Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2012. november 14.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.
 
Száma: 1-18/2012.
 
J e g y z ő k ö n y v
 
Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 14-én megtartott rendkívüli üléséről.
 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők
 
Távol van:Farkas Zoltán ésForgács István képviselő
 
Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
 
Boros Lajosné dr. jegyző
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a soron kívüli ülésen a képviselő-testület tagjait, Farkas Zoltán képviselő jelezte, hogy elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni a testületi ülésen. Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére. Az SZMSZ 16.§ (11) bek. szerint a jegyzőkönyv hitelesítői: Karajz Ottó György és Lipták Zoltán képviselők.
 
A képviselő-testület, határozathozatal nélkül, egyhangúlag tudomásul vette a napirendre tett javaslatot.
 
N a p i r e n d :
 
 1. Miskolc Kistérség Többcélú Társulás jövőjéről
Előterjesztő: Polgármester
 
 
1. Miskolc Kistérség Többcélú Társulás jövőjéről (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a napirenddel kapcsolatos anyagot minden képviselő írásban megkapta. Miskolc Kistérség Többcélú Társulása kérte a tagokat, hogy nyilatkozzanak arról, hogy a jövőben tagjai kívánnak-e lenni a társulásnak. Egy szándéknyilatkozatról van szó, nem végleges döntésről. Az anyag elég „rémisztőnek” tűnik, nem tudja, hogyan tudnák kigazdálkodni az önerőt. A tagdíj legkisebb éves összege is lakosságszám arányában 700.000 Ft lenne. Két verzióból lehet választani. Az első verzió szerint 39 település maradna együtt, a másik verzió szerint 20 település maradna a tárulásban. A költségvetési törvény alapján érdemes lehet társulni, mert egyes ellátási formák esetében + 30-50 %-os támogatást is kap a társulás. Nem biztos, hogy ilyen nagy körben érdemes társulni. Egy munkaszervezetet kívánnak fenntartani, melynek 50 millió Ft a működési költsége. Véleménye szerint ez nem kedvező az önkormányzat számára.
 
Lipták Zoltán képviselő: A működési költség elég magas. Az önerő biztosítását is magasnak tartja. Úgy gondolja, amelyik pályázatra eddig tudott az önkormányzat önerőt biztosítani, ezután is fog tudni. Az elnyerhető pályázatoknál nem a megnyerés a lényeg, hanem azok későbbi fenntartása. Ha a társulás belekényszeríti az önkormányzatot egy közös pályázatba, azt nem biztos, hogy fenn tudják tartani.
 
Nagy László képviselő egyetért képviselőtársával, ha egyedül pályázik az önkormányzat, abban az esetben is elő van írva, hogy 3-5 évig azt fenn kell tudni tartani. Eddig mindig előnyt jelentett a társulás, de most más a helyzet. Az önerő felől kell megközelíteni a szándéknyilatkozatot. Ha kötelezettséget vállalunk, azt teljesíteni kell, hitelre ne is gondoljanak, hiszen az önkormányzat nem adósodhat el.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy feladatfinanszírozásra, amit leoszt az állam, abból lehet a társulásokat fenntartani. Korábban az önkéntes társulást anyagilag ösztönözték, érdekelté tették az önkormányzatokat. Közmunkára, belsőellenőrzésre nincs plusz finanszírozás. Ha egyedül vállal az önkormányzat kötelezettséget, azt köteles teljesíteni. Ha több település vesz részt a társulásban, ott nagyobb a felelősség is. A társulásból nehéz kilépni. Most a testületnek egy szándéknyilatkozatot kell meghozni. Ha később úgy alakul, hogy érdemes a társulásban részt venni, anyagilag jobban megéri, akkor később is társulhat az önkormányzat.
 
Lipták Zoltán képviselő: Egyetemleges felelősség a fontos. Amíg a társulási szerződést alá nem írjuk, nem jön létre szerződés. Ez csak ez szándéknyilatkozat.
 
Boros Lajosné dr. jegyző: A belső ellenőrzés egy nagyon sarkalatos pontja a hivatalnak. Meg kell vizsgálni, hogy melyik az olcsóbb megoldás, ha a hivatal alkalmazza a belső ellenőrt, vagy társulási formában látják el ezt a feladatot. Vannak előnyei a társulásnak. Fontos, hogy a belsőellenőr kívülről, objektíven lássa a problémát. A belsőellenőrök eddig jól végezték a feladatukat. Mik lesznek a feltételek a kilépésnél, a belépésnél, és mindez, hogy lesz lehetséges, ezt még nem tudni a társulási szerződés tervezetének megismerése nélkül.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy külső céget milyen összegben tudnának megbízni belső ellenőrzési feladatra? Több szakemberrel beszélt, véleményük szerint 200-300.000 Ft-ból megoldható lenne a feladat. Ha saját maguk meg tudják oldani nem fontos a társulás.
 
Boros Lajosné dr. jegyző: Nem tudja mennyiért látná el ezt a feladatot külső cég.
 
Nagy László képviselő: Afelé hajlik, hogy vannak szakirányú csoportok, szervezetek, akik akkreditáltak. Ha felvennének erre a feladatra egy személyt, a költségeire nem lenne elég a 300.000 Ft. A külső ellenőr objektívan végzi a feladatot. Ezen a vonalon kellene elgondolkodni.
 
Répási János képviselő véleménye szerint, ha csak a belső ellenőrzésről van szó, azt a feladatot megbízási szerződés alapján is el lehet látni. Nem kell ahhoz ilyen nagy szervezetet fenntartani. Kérdezi, hogy mikor kell erről végleges döntést hozni?
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a normatívából nem lesz meg a teljes fedezete a kötelező feladatok költségeinek, pl. a szociális alapellátásoknak. A környező településekkel való társulásról rossz a tapasztalat. A feleken múlik, hogyan dolgoznak együtt. A kistérségi társulás valószínű 2013. június 30.-ával szűnik meg.
 
Karajz Ottó György képviselő véleménye szerint, ha 3-4 település összefogna, akkor el tudják látni ezeket a feladatot.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy a szociális alapellátás terén 2013-ban elvonásokra kerül sor. Véleménye szerint, ha az önkormányzat számára nagyobb lehetőséget jelent a társulásban való részvétel, esetleg a normatíva nem volna elég a feladat ellátására, akkor nem kellene kizárni magunkat a szándéknyilatkozatból.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester arra gondol, hogy nem kíván tag lenni a társulásban, de még jövőre nyilatkozhatnak csatlakozási szándékukról. Jövőre több konkrétum lesz. Eddigi ismereteik alapján több kisebb településből álló társulás jobb lenne. Mindenhol megvannak a szakemberek a feladatellátáshoz, plusz létszámot nem kellene felvenni.
 
Karajz Ottó György képviselő: Előfordul, hogy a települések nagy része nem kíván társulni, így elképzelhető, hogy a kistérség átdolgozza a feltételeket.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy vannak esetleg olyan települések, akikkel társulni lehetne?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Újcsanálos hajlandó lenne csatlakozni. A szociális terület néhány része a problémás. A közmunkát, a belső ellenőrzést meg tudják oldani. Néhány település úgy nyilatkozott, hogy kivárják, hogy mi lesz, és van aki úgy nyilatkozott, hogy az SHBÖTT keretében gondolkozik, aminek Hernádnémeti már nem tagja.
 
Nagy László képviselő kérdezi, hogy az államtól várható-e fedezet az belső ellenőrzési feladatok ellátására?
 
Boros Lajosné dr. jegyző: Ez kötelező feladat, külön normatívát nem biztosítanak rá.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés hozzászólás hiányában a második variációt teszi fel szavazásra, mely szerint Hernádnémeti nem kíván csatlakozni a társuláshoz.
 
A képviselő-testület 5 Igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
132/2012. (XI. 14.) KT HATÁROZATA
            Szándéknyilatkozat MKTT jövőjéről
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy nem kíván tagja maradni a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása jogutódjaként létrejövő társulásnak, és abból kiválni szándékozik. Tudomásul veszi, hogy a kiválásig (2013. június 30.) minden olyan jog megilleti, és minden kötelezettség terheli, amit a Társulási megállapodás tartalmaz.
 
Felelős:        Polgármester
Határidő:      2012. november 15.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte a részvételt és a testületi ülést bezárta.
 
 
 
Kmf.
 
 
 
 
 
 
dr. Orosz Zsolt                                                                                 Boros Lajosné dr.
 polgármester                                                                                         jegyző
 
 
 
 
Karajz Ottó György                                                                         Lipták Zoltán
     hitelesítő                                                                                          hitelesítő

JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde