Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

10/2007. (IX. 11.) önkormányzati rendelete Temetőkről és a temetkezésről


Hernádnémeti Önkormányzat
10/2007. (IX. 11.) rendelete
a temetőkről és a temetkezésről
 
Hernádnémeti Önkormányzat az 1990. évi LXV.törvény 16.§. /1/ bekezdésében, a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. Törvény (továbbiakban Tv.) 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 145/1999. (X. 1.) Kormány rendeletre (továbbiakban Vhr.) figyelemmel, az alábbi rendeletet alkotja:
 
I. Általános rendelkezések
 
A rendelet célja
 
1. §
 
(1) A Hernádnémeti Önkormányzat az elhunytak emlékének méltó megőrzése, a kegyeleti szolgáltatás kultúrált színvonalon történő ellátásának biztosítása, a halottak nyughelye előtti tiszteletadás biztosítása, a lelkiismereti meggyőződés, a hitéleti tevékenységek, vallási szokások tiszteletben tartásával e rendelettel kíván közreműködni az elhaltak és az eltemettetők jogainak és kötelezettségeinek érvényre juttatásában.
 
(2) Célja a köztemető fenntartásának és üzemeltetésének szabályozása tekintettel a helyi adottságokra, a temetési helyek kihasználásának szabályozására.
 
2. §
 
(1) A jelen rendelet hatálya: a Hernádnémeti területen lévő és működő, Római Katolikus Egyház (hrsz: 417 alatti területből 180m2) és a Református Egyház (hrsz: 418 alatti területből 180m2) tulajdonában lévő, külön megállapodásban rögzített temetőrészekre terjed ki összesen 360m2(továbbiakban köztemető).
 
(2) Köztemetőnek minősül a Hernádnémeti 415/1. hrsz. alatt nyilvántartott terület.[1]
 
(3) Az önkormányzat az (1) bekezdésben felsorolt köztemetőre vonatkozó fenntartási és üzemeltetési kötelezettségét megállapodás útján teljesíti.
 
(4) A feladat ellátásához szükséges fedezet biztosításáról a Képviselő-testület éves költségvetése keretében gondoskodik a tulajdonos egyházakkal történt megállapodás szerint.
 
 
 
 
 
 
 
 
3. §
 
Temető létesítésére, bezárására, megszüntetésére, újbóli használatba vételére a Tv és Vhr szabályait kell alkalmazni.
 
 
II. RÉSZLETEZŐ RENDELKEZÉSEK
 
Köztemető használatának és igénybevételének szabályai
 
4. §
 
(1) A köztemetőkben mindenki köteles a hely jellegének megfelelő magatartást tanúsítani, az etnikai vagy vallási temetkezési szokásokat tiszteletben tartani és tartózkodni a kegyeleti érzést sértő tevékenységtől, hanghatástól vagy magatartástól.
 
(2) Minden látogató kötelessége a temetőnek és a környezetének védelme, rendjének, tisztaságának megőrzése.
 
5. §
 
A köztemetőben polgári és egyházi szertartással történő temetés, búcsúztatás egyaránt lebonyolítható.
 
Köztemető rendje
 
6. §
 
(1) A köztemető nyitvatartási ideje megegyezik a két felekezeti temető nyitvatartási idejével.
 
(2) A látogatók számára a temető bejáratánál az üzemeltető tájékoztató táblát függeszt ki a temető nyitva tartásáról, rendjéről és vázlatos térképről.
 
(3) Nyitvatartási idő alatt a köztemetőt bárki látogathatja. 12éven aluli gyermek csak felnőtt felügyeletével teheti ezt.
 
(4) A köztemetőbe állatot bevinni tilos, a vakvezető kutya kivételével.
 
(5) A sírokra ültetett növényeket és a temetőkbe vitt virágot onnan kivinni csak az üzemeltető engedélyével lehet.
 
(6) Köztemetőben gyertyát, mécsest gyújtani olyan körültekintő gondossággal lehet, amellyel a tűzveszély elkerülhető. Egyéb esetben a tűzgyújtás tilos.
 
(7) A köztemetőben keletkezett szemetet, hulladékot csak a temető erre kijelölt területén lehet elhelyezni és a kihelyezett konténerben gyűjteni.
 
(8) A köztemető területén a talajt, gyepet az üzemeltető engedélye nélkül felásni, elvinni tilos.
 
(9) A köztemetőben munkát végző vállalkozók, szolgáltatók az üzemeltető engedélyével végezhetik feladataikat. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak.
 
(10) Gépjárművel behajtani indokolt esetben, az üzemeltető engedélyével lehet.
(11) Bontott síremléket a sírhely feletti rendelkezési joggal rendelkező az üzemeltetővel egyeztetett módon köteles elszállítani, vagy a kőtárban elhelyezni.
 
Temetési helyek
 
7. §
 
(1) A köztemetőben a temetésre használt helyek a következők:
a) egyes sírhely,
b) kettős sírhely,
c) urna sírhely,
 
(2) A sorokban az elhalálozás sorrendjében kell a temetési helyet kijelölni, ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely felett rendelkezési joga.
 
Sírhelyek méretezése, sírjelek
 
8. §
 
(1) Sírhelyek méretezése:
a) egyes sírhely            hossza      2 méter       szélessége 1,0 méter
b) kettős sírhely           hossza       2 méter       szélessége 1,9 méter
c) urna sírhely              hossza       1 méter       szélessége 0,7 méter
d) A sírgödör mélysége koporsó esetén 2 méter, urna esetén 0,5 méter.
e) Minden temetési helyet sírjellel kell ellátni, melynek magassága a 1,5 m-t nem haladhatja meg. E magassági méreten belül sírjel az üzemeltető részére történő előzetes bejelentés után, külön engedély nélkül létesíthető. 1,5 méternél magasabb sírjel létesítésénél építési engedélyt kell kérni.
f) sírhelyek egymástól való oldalirányú távolsága 0,8 méter
 
(2) A köztemetőben a sírjel, vagy az azon szereplő felirat, ábra meg kell feleljen a kegyeleti érzés elvárásainak, semmiképpen nem lehet közízlést, emlékezést sértő.
 
Temetési helyek használati ideje
 
9. §
 
a) egyes és kettős sírhely   25 év
b) urnasírhely                        25 év
 
 
10.§.
 
Nyilvántartások vezetése
 
(1) A sírboltokról szóló nyilvántartás vezetésére a sírbolt könyv szolgál amit a Polgármesteri Hivatal vezet.
 
(2) A nyilvántartó könyv a következő adatokat tartalmazza:
- folyószám, a temetés (urnaelhelyezés vagy a hamvak szétszórásának) napja, az elhalt családi neve és utóneve, születési családi és utóneve, születési ideje, anyja neve, legutolsó lakóhelyének a címe, az elhalálozás időpontja, a sírhelytábla, sírhelysor, temetési hely száma, valamint az
- eltemettető, illetve a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy neve, lakcíme, és a síremlékre vonatkozó bejegyzések.
 
(3) A sírbolt könyvet a (2) bekezdésben meghatározott tartalommal kell vezetni a sírbolt számának feltüntetésével. A sírbolt könyvbe be kell jegyezni a sírbolt felett rendelkezni jogosult személynek a sírboltra vonatkozó rendelkezéseit is.
 
(4) Az ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az eljáró hatóság nevét, az eljárás ügyszámát.
 
(5) A a sírbolt könyvbe az eltemettető és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy tekinthet be.
 
(6) Az üzemeltető a sírbolt könyv adatai alapján a temető nyitvatartási ideje alatt felvilágosítást köteles adni az elhunyt személy temetési helye után érdeklődőnek.
(7) A temető üzemeltetője köteles gondoskodni sírbolt könyvbe bejegyzett (tárolt) személyes adatok biztonságáról.
 
 
11. §
 
 (1) Temetési helyek megváltási díjai:[2]
a) egyes sírhely                                            40.000,- Ft/25 év
b) kettős sírhely                                            50.000,- Ft/25 év
c) urna és gyermek sírhely              40.000,- Ft/25 év
 
 (2) A temető fenntartási hozzájárulás díj:[3]                       10.000,- Ft/alkalom
 
 (3) A díj megállapítását a tulajdonos egyházak által megállapított összegek figyelembe vétele mellett kell meghatározni, valamint az érdekképviselet véleményét ki kell kérni.
 
 
12. §
 
(1) A köztemető üzemeltetéséről az önkormányzat a tulajdonos egyházakkal kötött megállapodás útján gondoskodik. Ennek értelmében:
a) bérleti szerződést köt az önkormányzati temető üzemeltetőjével az önkormányzat tulajdonában lévő ravatalozó használata vonatkozásában.
b) a Képviselő-testület a köztemető fenntartására a 2. § (4) bekezdésben meghatározott összeget biztosítja.
 
 
 
Temetkezési szolgáltatások
 
13. §
 
(1) A temetkezési szolgáltatások a község területén - a szolgáltatást igénybevevő megbízásától függően - vállalkozói feladatkörbe tartozik.
 
(2) A vállalkozók kötelesek együttműködni a szolgáltatás zavartalan lebonyolítása érdekében a temető fenntartójával, üzemeltetőjével, az illetékes hatóságokkal, más szolgáltatókkal és érdekeltekkel.
 
 
A köztemető fenntartásával kapcsolatos ellenőrzési jogkör
 
14. §
 
(1) A temető fenntartásával és üzemeltetésével összefüggő feladatok ellátását a jegyző ellenőrzi.
(2) A jegyző az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében
a) felhív a jogszabályokban és az egyházak tulajdonában lévő temetők tekintetében a temető szabályzatban foglalt rendelkezések betartására,
b) szabálysértési eljárást folytathat le.
(3) A jegyző az ellenőrzés során a temetőkben vezetett nyilvántartásokba betekinthet, továbbá vizsgálhatja a temetőkben a szolgáltatást végzők jogosultságát.
 
 
15.§
 
(1) Aki a temető használatának, a köztemető rendjének e rendelet 4. §, és 6.§.-iban meghatározott szabályokat megsérti szabálysértést követ el, amely miatt harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
 
(2) A szabálysértési eljárás lefolytatása a jegyző hatásköre.
 
 
 
III. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 
16. §
 
E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint gondoskodik
 

dr. Orosz Zsolt . polgármester 


 

 

[1] Megállapította: 12/2007. (IX.26.) számú önkormányzati rendelet. Hatálybalépés időpontja 2007. szeptember 26.
[2] Módosította az 5/2013.(IV.2.) számú önkormányzati rendelet.
[3] Módosította az 5/2013.(IV.2.) számú önkormányzati rendelet

RendeletekTelepülésképi Arculati kézikönyvHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokJegyzőkönyvek