Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2009. október 19.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

 

 

Száma: 1-11/2009.

 

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. október 19-én megtartott soron kívüli üléséről.

 

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Győző, Fésűs Nándor, Fukk Sándor József, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László, Répási János és Répási Lajos önkormányzati képviselők.

 

Igazoltan távol vannak: Balla Ferenc, Gilányiné Nagy Orsolya, Szűcs Róbert önkormányzati képviselők

 

 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

 

Boros Lajosné dr. jegyző

 

 

dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ezt követően tett javaslatot a testületi ülés napirendjére, egyben a jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolta Lipták Zoltán és Répási János képviselőket.

 

N a p i r e n d :

 

1.       Kompetencia alapú oktatás és intézményi innováció megvalósítása Hernádnémeti Általános Iskolában és tagintézményeiben a TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0170 projekthez kapcsolódó oktatási és továbbképzési szolgáltatások, valamint a kapcsolódó szakértői szolgáltatások nyújtása vállalkozói szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárásról szóló döntés

Előterjesztő: Répási Lajos Közbeszerzési Bíráló Bizottság Elnöke

 

2.       Egyebek

Előterjesztő: polgármester

 

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag, kézfelemeléssel, határozathozatal nélkül, jóváhagyólag tudomásul vette a napirendre és a hitelesítők személyére tett javaslatot.

 

 

  1. Kompetencia alapú oktatás és intézményi innováció megvalósítása Hernádnémeti Általános Iskolában és tagintézményeiben a TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0170 projekthez kapcsolódó oktatási és továbbképzési szolgáltatások, valamint a kapcsolódó szakértői szolgáltatások nyújtása vállalkozói szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárásról szóló döntés

 

dr. Orosz Zsolt polgármester ismerteti a döntés előkészítés előzményeit, a TÁMOP 3.1.4 pályázati kiíráson az iskola sikeresen vett részt, a pályázat eredményeként közel 52 millió Ft-os pályázati támogatást nyert el a kompetencia alapú oktatás és intézményi innováció megvalósítására. A Közbeszerzési Törvény hatálya alá esik a projekt pedagógus továbbképzési és oktatási, illetve szaktanácsadói tevékenység megrendelésére vonatkozó részei. A közbeszerzés szabályos lefolytatása érdekében a képviselő-testület nyári ülésszakán elfogadta az új közbeszerzési szabályzatát.

 

Répási Lajos előterjesztő elmondja, hogy a közbeszerzési pályázati kiírásra egy ajánlat érkezett. A bemutatott bontási jegyzőkönyvben foglaltaknak megfelelően szabályszerűen lezajlott az előkészítő eljárás, a beérkezett pályázat megfelel a kiírásban foglaltaknak, ezért elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester: az ajánlatban szereplő összegek is megfelelnek a TÁMOP-os pályázat keretében rendelkezésre álló forrásaiknak. Ennek az ajánlatbeli összetétele a pedagógus-továbbképzési és oktatási tevékenység megvalósítására 11.720.000 Ft-os, a szaktanácsadói tevékenység megvalósítására 7.940.000 Ft-os ajánlatot tett az ajánlatot benyújtó Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft.

 

Répási János képviselő kérdése, hogy az ajánlat értékelésében a kontaktórák számának 70 %-ra történő módosítása mit jelent?

 

dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy a pályázati ajánlatban foglaltakhoz képest ez a szaktanácsadói órák számának emelkedését jelenti, mivel az ajánlat megvitatása során változatlan költség mellett sikerült elérni, hogy az ajánlattevő az ajánlat első oldal 6. pontjában szereplő 477 kontaktóra helyett 577 óra megtartását vállalta.

 

Fésűs Nándor képviselő kérdezi, hogy az elhangzottakon kívül mire lehet még fordítani az elnyert pályázati támogatást?

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy dologi kiadások, eszközvásárlásra, illetve bérekre lehet fordítani a fennmaradó összeget.

 

Lipták Zoltán képviselő javasolja, hogy a szerződés megkötése során Polgármester Úr részletkérdésekben tartsa szem előtt az önkormányzat érdekeit.

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

99/2009. (X. 19.) HATÁROZATA

Tárgy: Kompetencia alapú oktatás és intézményi innováció megvalósítása Hernádnémeti Általános Iskolában és tagintézményeiben a TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0170 projekthez kapcsolódó oktatási és továbbképzési szolgáltatások, valamint a kapcsolódó szakértői szolgáltatások nyújtása vállalkozói szerződés keretében tárgyú közbeszerzési eljárásról szóló döntés

 

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TÁMOP 3.1.4 jelű pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési felhívást és az azt alátámasztó dokumentációt jóváhagyja. Az elfogadott felhívásnak megfelelő Euron Tanácsadó és Szolgáltató kft. ajánlatát elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

 

Felelős:           polgármester

Határidő:         folyamatos

 

 

2. Tájékoztató Leader pályázatokról

 

dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja képviselőtársait, hogy október 1. és október 31. között van lehetőség benyújtani pályázatokat a Leader keretében. Többek között lehetőség van „energiaudvarok”, takarékos energiaellátás megvalósítására. Az iskolai alapítvány az iskola javára kíván ennek keretében pályázni.

 

Az önkormányzat részéről javasolja, hogy nyújtsanak be pályázatot az alábbi projektek megvalósítására: A pályázati tájékoztatón polgármestertársaival való megbeszélésen felmerült annak a lehetősége és igénye, hogy az illetékes akciócsoport területén lévő önkormányzatok iskoláinak tanulóifjúsága részére szervezzenek diákolimpiát, melynek egy-egy fordulója a települések valamelyikén kerülnek lebonyolításra. Emellett felmerült annak az igénye is, hogy a külföldi kapcsolattartás támogatásának keretén belül a testvérközségünkkel közösen kerüljön kidolgozásra egy projekt. Kéri a képviselő-testületet, hogy e két területen járuljanak hozzá a pályázat benyújtásához, illetve a programok részletes kidolgozásához.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

100/2009. (X. 19.) HATÁROZATA

Tárgy: Leader pályázat benyújtása

 

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy járjon el a Leader programok keretében diákolimpia és külföldi kapcsolattartás területein történő pályázat kidolgozásában és benyújtásában. A projekt megvalósításához önerőként az ÁFA összegének fedezetét biztosítja.

 

Felelős:           polgármester

Határidő:         2009. október 31.

 

 

 

 

Napirenden kívül:

Fésűs Nándor képviselő kérdezi, hogy a településen a patkányirtás megszervezése hol tart?

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a beérkezett két ajánlaton kívül a harmadik ajánlat elkészítése is folyamatban van. Sikerült felvennie a kapcsolatot egy műanyag dobozt gyártó céggel, melynek termékmintáját benyújtotta az ÁNTSZ felé szakmai véleményezésre. Az ajánlatok kérdésében valószínűleg a soros testületi ülésen lehet dönteni amennyiben megérkezik az ÁNTSZ szakvéleménye és a lebonyolításhoz nyújtott szakmai tájékoztatás. A harmadik ajánlatot nyújtó cég először próbairtást kíván végezni a méreg tesztelése érdekében, mivel véleményük szerint különböző területeken különféleképpen hatnak a patkányirtásra alkalmas szerek.

 

Egyéb kérdés hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte a jelenlétet és a testületi ülést bezárta.

 

 

 

 

Kmf.

 

 

 

 

dr. Orosz Zsolt                                                                         Boros Lajosné dr.

 polgármester                                                                                 jegyző

 

 

 

 

Lipták Zoltán                                                                                       Répási János

   hitelesítő                                                                                             hitelesítő

 

 

 

 


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumok