Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2013. november 20.


 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.
 
 
Száma: 1-19/2013.
 
 
J e g y z ő k ö n y v
 
 
Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 20.-án 18.00 órától megtartott rendkívüli üléséről a Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38. sz. alatti tárgyalótermében.
 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők
 
Távollévő: Forgács István képviselő
 
Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
 
Boros Lajosné dr. jegyző
 
 
Érdeklődő: 0 fő
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 6 képviselő jelen van. Forgács István képviselő nincs jelen.
Az SZMSZ 16.§ (11) bekezdése szerint a jegyzőkönyv hitelesítői Farkas Zoltán és Karajz Ottó György képviselők.
Ezt követően az alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés napirendjére:
 
Javasolt napirend:
 
1.     napirendi pont: A szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet
Előterjesztő: Polgármester
 
2.     napirendi pont: Helyi iparűzési adó rendelet
Előterjesztő: Polgármester
 
      3. Egyéb indítványok, javaslatok
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a napirend elfogadását.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a javasolt és a tárgyalandó napirendet alakszerű határozat hozatala nélkül elfogadta.
 
 
Elfogadott n a p i r e n d:
 
1.     napirendi pont: A szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet
Előterjesztő: Polgármester
 
2.     napirendi pont: Helyi iparűzési adó rendelet
Előterjesztő: Polgármester
 
      3. Egyéb indítványok, javaslatok
 
Tárgyalt n a p i r e n d:
 
1.     napirendi pont: A szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet
Előterjesztő: Polgármester
 
2.     napirendi pont: Helyi iparűzési adó rendelet
Előterjesztő: Polgármester
 
     3. Egyéb indítványok, javaslatok
 
 
1.      napirendi pont: A szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet
 
dr. Orosz Zsolt polgármesterelöljáróban elmondja, hogy a Belügyminisztérium döntése alapján 77,5 m3 tűzifa támogatásban részesül az önkormányzat. Tavaly is sok család részesült a támogatásban, az éven körülbelül 156 fő támogatására van lehetőség.
 
Répási János képviselő kérdezi, hogy a tavalyihoz képest milyen változás történt a jogosultsági feltételekben?
 
Boros Lajosné dr. jegyző tájékoztatja, hogy kibővült a jogosultságnál előnyt jelentő tényezők köre a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelőkkel.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, sok családnak nagy segítség ismét a tűzifa támogatás, támogatja a kezdeményezést, kérdése, hogy a tavalyihoz hasonlóan történik a tűzifa kiszállítása?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, nagyobb autóval próbálják meg kiszállítani, mint tavaly, így egyszerre több jogosultnak tudják eljuttatni a tűzifát.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, észrevétel hiányában szavazásra teszi fel a szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet elfogadását.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal az alábbi rendeletet megalkotta.
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2013.(XI. 29.) önkormányzati rendelete
A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás feltételeiről
 
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában; valamint a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 4.) BM rendelet 3.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8.pontban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1.     §
 
(1) Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak (továbbiakban: kérelmező) akinek hasznosítható vagyona nincs, és háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
a)     az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át,
b)     egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-át,
c)      és a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja.
 
(2) A támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell a vagyonnyilatkozatot, és a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló dokumentumokat, különösen a jövedelemigazolásokat. E rendelet alapján benyújtásra kerülő kérelmek esetén alkalmazni kell az Szt. jövedelemszámításra vonatkozó szabályait.
 
 (3) Szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakóingatlanban élő személyek közül csak egy jogosultnak, a kérelmezőnek állapítható meg.
 
(4) Hernádnémeti lakóhellyel és tartózkodási hellyel is rendelkező személy csak egy kérelemben - ahol életvitelszerűen él - vehető figyelembe a háztartás tagjaként.
 
(5) A döntés meghozatalakor előnyben kell részesíteni a jogosult személyek közül azt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerint:
a)     lakásfenntartási támogatásban;
b)     aktív korúak ellátásában;
c)      időskorúak járadékában részesül;
d)     a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel családjában.
 
2.     §
 
(1) A térítésmentes szociális célú tűzifára irányuló kérelem azon időpontig fogadható be, ameddig az önkormányzat rendelkezésére álló 78 (erdei) m3 nagyságú készlet határozattal kiutalásra nem került.
 
(2) A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében történik.
 
(3) A szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem elbírálásáról a kérelem hiánytalan benyújtásától számított 8 munkanapon belül a polgármester dönt.
 
(4) Térítésmentesen, az 1. §-ban írt feltételek egyidejű fennállása esetén a kérelmező 0,5 (erdei) m3 szociális célú tűzifára jogosult.
 
(5) A kérelmező a 1.§-ban foglaltak szerint benyújtott kérelmét - a kérelmet átvevő szóbeli felhívására - három munkanapon belül kiegészítheti, a szükséges egyéb dokumentumokat pótolhatja.
 
(6) A kérelmező a hiánypótlás teljesítését követően kap – a jogosultságra való sorrendet igazoló - sorszámot.
 
(7) A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során szúrópróbaszerű helyszíni szemle végezhető.
 
(8) A szociális célú tűzifa támogatásnak a jogosult részére történő kiszállításáról az önkormányzat gondoskodik.
 
(9) A szociális célú tűzifa támogatás kiszállításakor, annak átvételét a jogosult aláírásával átvételi elismervényen köteles igazolni.
 
3.     §
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2014. május 31. napján hatályát veszti.
 
 
Dr. Orosz Zsolt sk.                                                   Boros Lajosné dr. sk.
                     polgármester                                                                 jegyző
 
 
 
 
 
 
 
2.      napirendi pont: Helyi iparűzési adó rendelet
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy törvényi kötelezettségnek kell eleget tenni a rendelet alkotásával. A helyi iparűzési adó mértéke, alanyai nem változnak
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a jogszabály alkotási törvénynek megfelelően készült a rendelet. A törvényi előírásnak megfelelő a rendelet.
 
Lipták Zoltán képviselő hozzáteszi, hogy a rendelet „megtisztítása” történt a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Kéri a képviselő társak hozzászólását.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy a rendelet 2. § az adó mértékét határozza meg. Magasnak tartja a b) pontban meghatározott 5.000.-Ft adómértéket a piaci árusok esetében. Javasol egy c) pontot, melyben 1.000,-Ft vagy 2.000.-Ft legyen meghatározva.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy indokolatlannak tartja az adóalanyok közötti megkülönböztetést.
 
Répási János képviselő kérdezi, milyen piaci árusokra vonatkozik és tiltakozott-e ellene valaki?
 
Boros Lajosné dr. jegyző válaszában elmondja, nem tiltakozott ellene senki. Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetére vonatkozik, az adóalanyoknak a jogszabályi keretek között lehetőségük van a jövedelem, és így az adó megosztására. Hernádnémeti község önkormányzata nem üzemeltet Piacot.
 
Nagy László képviselő kérdezi, hogy helypénzt fizetnek az önkormányzat részére ezek az árusok? Kérdése még, hogy mely adóalanyokra vonatkozik a rendelkezés? Akik állandó lakóhellyel rendelkeznek? Nő vagy csökken az adóalanyok száma ?
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy csökkent az adóalanyok száma, de nem jelentősen. Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenységből származó bevétel. Közterület használati díjat kell fizetni az önkormányzat részére az alkalmi árusoknak, amely 250,-Ft/m2 a rendelet szerint.
 
Karajz Ottó György képviselő kéri, szavazzon a testület a javaslatáról.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester megerősíti a jegyző asszony által elmondottakat, hogy nem lehet a képviselő úr javaslatát rendeletben szabályozni. Közterület használati díjat szed az önkormányzat az árusoktól.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel Karajz Ottó György képviselő javaslatát, amely szerint a rendelet 2.§ c) pontjában kerüljön meghatározásra 1.000.-Ft vagy 2.000.-Ft adómérték.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 1 Igen szavazattal, 4 Nem szavazattal és 1 Tartózkodás mellett a határozati javaslatot elutasította.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az előterjesztésnek megfelelően a helyi iparűzési adóról szóló rendelet elfogadását.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal és 1 Nem szavazattal az alábbi rendeletet megalkotta.
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az iparűzési adóról
 
 
Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§ (2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A.§(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
 
 
Adókötelezettség, az adó alanya
 
1. §
 
(1)   Adóköteles az Önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység) (Htv. 35.§ (1). bek.)
 
(2)    Az adó alanya a vállalkozó (Htv. 35.§) (A vállalkozó fogalma az Htv. 52.§. 26. pontja szerint)
 
(3)   Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség,- illetőleg jövedelem szerzésre  irányuló  tevékenysége ( Htv. 36.§.)
 
 
Adókötelezettség keletkezése és megszűnése, az adó mértéke
 
2. §
 
(1) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik, és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. (Htv. 38.§)
 
 (2) Az adó mértéke:
a) állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,8%-a;
b) ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén, a Htv. 37.§ (2) bekezdése szerinti tevékenység-végzés után naptári naponként 5.000 Ft.
 
 
 
Az adó megfizetése
 
3. §
 
Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata illetékességi területén folytatott vállalkozási tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adót, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény által meghatározott módon és határidőben Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzatának Iparűzési adó beszedési számlájára 12035803-00118869-00600003 kell teljesíteni.
 
 
Mentességek, kedvezmények
 
4.§.
 
(1) Adómentes a Htv. 3.§. (1) bekezdés b.) és c.) pontjában felsorolt adóalanyok közül a Htv. 3.§ (2) bekezdésében megnevezett szervezetek, abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységükből származó jövedelmük (nyereségük) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége, illetve– költségvetési szerv esetében – eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem keletkezett.
A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságának.
 
(2) A képviselő– testület az (1) bekezdésben foglalt mentességen túl további mentességet, kedvezményt nem állapít meg
 
5.§
 
 Az e rendelettel nem szabályozott kérdésekben a Htv. és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
 
6.§
 
(1) Ez a rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.
 
(2) Hatályát veszti a helyi iparűzési Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 5/2005. (II. 22.) önkormányzati rendelete.
 
 
 
dr. Orosz Zsolt s.k.                                                                          Boros Lajosné dr. s.k.
     polgármester                                                                                          jegyző
 
 
 
 
3.      napirendi pont: Egyéb indítványok, javaslatok
 
3.1.      Gépjármű beszerzés pályázat
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy pályázat keretében 3 féle autó beszerzésére van lehetőség. A támogatási összeg 10.000.000.-Ft, az áfát kell megfizetni az önkormányzatnak. Községünkben is többször előfordul, hogy szállítani kell több személyt, gyerekeket, időseket, focicsapatot. Ismerteti az autók paramétereit. Mikrobuszra, személyautóra, terepjáró autóra lehet pályázni. Háromféle területet jelöltek meg, amely indokolttá teheti a pályázást. Szociális terület, közbiztonság és közösségi feladatok. Javasolja, hogy mikrobuszra pályázzon az önkormányzat, a házi segítségnyújtás, étkeztetés, nappali ellátás fejlesztése érdekében. A másik gépjárműre is pályázna az önkormányzat, a Skoda Yeti autóra, amely a közbiztonság és természeti katasztrófák elleni védekezés ellátásának fejlesztésében lenne szükséges.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy van-e prioritás a pályázatban? Vagy külön kell az autókra pályázni?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy a célterületet kell megjelölni. Az Általános Iskoláért Alapítvány is pályázik egy mikrobuszra.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, lehet, hogy az Alapítvány nyer egy mikrobuszt, az önkormányzat pedig személyautót.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy a mikrobusz többet ér.
 
Nagy László képviselő kérdezi, ha nyertes lesz a pályázat, az önkormányzat rendelkezésére áll az áfa összeg?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy rendelkezésre áll az összeg, de a pályázat áthúzódik jövőre .
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy előfinanszírozású a pályázat?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja, előleg lehívását teszi lehetővé a pályázat.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az EMVA pályázat benyújtásának elfogadását a mikrobusz tekintetében.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
 
 
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
141/2013. (XI.20.) KT HATÁROZATA
EMVA pályázat benyújtásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatási kérelmet nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások területre a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján. Az igényelt támogatási összeg 10.000.000.-Ft, azaz tízmillió forint.
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete egy darab Volkswagen típusú mikrobusz vásárlására kívánja a támogatást fordítani. Az önkormányzat a szükséges önerőt költségvetéséből biztosítja.
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális ellátások közül az étkeztetés, nappali ellátás és házi segítségnyújtás területeket kívánja fejleszteni a beruházással, mivel az igénybeevők számának növekedése indokolttá és szükségessé teszi a fejlesztést.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az EMVA pályázat benyújtásának elfogadását a személyautó tekintetében.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
142/2013. (XI.20.) KT HATÁROZATA
EMVA pályázat benyújtásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatási kérelmet nyújt be az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások területre a 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján.
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete egy darab Skoda Yeti típusú gépjármű vásárlására kívánja a támogatást fordítani. Az önkormányzat a szükséges önerőt költségvetéséből biztosítja.
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott helyi közbiztonsággal kapcsolatos önkormányzati feladatok területet kívánja fejleszteni a beruházással, mivel közbiztonsági feladatok ellátásához megfelelő eszközzel az önkormányzat nem rendelkezik, mely hiányosság hátráltatja az önkormányzatot a közbiztonsághoz kapcsolódó bűnmegelőzési, illetve a természeti katasztrófák elleni védekezés ellátásában, mely indokolttá és szükségessé teszi a fejlesztést.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      Azonnali
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az EMVA pályázat benyújtásához támogató nyilatkozat elfogadását.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
143/2013. (XI.20.) KT HATÁROZATA
EMVA pályázat benyújtásához támogató nyilatkozat
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti Általános Iskoláért Alapítvány (Hernádnémeti, Petőfi S. u. 77.) civil szervezetet támogatja abban a szándékában, hogy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások területre támogatási kérelmet nyújtson be.
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Iskoláért Alapítvány gyermekekért, szülőkért és ezáltal az egész közösségért kifejtett közösségi tevékenységét elismeri, feladata ellátásához szükségesnek és indokoltnak tartja az Alapítvány által tervezett fejlesztést.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      azonnali
 
 
3.2. Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvétel
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy megkeresték őt Balázs Dominika Fatime szülei azzal kapcsolatban, hogy a képviselő-testület támogató nyilatkozata szükséges gyermekük, Balázs Dominika Fatime Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételéhez. A kislány 8. osztályos, jó tanuló, a Földes Ferenc Gimnáziumba felvételizik az említett tehetséggondozó programba. Hátrányos helyzetű gyermekek vehetnek részt ebben a programban. Javasolja a képviselő-testületi támogatást a gyermek továbbtanulásához.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy azon tehetségek jelentkezhetnek az Arany János Tehetséggondozó Programba, akiknek a szülei nem tudják gyermekük taníttatását támogatni. Ha az önkormányzat támogatja, előnyt jelent a pályázónak.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester kiegészíti azzal, azt javasolja, hogy a képviselő-testület elviekben támogatja, hogy a gyermek részt vegyen a programban, anyagi támogatást nem tud biztosítani. Öt éves a tehetséggondozó program.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, ahogy látja, lehetőség van egyszeri és rendszeres anyagi támogatásra.
 
Lipták Zoltán képviselő egyszeri pénzbeli támogatást is javasol.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy pénzbeli támogatásra nincs lehetőség az önkormányzat rendelete szerint.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel Balázs Dominika Fatime Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételéhez támogatói nyilatkozat elfogadását.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
144/2013. (XI.20.) KT HATÁROZATA
Támogatói nyilatkozat Arany János Tehetséggondozó Programban történő részvételhez
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Balázs Dominika Fatime nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Mihalik Krisztina) Hernádnémeti település képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban.
Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani számára.
Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezéshez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      2013. december 12.
 
Karajz Ottó György képviselő javasolja, a szülőket tájékoztassa a Hivatal, hogy a Szociális Bizottsághoz adhatnak be kérelmet átmeneti segély iránt, és ő támogatni fogja.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb észrevétel, hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt és bezárja az ülést 18 óra 55 perckor.
 
 
Kmf.
 
 
Dr. Orosz Zsolt                                                                                Boros Lajosné dr.
 polgármester                                                                                         jegyző
 
 
 
 
Farkas Zoltán                                                                           Karajz Ottó György
  hitelesítő                                                                                          hitelesítő

JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumok