az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően, törvényesen gazdálkodik, nincsenek hiányosságok. Néhány kisebb észrevételt tettek az ellenőrzést végzők, hogy mire kell figyelni a gazdálkodás folyamán. Ezt követően átadja a szót Nagy László elnöknek.

 

Nagy László a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság a belsőellenőrzésről szóló jelentés megvitatta, a feltett kérdésekre a megfelelő válaszokat megkapták. A bizottság a jelentést elfogadásra javasolja.

 

Dr. Orosz Zsolt szavazásra bocsátja a belsőellenőrzés tapasztalatairól szóló tájékoztató elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

36/2011. (IV. 26.) HATÁROZATA

Tárgy: Belsőellenőrzés tapasztalatairól szóló jelentés

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. sz. melléklet szerinti éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést Hernádnémeti Község Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2010. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről megtárgyalta és elfogadta.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         azonnali

 

 

3. Civil szervezetek támogatása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elöljáróban elmondja, hogy az előző évekhez hasonlóan a 2011. évi költségvetési rendelet megalkotása során a képviselő-testület pénzösszeget különített el a civil szervezetek támogatására. Jogszabály írja elő, hogy ezeknek a kérelmeknek mi legyen a tartalma. Az ezzel kapcsolatos előterjesztést megkapták képviselőtársai. Kéri, hogy akinek észrevétele, véleménye van ezzel kapcsolatosan, mondja el.

 

Forgács István képviselő kérdezi, hogy a Múltunkkal Jelenünkért civil szervezet hiánypótlásra fel lett szólítva?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a képviselő-testület döntése nélkül nincs hiánypótlásra történő felhívás.

 

Forgács István képviselő jó kezdeményezésnek tartja, a falu érdekében szeretnének tenni, nem kötődnek semmilyen politikai párthoz. A szervezet nem kér anyagi támogatást, csak évente 2-3 alkalommal szeretnének egy termet, amiért nem kell fizetniük.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Saját maguk írták le, hogy milyen kötődésük van a korábbi Múltunkkal Jelenünkkel Polgári körhöz. Nemcsak politikai párthoz, hanem helyi politikai kötődése is van. Megmutat egy névjegykártyát is, melyen Karajz Ottó képviselő úr feleségének a neve szerepel.

 

Forgács István képviselő elmondja, hogy a jelenlegi kezdeményezésben az illető hölgy nincs benne, nem tagja a szervezetnek. Javasolja, hogy lépjenek túl ezen és nézzék azt, hogy a falu érdekében szeretnének tenni valamit. Véleménye szerint nem nagy kérés, hogy évente kétszer odaadjanak ingyen részükre egy termet.

 

Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy semmiféle párthoz nem kötődött, amit a rendelet is előír pályázati feltételként. Ha a szervezet elődjére gondolnak, akkor elmondja, hogy semmilyen párttal nem kötöttek támogatási szerződést a megelőző öt évben. Ugyanez vonatkozik a népdalkörre is, ők sem kötöttek együttműködési szerződést. Szokta támogatni a népdalkört azzal, hogy saját gépkocsiján elviszi őket a fellépésekre. Polgármester úr és képviselőtársa is többször vitte a népdalkört más településekre fellépni.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, az előterjesztésben szerepel, hogy pártrendezvényeken, kampányidőszakban a népdalkör fellépett. Ezt aggályosnak tartja, mivel az önkormányzattól támogatást kap. Ha nem kap támogatást az önkormányzattól, akkor a népdalkör is ott lép fel, ahol akar.

 

Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy sehol nem szerepel a kiírásban. El kell dönteni, hogy akarja-e támogatni a testület ezeket a civil szervezeteket. Ha a rendeletben előírt kiírásnak nem felel meg, akkor módosítani kell a rendeletet, mert nem az emberek vannak a rendeletért, hanem a rendelet van az emberekért. Ha egy törvény nem jó, mert nem működik, akkor azt módosítani kell, nem az embereket kell módosítani.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Az önkormányzati rendelet jogszabályon alapul. Magasabb szintű jogszabályt nem tud az önkormányzat módosítani, azt alkalmazni kell. Az előterjesztésből látszik, hogy mindegyik civil szervezetnél ugyanaz a probléma.

 

Karajz Ottó György képviselő: Ha mindegyik civil szervezetnél ugyanaz nem jó, akkor lehet, hogy a rendelet nem jó.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy egyik pályázathoz sincs csatolva az előző év pénzügyi beszámolója, és a mérlege. Ezek mind a törvényben vannak, ezeket nem itt kell módosítani. Ezen nem lehet változtatni, mert a helyi rendelet az eljárási szabályokat tartalmazza (mikor adják be a kérelmet, melyik testületi ülés dönt, formanyomtatvány legyen, stb.).

 

Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy egyik civil szervezet sem adta be a jogszabálynak megfelelően a mérlegét?

 

Boros Lajosné dr. jegyző: Egyik szervezet sem csatolta a pénzügyi beszámolóját. A szervezeteknek egyszerűbb formában kell elkészíteniük a mérleget, mint az önkormányzatnak. Már a januári meghívóban tájékoztatta a szervezeteket arról, hogy melyik Korm. rendelet hányas számú melléklete szerint kell elkészíteni a beszámolót, és mérleget.

 

Lipták Zoltán képviselő: Akkor tudnak dönteni, ha hiánypótlásra szólítják fel a pályázókat. Azzal, hogy most a civil szervezetek támogatását nem szavazzák meg, még attól ők támogathatók. Javasolja döntsék el, hogy melyik szervezet milyen irányba pótolja a hiányosságokat. A sportegyesületnek van egy szép új öltözője, van egy futballpályájuk. Akármelyik sportegyesület jön el Hernádnémetibe játszani, csak elismerően tud nyilatkozni ezekről a dolgokról. A sportegyesület új elnöksége részéről megkeresték. Vannak változások a sportegyesületnél, mely szemléletváltozást pozitívan értékel a pénzfelvétellel, a felhasznált pénzeszközök elszámolásával kapcsolatosan. A naplemente népdalkört is több tíz éve támogatja a testület. Itt senkiben fel sem merül, hogy a népdalkört nem szabad támogatni. A jogszabályi előírásoknak megfelelően kell, hogy benyújtsa a támogatási igényét. Ha a kritériumoknak megfelelnek a szervezetek, akkor van miről dönteni. Most úgy látja, hogy a testület nagyon bizonytalan.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy kb. 3x2.500 Ft-nyi támogatást jelent, amit a Múltunkkal egyesülés kér. Az SE részéről őt is megkeresték, mivel úgy látja, hogy civil szervezeteknél hasonlóak a hiányosságok, hívják fel őket hiánypótlásra megfelelő határidő tűzésével és azt követően kerüljön sor a döntésre.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy az SE esetében a támogatás csúszása okozhat-e problémát a tavaszi fordulón történő induláskor? A maga részéről pozitívan értékeli a megkereséseket, mert azt jelzik, hogy változtatni és tenni akar az új vezetőség.

 

Répási János képviselő az SE új vezetésében meg van az igyekezet, ők lesznek a döntés halogatásának kárvallottjai. Beszámoló hiányában nem tudják, hogy van-e a szervezetnek más forrása, egyéb támogatói.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester feltett kérdésre elmondja, hogy az őszi fordulóban történő induláshoz megelőlegezett 350.000 Ft-os tartozás nem került még megtérítésre.

 

Nagy László képviselő az egyesület 1924-ben alakult, véleménye szerint mindenképpen fenn kell tartani ezt az egyesületet. Értékelni kell, hogy egyfajta rend felé igyekezetet lát. Törekedni kell a szervezet támogatására.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Nem az önkormányzat hozzáállásával van probléma, hiszen a költségvetés összeállításakor erre a célra megfelelő nagyságrendű összeg került elkülönítésre, de a támogatás átadásához a kérelmezőnek csatolnia kell a szükséges dokumentációt. Az egyesület nincs támogatás nélkül, hiszen használhatják az önkormányzat sportöltözőjét, melynek rezsijét folyamatosan fizeti az önkormányzat.

 

Nagy László képviselő véleménye szerint 350.000 Ft-os tartozás nem lóghat a levegőben. A kapott támogatásból akár részletekben is visszafizethetik a tartozást.

 

Karajz Ottó György képviselő szerint előleget kell adni az egyesületnek, és ha a tartozásukat rendezték, akkor kapják meg a teljes támogatási összeget.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester nem örül a felvetésnek, amíg nincs a törvényi előírásoknak megfelelően a kérelem és annak mellékletei a testület előtt addig aggályosnak tartja, hogy előleget adjanak az SE-nek.

 

Lipták Zoltán képviselő: Jó lesz, ha Kertész István kézbe veszi a pénzügyi dolgokat.

A törvényességet mindenképpen be kell tartani. Nem adhat úgy támogatást az önkormányzat, hogy törvényt sért. Nemcsak a 350.000 Ft-os telefonköltségről van szó, hanem a 300.000 Ft-os mezekről is.

 

Farkas Zoltán képviselő: A telefonköltség és a mez személyhez köthető, meg kell keresni a felelősöket, azok rendezzék a tartozást. Véleménye szerint az új vezetőség ne viselje ennek kárát, nem kell őket büntetni.

 

Karajz Ottó György képviselő szerint a régen elkövetett bűnökért ne legyen szankcionálva az új fiatal vezetőség. Adják meg a részükre a lehetőséget.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, ha tavaly ősszel az önkormányzat nem rendezi a labdarúgó szövetség felé a tartozást, akkor az egyesület már az őszi bajnokságon nem tudott volna részt venni. Nem az volt a képviselő-testület célja, hogy az egyesületet megszüntesse. A különbség a két tartozás között az, hogy a 300.000 Ft az egyesület céljaira lett felhasználva, mez, cipő, stb. lett vásárolva az összegből, a telefont pedig az egyesület vezetője saját ügyei intézésére használta.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a törvény szerint nincs lehetőség előleg adására. Támogatási szerződést kell kötni, melyben meg kell jelölni, hogy a kapott támogatási összeget mire lehet felhasználni. Januárban a szervezeteknek az önkormányzat által adott támogatásokkal kellett elszámolni, ami csak egy része az éves pénzügyi beszámolónak, melyet a legfőbb döntéshozó testületnek kell elfogadni, a meghatározott tartalommal. A tavalyi év során sem került sor az SE támogatási kérelme szerinti támogatásnyújtásra, de az önkormányzat egyedi döntésével lehetővé tette számukra az őszi bajnoki fordulóban való részvételt, ezzel kellett év elején elszámolniuk.

 

Répási János képviselő látja az új vezetőség igyekezetét. A falu pénzéből ad támogatási összeget a képviselő-testület, a régi és új vezetőség is ebből a támogatásból gazdálkodik.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: A Múltunkkal Jelenünkért Jövönkért szervezetnek karácsonykor volt egy rendezvénye, ahol ajándékok kerültek kiosztásra és csak meghívóval lehetett bemenni. A rendezvény a blende infon meg is lett hirdetve. Furcsának találja, hogy a szervezetnek nyilvánosságra volt pénze, bérleti díjra pedig nem.

 

Forgács István képviselő elmondja, hogy a jótékony karácsony keretében ruha és játék került kiosztásra az arra rászorulók, és érdemesek részére.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy következő testületi ülés időpontja előtt egy héttel kell, hogy beérkezzenek a hiányzó mellékletek a szervezetektől, és akkor ki tudják küldeni a képviselőknek a testületi ülés anyagával együtt.

 

Nagy László képviselő: Írásban kell a szervezeteket felhívni, hogy mit kell csatolni még a támogatási kérelmükhöz.

 

Farkas Zoltán képviselő javasolja, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság hívja meg az érdekelteket a bizottsági ülésre, és ott beszéljék meg konkrétan mit kell pótolni, becsatolni.

 

Forgács István képviselő: Jó ötletnek tartja képviselőtársa javaslatát. Május 3-4-én küldenek majd meghívót az érdekelteknek a bizottsági ülésre.

 

Lipták Zoltán képviselő felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy amikor úgy nézett ki, hogy az SE feloszlik, Végső Zoltánnak sikerült olyan mederbe terelni az egyesületet, hogy a gyerekek szerettek sportolni menni, ezért javasolja, hogy köszönjék meg a munkáját, ne csak a hibáiról beszéljenek.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy ő részt vett az új egyesület ülésén és ott Végső Zoltán átvállalta a mez kifizetését. Nem is bocsátotta az SE rendelkezésére a mezeket.

 

Forgács István képviselő elmondja, hogy jegyzőkönyv készült, melyben Végső Zoltán azt mondta, hogy a mez az ő tulajdona, legfeljebb, ha akarja, odaajándékozza az SE-nek.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy azt a mezt már használták, felirat van rajta, nincs meg mindegyik, mások nem is tudják átvenni tőle.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester Farkas Zoltán képviselő javaslatát bocsátja szavazásra, hogy a Kulturális Bizottság hívja meg az érdekelteket bizottsági ülésre.

 

A képviselő-testület 6 Igen, 1 Nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

37/2011. (IV. 26.) HATÁROZATA

Tárgy: Civil szervezetek támogatási kérelméről döntés elhalasztása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a civil szervezetek támogatásáról szóló döntést elhalasztja, a szerveződéseket az Oktatási és Kulturális Bizottság egyeztető ülésre meghívja, a szükséges mellékletek csatolása érdekében hiánypótlásra hívja fel képviselőiket.

 

 

Forgács István képviselő elmondja, ha a szervezetek pótolják a hiányzó mellékleteket, akkor rendkívüli testületi ülésen is dönthetnek a támogatásokról.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, túl sok testületi ülés van. Nem szeretne éjszaka ülésezni.

 

Nagy László képviselő: Tavaly ősszel megszavazta a testület a 350.000 Ft-os tartozás kifizetését az SE-nek. Most mért nem lehet előleget adni nekik?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a testület felelőssége, hogy a támogatási összeget hova adja. A támogatási szerződés a döntő, hogy abban mit határoznak meg.

 

 

4. Törvényességi észrevétel megtárgyalása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester átadja a szót Lipták Zoltánnak, a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnökének.

 

Lipták Zoltán elnök elmondja, hogy az önkormányzati rendeletet úgy kell megalkotni, hogy minél kevesebb törvényességi észrevétel érkezzen a rendeletre. A rendeletnek a törvényességet kell betartania. Arra kéri a képviselőket, ha bármilyen aggály merül fel, vagy értesül róla, esetleg az önkormányzat rendeletével kapcsolatos, akkor azt jelezze bizottsági vagy testületi ülésen. A Kormányhivatal azt mondja, hogy az önkormányzat ne a rendelet mellékletében szabja meg a díjakat, hanem azt a rendelet foglalja magába.

Kéri Jegyző Asszonyt ezzel kapcsolatos észrevételét mondja el.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a BAZ. Megyei Kormányhivatal észrevételeit három pontban szedték össze.

A szociális rendeletet januárban módosította a képviselő-testület a bérpótló jutatás új feltételeinek kapcsán. A megfelelő határidő tűzése kimaradt a szövegből. Megfelelő időt kell adni a segélyre jogosultaknak - ha nem teljesítették a feltételeket - legyen idejük eleget tenni a tisztasági és higiénés feltételek teljesítésének.

A települési szilárd hulladék elszállításának díjáról szóló rendelet szintén nem felel meg az új jogszabály-alkotási feltételnek, mert a rendelet mellékletében van szabályozva a szemétszállítási díj. A rendelet bevezető részét is át kell alakítani és a díjtételekről szóló rendeletet be kell építeni az alaprendeletbe. Ugyanezek miatt kerül módosításra a szociális rendelet is, amely most már ki fogja elégíteni az önkormányzati rendelet szerkesztésére vonatkozó igényeket.

 

Lipták Zoltán elnök elmondja, hogy a szociális rendeletben nem volt szabályozva, hogy a kérelmezőnek hány napon belül kell a kritériumoknak eleget tenni. Ezért a bizottsági ülésen azt javasolták, ha a szociális ellátásra jogosult személy a rendeletben foglaltakat nem teljesíti, akkor ezt 8 napon belül, ellenőrzés útján meg kell valósítania.

A kormányhivatal értesítette a képviselő-testületet, hogy mulasztásos törvénysértés áll fenn, mert alpolgármestert nem választottak. Ezért kéri Polgármester urat, tegye meg az alpolgármester személyére a javaslatát, hogy megszüntessék a mulasztásos törvénysértést.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően szavazásra bocsátja a szociális rendelet módosítására.

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testület

11/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 16/2008. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdésében és 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított feladatkörében a következőket rendeli el:

 

1.§   A 16/2008. (XI.25.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő bevezető rész lép:

„A Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított feladatkörében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdésében és 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:”

 

2.§  A 16/2008. (XI.25.) önkormányzati rendelet 13.§ (4) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:

   „13.§ (4) A felülvizsgálat során meg kell szüntetni az ellátását annak, aki a 13.§ (1) bekezdésben felsorolt feltételeket a jegyző felhívásának kézhezvételét követő 8 napon belül nem teljesíti.”

 

3.§  A 16/2008. (XI.25.) önkormányzati rendelet 24.§ (7) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:

„ 24.§ (7) A személyi térítési díj megállapítása során intézményi térítési összege az e rendeletben foglaltak szerint csökkenthető.”

 

4.§  A 16/2008. (XI.25.) önkormányzati rendelet 24.§ a következő bekezdésekkel egészül ki:

 

„24.§ (11) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díja: 120,- Ft/óra

 

24.§ (12) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: 650,-Ft/nap/fő (520Ft+ÁFA)

 

24.§ (13) Ebédkihordás díja: 60,-Ft/nap

 

24.§ (14) Étkeztetés intézményi térítési díja: 530,-Ft/ellátási nap/fő

         „A személyi térítési díjat az intézményvezető az itt meghatározott intézményi térítési díjak figyelembe vételével úgy határozza meg, hogy ha az igénybevevő egy főre eső jövedelme

  • a mindenkori nyugdíjminimum 001-350%-a az intézményi térítési díj 65%-a
  • a mindenkori nyugdíjminimum 350%-át meghaladja az intézményi térítési díj 100%-a.”

24.§ (15) Étkeztetés nappali ellátást igénybe vevők részére 484,- Ft/ellátási nap/fő

         „A személyi térítési díjat az intézményvezető az itt meghatározott intézményi térítési díjak figyelembe vételével úgy határozza meg, hogy ha az igénybevevő egy főre eső jövedelme

  • a mindenkori nyugdíjminimum 001-300%-a az intézményi térítési díj 95%-a
  • a mindenkori nyugdíjminimum 300%-át meghaladja az intézményi térítési díj 100%-a.”

 

5.§ A 16/2008. (XI.25.) önkormányzati rendelet 26.§ (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„26.§ (3) Kérelemre az ebéd házhoz szállításáról az Önkormányzat a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ keretein belül gondoskodik, melyért a 20.§ (13) bekezdésében meghatározott kiszállítási díjat számol fel.”

 

9.§ (1) Hatályát veszti a 16/2008. (XI.25.) önkormányzati rendelet 24.§ (9) bekezdése, 26.§ (2) bekezdése, 27.§ (4) bekezdése, és a III. számú melléklete.

 

(2) Ez a rendelet 2011. április 29-én lép hatályba és 2011. május 2-án hatályát veszti.

 

dr. Orosz Zsolt sk.                                                                     Boros Lajosné dr. sk.

  polgármester                                                                    jegyző

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően a szemétszállítási rendelet módosítását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testület

12/2011. (IV.29.) önkormányzati rendelete

A települési szilárd hulladék közszolgáltatás keretében történő gyűjtéséről és elszállításáról, a közszolgáltatás díjának megállapításáról, a településtisztaságról szóló 21/2004. (XI.30) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23.§ és 31.§-okban kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított feladatkörében a következőket rendeli el:

 

1.§   A 21/2004. (XI.30.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő bevezető rész lép:

 

„A Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23.§ és 31.§-okban kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított feladatkörében a következőket rendeli el:”

 

2.§  A 21/2004. (XI.30.) önkormányzati rendelet 15.§ (2) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:

   „15.§ (2) 2011. évi a települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatás igénybevételének díjai:

a) háztartásonként egy 110/120 l-es tárolóedény ürítésére a díj 305Ft+ÁFA/ürítés

 

b) háztartásonként egy 60 l-es tárolóedény ürítésére a díj 182Ft+Áfa/ürítés

 

c) egy 240 l-es tárolóedény ürítésére a díj 610+ÁFA/ürítés

 

d) tartósan keletkező többlet hulladék szállítása megállapodás szerint többlet edény (2. vagy 3.) 110/120L ürítése esetén a díj 355Ft+ÁFA/ürítés

 

A meghatározott díjat az önkormányzat közvetlenül a szolgáltatónak fizeti meg a vele kötött szolgáltatási szerződés alapján, havi ütemezésben.”

 

3.§ (1) Hatályát veszti a 21/2004. (XI.30.) önkormányzati rendelet III. számú melléklete.

 

(2) Ez a rendelet 2011. április 29-én lép hatályba és 2011. május 2-án hatályát veszti.

 

dr. Orosz Zsolt sk.                                                                     Boros Lajosné dr. sk.

  polgármester                                                                           jegyző

 

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az alakuló ülés óta nincs alpolgármester, melynek személyére a polgármester tesz javaslatot, és a testület dönt. Korábban is Répási János személyére tett javaslatot, aki az önkormányzatiság megalakulása óta képviselő. Olyan alpolgármestert szeretne, akivel együtt tud működni. Ez egy bizalmi állás.

 

Felkéri az Ügyrendi Bizottságot a szavazás lebonyolítására.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester 18:15 órakor szünetet rendelt el.

A képviselő-testület 18:30 órakor folytatja munkáját.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester felkéri az Ügyrendi Bizottság elnökét ismertesse a szavazás eredményét.

 

Lipták Zoltán elnök elmondja 7 érvényes szavazat volt az urnában, mely 3 Igen, 4 Nem szavazatot tartalmazott. A szavazás érvényes, de eredménytelen volt.

 

Hernádnémeti Önkormányzat

38/2011. (IV. 26.) HATÁROZATA

Tárgy: Alpolgármester választás

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete érvényes, de eredménytelen titkos szavazása során nem választotta meg az előterjesztésben szereplő Répási János önkormányzati képviselő személyét alpolgármesterré.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         folyamatos

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester sajnálja, amiért ismételten nem került alpolgármester megválasztásra. A mulasztásos törvénysértés továbbra is fennáll.

 

Répási János képviselő megérti a szavazás eredményét, ha valaki megindokolná, esetleg elmondaná, hogy min kellene változtatnia, szeretne fejlődni.

 

Lipták Zoltán képviselő: Igennel szavazott, véleménye szerint azoknak kellene megindokolni, akik nemmel szavaztak.

Karajz Ottó György képviselő véleménye szerint sem az igent, sem a nemet nem kell megindokolni.

 

5. Tájékoztató a településen élő veszélyeztetett gyermekek helyzetéről (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri intézményvezető asszonyt, ha beszámolóját szeretné kiegészíteni, akkor tegye meg.

 

Fésűsné Brosch Andrea HAK vezetője elmondja, hogy már 2010. őszén megkapta a testület az előterjesztést. Ő kérte a beszámoló időpontjának átütemezését az áprilisi testületi ülés napirendi pontjai közé, mivel minden év április 30-ig kell azt elkészítenie a gyámhivatal felé. A beszámoló tartalmazza az önkormányzat által nyújtott támogatásokat, ellátások formáit, prevenciós programokat, melyet a gyermekjóléti szolgálat keretében nyújtanak, jövőbeni elképzeléseiket. Elmondja, hogy az iskolai mulasztásokkal nőtt a veszélyetetett gyerekek száma.

Az 5. oldalon szerepel, hogy éves tanácskozást rendeztek, melynek célja az volt, hogy közösen értékeljék a jelzőrendszer működését.

Vannak olyan programok, melyeket támogatásból tudtak megvalósítani. A „Jövőd a tét” pályázat záró elszámoló csomagját december 31-én nyújtották be, mely jelenleg elbírálás alatt van.

A beszámoló 18. oldalán a létszámadat lett kiegészítve.

 

Lipták Zoltán képviselő kiemeli a beszámolóból, hogy nagyon fontos a gyermekek veszélyeztetettségének időben való felismerése. Ha időben jön a jelzés, akkor a megfelelő intézkedést meg lehet tenni. Ezt a munkát csak együtt, összefogással lehet elvégezni.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ beszámolójának elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

39/2011. (IV. 26.) HATÁROZATA

Tárgy: Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ beszámolójának elfogadása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ 2010. évi gyermekvédelmi beszámolóját a melléklet szerint elfogadja.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         2011. április 30.

 

 

6. Egyebek

6.1. Elővásárlási jog gyakorlása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy a korábbi döntésekkel egyezően a képviselő-testület ne éljen elővásárlási jogával a Hernádnémeti, Rákóczi F. u. 133. sz. alatti ingatlan tekintetében.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

40/2011. (IV. 26.) HATÁROZATA

Tárgy: Elővásárlási jog gyakorlása

 

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Rákóczi F. u. 133. sz. alatti ingatlan tekintetében nem él elővásárlási jogával.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         értelem szerint

 

 

6.2 Rablás

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy szombatról vasárnapra virradóra egy egyedülálló idős nénit raboltak ki, és minden pénzét elvitték. Jegyző Asszonnyal voltak kinn a helyszínen és tájékozódtak a helyzetről. Kapitány úr is kinn volt a helyszínen, az elkövetés éjszakáján. Reméli, hogy az elkövetők elfogásra kerülnek és a kár is megtérül. Az elmúlt években közfoglalkoztatás keretében oldották meg a polgárőrséget. Abban az időben kevesebb lopás, rongálás történt. Sajnos most sokkal kevesebb személyt tudnak a közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatni, így az őrök létszáma is kevesebb. Ezért kérte Képviselő Asszony segítségét a létszámok felülvizsgálatában.

A kirabolt idős néninek javasol 30.000 Ft gyorssegélyt megállapítani, mivel a nyugdíjfizetés még messze van.

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

41/2011. (IV. 26.) HATÁROZATA

Tárgy: Gyorssegély megállapítása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Farkas Györgyné Hernádnémeti, Rákóczi F. u. 191. sz. alatti lakost 30.000 Ft vissza nem térítendő gyorssegélyben részesíti.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         azonnali

 

 

6.3. Önkormányzati lakás bérbeadása

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a bérlakásra pályázat nem érkezett, a garázsra viszont igen.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a lakás hirdetését meg kellene hosszabbítani.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a lakás hirdetésének folytatását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

42/2011. (IV. 26.) HATÁROZATA

Tárgy: Bérlakás pályázat meghosszabbítása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38/A sz. II.lph I/9 ajtó alatti bérlakás ismételten kerüljön meghirdetésre.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a lakás bérbeadására irányuló pályázat kiírására és meghirdetésére.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         2011. május 30.

 

 

6.4. Garázs bérbeadása

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Széchenyi utcai garázs tekintetében 4.400 Ft-os bérleti díjra érkezett ajánlat.

 

Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy 2 hónappal ezelőtt 5.000 Ft-ért adták oda a garázst. Nem javasolja, hogy 4.400 Ft-os bérleti díjért megkapja a pályázó a garázst.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a bérleti díj szabad megállapodás tárgya. A korábbi években bérleti jogviszonyt létesítők is ennyi bérleti díjat fizetnek.

 

Forgács István képviselő kérdezi, hogy mennyire szerencsés szétválasztani a lakást és a garázst?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy fele annyi garázs van, mint lakás.

 

Répási János képviselő támogatja, hogy a pályázó 4.400 Ft-os bérleti díjért megkapja a garázst. Már így is egy hónapja üresen áll a garázs.

 

Nagy László képviselő: Mivel ez az egy pályázat érkezett, ezért támogatja a garázs bérbeadását, annál is inkább, mivel az igénylő kiemelkedő közösségi tevékenységet végez.

 

Lipták Zoltán képviselő is támogatja, parókus úr felesége is nagyon sokat tesz a közért.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a garázs bérbeadását Boronkai Edina részére.

 

A képviselő-testület 4 Igen, 1 Nem szavazattal 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

43/2011. (IV. 26.) HATÁROZATA:

Tárgy: Garázs bérbeadása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a garázst bérbe adja Boronkai Edina Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38/b sz. alatti lakos részére.

 

Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

 

Felelős:           Polgármester, Jegyző

Határidő:         értelem szerint

 

 

6.5 Képviselői felvetések

 

Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy a Jókai utcán Bodnárné kérése, hogy az árvíz idején kiásott árok körül a földet egyengesse el az önkormányzat, hogy a területet le lehessen kaszálni.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy ezt a közmunkásokkal meg fogják oldani.

 

Répási János képviselő kérdezi, hogy a Zrínyi utca végén lévő árok kinek a tulajdona, kinek a feladata annak a rendben tartása? Pankucsi János mellett nagyon elhanyagolt az árok.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az árok az önkormányzat tulajdona. Van olyan lakos, aki rendben tartja a mellette lévő árkot, van olyan, aki nem.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy a Vörösmarty utca végén lévő szeméttelep rekultivációjával kapcsolatosan van-e már előrelépés? A kamerarendszer kiépítésével kapcsolatosan lehet tudni már valamit?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Vörösmarty utca végén lévő szeméttelep rekultivációjával kapcsolatos közbeszerzési eljárás elhúzódik. A kamrarendszer kiépítésével kapcsolatosan felvette a kapcsolatot Oláh és Társa Kft. vezetőjével. Erre vonatkozóan árajánlatot kér a vállalkozótól.

 

Nagy László képviselő elmondja, hogy megkeresték az Ady E. utca rövid útszakaszán lakók, hogy esőzéskor sárba közlekednek, jó lenne leaszfaltozni azt az utat is. A másik kérésük az ott lakóknak, hogy egy közvilágítási lámpát szeretnének a meglévő oszlopra, mert nagyon sötét van azon a részen.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, saját erőből az önkormányzat nem tudja az utat elkészíteni. Ha útpályázat kiírásra kerül, akkor mindenképpen megcsinálják azt a szakaszt.

 

Lipták Zoltán képviselő el mondja, hogy lakossági közmű bekötésekor nem mindig sikerül az utat megfelelően helyreállítani, ezért javasolja, hogy a műszakisok mérjék fel a gödröket. Betonnal is ki lehet önteni ezeket a mélyedéseket.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Jelenleg ez a legjobb megoldás, hogy a kátyúkat betonnal javítják. 

 

Nagy László képviselő: A közvilágítási lámpa felszerelésére nem kapott választ.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy sokba kerül egy ilyen lámpa kialakítása. Egyre több ilyen jellegű kérelem érkezik. Nem javasolja, hogy ott lámpát helyezzenek el.

 

Nagy László képviselő elmondja, hogy csak egy lámpatestet kell megrendelni, az oszlop adott.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Árajánlatot fog kérni az ÉMÁSZ-tól. A lakosok úgy érzik, ha van előttük közvilágítási lámpa, akkor az biztonságot ad számukra, megvédi a tulajdonukat. Ez nem így van.

 

Répási János képviselő: Betonút építése olcsóbb megoldás lenne. A Hernád kotrása után a sóder is adott, csak cementet kell venni.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy az IKSZT pályázat hiánypótlásáról lehet tudni valamit?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a hiánypótlásnak eleget tettek. Reméli hamarosan megérkezik az összeg is.

Egy másik pályázat (iskolai) kapcsán két hete kapták az értesítést, hogy az összeg kiutalásáról intézkedtek.

 

Farkas Zoltán képviselő a közbiztonsággal kapcsolatosan elmondja, hogy mostanában elég sok a betörés. Nem egy idős emberhez törtek be. Ez ellen tenni kell valamit. Ha nincs, aki segítsen, akkor saját magán kell, hogy segítsen a falu. Ide kell hozni egy őrző-védő szervezetet és fel kell éleszteni az ingyenes polgárőrséget.

A Kormány feloldotta a kilakoltatási moratóriumot, és így a nemfizető embereknek ki kell költözni a lakásokból. A kitelepülés miatt szociális bizottsági ülést hívott össze. Sátoraljaújhelyen is olyan rendeletet hoztak, hogy csak azok költözhetnek a városba, akik bizonyos kritériumoknak megfelelnek. Itt is hasonló rendeletet kellene hozni. Négyzetméterhez kellene kötni a bejelentkezést. Véleménye szerint nem kell engedni, hogy több eltartott költözzön a faluba, főleg ismeretlenek.

 

Forgács István képviselő kérdezi, hogy tömeges bevándorlásról van szó?

 

Répási János képviselő elmondja, ilyen hírek mindig terjednek, hogy innen-onnan telepítenek be embereket. Milyen törvényes lehetősége van ennek a megakadályozására?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy nincs alkotmányos módja a beköltözés helyi rendelettel történő megakadályozásának.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Minden önkormányzat azt szeretné, ha a lakosság összetétele jó lenne. Mindig felröppenek ilyen rémhírek. Véleménye szerint a németi lakosság ebben a fészekrakó programban nem érintett.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy nemcsak az idős embereket kell megvédeni, hanem mindenkit és mindenünket. Kapitány úr is kint volt ennél az esetnél. Ő is azon dolgozik, hogy rend legyen az országban. Figyelni kell egymásra. Lehetőséget lát a jelzőrendszer kiépítésében. Oláh és Társa Kft. nem tudna ebben segíteni? Egy jelképes összeggel véleménye szerint mindenki hozzájárulna a rendszer kiépítéséhez, hogy családtagjaikat biztonságban tudják.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Szükség lenne a polgárőrségre. Volt már ilyen irányú kezdeményezés, de abbamaradt. Nem lehet mindig a rendőrség segítségére várni.

 

Karajz Ottó György képviselő Farkas Zoltán képviselő jelzőrendszer kiépítésére vonatkozó javaslatát megvalósíthatónak tartja.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy egy készülék 5.000 Ft-ba kerül, havi díja 1.800 Ft, mely a szolgálatban lévők bérét fedezi. Egy helyiséget kell biztosítani részükre, ahol a számítógép dolgozik. Akik rákötnek a rendszerre, egy csendes riasztót kapnak. Ajtókra, ablakokra szerelik fel az érzékelőket. Vizsgázott biztonsági őrök járőröznek, jelzés esetén ezek a helyszínre mennek, és ha szükséges fizikai kényszert alkalmaznak. 200 rákötés esetén ez a rendszer már működik. Helyi lakost is tudnak alkalmazni. A rendszer kiépítésével kapcsolatosan szívesen tartanak a lakosság részére egy fórumot. Az iskolában is nagy értékek vannak, ott elférne egy éjjeli őr.

Sátoraljaújhely rendeletét átadja Répási Jánosnak. Ott megadták a lehetőséget a helybéli embereknek. 3-4 év alatt lelakták a lakásokat és le kellet dózeroltatni az új házakat.

 

Lipták Zoltán képviselő: Örül, hogy a jelzőrendszer kiépítése felvetődött. Nemcsak az időseknek, hanem mindenkinek megérné a biztonságot. Sajnos a helyi cigányok számára ez egy visszás dolog, mert átjáró elkövetők is vannak, nemcsak helyiek. A helyi cigányok is kivetik maguk közül a nem odavalót. Köszönet jár azoknak, akik árvíz idején is kivették részüket a munkából.

 

Farkas Zoltán képviselő: Új, pénz-független, önkéntes polgárőrséget kell alakítani. Mindig a pénzen bukik meg a polgárőrség. Gyalog is lehet járőrözni, nemcsak autóval.

Elgondolkodtató, hogy a fiatalok nem tudnak hova menni szórakozni, ezért a kocsmába kötnek ki, ahol az idősebbek akármire ráveszik őket. Ez nem állapot, hogy a 14 éves gyerek kocsmába jár. Oda kell a fiatalokra figyelni, találni kell számukra el alkalmas helyet, ahol összejöhetnek.

 

Forgács István képviselő kérdezi, hogy a tűzoltószertárban mi van most? Üres-e? Ott is elférnének a fiatalok.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az épület egy része üres, a másik része 1 évre bérbeadásra került. Véleménye szerint, ha az egész épület üres lesz, akkor lehetne átadni a fiataloknak. Voltak már az épületben fiatalok, és a szomszédoktól jöttek az észrevételek, hogy nem tudnak pihenni. Véleménye szerint nem kell feltétlenül kocsmába járni a fiataloknak, máshogy is el lehet tölteni a szabadidejüket.

 

Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy Farkas Zoltán képviselő keresse meg a céget, aki a jelzőrendszert tudja telepíteni, és a következő testületi ülésre hívják meg.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy nézzenek meg több lehetőséget, amelyik megoldás életképes, azzal foglalkozzanak. Lakossági fórumon tájékoztassák az embereket a lehetőségről, több szakértőt hallgassanak meg (pl. rendőrt hívjanak meg a fórumra).

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy nem az önkormányzat felelős a gyerekekért, hanem a szülő, a kiskorúnak otthon van a helye. A gyerekek este 8-10 óra között a gesztenyésben és a buszmegállókban vannak. Valamilyen szinten oda kell rájuk figyelni, rájuk kell nézni. Meg kell szólítani 18-19 éves fiatalokat, hogy figyeljenek oda a tőlük fiatalabbakra.

 

Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy amikor ők voltak fiatalok akkor ők is rajcsúroztak, zajongtak, toleránsabbnak kell lenni velük szemben. Mindenki volt fiatal, csak elfelejtette.

 

Répási János képviselő: Eltelt 30-35 év, és azóta sok minden megváltozott. Az interneten meg lehet nézni a közösségi oldalakat, hogy miket tesznek fel magukról a gyerekek.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: A bizottsági ülésre a jelzőrendszerhez is be kell gyűjteni az információkat.

 

Forgács István képviselő elmondja, hogy utána nézett a gömbtükörnek. Az extra ütésálló tükör nagyon sokba kerül. Ami megfizethető az 60-70.000 Ft. Van félkör formájú, figyelemfelkeltő tükör is.

 

Forgács István a Kulturális Bizottság elnökeként minden képviselőtársát meghívja a majálisra, melyet a gesztenyés parkban tartanak. A megnyitó 9 órakor kezdődik. Egész napos rendezvény lesz. Ezt követően felsorolja a programok kezdési időpontját.

Elmondja továbbá, hogy egész nap „Paci-taxi” fuvarozná a gyerekeket a faluban, a beszedett díjat pedig az óvodának ajánlják fel.

 

Boros Lajosné dr. jegyző kérdezi, hogy az önkormányzat nevében szedik a bevételt? Ha igen, erről testületi döntés szükséges.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, mivel pénzkezelésről van szó, át kell beszélni az egészet. Látja, hogy a jó szándék meg van.

 

Karajz Ottó György képviselő: A „Paci-taxi” ingyen fuvarozza a gyerekeket, de a szülők felajánlást tehetnek az óvoda részére.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a rendezvényhez előkészítették a terület. 13 gesztenyefát telepítettek a kipusztultak helyére, kéri figyeljenek oda ezekre.

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 19:30 órakor bezárta.

 

 

Kmf.

 

 

dr. Orosz Zsolt                                                                         Boros Lajosné dr.

polgármester                                                                                              jegyző

 

 

Farkas Zoltán                                                                          Forgács István

    hitelesítő                                                                                              hitelesítő


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumok