Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2013. január 29.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.
 
 
Száma: 1-1/2013.
 
 
J e g y z ő k ö n y v
 
 
Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott üléséről a Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38. sz. alatti tárgyalótermében.
 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők
 
Távol van: Forgács István képviselő
 
Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
 
Boros Lajosné dr. jegyző
 
Meghívottként jelen van: dr. Bobkó Gyula, Lehóczki Ildikó, Cservák-Farkas Szilvia, Szalkó Lászlóné, Kertész István, Pappné Kiss Valéria
 
Érdeklődő: 0 fő
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a soros ülésen a képviselő-testület tagjait, a meghívott vendégeket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 6 fő képviselő jelen van. Forgács István képviselő nincs jelen, nem jelezte a polgármester felé, hogy miért nem tud részt venni a képviselő-testületi ülésen.
Az SZMSZ 16.§ (11) bek. szerint a jegyzőkönyv hitelesítői: Farkas Zoltán és Karajz Ottó György képviselők.
 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjének módosítására, olyan formában:
1. napirendi pont: Az önkormányzat egészségügyi alapellátási tevékenységéről szóló beszámolók
2. napirendi pont: Önkormányzat által támogatott szervezetek beszámolója a 2012. évi pénzfelhasználásról
3. napirendi pont: Költségvetés előzetes vitája
4. napirendi pont: Szociális rendelet módosítása
5. napirendi pont: Egyéb indítványok, javaslatok
 
A képviselő-testület 6 Igen szavazattal a módosított napirendet alakszerű határozat hozatala nélkül elfogadta.
 
 
 
N a p i r e n d:
                       
                  Napirend előtt: Tájékoztató a korábban hozott határozatok
                  végrehajtásáról
                  Előterjesztő: Polgármester
 
1.      Az önkormányzat egészségügyi alapellátási tevékenységéről szóló beszámolók (I. sz. háziorvosi körzet, védőnői szolgálat)
Előterjesztők: I. sz. háziorvosi körzet orvosa, védőnők
 
2.      Önkormányzat által támogatott szervezetek beszámolója a 2012. évi pénzfelhasználásról
Előterjesztők: Támogatott szervezetek vezetői
 
3.      Költségvetés előzetes vitája
Előterjesztő: Polgármester
 
4.      Szociális rendelet módosítása
Előterjesztő: Polgármester
 
5.      Egyéb indítványok, javaslatok
 
 
Napirend előtt:
 
Karajz Ottó György képviselő felkéri a jelenlevőket, hogy Dr. Molnár István állatorvos emlékének tisztelegjenek 1 perces néma felállással. Az elhunyt doktor úr a község állatorvosa volt hosszú évekig.
 
A megemlékezés után Dr. Orosz Zsolt polgármester rátér a napirend előtti tájékoztatójára.
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy
-          A község nyert a tűzifa pályázaton, mely alapján egy-egy igénylő 0,5 (erdei) m3 fát kapott. 118 fő részesült a tűzifa támogatásban. 143 kérelem érkezett be, 118 kérelmet lehetett támogatni. 10 fő kérelme azért került elutasításra került, mert egy lakcímen egy igénylő támogatható az önkormányzati rendelet szerint. A Belügyminisztérium támogatása 899.160 Ft volt, az önkormányzat részéről ehhez 149.860 Ft-ot tettünk hozzá, ez bruttó összeg. A szállítást is meg kellett oldani. A szállítást az Északerdő Zrt. Lillafüredi Erdészeti Igazgatóság végezte, 209.804 Ft –ba került. Ez összesen 1.258.824 Ft-ba került. Egy hétig tartott a jogosultak részére a tűzifa kiszállítás községünkben. A jogosultak örömmel fogadták a támogatást. Boros Lajos a közfoglalkoztatottakkal nagyon kemény munkát végzett, minden dícséretet megérdemelnek.
-          Az apríték-kazán üzemelésével kapcsolatban elmondja, hogy 2012. februárjában két apríték kazánt nyert az önkormányzat, a kazánok beüzemelésére sor került. Az óvodánál a nagyobb, az Egészségházban a kisebb kazán került elhelyezésre, amelyek most már jól működnek. Két új kazánt is nyert önkormányzatunk, egy a Polgármesteri Hivatalban, egy pedig a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsődében került beüzemelésre. A Munkaügyi Központ által támogatott dolgozók végzik az ezzel kapcsolatos munkákat, 4 fő dolgozik már.
-          Az ÉMOP pályázattal kapcsolatban, mely a belvíz elvezetést szolgálná, néhány telektulajdonos a vízjogi létesítési engedéllyel szemben fellebbezést nyújtott be.
A belvízelvezetéssel kapcsolatban több lakossági fórum is volt. Egy telektulajdonos jelzett problémát, vele a tervező a helyszínen egyeztetett, más nem jelezte, hogy a nyomvonallal baj lenne. Hárman 2012 decemberében jelezték kifogásukat. Tavaly jogerős lett volna az engedély, és tavasszal kezdődhettek volna a munkálatok. Kértük, járuljanak hozzá, hogy az engedély legyen jogerős, később módosítjuk a tervet, ahogy ők szeretnék. Először nem fogadták el a javaslatot, fellebbeztek. A tegnapi napon elfogadták, jegyzőkönyvben rögzítették a lakosokkal és tervezőkkel is. A pályázatot, és a beruházás megvalósítását veszélyeztette a kialakult helyzet.
-          Az időjárás községünkben is megnehezítette a közlekedést, amely azonnal elhárításra került, a gépek és a közfoglalkoztatottak folyamatosan dolgoztak, a havat eltakarították.
-          Szemétszállítással kapcsolatban az AVE Kft-vel történő megbeszélés szerint az inflációt megpróbálják érvényesíteni a díjban. Jó, hogy tavaly nem fogadtuk el azt az óriási áremelési előterjesztésüket, mivel az önkormányzatnak 2013-ban már nincs ármegállapító hatásköre. Elszállítják a szemetet.
-          Községünk adósságrendezése lezajlott, így az évben már nincs adóssága községünknek.
-          Az iskola átadása is megtörtént. Az önkormányzatnak nem kell fizetni az általános iskolában tartandó önkormányzati rendezvényekért, mint például községi farsang, óvodások farsangja, közmeghallgatás, Nőnap, márc.15., okt. 23. ünnepség megtartása, idősek estje.
-          A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról döntött a képviselő-testület decemberben, amely alapján a Hernádnémeti Polgármesteri Hivatal és az Újcsanálosi Polgármesteri Hivatal egyesülnek. Az eljárás felfüggesztésre került, mert Alsódobsza, Sóstófalva nem rendezte még Gesztellyel a közös hivatal létrehozását. Remélhetőleg ez hamarosan rendeződni fog.
-          A 2. számú háziorvosi körzetben Dr. Kovács Rita vállalkozási formában végzi tevékenységét. Asszisztense, Lehóczki Imréné is az ő alkalmazottja lett, így már nem önkormányzati alkalmazott, végkielégítését megkapta. Megköszöni eddigi munkáját, erőt, egészséget kíván.
 
 
1.      napirendi pont: Az önkormányzat egészségügyi alapellátási tevékenységéről szóló beszámolók (I. sz. háziorvosi körzet, védőnői szolgálat)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármesterrátér az első napirendi pontra, és kérdezi az érintetteket, a védőnőket és Dr. Bobkó Gyula háziorvost, kívánnak-e még hozzáfűzni tájékoztatójukhoz.
 
Dr. Bobkó Gyula háziorvosaz 1. számú háziorvosi körzet orvosa kérdezi, nyugdíjasként hogyan folytathatja munkáját.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja, hogy a nyugdíjas korú orvosoknak az Emberi Erőforrás Minisztériumtól kell kérelmezni tevékenységük folytatását. Doktor Úr nem nyugdíjban , hanem önkormányzati alkalmazottként dolgozik.
 
Boros Lajosné dr. jegyző hozzáfűzi, hogy az önkormányzatokra nem vonatkozik az új szabályozás, nincs akadálya a továbbfoglalkoztatásnak.
 
Dr. Bobkó Gyula háziorvosfolytatásban elmondja, hogy sokat foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy hazánkban rossz az egészségügyi ellátás, az utolsó orvosra is szükség van, főleg a községekben, kisebb falvakban. Magyarországon jelenleg egy egészségügyi alkalmazott sem felesleges.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy remélhetőleg nem lesz probléma az alapellátásban.
 
Dr. Bobkó Gyula háziorvos szerint Hernádnémetiben jó színvonalú az egészségügyi ellátás, az orvosok lelkiismeretesen végzik munkájukat.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi doktor urat, bírja-e még és akarja-e még folytatni munkáját?
 
Dr. Bobkó Gyula háziorvos válaszában elmondja, hogy szeretné és bírja is munkáját végezni. Az emberek betegek, sokan betegszenek meg sajnos. Fontosnak tartja a gyermekorvos munkáját, nagy betegforgalomtól tehermentesíti a háziorvosokat.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy doktor úrnál nőtt fel, aki ismeri az embereket, bizalommal fordulnak hozzá a betegek.
 
Dr. Bobkó Gyula háziorvos hozzáfűzi, hogy a nap 24 órájában rendelkezésére áll a betegek számára. Asszisztensével együtt ismeri a lakosok családját, betegségük előzményeit, amit fontosnak tart.
 
Lipták Zoltán képviselő folytatja, hogy doktor úr egyben pszichológus is, nemcsak gyógyít, szívesen beszélget a betegeivel. Asszisztensének munkáját is kiemelte. Megköszönte doktor úr munkáját.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi doktor úrtól a fűtés állapotát a rendelőben.
 
Dr. Bobkó Gyula háziorvos válaszában elmondja, hogy jó meleg van a rendelőben, korábban voltak gondok, de megoldották, jelenleg jól működik a fűtés.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi, van-e még kérdés doktor úrhoz. 40 éves jubileumi jutalommal ismerte el tavaly az önkormányzat doktor úr munkáját, mely időtartamból 38 éve Hernádnémetiben praktizál doktor úr. Jó egészséget kíván.
 
Dr. Bobkó Gyula háziorvos megköszönte a jutalmat, a hozzászólásokat és befejezte tájékoztatóját.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az 1. számú háziorvosi körzet beszámolóját.
A képviselő-testület 6 Igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
1/2013. (I.29.) KT Határozata
Az I. számú háziorvosi körzet beszámolójának elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az I. számú háziorvosi körzet beszámolóját elfogadja.
 
Felelős:        Polgármester
Határidő:      Azonnali
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester folytatásban elmondja, hogy a védőnők írásban benyújtott tájékoztatója részletes. Tartalmazza a fejlesztési lehetőségeket. A hűtővel kapcsolatban elmondja, hogy az áramszünet problémát okoz, a drága oltóanyagot veszélyezteti. Kéri a védőnők jelzését áramkimaradás esetén, hogy minél hamarabb meg tudják oldani a problémát.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy az audiométer javítása milyen összegbe kerül?
 
Cservák-Farkas Szilvia védőnő válaszában elmondja, nem tudja, milyen összeg lesz, szakszervizben kell beadni, ahol felmérik a javítás költségét.
 
Karajz Ottó György képviselő hozzáfűzi, hogy árajánlatot kell kérni.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy meg fogják oldani a javítást. A védőnők rendelkezésére álló informatikai eszközök állapotát is át fogják vizsgálni.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, milyen tapasztalatai vannak a védőnőknek a tetű problémával.
 
Cservák-Farkas Szilvia védőnő válaszában elmondja, hogy mérséklődött a probléma. Vannak családok, ahol állandó jellegű a tetű előfordulása, ez 3-4 családot jelent. Az ÁNTSZ-szel együtt szűrik a családokat. Megyei szinten 1 fő egészségőr dolgozik, nehezen jut el a családokhoz.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy jelzik-e a védőnők a szülők felé a problémát?
 
Cservák-Farkas Szilvia védőnő tájékoztatja, hogy együttműködik a szülő, de az egész családra kellene kiterjeszteni a megelőzést. Rövid ideig van hatása, de később sajnos visszatér.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy tartanak-e az iskolában felvilágosítást a védőnők és milyen a fogadtatása?
 
Cservák-Farkas Szilvia védőnő elmondja, hogy tartanak, és tapasztalataik szerint felvilágosultak a gyerekek. 1-2 fő 16 éves terhes fordul elő.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy az óvodában előfordulnak-e erkölcsi sérelmek.
 
Cservák-Farkas Szilvia védőnő válaszában elmondja, hogy amit otthon lát a gyerek, sajnos úgy viselkedik.
 
Lehóczki Ildikó védőnő hozzáfűzi, hogy az állami gondozott és az otthon nevelkedett 18 éves anyák között különbség tapasztalható. Tisztaság, rend jellemző az állami gondozásból kikerült fiatal anyák otthonában.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy gondozásra járnak-e a kismamák a Védőnői Szolgálathoz?
 
Cservák-Farkas Szilvia védőnő elmondja, hogy járnak gondozásra a kismamák. Jelenleg kiskorú terhes nincs a nyilvántartásukban.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központtal, a Családsegítő Szolgálattal milyen az együttműködésük?
 
Cservák-Farkas Szilvia védőnő elmondja, hogy jó az együttműködés és fontosnak tartja.
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy a 16 év alattiak terhességét be kell-e jelenteni?
 
Cservák-Farkas Szilvia védőnő válaszában elmondja, hogy 14 év alattiak esetében kell feljelentést tenni, de községünkben nincs ilyen.
 
Répási János képviselő kérdezi, hogy oltóanyagban nincs-e hiány?
 
Cservák-Farkas Szilvia védőnő elmondja, hogy nincs hiány, rendelkeznek a megfelelő mennyiséggel.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, mennyire jellemző a családon belüli erőszak?
 
Cservák-Farkas Szilvia védőnő elmondja, hogy a rossz szociális helyzet miatt fordul elő, a férj-feleség vonatkozásában, gyerekek estében nem fordul elő.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy milyen összegű oltóanyag áll rendelkezésükre?
 
Cservák-Farkas Szilvia védőnő tájékoztatja, hogy pontosan nem tudja, 6.000.-8.000. Ft darabja az oltóanyagnak.
Nagy László képviselő kérdezi, hogy ment ebből tönkre oltóanyag?
 
Cservák-Farkas Szilvia védőnő elmondja, hogy nem vált használhatatlanná oltóanyag.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, hogy szünetmentes tápegységgel kellene ellátni a hűtőgépet.
 
Nagy László képviselő és Karajz Ottó György képviselő egyetértenek.
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy az érintett lányok a gyógyszert ingyen kapják?
 
Cservák-Farkas Szilvia védőnő elmondja, hogy nincs már ilyen.
 
Lehóczki Ildikó védőnő hozzáteszi, hogy fizetni kell a gyógyszerért.
 
Lipták Zoltán képviselő felkéri a védőnőket, hogy jelezzék a gyógyszer ingyenes kiváltásának lehetőségét a megfelelő intézethez.
 
Cservák-Farkas Szilvia védőnő elmondja, hogy ez nehéz, de megpróbálják.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni a védőnők tájékoztatóját, erőt, egészséget kíván munkájukhoz!
 
Nagy László képviselő is további jó munkát kíván a védőnőknek.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Védőnői Szolgálat beszámolóját.
 
A képviselő-testület 6 Igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
2/2013. (I.29.) KT Határozata
Az I.-II. körzeti Védőnői Szolgálat beszámolójának elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az I.-II. körzeti Védőnői Szolgálat beszámolóját elfogadja.
 
 
Felelős:        Polgármester
Határidő:      Azonnali
 
 
2.      napirendi pont: Önkormányzat által támogatott szervezetek beszámolója a 2012. évi pénzfelhasználásról
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy az önkormányzat által támogatott szervezetek közé tartozik a Naplemente Népdalkör és a Hernádnémeti Sportegyesület. Kérdezi a Naplemente Népdalkör vezetőjét, Szalkó Lászlónét, van-e egyéb hozzáfűznivalója beszámolójához.
 
Szalkó Lászlóné népdalkör vezető köszönti a képviselő-testületet. Elmondja, hogy az írásban benyújtott beszámolójához nincs hozzáfűznivalója.
 
Boros Lajosné dr. jegyző kérdezi, hogy az eredeti számlák hol vannak?
 
Szalkó Lászlóné népdalkör vezető válaszában elmondja, hogy magával hozta, de az eredeti fénymásolatát adta le.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, a támogatott összeget nem lépték túl. De a felhasználásnál eltértek a szerződésben megjelölt céltól. Olyan célra is fordítottak a támogatásból, melyet a támogatási szerződés nem tartalmaz.
 
Nagy László képviselő megköszöni a népdalkör munkáját. Támogatott összeggel rendelkeznek és még 40.000.-Ft-tal.
 
Szalkó Lászlóné népdalkör vezető elmondja, hogy tagdíjból tevődik össze a 40.000.-Ft.
 
Nagy László képviselő további jó munkát kíván a népdalkörnek.
 
Szalkó Lászlóné népdalkör vezető kérdezi, hogy az iskolában tartandó Dalos találkozójukra mennyibe fog kerülni a bérleti díj?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáfűzi, hogy a Dalos találkozó időpontját nem adta le a KIK felé, megkérdezi, hogy lehet-e módosítani az önkormányzati rendezvények listáján.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a szerződés a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal megkötésre került? Tudomása szerint 15 nappal a rendezvény előtt kell jelezni egy rendezvény időpontját és a KIK térítésmentesen biztosítja.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy egy évet kell lejelenteni, egész évre vonatkozó tervet küldött el a Klebelsberg Intézményfenntartó Központba, a Tankerületi Igazgató Úrral így állapodtak meg. Mivel a működési költségeket már az állam fedezi, ezért szükséges minden rendezvény előtt egyeztetni az állami fenntartó képviselőjével. Bizonyos esetekben érdemes hosszabb határidővel megtenni a megkeresést, nem biztos, hogy a 15 nap elég az egyeztetésre.
 
Nagy László képviselő kérdezi, hogy az éves program leadásra került? A Kulturális Bizottsággal kellett volna egyeztetni.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi, hogy hol van a Kulturális Bizottság vezetője?
 
Nagy László képviselő kérdezi, hogy így akkor hiányos a leadott lista a rendezvényekről? Elnézést kér, ő elérhető mindig.
Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszol, hogy a szokásos önkormányzati rendezvények időpontja leadásra került, az Idősek Estje is.
 
Nagy László képviselő kérdezi, ha bált szeretnének rendezni az iskolában, probléma lesz, ezt rendezni kell.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester ismét elmondja, hogy nem tudja, hol van a Kulturális Bizottság elnöke.
 
Nagy László képviselő válaszol, hogy a tagok elérhetőek.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri, hogy a napirendre térjenek vissza.
 
Lipták Zoltán képviselő erőt, egészséget kíván a népdalkörnek, és kérdezi, hogy alakul a létszámuk?
 
Szalkó Lászlóné népdalkör vezető válaszában elmondja, hogy páran kiváltak, jelenleg 8 nőből és egy férfiből áll a népdalkör.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi van-e kérdés, észrevétel? Folytatásban elmondja, hogy hallotta, hogy a Községi Könyvtárban tartott énekpróbát a népdalkör, és engedély nélkül akartak másokat beengedni. Nem támogatja ezt polgármester úr.
Tovább nem adhatja a népdalkör a könyvtár használatát. Elmondta, hogy a népdalkör veszített színvonalából a régi híréhez képest. Problémák merültek fel, kéri a vezető asszonyt, hogy olyan népdalköre legyen Hernádnémetinek, ami elfogadható a község számára. Ne hozzák rossz hírbe községünket, ha képviselik a fellépéseken.
Támogatást kap a népdalkör az önkormányzattól, ezért elvárja, hogy felkészült legyen, valamint ne menjenek a politika irányába.
 
Szalkó Lászlóné népdalkör vezető elmondja, hogy minden meghívásnak igyekeznek eleget tenni. Van olyan rendezvény, ahová meghívást sem kapnak.
 
Karajz Ottó György képviselő hozzáfűzi, hogy ő viszi autóval az énekkart fellépésekre, nem tapasztalta, hogy rossz hírt keltettek volna, hívja polgármester urat is, hogy vegyen részt a népdalkör fellépésein.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester pedig hívja a nemzeti ünnepekre Karajz Ottó György képviselőt, hogy azokon vegyen részt. Nem kellene támadni azokat, akik hosszú éveken át támogatták a népdalkört.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy más rendezvényre akarta a Községi Könyvtárat igénybe venni, a népdalkör tagjainak unokáit akartak megajándékozni az ünnepekre. Le volt cserélve a zár, amikor mentek volna a Könyvtárba, kérdezi, hogy ő be sem léphet már oda?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Könyvtár nyitva tartási idejében természetesen beléphet.
 
Szalkó Lászlóné népdalkör vezető hozzáfűzi, hogy ők nem vétettek semmiben.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi, hogy van-e még kérdés a népdalkör vezetőjéhez?
 
 
Boros Lajosné dr. jegyző nem javasolja elfogadásra a népdalkör beszámolóját, a támogató önkormányzat egyetértésével módosítani kell a támogatási szerződést.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Naplemente Népdalkör szerződésének módosítását.
 
A képviselő-testület 6 Igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
3/2013. (I.29.) KT Határozata
A Naplemente Népdalkör támogatási szerződésének módosításáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Naplemente Népdalkörrel 2012-ben megkötött támogatási szerződés az alábbiak szerint kerüljön módosításra.
A támogatási keretösszeg a következő részletezés szerint használható fel a támogatott szervezet által:
Felhasználási cél:                                        Támogatási összeg (Ft)
- útiköltség                                                    30.000.-
- étkezés                                                       13.000.-
- ajándékvásárlás                                        24.000.-
- postaköltség                                              5.000.-
- egyéb költségek                                        8.000.-
 
Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2012. évi támogatási szerződés módosítására és aláírására.
 
Felelős:        Polgármester
Határidő:      2013. február 25.
 
 
Boros Lajosné dr. jegyző folytatásban elmondja, hogy el kell halasztani a népdalkör beszámolójáról történő döntést, míg lehetőségük lesz az eredeti számlák megtekintésére.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a Naplemente Népdalkör beszámolójának napirendről történő lekerülését.
 
A képviselő-testület 6 Igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
4/2013. (I.29.) KT Határozata
A Naplemente Népdalkör beszámolójának napirendről történő levételéről
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Naplemente Népdalkör beszámolóját a napirendről leveszi, annak megtárgyalását 2013. február havi testületi ülés időpontjára halasztja.
 
Felelős:        Polgármester
Határidő:      2013. február 25.
 
 
Szalkó Lászlóné népdalkör vezető megköszöni a lehetőséget.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester folytatásban elmondja, hogy a Hernádnémeti Sportegyesület beszámolója következik. Kérdezi Kertész Istvánt, a Sportegyesület elnökét, hogy kívánja-e még kiegészíteni az írásban benyújtott beszámolóját?
 
Kertész István, a Hernádnémeti Sportegyesület elnöke köszönti a képviselő-testületet és pár gondolatot hozzáfűzne beszámolójához. Sikeres volt a 2012-es évük, fő támogatójuk az önkormányzat, tapasztalata szerint jó kapcsolat alakult ki az önkormányzattal. A közfoglalkoztatottak és az iskola igazgatónőjének munkáját is megköszöni, amelyet a Sportegyesület irányában tanúsítottak. Tájékoztatást ad továbbá, hogy utánpótlás nevelésre nyertek összeget. Lakossági támogatásokat is kaptak, mint például személyszállítás feltételeinek biztosítása, mosópor, majd a támogatókat név szerint felolvasta.
Két pályázatot nyújtottak be, az egyik „Mozdulni tudj!” nevű pályázat, amelyen nem sikerült nyerni, nem tudja, hogy miért. A hiánypótlást beadták, azóta nem kaptak jelzést a pályázat alakulásáról. A 2. pályázat a Társasági adó pályázat.
Tardosi Gyula is utalt át összeget támogatásként, megköszönte a támogatást elnök úr.
Majd folytatásban elmondta, hogy a felnőtt csapat 1. helyen áll, az ifjúsági csapat 2. helyen áll. A Bozsik programot is beindították, azért, hogy a Társasági adó pályázatban benne maradjanak. Pénzügyileg 800.000 Ft támogatást kap a Sportegyesület az önkormányzattól, az MLSZ-től és a lakosságtól is részesültek támogatásban, majd a kiadásokat is ismertette.
Társasági adóból vették a fűkaszához szükséges olajat, sportszárat, törölközőket, labdákat, hálókat, cipőket.
Megköszönte az önkormányzat és a szurkolók támogatását.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester kifejezi örömét, hogy elnök úr személyével jól működik a Sportegyesület, amelyet a beszámoló minősége is mutat, valamint mindezt igazolja a pályázatok és a csapat sikeressége.
 
Nagy László képviselő jó munkát kíván elnök úrnak a Sportegyesületben.
 
Boros Lajosné dr. jegyző jelzi, hogy fordított arányban került felhasználásra két támogatási jogcím. Szerződésmódosítást javasol, erről lehet dönteni.
 
Karajz Ottó György képviselő javasolja, nyújtsa be írásban is elnök úr. A pályázatból nyert összeget nem kellene a bevételeknél szerepeltetni?
 
Kertész István a Sportegyesület elnöke elmondja, hogy elkülönített számlán van.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy jelenleg az önkormányzat felé kell elszámolni az önkormányzati támogatási összeggel.
 
Répási János képviselő gratulál elnök úrnak és megköszöni a beszámolót.
 
Lipták Zoltán képviselő csatlakozik az előtte szólókhoz, gratulál a csapatnak és elnök úrnak is. Hozzáteszi, látta, hogy a kerítés és a kiskapu elkészült a sportpályán.
 
Kertész István a Sportegyesület elnöke elmondja, mindez fontos volt, mert motorral, lovas kocsival is bejártak a sportpályára. Tervezi még a Taós pénzből a pálya felújítást és a körbekerítést megvalósítani. Takarékoskodni fog, de tervei megvalósításához kéri a testület segítségét is.
 
Nagy László képviselő gratulál elnök úrnak, örvendetesnek találja a fiatalok sportban elért eredményeit, a tehetségek támogatására buzdít mindenkit.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Hernádnémeti Sportegyesület szerződésének módosítását.
 
A képviselő-testület 5 Igen szavazattal és 1 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
5/2013. (I.29.) KT Határozata
A Hernádnémeti Sportegyesület támogatási szerződésének módosításáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti Sportegyesülettel 2012. évben megkötött támogatási szerződés az alábbiak szerint kerüljön módosításra.
A támogatási keretösszeg a következő részletezés szerint használható fel a támogatott szervezet által:
Felhasználási cél:                                        Támogatási összeg (Ft)
- útiköltség                                                    180.000.-
- verseny-orvosi vizsgálat díja                    270.000.-
- felszerelés                                                  185.000.-
- karbantartás                                               120.000.-
- reprezentációs költség                             45.000.-
 
Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2012. évi támogatási szerződés módosítására és aláírására.
 
Felelős:        Polgármester
Határidő:      2013. február 25.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a Hernádnémeti Sportegyesület beszámolójának elfogadását.
 
A képviselő-testület 6 Igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
6/2013. (I.29.) KT Határozata
A Hernádnémeti Sportegyesület beszámolójának elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti Sportegyesület 2012. évben nyújtott támogatásról szóló beszámolóját elfogadja.
 
Felelős:        Polgármester
Határidő:      Azonnali
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester 10 perc szünetet rendel el.
 
 
3.       napirendi pont: Költségvetés előzetes vitája
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester a napirendhez kapcsolódva elmondja, hogy minden évben vannak változások, de ebben az évben több változás várható és sok a bizonytalanság. Ezután átadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.
 
Nagy László képviselő elmondja a Pénzügyi Bizottsági ülésen történteket. Tájékoztató jellegű volt az ülés, feladat finanszírozás van, nullás költségvetést kell készíteni. Pappné Kiss Valéria, pénzügyi előadó megválaszolt a kérdéseire. 38 millió Ft-ot kell kigazdálkodni. A normatívák, amit az államtól kapunk, nagyon alacsony összeg. Kéri, hogy a kulturális kiadásokra legyen összeg biztosítva.
Pályázatokról is beszéltek részletesebben, a Szellem-völgyi, Sele-völgyi és a Támop-os pályázatról. Ha a belvízelvezetés megvalósul, a község nagy örömmel fogadja. Kéri a hozzászólásokat.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy lesznek még pályázatok, a könyvtár felújítása, óvodai eszközbeszerzés, és egy nagyobb volumenű az iskolával kapcsolatban. Ezekkel fog módosulni a költségvetésünk.
Kevés a kulturális célokra adott normatív támogatás. Kötelezettséget vállaltunk az IKSZT működéséért, ami jól működik, minden héten van rendezvény, a programok megvalósulnak. Sokan segítenek, két fő alkalmazott került felvételre ebben a programban. A részmunkaidős könyvtáros bér jellegű kiadásai 1,5 M Ft, a két programszervező bére 4,5 M Ft.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy a nem kötelező feladat finanszírozás nem veszélyeztetheti a kötelező feladat finanszírozást. Az IKSZT elviszi a teljes költségvetési tételt.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja, hogy az csak a bért jelenti. A dologi kiadásokról még nem beszéltünk, mint például a fűtés, világítás.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy a képviselők tavalyi tiszteletdíját nem fizették ki addig, amíg a kötelező feladat finanszírozás veszélyben van. Javasolja, hogy az évben is legyen így, mivel 38 millió Ft-ot kell megtakarítani, ahogy a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta és a költségvetésért a polgármester felel.
 
Nagy László képviselő szerint ötleteket kell kigondolni.
 
Lipták Zoltán képviselő egyetért, olyan ötletek legyenek, hogy segítsék az önkormányzat gazdálkodását.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester folytatja, hogy 3 közmunkapályázatot nyújtott be az önkormányzat: 1. burkoló anyagot magunk készítjük el, 2. apríték kazán használatához növényi alapanyag termesztése, 3: ároktisztítás.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy áll az árvízvédelmi pályázat?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy zsilip betétek elkészítése van még hátra.
 
Répási János képviselő hozzáfűzi, hogy a beton rész benne van az árokban.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester folytatja, hogy a Szellem-völgyi árokban is benne van.
 
Répási János képviselő mondja, hogy amikor jön a víz, akkor kell beletenni.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja, hogy a kivitelezővel beszélt, számolni kell az időjárási körülményekkel.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy a Tüzépnél az árok tele van fagallyakkal.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a másik ároknál is jelentkezik sajnos ez a probléma, szemetet dobnak az árokba, előfordult, hogy az áteresz volt beszántva, és új árkot kellett ásni.
 
Nagy László képviselő kérdezi, hogy lehet ezeket az embereket megfogni? Sok a probléma velük.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy feljelentést kell tenni ellenük. Hozzáfűzi, hogy térjenek vissza a napirendi ponthoz, a költségvetéshez.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy 38 millió Ft-ot kell megtakarítani, kötelező és nem kötelező feladat finanszírozás van, a Pénzügyi Bizottság dolgozik ezen.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy nem valósult meg teljesen a feladat finanszírozás, nem fedi le a finanszírozás a feladatot, de kötelező a megoldása.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, mint például a belső ellenőrzés.
 
Nagy László képviselő úgy tapasztalja, hogy sok feladattól szabadulnak fel az önkormányzatok, de nem lehet érezni. Kevés a bevételi oldal, kérdezi, hogyan tudnánk növelni a bevételt?
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a szociális terület sem jön ki a finanszírozásból, térítési díjat nem akar emelni, igénybe vevők kedvét nem akarják elvenni.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy 4 kazánt kaptunk, mind üzemel.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy kapunk ötödiket is, lesz öt kazán.
Megtakarítást hoz, január közepétől működik a 4 kazán.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy csökkentik a lakossági gázárakat, de ez nem vonatkozik az önkormányzatra. Uniós pályázatot írtak ki, energia, hőszigetelés, nyílászárók tekintetében. Szigetelés szükséges, az energia ne vesszen kárba. Nagy veszteség az iskolában, hogy az energia kimegy, lehetne megtakarítani.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a Leader programot húzzák évek óta, nincs benne döntés érdemben, ezért nem valósult még meg.
 
Lipták Zoltán képviselő úgy tudja, hogy jól dolgozik az apríték kazán.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy túl meleg volt először, ki kellett tapasztalni, automatizált kazán, amit most szereltek be, nagyobb a tároló, egy napot kibír a tárolással.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy áll a csiga probléma?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy megoldódott, magunk állítjuk elő és a lakosságtól jön be az apríték. 8 településnek egy aprító gépe van. Korábbi közmunkaprogramból van fűrészünk, és a mostaniban is.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a tiszteletdíjat is saját bevételből kell finanszírozni.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy jogszabály szerint a tiszteletdíj adható.
Hozzászólás hiányában lezárja a napirendi pontot azzal a kiegészítéssel, hogy a következő testületi ülésen kerül sor a költségvetés előzetes vitájára.
 
 
4.      napirendi pont: Szociális rendelet módosítása
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester a szociális rendelet módosításával kapcsolatban felkéri a jegyző asszonyt a rendelet tervezet előterjesztésére.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy hatáskörváltozás miatt szükséges a rendelet módosítása. Lényegesek a hatályon kívül helyező rendelkezések. Most nincs térítésdíjra javaslat tétel, a hatáskörváltozások kerültek átvezetésre.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a rendelet formátumát, szövegezését törvény szabályozza?
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a jogszabályalkotásról szóló törvényt és a kormányrendeletet kell alkalmazni a megszövegezésnél.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi Farkas Zoltán képviselőt, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy több átmeneti segély kérelem került beadásra?
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy nem sok kérelem került beadásra, most vizsgálják meg, ki kapott már juttatást az önkormányzattól.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy a tűzifát kiszállították a jogosultaknak, megköszöni a dolgozók munkáját.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy akik a kiszállításban részt vettek, sokat dolgoztak, 6 órás közfoglalkoztatottak, egy hét alatt kiszállították a fát, elismerés jár nekik, minden nap sokáig dolgoztak.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a szociális rendelet tervezetét.
A képviselő-testület 6 Igen szavazattal meghozta az alábbi rendeletet:
 
Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testület
1/2013. (II.12.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 16/2008. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében, illetve a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8.-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§   A 16/2008. (XI.25.) önkormányzati rendelet 7.§ (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
7.§ (1)
k)      az aktív korúak ellátására jogosult személynek a jogellenes munkavégzésre vonatkozó külön törvényben foglalt adatait, a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy iskolai végzettségét és szakképzettségét”.
 
2.§ A 16/2008. (XI.25.) önkormányzati rendelet 9.§ (2) bekezdés helyére a következő rendelkezés lép:
„9.§ (2) Nem tekinthető rászorultnak átmeneti segély megállapításánál, akinek saját és vele együtt lakó közeli hozzátartozójának:
a)     egynél több lakása van;
b)     a lakásán kívül üdülő ingatlana is van;
c)      akinek érvényes forgalmi engedéllyel rendelkező teher- személygépkocsija van (kivéve a mozgáskorlátozottat);
d)     akinek önhibájából nincs a létfenntartása biztosítva (pl.: bűnöző, felelőtlen életmód, stb.);
e)     akiről életvitele alapján arra lehet következtetni, hogy van eltitkolt jövedelme.”
 
3.§ A 16/2008. (XI.25.) önkormányzati rendelet 11.§ (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.§ (2)
a)     átruházott hatáskörben a polgármester dönt a temetési támogatásról;
b)     önkormányzati hatáskörben a polgármester dönt a köztemetésről;”
 
4.§ A 16/2008. (XI.25.) önkormányzati rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„19.§ (1) c) pont a temetési támogatás”
 
5.§ (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
 
6.§ Hatályát veszti
a) a 16/2008. (XI.25.) önkormányzati rendelet 7.§ (1) bekezdés j) pontja
b) a 16/2008. (XI.25.) önkormányzati rendelet 10.§ (1) bekezdésének a) és d) pontja
c) a 16/2008.(XI. 25.) önkormányzati rendelet 10.§ (2) bekezdés c) és d) pontja
d) a 16/2008.(XI.25.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdés c) pontja
e) a 16/2008.(XI.25.) önkormányzati rendelet 12.§ , 15.§, 20.§, 21.§
 
 
Hernádnémeti, 2013. február 12.
 
 
dr. Orosz Zsolt sk.                                                               Boros Lajosné dr. sk.
 polgármester                                                                                 jegyző
 
 
 
5.      napirendi pont: Egyéb indítványok, javaslatok
 
5.1. Közbeszerzési szabályzat elfogadása
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy Hernádnémeti Közbeszerzési szabályzata (továbbiakban: Kbt.) átszerkesztésre került. A közbeszerzésekről szóló törvénnyel való összhangot biztosítja, a jogszabályszerkesztésről szóló jogszabály előírásainak megfelelően.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy miért kellett ezt megtenni?
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, összhangban kell lennie a Jogalkotásról szóló törvénnyel.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel Hernádnémeti Közbeszerzési szabályzatának elfogadását.
 
A képviselő-testület 6 Igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
7/2013. (I.29.) KT Határozata
Hernádnémeti Közbeszerzési Szabályzatának elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a jegyzőkönyv mellékletét képező Közbeszerzési Szabályzatot elfogadja.
 
Felelős:        Polgármester
Határidő:      Folyamatos
 
5.2. KEOP-2012-5.5.0/B pályázaton történő részvételről
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy 85%-os támogatási intenzitású energetikai pályázat került kiírásra, az iskola épület tulajdonosa az önkormányzat. Az épület jelentős része javításra szorul, nyílászáróknál hő veszteség fordul elő, a csőrendszer is rossz állapotban van. KEOP-os pályázat, alternatív megoldást is be kell építeni, például napkollektor használatát. Nagy összegű a pályázat, de 85%-os támogatottságú, az önerő felére csökkenthető, szintén pályázat útján. Bízik benne, hogy lecsökkenthető az önerő összege sikeres pályázhat révén.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a Klebelsberg Központnak milyen a hozzá állása a pályázathoz?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy nem a Klebelsberg Központ a tulajdonos, de a hozzájárulásuk kell, amit megadtak.
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezi, mennyi a gázszámla havonta az iskolában?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy 2 millió Ft havi szinten.
 
Répási János képviselő elmondja, hogy minden ablak és a fűtési rendszer cserére szorul, a két gázkazánnal baj van, a teljesítmény elszáll. A napkollektoros rendszer fényfüggő, nem napfüggő. Javasolja, hogy napkollektorral oldják meg.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, előnyös lenne, ha az önerőt is meg tudná pályázni az önkormányzat
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy 50%-os energia megtakarítást lehet elérni, ha nyerünk a pályázaton.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel Hernádnémeti Község pályázaton történő részvételét.
 
A képviselő-testület 6 Igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
8/2013. (I.29.) KT HATÁROZAT
Tárgy: KEOP-2012-5.5.0/B pályázaton történő részvételről
 
Hernádnémeti Község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tulajdonát képező általános iskola épületének korszerűsítése ésmegújuló energiaforrásokat hasznosító energetikaimegoldások alkalmazása érdekében a KEOP-2012-5.5.0/B azonosító számú projektben a jelen határozatban foglaltak szerint részt kíván venni, egyúttal felhatalmazza képviselőjét, dr. Orosz Zsolt polgármestert, hogy a pályázatot benyújtsa, a projekt benyújtásához szükséges előkészítő intézkedéseket megtegye.
 
1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 3564 Hernádnémeti, Petőfi Sándor utca 85. sz.
 
2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 991. hrsz.
 
3. A projekt megnevezése: Hernádnémeti Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, és Alapfokú Művészeti Iskola épületenergetikai fejlesztése.
 
4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-5.5.0/B
 
5. A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: 382.000.000. Ft.
 
6. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható költsége): 382.000.000. Ft 
 
7. Az önkormányzati saját erő összege (saját forrás: számlapénz): 57.300.000. Ft
 
8. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege:324.700.000 Ft 
 
Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét költségvetésében elkülöníti, ezennel nyilatkozik, hogy az önkormányzati saját forrás összegét költségvetésében elkülöníti.
 
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      folyamatos
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a pályázathoz szükséges önerő alternatív módon történő biztosítását.
 
A képviselő-testület 6 Igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
9/2013. (I.29.) KT Határozata
Hernádnémeti Község pályázatához szükséges önerő alternatív módon történő biztosításáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a pályázathoz szükséges önerő biztosítására, összegének csökkentésére alternatív módon keresnek megoldást.
 
Felelős:        Polgármester
Határidő:      Folyamatos
 
5.3.Térfigyelő rendszer kiépítésére kapott ajánlatról
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester folytatja és rátér a térfigyelő rendszer kialakítására. A korábbi két pályázaton nem nyert községünk. Mivel a közbiztonság helyzete indokolttá teszi ismételten ajánlatot kért a kiépítésre, az ajánlat a testület előtt van.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a Vörösmarty és Hegyalja utca kereszteződésénél merre nézne a térfigyelő kamera?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja válaszában, hogy a szőlők felé a bekötő utaknál kerülne elhelyezésre a kamera, magasabbra helyeznék, hogy belássa a környéket.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a Kastély és a Bajcsy-Zs. utca saroknál is elhelyezésre kerül majd kamera?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy igen.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy a kamera rögzíteni tudja, ki jött be és megy ki a faluból.
 
Lipták Zoltán képviselő hozzáfűzi, hogy pozíciókat, mozgást néz a térfigyelő kamera.
 
Dr. Orosz Zsolt elmondja, hogy Oláh és Társa Kft. már rendelkezik kiépített kábelhálózattal, szervert telepített. Jogszabály szerint kell megőrizni a felvételeket. A meglévő kiépítettség miatt kedvező az ajánlat.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy ami rögzítésre kerül, a rendőrség megnézheti, ha probléma adódik. Elégedettségét fejezi ki Oláh Gáborral kapcsolatban, rábízhatják a kamerák telepítését, a biztonságot javítják ezzel.
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy 2,5 millió Ft van előirányozva a térfigyelő rendszerre a költségvetési rendelet tervezetben.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy ehhez az összeghez ragaszkodik az önkormányzat. Egy-egy utca dönthet úgy, hogy kér kamerát, a szakasz üzemeltetésének finanszírozásában részt vesz az önkormányzat.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy aki támogatással szeretne élni, várják a támogatásokat. Erre a célra a tiszteletdíját is felajánlaná.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a térfigyelők üzemeltetési költsége 2500 Ft/hó, a szerver 5000 Ft/hó költségbe kerül.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy szükséges-e még további egyeztetéseket folytatni?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy döntés esetén megkezdhető a kiépítés.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb észrevétel, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a térfigyelő rendszer kiépítését.
 
A képviselő-testület 6 Igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
10/2013. (I.29.) KT Határozata
Hernádnémeti községben térfigyelő rendszer kiépítéséről
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Oláh és Társa Kft. által benyújtott árajánlatot elfogadja és hozzájárul Hernádnémeti község belterületén a térfigyelő rendszer kiépítéséhez.
Hernádnémeti Község Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és a kiépítési munkák megfelelő ütemben történő elvégeztetésére.
Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete vállalja a térfigyelő rendszer üzemeletetési költségeinek biztosítását.
 
Felelős:        Polgármester
Határidő:      Folyamatos
 
5.4. Jogi és Ügyrendi Bizottság személyi kérdés
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester folytatja és tájékoztatásában elmondja, hogy dr. Farkas Ildikó, a Jogi és Ügyrendi Bizottság külsős tagja esetében összeférhetetlenség állt fenn, mivel felvételre került 2012. december 15-től a Polgármesteri Hivatalba köztisztviselőként. Farkas Ildikó 2012. december 14.-én lemondott a külsős bizottsági tagságról.
 
Lipták Zoltán képviselő megköszöni dr. Farkas Ildikó külsős bizottsági munkáját.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester ezután dr. Farkas Mónikát javasolja a Jogi és Ügyrendi Bizottság külsős tagjának. Jogi egyetemet végzett, hernádnémeti lakos, a NAV-nál dolgozik. Kérdezi a képviselő-testületet, hogy elfogadják-e a jelöltjét?
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a NAV melyik illetékességi területén dolgozik dr. Farkas Mónika?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy Miskolcon dolgozik a NAV-nál, így az ő esetében utána kell nézni az összeférhetetlenség fennállásának.
 
A képviselő-testület 6 Igen szavazattal alakszerű határozat hozatal nélkül elfogadta és tudomásul vette dr. Farkas Ildikó Jogi és Ügyrendi Bizottság külsős bizottsági tagságáról történő lemondását.
 
5.5. Kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
 
Folytatásban elmondja, hogy a kéményseprő-ipari szolgáltatással kapcsolatban választani kell a képviselő-testületnek, milyen formában biztosítja a szolgáltatást.
 
Boros Lajosné dr. jegyző ismerteti a hatályos szabályozást, mely szerint az önkormányzat saját maga is elláthatja a szolgáltatást, vagy a székhely szerint illetékes megyei jogú város által biztosítja a szolgáltatás ellátását. Véleménye szerint az önkormányzatnak továbbra is megfelel Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által történő kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása.
 
Nagy László képviselő szerint szakember kell erre a feladatra.
 
Répási János képviselő elmondja, hogy sok mindent előír a katasztrófa védelmi törvény.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb észrevétel, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel Hernádnémeti Község kéményseprő-ipari szolgáltatás ellátásának biztosítását.
 
A képviselő-testület 6 Igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
11/2013. (I.29.) KT HATÁROZATA
Kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról
 
Hernádnémeti Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hernádnémeti Község Önkormányzata önként nem kívánja ellátni a kéményseprő-ipari szolgáltatást, és helyette a Ksktv. 2.§ a) pontja szerint a közszolgáltatási feladat eredeti címzettje a megye egész területén a megyeszékhely megyei jogú város önkormányzata, azaz Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által történő kéményseprő-ipari szolgáltatás igénybevétele által kívánja biztosítani.
 
Felelős:        Polgármester
Határidő:      Folyamatos
5.6. MKTT megkereséséről
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy újabb javaslat érkezett a MKTT-tól, a belső ellenőrzési feladatok ellátása, illetve kistérségi Start-közmunkaprogramok lebonyolítására. A Kistérségi Társulásnál tagdíjat kell fizetni, javasolja, hogy nézze át a képviselő-testület, kérjenek más ajánlatot a belső ellenőrzésre, a közmunkaprogramot önállóan meg tudja az önkormányzat oldani. A tagdíj nagyon megdrágítja a feladatellátást.
 
Karajz Ottó György képviselő szerint nincs értelme a Kistérségnél maradni.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy bármikor tud községünk csatlakozni a Kistérségi Társuláshoz.
 
5.7. Árverési hirdetmények
 
Ezek után polgármester úr rátér az árverési hirdetményekre. Felkéri jegyző asszonyt, tájékoztassa a képviselő-testületet a hirdetményekről.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy két árverési hirdetmény érkezett, mely ingatlan árverések kapcsán az önkormányzat élhet elővásárlási jogával. Az egyik Hernádnémeti, Ady E. u. 24.sz. alatti ingatlan ¼ tulajdoni hányadát tűzték árverésre.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy az önkormányzat ne éljen elővásárlási jogával. Ezt követően szavazásra teszi fel, hogy az Önkormányzat a Hernádnémeti, Ady E. u. 24. sz. alatti ingatlan tekintetében ne éljen elővásárlási jogával.
 
A képviselő-testület 6 Igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
12/2013. (I.29.) KT HATÁROZATA
Elővásárlási jog gyakorlásáról
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Ady E. u. 24. sz. alatti ingatlan tekintetében nem él elővásárlási jogával.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      értelem szerint
 
 
Boros Lajosné dr. jegyző felolvassa a másik árverési hirdetményt. Hernádnémeti, Rákóczi F. u. 133. sz. alatti ingatlan 1/1 tulajdoni hányada kerül árversére. Az ingatlan kikiáltási ára 11 millió Ft.
Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy az önkormányzat ne éljen elővásárlási jogával. Ezt követően szavazásra teszi fel, hogy az Önkormányzat a Hernádnémeti, Rákóczi F. u. 133.sz. alatti ingatlan tekintetében ne éljen elővásárlási jogával.
A képviselő-testület 6 Igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
13/2013. (I.29.) KT HATÁROZATA
Elővásárlási jog gyakorlásáról
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Rákóczi F. u. 133. sz. alatti ingatlan tekintetében nem él elővásárlási jogával.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      értelem szerint
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb észrevétel, hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.
 
 
 
 
 
Kmf.
 
 
 
 
Dr. Orosz Zsolt                                                                                Boros Lajosné dr.
 polgármester                                                                                             jegyző
 
 
 
 
 
Farkas Zoltán                                                                              Karajz Ottó György
  hitelesítő                                                                                          hitelesítő

JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumok