Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2012. szeptember 14.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.
 
 
Száma: 1-14/2012.
 
 
 
J e g y z ő k ö n y v
 
 
Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 14-én megtartott rendkívüli üléséről.
 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők
 
 
Távol van:Forgács István képviselő
 
 
Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
 
Boros Lajosné dr. jegyző
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a soron kívüli ülésen a képviselő-testület tagjait, Forgács István képviselő jelezte, hogy elfoglaltsága miatt nem tud ideérni a testületi ülésre. Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére. Az SZMSZ 16.§ (11) bek. szerint a jegyzőkönyv hitelesítői: Nagy László és Répási János képviselők.
 
 
A képviselő-testület, határozathozatal nélkül, egyhangúlag tudomásul vette a napirendre tett javaslatot.
 
N a p i r e n d :
 
 
1.      ÉMOP-3.2.1/F-10 pályázat közbeszerzési eljárásáról
Előterjesztő: Polgármester
2.      Egyebek
 
 
1. ÉMOP-3.2.1/F-10 pályázat közbeszerzési eljárásáról
Dr. Orosz Zsolt polgármester ismerteti a közbeszerzési eljárás előző lépéseit, emlékezteti képviselőtársait, hogy két nappal korábban egy ajánlatot minősítettek érvényesnek. A mai napon, a délelőtti órákban az ajánlattevővel tárgyalás lefolytatására került sor, melyen ajánlattevő tartotta az ajánlatát. Ismerteti, hogy a pályázatból a beruházás elvégzésére 31 864 391,- Ft áll az önkormányzat rendelkezésére, míg az ajánlat 31 378 029,- Ft, tehát közel fél millió forinttal kedvezőbb az ajánlat, mint a rendelkezésre álló fedezet.
 
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy az érvényes ajánlatot tevő megbízása esetén mikor kezdődhet a beruházás, illetve mennyi szivattyú kerül beszerzésre?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy a mai döntést követően 2012. szeptember 25.-én kerülhet sor a szerződés aláírására, és ekkor már kezdődhet a kivitelezés is. A benyújtott ajánlatból ismerteti a tervezett munkálatok műszaki tartalmát. A helyi sajátosságok, illetve a közbiztonság miatt mobil szivattyúkhoz állások kiépítését, és a szivattyúk beszerzését tervezték. A pályázat elbírálói nem támogatták a szivattyú beszerzést, így lett a közel 100 M Ft értékű pályázatból a 31 M Ft támogatás. Ebből a két műtárgy lecserélése, a szivattyúállások kiépítése, árok felújításra lesz lehetőség, mind a Sele-völgyi, mind a Szellem-völgyi árok esetében.
 
Farkas Zoltán képviselő véleménye szerint érdemes lenne megkeresni annak lehetőségét, hogy két nagy teljesítményű szivattyút beszerezzenek, és tároljanak.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy 2010-ben a vízügytől kapott szivattyúkért kellett-e fizetni? Megoldás lehetne az önkormányzat számára, ha egy ”rendelkezésre állási” megállapodást kötne olyan szervezettel, akinek van nagy teljesítményű szivattyúja, és a szerződés alapján szükség esetén elsőként bocsátaná az önkormányzatunk részére a szivattyút.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy 2010-ben a szivattyúért nem kellett fizetni, de az üzemeltetés költségei teljes egészében az önkormányzatot terhelték. (Üzemanyag, telepítés, szállítás, szakember)
Lehetségesnek tartja képviselőtársa által felvetett megállapodás megkötését, érdeklődni kell a cégeknél. Sajnos sok cégnek nincs ilyen nagy teljesítményű szivattyúja. 2010-ben az is gondot jelentett, hogy a zsilip nem zárt rendesen, és visszafolyt a folyó vize, az is sokat fog jelenteni, ha már ennek a problémának a megoldásához nincs szükség szivattyútelepítésre, a mostani műtárgy csere révén.
 
További kérdés észrevétel hiányában szavazásra teszi fel a Nyírvízterv ajánlatának elfogadását. (A Kbt. alapján név szerinti szavazással)
 
 
Farkas Zoltán                       igen
Karajz Ottó György               igen
Lipták Zoltán                         igen
Nagy László                          igen
Dr. Orosz Zsolt                     igen
Répási János                       igen
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
117/2012. (IX.14.) KT HATÁROZATA
Sele-völgyi és Szellem-völgyi árkok rekonstrukciója Hernádnémetiben tárgyú beruházás ajánlatairól
 
Hernádnémeti Önkormányzat képviselőtestülete úgy határozott, hogy az ÉMOP-3.2.1/F-10 jelű, „Sele-völgyi és Szellem-völgyi árkok rekonstrukciója Hernádnémetiben” tárgyú beruházás kapcsán az érvényes ajánlatot tevő Nyírvízterv Kft ajánlatát az alábbiak szerint (bruttó értékben) elfogadja:
 
I.                     munkarész, Hernádnémeti Sele-völgyi árok rekonstrukciós munkái: 14 737 156,- Ft
II.                   munkarész, Hernádnémeti Szellem-völgyi árok rekonstrukciós munkái: 16 640 873,- Ft
összesen: 31. 378 029,- Ft.
 
Hernádnémeti Önkormányzat képviselőtestülete felhatalmazza a polgármestert az ajánlattevővel történő szerződés megkötésére, és a munkaterület kivitelező részére történő átadására.
 
Felelős:         polgármester
Határidő:      értelem szerint
 
 
2. Egyebek
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az előző ülésen ismertetettek szerint a szeptember havi ülés sorsáról döntsenek, mivel a munkaterv szerinti napirendek hatáskörváltozások miatt már nem aktuálisak.
 
Nagy László képviselő felveti, hogy időközben folyik az eseti bizottságban a munka, annak eredményéről is kellene, hogy határozzon a testület.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy jövő pénteken lesz a bizottsági ülés. Akár azt követően is lehet testületi ülést tartani.
 
Lipták Zoltán képviselő tájékoztatja képviselő társait, hogy mindenki leadta véleményét a bizottsági munkához.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi képviselőtársát, hogy úgy gondolja, a németi embereket, a nyilvánosságot érinti a bizottság munkájának eredménye?
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy nem feltétlenül erre gondolt, de még a szeptemberi soros ülésen döntést kellene hozni.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy 2012. szeptember havi soros képviselőtestületi ülés maradjon el.
 
 
A képviselő-testület 3 Igen és 3 Nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
118/2012. (IX.14.) KT HATÁROZATA
Éves munkatervtől történő eltérés
 
Hernádnémeti Önkormányzat képviselőtestülete elutasítja azt a javaslatot, hogy a 2012. szeptember havi rendes ülés elmaradjon.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      2012. szeptember 25.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni a részvételt, és bezárja az ülést.
 
 
 
 
Kmf.
 
 
 
 
dr. Orosz Zsolt                                                                     Boros Lajosné dr.
 polgármester                                                                                  jegyző
 
 
 
Nagy László                                                                         Répási János
   hitelesítő                                                                                hitelesítő
 
 

JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumok