Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2009. június 23.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

 

Száma: 1-7/2009.

 

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. június 23-án megtartott soros üléséről.

 

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Balla Ferenc, Farkas Győző, Fésűs Nándor, Fukk Sándor József, Gilányiné Nagy Orsolya, Karajz Ottó György, Nagy László, Répási János, Répási Lajos és Szűcs Róbert önkormányzati képviselők.

 

Igazoltan távol van: Lipták Zoltán képviselő

 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

 

Boros Lajosné dr. jegyző

Madzinné Nagy Anikó mb. főigazgató

Kerekes Jánosné óvodavezető

Fésűsné Brosch Andrea HAK vezetője

Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó

dr. Csorba Szilvia

Jakkel István

 

Érdeklődő: 6 fő

 

dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket és az érdeklődőket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ezt követően tett javaslatot a testületi ülés napirendjére, egyben a jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolta Fukk Sándor József és Farkas Győző képviselőket.

 

N a p i r e n d :

 

 

1.       Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napköziotthonos Óvoda főigazgatójának megválasztása

Előterjesztő: polgármester

 

2.       Tájékoztató a vállalkozási formában végzett önkormányzati feladatok ellátásáról (konyha, takarítás, fogorvosi ellátás, gyermekorvosi ellátás)

Előterjesztő: polgármester

 

3.       Beszámoló a Közoktatási Társulás tapasztalatairól

Előterjesztő: polgármester

 

4.       Belsőellenőrzési jelentés megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

 

5.       Egyéb indítványok, javaslatok

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag, kézfelemeléssel, határozathozatal nélkül, jóváhagyólag tudomásul vette a napirendre és a hitelesítők személyére tett javaslatot.

 

 

  1. Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napköziotthonos Óvoda főigazgatójának megválasztása

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a főigazgatói álláshelyre két pályázat érkezett. A kiírási feltételeknek mindkét pályázat megfelelt. Az érintett szervezetek értékelték Madzinné Nagy Anikó és Hajdú István pályázatát. Hajdú István azonban nem ment el az iskolai meghallgatásra. A pályázó a mai nap folyamán e-mailt küldött, melyben értesítette, hogy nem tud részt venni a meghallgatáson, egyben vissza is vonja a pályázatát. Javasolja, hogy hallgassák meg Madzinné Nagy Anikó pályázót.

 

Madzinné Nagy Anikó pályázó kéri nyílt ülésen történő meghallgatását.

 

Madzinné Nagy Anikó ezt követően tömören összefoglalja az elmúlt tanév munkáját. A közoktatási társulás létrehozásával nem tudták mit vállalnak magukra. Nagyon sok plusz munkát jelentett és jelent. Át kellett dolgozni a Szervezeti és Működési Szabályzatot, az Alapító Okiratot, az Esélyegyenlőségi Tervet és a Minőségirányítási Programot. Ide került egy másik község, akikkel próbálnak összeszokni. A csanálosi intézményvezetőkkel napi kapcsolatban vannak. Májusban az Oktatási Hivatal négy munkatársa végezte az ellenőrzést. Az ellenőrzés megerősítette, hogy rendben mennek a dolgok. Az ellenőrök megállapították, hogy jól végzik a társulásban a munkájukat. A pályázatokon közösen indulnak. Ha a társulásból kilépne valamelyik fél, akkor vissza kell fizetni a megnyert összeget. Emberileg is közeledik egymáshoz a két nevelőtestület. Részt vesznek egymás rendezvényein, közös kirándulást szerveztek Vác – Vácrátótra, amely nagyon jól sikerült.

 

 

dr. Orosz Zsolt polgármester arra való hivatkozással, hogy a most meghozandó döntés személyi kérdéseket érint, ezért az Ötv. 12. §. (4) bek. a) pontjára való hivatkozással zárt ülést rendelt el 16.30 órakor. Felkérte a meghívottakat, hogy távozzanak a tanácskozó teremből, így csak a képviselő-testület tagjai, és a jegyző folytatta tovább a tanácskozást. Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

 

dr. Orosz Zsolt polgármester a zárt ülés befejezése után 18.30 órakor elrendelte, hogy a képviselő-testület ezt követően nyílt ülés formájában tárgyalja a napirend szerinti ügyeket.

 

 

dr. Orosz Zsolt polgármester ismerteti a képviselő-testület döntését, mely szerint Madzinné Nagy Anikót 5 évre megbízza az Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napköziotthonos Óvoda főigazgatójának.

Elmondja még, hogy az Oktatási Hivatal ellenőrzésének megállapításai is azt bizonyítják, hogy eredményesen és jól folyik a munka az iskolában.

 

Madzinné Nagy Anikó megköszönte a képviselők bizalmát.

 

16.50 órakor a tantestület tagjai elhagyják az üléstermet.

 

 

  1. Tájékoztató a vállalkozási formában végzett önkormányzati feladatok ellátásáról (konyha, takarítás, fogorvosi ellátás, gyermekorvosi ellátás)

 

2.1. Fogorvosi ellátás (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

dr. Orosz Zsolt polgármester kéri dr. Csorba Szilvia doktornőt tájékoztassa a képviselő-testületet fogorvosi ellátásról.

 

dr. Csorba Szilvia fogorvos az írásbeli beszámolóját ismerteti:

2007. február 01.-től látja el Hernádnémetiben a fogászati alapellátást vállalkozói formában. Az asszisztense rendelkezik a szükséges fogászati szakasszisztensi végzettséggel, akit napi 6 órában foglalkoztat. A praxis megvásárlása után igyekezett önerőből a rendelőt felújítani, szépíteni (új kezelőegység vásárlása, korszerű anyagok és eszközök beszerzése, a rendelő bútorzatának felújítása, új számítógép és nyomtató vásárlása, stb.). A fogászati ellátás területi alapon történik. Összesen ez Hernádkakkal együtt 5462 főt jelent. A rendelő átvétele után megemelkedett a betegforgalom. Az éves beteglétszám a korábbi 1-2000 számról 3000 esetszám fölé emelkedett, ehhez hozzájárult az iskolafogászat fellendülése.

2008-ban komoly szigorítások is bevezetésre kerültek a fogászati alapellátásban. Az OEP maximálta a havi teljesítményt, heti 30 óra rendelési időt biztosít. Az időn felüli kezeléseket nem finanszírozza a TB. Ennek következtében csökkent az ellátható betegek száma és nőt a várakozási idő. A TAJ szám alapján ellenőrizni kell a befizetett egészségbiztosítási járulék tényét. Azonban a jogviszony meglététől függetlenül is ellátást kell biztosítaniuk. Elszámolási nyilatkozat adása kötelező minden kezelés után, mely tájékoztatást ad a kezelés értékéről. Ezek a változások plusz adminisztrációs terheket jelentenek, melyek a rendelés lelassulását eredményezték, így a betegek kérésére heti 2 alkalommal TB által nem finanszírozott magánrendelésbe kezdett.

2009. elején módosult a rendelés terhessége utolsó hónapjaira megbízási szerződéssel dr. Bodnár Orsolya vette át a helyét és az ő visszatérésig marad is.

Jövőben céljai között szerepel a rendszeres szűrővizsgálatok végzése, és a kezelések elkezdése az óvodában és az iskolában, ehhez ha lehetséges az állami támogatások megpályázása. Pár éven belül az önkormányzati tulajdonú hőlégsterilizálót le kell majd cserélni az eu-szabványnak megfelelő autoklávokra. Kéri, hogyha lehetőség van rá a váró ajtaját hangszigetelt ajtóra cseréljék le, mert a kezelés minden lépése kihallatszik a váróba. Jó lenne egy tisztító jellegű festést végezni a rendelőbe, amihez kéri az önkormányzat segítségét és egy automata mosógép vízvezeték-szerelési munkálatainak elvégzéséhez is. Szeretné az önkormányzattal kötött szerződését módosítani, ugyanis az új kezelőegység nem hálózati vizet használ, hanem gyógyszertári tisztított vizet, ezért a vízdíjat módosítani szeretné. Megköszöni, amiért az önkormányzat a nyílászárókat kicserélte a rendelőn.

Végezetül elmondja, hogy bármilyen egészségházat érintő pályázatban gondolkodik az önkormányzat, így abban ő partner.

 

 

dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi, hogy az iskolafogászattal kapcsolatosan mire gondol?

 

dr. Csorba Szilvia: Anyagok, eszközök támogatására gondol, hogy az óvodában és az iskolában a gyerekeknek be tudja mutatni a fogápolással kapcsolatos feladatokat.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy bármilyen pályázatban részt venne az önkormányzat, ha lehetőség van rá, legyen az a nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, vagy tetőfelújítás. A termosztát felszerelése még nem oldja meg a pazarlást, mert más hőmérséklet szükséges a fogászaton, más a gyermekorvosi rendelőben és a tanácsadóban.

 

Répási Lajos képviselő online jogviszony ellenőrzéssel kapcsolatosan kérdezi, hogy mi van akkor, ha beteg nem fizet egészségbiztosítási járulékot?

 

dr. Csorba Szilvia: Akinek nincs biztosítási jogviszonya akkor azt az egészségpénztár továbbítja az APEH felé és majd ők behajtják a járulékot. Ha valami oknál fogva nem működik az online rendszer a rendelőben, akkor áll a rendelés, mert csak az elszámolási nyilatkozat kiadása után ellenőrizhet új TAJ számot.

 

Nagy László képviselő megjegyzi, hogy a biztosítási jogviszonnyal nem rendelkező tulajdonképpen elveszi az időt a biztosítással rendelkező betegtől.

 

dr. Csorba Szilvia létszám növekedéssel kapcsolatosan elmondja, hogy 3000 fő feletti körzet esetében nem nő a finanszírozás.

 

Egyéb kérdés hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a fogászati ellátásról szóló beszámoló elfogadását.

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

56/2009. (VI. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: beszámoló a fogorvosi ellátásról

 

A képviselő-testület a fogorvosi ellátásról szóló tájékoztatót elfogadta.

 

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

 

dr. Csorba Szilvia az üléstermet elhagyta.

 

 

2.2. Jakkel és Társa Kft. beszámolója a konyha (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi Jakkel Istvánt a kft. ügyvezetőjét, hogy beszámolóját kívánja-e kiegészíteni.

 

Jakkel István elmondja, hogy a nagy esőzés miatt áll a konyha udvarán a víz, kellene vagy 3-4 kocsi kavics vagy kő, hogy a gödröket betömje, ne a sárba járjanak.

Személyi változás is történt a konyhán, ugyanis Franczúz Tamás elment, új dolgozót azonban nem vett fel, konyhán belül sikerült megoldani a dolgozó pótlását. Folyamatosan vásárol rozsdamentes edényeket, lecseréli az alumínium edényeket. Új hűtőket vásárolt, zsámolyt vett, elromlott az üst azt meg kellett javítani.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester kéri képviselőtársait, hogy ha van kérdésük, akkor azt tegyék fel.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

57/2009. (VI. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: Jakkel és Társa Kft. beszámolójának elfogadása

 

A képviselő-testület a vállalkozásban végzett konyha üzemeltetéséről szóló tájékoztatót elfogadta.

 

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

Jakkel István az üléstermet elhagyta.

 

 

2.3. Gyermekorvosi ellátás (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a gyermekorvos egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott eljönni a testületi ülésre. Kéri, hogy a beszámolóval kapcsolatos észrevételeiket tegyék meg.

 

Fésűs Nándor képviselő kérdezi igazgató asszonyt, hogy volt-e olyan eset, amikor a gyermekorvos nem látta a gyereket, mert a kártya nem nála van?

 

Madzinné Nagy Anikó mb. főigazgató elmondja, hogy volt olyan eset, amikor a gyerekek versenyre mentek és nem akarta annak a gyereknek a papírját aláírni akinek a kártyája nem nála van. Erre az esetre korábban került sor, azóta rendben zajlanak a vizsgálatok.

 

Fukk Sándor József képviselő kérdezi, hogy a bölcsőde orvosi feladatokat is doktor úr fogja ellátni?

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a bölcsődébe hetente egyszer fog elmenni és megnézi a gyerekeket.

 

 

Kerekes Jánosné óvodavezető elmondja, hogy neki sok vitája van doktor úrral. Megjegyzést tesz azokra, akiknek nem nála van a kártyája. Májusban kellene megszűrnie a nagycsoportos gyerekeket, hogy már az iskolai beiratkozáskor meglegyen az eredmény, de ő nyáron akarja ezeket a vizsgálatokat elvégezni, akkor már késő, mert nem jár a gyerekek nagy része óvodába. A védőnők megcsinálnak mindent, lemérik a gyerekeket, neki már csak meghallgatásukat kell elvégezni és a kisfiúkat megnézni.

 

Ezt követően dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi föl a gyermekorvosi ellátásról szóló beszámoló elfogadását, azzal hogy a doktor úr figyelmét fel kell hívni arra, hogy az óvodában a gyerekek vizsgálatát időben végezze el.

 

 

A képviselő-testület kézfelemeléssel, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

58/2009. (VI. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: beszámoló a gyermekorvosi ellátásról

 

A képviselő-testület a gyermekorvosi ellátásról szóló tájékoztatót elfogadta azzal, hogy a gyermekorvos a nagycsoportos gyermekek vizsgálatát még az iskolai beiratkozás előtt végezze el.

 

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

2.4. Takarítás (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi Répási Jánost a Toyoga Kft. ügyvezetőjét, hogy beszámolóját kívánja-e kiegészíteni?

 

Répási János elmondja, hogy 10 dolgozója végzi az intézményekben a takarítást. A kastélyba a könyvtár miatt fel kell, hogy vegyen majd egy dolgozót, akit 4-6 órában fog foglalkoztatni. A gyerekek tönkre teszik a tisztító kocsit, ráülnek, lökdösik és az elreped, eltörik. Az is gondot jelent, hogy a gyerekek nem tudják használni a mellékhelyiséget. Az egészségház, mivel egész nap nyitva van, a buszmegállóból is bemennek illetéktelen személyek és a termosztátot ők is elállítják. Javasolja egy olyan automata szabályozó beszerelését, amihez a betegek, vagy az oda betévedő személyek nem tudnak hozzáférni, nem tudják átállítani.

 

Fukk Sándor József képviselő kérdezi, hogy az étkező bejárati részénél a WC kihez tartozik? Ottjártakor szemetes volt a hátsó feljáró.

 

Répási János: A konyhához tartozik. Szerinte a járdát letakarítani, a szemetest kiüríteni nem sokból tart. Az étkező WC-je be van csukva, a kulcsa pedig a konyhán található.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a WC-t azért zárják kulcsra, mert az ott ebédelő gyerekek a nem rendeltetésszerű használattal jelentős károkat okoznak.

 

Gilányiné Nagy Orsolya képviselő szerint jó lenne, ha az étkezőben működne a WC, felügyeletet kell biztosítani. Mivel a konyhán ott van a kulcs, adják oda az iskolaotthonos gyerekeknek és, ha végeztek a gyerekek vigyék vissza a konyhára a kulcsot.

 

Fukk Sándor József képviselő kérdezi, hogyan folyik az ebédeltetés, egy vagy több pedagógus van a gyerekekkel?

 

Madzinné Nagy Anikó mb. főigazgató elmondja, hogy egy tanár van a gyerekekkel az ebédlőben, nem várható el tőle, hogy kimenjen egyenként a gyerekekkel a WC-re, mert akkor ki vigyáz a többiekre. Feljelentés is volt már ezzel kapcsolatosan, hogy női nevelő nem mehet be a fiú WC-be.

 

Fukk Sándor József képviselő elmondja, hogy az ebédlő bejárata előtti részt közhasznú munkással rendbe kellene tetetni, ugyanis hétvégén lesz a dalostalálkozó, és az iskolából átvonulók szép környezetet lássanak.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a közhasznú munkások a buszmegállók környékét is átnézik, ott is felszedik a szemetet, majd bemennek akkor a kastély udvarra is, és ott is összeszedik a szemetet.

 

Madzinné Nagy Anikó elmondja, hogy a közhasznúsokkal nem olyan dolgozni, mint a rendes alkalmazottakkal. Ezen dolgozókat folyamatosan szükséges ellenőrizni, hogy a kiadott feladatot elvégezzék.

 

Szűcs Róbert képviselő megjegyzi, hogy a konyha bejáratánál a természet ellenünk dolgozik, mert oda hordja a szél a szemetet.

Elmondja továbbá, hogy a kollegái barátságból ebédeltetnek, nem hagyhatják ott a gyerekeket sem az ebédlőben, az ebédelés jobban igényli a nevelő jelenlétét, mint a WC-re kísérgetés. A kulcs elkérését jónak tartja, mert az egy visszatartó erő is lehet, hogy feleslegesen ne rohangáljanak a WC-re a gyerekek.

 

Egyéb hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi a takarításról szóló beszámoló elfogadását.

 

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

59/2009. (VI. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: beszámoló a takarítási feladatok ellátásáról

 

A képviselő-testület a takarítási feladatok ellátásról szóló tájékoztatót elfogadta.

 

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja képviselőtársait, hogy a benyújtott IKSZT pályázattal kapcsolatosan értesítették az önkormányzatot, hogy elnyertük a címet. Ez egy 50 millió Ft értékű pályázat, melyben a külső területet, a parkot rendbe lehetne tenni és berendezési eszközök is beszerzésre kerülnének. Ebből az összegből ezeket meg lehetne valósítani, ezáltal otthonosabbá tenné a területet. Már csak az összeg megérkezésére várnak, de az időpont bizonytalan, átcsúszhat jövő évre is.

Fésűs Nándor képviselő úgy értesült, hogy a pénz meg van csak még várnak a kifizetéssel.

 

 

  1. Beszámoló a Közoktatási Társulás tapasztalatairól (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a társulást 2008-ban azzal a céllal hozták létre, hogy az érintett önkormányzatok az oktatási intézményeik működtetéséhez plusz anyagi forrást biztosítsanak. Az intézmények között rendszeres a kapcsolat, mindkét önkormányzat elégedett a társulással. Hernádnémeti Önkormányzata az alapnormatívát kapja, amely közel 24 millió Ft évente. Újcsanálos Önkormányzata az alapnormatíván felül az óvodára, mint tagintézményre további kiegészítő normatívát kap, mintegy 6,5 millió Ft-ot évente.  A mi felelősségünk, hogy milyen szinten folyik az oktatás. A jó ötleteket meg lehet valósítani. A változás a székhelyintézmény vezetői, valamint a pénzügynek, jegyzőknek, jelent többletmunkát. Két ellenőrzés is volt az eltelt időszakban. A belsőellenőrök mindent rendben találtak. Az Oktatási Minisztérium vizsgálata során azt kifogásolta, hogy néhány tantárgy tekintetében nem szakképzett tanár végezte az oktatást, szeptember 1.-ig kaptunk haladékot ennek rendezésére. 25.000 Ft-os büntetést kaptunk ezért. Az áttanítás megoldást jelentene a rajz, a technika és a kémia tantárgyak oktatásában, ezt a két intézmény meg tudná oldani.

Véleménye szerint a társulás jól, mindenki megelégedésére működik.

Kéri képviselőtársait tegyék fel a beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket, észrevételeiket.

 

Szűcs Róbert képviselő véleménye szerint jó az iskola szakos ellátottsága, nincs problémája az intézménnyel. Nagyon kevés óraszámban oktatják a jelzett tantárgyakat. A főiskolákon kevesen végeznek azonban kémia szakos tanárként. Erre talán a természettudományi blokk kialakítása lehet a megoldás.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy nem ésszerű így az oktatás, de a jogszabályi előírásokat teljesíteni kell. A kisebb iskoláknál véleménye szerint még nagyobb a probléma.

Havonta adjuk a jelentést a tagintézményeknek a bizalom, a korrektség szellemében, ebből láthatják, hogy állnak. Ez bizalomnövelő dolog.

Megkérdezi Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadót, hogy kiegészíti-e az elmondottakat.

 

Pappné Kiss Valéria elmondja, hogy a táblázatban a bevételek elkülönítve szerepelnek. Újcsanálos tekintetében a dolgozóknak a bére és járulékai név szerint forintra kiszámolva kerülnek bele a havi elszámolásba. Ebből következik, hogy a lehető legpontosabb az elszámolás a két település között.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a társulási ülésen felhívták a figyelmet arra, hogy mely tagintézmények nem jöttek ki a normatívából és kérték, hogy erre a jövőben jobban figyeljenek oda, tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Újcsanálos a társulásban tagintézményként plusz normatívát is igénybe tud venni. A csanálosi gyerekek Hernádnémetiben úszásoktatáson is részt vettek.

 

Kerekes Jánosné óvodavezető: Szakmailag nagy volt a lemaradás a csanálosi tagintézményben, köszönik a segítséget, amit nyújtottak nekik. Egy év alatt sikerült felzárkóztatni az intézményt. A polgármester úr és a jegyző asszony is nagyon örül a társulásnak.

 

Ezt követően dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi föl a közoktatási társulás tapasztalatairól szóló beszámoló elfogadását.

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

60/2009. (VI. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: beszámoló a közoktatási társulás tapasztalatairól

 

A képviselő-testület a közoktatási társulás tapasztalatairól szóló beszámolót elfogadta.

 

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

  1. Belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a vizsgálatot végzők a közoktatási társulás működését vizsgálták, anyagi kötelezettséget nem állapítottak meg. Javaslataik között szerepel, hogy a Társulási Tanács fogadja el az SZMSZ-ét, javaslatot tettek az élelmezés kérdésének megoldására, illetve az elszámolási időszak módosítására.

 

A prémiumévek programban résztvevő alkalmazottak elszámolásához igazodva negyedéves elszámolási időszakot ajánlottak.

 

Fésűs Nándor a Pénzügyi Bizottság elnöke nem tud hozzáfűzni a belső ellenőrzési jelentéshez semmit, abban minden le van írva, a javaslatokat a társulási megállapodásba be kell építeni. Véleménye szerint mindenképpen jó döntés volt, amikor Újcsanálossal létrehozták a közoktatási társulást. A leírtakból is kiolvasható, hogy szépen dolgozik együtt a két település a társulás működtetése területén.

 

Boros Lajosné dr. jegyző felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy a javaslatok elfogadása a társulási megállapodás módosítását eredményezi, annak elfogadása minősített többséget igényel.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a közoktatási társulás társulási tanácsa már az alakuló ülésén rögzítette az SZMSZ tartalmát, azt elfogadta, csak még legépelt formában nem tudták a belső ellenőrzést végzők rendelkezésére bocsátani.

 

Ezt követően javaslatot tesz a belső ellenőrzési jelentés elfogadására, azzal hogy a társulási megállapodásba kerüljenek bele a módosítások.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatokat:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

61/2009. (VI. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: belső ellenőrzési jelentés elfogadása

 

A képviselő-testület megtárgyalta a belsőellenőrzési jelentést és az abban foglaltakat tudomásul vette.

 

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

62/2009. (VI. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: Hernádnémeti Újcsanálos Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

 

A képviselő-testület a Hernádnémeti Újcsanálos Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint fogadta el:

·         Amennyiben az éves összesítés elkészítésekor a tényadatok ismeretében a havonkénti –tervadatokon alapuló- elszámolások összesítésétől eltérés mutatkozik, azt a zárszámadás elfogadását követően oly módon rendezik a társult települések, hogy a feladatellátási helyre kimutatott normatíva bevételek elszámolási eredményének előjelének megfelelően az adott feladellátási hely szerint illetékes önkormányzat fedezi vagy illeti meg. (5.4)

·         Az elszámolás gyakorisága: negyedévente történjen, a tárgyidőszakot követő hónap végéig, a megelőző időszakra vonatkozóan (5.6)

·         A kistérségi támogatások elszámolása, illetve megosztása a bejáró gyermekek/tanulók száma alapján történik.(5.2)

·         5.6 pont az alábbi bekezdéssel egészül ki: a társult települések az étkeztetést feladellátási helyenként önállóan biztosítják a feladatellátási hely szerinti önkormányzat területén, megállapodás alapján.

 

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

Nagy László és Szűcs Róbert képviselők elhagyják az üléstermet.

 

5. Egyebek

 

5.1. Piactér bérleti szerződésének módosítása

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a piacteret ketten bérelték, jelenleg jogutódként Barna Imréné folytatta tovább a bérleti jogviszony. Most azonban fel kívánja bontani a szerződést, április 30.-ával, a bérlőtársával ugyanis nem tudnak megegyezni.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester: Ha felbontják a szerződést, akkor csak Fésűs Ernővel köt az önkormányzat bérleti szerződést. Véleménye szerint Barna Imréné a felmondás beadás napjáig fizesse be a bérleti díjat. Tehát június 10-én adta be a kérelmét, így a bérleti szerződés megkötésétől a kérelem beérkezéséig fizesse be a díjat. Ezt követően Fésűs Ernő fogja egyedül fizetni a bérleti díjat.

 

Ezt követően a képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

63/2009. (VI. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: piactér bérleti szerződése

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a „Piactér” bérletére vonatkozó szerződést akként módosítja, hogy 2009. június 10. napjával tudomásul veszi Barna Imréné részéről a bérleti szerződés felmondását, így 2009. június 11. napjától a megjelölt helyszínt kizárólag Fésűs Ernő bérli. Barna Imrénét a felmondás napjáig terheli a bérleti díj fizetési kötelezettség.

 

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

 

Nagy László és Szűcs Róbert képviselők visszaérkeznek az ülésterembe.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester arra való hivatkozással, hogy a most meghozandó döntés személyi kérdéseket érint, ezért az Ötv. 12. §. (4) bek. a) pontjára való hivatkozással zárt ülést rendelt el 17.40 órakor.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester a zárt ülés befejezése után 18.30 órakor elrendelte, hogy a képviselő-testület ezt követően nyílt ülés formájában tárgyalja a napirend szerinti ügyeket.

 

 

5.9. Tájékoztató a református és a katolikus templom megvilágításáról

 

dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselőtársait, hogy a testületi ülés után felvette a kapcsolatot az ÉMÁSZ-szal a református és a katolikus templom megvilágítása ügyen. A két templom megvilágításának fogyasztását a község fogja fizetni. A református templom megvilágítása már megtörtént, a katolikus templom szerelésére később kerül sor.

Ezt követően felolvassa a nagytiszteletű asszony levelét, melyben köszöni a képviselő-testület együttműködését, hogy a templom kivilágítása megvalósult, külön köszöni a képviselők pénzzel történő támogatását.

 

Szűcs Róbert képviselő elmondja, hogy ő volt a templomok kivilágításával kapcsolatosan a kezdeményező. Balla Ferenc, Karajz Ottó György és Nagy László képviselőtársai támogatásával pedig meg is valósult. Nagy László szakmailag megnézte, hogy hogyan valósítható meg a terv.

 

Nagy László képviselő elmondja, hogy a katolikus templom megvilágításához a 3 lámpatest beszerzésre került, szerelésre vár. A búcsúra elkészül a megvilágítás.

 

 

Répási János képviselő elmondja, hogy szombaton este a Jókai utcáról nagyon hangosan felhallatszott a zene. Szólt a rendőrségnek 11.00 óra körül, de nem jöttek ki. Még hajnalba is lehetett hallani a zenét.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy este 10.00 óra után nincs jogszabály a csendháborításra a hangos zene miatt. Meg fogja nézni a jogszabályi hátteret, hogy helyileg hogyan lehetne szabályozni a kérdést.

 

Szűcs Róbert képviselő kérdezi, hogy van-e lehetőség a kuka kisebb méretre történő cserélésére, ezáltal a szemétdíj csökkentésére?

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az AVE Kft-vel kötött szerződés alapján be van határolva az, hogy a településen hány kisméretű kuka lehet. Nálunk 120 literes kukák vannak átlagban, és 65 év feletti egyedülálló igényelhet 60 literes kukát.

 

Szűcs Róbert képviselő javasolja, hogy Bőcs felől - a Rákóczi úton - a falu elején helyezzenek el sebességkorlátozó táblát, mert az egy veszélyes kanyar, és a sofőrök nem veszik komolyan. Példa erre a mostanában történt baleset is.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a bőcsi önkormányzatnak kellene kezdeményezni a közútkezelőnél, mert az már bőcsi terület. Tudomása szerint a baleseteket ittas járművezetők okozták.

 

Szűcs Róbert képviselő javasolja, hogy akkor küldjenek egy figyelemfelhívó levelet.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy faluban a 40-es táblák leszerelését levélben kérték a közútkezelőtől, még mai napig nem válaszoltak, nagyon hosszadalmas dolog.

 

Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy a kenyérgyárnál a Stop tábla eltűnt.

Több szőlősgazda jelezte már, hogy a szőlőjükben kikaparták a krumplit. A rendőröknek is szóltak. Hogyha egész nap a szőlőhegyen járőröznének, akkor is lopnának.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az „Út a munkához” programban alkalmaznak 4 embert, akik járőröznek éjszakánként. Kiegészítik még július elsejétől4 fővel, hogy nappal kifejezetten a szőlőhegyen járőrözzenek.

 

Balla Ferenc képviselő javasolja, hogy az óvodában és az iskolában az oktatás szervezését támogassa valamivel a testület, mert nagyon rossz a közlekedési morál a településen. Próbálják meg már óvodás korban elkezdeni a közlekedéssel való ismerkedést a gyerekek.

 

Madzinné Nagy Anikó mb. igazgató elmondja, hogy az iskolarendőrük Juhász Tamás, rajta keresztül már kérték egy ilyen oktatás megszervezését a rendőrségtől. A Megyei Rendőrkapitányság illetékes osztálya először felvilágosítást fog tartani és utána pedig oktatást szerveznek. De még nem jeleztek vissza, hogy mindez mikor lesz.

 

Répási János képviselő kérdezi, hogy a Pannon torony bérleti díjával kapcsolatosan visszajeleztek-e már?

 

dr. Orosz Zsolt polgármester: A testületi határozatot elküldték részükre, azonban még nem jeleztek vissza. Vagy elviszik a tornyot, vagy több bérleti díjat fizetnek érte.

 

Fukk Sándor József képviselő kérdezi, hogy 2 hónappal ezelőtt hoztak egy határozatot önkormányzati tulajdonú területen lévő épület lebontásáról, mi történt azóta?

Úgy vette észre, hogy a szilvásból is el van kerítve egy darab, ami már önkormányzati terület.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy megelőzték az önkormányzatot, és beleköltöztek. Felszólítás ellenére sem mentek ki a lakásból a beköltözők. A rendőrök sem tudtak segíteni. Azt mondták, hogy kérjünk karhatalmat. Ebből fizikai atrocitás is lehet. Jegyző Asszonynak volt egy javaslata, hogy szedjünk tőlük közterület használati díjat.

 

Nagy László képviselő kérdezi, hogy hogyan halad a COOP áruház ügye?

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a szerződés aláírására hamarosan sor fog kerülni.

 

Fukk Sándor József képviselő elmondja, hogy megjelent egy könyv Bőcsön a település történetéről, melyet Nagy Katalin szerkesztett. Darabonként 800-1.000 Ft-ba kerül önköltségi áron. A pedagógusok és a ballagó 8.-osok is kaptak egy-egy tiszteletpéldányt. 1990-ig írja le a könyvben Bőcs történetét.

 

Répási János képviselő kérdezi, hogy mi van a sportegyesülettel, ki az elnök?

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy két éve választották meg Végső Zoltánt a sportegyesület elnökévé. Azonban a Cégbíróságnál mind a mai napig nem került átvezetésre. A múlt hónapban a támogatási összegükből szeretett volna ismét felvenni. Ekkor kérte tőle, hogy igazolja, hogy ő az elnök. Nem tudta igazolni, elmondta, hogy ezt még nem rendezte le, igy nem engedték neki felvenni a fennmaradó támogatási összeget. Írásban is megkeresték Végső Zoltánt, hogy 30 napon belül mutassa be a cégkivonatot. 2 év alatt nem tudta lerendezni, hogy a Cégbíróságnál ő szerepeljen elnökként, ezért nem a testület a hibás. A felvett támogatási összeget vissza kell, hogy fizesse. Nem enged több pénzt kifizetni az egyesület részére, míg nem teljesülnek a képviselő-testület döntésében meghatározott feltételek.

 

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte a jelenlétet és a testületi ülést bezárta.

 

 

 

Kmf.

 

 

 

 

dr. Orosz Zsolt                                                                         Boros Lajosné dr.

polgármester                                                                                               jegyző

 

 

 

 

Fukk Sándor József                                                                             Farkas Győző

      hitelesítő                                                                                            hitelesítő


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumok