Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2012. augusztus 28.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.
 
Száma: 1-11/2012.
 
J e g y z ő k ö n y v
 
Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. augusztus 28-án megtartott soros üléséről.
 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Forgács István, Karajz Ottó György, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők
 
Távol van:Lipták Zoltán képviselő
 
Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
 
Boros Lajosné dr. jegyző
Madzinné Nagy Anikó
Kerekes Jánosné
Dr. Farkas Ildikó
Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó
 
Érdeklődő: 1 fő
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a soros ülésen a képviselő-testület tagjait, a közoktatási intézmények vezetőit, a Bizottság külsős tagját, a lakosság részéről megjelent érdeklődőt, valamint otthon a televízió előtt ülőket, akik végig kísérik a képviselő-testület munkáját. Lipták Zoltán képviselő jelezte, hogy elfoglaltsága miatt nem tud ideérni a testületi ülésre. Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére. Az SZMSZ 16.§ (11) bek. szerint a jegyzőkönyv hitelesítői: Nagy László és Répási János képviselők.
 
 
A képviselő-testület, határozathozatal nélkül, egyhangúlag tudomásul vette a napirendre tett javaslatot.
 
 
N a p i r e n d :
 
                   Napirend előtt: Tájékoztató a korábban hozott határozatok végrehajtásáról
                        Előterjesztő: Polgármester
1.      Beszámoló a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Polgármester
2.      Beszámoló közoktatási társulásban fenntartott intézmények 2011/2012. tanévi munkájáról
Előterjesztő: Polgármester
3.      Közoktatási intézmények működését meghatározó alapdokumentumok elfogadása
Előterjesztő: Polgármester
4.      A 90/2012. (VII. 24.) KT határozat megvitatása
Előterjesztők: Farkas Z., Forgács I., Karajz O.Gy., Nagy L. önkormányzati képviselők
5.      Az államigazgatási feladatok ellátására létrejött társulási megállapodások felmondása
Előterjesztő: Polgármester
6.      Egyéb indítványok javaslatok
 
 
Napirend előtt:
Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az elmúlt testületi ülésen döntöttek arról, hogy az Óvodafejlesztés című pályázaton részt vesz az önkormányzat. A TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú pályázat a döntés értelmében beadásra került.
 
1. 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az írásos anyag időben kiküldésre került a képviselők részére. A Pénzügyi Bizottság a beszámolót megtárgyalta. Ezt követően átadja a szót Nagy Lászlónak a bizottság elnökének.
 
Nagy László a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a mai nap összeült a bizottság és a 2012. év I. félév gazdálkodásáról kapott tájékoztatót átelemezték. A feltett kérdésekre kielégítő választ kaptak. A bevétel 45,9% tehát elmarad a tervezettől, ezért a képviselő-testületnek hathatós intézkedést kell találni arra, hogy a bevételi források bővüljenek.
A Pénzügyi Bizottság a 2012. I. féléves gazdálkodásról szóló tájékoztatót elfogadásra javasolja.
 
Karajz Ottó György képviselő: A bevételek az előírt alatt teljesültek, hogy tudnának ezen javítani? Az egyik pályázattal kapcsolatosan hitelt kellett felvenni a képviselő-testületnek. Arról volt szó, hogy ez az összeg a nyár közepéig be fog érkezni. Beérkezett már ez az összeg?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a pályázati pénzek később realizálódnak, mint ahogy tervezik, jelentős csúszás van, mellyel nem tudnak mit kezdeni. Véleménye szerint ez a későbbiekben is így lesz. Nem az önkormányzati dolgozók munkájával van a probléma, nem amiatt van a csúszás. Az IKSZT helyszíni ellenőrzése óta már eltelt kb. 1,5 hónap. Információi szerint kifizetés előtti állapotban van a kérelem, reméli hamarosan megérkezik az összeg, ezt követően a hitel kamataival együtt visszafizetésre kerül.
 
Nagy László elnök Karajz Ottó György képviselőtársa felvetésére kiegészíti Polgármester Úr válaszát azzal, hogy a helyi adók még hatékonyabb beszedése bizottsági ülésen is felmerült. A hivatal mindent megtesz annak érdekében, hogy a kintlévőségek minél nagyobb százalékban befolyjanak, továbbá a képviselő-testületnek is van lehetősége - amit megtehet - hogy még hatékonyabb legyen az adóbeszedés.
 
Karajz Ottó György képviselő: Arra gondol képviselő úr, hogy azoknak a lakosoknak a listáját, akiknek hosszabb ideje fennálló adótartozása van, közszemlére lehet tenni?
 
Nagy László elnök: Igen, akár ezt is meg lehet tenni. A bizottsági ülésen a pénzügyi főelőadó elmondta, hogy viszonylag jó százalékban halad az adóbefizetés. Az lenne a cél, hogy ez mindenféle retorzió nélkül folyjék be egy tisztességes adózás keretében.
 
Karajz Ottó György képviselő: A tájékoztató 3. oldal 18. sorában kölcsön 18.000 Ft teljesítés sorban szerepel. Ez a kötvény visszafizetése?
 
Pappné Kiss Valéria: Ezen a soron a munkáltatói kölcsön szerepel.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a munkáltatói kölcsön régen megszűnt. Pár személy tartozik még néhány ezer forinttal az önkormányzatnak. Jelentős bevétel ettől nem várható.
 
Karajz Ottó György képviselő: kérdezi, hogy a rendelet-tervezet 1. §-ában 48.882 e Ft likvid hitel felvétele miről szól.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Erre azért van szükség, hogy a költségvetés egyensúlyba kerüljön. Kevés bevétele van az önkormányzatnak, ezért betervezték likvidhitel felvételét, melyre csak külön képviselő-testületi döntés alapján kerülhet sor. Ilyen hitel felvételére még nem került sor.
 
Boros Lajosné dr. jegyző: Ez egy csökkentett összeg, az önkormányzat költségvetési rendeletének módosításra tettek javaslatot. A korábbi ÖNHIKI-vel, és az egyéb bevételek realizálásával állt elő ez a csökkent összegű működési hiány. 70 millió Ft felett volt a működési hiány betervezve. Ez csökkent le ilyen mértékben. A működési hiány fedezeti oldaláról van szó.
 
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester az írásbeli előterjesztéssel egyezően szavazásra teszi fel a 2012. évi I. félévi költségvetésről szóló beszámolót.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
96/2012. (VIII.28.) KT HATÁROZATA
Az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló elfogadásáról
Hernádnémeti Községi Önkormányzat helyi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a helyi önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.
1. Az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 3/2012. (III.01.) számú költségvetési rendeletében meghatározott szerkezeti rendben - tartalmazza.

1. Az önkormányzat összesített 2012. évi költségvetési előirányzatainak első féléves alakulása
2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. évi költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
Előirányzat megnevezése
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2012. féléves teljesítés
Teljesítés alakulása
Kiadások főösszege
779 128
779 128
345 510
44,3 %
Bevételek főösszege
779 128
779 128
357 922
45,9 %
 
3. Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. félévi költségvetési bevételei:
 
- eredeti előirányzatai
- a módosított előirányzatok
- a féléves teljesítés, valamint
- a teljesítés alakulása
a kiemelt előirányzatonként:
 
Előirányzat megnevezése
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2012. féléves teljesítés
Teljesítés %-a
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (09/05)
0
0
0
 
2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból (09/12+24+34)
0
0
0
 
3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból (09/11+23+33)
15 000
15 000
8 654
57,7 %
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól (09/13+25+35)
0
0
1 957
 
5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól (09/15+27+37)
0
0
0
 
6. Támogatásértékű bevétel társulástól (09/14+26+36)
17 060
8 000
4 601
57,5 %
7. 6.-ból többcélú kistérségi társulástól
 
 
 
 
8. 6.-ból jogi személyiségű társulástól
 
 
 
 
9. Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből (09/09+21+31)
77 290
85 290
20 148
23,6 %
10. Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből (09/08+20+30+10+22+32)
3 300
5 360
1 092
20,4 %
11. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából (09/07+19+29)
21 108
21 108
8 354
39,6 %
12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11)
133 758
134 758
44 806
33,2 %
13. Közhatalmi bevétel (07/4)
250
350
311
88,9 %
14. Intézményi működési bevétel (07/25)
20 912
18 812
12 198
64,8 %
15. Felhalmozási bevétel (08/23)
7 000
7 000
2 709
38,7 %
16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz (07/35+08/42)
900
1 900
1 391
73,2 %
17. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) (09/45+62)
0
0
4 956
 
18. Kölcsön (10/60)
0
0
18
 
19. Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) (10/66)
38 605
38 605
0
0,0 %
20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/25)
164 678
164 678
88 570
53,8 %
21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16/35)
0
0
0
 
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása (16/53)
339 066
364 143
193 128
53,0 %
23. Önkormányzati sajátos bevételei (20+...+22)
503 744
528 821
281 698
53,3 %
24. Egyéb bevételek (09/17+40+10/97+100+104)
0
0
1 535
 
25. Finanszírozási bevételek (10/94)
73 959
48 882
8 300
17,0 %
26. Bevételek összesen (1+12+...+19+23+...+25)
779 128
779 128
357 922
45,9 %
 
4. Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2012. félévi költségvetési kiadásai:
 
- eredeti előirányzatai
- a módosított előirányzatok
- a féléves teljesítés, valamint
- a teljesítés alakulása
a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok szerinti bontásban:
 
Előirányzat megnevezése
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2012. féléves teljesítés
Teljesítés %-a
1. Személyi jellegű kiadások (02/49)
308 924
315 924
145 326
46,0 %
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)
82 204
82 204
37 671
45,8 %
3. Dologi és dologi jellegű kiadások (03/70)
203 340
203 340
92 374
45,4 %
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)
0
0
0
 
5. Egyéb működési célú kiadások (04/101)
94 200
87 200
38 883
44,4 %
6. Működési költségvetés (1+...+5)
688 668
688 668
314 254
45,2 %
7. Intézményi beruházások (05/31)
50 540
43 040
10 334
24,0 %
8. Felújítások (05/6)
0
7 500
7 458
99,4 %
9. Kormányzati beruházások (05/32)
0
0
0
 
10. Lakástámogatás (05/21)
0
0
0
 
11. Egyéb felhalmozási kiadások (04/102+05/33+38)
0
0
0
 
12. Felhalmozási költségvetés (7+...+11)
50 540
50 540
17 792
35,2 %
13. Kölcsönök (06/61)
0
0
0
 
14. Egyéb kiadások (06/100)
0
0
2 785
 
15. Tartalékok, pénzmaradvány (06/68)
15 920
15 920
0
0,0 %
16. Finanszírozás (06/96)
24 000
24 000
10 679
44,5 %
17. Kiadások összesen (6+12+...+16)
779 128
779 128
345 510
44,3 %
5. Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásainak 2012. első féléves teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Előirányzat megnevezése
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2012. féléves teljesítés
Teljesítés alakulása
a) beruházási kiadások beruházásonként:
 
 
 
 
aa)Sele-Szellem Völgyi beruházás
29 000 
21 500 
 233
1% 
ab)Eszköz vásárlás pályázatokból
10 650 
 10 650
7 918 
74,3% 
b) felújítási kiadások felújításonként:
 
 
 
 
ba)óvoda felújítása
 
6 000 
5 966 
99,4% 
bb)
 
 
 
 
2. Az önkormányzat saját költségvetése
6. A képviselő-testület az önkormányzat saját 2012. évi költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
Előirányzat megnevezése
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2012. féléves teljesítés
Teljesítés alakulása
Kiadások főösszege
756 806
764 806
336 820
44,0 %
Bevételek főösszege
756 806
764 806
349 102
45,6 %
 
 
7. Az önkormányzat saját 2012. félévi költségvetési bevételei:
 
 
 
- eredeti előirányzatai
- a módosított előirányzatok
- a féléves teljesítés, valamint
- a teljesítés alakulása
 
 
a kiemelt előirányzatonként:
 
 
Előirányzat megnevezése
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2012. féléves teljesítés
Teljesítés %-a
1. Irányító szerv költségvetésből kapott támogatás (09/05)
0
0
0
 
2. Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapból (09/12+24+34)
0
0
0
 
3. Támogatásértékű bevétel TB pénzügyi alapjaiból (09/11+23+33)
15 000
15 000
8 654
57,7 %
4. Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól (09/13+25+35)
0
0
1 957
 
5. Támogatásértékű bevétel nemzetiségi önkormányzattól (09/15+27+37)
0
0
0
 
6. Támogatásértékű bevétel társulástól (09/14+26+36)
8 000
8 000
4 601
57,5 %
7. 6.-ból többcélú kistérségi társulástól
 
 
 
 
8. 6.-ból jogi személyiségű társulástól
 
 
 
 
9. Támogatásértékű bevétel térségi fejlesztési tanácstól az áht. központi alrendszerén belül kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből (09/09+21+31)
77 290
85 290
20 148
23,6 %
10. Támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzat bevételként elszámolható összegből (09/08+20+30+10+22+32)
3 300
3 300
136
4,1 %
11. Támogatásértékű bevétel központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából (09/07+19+29)
21 108
21 108
8 354
39,6 %
12. Működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (2+...+6+9+...+11)
124 698
132 698
43 850
33,0 %
13. Közhatalmi bevétel (07/4)
0
100
95
95,0 %
14. Intézményi működési bevétel (07/25)
8 800
7 700
4 994
64,9 %
15. Felhalmozási bevétel (08/23)
7 000
7 000
2 709
38,7 %
16. Működési és felhalmozási célú pénzeszköz (07/35+08/42)
0
1 000
947
94,7 %
17. Az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) (09/45+62)
0
0
4 956
 
18. Kölcsön (10/60)
0
0
18
 
19. Előző évi pénzmaradvány (és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele) (10/66)
38 605
38 605
0
0,0 %
20. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16/25)
164 678
164 678
88 570
53,8 %
21. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (16/35)
0
0
0
 
22. Önkormányzatok költségvetési támogatása (16/53)
339 066
364 143
193 128
53,0 %
23. Önkormányzati sajátos bevételei (20+...+22)
503 744
528 821
281 698
53,3 %
24. Egyéb bevételek (09/17+40+10/97+100+104)
0
0
1 535
 
25. Finanszírozási bevételek (10/94)
73 959
48 882
8 300
17,0 %
26. Bevételek összesen (1+12+...+19+23+...+25)
756 806
764 806
349 102
45,6 %
 
8. Az önkormányzat saját 2012. félévi költségvetési kiadásai:
 
- eredeti előirányzatai
- a módosított előirányzatok
- a féléves teljesítés, valamint
- a teljesítés alakulása
a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok szerinti bontásban:
 
Előirányzat megnevezése
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2012. féléves teljesítés
Teljesítés %-a
1. Személyi jellegű kiadások (02/49)
47 082
55 082
24 280
44,1 %
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (02/55)
12 567
12 567
6 077
48,4 %
3. Dologi és dologi jellegű kiadások (03/70)
74 732
66 732
32 206
48,3 %
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)
0
0
0
 
5. Egyéb működési célú kiadások (04/101)
531 965
539 965
243 071
45,0 %
6. Működési költségvetés (1+...+5)
666 346
674 346
305 634
45,3 %
7. Intézményi beruházások (05/31)
50 540
43 040
10 334
24,0 %
8. Felújítások (05/6)
0
7 500
7 458
99,4 %
9. Kormányzati beruházások (05/32)
0
0
0
 
10. Lakástámogatás (05/21)
0
0
0
 
11. Egyéb felhalmozási kiadások (04/102+05/33+38)
0
0
0
 
12. Felhalmozási költségvetés (7+...+11)
50 540
50 540
17 792
35,2 %
13. Kölcsönök (06/61)
0
0
0
 
14. Egyéb kiadások (06/100)
0
0
2 715
 
15. Tartalékok, pénzmaradvány (06/68)
15 920
15 920
0
0,0 %
16. Finanszírozás (06/96)
24 000
24 000
10 679
44,5 %
17. Kiadások összesen (6+12+...+16)
756 806
764 806
336 820
44,0 %
 
Felelősök:    Polgármester, Jegyző
Határidő:      értelem szerint
 
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a beszámoló elfogadásakor a 2012. évi költségvetési rendelet módosítására is sor kerül. Kérdezi képviselőtársait, hogy ezzel kapcsolatosan van-e kérdésük.
Kérdés, hozzászólás hiányában az írásbeli előterjesztéssel egyezően szavazásra teszi fel a 2012. évi költségvetési rendelet módosítását.
 
A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat képviselő-testület 14/2012.(IX. 04.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
Hernádnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról (továbbiakban: Ötv.) 91.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint eljárva, a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.) 24.§-a alapján, Hernádnémeti Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2.6 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, a Hernádnémeti Újcsanálos Közoktatási Intézményfenntartó Társulásban résztvevő Újcsanálos Községi Önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulásával 2012. évi költségvetésről a következőket rendeli el:
 
A költségvetés bevételei és kiadásai
 
1. § (1) A költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését
691.641 eFt költségvetési bevétellel,
 38.605 eFt pénzmaradvány felhasználással,
 48.882 eFt likvid hitel felvétellel
755.128  eFt költségvetési kiadással,
 24.000 eFt finanszírozási kiadással,
779.128 eFt kiadással hagyja jóvá.
 
(2) A költségvetési rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A költségvetési kiadások előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként:
 
           Működési kiadások
-        a személyi jellegű kiadások                           315.924 eFt
-        munkaadókat terhelő járulékok                       82.204 eFt
-        dologi jellegű kiadások                                   194.020 eFt
-        szociális, rászorultság jellegű kiadások         75.520 eFt
-        egyéb, működési célú kiadások                     11.680 eFt
-        kamatkiadások                                                 9.320 eFt
-         
           Felhalmozási kiadások
-        beruházások                                                  43.040 eFt
-        felújítások                                                        7.500 eFt
 
(3) A költségvetési rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 Tartalékok                                                                            15.920 eFt
 
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 
dr. Orosz Zsolt sk.                                                                            Boros Lajosné dr. sk.
    polgármester                                                                                          jegyző
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az első félévben is az önkormányzat nehéz anyagi helyzetének javítása érdekében ÖNHIKI pályázat beadására került sor, melyen az önkormányzat nyert is 11 millió Ft-ot. Most ismét beadásra kerül a pályázat.
Kérdés, hozzászólás hiányában az írásbeli előterjesztéssel egyezően szavazásra teszi fel az ÖNHIKI pályázat beadását.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
97/2012. (VIII. 28.) KT HATÁROZATA
A megyei önkormányzati tartalék/önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
 
1.       Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújtott be a megyei önkormányzati tartalékból származó támogatásra, vagy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.
2.       Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a megyei önkormányzati tartalékról, és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I.                     a települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1000 fő feletti.
II.                   A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen 17.000 ezer forint összegű bevételt tervez.
III.                  Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési rendeletét 48.882 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.
IV.               Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
V.                 Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelmények megfelel.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      értelem szerint
 
 
2. Beszámoló közoktatási társulásban fenntartott intézmény 2011/2012. tanévi munkájáról (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt elmondja, hogy az intézmények vezetői részéről bőséges anyagot kapott a képviselő-testület. A társulásban négy intézmény szerepel 2 iskola és 2 óvoda. Az intézményvezetők jelen vannak, ha van konkrét kérdésük a képviselőknek a beszámolókkal kapcsolatosan, akkor kéri tegyék azt fel.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdés, hozzászólás hiányában az írásbeli előterjesztéssel egyezően szavazásra teszi fel a közoktatási társulásban fenntartott intézmény 2011/2012. tanévi munkájáról szóló beszámolót.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
98/2012. (VIII. 28.) KT HATÁROZATA
Beszámoló Közoktatási Társulásban fenntartott intézmény 2011/2012. tanévi munkájáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda főigazgatójának 2011/2012. tanévről szóló beszámolóját elfogadta.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      értelem szerint
 
 
3. Közoktatási intézmények működését meghatározó alapdokumentumok elfogadása
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a magasabb szintű jogszabályok változása miatt már a közoktatási társulásban is változásokat eszközöltek, mert az iskolai oktatás állami kézbe fog kerülni. Ezért már korábban döntött arról a képviselő-testület, hogy két társulásra ossza meg az eddig egységes társulást. Lesz egy iskolai és lesz egy óvodai társulás. A változásokat a dokumentumokban is át kell vezetni (Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend).
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy ezzel kapcsolatosan kaptak a képviselők tájékoztatót, vagy csak ő nem találja?
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az anyag nagy terjedelmére tekintettel nem került kiküldésre a képviselők részére. Itt meg lehet tekinteni az anyagot. Két önálló intézményről van szó, Az egyik az alapfokú iskolai és művészeti oktatást ellátó intézmény, a másik intézmény a napközi otthonos óvoda, mely óvodai csoportokat és egy bölcsődei csoportot működtet. Az iskola házirendjében változás lesz pl. az, hogy a tanítási órák 16:00 óráig tartanak majd, és 17:00 óráig vállalják a bejárós gyerekek felügyeletét. Az óvodánál a pedagógiai programba a bölcsődei ellátás feladatai is bekerülnek. A két önálló intézmény szülői munkaközösségei megismerték, megbeszélték és jóváhagyták ezeket a dokumentációkat.
 
Nagy László képviselő kérdezi, hogy a hernádnémeti bölcsőde is bekerülhetne idővel az óvodai társulásba? Úgy gondolja, hogy ez helyes lenne.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Lehet rajta gondolkodni, de erre akkor kerülhet sor, ha a bölcsőde dokumentumai módosításra kerülnek vagy lejár valamilyen engedélye az intézményegységnek. Végig kell gondolni, hogy mi az előnye és mi a hátránya.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés hozzászólás hiányában az írásbeli előterjesztéssel egyezően szavazásra teszi fel a közoktatási intézmények működését meghatározó alapdokumentumokkal történő egyetértést.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
99/2012. (VIII. 28.) KT HATÁROZATA
Közoktatási intézmények működését meghatározó alapdokumentumairól
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Általános, Magyar-Angol, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői által beterjesztett SZMSZ, Pedagógiai Program és Házirend dokumentumokkal, az előterjesztésben foglaltak szerint egyetért.
 
Felelős:         Polgármester, Intézményvezetők
Határidő:      értelem szerint
 
Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy a következő napirenddel kapcsolatosan tartsanak egy pár perces technikai szünetet.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester 17:21 órakor szünetet rendelt el.
 
A képviselő-testület 17:47 órakor folytatja munkáját.
 
 
4. A 90/2012. (VII. 24.) KT határozat megvitatása
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy ezzel a napirenddel kapcsolatosan volt a szünet. Ezt követően átadja a szót a napirend előterjesztőinek.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy a pár perces technikai szünet alatt részletesen megvitatták ezt a kérdést, javasolja, hogy vonják vissza a 90/2012. (VII. 24.) KT határozatot.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester Karajz Ottó György képviselő javaslatát teszi fel szavazásra, mely szerint a képviselő-testület vonja vissza a 90/2012. (VII. 24.) KT határozatát.
 
 
A képviselő-testület 4 Igen, 2 Nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
100/2012. (VIII. 28.) KT HATÁROZATA
 
A 90/2012. (VII. 24.) KT határozatot visszavonásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 90/2012. (VII. 24.) KT határozatot azonnali hatállyal visszavonja. Így Fésűsné Brosch Andrea HAK intézményvezetői megbízását a mai nappal visszavonta.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      azonnali
 
 
Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy azonnali hatállyal indítson el a képviselő-testület egy pályázati kiírást, hogy az intézmény ne maradjon vezető nélkül.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az előző határozat a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének megbízatását vonta vissza a képviselő-testület. Képviselőtársa most azt javasolja, hogy a képviselő-testület írjon ki ezzel kapcsolatosan pályázatot, amit amúgy is meg kellett volna tenni. Tehát a törvényi előírásoknak megfelelően ismét meghirdetésre kerül a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ vezetői álláshelye. A pályázati kiírás szövege minden képviselő társa előtt ott van, az abban leírtak szerint tesz javaslatot a pályázati feltételek kiírására.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
101/2012. (VIII. 28.) KT HATÁROZATA
intézményvezetői munkakör betöltésére pályázat kiírásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztés szerint kerüljön kiírásra a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői munkakör betöltésére a pályázat.
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy tegyen meg minden szükséges intézkedést a pályázati kiírás mielőbbi megjelentetése érdekében.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      azonnali
 
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a hirdetés ingyenesen megjelenik a Szociális Közlöny soron következő lapszámában. Plusz díjazásért talán lapzárta előtt sürgősséggel meg lehet jelentetni.
 
Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy sürgősséggel jelenjen meg a pályázati kiírás.
 
5. Államigazgatási feladatok ellátására létrejött társulási megállapodások felmondása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy jogszabályváltozás miatt a meglévő társulásokat fel kell mondani az önkormányzatnak.
 
Karajz Ottó György képviselő: Ez a határozat arról szól, hogy az állam 2013. január 1-től átveszi az iskolák finanszírozását?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Más társulásokat is érint ez a változás. Ongával is van egy társulása az önkormányzatnak, vagy a kistérségi társulás.
 
Boros Lajosné dr. jegyző: Nem szerepel az előterjesztésben néhány olyan társulás, melynek egyelőre a tagjai vagyunk. A járások kialakításáról szóló törvény kötelezővé teszi az önkormányzatoknak, hogy 2012. december 31-ig állami feladatot ellátó társulásait fel kell mondani. Nem tettek javaslatot az orvosi ügyelet ellátásra létrejött önkormányzati társulás felmondására, december 31-ig erre még van idő. A 2013. január 1-jén hatályba lépő Mötv. 146. §-a is lehetőséget ad arra, hogy azokat a társulásokat az új jogszabályi környezet szerint felülvizsgálja és fenntartsa az önkormányzat melyeket fontosnak tart.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az orvosi ügyelet ellátására létrejött társulás jól működik azzal nincs semmilyen probléma. Ezzel egyelőre nem foglalkoznak, reméli később sem kell ezzel foglalkozni.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdés, hozzászólás hiányában az előterjesztéssel egyezően szavazásra teszi felállamigazgatási feladatok ellátására létrejött társulási megállapodások felmondását.
 
A képviselő-testület 5 Igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
102/2012. (VIII. 28.) KT HATÁROZATA
Társulási szerződések felmondásáról
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi XCIII. törvény 2.§ (4) bekezdése alapján azon társulások vonatkozásában melyekre ezen jogszabályhely hatálya kiterjed, figyelemmel Onga és társult településekkel kötött Társulási Megállapodás 7.2 pontjára, valamint Újcsanálos Önkormányzatával kötött Társulási Megállapodás V.1 pontjára - az iskolai intézményfenntartásra vonatkozó megállapodását - 2012. december 31. napjával a társulási szerződéseket felmondja, társulási tagságát megszünteti.
 
A Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a felmondás társult településekkel történő közlésére.
 
Felelős:         polgármester
Határidő:      2012. december 31.
6. Egyebek
6.1 Lomtalanítás
Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, a lakosokat és a tévénézőket, hogy 2012. szeptember 6-án reggel 6:00 órától ingyenes lomtalanítás lesz. Mindenki előtt ismert már, hogy mi az, amit nem visz el a szolgáltató. Az elektronikai hulladékok begyűjtése - melyet az AVE Kft. nem szállít el - külön időpontban történik.
 
6.2 MVM ajánlata
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az intézmények áramellátását az MVM szolgáltatja ebben az évben. 2013. évre kaptak a cégtől egy ajánlatot, mely az ideinél valamivel magasabb. Véleménye szerint a korábbi gyakorlat alapján ez az ár később csak magasabb lesz. Az a tapasztalata, hogy év vége felé még rosszabb ajánlatok jönnek, mert pl. a forint a különböző valutákhoz képest év végén gyengül.
 
Nagy László képviselő: Nem könnyű még a szakembereknek sem a díjtételek összehasonlítása. A villamos energia megtermelését szeretnék magánprofitossá tenni. Egyetért azzal, hogy nem szokott később sem kedvezőbb lenni az ajánlat. Talán ha 2-3 ajánlatot látnának, akkor jobban tudnának dönteni. Véleménye szerint lesz még módja a testületnek erről dönteni, ha több ajánlat is érkezik.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy októberig kell ezekben a kérdésekben dönteni, mert két hónap az előző szerződés felmondása. Az ár 2013. január 1-től vonatkozik. A szolgáltatóknak is követni kell a jogszabályváltozást.
 
Karajz Ottó György képviselő: Nagy László képviselőtársának javasolja, hogy döntsenek ebben a kérdésben.
 
Nagy László képviselő javasolja, fogadják el az MVM ajánlatát, úgy látszik nem lesz ettől kedvezőbb ajánlat. Ez a megoldás jelenti a kisebb kockázatot.
 
Dr. Orosz Zsolt szavazásra teszi fel az előterjesztés szerint az intézmények áramellátására vonatkozó 2013. évi MVM szolgáltató ajánlatát.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
103/2012. (VIII. 28.) KT HATÁROZATA
Intézményi áramvásárlási szerződés megkötéséről
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a jegyzőkönyv mellékletét képező ajánlat szerint kerüljön megkötésre 2013. évre a Hernádnémeti Önkormányzat fenntartásában lévő intézményi áramvásárlási szerződés az MVM Partner Kereskedővel az ajánlatban felsorolt idősoros – és profil elszámolású fogyasztási helyek villamos energia biztosítása érdekében.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a szerződés megkötésére.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      azonnali, majd folyamatos
6.3 Községet érintő kérdésekről
Nagy László képviselő elmondja, hogy az utóbbi időben nagyon elharapóztak a lopások a községben (tyúkok, bicikli, trafó, kábel, flex, stb.). Igaza van Kapitány Úrnak, hogy nem állíthatnak minden krumpli bokorhoz rendőrt, de ez már több a soknál, ami hetek óta zajlik a településen. Felébred éjszaka és látja, hogy 1-2 óra között lődörgő emberek járkálnak az utcán. Javasolja, tegyenek ez ellen valamit, vegyék fel a kapcsolatot a rendőrséggel, figyeljenek jobban oda Hernádnémetire. Mindenkinek becses a saját tulajdona.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy Örsparancsnok Úr ezzel kapcsolatosan már személyesen megkereste és elmondta, hogy igyekeznek odafigyelni, éjszaka éjjellátókkal látják el a szolgálatot teljesítő rendőröket a településen, ezáltal nagyobb hatékonysággal tudják megelőzni, vagy felderíteni az ilyen jellegű bűncselekményeket. A polgárőrök is járják minden éjszaka a települést. A község területe elég nagy, ezért minden pillanatban ők sem lehetnek ott mindenütt. Vannak kint olyan emberek, akik eddig máshol tartózkodtak és ezért nem voltak veszélyesek a közösségre, nem okoztak kárt. A térfigyelő rendszer kiépítéséhez a pályázat beadásra került, de eddig még semmilyen hír nem érkezett a pályázat elbírálásáról.
 
Karajz Ottó György képviselő: Répási János képviselőtársát kérdezi, hogy tavasszal két hónapra kibérelték az iskola mögötti területet a Nemzeti Vágtához, lesz abból még valami? Megkereste egy helyi lakos, hogy szeretné kaszálónak kibérelni a területet.
 
Répási János képviselő: Pályázathoz szerették volna kibérelni, mivel nem nyert a beadott pályázat, így már nincs szükségük a területre. Úgy tudja, van olyan személy, aki jelenleg kaszálja a területet.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az említett személy és az önkormányzat között van egy hatályos megállapodás, ami már évek óta él.
 
Karajz Ottó György képviselő felolvas egy cikket mely Gesztely-Bőcs-Kesznyéten útszakasz felújításáról szól. A 10 km hosszúságú út 593 millió Ft-ból épül meg. A munka várhatóan októberben fejeződik be.
Elmondja továbbá, hogy az előző testületi ülésen beszéltek arról, hogy a Rákóczi utcán az ABC áruházzal szemben egy kamion tönkretette a járdát. Ma délután elment megnézni, hogy történt-e a járdával azóta valami, de még nem nyúltak hozzá. Kéri Polgármester Urat, hogy pár közmunkás menjen oda ki és szedje fel a járdalapokat igazítsa meg alatta a sóderágyat és rakják le rendesen a lapokat.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, az augusztus 20-ai ünnepségen is elmondta, hogy elég sokat dolgozott azon, hogy ez a közút is felújításra kerüljön. A jelzett útszakasz felújítása kb. 40 éve történt. Azóta csak kátyúzás volt. Eredetileg nem erre a terhelésre tervezték ezt az utat. Hamarosan kiderül, hogy hol kezdik el a munkálatokat. Az út mellett végig szikkasztóárok került kialakítása. Ez az árok megakadályozza pl. az út felfagyását, az ABC előtt pedig azt, hogy a kamionok megrongálják a járdát, mivel így nem lehet a járdán „parkolni”. A közmunkások az ő utasítására már elkezdték a jelzett részen a járda felújítását. Először a gazt lekaszálták, hogy lássák azt, hogy a járdából milyen szakaszt kell fölszedni.
6.4 Képviselői felvetés
Karajz Ottó György képviselő Jegyző Asszonytól kérdezi, hogy a bölcsőde szakmai vezetője több képviselőt is megkeresett, hogy augusztus elején valamilyen félreértésből kifolyólag több bölcsődés lett lejelentve, mint amennyi fel lett véve. Erről egy pár szót tudna mondani Jegyző Asszony? Úgy tudja, hogy az intézményegység vezetője tájékoztatta erről Jegyző Asszonyt. Mi történt ezt követően?
 
Boros Lajosné dr. jegyző: Ez így van, amiről a bölcsőde vezetője tájékoztatta, arról ő tájékoztatta a fenntartót.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy megvizsgálta az esetet. Elsősorban őt az érdekelte történt-e ilyen dolog, hogy esetleg olyan gyerekek lettek lejelentve, akik valójában nem voltak a bölcsődében. Meggyőződött arról, hogy ilyen nem történt, nem lett lejelentve pluszba (fiktíven) gyerek.
 
Nagy László képviselő kérdezi, hogy hány bölcsődésről beszélnek?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Ha időben tudják ezt a kérdést, akkor tudna rá válaszolni. Más, mint az iskola vagy az óvoda, mert ott a beiratkozásnál kiderül, hogy hány gyerek fog oda járni. Július 1.-től naponta le kell adni, hogy hány gyerek van a bölcsődében, más a finanszírozás formája. A létszám állandóan változó. A maximális létszám 24 fő lehet. Úgy tudja, hogy júniusba 20 fő alatt volt naponta a gyereklétszám.
 
Farkas Zoltán képviselő: Meg is érkezett a Hölgy, aki megkereste őket ezzel kapcsolatosan. Másképp mondta el az esetet, mint ahogy Polgármester Úr. Szeretné, ha a képviselő-testület megadná a szót a bölcsőde szakmai vezetőjének, hogy elmondja hogy történt az eset.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Ennek semmi akadálya nincs, de úgy emlékszik az volt a kérdés, hogy hány gyerek volt jelentve olyan, aki nincs ott a bölcsődében.
 
Nagy László képviselő: A kérdés az volt, hogy hány gyerek van beíratva július 31-ig a bölcsődébe.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Elmondta, hogy ezt pontosan nem tudja.
 
Farkas Zoltán képviselő még egyszer felteszi azt a kérdést, amit Karajz Ottó képviselőtársa feltett. Az első kérdés az volt, hogy Jegyző Asszonyt megkeresték-e a bölcsődéből ilyen üggyel kapcsolatosan.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: A létszámmal kapcsolatosan?
 
Farkas Zoltán képviselő: Nem a létszámmal kapcsolatosan, hanem azzal, hogy fiktíven 3 gyerek lett a létszámba felvéve és ő ezt szóvá tette, nem volt hajlandó a szakmai vezető ezt aláírni, hogy ott ennyi gyerek van. Ebből neki konfliktusa támadt az alapszolgáltatási központ vezetőjével, ezért kereste meg a képviselőket, hogy álljanak mögé. Ilyet még nem hallott az óvodáról és az iskoláról sem. Állandóan az alapszolgáltatási központtal vannak a problémák. Ez előtt is volt két olyan probléma, amit próbálnak „elmaszatolni”. Úgy látja, ha minden igaz, akkor valami itt most fog történni. Ismételten kéri Polgármester Urat tegye fel szavazásra, hogy a képviselő-testület adja meg a szót az intézményegység vezetőjének.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy a bölcsőde szakmai vezetője szót kapjon.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
104/2012. (VIII. 28.) KT HATÁROZATA
Ügyrendi javaslatról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a teremben jelenlévő Mátyásné Madzin Erzsébet a Mesesziget Bölcsőde szakmai egység vezetője részére megadja a szót.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      azonnali
 
 
Mátyásné Madzin Erzsébet ismerteti a bölcsődei felvételi eljárást. Júniusban létrejött egy online törzsrendszer melyben a napi jelenlétek számát rögzíteni kell. Az elmúlt hónapokban a bölcsőde létszáma erősen csökkent, erre az intézményvezető asszony azt mondta, hogy majd megoldja a problémát. A rendszer használatához Virágné és Balsai Zsuzsa rendelkezik hozzáféréssel. Korábban neki volt hozzáférése, hogy ne kelljen a két épület között szaladgálnia. Augusztus 1-jén a névsorban volt 3 olyan név, akiket ő nem vett fel (két Balogh családi nevű gyermeket nevez meg). Reggel behívta intézményvezető asszony és kérdezte, hogy „összeültél a sleppeddel”? Ő törvénytelen utasítást nem hajlandó végrehajtani és a kilátásba helyezett kinevezés módosítást sem vette át. Ezek után tájékoztatta a jegyzőt. Pénteken délben altatási időben az intézményvezető asszony átment a bölcsődébe és azt mondta, hogy szégyellje magát, mindezt az öccsének köszönheti.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy ekkor az intézményvezető ordibált?
 
Mátyásné Madzin Erzsébet válasza: Igen.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Akkor az elhangzottak szerint 3 olyan név volt a rendszerben rögzítve, amely nem valós, de az adott nap délutánján már nem tudott belépni. Javasolja, hogy időközben megérkezett intézményvezetőnek is adják meg a szót.
 
Boros Lajosné dr. jegyző kéri ezen a fórumon ne hangozzanak el nevek.
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezi lemásolta azokat a papírokat és átadta a jegyzőnek?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi föl, hogy adják meg a szót Fésűsné Brosch Andreának.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi ügyrendi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
105/2012. (VIII. 28.) KT HATÁROZATA
Ügyrendi javaslatról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a teremben jelenlévő Fésűsné Brosch Andrea részére megadja a szót.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      azonnali
 
 
Fésűsné Brosch Andrea az elhangzottakra válaszolva az alábbi tájékoztatást adja.
A törzsadat felvitel nem jelent normatíva igénylést. A napi jelentést ettől meg kell különböztetni és az előbb elhangzottak nem történtek meg. Pl. a házi segítségnyújtás terén 65 személyt látnak el. Attól, hogy a személyek szerepelnek a törzsadattárban még nem jelenti azt, hogy minden nap látogatja a házi segítségnyújtó a gondozottat.
 
Karajz Ottó György képviselő összegezve az elhangzottakat: Ezek szerint nem történt meg a 3 személy felvitele.
 
Fésűsné Brosch Andrea: Nem történt ilyen napi jelentés.
 
Nagy László képviselő: 3 gyerek jelentkezik a bölcsődébe és utána visszük fel. Ha ezt cáfolja, ezt el kell mondani.
 
Fésűsné Brosch Andrea: Nem adott felhatalmazást a szakmai egység vezetőnek a rögzítésre.
 
Farkas Zoltán képviselő: A gondozási központban már több olyan eset történt, melyet sikeresen elbagatellizált. Most egy megfelelő szakember ült jó helyen, nem véletlenül kereste meg a jegyzőt. Tudomása szerint az okmányokat lemásolva, dátummal látta el. A normatívát le kell hívni. Ilyenről nem hallott sem az óvodában sem az iskolában.
 
Fésűsné Brosch Andrea: A normatívákat a hivatal igényli. A gyereklétszám csökkenés miatt normatíva lemondásra került sor július 31-ig. A kormányhivatalhoz a működési engedélyhez szükséges adatokat beadta. Az intézmény vonatkozásában normatívát soha nem kellett visszafizetni. A rendszeres ellenőrzések nem tártak fel hiányosságokat. Különösen ebben a helyzetben igenis fogadni kell a hátrányos helyzetű gyermekeket is, minden megkülönböztetés nélkül.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy lehet, hogy ilyen érdekes problémák nincsenek a többi intézményben?
 
Fésűsné Brosch Andrea elmondja, hogy 11 évvel ezelőtt 5 fővel indult a HAK, jelenleg 20 fő felett van a dolgozói létszám. Ilyen gyors létszámemelkedés mellett nem volt idő az alkalmazkodásra, összekovácsolódásra.
 
Karajz Ottó György képviselő: Tehát szakmai féltékenység lehet a háttérben?
 
Fésűsné Brosch Andrea: Igen, előfordulhat.
 
Nagy László képviselő úgy gondolja, hogy ez a szakmai tevékenységét dicséri?
 
Fésűsné Brosch Andrea: Valószínűsíti, hogy az év végén lejáró szerződések nem kerülnek meghosszabbításra az alacsony gyermeklétszám miatt.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Tehát két lehetőség van, vagy fel kell tölteni a bölcsődében a gyereklétszámot, vagy csoportcsökkentéssel együttjáró létszámleépítésre fog sor kerülni az intézményben.
 
Farkas Zoltán képviselő megjegyzi, hogy a maga részéről nem volt kíváncsi Fésűsné véleményére. Ahogy Fésűsné utasítja a beosztottjait, ahogy beszél egyes emberekkel az kívánnivalót hagy maga után. Véleménye szerint a bölcsőde egy családot kell, hogy szimbolizáljon. Lehet, hogy Fésűsnével nem lehet összeférni? Ott szinte félévente cserélődnek az emberek.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a munkavállalók személye azért változik, mert jelentős részüket a munkaügyi központ támogatásával veszik fel. Ez a támogatási forma nem teszi lehetővé a munkavállalók folyamatos alkalmazását. Önerőből nem tudják továbbfoglalkoztatni a dolgozókat. Más intézménynél is előfordul ez az alkalmazási forma.
 
Fésűsné Brosch Andrea elmondja, hogy elsősorban a helyi lakosokat részesítik előnyben. Kellemetlen, ha nincs a munkavállaló továbbfoglalkoztatva. Ez is egy feszültségforrás. A testület megszorító elvárásainak is meg kell ezzel egyidőben felelni, alacsony szinten kell tartani a bérköltségeket.
 
Karajz Ottó György képviselő: Pénteki napon altatás közben magasabb hangon kommunikált a bölcsőde vezetőjével.
 
Fésűsné Brosch Andrea: Pénteken, amikor bement a bölcsődébe, az intézmény vezetője hátat fordított neki, sarkon fordult és elment, nem válaszolt a kérdésére, a kormányhivatallal fenyegetőzött. Ő sem a főnökével fenyegetőzik.
 
Mátyásné Madzin Erzsébet kikéri magának, nem fordított hátat senkinek, a gyerekek altatásakor csendben szoktak lenni. A kormányhivatallal pedig nem fenyegetőzött. A kolléganői sem értették, hogy miért kiabál vele Fésűsné.
 
Nagy László képviselő úgy gondolja, hogy ez Fésűsnét minősíti. Véleménye szerint tudni kell megtalálni a megfelelő hangnemet a beosztottakkal is. Az intézményegység vezetőjének is meg kell adni a tiszteletet.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy 2011-ben is kiírásra került az intézményvezetői pályázat. Ez évben is volt rá lehetősége a képviselő-testületnek, hogy ne Fésűsné Brosch Andreát bízza meg az Alapszolgáltatási Központ vezetésével.
 
 
Karajz Ottó György képviselő: Ezek után ne csodálkozzon rajta Fésűsné, hogy visszavonták intézményvezetői megbízását.
 
 
6.5 Képviselői felvetés
Nagy László képviselő elmondja, hogy hallott olyan településről, ahol közmunkára ítélt emberek foglalkoztatására pályáztak, így oldják meg a településüzemeltetési feladatokat. Érdemes lenne utána nézni a pályázati feltételeknek. Talán hasznos lehetne a település számára. Az uszoda vagy a Mohácsi-féle lakást is fel lehetne újítani a pályázat keretében.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy szeptemberben folytatják az uszoda felújítását. Jelenleg elkészült az uszoda belső tatarozása nagyon komoly munkavégzés keretében. Az épület külső felújítása van hátra. A továbbiakban a labdarugó bajnokság kezdetéig elkészítik a kinti WC-t, ezután tudnak neki kezdeni az uszoda külső munkálatainak. A maga részéről nem javasolja a közérdekű munkavégzésre ítéltek nagy létszámú foglalkoztatását, ez nem újkeletű dolog, ilyen megkeresésekkel már korábban is találkoztak. Az önkormányzatnak nincs beleszólása a személy kiválasztásába, pl. szükséges szakképzettség, stb.
 
Nagy László képviselő az általa látott riportban a riporter olyan személyeket szólaltatott meg, akik kőműves, villanyszerelő szakmával rendelkeztek, ezek az emberek nem gyilkoltak raboltak.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja képviselőtársát, hogy a pártfogókkal rendszeres a hivatal részéről a kapcsolattartás. Kockázatosnak tartja, ha nem tudják, hogy kit fogadnak. Ki kell adni a munkát, ellenőrizni kell a munkavégzést, esetükben is figyelni kell a megfelelő munkakörülményekre, a munkahelyi fegyelem megtartására.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy rengeteg lopás történt az elmúlt időben a faluban, ezzel kapcsolatosan megkereste telefonon, olyan személy aki 100 %-osan tudta, hogy kik követték el. Egy tyúk is nagy érték lehet a károsultnak. Nem lázított fel helyi cigányokat, hogy lopjanak, intézményvezető asszony elintézte, hogy nem is mehet le a cigánysorra.
 
Forgács István képviselő: Alapot adhatott volna arra, hogy a jogi képviseletüket igénybe vegyék, de nem élnek ezzel. Javasolja a problémák más irányú elintézését, megbeszélését.
 
Répási János képviselő elmondja nem közvetítő az anyósa felé, javasolta keressék meg a képviselők személyesen az anyósát. A maga részéről nem tud mit tenni.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester sajnos mind a lakosság, mind a választott tisztviselők részéről egyre több személyt ér atrocitás. A képviselőtársa édesanyja is tudja, hogy hol van az ő állítólagos háza. Nem feltétlenül tartoznak felelősséggel a hozzátartozók szavaiért.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte a tévénézők figyelmét, arra való hivatkozással, hogy a most meghozandó döntések személyi kérdéseket érintenek, ezért az Ötv. 12. §. (4) bek. a) pontjára való hivatkozással zárt ülést rendelt el 18:50 órakor.
A képviselő-testület tagjai, és a jegyző folytatta tovább a tanácskozást. Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.
 
 
 
 
Kmf.
 
 
 
 
dr. Orosz Zsolt                                                                                 Boros Lajosné dr.
 polgármester                                                                                          jegyző
 
 
 
 
 
Nagy László                                                                                    Répási János
   hitelesítő                                                                                               hitelesítő 

JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumok