Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2012. november 30. este


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.
 
 
Száma: 1-21/2012.
 
 
J e g y z ő k ö n y v
 
Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 30-án az általános iskola aulájában 17:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.
 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Forgács István, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők
 
 
Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
 
Boros Lajosné dr. jegyző
 
Érdeklődő: 100 fő
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a rendkívüli ülésen a képviselő-testület tagjait, a HAK dolgozóit és a lakosság részéről megjelent érdeklődőket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert a képviselők több mint fele jelen van. Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére. Az SZMSZ 16.§ (11) bek. szerint a jegyzőkönyv hitelesítői: Nagy László és Répási János képviselők.
 
 
A képviselő-testület 6 Igen szavazattal határozathozatal nélkül tudomásul vette a napirendre tett javaslatot.
 
 
N a p i r e n d :
 
1.      HAK törvényes működésének biztosítása
Előterjesztő: Polgármester
 
 
1. HAK törvényes működésének biztosítása
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a mai nap folyamán reggel 7:00 órától már volt egy testületi ülés, melynek ugyanez volt a napirendi pontja. Tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a testületi ülésnek van nyilvános és zárt része. Kéri, hogy mindenki legyen türelemmel, aki hozzá szeretne szólni a témához, annak lehetősége lesz arra, hogy szót kapjon. Senki ne zavarja meg az ülés rendjét.
 
Ezt követően tájékoztatja a megjelent érdeklődőket, hogy a község életében olyan történt, ami még eddig soha. Az alapszolgáltatási központtal függ össze a probléma. Az 5 évre megválasztott intézményvezető, Fésűsné Brosch Andrea megbízatása 2011-ben lejárt. A képviselő-testület kiírta a pályázatot. A kiírásnak megfelelő pályázatot egyedül Fésűsné nyújtott be. 4 képviselő azonban nem választotta meg, hiába 11 éve vezette az intézményt. Mindenki előtt ismeretes, hogy milyen sokféle ellátást nyújt az intézmény a településen az arra rászorulóknak. A munkájával, szakmai hozzáértésével kapcsolatosan kifogás soha nem merült fel. 2011-ben 1 évre bízta meg a testület az intézmény vezetésével Fésűsné Brosch Andreát. Ez évben ismét kiírásra került a pályázat, melyre két pályázat érkezett, az egyik nem felelt meg a kiírásban foglaltaknak, az érvényes pályázatot Fésűsné nyújtotta be. A képviselő-testület ismét 1 évre megbízta az intézmény vezetésével. 4 képviselő azonban visszavonta Fésűsné Brosch Andrea 1 évre szóló megbízását és idekerült egy nyugdíjas, aki szakmailag, emberileg nem volt megfelelő, megbízta a testület 3 hónapra az intézmény vezetésével. Az intézményvezetői álláshely ismét kiírásra került. 4 pályázat érkezett, melyből 2 érvényes pályázat volt. Az eseti bizottság a két érvényes pályázatot terjesztette a testület elé döntésre. Lipták Zoltán, Répási János és dr. Orosz Zsolt vállalták döntésüket, Fésűsné Brosch Andreára szavaztak. 4 érvénytelen szavazat volt.
A mai naptól nincs az intézménynek vezetője, a személyi feltételek nem biztosítottak a működéshez. A 23 dolgozónak nincs munkája, a bölcsődések nem kaphatnak ellátást, de a többi ellátás sem működik törvényesen. A községet érintő kérdésről van szó, az ellátás több száz embert érint. Ez az intézmény az egész község érdekében jött létre. A mai nap, reggel 7:00 órára rendkívüli ülést hívott össze. Javasolta a név szerinti szavazást, hogy vállalja fel mindenki a döntését. 4 képviselő ezt nem vállalta fel, ezért titkos szavazás volt. 3 személyre lehetett szavazni. 3 szavazatot kapott Fésűsné Brosch Andrea, 3 szavazatot a második jelölt, és egy érvénytelen szavazat volt. Nem volt a szavazólap kitöltve, nyílván szándékosan. Így nem sikerült a működést helyreállítani.
Nem kellemes ez az állapot senkinek. Reggel, a testületi ülés után elment a HAK-ba és közölte a testület döntését a dolgozókkal. Az ott dolgozók 2 éve bizonytalanságban vannak. Felhívta Nagy Lászlót, a pénzügyi bizottság elnökét és kérte, hogy tekintsenek el a személyes ellentétektől és üljenek le még egyszer és beszéljék meg, oldják meg a problémát. Úgy gondolja, van esély a döntés meghozatalára, helyreállítható az intézmény működésének rendje.
Kérdezi a HAK dolgozóit, hogy kívánnak-e a testülethez szólni.
 
Gyúróné Vadon Ildikó családgondozó szeretne szót kérni.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy megadják a szót Gyúróné Vadon Ildikónak.
 
 
A képviselő-testület 6 Igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
149/2012. (XI. 30.) KT HATÁROZATA
Hozzászólási jog megadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület úgy határozott, hogy Gyúróné Vadon Ildikó jelenlévő érdeklődőnek megadja a szót.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      azonnali
 
 
Gyúróné Vadon Ildikó köszönti a képviselőket és a megjelenteket. Elmondja, hogy nehéz megszólalnia. Saját maga és munkatársai nevében kéri, hogy gondolják át még egyszer döntésüket, a település érdekét nézzék a képviselők. Gondoljanak a bölcsődésekre, a gyerekekre, akiknek játszóházat szerveznek. Gondoljanak azokra a gyerekekre, családokra, akiknek problémáit, személyes gondjait megoldják, a roma emberekre, akiknek segítenek, a rászorulókra, a dolgozók családjaira. Döntésüket úgy hozzák meg, hogy az a település érdekét szolgálja, ezért kerültek két éve megválasztásra. Olyan embert szeretnének az intézmény élére, akire számíthatnak. Minden embernek vannak jó és rossz tulajdonságai. A dolgozók azt szeretnék, ha Fésűsné Brosch Andrea lenne az intézmény vezetője. 12 éve jól vezeti az intézményt, a település érdekét szolgálja, az arra rászorulók érdekét képviseli, mindig arra gondolt, hogy milyen új szolgáltatásokat tudnak biztosítani a rászorulóknak. Ezt a tevékenységet az elmúlt 3 hónap alatt szétrombolták azt, amit Fésűsné felépített.
 
A lakosok megtapsolják a hozzászólót.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni Gyuróné Vadon Ildikónak a hozzászólását.
 
Zsuga József kér szót.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy megadják a szót Zsuga Józsefnek.
 
A képviselő-testület 6 Igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
150/2012. (XI. 30.) KT HATÁROZATA
Hozzászólási jog megadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület úgy határozott, hogy Zsuga József jelenlévő érdeklődőnek megadja a szót.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      azonnali
 
 
Zsuga József: Polgármester úr ismertette az idevezető utat. Hogy jutottak ide? Felelősségteljes döntést kell hozni a község érdekében, nem pedig sumákolni. 600 ember megélhetését kockáztatja az 1 nem szavazó képviselő, akkor tudta, hogy mit csinál. A titkos szavazás mögé nagyon jól el lehet bújni. Vállalják fel képviselő urak a véleményüket. A bölcsőde kialakítása is sok pénzébe került a falunak, mi lesz az épülettel. Ez egy folyamat, ennek véget kell vetni. Nem lehet a képviselőket visszahívni, de a választók levonják a konzekvenciát.
 
A jelenlévők megtapsolják a hozzászólót.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri, hogy mindenki őrizze meg a nyugalmát, mindenkinek lehetősége lesz arra, hogy elmondja véleményét. Gyúróné Vadon Ildikó a dolgozók nevében beszélt, elmondta, hogy kivel szeretnének dolgozni.
Javasolja, mivel ilyen fajsúlyú kérdésben kell dönteniük, ezért nyíltan, név szerint szavazzanak.
 
Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy hozzanak arról egy határozatot, hogy addig nem mennek haza, amíg 1 évre meg nem választják az intézmény vezetőjét. Kéri polgármester urat tegye fel szavazásra.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Díjazza, amiért ilyen szépen beszél képviselő úr. Két éve is, nyáron is, kedden is, és ma is ez volt a feladata.
Szavazásra teszi fel, hogy a szavazás módja név szerinti szavazás legyen.
 
A képviselő-testület 5 Igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
151/2012. (XI. 30.) KT HATÁROZATA
Szavazás módjának meghatározásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének megbízásáról szóló döntést névszerinti szavazással hozzák meg.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      azonnali
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester 17:32 órakor zárt ülést rendelt el.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a most meghozandó döntések személyi kérdéseket érintenek, ezért az Ötv. 12. §. (4) bek. a) pontjára való hivatkozással a testület zárt ülésen folytatja tovább munkáját. A döntés meghozataláig kéri a jelenlévők türelmét.
 
 
            A képviselő-testület 18:50 órakor folytatja munkáját.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester ismerteti a szavazás eredményét, mely szerint 5 Igen és 1 Nem szavazattal a képviselő-testület Fésűsné Brosch Andreát bízta meg egy évre a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ vezetésével.
 
Farkas Zoltán képviselő 18:52 órakor megérkezik.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte a részvételt és a testületi ülést 18:53 órakor bezárta.
 
 
 
 
Kmf.
 
 
 
 
dr. Orosz Zsolt                                                                                 Boros Lajosné dr.
 polgármester                                                                                          jegyző
 
 
 
 
 
Nagy László                                                                                     Répási János
 hitelesítő                                                                                            hitelesítő
 
 
 

JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumok