Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2013. március 26. közös


 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.
 
 
Száma: 1-4/2013.
 
 
J e g y z ő k ö n y v
 
 
Készült: Hernádnémeti Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án 16.00 órakor Újcsanálos Község Önkormányzatának képviselő-testületével megtartott közös testületi üléséről a Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38. sz. alatti tárgyalótermében.
 
Jelen vannak: Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők.
                           Újcsanálos Önkormányzat képviselő-testülete: Perge István polgármester, Kamenyiczki Lajos alpolgármester, Pecsenye Sándor, Urbán Béla, Vitelki István képviselők.
 
Távol van: Forgács István Hernádnémeti önkormányzati képviselő
 
Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
 
Boros Lajosné dr. jegyző
Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó
 
Érdeklődő: 0 fő
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a közös képviselő-testületi ülésen résztvevőket, Perge István, újcsanálosi polgármester urat és az újcsanálosi és a hernádnémeti képviselő-testület tagjait, a pénzügyi főelőadót, jegyző asszonyt és a jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy a hernádnémeti testület határozatképes, mert 6 fő képviselő jelen van. Forgács István képviselő nincs jelen.
Az SZMSZ 16.§ (11) bek. szerint a jegyzőkönyv hitelesítői Karajz Ottó György és Lipták Zoltán képviselők.
 
Perge István újcsanálosi polgármester megállapítja, hogy az újcsanálosi képviselő-testület határozatképes, mert minden képviselő jelen van.
 
Ezt követően dr. Orosz Zsolt polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjének elfogadására.
 
A hernádnémeti képviselő-testület 6 Igen szavazattal a meghívó szerinti és a tárgyalandó napirendet alakszerű határozat hozatala nélkül elfogadta.
 
Az újcsanálosi képviselő-testület 5 Igen szavazattal a meghívó szerinti és a tárgyalandó napirendet alakszerű határozat hozatala nélkül elfogadta.
 
 
 
N a p i r e n d:
 
1.      Szociális ellátások társulási formában történő biztosítása
Előterjesztő: Polgármester
 
 
1.      napirendi pont: Szociális ellátások társulási formában történő biztosítása
(A Társulási Megállapodás tervezet a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.)
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy létrejött már társulás az újcsanálosi önkormányzattal, iskola,- óvoda fenntartására, amely társulásból sokat profitáltak az intézmények. Kölcsönös előnyökkel járt mindkét önkormányzat számára, főként szakmai fejlődés terén. Ebből adódik, hogy bizonyos ellátásokat társulási formában van lehetőség biztosítani, amelyhez plusz normatívát kapnak a társulások. A társulás az újcsanálosi önkormányzat részére is előnyös. Az előterjesztésben szereplő táblázatban kifejtésre került, mennyi normatívát jelentene a társulás. Átadja a szót a képviselő társaknak.
 
Lipták Zoltán képviselő köszönti az újcsanálosi képviselő-testületet, örömét fejezi ki, hogy létrejött a találkozás. Most ismét lehetőség van a két önkormányzat társulására. Haszonnal, előnyökkel jár mindkét településnek. Kérdezi Perge István, újcsanálosi polgármester urat, hogyan történik jelenleg a szociális ellátás biztosítása községükben?
 
Perge István újcsanálosi polgármester köszönti a két település képviselő-testületét. Előzetesen tájékozódott, intézményvezető asszonnyal megbeszélték, hány főt tudnak bevonni az ellátásba, mert eddig a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulásnál voltak. Kedvező anyagilag a két településnek és erkölcsiekben is.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi polgármester urat, hogy tetszett-e az előterjesztés, a terv?
 
Perge István polgármester elmondja, hogy tetszett, ahogy az óvodával is működik a társulás, előnyös lenne a szociális társulás is. A Kistérségi Társulásnál nem látták a lebontást, nem is adták ki.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, előzetesen tájékozódtak, ez alapján készült az előterjesztésben szereplő táblázat, hány fővel lehet számolni. Ismeri egymást a két település, ez bizalmat jelent. A Kistérségi Társulásnál nagyobb a rendszer, nehezebb átlátni. A két község esetében átlátható lesz a rendszer.
 
Répási János képviselő elmondja, hogy az oktatási társulásban tevékenyen részt vesz az újcsanálosi képviselő társával. A táblázatból látszik a normatíva, előrelépést eredményezhet a két községnek és az igénybevevőknek is. Kérdezi  Perge István polgármester urat, hány fővel látják el a szociális szolgáltatást?
 
Perge István polgármester elmondja, hogy 1 fő jár ki a Szerencsi Kistérségtől, 2 fő családgondozó a megyaszói társulásból. Házi segítségnyújtó 2 fő. Idősek nappali ellátása nem működik még, de beszéltek róla intézményvezető asszonnyal. Komoly, szép eredményeket ért el intézményvezető asszony.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy ha jól értelmezi, a székhely Hernádnémeti lenne, a telephely Újcsanálos. Kérdezi, hogy ki lesz alakítva Újcsanáloson az intézmény?
 
Perge István polgármesterválaszában elmondja, hogy ki lesz alakítva az intézmény.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy lenne vezető Hernádnémetiben és Újcsanáloson is? Az intézményvezetőnek novemberig szól a megbízatása.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a két testület dönt majd, hogy létrejöjjön-e a társulás. Társulás esetén az intézményvezető kinevezése a társulási tanács hatáskörébe tartozik.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy el kell dönteni, hogy akarja-e a két testület az új intézményt. Ismerni kell az önkormányzatok álláspontját. Közös szándék esetén, annak megfelelően kerülnek kidolgozásra a részletszabályok.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy jó az infrastruktúra, sokat nem kell változtatni. Ha döntés születik a társulás megalakításának szándékáról, akkor be lehet szerezni az előzetes szakhatósági állásfoglalásokat, és el lehet indítani a működési engedélyeztetési eljárást.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy Társulási Tanács jön létre, amelybe a két testület 1-1 tagot delegál.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy ha lett volna kinevezett intézményvezető, akkor is új pályázatot kellene kiírni az új intézmény vezetőjének kinevezéséhez.
 
Karajz Ottó György elmondja, hogy egy vezetője lesz a két intézménynek.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy jól működik az IKSZT, sok kulturális program megvalósult.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az IKSZT nem része a társulási tervezetnek. A testületek döntésétől függ, hogy mely szolgáltatásokat biztosítja társulás keretében, képes-e más szolgáltatásokat önállóan biztosítani.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy nem keverendő össze a társulás és az IKSZT.
 
Karajz Ottó György képviselő kéri Perge István polgármester urat, mondjon az ingatlanról pár szót.
 
Perge István polgármester elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal épületében található, rendelkezik mozgáskorlátozott bejárattal és zuhanyzóval, önálló helyiségekkel.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy mire használja most az önkormányzat?
 
Perge István polgármester válaszában elmondja, hogy jelenleg kihasználatlan, az épület első részében a hivatal irodái találhatók. Egy fővel működne az idősek nappali ellátása az épületben, aki ott dolgozna.
 
Urbán Béla újcsanálosi képviselő elmondja, hogy nem a napirendhez tartozik, de úgy tudja, hogy a református egyház átveszi az iskola működtetését és kérdezi, hogyan érinti majd az újcsanálosi iskolát?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a református egyház megkereste az általános iskolát, az igazgató asszonyt szándékával kapcsolatban. A tanárokat, szülőket is tájékoztatták a lehetőségről. A római katolikus egyház megkereste polgármester urat, és levélben kérte plébános úr polgármester urat, tegye meg a szükséges lépéseket. Ő levélben fordult az Egri Főegyházmegyéhez, továbbította plébános úr levelét is, de az érsekség még nem válaszolt, még nyitott kérdés. Jövő hónapig el kell dőlnie, mert most iratkoznak be a gyerekek az iskolába és a szülőknek tudniuk kell, állami vagy egyházi intézménybe íratják be gyermekeiket. A hernádnémeti iskola fenntartója, és működtetője az állam. Az önkormányzat, mint az ingatlan tulajdonosa rendelkezik kompetenciával. A két iskola fenntartója elválhat egymástól.
 
Perge István polgármester elmondja, hogy az újcsanáloson is volt félreértés ebben a kérdésben, miszerint a helyi egyházközségnek kellene eltartania az iskolát, de ez nem így van, mivel az egyházkerület lenne a fenntartó.
 
Urbán Béla képviselő kérdezi, hogy jó lenne az iskolának?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy 2013. január 1-től már állami fenntartásban vannak az iskolák, a fenntartói döntés nem itt születik meg. A helyi egyházközség nem tudja fenntartani az iskolát, elsősorban a béreket nézve. Az előnyöket – hátrányokat mindenkinek magának kell mérlegelnie.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy az állam kötelező feladatra ad finanszírozást, községünkben művészeti és két tannyelvű iskola van, melyeket az egyház megtartana. Munkahelyek megtartását jelenthetné egy ilyen döntés.
 
Kamenyiczki Lajos újcsanálosi alpolgármester elmondja, hogy kis település Újcsanálos, önállóan nehezen tud működni, először Megyaszó felé orientálódtak, majd megnézték a Hernádnémetivel történő együttműködést is. Jónak értékeli a társulásokat. Pénzügyileg is jónak látja és lényeges, hogy arányosan, becsületesen történik az elszámolás. Szeretné ezt a kapcsolatot fenntartani.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy erre törekednek, arányosságra és hogy minden korrekt legyen.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogyan működik a szociális étkeztetés Újcsanáloson?
 
Perge István polgármester elmondja, hogy 250 fős konyhával rendelkezik az önkormányzat, 120-130 fő az ellátottak száma, 3 fő dolgozik a konyhán. Közfoglalkoztatottakat is alkalmaznak. 6-7 éve történt a felújítása a konyhának.
 
Répási János képviselő kérdezi Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadót, hogy a számok mennyire konkrét számok vagy változhatnak?
 
Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó válaszában elmondja, hogy a teljes évi működés alapján járna ennyi plusz normatíva, a számok konkrét számok.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy rugalmasabb az elszámolás, mint az óvoda és a bölcsőde esetében, más formában történik az elszámolás. A mai nap szándéknyilatkozat megtétele történjen, ezután lehet továbblépni.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, mennyi időbe telik, amíg létrejön a rendszer?
 
Boros Lajosné dr jegyző elmondja, hogy július 1. hatállyal. A Kistérségi Társulások 2013. 06. 30-tól megszűnnek. Alternatívát jelent a kis településeknek a szociális társulás. Újcsanáloson az épület adott, nagy beruházást nem igényel, pár bútorra lesz szükség.
 
Kamenyiczki Lajos alpolgármester elmondja, hogy támogatja a szándéknyilatkozat aláírását, és hívja a hernádnémeti képviselő-testületet, látogassanak el Újcsanálosra és nézzék meg az épületet, ahol az intézmény működne.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, április végén lehetne a döntés.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja, szeretné, ha ma szándéknyilatkozat születne erről, mert a nagy munka ezután következik.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy konkrétumokat tud a testület, egy intézmény lesz, egy intézményvezető és a Társulási Tanács. Költségtakarékos rendszer lesz.
 
Vitelki István újcsanálosi képviselő elmondja, nem tudni a Szerencsi Kistérség szándékát. Hernádnémetivel jól működik a társulás, a szociális társulást is támogatja, előnyös a két községnek a gazdálkodás szempontjából, támogatja a szándékot.
 
Kamenyiczki Lajos alpolgármester kérdezi, kell-e az önkormányzat pénzéből a társuláshoz adni összeget?
 
Boros Lajosné dr. jegyző válaszában elmondja, hogy szándékaink szerint nem.
 
Pecsenye Sándor újcsanálosi képviselő kérdezi, hogy plusz költséggel jár-e, ha létrejön a társulás?
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy bevétellel jár.
 
Perge István újcsanálosi polgármester szavazásra teszi fel, hogy a szándéknyilatkozat megtörténjen Újcsanálos képviselő-testülete részéről a szociális ellátások társulási formában történő biztosításához.
 
Az újcsanálosi képviselő-testület jelen lévő 5 képviselője 5 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Újcsanálos Önkormányzat Képviselő-testület
6/2013. (III.26.) KT Határozata
Szándéknyilatkozat a szociális ellátások társulási formában történő biztosításához
 
Újcsanálos Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szociális ellátásokat Hernádnémeti Községgel együtt társulási formában kívánja biztosítani.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az intézmény alapításának előkészítésével.
 
Felelős:        Polgármester
Határidő:      2013. július 1.
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy a szándéknyilatkozat megtörténjen Hernádnémeti képviselő-testülete részéről a szociális ellátások társulási formában történő biztosításához.
 
A hernádnémeti képviselő-testület jelen lévő 6 képviselője 4 Igen szavazattal, 1 Nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
31/2013. (III.26.) KT Határozata
Szándéknyilatkozat a szociális ellátások társulási formában történő biztosításához
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a szociális ellátásokat Újcsanálos Községgel együtt társulási formában kívánja biztosítani.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az intézmény alapításának előkészítésével.
 
Felelős:        Polgármester
Határidő:      2013. július 1.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester sok szeretettel meghívja az újcsanálosi képviselő-testületet április 12-én 16 órára a Munk Kastélyba egy baráti beszélgetésre.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb észrevétel, hozzászólás hiányában megköszöni az újcsanálosi képviselő-testületnek a részvételt, és az ülést bezárja 17 órakor.
 
 
 
 
 
 
 
Kmf.
 
 
 
 
dr. Orosz Zsolt                                                                                             Perge István
 polgármester                                                                                              polgármester
 
 
                                                           Boros Lajosné dr.
                                                                  jegyző
 
 
 
 
Karajz Ottó György                                                                                Lipták Zoltán
     hitelesítő                                                                                              hitelesítő
 
 
 

JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde