Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2012. március 27.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.
 
 
Száma: 1-4/2012.
 
 
J e g y z ő k ö n y v
 
 
Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. március 27-én megtartott soros üléséről.
 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Forgács István, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők
 
Távollévő nincs.
 
Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
 
Boros Lajosné dr. jegyző
Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó
 
Érdeklődő: 2 fő
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a soros ülésen a képviselő-testület tagjait, a Szociális és Egészségügyi Bizottság külsős tagját, az érdeklődőt, a Polgármesteri Hivatal pénzügyi főelőadóját és otthon a televízió előtt ülőket, akik végig kísérik a képviselő-testület munkáját. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert minden képviselő jelen van. Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítőinek Nagy László és Répási János képviselőket javasolja.
 
A képviselő-testület 5 Igen, 2 Nem szavazattal, határozathozatal nélkül tudomásul vette a napirendre és a hitelesítők személyére tett javaslatot.
 
N a p i r e n d :
 
 
                   Napirend előtt: Tájékoztató a korábban hozott határozatok végrehajtásáról
                        Előterjesztő: Polgármester
 
1.      A 2012. évben megtartott közmeghallgatáson elhangzottak megtárgyalása és a szükséges intézkedések meghatározása
Előterjesztő: Polgármester
 
2.      2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Polgármester
 
 
3.      Kirívóan közösségellenes magatartásról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Polgármester
 
4.      Szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Polgármester
 
5.      Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú Társulásban végzett munkáról
Előterjesztő: Polgármester
 
6.      Egyéb indítványok, javaslatok
 
 
Napirend előtt:
Dr. Orosz Zsolt polgármester napirend előtt tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy:
 
-          a közmeghallgatáson már elhangzott, hogy az önkormányzat pályázati úton nyert 2 db apríték kazánt. Elkezdődött a lakosságtól a gallyak, nyesedékek begyűjtése. Ezzel a lakosságnak is segítenek, mert nem kell gondoskodniuk azok elhelyezéséről, esetleg égetéséről. Természetesen ezzel csökkenni fog az önkormányzat fűtési költsége is az óvodában és az egészségházban. Az elmúlt héten beüzemelték az aprítógépet, elkezdték az összehordott gallyak, nyesedékek aprítását.
-          a kutyáját a lakos bárkivel beoltathatja, természetesen, aki erre jogosult. Kéri a lakosokat, hogy aki nem az összevezetéses oltáson oltatta be a kutyáját, az mutassa be a polgármesteri hivatalban az ügyintézőnek az oltási könyvet, hogy a nyilvántartásba be tudja vezetni. Akinek Dr. Fülöp Zsolt oltotta a kutyáját annak nem kell bemutatni az oltási könyvet, mert Doktor Úr a névsort leadta a hivatalban.
-          tűzgyújtási tilalom van, ezért kér minden lakost, hogy ezt vegye komolyan. Sokszor szándékosan is felgyújtják az avart. A gyújtogatónak nem csak a szabálysértéssel kell számolnia, hanem komoly problémákkal is szembe kell néznie egy esetleges károkozás esetén.
Forgács István képviselő elrettentő példaként elmondja, az egyik gazdának 30 bála takarmánya égett le, melyet az állatok egész évi etetésére gyűjtött össze.
-          2012. április 28.-án szombaton 9:00 órától 14:00 óráig ismét ingyenes elektronikai hulladék gyűjtés lesz a volt Tsz udvaron (Bajcsy Zs. u. 2. sz.). Elektronikai hulladéknak számít pl. háztartási kis-, és nagygépek, elektromos játékok, barkácsgépek, akkumulátorok, számítógépek, monitorok, számológépek, telefonok stb. Felhívja a figyelmet, hogy pl. a televíziót csak bontatlanul veszik át, szétszedett állapotban nem.
-          a Rendőrség 2011. évi beszámolójára is sor került volna ezen a testületi ülésen, azonban több helyen is tartanak ebben az időben beszámolót, ezért erre a következő testületi ülésen fog sor kerülni.
-          véradás lesz 2012. április 10-én (Húsvét után kedden) 14:00-16:30 óra között az egészségházban. Kéri a lakosságot, hogy minél többen vegyenek részt a véradáson.
-          osztatlan közös tulajdon Hernádnémetiben is van. 2012. június 1-ig kérelmezett megosztás költségét az állam viseli, és a földhivatal a kormányrendeletben foglalt teljesítési sorrend szerint jár el. Ezzel kapcsolatosan az Agrárkamara mellett működő Gazdálkodói Információs Szolgálatnál lehet érdeklődni, segítséget kérni.
 
1. A 2012. évben megtartott közmeghallgatáson elhangzottak megtárgyalása és a szükséges intézkedések meghatározása
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Nem merült fel olyan probléma a Közmeghallgatáson, ami döntést igényelne. Kéri képviselőtársait, ha úgy érzik, hogy van ilyen, akkor azt jelezzék.
Az idei évvel kapcsolatosan elmondja, hogy az áremelkedés az önkormányzatot is érinti, különösen az energia áremelés. Ezért az önkormányzat energiamegtakarító megoldásokat igyekszik előnyben részesíteni. Így pl. az épületek külső szigetelése, felújítása, ablakok cseréje, napkollektorok elhelyezése. Az „1 falu – 1 MW” pályázat is az energia megtakarításról szól. Ennek a programnak a keretén belül sor kerülne növényi hulladék erőműbe szállítására. A Start mintaprogram energianövények termesztését is magába foglalja. Az iskolában is szeretnének egy ilyen biomassza kazánt beállítani, ezzel is csökkentenék a rezsiköltséget. Traktor beszerzésére is adtak be pályázatot. Ha a program megvalósul, azzal a foglalkoztatás is növekedni fog.
Az árvízvédelmi pályázat sikeres volt. A vízjogi létesítési engedély is az önkormányzat rendelkezésére áll. Bízik benne, hogy a belvízvédelmi pályázat is sikeres lesz.
Térfigyelő kamerák felszerelése is többször szóba került már. A térfigyelő kamerák felszerelésével a közbiztonság is nagyobb lenne Hernádnémetiben.
 
Répási János képviselő kérdezi, hogy a gát magasításáról nincs szó? Az ÉKÖVIZG nem csinál a gáttal semmit?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy több fórumon is részt vett már ezzel kapcsolatosan. Jelezték is a hatóság és a Minisztérium felé, hogy a 2010-es árvíz után a gát magassága nem megfelelő. 5-6 km-es gátszakaszról van szó. Sajnos nem kaptak olyan jelzést, hogy emelnék a gát magasságát. A vasúti híd problémáját is jelezték a hatóságnak, hogy a híd visszaduzzasztja a vizet Németi felé. Továbbá azt is jelezték, hogy a Vörösmarty utca közelében lévő folyószakasz nagyon megközelíti a gátszakaszt, pozitív válasz erről sem érkezett.
 
Lipták Zoltán képviselő nagy veszélyt lát a gát megközelíthetőségében is. A védekezéskor csak a gáton lehetett közlekedni. Az iskolánál volt a legkritikusabb pont. Jó lenne pályázat útján felújítani a gátat.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Ezt is jelezték a hatóság felé. Az árvíz után hónapokig küszködtek a belvízzel. A folyó kotrása is be volt tervezve Hernádnémetit érintő szakaszon, de a megvalósításra nem került sor. Nem indokolták, hogy mért nem kotorják a folyó medrét. 3 területen terveztek feljutást, segítőút kiépítését a gátra. Ezek a pontok az óvoda mögötti területen, a Bajcsy Zs. utcánál és a Szellem-völgyi ároknál lettek volna. A kotrásból kikerült anyagot (kavicsot) használták volna fel a kialakításhoz. Problémát okozott volna a komoly önsúlyú gépjárművek közlekedése az amúgy is tönkrement utakon.
 
Lipták Zoltán képviselő: Ezekhez a feljárókhoz kellene megtervezni a szivattyúállásokat. Az árvíz idején a hivatal rádiófelhívást tett közzé. Több helyről is kapott ekkor a hivatal segítséget. Véleménye szerint ezeket a kapcsolatokat ápolni kellene.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a segítség kisteljesítményű szivattyúkat jelentett. Az árvízkor és azt követően közel 100 hektár állt víz alatt, mely belvizet jelent. Véleménye szerint nagyobb teljesítményű szivattyúkra van szükség.
 
 
2. 2011. évi költségvetési rendelet módosítása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester átadja a szót Nagy Lászlónak a Pénzügyi Bizottság elnökének.
 
Nagy László elnök elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2011. évi költségvetés módosításáról szóló előterjesztést. Elmondja, hogy az állami normatívák változása tette szükségessé a rendelet módosítását.
A Bizottság egyhangúlag támogatja, és elfogadásra javasolja a 2011. évi költségvetési rendelet módosítását.
Elmondja továbbá, hogy a Bizottság második napirendi pontként tárgyalta a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjakat. A Bizottság a határozati javaslatban foglaltakat egyhangúlag támogatja, elfogadásra javasolja.
 
Lipták Zoltán a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke elmondja, hogy Bizottság megtárgyalta a 2011. évi költségvetés módosításáról az előterjesztést. Az Államháztartási törvény és az Önkormányzati törvény alapján a terv és tényadatokat egymáshoz kell igazítani. Elmondja továbbá, hogy 2011-ben működési hitel felvételére nem került sor. A Bizottság a rendelet elfogadását javasolja.
 
Fogács István képviselő kérdezi, hogy működési hitel van-e betervezve?
 
Boros Lajosné dr. jegyző: A 2011. évi költségvetési rendelet módosításáról van szó.
 
Forgács István képviselő: 2012-ben van ilyen hitel betervezve?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Likvid hitel szerepel a 2012. évi költségvetésben. Ebben az évben a finanszírozás még nehezebb lesz, mint 2011-ben. Sajnos ebben az évben még nehezebb helyzetbe kerülnek az önkormányzatok, mint 2011-ben voltak.
 
 
Kérdés, hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester az írásbeli előterjesztéssel megegyezően szavazásra teszi fel a 2011. évi költségvetés módosítását.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:
Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testület
7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
4/2011.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról
 
Hernádnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§-ban kapott felhatalmazás alapján, az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 91.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Hernádnémeti Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2.6 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, a Hernádnémeti Újcsanálos Közoktatási Intézményfenntartó Társulásban résztvevő Újcsanálos Községi Önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulásával 2012. évi költségvetésről a következőket rendeli el:
 
1.§ a 4/2011.(II.28.) önkormányzati rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését
765.032 eFt bevétellel,
859.622 eFt költségvetési kiadással,
 20.000 eFt finanszírozási kiadással,
879.622 eFt kiadással,
    114.590 eFt hiánnyal hagyja jóvá.
 
(2) Hiány finanszírozása
        -      Belső finanszírozással
                    - Pénzmaradvány felhasználás            113.590 eFt
-         Külső finanszírozással (finanszírozási bevételek)
-         Rövid lejáratú hitel                             1.000 eFt
 
(3) Költségvetési kiadások előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként:
           Működési kiadások
-         a személyi jellegű kiadások                               330.823 eFt
-         munkaadókat terhelő járulékok                           79.441 eFt
-         dologi jellegű kiadások (kamat nélkül)                206.677 eFt
-         társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás     98.219 eFt
-         támogatásértékű működési kiadások                        814 eFt
-         egyéb, működési célú kiadások                             5.500 eFt
           Felhalmozási kiadások
-         beruházások                                                    31.200 eFt
-         felújítások                                                        68.800 eFt
-         egyéb felhalmozási kamat kiadások                   16.423 eFt
(4) Finanszírozási kiadások
           Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása          20.000 eFt
 
(5) Tartalékok                                                                         21.725 eFt
 (6) Éves létszám költségvetési szervenként
Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda
77,5 fő
Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ (HAK)                                    18 fő
 
Polgármesteri Hivatal                                                                                       41,5 fő
 
(7) Közfoglalkoztatottak éves létszáma                                                                         10 fő”
 
2.§ Ez a rendelet 2012. április 1-én lép hatályba és 2012. április 2-án hatályát veszti.
 
 
dr. Orosz Zsolt sk.                                                             Boros Lajosné dr. sk.
 polgármester                                                                              jegyző
 
 
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a közoktatási intézményekben fizetendő térítési díjak emeléséről szóló előterjesztést.
 
 
A képviselő-testület 6 Igen, 1 Nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testület
30/2012. (III. 27.) KT HATÁROZATA
Az önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézményben fizetendő étkezési térítési díjakról
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda által beszedett térítési díjakat az alábbiak szerint állapítja meg:
 
Óvodai tízórai
82+ÁFA=104
 
Óvodai egész napos ellátás
280+ÁFA=356
 
Iskolai napközi (3X-i étkeztetés)
358+ÁFA=455
 
Iskolai menza (csak ebéd)
207+ÁFA=263
 
 
Az általános forgalmi adó összege a mindenkori jogszabályoknak megfelelően kerül megállapításra, amely változtatja a térítési díj bruttó összegét.
 
Felelős:                     polgármester
Határidő:                  folyamatos
 
 
 
3. Kirívóan közösségellenes magatartásról szóló rendelet megalkotása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy bizottsági ülésen megtárgyalták a rendelet-tervezetet, és azt javasolták, hogy a rendeletnek van olyan része, melyet még pontosabban ki kell dolgozni, ezért vegyék le napirendről és a következő soros ülésen tárgyalják.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a 3. pont levételét a napirendről.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testület
31/2012. (III. 27.) KT HATÁROZATA
Előterjesztés napirendi pontról történő levételéről
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a meghívóban szereplő 3. pontot leveszi a napirendről.
 
 
4. Szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester átadja a szót Lipták Zoltánnak a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnökének.
 
Lipták Zoltán elnök elmondja, hogy a Bizottság megtárgyalta a szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló tervezetet. 2012. április 15-től a szabálysértés már nem az önkormányzat, hanem a Kormányhivatal hatáskörébe fog tartozni. Tehát szabálysértési eljárást a jegyző nem fog lefolytatni. Ezért van szükség a rendelet megalkotására, mivel a szabálysértésekről szóló törvény kimondja, hogy az önkormányzatok május 31-ig kötelesek hatályon kívül helyezni rendeleteik szabálysértési tényállást tartalmazó előírásait. A kirívóan közösségellenes magatartásról szóló rendelet pontosabb megfogalmazására azért van szükség, hogy bármely hernádnémeti lakosra egyformán alkalmazható legyen. A két rendelet nem függ össze. Az önkormányzati rendeletekben szereplő szabálysértési rendelkezéseket hatályon kívül lehet helyezni. A Bizottság javasolja a rendelet elfogadását.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy 22 dolog van, ami közösségellenes, pl. tiltott parkolás, jogtalan vízhasználat, stb. Ezekben az esetekben fix összegek kerülnek meghatározásra. Ha valaki pl. közkúton mossa az autóját, az mindenki számára ugyanolyan bírságot vonjon maga után.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint szavazásra teszi fel a szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletet.
 
A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2012.(III. 30.) önkormányzati rendelete
            egyes önkormányzati rendeletekben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezéséről
 
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott, valamint a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében következőket rendeli el
 
1.§ Hatályát veszti:
 
(1)               A települési szilárd hulladék közszolgáltatás keretében történő gyűjtéséről és elszállításáról, a közszolgáltatás díjának megállapításáról a településtisztaság egyes kérdéseiről szóló 21/2004. (XI. 30.) önkormányzati rendelet 19.§-a;
(2)           A parlagfű irtásáról szóló 8/2005. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6.§-a;
(3)               A helyi állattartás szabályairól szóló 5/2007. (III. 27.) önkormányzati rendelet 24.§ és 25.§-ai;
(4)               A közterületekről szóló 19/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet 7.§-a;
(5)               A szeszesital fogyasztásának közterületen és egyéb helyeken való korlátozásáról szóló 22/2005. (VII. 5.) önkormányzati rendelet 3.§-a.
 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
 
 
dr. Orosz Zsolt sk.                                                               Boros Lajosné dr. sk.
 polgármester                                                                                 jegyző
 
 
5.Tájékoztató Miskolc Kistérség Többcélú Társulásban végzett munkáról (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az Miskolc Kistérség Többcélú Társulás 2011. évről szóló tájékoztatóját írásban minden képviselő megkapta. Elmondja továbbá, hogy a polgármester képviseli a Társulási Tanácsban a község álláspontját. Kérdezi képviselőtársait, hogy az írásbeli tájékoztatóval kapcsolatosan van-e kérdésük, észrevételük.
 
 
A képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vette
 a Miskolc Kistérség Többcélú Társulás 2011. évi munkájáról szóló tájékoztatót.
 
 
 
6. Egyebek
 
Szociális rendelet módosítása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester átadja a szót Nagy Lászlónak a Pénzügyi Bizottság elnökének.
 
Nagy László elnök elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, és az abban foglaltakat támogatja, elfogadásra javasolja. A Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ szolgáltatásai közül a bölcsődében térítési díj kerül megállapításra. Az összeg meghatározásánál arra törekedtek, hogy a szülők terhei ne nőjenek aránytalanul.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy olyan megoldást igyekeztek találni, hogy ne növeljék a szolgáltatást igénybevevők terheit, de a jogszabály által előírt feltételnek is megfeleljenek.
 
Lipták Zoltán elnök: Azt vették figyelembe, hogy ha lehet, a gyerekeket nevelők költségeit ne emeljék. Ebben a nehéz gazdasági helyzetben támogatják a szolgáltatást igénybevevőket.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester az írásbeli előterjesztésnek megfelelően szavazásra bocsátja a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 16/2008. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosítását.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testület
9/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 16/2008. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdésében és 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében biztosított feladatkörében a következőket rendeli el:
1.§    A 16/2008. (XI.25.) önkormányzati rendelet 24.§ (12) helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„24.§ (12) A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja: 520,-Ft/nap/fő, a bölcsőde intézményegységben a gyermekek gondozási díja 140.-Ft/nap/fő”
 
2.§  Ez a rendelet 2012. április 1-én lép hatályba és 2012. április 2-án hatályát veszti.
 
dr. Orosz Zsolt sk.                                                                           Boros Lajosné dr. sk.
 polgármester                                                                                             jegyző
 
 
 
Szociális Szolgáltató Központ (Onga) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló beszámoló (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a házi segítségnyújtásról szóló beszámolót írásban minden képviselő megkapta. Kéri képviselőtársait, hogy akinek ezzel kapcsolatosan van kérdése, azt tegye fel.
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy a táblázatban szereplő - 265.000 Ft-ot a Hernádnémeti Önkormányzat kompenzálja? Hány fő dolgozik ebben az ellátásban?
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy ebben szerepel az idei év is, hogy a Hernádnémeti Önkormányzatnak milyen összeggel kell a finanszírozásban részt vállalni. Az ellátásban 8 fővel vesz részt a település. Nem a mi intézményünkkel állnak kapcsolatban, hanem Ongával.
 
Farkas Zoltán képviselő: Ezért szerette volna, ha az intézményvezetők is jelen vannak a bizottsági ülésen, hogy a testület megismerje külön-külön az intézmények költségvetését is.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az Önkormányzat van benne a társulásban, nem pedig az intézmény.
 
Farkas Zoltán képviselő javasolja, hogy az intézmények költségvetését a képviselők részletesen ismerjék meg.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Jelzés esetén valóban a HAK dolgozói mennek ki ezekhez az emberekhez. A jelzések beérkeznek a központba és onnan értesítik a dolgozót, aki kimegy a helyszínre.
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy havi szinten 1 fő ellátása milyen összegre jön ki?
 
Boros Lajosné dr. jegyző: Hernádnémetinek 265.000 Ft-ba kerül a 8 fő ellátása éves szinten.
 
Karajz Ottó György képviselő: 265.000 Ft-ba került Hernádnémetinek 2011-ben a 13 kiszállás. Ezt elég soknak tartja.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy már ezzel kapcsolatosan a HAK vezetőjének testületi ülésen tettek fel kérdéseket. Azt is megkérdezték tőle, hogy lenne-e igény a rendszer bővítésére. Az idős, egyedül élő embereknek ez egy biztonságot nyújt. Bármilyen probléma merül fel (pl. rosszul érzi magát), csak jelezniük kell és az ügyeletes dolgozó már megy is és segít.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester az írásbeli előterjesztésnek megfelelően szavazásra bocsátja a Szociális Szolgáltató Központ (Onga) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló beszámolót.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testület
32/2012. (III. 27.) KT HATÁROZATA
Szociális Szolgáltató Központ (Onga) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló 2011. évi beszámolójáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Központ (Onga) 2011. évi szakmai beszámolóját és a költségvetési elszámolást az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      értelem szerint
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy 2012-ben a Hernádnémeti Önkormányzatnak 414.000 Ft-tal kell az ellátáshoz hozzájárulni. Ez elég nagy összeg. Javasolja, hogy erről hamarosan tárgyaljon a képviselő-testület, hogy ezt az ellátást továbbra is tudják-e biztosítani.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy év közben nem lehet a szerződést felmondani.
 
Karajz Ottó György képviselő véleménye szerint elég drága dolog ez a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. A biztonságtechnikai cég itt van a közelben. Csak egy telefonhívás kell és már ott is vannak a helyszínen a cég alkalmazottai.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy egy ilyen készüléknek melyet a biztonságtechnikai cég helyez ki, a havi díja 2.000 Ft.
 
Répási János képviselő kérdezi, hogy a beszámolóban a települések között Hernádnémeti miért nem szerepel? A 12 település között Hernádnémeti nem részesül kistérségi támogatásban?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Nem tudja Hernádnémeti miért nem szerepel a települések között.
 
Egyéb kérdés hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel, a Szociális Szolgáltató Központ (Onga) költségvetési tervezetét, mely szerint Hernádnémeti 2012. évben 414.000 Ft-tal járul hozzá a szolgáltatáshoz.
 
A képviselő-testület 5 Igen, 1 Nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testület
33/2012. (III. 27.) KT HATÁROZATA
Szociális Szolgáltató Központ (Onga) 2012. évi költségvetési tervezete
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató Központ Onga 2012. évi költségvetési tervezetét elfogadja és vállalja a hozzájárulás kiegyenlítését.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      értelem szerint
 
 
Civil szervezetek támogatása
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy két szervezet adott be támogatási kérelmet. Kéri képviselőtársait ezzel kapcsolatosan tegyék fel kérdéseiket vagy mondják el észrevételeiket.
 
Lipták Zoltán képviselő úgy gondolja, hogy a Népdalkör létszáma jól alakul. A fellépéseken 14-15 fővel vannak jelen. Arra törekednek, hogy a létszám ne fogyjon el. Más településekre is hívják őket fellépésekre. Véleménye szerint öregbítik Hernádnémeti jó hírnevét. Csak gratulálni tud nekik. Közösség összetartó ereje is van a Népdalkörnek. Javasolja, hogy a képviselő-testület 2012-ben is támogassa a Naplemente Népdalkört.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a Sportegyesület és a Népdalkör a szükséges mellékleteket benyújtotta?
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a Sportegyesület időszerű mellékleteket nyújtott be, a Cégbíróságon a helyes adatok átvezetésre kerültek, csatolták a jegyzőkönyveket. A Népdalkör a mai nap folyamán a hiányzó dokumentumokat csatolta. 2011-ben kapott támogatási összeggel mind a két szervezet el tudott számolni.
 
Lipták Zoltán képviselő javasolja, hogy minden hernádnémeti lakos, akinek lehetősége van, támogassa a Sportegyesület működését. Az új elnök személye számára garancia. Javasolja a Sportegyesület támogatását.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Elnök Úr és a Vezetőség is a legjobb hozzáállást tanúsítja. Reméli, hogy a sportról fog szólni az egyesület tevékenysége. Eddig ezt nem lehetett elmondani.
A Népdalkör 1989-ben alakult szép létszámmal. Szakmai munka folyt a Népdalkörben, szép eredményeket értek el. Az elmúlt időszakban voltak problémák. Nem csak a létszámra gondol. A Népdalkör is valamilyen szinten a települést képviseli, tehát ahhoz méltóan kell viselkedniük.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy a Népdalkörnél felmerül mindig, hogy a próbáikat hol tudják megtartani. Felvetődött a közmeghallgatáson is, hogy az iskolában is tarthatják a próbákat, és a régi könyvtár épületében is, ami hamarosan felújításra fog kerülni. Bízik abban, hogy nem csak a létszámban, hanem a minőségben is változás lesz.
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy a Sportegyesületet 1924-ben, Eperjessy János alapította. Az egyesület 50 éves évfordulóját is megünnepelték. Ez az év is egy kerek év lesz az egyesület életében, ezért javasolja, hogy méltóképpen ünnepeljék meg pl. egy tornával.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Reméli sikerül méltóképpen megünnepelni a jubileumot.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a Naplemente Népdalkör támogatási kérelmét.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testület
34/2012. (III. 27.) KT HATÁROZATA
Naplemente Népdalkör támogatásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Naplemente Népdalkört 80.000 Ft-tal támogatja, a támogatási kérelemben meghatározott működési célok megvalósítása érdekében.
 
A támogatást az alábbi ütemezés szerint kell a támogatott szervezet számlájára utalni:
a) a támogatási összeg 1/2-t a támogatási szerződés megkötését követő 15 napon belül,
b) a támogatási összeg 1/2-t 2012. augusztus 31.-ig,
 
A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról beszámolót köteles benyújtani, és a tárgyévet követő év költségvetési rendeletének elfogadásáig köteles elszámolni.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      folyamatos
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a Sportegyesület támogatási kérelmét.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testület
35/2012. (III. 27.) KT HATÁROZATA
Hernádnémeti Sportegyesület támogatási kérelméről
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 800.000,- Ft működési támogatásban részesíti a Hernádnémeti Sportegyesületet. Az önkormányzati támogatás játékvezetői díjak, nevezési díjak, egyesületi tagdíjak, játékengedélyek, sportöltözék, útiköltség céljára használható fel.
A támogatást az alábbi ütemezés szerint kell a támogatott szervezet számlájára utalni:
a) a támogatási összeg 1/3-t a támogatási szerződés megkötését követő 15 napon belül,
b) a támogatási összeg 1/3-t 2012. július 31.-ig,
c) a támogatási összeg 1/3-t 2012. szeptember 15.-ig.
A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról beszámolót köteles benyújtani, és a tárgyévet követő év költségvetési rendeletének elfogadásáig köteles elszámolni.
A támogatott szervezet köteles az általa használt önkormányzati tulajdonú ingatlan állagmegóvásáról gondoskodni, a sportpályát karbantartani, gondozni.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
 
Felelős:         polgármester
Határidő:      folyamatos
 
 
Tájékoztatás útépítésről
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy testületi ülésen már többször szóba került, hogy a Jókai utca Hernádkak felőli része (József A. u.) azért nem épült meg, mert Hernádkak közigazgatási területéhez tartozik. Hernádkak az útszakasz elkészítéséhez pályázatot nyújtott be, mely pályázat támogatást nyert. Az építési munka 2012. április 1-től 2012. május 31-ig fog tartani. A jelzett területen komoly munkálatok lesznek, ezért ezen a részen gépjárművekkel nem lehet majd közlekedni. A kivitelezési munkát reggel 7 órától délután 17 óráig fogják végezni. Az útnak a Hernád folyó felé eső része kicsit lejteni fog és ott az út mellett egy elvezető árokrendszert is kiépítenek, mely a Hernád felé elviszi a felesleges vizet. Az út másik oldalán pedig szikkasztó árok lesz.
 
Pályázat benyújtása térfigyelő rendszer kiépítésére
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Belügyminisztérium a közbiztonság javítása érdekében pályázatot írt ki kamerarendszerek kiépítésére. Tehát pályázati forrást lehet ezáltal elnyerni. Szakember dolgozta ki, hogy Hernádnémetiben milyen kamerát hová lehetne telepíteni. A településen 16 kamera kerülne kiépítésre, telepítésre. Az üzemelés is szerepel a pályázatban. 10 millió Ft-ra lehet pályázni, melyhez 2,5 millió Ft önerő szükséges. Javasolja, hogy az önkormányzat induljon el a pályázaton.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy utó-, vagy előfinanszírozásról van szó? A rendszer fenntartására is lehet pályázni? Ha elfogy a pénz, mennyibe kerül a rendszer fenntartása?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a BM-es pályázatoknál, akit támogatásra alkalmasnak ítélnek, oda át is utalják a támogatási összeget. A pályázat 80 %-os támogatottságú. Az elmúlt testületi ülésen itt volt a vállalkozó és ismertette a lehetőségeket. Az üzemeltetés tekintetében is ez a leghatékonyabb megoldás.
 
Nagy László képviselő kérdezi, ha nyer az önkormányzat a pályázaton, ki fogja eldönteni, hogy ki építi ki a rendszert? A támogatás elnyerése esetén nincs megkötve, hogy a kivitelezési és a karbantartási munkát kivel kell elvégeztetni?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Nem tud ilyenről. Szakmailag is az Oláh és Társa Kft. segítségét kérték. Pozitívan állnak a pályázathoz. A képviselő-testület fogja kiválasztani a kivitelezőt és a karbantartót is.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy más egy hazai forrású állami pályázati kiírás, és megint más megkötéseket tartalmaz, amikor egy gyártó, vagy forgalmazó cég ír ki pályázatot.
 
Forgács István képviselő kérdezi, hogy van-e olyan pályázati kiírás, melyben megtudják a kamerarendszer kiépítését valósítani?
 
Farkas Zoltán képviselő: Az előző testületi ülésen a vállalkozó is elmondta, hogy a kábelrendszer már ki van építve a településen. Teljesen más dolog, ha Németi nyer a pályázaton, akkor itt már csak a kamerák telepítésére és üzemeltetésére van szükség.
 
Boros Lajosné dr. jegyző emlékezteti a képviselőket, hogy most még a pályázat beadásánál tartanak, tehát a pályázat beadásáról kell dönteniük.
Dr. Orosz Zsolt polgármester: A pályázat is arról szól, hogy nem kell a rendszert kiépíteni, mert az rendelkezésre áll, csak kamerák kellenek.
 
Répási János képviselő támogatja a pályázat beadását.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy a kamerarendszer kiépítésére adják be a pályázatukat.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testület
36/2012. (III. 27.) KT HATÁROZATA
Térfigyelő rendszer kiépítéséhez pályázat beadásáról, a 4/2012. (III. 1.) BM rendelet alapján
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Belügyminisztérium által az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III. 1.) BM rendelet 4. Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása pontja szerint pályázatot nyújt be térfigyelő rendszer kiépítése érdekében, a csatolt árajánlat, illetve tervező költségvetés szerint.
 
A pályázaton megvalósítandó beruházás összege 12.431.936,- forint, melyhez 2.486.388,- Forint önerő biztosítását a Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja.
 
A Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármester a pályázat benyújtására, eredményes elbírálás esetén a támogatási szerződés megkötésére.
 
Felelős:         polgármester
Határidő:      azonnal, majd folyamatos
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a 2010-es árvizet követően tervezésre lehet pályázni azoknak az önkormányzatoknak, ahol nagyobb károkat szenvedtek a közintézmények. Hernádnémetiben az óvoda sérült. Energiaracionalizálást is végre lehet hajtani, a felújítás keretében.
A Belügyminisztérium Katasztrófavédelemi Igazgatósága megkeresése hívta fel a figyelmet erre a lehetőségre. Tervezésre lehet pályázatot benyújtani. A település ingyen kapja a terveket.
 
A javaslata ezzel kapcsolatosan:
-          2000-ben bővítették az óvodát két csoportszobával, melynek a tetőtere beépíthető. A tetőtér beépítésének a lehetőségét tervezzék meg. Bérlakás is kialakítható a tetőtérben pl. garzonlakás.
-          Szükségessé válhat egy újabb csoportszoba kialakítása, hiányzik egy irattár és egy szertár is. Az új előírás szerint a csoportszobának 75 m2-nek kell lenni. Ennek a lehetőségét is meg lehet tervezni.
-          Lambériázni lehetne a helyiségeket.
-          Nevelői szoba is kialakításra került, annak meleg padlóval való ellátása is szóba jöhet.
-          Napkollektor felszerelésére is sor kerülhet.
-          Az udvar burkolattal való ellátását, vízelvezető kiépítését, parkoló kialakítását is meg lehet terveztetni.
-          A régi részen a magas belmagasság miatt álmennyezet felszerelése indokolt, ezzel költséget lehetne megtakarítani.
-          Kerttervezés is indokolt lehetne, hiszen a belvíz következtében az udvar növényzete szinte teljesen kipusztult.
 
Lipták Zoltán képviselő: A terv elkészítése ingyenes, ezzel jöhet létre később a pályázat. Véleménye szerint ezt mindenképpen támogatni kell.
 
Forgács István képviselő: Ezek mind jó ötletek. Ki fog erről dönteni?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a felsoroltak mindegyike szerepelhet a tervekben, ha a kivitelezésre sor kerül, ha sorrendet kell felállítani, akkor majd megteszik.
 
Répási János képviselő: Az óvoda tetőtere hibátlanul el lett készítve. Véleménye szerint élni kell a lehetőséggel. Energiatakarékossági szempontból az álmennyezet elkészítésével sok energiát meg tudnának takarítani.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a tervek ingyenes megterveztetését.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testület
37/2012. (III. 27.) KT HATÁROZATA
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei középületek építészeti arculat és energetikai racionalizálás tervezéséről
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 1201/2010. (X. 5.) számú Kormányhatározat és a 2010-es műszaki javaslatok alapján a tervezői közbeszerzésen kiválasztott tervező irodák bevonásával a tervezési programot jóváhagyja.
 
Az építési engedélyezési tervhez a külön szövegezés szerint a tulajdonosi hozzájárulást megadja, a Hernádnémeti Petőfi S. u. 1. sz. alatt található „Szivárvány” Napközi Otthonos óvoda vonatkozásában.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
 
Felelős:         polgármester
Határidő:      folyamatos
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy hol tart a komposztáló edények ügye?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy 270 db komposztáló edényt nyert az önkormányzat a pályázaton. A lakosságnak ez nem kerül pénzbe. Áprilisban lesznek csoportos tájékoztatások, melyen részt kell venni a lakosoknak, akik igényeltek ilyen edényt. Az igénylők csak hernádnémeti lakosok lehetnek. 5 évig üzemeltetni kell az 1 m3-es edényeket. Még lehet jelentkezni az edények üzemeltetésére. A tájékoztató után fognak megérkezni az edények.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy sok gazdának van pitbull kutyája. Kiskorúak járkálnak a kutyákkal, szájkosár nélkül, ezzel veszélyeztetik a lakosokat. Kérdezi, hogy lehet-e ilyen kutyát tartani?
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy maga a kutya fajtája (statforsirterier) önmagában nem alapozza meg a veszélyessé nyilvánítást. Akkor lesz veszélyes az eb, ha bekövetkezik a baj. Az önkormányzat rendelete értelmében szájkosár és póráz nélkül nem lehet kivinni kutyát az utcára. Szabálysértési eljárás kezdeményezésére van lehetősége a lakosnak ez ügyben. Két hét múlva azonban már a Kormányhivatalnál lehet feljelentést tenni, mert a szabálysértés elkerül a hivataltól. A 2012. évi II. tv. alapján 2012. április 15-től a Kormányhivatal lesz az illetékes szerv, aki a szabálysértési eljárást lefolytatja. Az önkormányzati rendeletekben pedig a szabálysértési rendelkezéseket hatályon kívül kell helyezni.
 
Répási János képviselő elmondja, hogy az aprítógépet látta működés közben. Kérdezi, hogy hány településen lesz ez a gép?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy Csöbör Katalin országgyűlési képviselő közbenjárására kapták meg a kazánokat és az aprítógépet. Nagyteljesítményű gépről van szó, mely 14 cm átmérőjű fát is fel tud aprítani, és hat település közösen használja. Az aprítékot egy gépezet adagolja majd a kazánba. Az óvoda kertjében tönkrement tujákat és a Mohácsi-féle telken lévő nyesedéket már felaprították. A gallyakat, ágakat hagyni kell száradni, akkor lehet megfelelő minőségű aprítékot előállítani.
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy mikor lehet oda vinni a nyesedéket?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri a lakosokat, hogy a hivatalban jelezzék, ha van felesleges gally, ág, az udvarán. Az a legjobb, ha a lakos el tudja vinni a nyesedéket a Mohácsi-féle telekre. Előzőleg azonban időpontot célszerű egyeztetni a polgármesteri hivatalban. Aki nem tudja elszállítani a jelzett területre a gallyakat, akkor az előzőleg megbeszélt időpontban tegye ki a kapu elé és majd a hivatal autójával begyűjtik azt.
 
Répási János képviselő elmondja, hogy 2 héttel ezelőtt az iskola mögötti terület meggyulladt. Győrfy László lakása mögötti területen hatalmas gaz van, és illetéktelen személyek a szemetet is odahordják. Javasolja, hogy közmunkásokkal tegyék rendbe a területet.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a gát közeli területek között önkormányzati terület is van, melyet a tulajdonosok az önkormányzatnak ajándékoztak. Ezeket a területeket rendbe tették és be szeretnék vonni az energiaültetvények telepítésébe.
 
Forgács István képviselő kérdezi, hogy a talajterhelési díj emelkedése miatt megnövekedett a szennyvízrákötések száma?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy mindenkinek érdeke, hogy minél hamarabb rákössön a rendszerre, hiszen a talajterhelési díj harmincszorosára emelkedik. Egyébként igen, folyamatosak a rákötések.
 
Nagy László képviselő kérdezi, hogy Polgármester Úrnak van-e tudomása olyan ingatlanról, ahol nincs kiépítve a csatlakozás, vagy nem is lehet kiépíteni, pedig a lakos befizette a hozzájárulást is.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Igen van ilyen, de ezzel természetesen hátrányt nem szenved a lakos. Volt olyan, ahol a szolgáltató segítségével találták meg a leágazást. Ezzel kapcsolatosan a Borsodvíz Zrt.-t kell megkeresni, ahol orvosolni tudják a műszaki problémákat.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az a lakos, akinél igazoltan, műszakilag lehetetlen a bekötés, a cég írásos igazolása alapján mentesül a díjfizetés alól.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az alakuló ülés óta lassan két év telt el. Azóta nem sikerült alpolgármestert választani. Az alpolgármester választása kötelező, mely a polgármester és a képviselő-testület együttes felelőssége. Az alpolgármester személyére az Ötv. szerint a polgármester tesz javaslatot. A Kormányhivatal többször jelezte, hogy tűzzék napirendre az alpolgármester választást. A Kormányhivatal tájékoztatta, ha nem dönt a testület ez ügyben, akkor végső soron a felügyeleti szerv fogja a mulasztást megszüntetni.
 
Lipták Zoltán képviselő nyílt szavazást kér.
 
Boros Lajosné dr. jegyző: Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással történik.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy ő már utána érdeklődött, és azt a tájékoztatást kapta, ha nem választ a képviselő-testület alpolgármestert, akkor a Kormányhivatal fog kijelölni alpolgármestert a polgármester javaslatára.
 
Lipták Zoltán képviselő: Akár a testület, akár a Kormányhivatal fogja eldönteni, alpolgármestert akkor is választani kell. Véleménye szerint nem szerencsés dolog, ha megvárják a Kormányhivatal döntését ez ügyben.
 
Farkas Zoltán képviselő véleménye szerint nem szabad elvonni a képviselő-testület jogát, hogy dönthet az alpolgármester személyéről.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester Répási János személyére tesz javaslatot. Ő az egyetlen, aki 1990-től folyamatosan megkapta a lakosság bizalmát. Kéri a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságot, hogy a szavazást bonyolítsa le.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester a szavazás idejére 18:50 órakor technikai szünetet rendelt el.
 
A képviselő-testület 19:00 órától folytatja munkáját.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester átadja a szót Lipták Zoltánnak, a bizottság elnökének.
 
 
Lipták Zoltán elnök elmondja, hogy Répási János személyére 7 érvényes szavazat érkezett. A szavazatok között 3 Igen és 4 Nem szavazat volt. A szavazás tehát érvényes, de eredménytelen. Répási János nem került alpolgármesterré megválasztásra.
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testület
38/2012. (III. 27.) KT HATÁROZATA
Alpolgármester választásról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete érvényes, de eredménytelen titkos szavazása során 3 igen és 4 nem szavazattal nem választotta meg az előterjesztésben szereplő Répási János önkormányzati képviselő személyét alpolgármesterré.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      folyamatos
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az ügy folytatódik a Kormányhivatalnál és a Törvényszéken.
 
 
Árverési hirdetmények
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester ismerteti a Hernádnémeti, Hegyalja u. 36. sz. ingatlanra érkezett árverési hirdetményt.
 
Karajz Ottó György képviselő nem javasolja, hogy az önkormányzat éljen elővásárlási jogával.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel Karajz Ottó György képviselő javaslatát.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
39/2012. (III. 27.) KT HATÁROZATA
Elővásárlási jog gyakorlásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Hegyalja u. 36. sz. alatti ingatlan tekintetében nem él elővásárlási jogával.
 
Felelős:          Polgármester
Határidő:        értelem szerint
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester ismerteti a Hernádnémeti, Rákóczi F. u. 153. sz. ingatlanra érkezett árverési hirdetményt.
 
Karajz Ottó György képviselő nem javasolja, hogy az önkormányzat éljen elővásárlási jogával.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel Karajz Ottó György képviselő javaslatát.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
40/2012. (III. 27.) KT HATÁROZATA
Elővásárlási jog gyakorlásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Rákóczi F u. 153. sz. alatti ingatlan tekintetében nem él elővásárlási jogával.
 
Felelős:          Polgármester
Határidő:        értelem szerint
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester ismerteti a Hernádnémeti, Rákóczi F u. 107. sz. ingatlanra érkezett árverési hirdetményt.
 
Karajz Ottó György képviselő nem javasolja, hogy az önkormányzat éljen elővásárlási jogával.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel Karajz Ottó György képviselő javaslatát.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
41/2012. (III. 27.) KT HATÁROZATA
Elővásárlási jog gyakorlásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Rákóczi F. u. 107. sz. alatti ingatlan tekintetében nem él elővásárlási jogával.
 
Felelős:          Polgármester
Határidő:        értelem szerint
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester ismerteti a Hernádnémeti, Árpád u. 32. sz. ingatlanra érkezett árverési hirdetményt.
 
Karajz Ottó György képviselő nem javasolja, hogy az önkormányzat éljen elővásárlási jogával.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel Karajz Ottó György képviselő javaslatát.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
42/2012. (III. 27.) KT HATÁROZATA
Elővásárlási jog gyakorlásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Árpád u. 32. sz. alatti ingatlan tekintetében nem él elővásárlási jogával.
 
Felelős:          Polgármester
Határidő:        értelem szerint
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester ismerteti a Hernádnémeti, Jókai M. u. 57. sz. ingatlanra érkezett árverési hirdetményt.
 
Karajz Ottó György képviselő nem javasolja, hogy az önkormányzat éljen elővásárlási jogával.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel Karajz Ottó György képviselő javaslatát.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
43/2012. (III. 27.) KT HATÁROZATA
Elővásárlási jog gyakorlásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Jókai M. u. 57. sz. alatti ingatlan tekintetében nem él elővásárlási jogával.
 
Felelős:          Polgármester
Határidő:        értelem szerint
 
 
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 19:10 órakor bezárta.
 
 
 
 
Kmf.
 
 
 
 
dr. Orosz Zsolt                                                                                 Boros Lajosné dr.
polgármester                                                                                          jegyző
 
 
 
 
Nagy László                                                                                     Répási János
    hitelesítő                                                                                            hitelesítő
 
 
 

JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumok