Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2012. július 24.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.
 
Száma: 1-10/2012.
 
J e g y z ő k ö n y v
 
Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. július 24-én megtartott soros üléséről.
 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Forgács István, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők
 
Távollévő nincs.
 
Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
 
Boros Lajosné dr. jegyző
Fésűsné Brosch Andrea
Kerekes Jánosné
 
Érdeklődő: 2 fő
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a soros ülésen a képviselő-testület tagjait, Fésűsné Brosch Andrea pályázót, Kerekes Jánosné óvodavezetőt, valamint otthon a televízió előtt ülőket, akik végig kísérik a képviselő-testület munkáját. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert minden képviselő jelen van. Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére. Az SZMSZ 16.§ (11) bek. szerint a jegyzőkönyv hitelesítői: Karajz Ottó György és Lipták Zoltán képviselők.
 
 
A képviselő-testület, határozathozatal nélkül, egyhangúlag tudomásul vette a napirendre tett javaslatot.
 
Napirend:
                   Napirend előtt: Tájékoztató a korábban hozott határozatok végrehajtásáról
                        Előterjesztő: Polgármester
 
1. HAK intézményvezető választás
Előterjesztő: Polgármester
 
2. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde főigazgató megbízása
Előterjesztő: Polgármester
 
3. TÁMOP-3.1.11-12/2. kódszámú pályázaton történő részvételről
Előterjesztő: Polgármester
 
4. Egyéb indítványok javaslatok
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy véget ért a labdarúgó idény, az ifik első, a felnőttek a második helyen végeztek a megyei bajnokságban. Kertész István elnöknek, a támogatóknak és a csapatnak is gratulál a jó eredményhez.
Megkéri Jegyző Asszonyt, hogy olvassa fel a csapat tagjainak nevét, hogy a tévénézők is hallják azoknak a fiataloknak a nevét, akikre büszke lehet Hernádnémeti. Közben ő a csapat jelenlévő tagjainak átadja az érmet.
 
Boros Lajosné dr. jegyző felolvassa az ifi- és a felnőtt csapat tagjainak nevét, közben dr. Orosz Zsolt polgármester átadja az érmeket a sportolóknak. Ezt követően pedig átadja az ifjúsági csapat 1. helyezéséért és a felnőtt csapat 2. helyezéséért kapott okleveleket Kertész István elnöknek.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester reméli, hogy a következő szezon is ilyen sikeresen fog eltelni, mint a mostani. Sok sikert kíván az egyesületnek a következő évadra.
 
Napirend előtt:
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy
-          a mai napig nincs alpolgármester a településen. A Kormányhivatal többször felszólította a képviselő-testületet, hogy válasszon alpolgármestert. A Kormányhivatal ezzel kapcsolatos kereseti kérelmét a Törvényszék elutasította, arra való hivatkozással, hogy az Ötv. szövege alapján nem kötelező alpolgármestert választani. Nem tudja, hogy a Kormányhivatal felülvizsgálati kérelemmel fordul-e a Kúriához.
-          A falunap megrendezésére 175.000 Ft-ot sikerült biztosítania. Erről már értesítette a Kulturális Bizottságot is.
 
 
1. HAK intézményvezető választása (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy 2011-ben járt le Fésűsné Brosch Andrea intézményvezetői megbízatása. Ekkor úgy döntött a képviselő-testület többsége, hogy 1 évre bízzák meg az intézményvezetői feladatok ellátásával. Ez évben a testületi döntésnek megfelelően ismételten kiírásra került a pályázat. Kéri Jegyző Asszonyt tájékoztassa ezzel kapcsolatosan a képviselő-testületet.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a pályázati kiírás megjelent az NKI honlapján, a Szociális Közlönyben és egy környékünkön olvasható napilapban. Két pályázat érkezett. Az egyik pályázó személyesen hozta be a pályázatát június 30-ai határidő előtt, 1 pályázat pedig postai úton érkezett, mely időben került feladásra (2012. június 29-én). A képviselő-testület által erre a célra létrehozott Szakmai Bíráló Bizottság a szociális ágazatra vonatkozó szabályok szerint véleményezte a beérkezett pályázatokat és javaslatot tett a képviselő-testület döntéséhez. A pályázatok érkezési sorrendben kerültek felbontásra. A Bizottság először ellenőrizte, hogy a pályázatokhoz a jogszabály által előírt, illetve a kiírásban szereplő valamennyi kötelező melléklet csatolásra került-e.
Az első pályázat a kiírás szerinti valamennyi mellékletet tartalmazta (szakmai életrajz, magyar állampolgárság igazolása, pályázati azonosító, „Pályázat”, Szakmai program, intézmény vezetésére vonatkozó fejlesztési program, stb.).
A második pályázat felbontásánál probléma volt, hogy nem került feltüntetésre a megpályázott munkakör, így már alaki szempontból az érvénytelenség merült fel. A Bizottság tagjainak kérésére felbontásra került a pályázat. A becsatolt anyag hiányos volt. Nem derült ki a pályázatból, hogy az intézményvezetői álláshely betöltéséhez szükséges vezetői gyakorlattal rendelkezik-e a pályázó. Ezért a Bizottság a pályázat érvénytelensége mellett foglalt állást.
Az előkészítő bizottság feladata továbbá, hogy az érvényes pályázatot készítő pályázót személyesen is meghallgassa és kialakítsa a szakmai véleményét, melyre a mai napon került sor. Az érvényes pályázat szövegét minden bizottsági tag megkapta, azt szakmai szempontok szerint értékelhette. Volt olyan bizottsági tag, aki írásban nyújtotta be véleményét a pályázatról, volt olyan, aki bizottsági ülésen mondta el véleményét. Az előterjesztésben leírtak szerinti hiányosságok okozta érvénytelenség miatt a második pályázó meghallgatása sem történt meg. Ismerteti a benyújtott anyag tartalmára vonatkozó szakmai álláspontokat. A teljes véleményezést nála minden képviselő megtekintheti. 
 
Ezt követően elmondja, hogy a Szociális Szakmai Szövetség delegáltja egy 6 oldalas szakmai véleményezést adott be, melyből az összegzést szó szerint felolvassa:
„A pályázó a megpályázott feladat és az ellátandó szakterület tekintetében nagy rálátással rendelkezik. A pályázatban bemutatott szakmai tevékenység bizonyítja, hogy kiemelkedő szerepe van az általa 11 éven keresztül irányított Alapszolgáltatási Központ szolgáltatási profiljának bővítésében. Erőteljes hangsúly mutatkozik a tervek között a pályázati programok megvalósítása, szolgáltatások bővítése tekintetében. A pályázó vallja, hogy a jelenlegi viszonyok között a menedzsment típusú vezetői szerep vállalható számára, hiszen ezzel tudja fejleszteni az ellátásokat a településen élő lakosság szükségleteinek megfelelően.
A pályázatban egyértelműen megfogalmazásra kerülnek a célok és feladatok, melyek a szakterület jogszabályi hátterével összhangban vannak. A pályázati program mind formai, mind tartalmi szempontból megfelelő.”
 
A bizottsági tag véleménye alapján ez az intézmény ezzel a szemlélettel az elmúlt 11 évben a megyében egyedülálló alap-, illetve önként vállalt szolgáltatást tud biztosítani a falu lakosai számára.
 
Ezt követően szó szerint felolvassa az Iránytű Szociális Szolgálat vezetője által adott vélemény összegzését:
„Fésűsné Brosch Andrea – Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői – magasabb vezető – munkakör betöltésére beadott pályázata formai és szakmai szempontokat figyelembe véve megfelel, javaslom 5 évre, határozott idejű, magasabb vezetői megbízásának meghosszabbítását.”
 
Harmadik bizottsági tag írásban leadott véleménye: A pályázó 2001-től végez szociális szakterületen munkát nagy szakmai hozzáértéssel, melyet folyamatos önképzéssel tart fenn. Az intézmény ez alatt az idő alatt csak fejlődött. Egyre több feladatot lát ez intézmény a lakosság megelégedésére. Javasolja a pályázó magasabb vezetői megbízatásának meghosszabbítását.
 
A második pályázó nem nyújtott be a kiírásnak megfelelő anyagot, nem is érdeklődött az intézmény felől sem az önkormányzatnál, sem az intézmény vezetőjénél, nem élt annak a lehetőségével, hogy kötelesek lettek volna a pályázat megírásához szükséges minden segítséget, adatot a rendelkezésére bocsátani.
 
A Bizottság Fésűsné Brosch Andrea pályázatát a bizottság érvényessé nyilvánította, elfogadásra és megtárgyalásra alkalmasnak ítélte.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni Jegyző Asszony tájékoztatását. Kérdezi képviselőtársait, hogy ezzel kapcsolatosan van-e kérdésük, észrevételük.
 
Répási János képviselő támogatja a pályázatot. Véleménye szerint a pályázó az eltelt 11 évben odaadással, lelkiismeretesen végezte munkáját. A motivációs levelében „új szociális gazdaság”-ról ír, hogyan képzeli el annak megvalósítását?
 
Fésűsné Brosch Andrea: Az országos társadalomstratégia elsősorban a foglalkoztatás elősegítése, ennek szellemében a szociális munkának is ezt az irányt kell kitűzni, és mint szociális munkás és az intézményben dolgozó munkavállalók szellemisége alapján a foglalkoztatást kell elősegíteni, és ezt jelenti a szociális gazdaság. A hátrányos helyzetűek, illetve nem hátrányos helyzetűek részére foglalkoztatását kell elősegíteni munkájukkal a hátrányok leküzdését, az esélyegyenlőség biztosítását.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy a bizottsági meghallgatáson elmondta Intézményvezető Asszony, hogy nagyban segítette munkáját kollégáinak hozzáállása, illetve a képviselő-testület, illetve minden olyan intézmény, szervezet, mellyel kapcsolatban áll az alapszolgáltatási központ. Kérdezi, Intézményvezető Asszonyt, hogy van-e olyan, amivel erősíteni kellene ezt a kapcsolatot akár intézményen belül, akár a testülettel vagy más szervezetekkel. Lát-e arra törekvést, ami erősítené ezt a kapcsolatot, ami által még hatékonyabbá, színvonalasabbá lehetne tenni ezt a munkát?
 
Fésűsné Brosch Andrea elmondja, hogy az elmúlt 11 év azt bizonyítja a fejlesztéseiket tekintve, hogy a képviselő-testület, a polgármesteri hivatal munkatársai, a helyi szinten a közoktatási és egészségügyi intézmények eddig is segítették munkájukat. Ez a közös munka segíti hozzá őket, hogy a fejlesztéseiket meg tudják valósítani. Továbbra is azt kéri, hogy támogassák a munkájukat. Ezzel a segítséggel továbbra is meg tudnak felelni a társadalmi elvárásoknak. A kompromisszumkészséget hangsúlyozza. Többet kommunikáljanak egymással és ezáltal bizonyos problémás helyzetekben könnyebben születhetnek meg a megoldások.
 
Nagy László képviselő kérdezi, hogy a 11 év alatt hány pályázatot támogatott a képviselő-testület és hányat nem?
 
Fésűsné Brosch Andrea válasza: Lényegében minden pályázatot támogatott a képviselő-testület, melyet megköszön. Az előző testületi ülésen egy indítványt nem pályázatot terjesztett a testület elé, melyet nem támogattak.
 
Nagy László képviselő úgy gondolja, hogy a jó pályázatokat, a jó ötleteket ezután is fogja támogatni a képviselő-testület. Véleménye szerint át kell alaposan beszélni egy-egy ötletet, egy-egy lehetőségeket, hogy az minél szélesebb réteget érintsen és a falu javát szolgálja. Ha valakinek valamiről más a véleménye, mint ahogy az az előző testületi ülésen is volt, az nem baj. Úgy vette észre, hogy az nem esett jól Intézményvezető Asszonynak és tett olyan kijelentéseket, amit nem kellett volna. Az ő felesége is volt munkanélküli, de nem küldte senkinek a kapujára. A munkanélkülieket nem kell a képviselők kapujára küldeni, ez nem Intézményvezető Asszony dolga. Intézményvezető Asszonynak azzal kell foglalkozni, ami rá tartozik, és ami másra tartozik, azzal más foglalkozik.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen megjegyezte a pályázó, hogy amikor van egy pályázat, ő mint Alapszolgáltatási Központ vezetője nem mérlegelhet, súlyozhat, nem pályázhat, az a képviselő-testület feladata, neki a lehetőségeket kell megfogni. A képviselő-testület Intézményvezető Asszonyt a menedzseléssel bízta meg. Véleménye szerint Intézményvezető Asszony nem sértett meg senkit, neki a pályázatot kell nézni, amiben részt vesznek bizonyos rétegek, olyan emberek, akik rászorulnak. Úgy gondolja, hogy Intézményvezető Asszonyt eddig is ez vezérelte és ezután is ez fogja.
 
Farkas Zoltán képviselő felhívja Lipták Zoltán képviselőtársa figyelmét, hogy itt ül a „delikvens”, akinek meg kellett volna erre válaszolnia, nem pedig Képviselő Úrnak.
 
Lipták Zoltán képviselő: Engedje meg Képviselő Úr neki, hogy ő mint mond, és mit nem.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy bizottsági ülésen maximálisan tartózkodott a szavazástól, mert nem tartotta magát szakmai embernek ebben az ügyben, nem jártas a szociális ügyekben, nem az ő szakmája, ezért van meghívva mindig két olyan ember a bizottsági ülésekre, akinek ez a szakmája. Fésűsné próbálkozott, egy beszélgetés alkalmával szóvá tette azt a bizonyos pályázatot. Ismét azt vette ki a szavaiból, hogy azért, mert ez a képviselő-testület nem tartotta jó ötletnek, hogy a faluban egy ilyen dolog épüljön, azért nem kell úgy hozzáállni a dolgokhoz, hogy meg lesz csinálva másfajta módon. Ez őt nem érdekli. Őt az érdekli, hogy amit a képviselő-testület dönt, az ebben a faluban úgy legyen a döntés után végrehajtva, ahogy kell. Ez a dolog nem a Szakmai Bíráló Bizottságra tartozik, ez a falunak az ügye. A pályázatról döntés született, felesleges azon rágódni.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester felhívja képviselőtársa figyelmét, hogy a HAK intézményvezetői álláshelyére benyújtott pályázatról kell dönteni, más pályázattal nem kell foglalkozni, annak a részleteibe elmélyedni.
 
Karajz Ottó György képviselő: Nem a pályázóhoz van kérdése, hanem Jegyző Asszony, vagy Polgármester Úr felé szeretni jelezni, hogy nem tartotta szerencsésnek, hogy egy órával a testületi ülés előtt volt a bizottsági ülés, így a képviselőknek nem volt idejük megismerni, hogy a bizottság milyen döntést hozott. Jegyző Asszony felolvasott a 3X15 oldalas jelentésből pár gondolatot. Úgy gondolja nem szerencsés dolog, hogy pár gondolat alapján döntsön a képviselő-testület ezen pályázat kiírásával kapcsolatban.
 
Boros Lajosné dr. jegyző nem ért egyet Karajz Ottó György képviselő úrral, mivel az előterjesztést megkapta. Ami elhangzott a bizottsági ülésen azt elmondta. A tartalmi értékelés alapján ugyanaz a vélemény, mint a formai alapján, hogy érvényes és döntésre alkalmas a pályázat. Az anyagból a terjedelme miatt a fontosabb részeket megkapták a képviselők. A lehetőség meg volt arra, hogy bármelyik pályázati anyagot bármikor meg lehet tekinteni.
 
Karajz Ottó György képviselő örül, amiért nem ért vele egyet Jegyző Asszony, de kéri, a jövőben mellőzze azt, hogy testületi ülés előtt egy órával hív össze ilyen bizottsági ülést, és a képviselő-testület nem tudja részletesen megtárgyalni, hogy mi volt azon a bizottsági ülésen. El kellene olvasni részletesen az anyagot. Mondhatná azt, hogy tartsanak egy szünetet és minden képviselő ismerje meg a bizottsági ülésen elhangzottakat és ezt követően döntsenek az ügyben. Nincs igazam Jegyző Asszony? Úgy gondolja, azt fogja mondani Jegyző Asszony, hogy nincs igaza.
Boros Lajosné dr. jegyző: Megérti Képviselő Urat, most már érti, mire gondol. Azonban a jelen helyzetet ismerve azt mondja, hogy itt van minden, ő annak örülne, ha Képviselő Urak meg tudnák itt tekinteni az anyagot.
 
Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy tartsanak szünetet és olvassák el a bizottság tagjainak véleményét.
 
Lipták Zoltán képviselő: Mivel nyilvános testületi ülésen vannak, és a testület úgy gondolja, akkor Jegyző Asszony fel is olvashatja a Szakmai Bizottság véleményét. Ahhoz pedig, hogy a Szakmai Bizottság ülése egy órával legyen a testületi ülés előtt minden bizottsági tag hozzájárult.
 
Karajz Ottó György képviselő: Akkor nem Jegyző Asszony felé, hanem a Szakmai Bíráló Bizottság felé intézi a kérést, hogy legközelebb olyan időpontra tegyék az ülést, hogy a képviselők írásban is el tudják olvasni a bizottság véleményét.  
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy helyesbítésre szorul a dolog. Úgy emlékszik, hogy Jegyző Asszony az előző bizottsági ülésen azt mondta, hogy legközelebb a testületi ülés előtt 1 órával 16:00 órakor kerül sor a meghallgatásra, mivel 1 személyről van szó.
 
Boros Lajosné dr. jegyző: Nem jól emlékszik Képviselő Úr! Határozottan visszautasítja, hogy ő kijelentette, hogy mikor lesz a következő bizottsági ülés. Két szakmai szervezettel kellett tartani a kapcsolatot, az ő részvételük nem volt mellőzhető ebben az eljárásban. A nyári szabadságolások miatt nehéz volt összehozni a bizottsági ülést és kellő idejük maradjon arra, hogy az érvényessé minősített anyagokat át is vizsgálják. Mivel ez az időkorlát volt, valóban tett az ülés időpontjára javaslatot. Ha visszaemlékszik képviselő úr, a bizottság érdemi munkájának megkezdése előtt ismertette az eljárási szabályokat, tett javaslatot a bizottság munkájának menetére.
 
Farkas Zoltán képviselő: Elfogadták a bizottsági ülésen. Véleménye szerint fel lehet tenni szavazásra, felesleges szócséplés, ami folyik. Fel kell tenni szavazásra.
 
Karajz Ottó György képviselő már bánja, hogy feltette ezt a kérdést. Ez olyan részletkérdés és már túl sokat foglalkoznak ezzel a dologgal. A testületi ülés után kellet volna ezt megkérdezni Jegyző Asszonytól. Meg kell kérdezni a pályázót is, hogy hozzájárul-e a véleményezések felolvasásához.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Ha kívánják a képviselők ez a 10 oldalas szakvélemény elhangozhat a nyilvánosság előtt.
 
Karajz Ottó György képviselő: Nincs ellene kifogása, ha a pályázó hozzájárul, hogy elhangozzék a vélemény, melyet a bizottság készített.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a pályázó hozzájárult a nyílt ülésen történő tárgyaláshoz.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy szó szerint hangozzék el a bizottság véleménye az egy pályázatról.
 
A képviselő-testület 4 Igen, 3 Nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
88/2012. (VII. 24.) KT HATÁROZATA
Szakmai Bíráló Bizottság véleményének szó szerinti felolvasásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshelyére beadott pályázatról a Szakmai Bíráló Bizottság írásbeli véleménye szó szerint kerüljön felolvasásra.
 
Határidő:      azonnali
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri Jegyző Asszonyt, hogy olvassa fel szó szerint a bizottság véleményét.
 
Ezt követőn Boros Lajosné dr. jegyző az alábbi sorrendben szó szerint felolvassa az írásbeli véleményeket:
  1. Módszertani Szakmai Szolgálat (Budapest)
  2. Iránytű Szakmai Szolgálat (Miskolc)
  3. Lipták Zoltán Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság Elnöke
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni Jegyző Asszony felolvasását.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a pályázó mit ért Szociális Szövetkezet alatt?
 
Fésűsné Brosch Andrea: A Szociális Szövetkezetet nem az intézmény hozza létre, hanem ennek elősegítése érdekében minden olyan helyi közösségi kezdeményezést támogatni kell, ami a település céljainak megfelel, a helyiek javát szolgálja.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a szakértők azt állapították meg, hogy mindenféle szempontból kifogástalan a pályázat és a pályázó személye is. Kiemelkedő szerepe van a szolgáltatási profil kialakításában. Képzettség, végzettség, képesítés szempontjából is látszik, hogy egy kellő gondossággal felépített szakmai pályáról van szó a pályázó esetében. (Felolvassa a pályázati anyagból a pályázó megszerzett végzettségeit.) A pályázó jól felkészült szakember, mindenki ismeri a szakmai tevékenységét. A 11 év alatt soha semmilyen probléma nem merült fel a munkájával kapcsolatosan. Elmondja még, hogy most van vége Intézményvezető Asszony és a dolgozók szervezésében megtartott háromhetes nyári tábornak is, melyen hetente kb. 150 gyerek vett részt.
Ezt követően szavazásra teszi fel, hogy az intézményvezető választás nyílt szavazással történjen.
 
A képviselő-testület 4 Igen, 3 Nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
89/2012. (VII. 24.) KT HATÁROZATA
Szavazás módjának meghatározásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének megbízásáról szóló döntést titkos szavazással hozzák meg, elutasítják a nyílt szavazási módot.
Dr. Orosz Zsolt polgármester felkéri Lipták Zoltánt a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság Elnökét a titkos szavazás lebonyolítására. A szavazás idejére szüntet rendelt el 17:58 órakor.
 
A képviselő-testület 18:10 órakor folytatja munkáját.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester átadja a szót Lipták Zoltán elnöknek.
 
Lipták Zoltán elnök Elmondja, hogy a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság lebonyolította a szavazást. Az urnában 7 érvényes szavazat volt. A szavazatok között 3 Igen, és 4 Nem szavazat volt. Tehát a szavazás érvényes, de eredménytelen volt, a képviselő-testület nem bízta meg az egyetlen érvényes pályázatot benyújtó Fésűsné Brosch Andreát a HAK intézményvezetői feladatának ellátásával.
 
HAK intézményvezetői álláshelyéről a titkos szavazás eredménytelensége miatt nem született döntés, az érvényes szavazáson az egyetlen érvényes pályázatot benyújtó Fésűsné Brosch Andrea pályázó 5 éves időtartamra szóló intézményvezetői megbízásához nem kapta meg a szükséges számú szavazatot.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy ismét az fordult elő, mint egy évvel ezelőtt. Szakmailag megfelelő volt a pályázat, még sem kapta meg a szükséges szavazatszámot, ezért az előző évhez hasonlóan, hogy ne maradjon az intézmény vezető nélkül, és ezáltal ne váljon finanszírozhatatlanná az intézmény, folyamatosan tudják biztosítani a szociális alapellátásokat ismét meg kell bízni a jelenlegi intézményvezetőt az intézmény vezetésével 1 évre.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a képviselő-testületnek 30 napon belül dönteni kell az újabb pályázat kiírásáról.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy a képviselő-testület a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ vezetésével 1 évre megbízza Fésűsné Brosch Andreát.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
90/2012. (VII. 24.) KT HATÁROZATA
HAK intézményvezetői feladatainak időleges ellátásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Fésűsné Brosch Andrea közalkalmazottat 1 éves időtartamra, - 2012. augusztus 16-tól 2013. augusztus 15-ig terjedő időtartamra – a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői feladatának ellátásával megbízza.
 
Felelős:         Polgármester, Jegyző
Határidő:      értelem szerint
 
 
 
2. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde főigazgató megbízása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy pár évvel ezelőtt intézményfenntartói társulást hoztak létre Újcsanálos község Önkormányzatával, melyben 4 oktatási intézmény vesz részt 2 óvodával és 2 iskolával. Újcsanáloson olyan óvodát alakítottak ki, melyhez bölcsődei csoport is tartozik. Mivel az általános iskolai oktatás állami kézbe kerül, ezért korábban az oktatási társulás két nagy részre került szétválasztásra, óvodai és iskolai társulásra. Főigazgatói pályázat kiírására az idő rövidsége miatt már nem volt lehetőség, ezért javasolja, hogy Kerekes Jánosnét bízzák meg az intézmény egy évre történő vezetésével, aki 1984-től óvodapedagógus, 1995-től pedig intézményvezető. Az óvodában is magas színvonalú szakmai munka folyik, melyet külső szervek és más szakemberek is elismernek.
 
Karajz Ottó György képviselő javasolja, kérdezzék meg Kerekes Jánosnét is, hogy elvállalja-e a főigazgatói megbízást egy évre.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi Kerekes Jánosnét, hogy elvállalja-e a főigazgatói megbízást?
 
Kerekes Jánosné válasza: Igen.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester az írásbeli előterjesztéssel egyezően szavazásra teszi fel Kerekes Jánosné főigazgatóvá történő megbízását.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
91/2012. (VII. 24.) határozata
Főigazgató megbízásáról
 
A Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. augusztus 31.-től 2013. augusztus 15-ig terjedő időszakra a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde intézmény főigazgatójává megbízza Kerekes Jánosnét. A jogutódlás az intézményvezető magasabb vezetői megbízása időtartamát, hatályát nem érinti.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      2012. augusztus 31.
 
 
3. TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú pályázaton történő részvételről (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri Főigazgató Asszonyt ismertesse a pályázati lehetőséget.
 
Kerekes Jánosné főigazgató az írásbeli előterjesztéssel egyezően ismerteti a pályázatot, melyből kiemeli, hogy
-          nem csoportbővítésről van szó, hanem az óvoda szakmai munkájának a fejlesztése és tárgyi feltételeinek bővítéséről.
-          a célcsoport minden gyerek, nagyon fontos, hogy nem csak a hátrányos helyzetűek, továbbá a szülők és a dajkák.
-          a fenntartó részéről az óvoda tanügyi igazgatással foglalkozó ügyintézője is részt vesz egy tanfolyamon.
-          az újcsanálosi intézményre is kiterjed a pályázat.
-          a minimálisan pályázható összeg 1 millió Ft, a maximális összeg 100 millió Ft. 50 millió Ft-ra szeretnének pályázni. Az összeg 30 %-át (kb. 15 millió Ft) eszközfejlesztésre lehet fordítani. Az óvoda udvarra nagyértékű játékok kerülnének beszerzésre, a játékok alá gumitégla kerülne, és a 150 fektetőágy cseréje is megtörténne.
-          A támogatás mértéke 100 %-os, előleg lehívására van lehetőség.
-          minden csoportba bevezetésre kerülne a kompetencia alapú óvodai program.
-          az intézmény szolgáltatási színvonalának fejlesztésén belül újszerű módszerek kerülnek bevezetésre, óvodák közötti kapcsolat kiépítésére kerül sor.
-          képzések, továbbképzések vannak a pályázatban.
-          a szülőkkel nevelési és családi programok kerülnek megszervezésre.
 
Répási János képviselő: Mivel társult intézményekről van szó milyen arányban részesülnek ebből az összegből? Biztonsági berendezést esetleg nem lehet megvalósítani?
 
Kerekes Jánosné: A pályázati összegből Hernádnémeti intézményé 40 millió Ft, Újcsanálosié pedig 10 millió Ft. Biztonsági berendezést pedig nem lehet megvalósítani, a törvény nem teszi lehetővé, a füvesítés, parkosítás sem tartozik bele.
 
Nagy László képviselő: A pályázatnak örül és támogatja. A 10 %-os csoportlétszám megemeléséhez régebben engedélyt kellett kérni, most nem kell?
 
Kerekes Jánosné válaszában elmondja, hogy most már nem kell külön engedély, a képviselő-testület határozata kell hozzá.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy munkahelyteremtésről is szó van a pályázatban?
 
Kerekes Jánosné: Nem, csak a meglévő állományról van szó.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester az írásbeli előterjesztéssel egyezően szavazásra teszi fel a TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú pályázaton történő TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú pályázaton történő részvételt.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
92/2012. (VII. 24.) KT HATÁROZATA
TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú pályázaton történő részvételről
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Óvodafejlesztés (TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú) című pályázaton részt vesz. A támogatás segítségével az óvoda által optimális személyi és tárgyi feltételeket biztosít a kisgyermekek számára személyiségük kibontakoztatásához.
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a támogatott projekt keretében létrehozott szolgáltatásokat a projekt befejezését követően legalább 5 évig fenntartja.
 
Felelős:         Polgármester és Intézményvezető
Határidő:      folyamatos
 
 
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy neki az tetszik a pályázatban, hogy nem szelektál gyerekek között, itt minden gyerekre egyformán vonatkozik.
 
 
4. Egyebek
 
4.1 Óvodai csoportlétszám 10 %-kal történő megemelése (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy nagyon sok intézmény gyerekhiánnyal küzd, és bezárásra kerül emiatt az intézmény. Hernádnémetiben az engedélyezett 25 fős csoportlétszám túllépésére kerül sor, melyet a képviselő-testület engedélyez, nem kell más hatósághoz fordulni ez ügyben.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a feltételek megvannak?
 
Kerekes Jánosné elmondja, hogy a feltételek megvannak, de ettől már volt nagyobb létszám is az óvodában.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester az írásbeli előterjesztéssel egyezően szavazásra teszi fel az óvodai csoportlétszám 10 %-kal történő megemelését.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
93/2011. (VII. 24.) KT HATÁROZAT
Óvodai csoportlétszám 10 %-kal történő megemeléséről
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai férőhelyek számát 10 %-kal megemeli, mind az öt működő csoportja vonatkozásában a maximális csoportlétszám működtetésére engedélyt kap a Szivárvány Napközi Otthonos tagóvoda.A gyermeklétszám indokoltsága alapján a 2012/2013-es tanévben a fenti létszámadatok szerint kell biztosítani a működést.
 
Felelős: polgármester, főigazgató
Határidő: azonnali
 
 
4.2 Belvízvédelemmel kapcsolatos pályázat (Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a belvízvédelemmel kapcsolatos szerződéskötés előtti módosításra van szükség, mert a 25 %-os ÁFA kulcs helyett 27 %-os ÁFA kulcs válik elszámolhatóvá. Ez indokolja ezt az előterjesztést.
Ezt követően az írásbeli előterjesztéssel egyezően szavazásra teszi fel az ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0023 kódszámú pályázaton történő részvételt.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
94/2012. (VII. 14.) KT HATÁROZAT
ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0023 Vízvédelmi rendszerek fejlesztése Hernádnémetiben
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testület úgy határozott, hogy a fentebb megjelölt azonosítójú pályázati konstrukcióban részt kíván venni és kötelezettséget vállal arra, hogy a ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét biztosítja, és azt költségvetésében elkülöníti. Vállalja a projekt működtetését.
-          A projekt címe: Vízvédelmi rendszerek fejlesztése Hernádnémetiben
-          A projekt megvalósításának helyszíne: Hernádnémeti. 777/2, 777/3,792, 800/1, 801, 802, 803/1, 805, 806, 807/2, 812/1, 812/2, 813, 816, 817, 820, 821, 824, 825, 828, 829, 832, 833, 836, 837, 838, 839, 840, 841/2, 851/1, 869, 059/2, 059/5, 062 hrsz.
-          Pályázati konstrukció száma: ÉMOP-3.2.1/D-11
-          A projekt összes költsége: 56.053.059.-Ft, azaz Ötvenhatmillió-ötvenháromezer-ötvenkilenc Forint
-          A projekt teljes költségére az önkormányzat saját forrásából 2.802.653.- Ft, azaz Kettő millió nyolcszázkétezer-hatszázötvenhárom Forint önrészt biztosít
-          A projekt megvalósításához a pályázat benyújtásakor ROP forrásból 53.250.406.-Ft, azaz Ötvenhárom millió kétszázötvenezer-négyszázhat Forint támogatást igényel.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a pályázat fentiek szerinti benyújtására, a támogatás elnyerése esetén a támogatási szerződés megkötésére.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      folyamatos
 
 
4.3 Bérlakás pályázat beadási határidejének meghosszabbítása
 
Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület bérlakás pályázatot írt ki, melynek beadási határideje holnap telik le. A következő ülésen tudnak erről dönteni, ezért javasolja hosszabbítsák meg a pályázat beadási határidejét a következő testületi ülésig.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
95/2012. (VII. 24.) KT HATÁROZATA
bérlakás pályázat beadási határidejének meghosszabbításáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a bérlakás pályázat beadási határidejét 2012. augusztus 17. 12:00 óráig meghosszabbítja.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      azonnali
 
 
4.4
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet és a tévénézőket, hogy a Szent István napi ünnepség várható időpontja: 2012. augusztus 17. (péntek) 17:00 óra. A lakosság természetesen erről időben fog értesülni (honlap, plakát).
 
 
 
4.5
 
Nagy László képviselő a szennyvízbekötésekkel kapcsolatosan megköszöni Polgármester Úr és a hivatal dolgozóinak pozitív hozzáállását. Megkereste egy lakos, hogy a szennyvízbeállást nem találják, Szabó Jánosnéról, a nagynénjéről van szó. Mit lehet tenni ebben az esetben? Valószínű van más lakosnak is hasonló problémája. Kérdezi, hogy áll Szabó Jánosné ügye?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, ha valaki nem tud rákötni a csatornára, mert fizikai akadálya van (pl. a leállás nem készült el), az természetesen nem fogja az emelt talajterhelési díjat fizetni. Továbbá a Borsodvíz szakembereivel konzultálnak ezzel kapcsolatosan és keresik a megfelelő megoldást. Ezeket mind egyedileg kell átbeszélni. Jelenleg két ügyről tud, ahol van ilyen probléma. A rendszer 1997-98-ban épült, a kivitelezőt ennyi idő után már nehéz megtalálni. Szabó néninél a közfoglalkoztatottak is segítettek a kutatásban, a beállás keresésében. Ezt a későbbiekben is fel tudják ajánlani.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy a katolikus temetőben a közkút nyomókája nehezen használható, mert szorul, jelezni kellene a szolgáltató felé.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: meg fogják nézni a kutat és megkérdezik az ÉRV-t, hogy mit lehet tenni ebben az esetben, van-e javítási vagy csere lehetőség.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy a COOP ABC-nél vásárlás céljából megállnak mind a két oldalon a nagy autókkal, kamionokkal, és tönkre teszik az útpadkát és a járdát is. Kéri Polgármester Urat keresse meg ezzel kapcsolatosan az út üzemeltetőjét, hogy mit lehetne tenni. Nem biztos, hogy célszerű, hogy mind a két oldalon megállnak a kamionok. Kérdezi, hogy a tönkre tett járda mikor kerül megjavításra? Esetleg a közútkezelőtől azt is meg lehetne kérdezni, hogy nem tudnának-e valamilyen kerékpárutat ezen a részen a biztonságos közlekedés miatt elkészíteni.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy őt is megkeresték ezzel kapcsolatosan az ott lakók. Ő is látta, hogy az önkormányzat által épített járdát megrongálták. Azt természetesen nem tudják, hogy ki. Az út nem az önkormányzat kezelésében van, hanem a Közútkezelő kezelésében, ezért őket kell megkeresni, és meg fogja keresni a COOP vezetőjét is ezzel a kérdéssel kapcsolatosan, hogy valamilyen megoldást találjanak ki, azért hogy ne alakulhasson ki balesetveszélyes helyzet, és ne történjen károkozás. Sajnos nincs olyan rész ahová ezek a nagy gépjárművek leállhatnának.
 
Karajz Ottó György képviselő az előző testületi ülésen arról beszélgettek, hogy vajon azt az 1 millió új munkahely, mely 2 évvel ezelőtt miniszterelnök úr szájából elhangzott az önkormányzatoknak, vagy a Kormánynak kell megvalósítani. Akkor Polgármester Úr próbálta őt összemosni a mostani Kormánnyal. Ő akkor mondta, hogy nem a FIDESZ-nek a jelöltje, ő úgy tudja, hogy Polgármester Urat támogatta a FIDESZ. Akkor Polgármester Úr bele fojtotta a szót. Ezért elővette azt a szórólapot, mely két évvel ezelőtt az önkormányzati választás előtt lett terítve a településen, melyet Csöbör Katalin országgyűlési képviselő asszony írt. Ezt követően szó szerint felolvassa a szórólapon szereplő szöveget. Gratulál Polgármester Úrnak és a Kormányának is ehhez a két évhez.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester megismétli, amit előzőleg is mondott, és amit Képviselő Úr is mondott. Nem azt mondta, hogy FIDESZ politikus, hanem kormánypárti politikus és véleménye szerint e között van különbség.
 
Nagy László képviselő: Vissza a falusi politikához. A vérvételről lehet, hogy ötödször teszi fel a kérdést. Nagyon sokan kérdezik folyamatosan, hogy mikor fog elkezdődni a vérvétel. Erről kér hiteles tájékoztatást, milyen stádiumban van, meg vannak-e a szükséges engedélyek. Az anyósának is elég gyakran kell vérvételre járni, ezért is érdeklődik, hogy mikor lesz ez megoldható itt helyben. Természetesen más idős emberek is érdeklődnek erről.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elöljáróban elmondja, hogy, ha valamit elintézett, nem azért tette, hogy valamelyik hozzátartozójának, ismerősének vagy barátjának segítsen. Ő a falu érdekét tartotta és tartja szem előtt.
A helyben történő vérvétel elindításához minden feltétel készen áll, kivétel az anyagi fedezet rendelkezésre állása. A vérvétel egy önként vállalt feladat, melynek anyagi vonzata van, még eszközöket kell beszerezni. A levett vért be is kell szállítani. Sajnos nem kevés költségről van szó. Mivel veszélyes hulladék is keletkezik, annak az elszállításáról is gondoskodni kell.
 
Nagy László képviselő kérdezi, hogy a beszállítással kapcsolatosan történt-e már egyeztetés? Gondol itt a szomszédos településekre.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy Bőcsön van a szomszédos települések között vérvétel, de nekik a beszállításra más időpontjuk van. De a költségeknek ez csak egy része.
 
Répási János képviselő: az útpadka javítását a Rákóczi utcán elkezdte a Közútkezelő, kérdezi, hogy végig csinálják a településen, vagy csak egyes részeken, ahol kimondottan magas?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester úgy tudja, hogy a település határáig mind a két oldalon elvégzik a padka javítását.
 
Farkas Zoltán képviselő: Az óvoda mögött van az antenna átjátszó állomás. Hány évig van erre vonatkozóan az önkormányzatnak szerződése. Nem tartja túl szerencsésnek, hogy az óvoda mögött van a torony, ahol gyerekek is vannak. Szerencsésebbnek tartaná, ha a Tsz közelében kerülne elhelyezésre az állomás.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az akkori szakértői vélemények szerint nem ártalmas, sőt a torony közelében a legkevésbé ártalmas. Ha jól tudja akkor a torony még az 1994-98 közötti ciklusban került megépítésre. Nem vállalt volna egy ilyen kockázatot, hogy a falu közepén kerüljön elhelyezésre a torony. Azon kívül nem tetszik neki a fizikai megjelenés sem az óvoda, a parókia és a templom szomszédságában. Sajnos a szerződés alapján még egy pár évig ott lesz a torony a jelenlegi helyén.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy az ott lakók között több embernek azonos típusú rákos megbetegedése van. Van annak a toronynak egy bizonyos sugárzási köre úgy, mint a mikrohullámú sütőnek. Véleménye szerint, ha lehetőség nyílik rá el kell távolítani onnan az építményt. A környéken élő Zsovánéval beszélték a kialakult helyzetet.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Ha valaki tud olyan szakértőt hozni, aki ezt megvizsgálja orvosi, vagy bármilyen szempontból azt szívesen veszik.
 
Lipták Zoltán képviselő: Egy jó pár évvel ezelőtt már beszéltek erről. Akkor a szakértő véleménye az volt, hogy nem a közvetlen környezetet, hanem a távolabb lakókat károsíthatná, de egy ilyen átjátszótorony sugárzása elenyésző.
 
Karajz Ottó György képviselő emlékei szerint pár esztendővel ezelőtt felül lehetett volna bírálni ezt a valószínűleg téves döntést. 2007-ben vagy 2008-ban lejárt a szerződés és eljött a cég képviselője és a szerződés hosszabbítását kérte a képviselő-testülettől. Úgy emlékszik akkor 7 millió Ft-ért 7 vagy 10 évre ismét bérbe adta a testület a cégnek a területet. Jól gondolja Polgármester Úr, hogy az óvodás gyerekeket védeni kell a mikrohullámtól, de pár évvel ezelőtt lehetősége lett volna ezt megszüntetni, de még sem tette. Lehet, ha akkor bátrabb lett volna a képviselő-testület, akkor most nem éktelenkedne az óvoda mögött ez az átjátszó központ.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester megismétli, hogy a torony telepítésekor ő még képviselő sem volt. Valóban a szerződés felülvizsgálatra került sor az előző ciklusban. Olyan szerződés megkötésére került sor azonban a telepítés idején, hogy a cég egyoldalúan kérhette a szerződés meghosszabbítását. A 90-es években vállalt kötelezettség hosszú távra kötelezi az önkormányzatot.
 
Répási János képviselő elmondja, hogy a törvényi szabályozás olyan volt, hogy a torony maradhat, de az önkormányzat, ha nem írja alá a szerződést, semmilyen pénzt nem kap a területért.
 
Nagy László képviselő kéri, hogy vegyék komolyan Farkas Zoltán képviselőtársa információját, és ha lehetőség van rá, szerezzenek be újabb szakvéleményeket a toronyra vonatkozóan.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri ehhez a képviselők segítségét.
 
Répási János képviselő javasolja, hogy keressék meg a két orvost, hogy mi az a nagyon sok „egyforma betegség” a torony környékén. Ő lakik a legközelebb a toronyhoz, de még nem hallott ilyen nagyon sok egyforma betegségről.
 
Nagy László képviselő kérdezi, hogy az IKSZT pályázathoz megérkezett-e már a pénz, amit év elejétől várnak?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a helyszíni ellenőrzés a múlt héten szerdán zajlott le. Ennek az eredményét várják. Véleménye szerint belátható időn belül kiutalják a pénzt.
 
Forgács István képviselő: Örül, hogy a falunapi rendezvényre sikerült pénzt biztosítani. Sokan jelentkeztek, hogy honorárium nélkül is eljönnek műsort adni a rendezvényen. Ezt követőn részletesen ismertette a 2012. július 28-29-én megrendezésre kerülő falunap programját, melyre mindenkit szeretettel hív és vár a Kulturális Bizottság.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy nem volt, jelenleg sem az, és valószínűleg a jövőben sem lesz párttag. A múltban is és jelenleg is sok támogatója van.
 
 
4.6 Árverési hirdetmény
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy egy darab árverési hirdetmény érkezett a Hernádnémeti, Rákóczi F. u. 133. szám alatti ingatlanra vonatkozóan. A képviselő-testület élhet elővásárlási jogával.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy a képviselő-testület ne éljen elővásárlási jogával.
 
Szavazásra bocsátja, hogy a képviselő-testület a Hernádnémeti, Rákóczi F. u. 133. alatti ingatlan tekintetében ne éljen elővásárlási jogával.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
96/2012. (VII. 24.) KT HATÁROZATA
Elővásárlási jogról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Rákóczi F. u. 133. szám alatti ingatlan tekintetében nem él elővásárlási jogával.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      értelem szerint
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte a képviselők aktív közreműködését és a tévénézők figyelmét, a testületi ülést 20:30 órakor bezárta.
 
 
 
 
Kmf.
 
 
 
 
dr. Orosz Zsolt                                                                                 Boros Lajosné dr.
 polgármester                                                                                          jegyző
 
 
 
 
 
Karajz Ottó György                                                                              Lipták Zoltán
   hitelesítő                                                                                               hitelesítő
 
 
 
 
 
 

JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumok