Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2012. november 27.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.
 
 
Száma: 1-19/2012.
 
 
J e g y z ő k ö n y v
 
 
Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27-én megtartott soros üléséről.
 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Forgács István, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők
 
 
Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
 
Boros Lajosné dr. jegyző
Dr. Farkas Ildikó bizottság külsős tagja
Szálkai Ferencné pályázó
Fésűsné Brosch Andrea pályázó
Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó
 
Érdeklődő: 10 fő
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a soros ülésen a képviselő-testület tagjait, a lakosság részéről megjelent érdeklődőket, valamint otthon a televízió előtt ülőket, akik végig kísérik a képviselő-testület munkáját. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert minden képviselő jelen van.
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére. Az SZMSZ 16.§ (11) bek. szerint a jegyzőkönyv hitelesítői: Farkas Zoltán és Forgács István képviselők.
 
A képviselő-testület 3 Igen, 4 Nem szavazattal nem fogadta el a napirendre tett javaslatot.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy két képviselőtől határozati javaslat érkezett.
 
Karajz Ottó György képviselő kéri, hogy a határozati javaslatokat az első és második napirendi pontokban tárgyalja a testület.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri Forgács István képviselő urat ismertesse a képviselőkkel az indítványát.
 
Forgács István képviselő elmondja, hogy a képviselő-testület arról döntött, hogy az intézményvezetői pályázatot változatlan követelményekkel fogják kiírni. Ehhez képest a kiírásban egy sarkalatos pontban eltérést talált. Az első kiírásban nem szerepelt, hogy csak az érvényes pályázatok kerülnek a képviselő-testület elé, míg a másodikban igen. Az eseti bizottságnak érvénytelenítési jogköre van. Ugyanolyan feltétellel írják ki a pályázatot és ez alapján legyen mindenki meghallgatva. Mi alapján érvénytelen a pályázat? Javasolja, hogy hallgassák meg mindegyik pályázót.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy aki érvénytelen pályázatot adott be azt nem kell meghallgatni. Kéri a jegyző véleményét az indítvánnyal kapcsolatban.
 
Boros Lajosné dr. jegyző: nem tudja véleményezni az indítványt, mivel azt sem korábban, sem az ülést megelőzően nem kapta meg.
 
Forgács István képviselő kéri, hogy fejtsék ki ezt bővebben.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a pályázati feltételek azonosak, a bírálati eljárás rendjét Kormányrendelet szabályozza. Ott van leírva, hogy a pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt kell a testület elé terjeszteni. Ez a bíráló bizottság hatáskörének elvonása. A szakmai bizottság állást foglal, ha úgy találja, hogy a pályázat tartalmilag és formailag érvénytelen, azt nem kell behozni a testület elé.
 
Forgács István képviselő véleménye szerint mindenki meghallgatható, mivel a szakértők véleménye is megoszlik, és a képviselő-testület a döntéshozó.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület választotta a bizottság tagjait, a pályázati feltételeket pedig jogszabály szabályozza, ezért nem teszi fel a határozati javaslatot szavazásra.
 
Forgács István képviselő szerint van helye a javaslatnak, ezért kéri polgármester urat, hogy tegye fel szavazásra.
 
Boros Lajosné dr. jegyző: Az előkészítő anyagban több információ van a bizottság állásfoglalásáról és ez szerepel az előterjesztésben is. Hamarabb kellett volna kezdeményezni.
 
Forgács István képviselő kérdezi, hogy ki döntötte el, hogy ne hallgassák meg az érvénytelen pályázatokat benyújtókat?
 
Répási János képviselő véleménye szerint erről nem most kellene tárgyalni, már korábbi testületi ülésen kellett volna dönteni. A meghallgatásra meghívottak már úton vannak.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Ezt az előterjesztést nem teszi fel szavazásra, mert a bizottság megfelelően dolgozott, végezte munkáját. Javasolja, hogy a másik határozati javaslatot, melyet Farkas Zoltán képviselő nyújtott be, azt az egyebek napirendi pontban tárgyalják.
 
Farkas Zoltán képviselő kéri, hogy az első napirendi pontban tárgyalják az indítványát, mert az nem az egyebek napirendi ponthoz kapcsolódik.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy a jövőben határozati javaslataikat a testületi anyag kiküldése előtt tegyék meg, így lesz ideje mindenkinek áttanulmányozni, felkészülni.
 
Lipták Zoltán képviselő: Napirendi pont hiányában nem lehet ülést tartani.
 
Karajz Ottó György képviselő: Most módosítják a napirendet.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester ismerteti Farkas Zoltán képviselő előterjesztését, mely szerint a képviselő-testület Lipták Zoltán helyi önkormányzati képviselőt, azonnali hatállyal visszahívja a Hernádnémeti Községi Önkormányzat Eseti (vizsgáló) Bizottságából. Az indítvány alapján ez a javaslat kerüljön 1. napirendi pontként tárgyalásra, és a meghívóban megjelölt napirendi pontok egyel hátrébb kerülnek, ezt teszi fel szavazásra.
 
A képviselő-testület 4 Igen, 2 Nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
133/2012. (XI. 27.) KT HATÁROZATA
Ügyrendi javaslat elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Farkas Zoltán önkormányzati képviselő indítványát a jelen ülés 1. napirendi pontjaként tárgyalják.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      azonnali
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elfogadásra teszi fel a módosított napirendet.
 
 
A képviselőtestület 7 Igen szavazattal elfogadta a napirendi pontok sorrendéjét:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
134/2012. (XI. 27.) KT HATÁROZATA
Módosító indítványról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a testületi ülés módosított napirendjét.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      azonnali
 
 
N a p i r e n d :
 
                   Napirend előtt: Tájékoztató a korábban hozott határozatok végrehajtásáról
                        Előterjesztő: Polgármester
 
        1. Képviselői előterjesztés
 
        2. 2013. évi pénzügyi koncepció megtárgyalása
Előterjesztő: Polgármester
 
3.      Tájékoztató a 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről
Előterjesztő: Polgármester
 
4.      Önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Polgármester
 
5.      HAK intézményvezető álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Jegyző
 
6.      Egyéb indítványok, javaslatok
 
 
Napirend előtt:
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy
-          a közbiztonság javítása érdekében javasolja az utcaőrség felállítását. Polgárőri feladatot közmunkások folyamatosan ellátnak, de ez kevés. A térfigyelő kamera kiépítésére benyújtott pályázat eddig nem volt eredményes, ezért javasolja a közbiztonság javítása érdekében, hogy hozzanak létre utcaőrség szolgálatot. A résztvevők szűkebb környezetben figyelnék az esetleges mozgásokat, nem kell hosszú kilométereket megtenniük. Ez érdekelté tenné az utca lakosságát. Aki ebben szeretne részt venni, az vegye fel vele a kapcsolatot.
-          a polgárőr egyesület kapcsán sok a bizonytalanság, hazugság terjed a pénzkezelésről. Az egyesület számláján van pénz, a 2010. 07. 31-ei nyitóegyenleg 300.476 Ft volt, az utolsó számlakivonat szerint a kezelési költségek, a számlavezetési díj levonása után 2012. 10. 31-ei nyitóegyenleg 279.579 Ft volt.
 
Karajz Ottó György képviselő: Kiss Béla polgárőrparancsnok elhunyt, helyette Polgármester Úr lett a parancsnok. Kérdezi, hogy a számlakezeléshez nem lehetett volna bejelenteni?
Elmondja továbbá, hogy a jelenleg szolgálatot tevők a régi polgárőrmellényben járják a falut, aminek viselése így törvénysértő, más feliratot kellene rá tenni.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, a közgyűlés érvényes döntése hiányában nem lehetett bejelenteni a személycserét, majd azt követően az Ügyészség nem találta az egyesület működését törvényesnek, ezért törölte a nyilvántartásból. A törlés ellenére a számlán lévő összeg meg van, mert a számla nem lett megszüntetve.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester napirend előtt elmondja továbbá, hogy
-          a Miskolc Kistérség Többcélú Társulásához az előző testületi ülésen hozott határozatot eljuttatták.
-          az IKSZT keretén belül szervezett Márton-napi libator sikeres volt, közel 300-an vettek rajta részt.
-          megrendezésre került az iskolai alapítványi bál, mely a gyermekek támogatását segíti, sikeresen zárult.
 
 
1. Képviselői előterjesztés
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester átadja a szót Farkas Zoltán képviselőnek.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy az előterjesztést azért nyújtotta be, mert nagy volumenű dologról van szó. Nem ért egyet a bizottság döntésével. A polgármester hozzáállása bizonyos kérdésekben nem egyértelmű, mert ha a falu vezetőjét éri atrocitás, azt kivizsgálja, más esetben úgy csinál mintha nem történt volna semmi. Lipták Zoltán képviselő úr sem akarja az ügyet kivizsgálni, pedig Mátyásné Madzin Erzsébettel szemben olyan magatartást tanúsítanak, hogy biztonsági őrnek kell hazaszállítani.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi, hogy fenyegetik a hölgyet?
 
Farkas Zoltán képviselő: Most arról van szó, hogy, Lipták Zoltánt visszahívják és kivizsgálják az esetet. Nem a bíróságon vannak, nem kell megindokolnia állítását.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy a bizottságból hívhatja vissza a testület. Elfogultsággal vádolják Fésűsné Brosch Andreával szemben. El kell ismerni, hogy intézményvezető asszony 12 éven át sikeresen, és eredményesen dolgozott, jól működő intézményt hozott létre. Ha ez baj, akkor elismeri az elfogultság vádját. Szakmai szervezethez fordultak állásfoglalásért, de erre még nem érkezett érdemben választ, ezért nem lett összehívva a bizottság. Ha leváltják, akkor javasolja, hogy Farkas Zoltán képviselő úr legyen az elnök, aki sokszor hangsúlyozta, hogy nem ért a szociális területhez.
 
Karajz Ottó György képviselő szintén Farkas Zoltán képviselőt javasolja a bizottság elnökének.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az eseti bizottság ülésezett, döntés nem született. Karajz Ottó György képviselő úr véleménye szerint független szakértő foglaljon állást a kérdésben. Ő is elfogadta, hogy szakmai szervezethez forduljanak, ennek ellenére, amikor feltette szavazásra 4 képviselő nem szavazta meg. A szavazás célja arra irányul, hogy Lipták Zoltán képviselő úr ne legyen tagja a bizottságnak, így 4:3 arányban mindent el tudnak dönteni.
 
Forgács István képviselő kérdezi, hogy most következtet, a sorok között olvas polgármester úr, vagy a lap hátulján volt feljegyezve, mert az övén ez nem szerepel?
 
Karajz Ottó György kérdezi, hogy milyen ülésen tette ezt a javaslatát? Ha zárt ülésen hangzott el, akkor ne beszéljenek róla, tartsák be a törvényt.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Sajnos a magunk védelmében kénytelenek vagyunk a tényeket ismertetni.
 
Lipták Zoltán elmondja, hogy érdekesnek tartja, hogy pont képviselőtársa hivatkozik a zárt ülésre, mikor a HAK intézményvezetői pályázatok bírálatára létrejött bizottsági zárt ülést megelőzően hogyan viselkedett ennek ténye miatt Jegyző Asszonnyal. Karajz Ottó György minősíthetetlen viselkedést tanúsított, így akart részt venni az ülésen.
 
Karajz Ottó György elmondja, hogy a bizottsággal együtt részt akart venni a meghallgatáson, a Jegyző Asszony azt mondta, hogy nem vehet részt az ülésen. Úgy gondolja, hogy az önkormányzati törvény lehetőséget ad arra, hogy képviselőként ott legyen a meghallgatáson.
Miután elutasították, kérte, hogy az esetről jegyzőkönyvet vegyenek fel. Lipták Zoltán jelezte, hogy ő azt nem fogja aláírni. Ezért ő utána szólt, hogy akkor kellett volna bátornak lenni, amikor a nagy összegű hitelt felvették. Lipták Zoltán felemelt hangon durva megjegyzést tett. „Elmész te a picsába”
Elmondja továbbá, hogy a parlamentben is sokszor elhangoznak trágár mondatok, csacsiságok, veszekedések, de akkor a képviselő tudja, hogy fel kell állnia. Ezért javasolja Lipták Zoltán képviselő úrnak, hogy vonja le a konzekvenciát és nyújtsa be a lemondását.
 
Lipták Zoltán elmondja: elismeri, és büszke arra, hogy ezt mondta.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester felolvassa az esetről készült feljegyzést, és megjegyzi, hogy ilyen eset az önkormányzat történetében még nem volt. „A Bizottsági ülés kezdésére kitűzött időpontban bejött a jegyzői irodába Karajz Ottó György önk.képv. és közölte, hogy akkor ő most ide leül. A jegyző kérdésére, miszerint a bizottsági ülésen akar részt venni, közölte, hogy igen. A jegyző tájékoztatta, hogy a pályázók meghallgatása zárt ülésen történik, azon a meghívót kapott bizottsági tagok, és a pályázók vehetnek részt.
Ezen felháborodva a nevezett képviselő éktelenül kikelt magából, üvöltött a jegyzővel, fölétornyosult, mind hangoskodásával, mind fizikai fellépésével félelmet keltve, és megbotránkoztatva a jelenlévőket. Viselkedése kifejezetten agresszív, félelemkeltő volt. A dolgozóasztalt megkerülve a jegyző számítógépének monitorán található dolgokat kívánta elolvasni. Külön kérésre lépett hátra pár lépést. Torka szakadtából üvöltve követelte, hogy a jegyző ezt adja neki írásba. Ennek eleget téve a jegyző feljegyzést készített a történtekről, rögzítve benne álláspontját, hogy a zárt ülésen nem lehet jelen. Ennek egy példányának átvételét megtagadta. Közölte, hogy neki csak a jegyzőkönyv jó. A jegyző megkérte, hogy kérését jegyzőkönyvbe foglalja, de jöjjön vissza a meghallgatást követően, mert a bizottsági ülésnek már el kellett volna kezdődnie, méltánytalan a távolról ideutazó pályázókkal, a hosszas várakoztatás. Ezt a tájékoztatást nevezett képviselő elfogadta, de a mai napig nem jelent meg a hivatalban. – A feljegyzés készítésének időpontjában .-
Az általa megengedett hangnemre jellemző, hogy a két irodával távolabb lévő zárt garázsból a polgármester visszajött, attól tartva, hogy az ügyfelek részéről atrocitás éri kollégáit. Valamennyi a hivatalban tartózkodó személy, (bizottsági tagok, kollégák, ügyfelek) megdermedt a félelemtől, ilyen fokú agresszivitással még nem találkoztak.
Karajz Ottó György „majd magasabb hatóságok előtt találkozunk” felkiáltással elhagyta a jegyzői irodát. Az ügyfélváróban még nézeteltérésbe került, az őt nyugtatni próbálókkal.”
 
Karajz Ottó György képviselő elismeri, hogy valóban felemelte a hangját, és odament Jegyző Asszony számítógépéhez, majd véleményét fejezte ki, de nem olyannak ismeri a Jegyző Asszonyt, hogy bárkitől is félne. Elnézést kért, ha női mivoltában megsértette volna.
 
Boros Lajosné dr. jegyző: Valóban nem ijedt meg, megjegyzi ez nem méltó viselkedés a képviselő úrtól. Ez hatáskör elvonás, egyébként a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rend. szabályozza a meghallgatást.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Jegyző Asszony jogvégzett ember és tudja mi a feladata. Karajz Ottó György célja, hogy ne hosszabbítsák meg Fésűsné Brosch Andrea megbízatását. Szakmaiság, törvényesség nem számít csak a saját véleményük, és hogy saját embereiket ültessék a vezetői székbe. Ezt 4:3 szavazati aránnyal végig tudják vinni. Már harmadszor foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Nem tudnak olyan pályázót idehozni, aki pályázatát megfelelően el tudná készíteni, így már harmadszor találkoznak ezzel a problémával. Ez van a dolgok mögött.
 
Farkas Zoltán képviselő kéri térjenek vissza az eredeti témához, és szavazzanak Lipták Zoltán képviselő úr eseti bizottsági elnöki tisztéből való visszahívásától.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel Farkas Zoltán javaslatát.
 
A képviselő-testület 4 Igen 2 Nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
135/2012. (XI. 27.) KT HATÁROZATA
Lipták Zoltán Eseti Bizottságból történő visszahívásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Lipták Zoltán képviselőt Eseti Bizottság tagságából és elnöki tisztéből visszahívja.
 
Felelős:         Eseti Bizottság Elnöke
Határidő:      azonnali
 
 
Lipták Zoltán képviselő javasolja, hogy a jövőben Farkas Zoltán, mint a szociális bizottság elnöke vezesse az eseti bizottság munkáját.
 
Nagy László képviselő elmondja: nincs személyes problémája Lipták Zoltán képviselő úrral, hiszen már több éve dolgoznak együtt, de azért nem támogatja, mert már 2 hónapja volt az eseti bizottság összehívva. Elmondták, hogy megkerestek szakértőt ezzel kapcsolatosan, de mikor? A testületi üléseken tájékoztathatták volna a képviselőket erről, és annak eredményéről.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja: nem ért egyet ezzel a hozzászólással.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy korábbi testületei ülésen Farkas Zoltán képviselő ezt már megkérdezte, és tájékoztatták, hogy szakmai szervezethez fordultak. Képviselő úr figyelmét ez lehet, hogy elkerülte.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel Lipták Zoltán képviselő javaslatát:
 
A képviselő-testület 6 Igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
136/2012. (XI. 27.) KT HATÁROZATA
Eseti Bizottság Elnökének megválasztásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Eseti /vizsgáló/ Bizottság elnökének Farkas Zoltán képviselőt megválasztják.
 
Felelős:         Eseti Bizottság Elnöke
Határidő:      azonnali
 
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy nem azért szeretett volna a bizottság elnöke lenni, hogy ő vezesse az üléseket, hanem a közelmúltban történt események miatt. A bölcsőde vezetőjével történtek bizonyos dolgok, amit a falu vezetőségének, az óvoda vezetőjének ki kellett volna tudni vizsgálni. Nem érti, miért kell szakértő elé vinni a problémát, miért kell gondjainkat a faluból kivinni. A dolgozók vállalták és jegyzőkönyvbe mondták a történteket, nem érti, miért kell szakmai szervezetet megkérdezni. Ez a hozzáállás csak időhúzás, hogy nem csinálják, nagyon érdekes kérdéseket vet fel. Ha történetesen Lipták Zoltán képviselő úr feleségével történik ugyanez, nem így látta volna a helyzetet.
Nem érti, mit keres a volt intézményvezető asszony pályázata itt.
 
Boros Lajosné dr. jegyző kérdezi, hogy indokoltnak tartja-e az őt ért atrocitás kivizsgálását?
 
Farkas Zoltán képviselő: Igen, támogatja, ha jegyző asszony szeretné.
 
Boros Lajosné dr. jegyző: Amikor ez az eset történt, nem ezt érezte, hogy valaki mellé állt volna. Igaz, ahogy Karajz Ottó György képviselő mondta, meg tudja magát védeni, de Farkas képviselő úr jelen volt, és egy szót sem szólt.
 
Lipták Zoltán képviselő úgy látja, hogy vannak olyan ügyek, melyeket érdemes kivizsgálni, vannak amelyeket nem. Próbált minden szempontnak megfelelni. Úgy látja nem fogadták el az összegzést sem, amit jegyző asszonnyal készítettek. Ha valamit szakmai módon lehet megoldani, akkor indokolt ilyen szervezetet megkeresni. Most is úgy gondolja, hogy szakmai szervezet vizsgálja ki az esetet, hogy a testület megfelelő döntést tudjon hozni.
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy gyakorlatilag volt olyan momentum a tárgyalás során, hogy egy ominózus boríték felbontása mindent tisztázott volna, de polgármester úr ezt nem volt hajlandó felbontani, pedig tisztább képet kaphattak volna.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy újra össze fog ülni a bizottság, és újra megtárgyalja az ügyet, rövid idő alatt meg lesz az eredmény.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester zárásként elmondja, hogy nem kellett volna ország-világ elé vinni a dolgot. Ő kérte a szakmai vezetőt, hogy jöjjön be a hivatalba és beszéljék meg az esetet, de nem volt hajlandó bejönni. Más módja is lett volna ennek. Így a települést járatják le. Karajz Ottó György képviselő elmondta, hogy forduljanak szakmai szervezethez. Amikor szavazásra került a sor képviselő úr már saját javaslatát sem támogatta. Szerinte Farkas Zoltán elfogult a pályázókkal kapcsolatban. A személyes adatokhoz nem kíván hozzányúlni, törvénytelenséget nem hajlandó megtenni, valószínű, hogy önök megteszik.
 
 
2. 2013. évi pénzügyi koncepció megtárgyalása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az előterjesztést a képviselők írásban megkapták. Ezt követően átadja a szót Nagy Lászlónak, a pénzügyi bizottság elnökének.
 
Nagy László elnök elmondja, hogy a pénzügyi bizottság megtárgyalta a 2012. évi pénzügyi koncepcióját. Kevés adatból kiderült, hogy napról - napra változnak a kondícióik. Nagyon lecsökkenek az önkormányzat forrásai, csak feszes gazdálkodás mellett biztosítható a 2013. évi költségvetés egyensúlya. Ismerteti az előterjesztést, amiből kiderül, hogy csak azt a feladatot tudják ellátni, amire a forrás biztosított. Bevételi oldalon az állam részéről elvonások várhatók, pl. a gépjárműadó 60 %-a. Pályázat beadására csak akkor lesz lehetőség, ha az 100 %-os támogatottságú. Nehéz év vár az önkormányzatra, próbára fogja tenni a pénzügyi dolgozókat, és a képviselő-testületet. Törvényi előírás alapján hiányt nem tervezhetnek. A bizottság elfogadásra javasolja a 2013. évi pénzügyi koncepciót.
 
Répási János képviselő kérdezi, hogy a táblázatban kimutatott számok mennyire valósak?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy ezek még nem végleges adatok, pillanatnyi állapot szerint lett összeállítva. Valószínű, hogy lesz benne még változás, a jövő évi költségvetési rendelet számai nem fognak teljesen megegyezni a koncepció számaival. A képviselő-testületnek kötelessége ezt megtárgyalni.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy december közepéig szavaz erről a parlament. Egyéb sajátos bevétel címén a 650.000 Ft mit takar?
 
Pappné Kiss Valéria: Adók módjára behajtandó bevétel, mely teljes összegében az önkormányzatnál marad, mint pl. régi szemétdíj. Ettől az összegtől magasabb lehet a kintlévőség. Ez tapasztalati mutató.
 
Lipták Zoltán képviselő az adósságátvállalással kapcsolatosan kérdezi, hogy kapott-e már az önkormányzat információt, hogy az 5000 fő alatti településeken még ez évben kezdeményezi az állam a tárgyalást. Megkeresték-e már ezzel kapcsolatosan az önkormányzatot.
 
Pappné Kiss Valéria: Konkrét információ még nincs, csak a híradásból ismerik a tervezetet.
 
Karajz Ottó György képviselő: Az összes bevétel 2012-ben 650 millió Ft volt, várható, hogy 280 millió Ft-ra zsugorodik jövőre.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az iskolára korábban adott normatíva már nem szerepel a koncepcióban.
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az írásbeli előterjesztéssel egyezően szavazásra teszi fel a 2013. évi pénzügyi koncepciót.
 
A képviselő-testület 7 Igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
.
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
137/2012. (XI. 27.) KT HATÁROZATA
2013. évi pénzügyi koncepció elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletben foglaltak szerint elfogadja az önkormányzat 2013. évi pénzügyi koncepcióját.
 
Felelős:         polgármester
Határidő:      folyamatos
 
 
3. Tájékoztató a 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a napirenddel kapcsolatos írásos anyag kiküldésre került. A 2012. évi költségvetés tervezésekor működési hiányként 73.959.000 Ft lett tervezve, melyet félévkor 48.882.000 Ft-ra módosítottak. Jelenleg a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően nulla a működési hiány. Ezt követően átadja a szót Nagy Lászlónak a pénzügyi bizottság elnökének.
 
Nagy László elnök elmondja, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi alakulását megtárgyalta a pénzügyi bizottság. A bevétel és a kiadás teljesítése időarányosan megfelel. A kiadások főösszege: 779.128.000 Ft, ebből a teljesítés 507.903.000 Ft, mely 65,2 %-nak felel meg. A bevételek főösszege szintén 779.128.000 Ft, a teljesítés 524.358.000 Ft, mely 67,3 %-nak felel meg. Egy hónap van hátra az évből, feszes gazdálkodásra van szükség ahhoz, hogy hitel nélkül zárja az önkormányzat az évet. A bizottság elfogadásra javasolja az önkormányzat 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi alakulásáról szóló tájékoztatót.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy ehhez a sikeres gazdálkodáshoz nagyban hozzájárul az intézményekben és a hivatalban dolgozók eredményes munkája. Nem került sor működési hitel felvételére, a fejlesztéseket nem kellett leállítani, intézményt nem kellett bezárni, a számlák kifizetésre kerültek, ez mind a takarékos gazdálkodásnak köszönhető.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester megerősíti Lipták Zoltán képviselő véleményét, és elmondja, hogy más önkormányzatok intézményeiben kikapcsolták a fűtést, világítást, Hernádnémetiben ilyenre nem került sor. A bérek, segélyek időben ki lettek fizetve. Voltak egyéb feladatok is, amelyek megvalósultak, pl. a Bursa Hungarica tanulmányi ösztöndíj, SE támogatása, népdalkör támogatása, átmeneti segélyek és temetési támogatások kifizetésére került sor. Sport és kulturális események is megrendezésre kerültek.
 
Répási János képviselő elmondja, hogy az adókkal kapcsolatosan nem teljesen reális a kép. Kérdezi, hogy milyen nagyságrendű a kintlévőség, milyen intézkedésre került sor?
 
Boros Lajosné dr. jegyző válaszában elmondja, hogy hatósági intézkedések meghozatalára volt szükség, melynek eredményeként napi szinten javult az adóbefizetés.
 
Nagy László elnök elmondja, hogy 1 millió Ft-on felüli az adóbefizetés a hatósági intézkedések (pl. gépjárművek forgalomból való kivonása) hatására.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a bevételek 3. sor mit jelent, javult a befizetési morál, esetleg több vállalkozó jelentkezett be iparűzési adózás alá?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester véleménye szerint nem erről van szó, inkább az előző évi befizetéseket teljesítik, korábbi elmaradások most realizálódnak.
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az írásbeli előterjesztést.
 
A képviselő-testület 7 Igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
138/2012. (XI. 27.) KT HATÁROZATA
2012. III. negyedéves pénzügyi beszámoló elfogadásáról
 
1. A képviselőtestület az önkormányzat 2012. évi költségvetési előirányzatainak harmadik negyedévi teljesítését az alábbiak szerint fogadja el: (adatok ezer Ft.-ban)
 
Előirányzat megnevezése               Eredeti           Módosított                 Teljesítés        %
 - Kiadások főösszege                    779.128         779.128                   507.903         65,2
- Bevételek főösszege                    779.128         779.128                   524.358         67,3
 
 
2. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési bevételei:
            - eredeti előirányzatait,
            - a módosított előirányzatokat,
- a harmadik negyedévi teljesítését, az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
 
3. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési kiadásai:
 
- eredeti előirányzatait,
            - a módosított előirányzatokat,
- a harmadik negyedévi teljesítését, a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
 
Felelős:        Polgármester
Határidő:      2012. december 31.
 
 
4. Önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. Az önkormányzatnak vannak korábban elfogadott rendeletei, melyeket az Alkotmánybíróság határozata alapján hatályon kívül kell helyezni. Ezt követően átadja a szót Boros Lajosné dr. jegyzőnek.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a Kormányhivatal felügyeleti jogkörben jár el, felhívja a képviselő-testület figyelmét a törvényellenesség megszüntetésére.
 
Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy vegyék ki a 3. pontot a rendeletből.
 
Boros Lajosné dr. jegyző: Mindaddig, amíg eljut a Kúriáig, addig a Kormányhivatal felügyeleti jogkörében bírságolhat és egyéb eszközöket is alkalmazhat. Az önkormányzatnak nincs szabályozási jogosultsága az előterjesztésben szereplő tárgykörökben. Azon életviszonyok tekintetében, ahol magasabb jogszabály írja elő a követendő normákat, ott nincs lehetőség felhatalmazás nélkül a helyi szabályozásra.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel Karajz Ottó György képviselő javaslatát.
 
A képviselő-testület 2 Igen, 4 Nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem fogadta el a módosító javaslatot.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester az írásbeli előterjesztéssel egyezően szavazásra teszi fel az önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezését.
 
A képviselő-testület 4 Igen, 1 Nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi rendeletet:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2012.(XII. 10.) önkormányzati rendelete
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
 
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22.§ (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében következőket rendeli el:
 
 
1.§ Hatályát veszti:
 
(1) a helyi állattartás szabályairól szóló 5/2007. (III. 27.) önkormányzati rendelet;
 
(2) a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról szóló 11/2012.(IV. 25.) önkormányzati rendelet;
 
(3) az épített környezet védelmében a lakcímbejelentésről szóló 14/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelet.
 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
 
 
 
dr. Orosz Zsolt sk.                                                               Boros Lajosné dr. sk.
     polgármester                                                                              jegyző
 
 
 
5. HAK intézményvezető álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester átadja a szót Boros Lajosné dr. jegyzőnek.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy Kormányrendelet alapján a pályázati eljárás lefolytatásával kapcsolatos feladatokért felelős a jegyző. Minden bizottsági tagnak van véleménye, mely után szavazás történik. Ezt követően ismerteti az eseti bizottság működésének rendjét. A döntés meghozatalához megfelelő mennyiségű és minőségű anyag kiküldésre került. A bizottság kiemeli, hogy 3 független szakértő bírálta el az anyagokat, vannak eltérések, egyéni benyomások.
Betekintési jogával egyik képviselő sem élt.
Ki lettek küldve a tartalmi kivonatok, pályázati anyagok a képviselőknek. A bizottság megállapításai tárgyilagosak, a szakértők a feladatot ellátták. Elfogultság miatt 3 szakértő véleményezett. Mindez megküldésre került a képviselők részére.
 
18:20 órakor 7 fő érdeklődő érkezik.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester 18:22 órakor technikai szünetet rendelt el.
 
A képviselő-testület 18:28 órakor folytatja munkáját.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy 4 pályázat érkezett, melyből 2 pályázat felel meg a kiírásnak, ezért ez a két pályázó kapott meghívást a mai testületi ülésre. Javasolja, hogy hallgassák meg őket, ha kérdésük van, azt tegyék fel a pályázóknak.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy mindkét pályázó hozzájárult a nyílt ülésen történő meghallgatáshoz.
 
Szálkai Ferencné köszönti a képviselőket, résztvevőket és a képernyőn keresztül a település lakosait. A bizottság pozitívan értékelte pályázatát. Tervei szerint mintagazdaságot szeretne létrehozni, melybe a munkanélküli és hátrányos helyzetű lakosokat szeretné bevonni. Kormányzati szinten is ez feladat. Fontosnak tartja a szociális munkát az iskolán belül. Az agresszió elleni fellépés meghatározó feladat a felnövekvő gyerekek vonatkozásában. Véleménye szerint a fiatalokkal törődni kell. Úgy érzi, hogy hátránnyal indul a volt intézményvezetővel szemben, mert ő jól dolgozott. El kell ismerni, hogy a kollégák munkája nagymértékben segíti a vezető sikerét. Egyedül nem lehet sikerre vinni egy intézményt. Úgy gondolja egyéni elhivatottsággal kell vállalni a dolgokat.
El kívánja mondani, hogy az ülésre indulása előtt kapott egy telefonhívást, a volt intézményvezető figyelmeztette, hogy ne jöjjön el a meghallgatásra. Ez neki új volt, ilyennel még nem találkozott.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy ne térjen el a tárgytól, a szakmai programjáról beszéljen. Problémáját később megtárgyalhatják. Vannak Hernádnémetiben olyan emberek, akiknek érdeke fűződik ahhoz, hogy hazugságok terjedjenek, félrevezessék a pályázót. A szakmai bizottság alkalmasnak találta, alapvetően minden rendben van. Kéri, hogy nézzék a szakmai dolgokat.
 
Szálkai Ferencné: A szolgáltatást igénybevevőnek kell elfogadni az intézmény vezetőjét. A realitások terén kell gondolkodni. A megkezdett szakmai munkát szeretné csapatmunkában továbbfolytatni.
 
Lipták Zoltán képviselő üdvözli a pályázót. A pályázati anyaga meggyőző volt, alkalmas a vezetésre, képes a munkatársakkal együtt dolgozni. Nem kritikákkal próbálta kerekké tenni a pályázatát, hanem a kérdések megválaszolásával, ezért szakmai munkáját, megfogalmazását elismeri. Voltak hiányosságok, de a meghallgatáson ezeket meg tudta válaszolni. Felkészült volt, további munkájához sok sikert kíván.
 
Karajz Ottó György képviselő: Sajószentpéteren dolgozik, miért akar idejönni?
 
Szálkai Ferencné: Szakmai kihívásnak tekinti. Előző munkahelyén már volt vezető, a kistérség elvonta a feladatokat, jelenleg szenvedélybetegekkel foglalkozik. Ez is nagy kihívás, de többet szeretne. Az intézmény alapító okiratában szerepel, hogy fejlesztő foglalkoztatást szeretnének beindítani.
 
Répási János képviselő kérdezi, hogy fejlesztési elképzelései között szociális foglalkoztatás a gazdaságban – ezt hogyan képzeli, mit takar, kivel, hány fővel képzeli el?
 
Szálkai Ferencné: Ez a XXI. század fejlődő irányvonala a hátrányos helyzetűeket, munkanélkülieket érinti, 20-30 fő foglalkoztatására gondolt, Pl. gyümölcsösökben dolgoznának. Fenntartható munka lenne, mely visszaforgatható. A megtermelt növények élelmezésbe (óvoda, konyha) visszafordítható. Ez példa lehet a hátrányos helyzetű családok részére is, vissza kell vezetni őket a munka világába.
 
Lipták Zoltán képviselő: Az előadás kísértetiesen hasonlít Fésűsné Brosch Andrea korábbi anyagához.
 
Szálkai Ferencné: Kitörési pont lehet. Hernádszentandráson van egy mintagazdaság, ahol olyan emberek dolgoznak, akiknek alacsony az iskolai végzettségük és emiatt nem tudnak máshol munkába állni. Szerinte a foglalkoztatás a lényeg. Ilyen és hasonló feladatokra írnak ki pályázatokat. Az ilyen feladat megvalósítása őt motiválja.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, tudta-e, hogy itt Hernádnémetiben hasonló projekt lehetett volna, amelynek megvalósítására 150 millió Ft támogatást lehetett volna megpályázni, nem valósul meg, mert a képviselő-testület nem szavazta meg.
 
Szálkai Ferencné: Sajnos ezt nem tudta, akkor nem írta volna bele a pályázatába. Ha azt a programot nem szavazta meg a testület, akkor másban kell gondolkodni.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy ő nem szakmai ember – villanyszerelő – szociális bizottság elnökeként vett részt a bizottság munkájában. Kéri a pályázót ismertesse, hogyan történik a házi segítségnyújtás.
 
Szálkai Ferencné részletesen ismertette a házi segítségnyújtás feltételeit. Különbséget kell tenni a gondozott otthonában illetve a lakáson kívül végzett szolgáltatás között, melyet egy SZCSM rendelet és a szociális törvény szabályoz. Hernádnémetiben nagyon kedvező, hogy a szolgáltatásért nem kell fizetni, így sokan hozzájuthatnak az ellátáshoz, nem indul senki hátrányos helyzettel.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy mért nem szavazata meg a 150 millió Ft-os pályázatot. Ő, mint a Jobbik képviselője meghívott egy olyan embert, aki tisztában van a pályázati feltételekkel. Az energia fűzet nem tartja jónak, egyébként ezek a pénzek elcsorognak, értelmét az egésznek nem látja. Úgy gondolja cégekbe kellene a pénzt fordítani, ezzel emberek foglalkoztatását biztosítani. Véleménye szerint etnobizniszről van szó. Nem tartja helyesnek, hogy a projektmenedzsernek bért kell fizetni, bútorok kellenek, a pénzeket szétosztják és a cigányoknak alig jut valami. Akit meg akar érinteni ezzel a pályázati pénzzel, azokhoz nem jut el. Mindig hivatkoznak valamilyen projektre, pl. bűnmegelőzés, amire biztosítanak plusz 40 millió Ft-ot, a pénz elfolyik így annak nincs értelme.
 
Szálkai Ferencné: A szociális gazdaságot nem lehet ezzel összehasonlítani. Nem olyan gazdaságra kell gondolni, hogy megy a traktor a búzatáblában. Itt arról van szó, hogy minden nap fel kell kelni az embernek és meg kell termelni a javakat, amit később vissza lehet forgatni. Tehát kicsiben kell gondolkodni.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Nem tartozik ehhez a napirendhez, hogy Farkas Zoltán képviselő úrnak milyen világnézete van. Nem szakította félbe, de kéri, hogy maradjanak a pályázó témájánál, ezt majd az egyebekben beszéljék meg.
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezni, hogy személyesen járt-e az intézményben, és ott ki vezette végig? Sokféle dolog működik a kastélyban, feltűnt-e Önnek, hogy nincs ott annyiféle helyiség, mint amennyi feladatot ellátnak? A kastély épülete nem a funkciójának megfelelően van kialakítva. Véleménye szerint szükséges-e az átszervezés, érdeklődött-e a helyiségek használatáról?
 
Szálkai Ferencné elmondja, hogy minden dolgozó, akivel találkozott, nagyon készséges volt. A családgondozó, a családi napközi jól működik, tárgyi feltételek meg vannak. Talán az idősek klubja lehetne szerencsésebb helyen. A gondozottak megszokták a helyiségeket, ezért sem kötelezhetőek más terem használatára. Tapasztalata szerint a gondozottak jól érezték itt magukat.
 
Nagy László képviselő kérdezi, hogy a 14-20 éves korosztálynak milyen programot tudna tervezni, van-e erre vonatkozóan javaslata? Véleménye szerint megtartó erő, ha a fiatalok jól érzik magukat a településen.
 
Szálkai Ferencné válaszában elmondja, hogy ezt a célt szolgálja az IKSZT. Be kell vonni a fiatalokat, illetve bármelyik korosztályt a programokba. Meg lehetne hívni hivatásos pártfogókat is. A bűnmegelőzési projekt nem csak arról szólna, hogy előadást tartanak, hanem konkrét gyakorlati problémákat is felvetnének és megbeszélnének.
 
Farkas Zoltán képviselő: A szociális szó elhangzik, senkinek nem jut eszébe, hogy szakember ingyen jöjjön el előadást tartani. Csak a pénzt kell elkölteni. Ebben hibás az állam.
 
Szálkai Ferencné: Nem kell erre pénzt költeni, ezek nem költséges előadások.
 
Répási János képviselő kérdezi, hogy tud-e olyan helyet a környéken, ahol működik a szociális gazdaság?
 
Szálkai Ferencné elmondja, hogy ahol jelenleg dolgozik, ott is így működik, szenvedélybetegekkel is eredményt értek el. Nehéz nekik ez a feladat, de megcsinálható, kis létszámmal működik a dolog.
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy Berzéken látott ilyet, a megtermelt növényeket a helyi konyha felhasználja.
 
Szálkai Ferencné elmondja, hogy akik adják a munkát, azok is dolgoznak, tanítják a programba bevontakat. Együtt ez egy jól működő csapat.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni a pályázó jelenlétét és tájékoztatja, hogy a döntésről értesítést kap, de meg is várhatja az ülés végét.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri Fésűsné Brosch Andrea pályázót, hogy ismertesse a testület előtt is a szakmai programját.
 
Fésűsné Brosch Andrea köszöni, hogy a bizottság alkalmasnak találta pályázatát. Elmondja, hogy 2011-ben a pályázatában szerepelt a szociális gazdaság beindítása, mely energianövények termesztéséről szól. 2001-től működik az intézmény, a kistérségnek nem sikerült alapellátási feladatot elvinni tőlük. A családsegítést, házi segítségnyújtást, gyermekjóléti szolgálatot, önállóan biztosítják. Társulási formában a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást végzik. A bűnmegelőzési tevékenység új elemként került a programjába. 2001-ben a helyi általános iskolában végezte ezt a tevékenységet, melyet az akkori igazgató támogatott. Tevékenysége nyári táborral került kibővítésre. Nem csak előadások történtek, hanem dráma tagozat és további elemeket is tartalmazott, pl. nyári étkeztetés. A pályázatokat nem csak megnyerni kell, hanem a fenntarthatóságot is biztosítani kell. Feszített költségvetésben kell a pályázatokat fenntartani. Tovább kell gondolni azt is, hogy biztosítva legyen a bevont 25 dolgozó továbbfoglalkoztatása. Új ötleteket nem írt a pályázatába, mert leírni és megfogalmazni nem elég, meg kell tudni valósítani. Jó stábbal, menedzser elképzeléssel dolgozott, segítve a dolgozók továbbtanulását is. Megköszöni a kollégáinak és pályázatban résztvevőknek munkájukat, segítségüket, illetve a közvetlenül vele dolgozók kollégák 12 évi munkáját.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni a pályázó kiegészítését. Megjegyzi nem emlékszik arra, hogy valaha is az intézményvezető ellen valamilyen kifogás merült volna fel. Ezért is szeretne választ kapni az előző pályázó vádja ellen, hogy felhívta-e a pályázót, hogy ne vegyen részt a testületi ülésen a meghallgatáson.
 
Fésűsné Brosch Andrea elmondja, hogy a mai napon szabadságon volt, Sárospatakon tartózkodott, nem telefonált, a kastély épületébe csak azért ment be, hogy az e-mailjait megnézze. Egyébként nem ismeri Szálkai Ferencné számát.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester felháborítónak tartja, hogy valaki a pályázót a másik pályázó nevében hívja fel. Kérdezi a pályázótól, hogy mi a projektmenedzser feladata? Kell valamit csinálnia, vagy csak úgy kap pénzt?
 
Fésűsné Brosch Andrea: Ez idáig ezzel senki nem törődött. Feladata a projekt levezénylése. Menetközben kifizetési kérelmet kell benyújtani. Minden dolgozó megkapja a bérét, de volt arra is példa, hogy más projekteket átmenetileg kisegítettek. A projektek esetében átutalásra előlegként a támogatási összeg 25 %-a kerül, ezzel kell gazdálkodni. Időszaki záró beszámolót kell határidőre teljesíteni, egyébként volt helyszíni ellenőrzés is, amit a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tartott, visszafizetési kötelezettséget soha nem állapítottak meg, minden projekt teljesült. Hiánypótlásra sem szólítottak fel.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Olyan vádak hangoznak el, hogy eltűnnek a pénzek, kéri Farkas Zoltán képviselő urat nevezze meg ki „nyúlja” le a pénzeket.
 
Farkas Zoltán képviselő: Általánosságban, országos szinten beszélt, nem Hernádnémetiről, személy szerint nem nevezett meg senkit. A vádaskodás mindig akkor merül fel, amikor Fésűsnét akarják megválasztani. A gondozási központban felmerült, hogy bizonyos személynek nincs diplomája. Rendőrségre került az ügy, innentől kezdve ment a riogatás a cigánysággal szemben, utána meg lett választva Fésűsné Brosch Andrea. A diploma ügy kirobbanásakor intézményvezető asszony nem tiltakozott, utána viszont igen. Nem akarják őt megválasztani, mert összeférhetetlen, hogy saját cégével szerződést köt, és még felveszi a projektmenedzseri díjat. Ha sérelem éri ügyvéddel akar jönni.
Mátyásné Madzin Erzsébettel afférja volt, azt mondta majd ő rendezi a létszámot és 3 idegen gyerek szerepelt a névsorban. Mátyásné ezt nem akarta lejelenteni. Erről jegyzőkönyv is készült. Amikor leváltották Fésűsnét, másnap elvitte a bölcsődéből a pályázatokon nyert játékokat bútorokat, azzal az indokkal, hogy azokat ő nyerte. Saját magának kreált egy beosztást, IKSZT menedzser külön nincs, minden az intézményvezető kezében van. Jó viszonyt próbált kialakítani Fésűsnével, de nem sikerült, nem ő rontotta el.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy továbbra sem kaptak arra választ, hogy lenyúlják a pénzt. Kéri Fésűsnét reagáljon az elhangzott vádakra.
 
Fésűsné Brosch Andrea a pénzlenyúlással kapcsolatosan elmondja, hogy minden egyes tárgyról fénykép készül. A Cseperedő Gyerekházba venni kellett telefont, bútorokat, ellenőrzéskor ezeket is be kellett mutatni. Ezekben a programokban helyi emberek dolgoznak, lehetőséget kell találni a továbbfoglalkoztatásra. Fáradozni kell a jövőben lehetőségekért. Sajnálatosnak tartja, hogy képviselő úr nem tudja, hogy az IKSZT-ben vállalt feladatok, nem kötelezően ellátandó alapfeladat. Annak, hogy együtt kezelték a pénzeket, annak oka, a feszített költségvetés. Valóban túl sok a funkció, ez egy átmeneti időszak. A klub így is ellátta a feladatát. Alapellátási feladatokra normatíva jár, pályázati feladatokat pályázati pénzből kell biztosítani. A pályázatoknál van megvalósítási és fenntartási időszak, a vezetőt pedig meg kell tartani. Jelenleg van cége (öröklés), ezelőtt egyéni vállalkozó volt az alapellátáshoz, az IKSZT-hez nincs köze.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, beszéljék meg röviden az ügyet.
 
Farkas Zoltán képviselő: Senki nem szokott vádaskodni, ezek általános dolgok. Jakab Pétert azért hívta a lakossági fórumra, mert ő tájékozott.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester félbeszakítja a képviselőt, és kérdezi, hogy szakmai kérdése van-e még valakinek.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy Fésűsné Brosch Andrea elhivatottságát, kitartását nagyra értékeli. A rendszerből tervezik a forráskivonásokat, hogy érinti ez az intézményt és mely területet?
 
Fésűsné Brosch Andrea elmondja, hogy az Emberi Erőforrás Minisztériumban lesz tájékoztatás, a kistérségről is szó lesz, mert teljes átalakuláson megy át a szociális terület. A vállalt feladatokat teljesíteni kell, főleg a bérek lesznek meghatározóak, a teljes munkaidő veszélyben van, részmunkaidőben kell gondolkodni, nehéz lesz a helyzet.
 
Lipták Zoltán képviselő: A helyi foglalkoztatás fontos, időt kellett volna hagyni a felkészülésre.
 
Répási János képviselő: Ez a torzsalkodás időt vett el. Kérdezi gondolkodott-e azon, hogy a kieső normatív támogatást honnan pótolja?
 
Fésűsné Brosch Andrea válaszában elmondja, hogy tavasszal már tárgyalta a testület, hogy milyen ötletek vannak a kieső támogatás pótlására. Bevételnövelést hajtott végre, a munkaügyi központtal egy bértámogatási szerződést kötöttek. Igaz, hogy ennek volt kiadási oldala is. Sajnos nem sikerült továbbfoglalkoztatni az egyéves és a kilenchónapos szerződéssel foglalkoztatott dolgozókat, de ezt nekik meg kell érteniük, sokan örültek a lehetőségnek, hogy ilyen rövid időre is sikerült munkát vállalniuk. Csak úgy tudják a szerződést teljesíteni, ha cserélődnek a munkavállalók, több embernek kell lehetőséget biztosítani.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy szociális bizottsági ülés volt a gondozási központban. A házi segítségnyújtásban résztvevők, ha elég gondozásra, ellátásra szorulót találnak, akkor 8 órában lehetne foglalkoztatni őket. A lejárt szerződéseket ez alapján nem lehet meghosszabbítani?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy nem Fésűsné a munkáltató, a jelenlegi pedig nem tudta megmutatni, hogyan lehet továbbfoglalkoztatni.
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezi Fésűsnétől, hogy mint vállalkozó továbbra is szerződésben áll a HAK-kal?
 
Fésűsné Brosch Andrea válaszában elmondja, hogy nincs szerződése az alapszolgáltatási központtal, a program kiírójával áll szerződésben.
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezi, mint projektmenedzser kap-e plusz összeget sikerdíj címén?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az önkormányzat pályázik, nem pedig az intézményvezető. Az önkormányzat nem kaphat sikerdíjat. Félreérti, ez már félelmetes.
Megköszöni Fésűsné Borsch Andreának a válaszokat.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy meg van a lehetősége a képviselő-testületnek, hogy döntést hozzon, mert két érvényes pályázó volt.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester arra való hivatkozással, hogy a most meghozandó döntések személyi kérdéseket érintenek, ezért az Ötv. 12. §. (4) bek. a) pontjára való hivatkozással zárt ülést rendelt el 19:43 órakor. Tájékoztatja a közvetítés nézőit, hogy a zárt ülés után nyílt ülésen folytatja tovább munkáját a képviselő-testület.
 
 
Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készül.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a titkos szavazás megtörtént. Kéri Lipták Zoltánt, a Jogi- Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság Elnökét ismertesse a szavazás eredményét.
 
Lipták Zoltán elnök ismerteti, hogy a szavazóurnában 7 db szavazólap volt, ebből érvényes 3 szavazat, melyet Fésűsné Brosch Andrea kapott, érvénytelen szavazatok száma 4 db. Egyik pályázó sem kapta meg a megfelelő szavazatot, ezért a szavazás érvényes, de eredménytelen. A képviselő-testület nem bízta meg az egyik érvényes pályázatot benyújtót sem a HAK intézményvezetői feladatának ellátásával.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy 2 év után sem sikerült a testületnek megválasztani az intézmény vezetőjét. Az intézmény működéséhez szükséges személyi feltétel nem biztosított, mert a megbízott intézményvezető megbízatása 2012. november 29-én lejár.
 
 
Szálkai Ferencné megköszönte a lehetőséget és 20:10 órakor elhagyja az üléstermet.
 
 
6. Egyebek
6.1 Tájékoztató IKSZT-keretében helyszín biztosításáról
Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az IKSZT pályázat benyújtásáról az előző ciklusban döntöttek. A pályázat nyert, címbirtokosi okiratot kaptak, melyben szerepel, hogy milyen szolgáltatásokat kell nyújtani. Egyik feltétel, hogy civil szervezetek részére helyszint kell biztosítani. A civil szervezetekkel megállapodás történt. (Többek között a Hernádnémeti Református egyházközséggel) A Református Egyház Presbitériuma tanoda programban kíván részt venni (idegen nyelv, tehetséggondozás). Ez is TÁMOP-os pályázat. A Református Egyháznak nincs megfelelő terme, ezért egy korábbi megállapodás alapján szeretnék, ha a kastély lenne a program helyszíne.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy hány fő venne benne részt, milyen összeggel, hetente hány alkalommal kerülne erre sor és hány évig tartana? Mikor ismerhető meg a pályázat?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, kb. 30 fővel számolnak, hátrányos helyzetű gyerekek vennének benne részt általános iskolás korig. Az önkormányzat támogatni szokta az egyházak törekvéseit és ez fordítva is igaz. Az itt lakóknak előnye származhat ebből, mert más felekezethez tartozók is részt vehetnek a programban. Több éve zajlanak TÁMOP-os programok a faluban, rendezvényeken is fellépnek, továbbtanulás terén is felhasználhatják az itt szerzett ismereteiket. Az önkormányzat a helyiséget nem ingyen biztosítja az egyház számára. Rendszeres elfoglaltság lenne minden tanítási napon 1 évi időtartamra, mindez presbiteri ülésen hangzott el. Bármikor felkereshető Földesiné Kántor Mária református lelkészasszony és a presbiterek is és felvilágosítást adnak erről.
 
Nagy László képviselő kérdezi, hogy összeegyeztethető ez a kastélyban zajló programokkal?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az alapellátás a földszinten valósul meg, ez a program az emeleten elkülönülne, és korábbi pályázatok is véget érnek, helyükön is lehetnek.
 
Forgács István képviselő kérdezi, hogy erről most dönteniük kell? Írásos anyagot szeretne látni.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a pályázó a Református Egyházközség. 5 éves élő szerződése van a két félnek, melyet 2008-ban kötöttek, most csak megerősítésről van szó, az önkormányzat bérbe adja a termet. Az önkormányzatnak elszámolás terén nincs kötelezettsége.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy helyet kell biztosítani a civil szervezeteknek a szerződés szerint, és szó szerint felolvassa az együttműködésről szóló döntést.
 
A képviselői tiszteletdíjjal kapcsolatban elmondja, hogy év elején voltak finanszírozási problémák, jelenleg feszes gazdálkodásnak köszönhetően ki tudja fizetni az önkormányzat a képviselők részére. Répási János és Lipták Zoltán képviselők nyilatkozatukban lemondtak bizottsági tiszteletdíjukról a működési költségek fedezésére. Farkas Zoltán képviselő a II. negyedévi tiszteletdíját az iskola működésére felajánlotta.
 
 
6.2 Angol anyanyelvű tanár elhelyezésének biztosítása
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az általános iskolában kéttannyelvű oktatás folyik. Vállalta a képviselő-testület az anyanyelvi tanár lakhatásának biztosítását, ezt a döntést aktualizálni kell a 2012/2013-as tanévre vonatkozóan. Az ingatlan meg van, egy épületben az iskolával. Ezt teszi fel szavazásra.
 
 
A képviselő-testület 7 Igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
140/2012. (XI. 27.) KT HATÁROZATA
Angol anyanyelvű tanár elhelyezésének biztosításáról
 
A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Hernádnémeti, Petőfi S. u. 85. szám alatti szolgálati lakást, annak teljes berendezésével és felszerelésével együtt – kizárólag önkormányzati feladat végrehajtása érdekében – az Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Művészeti Iskola oktatási programja teljesítéséhez szükséges anyanyelvű oktató (DWYER SAMUEL GUY, amerikai állampolgár) elhelyezése céljából a külföldi állampolgár rendelkezésére bocsátja. DWYER SAMUEL GUY elhelyezéséta megjelölt ingatlanon 2012. november 05-tól 2013. augusztus 31-ig-ig biztosítja. A fenntartó vállalja az elhelyezéssel járó valamennyi költség fedezését.
 
Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a lakcím létesítéséhez történő hozzájárulásra.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      folyamatos
 
 
6.3 Költség takarékosságról
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester a testületi ülések közvetítésével kapcsolatosan elmondja, hogy 4 képviselő tiltakozott a közvetítés megszüntetése miatt, ezért a testület 2011. év végén úgy döntött, hogy az üléseket közvetítik a kábeltelevízión keresztül a lakosság számára. Két képviselőtársával együtt Répási Jánossal és Lipták Zoltánnak fizettek be erre a célra. Más befizetés nem érkezett.
 
Karajz Ottó György képviselő: A piac kérdését már többször felvette testületi üléseken. Megkeresték, hogy az új COOP ABC mellé célszerű lenne áthelyezni a piac területét, mert így a helyi őstermelők is kijönnének árusítani.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy egyrészt amire képviselőtársa gondol az nem piac, csak a helyiek így emlegetik a területet, másrészt meg kell vizsgálni kinek a tulajdona az a terület. Az UNIO COOP-é vagy az egyházé. Fizikailag áttelepíteni a felépítményeket képtelenség, más megoldás elképzelhető, de a finanszírozási részét is meg kell nézni.
 
Répási János képviselő elmondja, hogy annak idején nem piacnak lett építve. A bolt melletti területen tudomása szerint optikai kábelek mennek, parkolót is ezért nem lehetett ott kialakítani.
 
Lipták Zoltán képviselő: Azt is mérlegelni kell, hogy az ott áruló zöldségesnek sokat ártana. Ő vállalkozó, jövedelme után adózik, kedvezőtlenül érintené a helyi őstermelők árusítása. Azt szeretnék, hogy mindenkinek jó legyen, ezért az sem volna szerencsés, ha másokat kizárnának. Érdekellentétek lehetnek.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy az Erdei F. utca és a tiszalúci út kereszteződésénél betonakadály van letéve, ez balesetveszélyes lehet.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Ez közterület, meg fogják vizsgálni.
Tájékoztatja az eb tulajdonosokat, hogy 2013. január 1-től kötelező transzponderrel (chippel) ellátni az ebeket. Mindenki maga dönti el, hogy melyik állatorvost választja. Saját kutyáját a hatósági állatorvos 3500,- Ft-ért látta el a chippel. Érdekes módon az ülés megkezdése előtt néhány perccel tájékoztatta a helyi magán állatorvos, hogy ő is 3.500 Ft-ért elvégzi ezt a szolgáltatást.
 
 
6.4 Lakossági érdeklődés
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a testületi ülésen megjelent helyi érdeklődők szót kérnek. Szavazásra teszi fel, hogy a képviselő-testület megadja-e nekik a szót.
 
 
A képviselő-testület 7 Igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
141/2012. (XI. 27.) KT HATÁROZATA
Hozzászólási jog megadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület úgy határozott, hogy a jelenlévő érdeklődőknek megadja a szót.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      azonnali
 
 
Horváth Zsolt: Azok a képviselők, akik nem szavazták meg a 150 millió Ft-os pályázatot, indokolják meg az elutasítás okát. Ez a pályázat munkahelyet teremthetett volna, minden hátrányos helyzetű lakosnak, hasznos lett volna.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy őt munkahellyel kapcsolatosan naponta megkeresik, és tisztában volt ennek a pályázatnak az előnyeivel.
 
Nagy László képviselő: Eddig minden pályázatot megszavazott, ami a falu szélesebb rétegét érintette, de ezt nem, mert nem tartotta értékteremtőnek, szerinte kevés embert érintett volna. Ha olyan pályázat került volna benyújtásra, amibe több réteget be lehet vonni, és olyan munkáról szólna, ami hasznos, azt támogatná, mint például betonozást, vízelvezető árok rendbetételét, az energiafűz telepítésében nem lát fantáziát.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja: Nem csak a cigányokról volt szó, hanem a hátrányos helyzetű lakosokról. Nagyon sok megbeszélésen vett részt Fésűsné Brosch Andrea, és jómaga, ahol javaslatként került felvetésre a település járdáinak felújítása, térkövezés helyi munkanélküliekkel. Ezek a tervek, elképzelések nem kaptak támogatást. Stratégiai kérdés az energiaellátás. Az energiaköltséget, a gázt kiválthatta volna az energiafűz pályázat, de erre egyéb más pályázat is épült volna, melyen így már biztosan nem vehetnek részt.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy össze lett hívva egy lakossági fórum, azon nem vettek részt a roma lakosok. A Hernád partot fűzfával beültetni, azt gondozni, úgy gondolja nincs értelme. A zsírsütő épületét felújítani, esetleg új üzemet kiépíteni akár régi épület átalakításával, úgy gondolja, annak van értelme, leveleket sepregetni értelmetlen dolog egy családfenntartónak. Ezt nem támogatta, mert nincs értelme.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Az Unió, és a Kormány elfogadott egy irányvonalat, ezért elutasítás miatt az önkormányzat 4 évre ki van zárva az ilyen típusú pályázatból. Az Önkormányzat országosan egyedülálló ebben. 4 évig nem lesz miből megélni a hátrányos helyzetű lakosoknak.
 
Lipták Zoltán képviselő: Nem tud magyarázatot adni arra, hogy a képviselő-testület elutasította a pályázatot. Elmondja, hogy ő igennel szavazott. Úgy gondolja, ha nincs más projekt, akkor ezt el kell fogadni. Sajnos a többi képviselő ezt nem így gondolta.
 
Répási János képviselő elmondja, hogy fűzfa esetében nem a hagyományos vízparti fákra kell gondolni, hanem fűfélére. Ezt művelni kell, locsolni, permetezni, nyírni, gondozni.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy Tiszatarjánban működik ilyen ültetvény. Országos szinten szakmai vezetőt adnak hozzá segítségül. Fésűsné Brosch Andreával ezt megtekintették, és hasznosnak találták.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy ez energia stratégiai kérdés, mert a település bevétele az energia költségre megy el. Nem szabad a lehetőségeket kizárni a falu életéből. A község előnyét élvezte volna, kizárták belőle magukat.
 
Kiss Julianna: Úgy érzi, hogy a kisebbséghez tartozó embereket kizárták a munkából, ez mind ellenük irányul. Nekik, cigányoknak ez jó munka lehetett volna. Így soha sem fognak felzárkózni. Meg kell állapítani, hogy sajnos a magyarok is szegények.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: A pályázat hátrányos helyzetűeket érintette volna, ez nem cigánykérdés. Egyébként Gesztely képviselő-testülete megszavazta a pályázatot.
 
Horváth Zsolt: Ha valaki hanyag, nem veszik fel a cégek, gyárak. Egyébként azok is mennek tönkre. Németinek hasznára vált volna ez a pályázat, kevesebb lett volna a betörés. A képviselőktől ez cigány biznisznek hangzott. Úgy gondolja, hogy ha el kell számolni a projekttel, ott írásban kimutatható a kiadás, azt nem lehet ellopni. Hernádnémeti jó irányba indult volna el, nem érti miért nem használták ki a lehetőséget.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy a pályázat hátrányos helyzetű, elsősorban roma lakosság részére volt kiírva. Az zavarta, hogy az UNIÓ a romáknak adja a 150 millió Ft-ot, nem magyarok foglalkoztatását segíti. Úgy gondolja, hogy nem közvetlenül munkára lett volna fordítva ez az összeg.
A Ribizlisben is sok a munkanélküli, ők nem jönnek segélyért, szégyellik. Magyarországon élnek más nemzetiségűek is, nem érzi magát rasszistának. Az a baj, hogy arra van kiélezve ez a dolog, hogy ő a hibás, amiért nem került beadásra a pályázat. Nem a magyar állam hibája, hogy bezárnak a gyárak, üzemek, ezt az Unió akarta.
 
Balogh Gyula: Farkas Zoltán képviselő urat az zavarta, hogy az UNIÓ támogatja a cigányokat. Minden országban fel kell zárkóztatni a cigányokat, szegényeket. Nem a gazdagokat kell felemelni, felzárkóztatni. Elmondja, hogy kertész a szakmája, 5 percet nem tudott benne dolgozni, mert nem kapott soha rá lehetőséget. Ebben sokat tudott volna segíteni a munkába bevont embereknek. Sok szakmát, mint például a kőműves szakmát megtanulta, de arra sincs most szükség, nem építkeznek az emberek, az építőipar is gondokkal küzd, nincs munkalehetőség.
 
Forgács István képviselő: Felelősségre vonás jellege van a beszélgetésnek, úgy gondolja, nem kell válaszokat adniuk. El kell indulni a következő választáson, be kell jutni a képviselő-testületbe, és lehet döntéseket hozni. Mi a jogi alapja a számonkérésnek?
 
Horváth Zsolt: Felháborodva közli a képviselővel, amikor tetoválja őket, nem így nyilatkozik. Nem csak a saját maga érdekét képviseli, sokan kíváncsiak a válaszokra. Csak érdeklődni akartak, nem számon kérni.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy képviselői fogadóórán tegyék fel kérdéseiket, beszéljék meg vitás dolgaikat.
 
 
Farkas Zoltán képviselő véleménye szerint ennek a vitának nem sok értelme van, össze fog hívni egy lakossági fórumot és Budapestről hív szakértőt, aki majd megadja a felmerült kérdésekre a válaszokat.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Ez a pályázat be sem lett nyújtva, ezért a vitát lezárja.
 
 
6. 5 Árverési hirdetmények
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy 4 árverési hirdetmény érkezett. Az önkormányzat élhet elővásárlási jogával. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy amelyik ingatlanon van lakás, ott bérlakássá alakítási kötelezettsége van az önkormányzatnak.
Hernádnémeti, Rákóczi F. u. 71. sz. alatti ingatlana árverésre kerül. Az ingatlan értéke lakottan 3.600.000 Ft.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester nem javasolja, hogy az önkormányzat éljen elővásárlási jogával. Ezt követően szavazásra teszi fel, hogy az Önkormányzat a Hernádnémeti, Rákóczi F. u. 71. sz. alatti ingatlan tekintetében ne éljen elővásárlási jogával.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
142/2012. (XI. 27.) KT HATÁROZAT
Elővásárlási jog gyakorlásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Rákóczi F. u. 71. sz. alatti ingatlan tekintetében nem él elővásárlási jogával.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      értelem szerint
 
Boros Lajosné dr. jegyző: Hernádnémeti, Bartók B. u. 19. sz. alatti ingatlana árverésre kerül. Az ingatlan értéke lakottan 150.000 Ft.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester nem javasolja, hogy az önkormányzat éljen elővásárlási jogával. Ezt követően szavazásra teszi fel, hogy az Önkormányzat a Hernádnémeti, Bartók B. u. 19. sz. alatti ingatlan tekintetében ne éljen elővásárlási jogával.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
143/2012. (XI. 27.) KT HATÁROZAT
Elővásárlási jog gyakorlásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Bartók B. u. 19. sz. alatti ingatlan tekintetében nem él elővásárlási jogával.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      értelem szerint
 
 
Boros Lajosné dr. jegyző: Hernádnémeti, Rozmaring u. 30. sz. alatti ingatlana árverésre kerül. Az ingatlan értéke lakottan 6.000.000 Ft.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester nem javasolja, hogy az önkormányzat éljen elővásárlási jogával. Ezt követően szavazásra teszi fel, hogy az Önkormányzat a Hernádnémeti, Rozmaring u. 30. sz. alatti ingatlan tekintetében ne éljen elővásárlási jogával.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
144/2012. (XI. 27.) KT HATÁROZAT
Elővásárlási jog gyakorlásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Rozmaring u. 30. sz. alatti ingatlan tekintetében nem él elővásárlási jogával.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      értelem szerint
 
 
Boros Lajosné dr. jegyző: Hernádnémeti, Arany J. u. 12. sz. alatti ingatlana árverésre kerül. Az ingatlan értéke lakottan 1.500.000 Ft.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester nem javasolja, hogy az önkormányzat éljen elővásárlási jogával. Ezt követően szavazásra teszi fel, hogy az Önkormányzat a Hernádnémeti, Arany J. u. 12. sz. alatti ingatlan tekintetében ne éljen elővásárlási jogával.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
145/2012. (XI. 27.) KT HATÁROZAT
Elővásárlási jog gyakorlásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Arany J. u. 12. sz. alatti ingatlan tekintetében nem él elővásárlási jogával.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      értelem szerint
 
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte a tévénézők figyelmét, arra való hivatkozással, hogy a most meghozandó döntések személyi kérdéseket érintenek, ezért az Ötv. 12. §. (4) bek. a) pontjára való hivatkozással zárt ülést rendelt el 21:07 órakor.
 
A képviselő-testület tagjai, és a jegyző folytatta tovább a tanácskozást. Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.
 
 
 
 
Kmf.
 
 
 
 
Dr. Orosz Zsolt                                                                                            Boros Lajosné dr.
 polgármester                                                                                                        jegyző
 
 
 
 
 
 
Farkas Zoltán                                                                                              Forgács István
   hitelesítő                                                                                                      hitelesítő
 
 
 

JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumok