Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2011. december 20.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

 

Száma: 1-19/2011.

 

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. december 20-án megtartott soros üléséről.

 

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Forgács István, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők

 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

 

Boros Lajosné dr. jegyző

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti Hegedűs Tamás urat az AVE Miskolc Kft. képviselőjét, a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság külsős tagját és a Sportegyesület elnökét. Köszönti továbbá a tévénőzőket, akik a TV készülékük előtt kísérik figyelemmel a képviselő-testület munkáját. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert minden képviselő jelen van. Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítőinek Karajz Ottó György és Lipták Zoltán képviselőket javasolja.

 

A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül, tudomásul vette a napirendre és hitelesítők személyére tett javaslatot.

 

 

                        Napirend előtt: Tájékoztató a korábban hozott határozatok végrehajtásáról

                        Előterjesztő: Polgármester

 

1.       Kötelező közszolgáltatás díjának meghatározása (AVE)

Előterjesztő: Polgármester

 

2.       2012. évi teljesítménykövetelmények meghatározása

Előterjesztő: Polgármester és Jegyző

 

3.       Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkatervének meghatározása

Előterjesztő: Polgármester

 

4.         HAK Alapító Okirat módosítása

Előterjesztő: Polgármester

 

5.         Bérlakás pályázat kiírásának megtárgyalása

Előterjesztő: Polgármester

 

6.         Igazgatási szünet meghatározásáról szóló rendelet

Előterjesztő: Jegyző

 

7.         Egyéb indítványok, javaslatok

 

 

Napirend előtt:

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy

-          utoljára szeptemberben volt közvetítve a testületi ülés. Októberben kevés napirendi pontot tárgyalt a képviselő-testület. A napirendi pontok zömét zárt ülés keretében tárgyalták, ezért nem látta indokoltnak a testületi ülés közvetítését. Novemberben az önkormányzat költségvetési helyzete jelentősen romlott, néhány takarékossági intézkedést kellett meghozni, ezért úgy látta jónak, hogy egy időre, amíg nem stabilizálódik a helyzet, addig mellőzik a testületi ülések közvetítését. A képviselő-testület többsége azonban úgy döntött, hogy ezt a jól bevált gyakorlatot ne változtassák meg, és a költségvetés terhére továbbra is kerüljön közvetítésre a testületi ülés.

-          Az októberi testületi ülésen tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a rendőrségen a falunapi rendezvény elszámolásával kapcsolatosan. A rendőrség bűncselekmény hiányában megszüntette az eljárást.

-          A december 1-jei testületi ülésen döntöttek a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatról. A képviselő-testület minden beadott pályázatot támogatott. A döntésről az illetékes szerv részére az anyag megküldésre került, továbbá minden pályázó értesítése megtörtént.

 

 

1. Kötelező közszolgáltatás díjának meghatározása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az elmúlt években az volt a gyakorlat, hogy az önkormányzat egy összegben átutalta az AVE Kft. részére a szemétszállítási díjat. Majd a hivatal tovább számlázta a lakosok felé, és be is szedte saját dolgozójával a díjat. Azért került egy összegben kifizetésre a díj, hogy a lakosság részére olcsóbb legyen a szemétszállítás. Mivel a lakosok egy része nem fizetett a díjbeszedőnek, ezért az önkormányzat kintlévősége egyre nagyobb lett. Ezért a képviselő-testület júliusban úgy határozott, hogy a díjbeszedést visszaadja a szolgáltatónak. A mai napig több millió Ft-tal tartoznak a lakosok az önkormányzatnak. Mivel év közben nem lehet árat emelni, ezért a különbséget az önkormányzat átutalta a szolgáltató felé.

 

Ezt követően átadja a szót képviselő-társainak, hogy tegyék fel a szemétszállítási díjjal kapcsolatos kérdéseiket az AVE Kft. Képviselőjének.

 

Nagy László képviselő: Az AVE levelében leírja, hogy jövőre lerakási adó várható. Mit jelent ez? A lakosságot fogja terhelni ez az adó? 5.7 %-os emelésről szól a levél, esetleg egy szolidabb mértékű emelésről lehetne-e szó? Kérdezi továbbá, hogy az előterjesztés utolsó oldalán szereplő adózás utáni eredmények valós vagy tervezett adatokat mutatnak?

 

Hegedűs Tamás az AVE Miskolc Kft. képviselője köszönti a képviselőket és a Tisztelt tévénézőket. A díjemelés mértékével kapcsolatosan elmondja, hogy a jövő évi ágazati infláció kb. 6,5 % körül van. Ezzel szemben ők 4,5 %-ot érvényesítenek. ÁFÁ-val számolva ez 5,7 %.

A kintlévőségek nőnek a cégnél, ezt több szolgáltató is el tudja mondani. Az AVE Kft. is a gazdálkodásból él. Az üzemanyag ára pl. év közben a tervezettnél magasabb mértékben emelkedett.

A lerakási adóval kapcsolatosan még nincs konkrét törvény, csak tervezet. Ha ez a törvény menetközben bekerül a rendszerbe, akkor a lerakott hulladék mennyisége után adót kell fizetni. Ezzel a törvénnyel a Kormány ösztönözné a lakosságot a szelektív hulladékgyűjtésre és a lerakás mennyiségét is csökkenteni szeretné. 2012. tavaszán, ha életbe lép a törvény, akkor kénytelenek lesznek beépíteni a szemétszállítás díjába az adót, ami adott esetben a 120 literes kuka ürítési díját további 60-70 Ft-tal fogja megemelni. 2013-ra pedig a törvénytervezet alapján a tonnánkénti 6.000 Ft-os ártalmatlanítási díj 12.000 Ft-ra emelkedne meg lerakási adó néven.

A cég eredményével kapcsolatosan elmondja tény, hogy a táblázat egyfajta növekedést mutat, azonban törvényi előírásoknak megfelelően kell végezni a munkájukat, nekik kell pl. a fejlesztéseket végrehajtani, edényzet, gyűjtősziget, gyűjtő kocsi biztosítása. A táblázatból kiderül, hogy az eredménytartalom nem éri el a 10 %-ot. Eredmény nélkül viszont nem tudják megvalósítani a fejlesztéseket.

 

Répási János képviselő kérdezi, hogy a lakosságot, hogy lehet érdekeltté tenni a szemét mennyiségének csökkentésében? Esetleg mérni kellene az elszállított szemét mennyiségét?

 

Hegedűs Tamás: Igaza van Képviselő úrnak, hogy mérni kellene a hulladék mennyiségét. A törvénytervezet készül rá, mert un. két-tényezős díjról beszél. Minden héten el kell vinni a lakosoktól a szemetet, függetlenül attól, hogy mennyi hulladék gyűlik össze. Ha kevesebb hulladékot rak le a cég a telepre, akkor ez csökkentőleg hat a költségekre, akkor a lakosokra is kevesebb teher jutna. Magyarországon sajnos még nincs meg a kultúrája a szemétgyűjtésnek, nincs megteremtve a háttérintézménye a szelektív hulladékgyűjtésnek. Amennyiben az elszállításra kerülő mennyiség után kellene a díjat fizetni, tapasztalataik szerint több lenne az illegális szemét lerakóhely, mert nem a mért gyűjtőedénybe helyeznék a lakosok a szemetet, és ez az eset is díjemelkedést vonna maga után, mert a fajlagos költségeket így is szét kell osztani.

Elmondja továbbá, hogy a település tagja a Miskolc Kistérség Többcélú Társulásnak, és a konzorciumi pályázat egyik része a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés.

 

Répási János képviselő kérdezi, hogy mérik-e valahol, hogy mennyi szemetet raknak le a telepen, mennyit szállítanak el a lakosoktól? Észreveszik-e hogy kevesebb szemetet gyűjtenek a lakosok?

 

Hegedűs Tamás elmondja, hogy a telepen mérik a bejövő és a kimenő szállítóautókat. Éves szinten, lakosságszám arányosan visszaosztásra kerül a településről elszállított szemét mennyisége. A begyűjtött mennyiségről kimutatást kell készítenie a cégnek az illetékes hatóság részére.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy más településen milyen a fizetési morál? A kintlévőséget a díjfizetőkre terhelik vagy a cég „nyeli el”?

 

Hegedűs Tamás elmondja, hogy a szemétszállítási díj – nem fizetés esetén – közadók módjára behajtható tartozás. Ennek meg vannak a lépései. Először a település jegyzőjének adják át behajtásra. Azt ők is látják, hogy a kintlévőség növekszik. Véleménye szerint a lakosok felállítanak egy fontossági sorrendet, hogy melyik számlát fizessék be elsősorban. Fontosabbnak tartják befizetni a villany,- gázszámlát. A behajtás a tervezet szerint ki fog kerülni a jegyzői hatáskörből és a NAV-hoz fog tartozni.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy a lomtalanítás eddig évente két alkalommal történt. Ezután is biztosítja a cég a két alkalmat?

Elmondja, hogy a lakosság nem 5,7 %-os, hanem kb 23 % körüli emelést fog észrevenni, mert az évközbeni emelést, melyet az önkormányzat júliustól decemberig még átvállalt a lakosságtól, az 2012. januártól a lakosság számláiban fog jelentkezni.

 

Karajz Ottó György képviselő megismétli Polgármester Úr szavait a tévénőzőknek, hogy egyes lakosok nem fizették be a szemétszállítási díjat, így több millió forintos kintlévősége keletkezett az önkormányzatnak. Ezért kerül vissza a díjbeszedés a szolgáltatóhoz.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy ez is hozzájárul, hogy év végére romlott az önkormányzat költségvetési helyzete.

 

Nagy László képviselő elmondja, hogy év közben több lakos is megkeresi a képviselőket, hogy ha a lakásban lakók száma lecsökkent 2 főre – így a szemét mennyisége is csökkent -, van-e lehetőség arra, hogy a 120 literes kukát kicseréljék 60 literesre?

 

Hegedűs Tamás: A lomtalanítás évente két alkalommal továbbra is ingyenes lesz.

A díjbeszedés a kintlévőségekkel együtt átkerül a céghez, mely jelentős probléma. Nyílván ezért is emelkedik a díj. Amikor az önkormányzat szedte be a díjat, akkor kevesebb volt a lakosság által fizetett díj, mert egy összegben átutalták díjat és a cég így kedvezményt is tudott biztosítani. A cégnek is nagy teher lesz a díjbeszedés. A 60 literes kukák elosztását a képviselő-testület rendeletben szabályozza.

 

Lipták Zoltán képviselő köszöni Hegedűs Úr válaszát. Azt szerette volna érzékeltetni, hogy 9 évig az önkormányzat becsülettel helytállt.

Kérdése, hogy Hernádnémeti díjfizetés tekintetében a többi településhez képest hol áll? Van-e differencia?

 

Hegedűs Tamás úgy gondolja, hogy a lakosság még mindig jól jár, hogy az AVE Miskolc Kft.-vel állnak szerződéses kapcsolatban. A cég díjai az országos átlaghoz viszonyítva alacsonyabb. Van olyan régió, ahol kétszerese a díj az övékének.

 

Répási János képviselő úgy emlékszik, hogy az AVE valamikor húzott egy határt, hogy az összes kukának hány százaléka lehet 60 literes.

 

Hegedűs Tamás: Amikor csatlakozott az önkormányzat a rendszerhez az AVE-nek volt olyan ajánlata, hogy 25-30 % lehet a 60 literes kuka mennyisége. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet több 60 literes kuka is. A cég ezzel az ajánlattal tudja tartani az árakat. Ha több 60 literes kuka lesz, akkor annak az ürítési díja jobban fog közelíteni a 120 literes kuka árához. Jelenleg a településen 738 db 120 literes kuka és 277 db 60 literes kuka van. Ez kb. 30 %-os arány.

 

Karajz Ottó György képviselő: Tehát nem az önkormányzat döntött a 120 literes és a 60 literes kukák arányáról, hanem az AVE ajánlotta.

 

Hegedűs Tamás elmondja, hogy el lehet térni, de az ajánlatot abban az esetben át kell dolgozni.

 

Nagy László képviselő elmondja, hogy a lakások, az ingatlanok gazdát cserélnek, lehet, hogy az új tulajdonos a régi tulajdonos kukáját használja. Felül kell vizsgálni, hogy kinek milyen kukája van.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy annak idején név szerint dolgozták ki, hogy kik azok a lakosok, akik 60 literes kukát kaphatnak.

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az AVE Miskolc Kft. 2012 évre vonatkozó szemétszállítási díj ajánlatát.

 

A képviselő-testület 6 Igen, 1 Nem szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület

20/2011. (XII.30.) önkormányzat rendelete

A települési szilárd hulladék közszolgáltatás keretében történő gyűjtéséről és elszállításáról, a közszolgáltatás díjának megállapításáról, a településtisztaságról szóló 21/2004. (XI. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

 

A Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. § és 31. §-okban kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében a következőket rendeli el:

 

1.§ A 21/2004. (XI.30.) önkormányzati rendelet 15.§ (2) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:

   „15.§ (2) 2012. évi a települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatás igénybevételének díjai:

a) háztartásonként egy 110/120 l-es tárolóedény ürítésére a díj 371Ft+ÁFA/ürítés

 

b) háztartásonként egy 60 l-es tárolóedény ürítésére a díj 216Ft+Áfa/ürítés

 

c) egy 240 l-es tárolóedény ürítésére a díj 744+ÁFA/ürítés

 

d) tartósan keletkező többlet hulladék szállítása megállapodás szerint többlet edény (2. vagy 3.) 110/120L ürítése esetén a díj 355Ft+ÁFA/ürítés

 

A meghatározott díjat az önkormányzat közvetlenül a szolgáltatónak fizeti meg a vele kötött szolgáltatási szerződés alapján, havi ütemezésben.”

 

2.§ (1) Hatályát veszti a 21/2004. (XI.30.) önkormányzati rendelet 15.§ (3) bekezdése.

 

(2) Ez a rendelet 2012. január 01.-én lép hatályba és 2012. január 2-án hatályát veszti.

 

 

dr. Orosz Zsolt sk.                                                                               Boros Lajosné dr. sk.

  polgármester                                                                                     jegyző

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte Hegedűs Tamásnak az AVE képviselőjének a tájékoztatást.

 

 

Hegedűs Tamás 17:40 órakor elhagyja az üléstermet.

 

 

2. 2012. évi teljesítménykövetelmények meghatározása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a köztisztviselők 2012. évi teljesítménykövetelményére vonatkozó írásos anyagot a képviselők megkapták.

Kérdezi Jegyző Asszonyt, hogy kívánja-e kiegészíteni az írásbeli előterjesztést?

 

Boros Lajosné dr. jegyző kiegészítésképpen elmondja, hogy akik a közigazgatásban dolgoznak, azoknak a legnagyobb feladata: helytállni ebben az időszakban és sikeresen végrehajtani a közigazgatási reform lépéseit.

 

Lipták Zoltán képviselő kívánja, mint ahogy eddig vigyáztak az önkormányzat vagyonára, ezután is azt tegyék.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a köztisztviselők nehéz helyzet előtt állnak a következő évben a sok változás miatt. Mindig sok energiába kerül egy új rendszer beindítása.

 

Karajz Ottó György képviselő a hernádnémeti lakosoktól türelmet kér a hivatali dolgozók irányába, az új helyzetben, hogy munkájukat jól és hibamentesen végezzék el.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni ezt a gesztust a maga és Jegyző Asszony nevében.

Kérdés, hozzászólás hiányában az írásbeli előterjesztésnek megfelelően szavazásra teszi fel a köztisztviselők 2012. évi teljesítménykövetelményét.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatokat:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

123/2011. (XII. 20.) HATÁROZATA

Tárgy: köztisztviselők 2012. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározása

 

Hernádnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXIII. törvény 34.§ (3) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva Hernádnémeti Önkormányzati Képviselő-testület Polgármesteri Hivatala köztisztviselői vonatkozásában a teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat a 2012. évre a Mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy

- a meghatározott teljesítménycélok alapján 2011. december 31.-ig dolgozza ki a köztisztviselőkkel szemben az egyéni teljesítménykövetelményeket.

 

Felelős: Jegyző

Határidő: 2011. dec. 31. és 2012. dec. 31.

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

124/2011. (XII. 20.) HATÁROZATA

Tárgy: köztisztviselő 2012. évi teljesítménykövetelményeinek meghatározása

 

A Képviselő-testület utasítja a Polgármestert, hogy

-   a meghatározott teljesítménycélok alapján 2011. december 31.-ig dolgozza ki a Jegyzővel szemben az egyéni teljesítménykövetelményeket,

-     a Jegyző 2012. évi teljesítményértékelését 2012. december 31.-ig végezze el.

 

Felelős: Polgármester

Határidő: 2011. dec. 31. és 2012. dec. 31.

 

 

MELLÉKLET

 

2012. évi célok

I. Kiemelt (stratégiai célok)

Az önkormányzat a működése során:

a) Az önkormányzat anyagi lehetőségeitől függően el kell látnia a helyi közszolgáltatások körében az Ötv. által nevesített feladatait.

b) Be kell tartania működésére és feladatellátásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Gondoskodni kell a törvényes működésről.

c) Biztosítania kell, hogy a pályázatok előkészítése időben és szabályszerűen történjen meg, a pályázatok elszámolása a jogszabályokban ill. a támogatási szerződésekben foglaltaknak megfelelően történjen.

 

II. Feladat jellegű szakmai célkitűzések

1. Az önkormányzati szervek hatékony működése, a helyi demokrácia erősítése érdekében:

a) A Képviselő-testületi, bizottsági, valamint a társulási ülések összehívása, az azokról készült jegyzőkönyvek elkészítése, nyilvántartása, tárolása és nyilvánosságuk biztosítása a szabályozásnak megfelelően történjen.

b) Határidőre el kell készíteni és a testületi tagok részére meg kell küldeni a döntéshozatalhoz szükséges előterjesztéseket, dokumentumokat.

c) Az előterjesztések, rendeletek, határozatok szövegét úgy kell megszerkeszteni, hogy azok egyértelműek, világosak, a magyar nyelv szabályainak megfelelőek legyenek.

d) A helyi rendeletek vonatkozásában folyamatosan kell ellátni a deregulációs feladatokat, valamint ezekről az illetékes szervek tájékoztatását.

e) A törvényességi észrevételeknek az azokban előírt határidőn belül eleget kell tenni.

f) A rendeletek kihirdetése, valamint a nyilvánosságuk biztosítása az előírásoknak megfelelően kell, hogy történjen.

g) Az önkormányzati és közigazgatási reform keretében meghozott magasabb szintű döntések helyi adoptálása, határidőben.

h) Biztosítani kell a hatáskör változások eredményes végrehajtásához a személyi és tárgyi feltételeket.

 

2. Az önkormányzat működéséhez szükséges pénzeszközök megfelelő biztosítása,

hatékony felhasználása céljából:

a) A pénzügyi gazdálkodási tevékenységet a hatályos jogszabályokban, ill. a belső pénzügyi, számviteli szabályzatokban foglaltaknak megfelelően kell kifejteni.

b) A költségvetési tervezés menetrendjét a tervkészítés általános szabályaihoz kapcsolódva kell kialakítani.

c) A költségvetési koncepciót határidőre kell elkészíteni, a költségvetési javaslatot határidőre kell benyújtani.

d) Pályázatok pénzügyi terveinek készítése, támogatások elszámolásának és nyilvántartásának koordinálása a legnagyobb körültekintéssel kell, hogy történjen.

e) Az adókimunkálás, adóbehajtás színvonalának, hatékonyságának fokozásával növelni kell az adóbevételeket.

f) Felkészülés a feladatfinanszírozási rendszer bevezetésére.

 

3. A településfejlesztés, településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, csatornázás, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása, a közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodás, valamint a közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban közszolgáltatások biztosítása érdekében az önkormányzatnak:

a) Biztosítani kell a már kiépített járda- és közúthálózat karbantartását és ki kell használni az adódó új pályázati lehetőségeket.

b) Ellenőrizni kell az ár- és belvízvédekezés műtárgyainak állapotát, intézkedni kell a szükséges műszaki felújításáról.

c) Az allergiát okozó növényeket folyamatosan irtani kell a közterületeken.

d) Folyamatosan kapcsolatban kell lenni a hulladékgazdálkodást ellátó közszolgáltatóval, illetve ellenőrizni kell az általa nyújtott szolgáltatások előkészítését és végrehajtását a község tisztasága érdekében.

e) Szükség esetén a szúnyoggyérítést el kell végezni.

f) A kialakított parkfelületek gondozottságát szinten kell tartani.

g) Ebrendészeti feladat ellátása, feltételeinek biztosítása.

 

4. Az önkormányzat közreműködik a foglalkoztatás ellátásában, gondoskodik az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, a gyermek és ifjúsági feladatokról, támogatja a közművelődési tevékenységet.

a) Keresni kell a munkaerőpiacról állandó vagy ideiglenes jelleggel kiszorult emberek közhasznú foglalkoztatási lehetőségeit.

b) A szociális-és gyermekvédelemmel összefüggő helyi rendeletek naprakészségének biztosítása.

c) A szociális és a gyermekvédelemhez kapcsolódó pénzbeli ellátások megállapítása során következetesen kell érvényesíteni az emberközpontúság és a rászorultság elvét.

d) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások közül kiemelten kell kezelni az időseket segítő szolgáltatásokat.

e) A nevelési-oktatási intézményhálózat működtetésével kapcsolatban érvényesüljön a színvonalas ellátás.

f) A gyermek és ifjúsági feladatok körében nagyobb hangsúlyt kell helyezni a prevencióra, meg kell keresni az egyéni és a családot is érintő konfliktus-helyzetek megelőzésének módjait, eszközeit.

g) Fel kell készülni az intézményfenntartói jog megtartására, a feltételek teljesítésének kidolgozására.

 

5. Az önkormányzati vagyontárgyak magas színvonalon történő kezelése és hasznosítása érdekében:

a) A lakás-, bérlemény- és bérlőnyilvántartást pontosan, naprakészen kell vezetni.

b) A bérlakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályáztatási rendszerét az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról és elidegenítéséről szóló 16/2006. (XI. 28.) ör. számú rendelet előírásainak pontos betartásával kell lebonyolítani.

c) Az éves statisztikai jelentést a megadott határidőre kell elkészíteni.

d) A jogszabály által meghatározott határidők betartásával kell a földterületek értékesítésével, haszonbérbe adásával kapcsolatos jegyzői kifüggesztéseket, nyilatkozatokat megtenni.

e) A kintlévőségek behajtása érdekében megtett intézkedéseket nyilvántartásban kell vezetni. Folyamatos egyeztetést és kapcsolattartást kell megvalósítani a bírósági végrehajtóval.

f) Az ingatlanvagyon kataszteri nyilvántartást a jogszabályi előírásnak megfelelően, a földhivatali változásokat nyomon követve és a főkönyvi analitikus nyilvántartással párhuzamosan, az azzal való egyezőséget biztosítva kell vezetni.

g) A bejövő energiaszámlák bérlők közötti felosztását, a továbbszámlázás alátámasztását, kellő pontossággal határidőben el kell végezni. A fogyasztóváltozásokat a szolgáltatók felé haladéktalanul be kell jelenteni.

 

III. Kompetencia jellegű (a munka és magatartás minőségére vonatkozó) célkitűzések

 

a) Az ügyintézési határidőt minden esetben be kell tartani.

b) Az ügyfeleket minden esetben megfelelő módon kell tájékoztatni és a szükséges felvilágosítással ellátni.

c) Ki kell alakítani a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó igények teljesítésének rendjét, ezek során figyelemmel kell lenni, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény ill., az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseire.

d) A köztisztviselőknek munkájuk során élni kell a korszerű informatikai lehetőségekkel.

e) Meg kell ismertetni a lakossággal az önkormányzat www.hernadnemeti.hu weboldalát, ezen a lakosság számára hozzáférhetővé kell tenni minden hasznos információt.

f) Fel kell készülni a feladatátadás – feladatátvétel eseteire, az új jogszabályi környezet alkalmazására.

 

 

IV. Az egyén fejlesztését/fejlődését szolgáló célkitűzések magasan képzett, feladatát eredményesen ellátó személyi állomány biztosítása és fejlesztése céljából:

a) Gondoskodni kell a teljesítményértékelés megfelelő dokumentálásáról.

b) Határidőre el kell készíteni az egyéni teljesítménykövetelmények meghatározását, illetve azok teljesítésének értékelését.

c) Biztosítani kell, hogy a köztisztviselők a szakszerű és minőségi munkavégzés ellátásához szükséges továbbképzéseken, a közigazgatási alap- és szakvizsgákra felkészítő képzéseken, valamint a vizsgákon részt vegyenek.

d) Tanulmányi szerződés köthető, amennyiben a köztisztviselő egyénileg olyan újabb tanulmányokat folytat, mely képzettség megszerzésével a munkavégzésének a színvonala emelkedhet.

e) A jogszabályok által meghatározott nyilvántartásokat kellő gondossággal, pontosan kell vezetni, és eleget kell tenni a központi nyilvántartások részére történő adatszolgáltatási kötelezettségnek.

 

 

3. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkatervének meghatározása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést minden képviselő megkapta. A hatályos SZMSZ szerint minden hónapban van testületi ülés, ezért a képviselő-testület 2012. évi munkaterve ez alapján lett meghatározva.

 

Karajz Ottó György képviselő: Mivel a 60-120 literes kuka kérdése felvetődött, ezért javasolja, hogy a következő évben szerepeljen valamelyik testületi ülés napirendjei között a 60-120 literes kukákra való jogosultság átvizsgálása. Ez sok hernádnémeti lakosnak megnyugvást jelentene.

Kérdezi Jegyző Asszonyt, melyik testületi ülés napirendjei közé javasolja felvenni?

 

Boros Lajosné dr. jegyző az október 30-ai ülést találja erre alkalmasnak.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel Karajz Ottó György képviselő módosító indítványát.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

125/2011. (XII. 20.) KT HATÁROZAT

Tárgy: módosító indítvány

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2012. évi munkatervben az október 30-ai testületi ülésen 3. napirendi pontként tárgyalja, a szemétszállítás helyzetét, különös tekintettel a kihelyezett gyűjtőedényzetre.

 

Ezt követően dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a képviselő-testület 2012. évi kiegészített munkatervének elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

126/2011. (XII. 20.) KT HATÁROZAT

Tárgy: Hernádnémeti község képviselő-testületének 2012. évre szóló munkaterve

 

Január 31.

1.       Költségvetés előzetes vitája

Előterjesztő: polgármester

2.       Önkormányzat által támogatott szervezetek beszámolója a 2011 pénzfelhasználásról

Előterjesztők: támogatott szervezetek vezetői,

3.       Szociális rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester

4.       Tájékoztató az önkormányzat egészségügyi alapellátás tevékenységéről (I. sz. háziorvosi körzet, védőnői szolgálat)

Előterjesztők: I. sz. háziorvosi körzet orvosa, védőnők

5.       Egyéb indítványok javaslatok

 

 

Február 28.

1.       2012. évi költségvetési rendelet elfogadása

Előterjesztő: polgármester

2.       Beszámoló a Polgármesteri Hivatal éves munkájáról

Előterjesztő: jegyző

3.       Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

Előterjesztők: hatáskör gyakorlója

4.       Egyéb indítványok javaslatok

 

 

Március 1.

Közmeghallgatás

1.       Tájékoztató a 2011. évi önkormányzati gazdálkodásról, kiemelten a fejlesztési beruházások megvalósulásáról

Előterjesztő: polgármester, részt vesz valamennyi képviselő

2.       2012. évi gazdálkodási tervek ismertetése

Előterjesztő: polgármester, részt vesz valamennyi képviselő

 

 

Március 27.

1.       Beszámoló a település közrendjének, közbiztonságának helyzetéről (2011.)

Előterjesztő: városi rendőrkapitányság vezetője

2.       A 2012. évben megtartott közmeghallgatáson elhangzottak megtárgyalása és a szükséges intézkedések meghatározása

Előterjesztő: polgármester

3.       2011. évi költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester

4.       Egyéb indítványok, javaslatok

5.       Lakásfenntartási kérelmek elbírálása (zárt ülés)

Előterjesztő: jegyző

 

Április 24.

1.       2011. évi mérlegbeszámoló elfogadása

Előterjesztő: polgármester

2.       Belsőellenőrzés tapasztalatairól szóló beszámoló

Előterjesztő: polgármester

3.       Beszámoló a gyermekvédelmi tevékenységről

Előterjesztő: HAK vezetője

4.       Egyéb indítványok, javaslatok

 

Május 29.

 

1.       Beszámoló családsegítés és nappali ellátás helyzetéről

Előterjesztő: HAK vezetője

2.       Egyéb indítványok javaslatok

 

Június 26.

 

1.       Beszámoló vállalkozási formában végzett önkormányzati feladatellátásról (konyha, takarítás, temetőüzemeltetés, II. sz. háziorvosi körzet, fogorvos, gyermekorvos)

Előterjesztő: polgármester

2.       Egyéb indítványok javaslatok

 

Július 31.

1.       HAK intézményvezető választás

Előterjesztő: polgármester

2.       Beszámoló a Közoktatási Társulás 2011/2012. tanév munkájáról

Előterjesztő: polgármester

3.       Egyéb indítványok, javaslatok

 

Augusztus 28.

1.       Beszámoló a 2012. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: polgármester

2.       Egyéb indítványok, javaslatok

 

Szeptember 25.

1.       Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról szóló döntés

Előterjesztő: polgármester

2.       Egyéb indítványok, javaslatok

3.       Lakásfenntartási kérelmek elbírálása (zárt ülés)

Előterjesztő: jegyző

 

 

Október 30.

1.       Belsőellenőrzési ütemterv elfogadása

Előterjesztő: polgármester

2.       Tájékoztató a települési szilárd hulladék szállítás helyzetéről

Előterjesztő: polgármester

3.       Egyéb indítványok, javaslatok

 

November 27.

1. Kötelező közszolgáltatási díjak meghatározása

Előterjesztő: polgármester

2. 2013. évi pénzügyi koncepció megtárgyalása

Előterjesztő: polgármester

3.       Tájékoztató a 2012. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről

Előterjesztő: polgármester

4.       Egyéb indítványok, javaslatok

 

December 18.

1.       2013. évi teljesítménykövetelmények meghatározása

Előterjesztők: polgármester, jegyző

2.       Önkormányzat képviselő-testületének 2013. évi munkatervének meghatározása

Előterjesztő: polgármester

3.       Beszámoló az adóztatásról

Előterjesztő: jegyző

4.       Igazgatási szünet meghatározásáról szóló rendelet

Előterjesztő: jegyző

5.       Egyéb indítványok, javaslatok

 

 

Megjegyzés:

Valamennyi testületi ülés napirendjén szerepel

·         a polgármester – igény szerinti – szóbeli tájékoztatója a megelőzőleg hozott határozatok végrehajtásáról, illetve

·         halasztást nem tűrő kérdésekben a munkatervben nem szereplő napirendi pontok is a képviselő-testület elé kerülnek, illetve

·         jogszabályváltozás esetén előterjesztésre kerülnek döntést igénylő aktuális kérdések is. Ez alapján az SZMSZ szerint meghatározott képviselő-testületi ülés időpontjai a határidők figyelembevételével módosulhatnak.

 

4. Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ módosítani szeretné az Alapító Okiratát. Alaptevékenységei között a szociális foglalkoztató tevékenységhez szeretnék a szociális felkészítő foglalkoztatást szerepeltetni. A szociális intézményt látogatják olyan személyek is, akik esetleg fogyatékkal élnek és ebbe a tevékenységi körbe beférnek, és ezt a munkát el tudják végezni. Ehhez a tevékenységhez kapcsolódik pl. a zöldfelület kezelés (fűnyírás, gereblyézés). Ezzel a tevékenységgel bővülne a szolgáltatás.

 

Boros Lajosné dr. jegyző: A lehetőség megteremtéséről van szó.

 

Karajz Ottó György képviselő véleménye szerint jobb, ha minél több tevékenység szerepel az intézmény Alapító Okiratában. Javasolja az Alapító Okirat módosítását.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester az írásbeli előterjesztéssel egyezően szavazásra teszi fel a HAK alapító okiratának módosítását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

127/2011. (XII. 20.) KT HATÁROZAT

Tárgy: Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása

 

I.          Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ alapítói okirata az alábbiakkal egészüljön ki (a változások dőlt, vastag betűvel szedve):

 

 

            Az Alapító Okirat 12. pontja:

 

12. Alaptevékenysége:                     

 

„A”) intézményegység esetében:

                                   - Szociális étkeztetés                                      

                                   - Szociális étkeztetés és nappali ellátás             24 fő

                               - Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás                23 fő

                               - Házi segítségnyújtás                                                   60 fő

                               - Szociális foglalkoztatás, fejlesztő felkészítő foglalkozás 5 fő

                                                                                   gondozotti létszámmal.

 

            Az Alapító Okirat 20. pontja:

 

Kiegészítő tevékenységek:

5629162 Üdülői, tábori étkeztetés

5629172 Munkahelyi étkeztetés

8110002 Építményüzemeltetés

9105022 Közművelődési intézmények közösségi színterek működtetése

8904322 Szociális foglalkoztatás fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás keretében

8130002 Zöldfelület-kezelés

 

II.                   Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetében a határozat mellékletét képező (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt) alapító okiratokat 2012. január 1-jei hatállyal elfogadja.

 

III.                  Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a meghozott döntésről a határozat, illetve az alapító okiratok megküldésével – nyilvántartásba vétel céljából – értesítse a Magyar Államkincstár Észak-magyarországi Regionális Igazgatóságát.

 

 

Felelős:                jegyző

Határidő: 2012. január

 

 

5. Bérlakás pályázat kiírásának megtárgyalása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy vannak az önkormányzatnak olyan szerződései a Kossuth utcai bérlakások bérlőivel, melyek hamarosan lejárnak. Ezért célszerű a képviselő-testületnek döntést hozni a pályázat kiírásáról, mert idő kell a pályázat benyújtására.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az előterjesztésben sok a kipontozott rész, mert eltérő időben járnak le a lakásbérleti szerződések. A beköltözhetőség napja, amikor lejár a bérleti szerződés.

 

Répási János képviselő kérdezi, hogy a jelenlegi lakóknak van-e un. előbérleti joguk?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a jelenlegi bérlőknek nincsenek ilyen jogaik, újra pályázhatnak. A pályázóknak a rendeletben foglaltaknak kell megfelelniük.

 

Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy kik adhatják be pályázatukat? Hernádnémeti lakos kell, hogy legyen? Családos, vagy egyedülálló? Munkaviszonyt igazolni kell? Szociális segélyen lévő személy is pályázhat? Esetleg olyan is beköltözhet, aki anyagi gondok miatt eladja a kertes házát?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester helyesli Képviselő Úr felvetését. Elmondja, hogy Hernádnémetiben nem szociális bérlakás épült, hanem piaci alapú bérlakás.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a bérlakás a Széchenyi terv keretében épült, kifejezetten költségalapú bérlakás, melynek bérlése jövedelmi viszonyokhoz van a rendeletben kötve. Többféle feltételnek kell megfelelni, ezért javasolja az érdeklődőknek, hogy nézzék meg a helyi rendeletet. Az önkormányzat a bérlakásokkal fiatal családoknak kívánt lehetőséget nyújtani az életkezdéshez. A pályázatokhoz jövedelemigazolást kell csatolni és kezest kell biztosítani. A bérleti szerződést közjegyzői okiratba kell foglalni. 3 hónapot meghaladó lakbértartozás a szerződés azonnali megszűnését és kilakoltatást von maga után.

 

 

 

Forgács István képviselő elmondja, hogy felszabadult garázsról már döntöttek. Beadhatja a pályázatát, aki jelenleg is benne lakik a bérlakásban, és kívülálló is, aki a kritériumoknak megfelel. A lakbér pedig fix összegű.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a garázsoknál szabad áralku van. A lakásoknál a bérleti díj kötött, a rendelet alapján inflációkövető emelést lehet alkalmazni. A bérleti díj m2/hó/Ft-ban van meghatározva. Egyéb feltételek: gyerek van, jövedelmi viszony, mennyi kauciót ajánl a bérlő, hernádnémeti lakos, stb.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Széchenyi terv keretében épült a bérlakás és a bekerülési összeg bizonyos százalékában lett meghatározva a lakbér a négyzetméteren felül. Ennyiben kötött a bérleti díj.

Szempontként szerepelt a bérház megépítésénél, hogy igény esetén a lakhatás biztosításával a község intézményeinek szakember ellátottságát is tudják segíteni.

 

Karajz Ottó György képviselő a tévénézőknek mondja, hogy a pályázat Hernádnémeti honlapján is fent lesz, és nyomon követhető lesz, hogy melyik lakás mikortól lesz meghirdetve.

 

Lipták Zoltán képviselő a lakásban lakók megnyugtatására elmondja, hogy nem fog felelőtlen döntés születni a pályázatok elbírálásánál.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester az írásbeli előterjesztésnek megfelelően szavazásra teszi fel a bérlakás pályázat kiírását.

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

128/2011. (XII. 20.) KT HATÁROZAT

Tárgy: Bérlakás pályázat kiírása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hernádnémeti Önkormányzat a lakások és helyiségek bérletéről szóló 16/2006.(XI. 28.) rendelete alapján a bérleti szerződés lejárta miatt megüresedő lakások bérletére pályázat kerüljön kiírásra, a beköltözhetőséget megelőzően legalább 30 nappal.

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a pályázati kiírás megjelentetésére.

 

Felelős:           Polgármester, Jegyző

Határidő:         folyamatos

 

 

 

 

 

 

6. Igazgatási szünet meghatározásáról szóló rendelet (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a hivatalban dolgozó köztisztviselők érdekében lett a rendelt-tervezet előkészítve. A cél a szabadság kiadásának biztosítása.

Ezt követően átadja a szót a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnökének.

 

Lipták Zoltán elnök elmondja, hogy a Bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalta és megállapította, hogy az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokban az igazgatási szünet nem okoz gondot, a lakosok érdekei nem sérülnek és a munkavállalók érdekei sem. A dolgozók a szabadságukat így ki tudják venni. Az igazgatási szünet egyre általánosabb lesz. Ezzel kapcsolatosan panasz nem merült fel. A Bizottság egyhangúan támogatta a rendelet elfogadását.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az igazgatási szünetről szóló rendelet elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testületének

21/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

a 2012. évre vonatkozóan igazgatási szünet elrendeléséről

 

Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 41/A. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Hernádnémeti Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal) által foglalkoztatott munkavállalókra.

2. § A Hivatal 2012. évi munkarendjében a nyári igazgatási szünet 2012. augusztus 20. napjától 2012. augusztus 26. napjáig tart.

3. § A Hivatal 2012. évi munkarendjében a téli igazgatási szünet 2012. december 24. napjától 2012. december 31. napjáig tart.

4. § Az igazgatási szünet ideje alatt a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és munkavállalói részére a szabadságot ki kell adni, illetve a szabadságot ki kell venni.

 

Záró rendelkezések

5. § (1) E rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 2013. január 1. napján hatályát veszti.

 

 

dr. Orosz Zsolt sk.                                                                   Boros Lajosné dr. sk.

 polgármester                                                                       jegyző

 

7. Egyebek

7.1. Belsőellenőrzési ütemterv módosítása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester átadja a szót Jegyző Asszonynak.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy Miskolc Kistérség Többcélú Társulása, aki az önkormányzat és a polgármesteri hivatal belsőellenőrzési feladatait ellátja, kérte, hogy a képviselő-testület a 2011. évi munkatervét módosítsa, mivel túlterheltségük miatt a betervezett hivatali ellenőrzés nem fér bele az idejükbe. A munkaszervezet vezetője azt a tájékoztatást adta, hogy 2012. évben a pótmunkanapjaik terhére bepótolják a most elmaradt vizsgálatot. Tájékoztatja a testületet, hogy nem gazdálkodási ellenőrzésről van szó.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi munkaterv módosításának jóváhagyását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

129/2011. (XII. 20.) KT HATÁROZAT

Tárgy: Belsőellenőrzési ütemterv módosítása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Miskolc Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezetének kezdeményezésére a 2011. évi belsőellenőrzési ütemterv módosítására tett javaslatát jóváhagyja, egyben tudomásul veszi, hogy 2011. XI. 07-től 2011. XI. 18-ig tervezett munkaügyi belső ellenőrzés törlésre kerül az ütemtervből.

 

A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy Miskolc Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezetével folytasson egyeztetést az elmaradt ellenőrzés 2012. évben történő megtartásáról.

 

Felelős:           Jegyző

Határidő:         azonnali

 

 

7.2. Csatornadíj (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a lakosok is egyre nehezebb helyzetben vannak. A 2012. évi költségvetési koncepció novemberi előterjesztésében nem szerepelt új adónem bevezetése, csak a két kötelező adónem az iparűzési adó és a gépjárműadó.

Az ebadó az önkormányzatra van bízva, hogy kivetik, vagy sem. Nem tartja ésszerűnek az ebadó bevezetését, ezért nem is fogja javasolni. Ilyen irányú javaslatot képviselőtársai sem tettek. Az önkormányzat semmilyen eredményt nem érne el vele. Az eboltás idején is rengeteg kóbor eb van a faluban. Nem tartja ésszerűnek az ebadó bevezetését. A lakosság további terheinek növelésével nem érhető el a kívánt cél.

A szemétszállítási díj beszedését az önkormányzatok általában visszaadták a szolgáltatónak, vagy kommunális adót vetnek ki.

Csatornadíj emelésére a szolgáltató 0 %-os emelést javasol. Ettől függetlenül előfordulhat emelés a szolgáltatón kívül álló okból.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy érkeznek-e a lakosságtól panaszok az átemelő szivattyúk vagy a bűz miatt?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Posta utcán többször előfordul, általában a szivattyúk hibája miatt, vagy ha illegálisan bedobnak valamit a rendszerbe, ami műszaki problémát okoz, megáll a szivattyú. Ez általában a Posta utcán szokott jelentkezni és előfordul, hogy az aknából kijön a szennyvíz, és az árokban megáll. A szolgáltatóval többször beszéltek már erről, de nem igazán tudnak rá megoldást. A tervezett műszaki megoldás több kárt okozhat.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy az árvízkor is tapasztalták, hogy a csapadékvíz és a belvíz is bekerült a rendszerbe. Nem véletlen volt a meghibásodás is a szolgáltatónál. A Posta utca a legkritikusabb pontja a falunak.

Kéri Polgármester Urat, hogy a szolgáltatónál kezdeményezze, hogy oldják meg minél hamarabb ezt a problémát.

 

Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy az elmúlt évben az árvíz idején a sok csapadék, a belvíz, és a pincékből kiszivattyúzott víz mennyisége is nagyon megterhelte a rendszert. Kéri Polgármester Urat hívja fel a szolgáltató figyelmét, hogy fokozottan figyeljenek oda a rendszer működésére.

 

Farkas Zoltán képviselő javasolja, hogy a januári testületi ülésre hívják meg a cég vezetőjét, hogy tájékoztassa a lakosságot tettek-e valamilyen lépést a probléma megoldása érdekében. Eltelt egy év és nem látja, hogy ez ügyben történtek volna valamilyen lépések, pl. megemelték volna az aknafedőket. A kastély mögötti aknánál is ugyanez a helyzet.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy a közmeghallgatásra hívják el a cég vezetőjét.

 

Nagy László képviselő azt gondolja, hogy nem olyan katasztrofális a helyzet. Az egész évet arra használták fel, hogy megoldják a szagtalanítást. Probléma esetén a dolgozók rövid időn belül a helyszínen vannak és kijavítják a hibát. El kell menni Gesztelybe és meg kell „szagolni”, hogy ott milyen szagok terjengnek.

 

Farkas Zoltán képviselő nem a dolgozók munkáját vonja kétségbe. Az árvíz idején a csatornába befolyt belvíz problémát nem oldották meg. Ez ügyben nem tettek lépéseket.

 

Répási János képviselő véleménye szerint nem a cégen múlik, mert abból a vízből is kap Hernádnémeti, ami Ongán vagy Gesztelyben befolyik a rendszerbe. A gravitáción ők sem tudnak segíteni.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy mindent el fognak követni, hogy megtalálják a megfelelő megoldást.

 

Dr. Orosz Zsolt szavazásra teszi fel a csatornadíj 2012. évre vonatkozó 0 %-os emelését.

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet és meghozta a határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület

22/2011. (XII. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati tulajdonú VÍZIKÖZMŰ-ből a Borsodvíz Zrt. által szolgáltatott csatorna 2012. évi díjának megállapításáról

 

 

Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló többször módosított 1990. évi LXXXVII. tv. 7. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított feladatkörében a következőket rendeli el.

 

1.§ Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott csatornahasználat után a 2. §-ban megállapított díjat kell felszámolni.

 

2.§. (1) A Szolgáltató által biztosított csatornahasználat díja: 982,- Ft/m3

(2) Az (1) bekezdésben megállapított díj a vízterhelési díjat és az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

(3) A vízterhelési díjat a szolgáltató az (1) pontban foglalt összegen felül az elvezetett szennyvíz mennyiség arányában hárítja át a szolgáltatást igénybevevőkre.

 

3. §. A 2. §-ban megállapított díjjal a gazdálkodó szervezet felé havonta, a lakosság felé szolgáltató saját ütemtervének megfelelően a bekötési vízmérőóra adatai alapján kell számlázni. A fogyasztás mennyiségét vízmérő hiányában az 1. sz. melléklet szerinti átalánnyal kell meghatározni.

 

4.§. (1) Ezen rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 17/2010. (XII. 22.) rendelet hatályát veszti.

(2) A rendeletben foglaltakat a hatálybalépés utáni szennyvízelvezetés elszámolásánál kell alkalmazni.

Abban az esetben, ha a rendelet hatálybalépése és a fogyasztás leolvasása nem esik egybe, a számlázás alapjául szolgáló mennyiséget időarányosan meg kell osztani a díjváltozás előtti és utáni időszakra.

 

 

dr. Orosz Zsolt sk.                                                                               Boros Lajosné dr. sk.

polgármester                                                                                              jegyző

 

 

 

 

 

 

1. sz. melléklet

az önkormányzati rendelethez

 

I. Lakó-, üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe veendő átalány-mennyiségei

1.       beépített ingatlanok (telkek)

1.1. udvari csappal                                                                           40 l/fő/nap

1.2. épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal*                      60 l/fő/nap

1.3. mint 1.2., de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel      75 l/fő/nap

1.4. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal*                                65 l/fő/nap

1.5. mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös

        vízöblítéses WC-vel                                                                  80 l/fő/nap

1.6. épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és

        vízöblítéses WC-vel                                                                  95 l/fő/nap

1.7. épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal,

        vízöblítéses WC-vel, hagyományos fűtésű,

        (fürdőhengeres) fürdőszobával                                                 120 l/fő/nap

1.8. mint 1.7., de hagyományos fűtésű helyett egyedi,

        éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel                                      150 l/fő/nap

1.9. mint 1.8., de központi melegvízellátással, illetőleg

        nem korlátozott fűtésű egyedi vízmelegítővel                             180 l/fő/nap

2.       házi kert locsolás

Az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan

területe 50 %-ának alapulvételével                                                       1 l/m2/nap

3.       gépkocsi mosás (tömlővel)                                                             400 l/szgk/hó

4.       állatállomány itatása számos állatonként                                           40 l/db/nap

5.       közkifolyókon fogyasztott víz átalány-mennyisége 150 m-es

körzetben lakók száma szerint                                                         30 l/fő/nap

6.       A személyi tulajdonban álló – vállalkozáson kívüli – nyaralók,

üdülők, házi kertek esetében az 1/1-3. pontokban megállapított

átalánymennyiségek alapján évente összesen öt hónapra, ha

idényjellegű az ingatlan üzemeltetése (május-szeptember

hónapokra), amennyiben az ingatlan üzemeltetése nem idény-

jellegű 12 hónapra kell az ivóvíz- és csatornadíjat felszámítani.

 

* (vízöblítéses WC nélkül)

 

Hernádnémeti Önkormányzat

130/2011. (XII. 20.) HATÁROZATA

Tárgy: víziközmű díjához támogatási igény bejelentése

 

Hernádnémeti Önkormányzati képviselő-testület a Szolgáltató által kidolgozott, a támogatási kérelemben közölt, fajlagos költség-ráfordítási adatokat elfogadja, és tudomásul veszi a támogatási igény bejelentését.

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási igény bejelentésével kapcsolatos intézkedések megtételére.

 

Felelős:           polgármester

Határidő:         azonnal

 

7.3. Onga Szociális Szolgáltató Központ Társulási Megállapodás módosítása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a társulási megállapodás egységes szerkezetbe foglalása miatt kell döntést hozniuk, továbbá Bükkaranyos kiválik a társulásból.

 

Kérdés, hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a társulási megállapodás egységes szerkezetbe foglalását.

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

131/2011. (XII. 20.) KT HATÁROZAT

Tárgy: Onga és Társult Települések Szociális- és Gyermekvédelmi Alapszolgáltatást Ellátó Intézményfenntartói Társulása közös működtetésére Intézményfenntartói Társulási megállapodás elfogadása.

 

Hernádnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a jelenlegi intézményfenntartói Társulási megállapodások (Házi Segítségnyújtás Intézményfenntartó Társulás, Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Intézményfenntartó Társulás, Támogató Szolgálat Intézményfenntartó Társulás, Családsegítés- Gyermekjólét Intézményfenntartó Társulás) módosítása során egy egységes szerkezetbe foglalt megállapodásban kerüljön rögzítésre az alábbiak szerint:

 

  1. Alsózsolca, Arnót, Bükkszentkereszt, Felsőzsolca, Gesztely, Harsány, Hernádkak, Kisgyőr, Onga, Répáshuta, Sajópálfala Önkormányzata között Házi segítségnyújtás feladatok ellátására.

 

  1.  Alsózsolca, Arnót, Bükkszentkereszt, Felsőzsolca, Gesztely, Harsány, Hernádkak, Hernádnémeti, Kisgyőr, Onga, Répáshuta, Sajópálfala Önkormányzata között jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatok ellátására.

 

  1. Onga, Arnót Önkormányzatával a Családsegítés feladatok ellátására.

 

  1. Onga, Arnót Önkormányzatával a Gyermekjóléti feladatok ellátására.

 

  1. Alsózsolca, Arnót, Berzék, Bőcs, Felsőzsolca, Gesztely, Hernádkak, Hernádnémeti, Onga, Sajóhídvég, Sajólád, Sajópetri Önkormányzata között a Támogató Szolgálat feladatok ellátására.

 

Hernádnémeti Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Onga és Társult Települések Szociális- és Gyermekvédelmi Alapszolgáltatást Ellátó Intézményfenntartói Társulása közös működtetését célzó, egységes szerkezetbe foglalt Intézményfenntartói Társulási megállapodást és felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1 – 5 pontban felsorolt feladatokra a társult Önkormányzatok között szociális- és gyermekvédelmi alapszolgáltatás intézményesített ellátásának közös működtetésére, intézményfenntartói társulási megállapodást az Önkormányzat nevében alá írja.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         azonnal

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel Bükkaranyos település kiválásának tudomásulvételét a társulásból.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

132/2011. (XII. 20.) KT HATÁROZAT

Tárgy: Onga és Társult Települések házi segítségnyújtása intézményfenntartó társulásának módosítása Bükkaranyos község kiválása

 

A társulási megállapodásban foglaltak szerint:

 

10.1.  A társulásban résztvevő önkormányzatok a jelen társulási megállapodást a naptári év utolsó napjával – december 31-i hatállyal – mondhatják fel, minősített többséggel legalább 3 hónappal korábban meghozott – és a társult önkormányzatokkal közölt határozattal.

 

Bükkaranyos Község Önkormányzata kilépési szándékát a fentieknek megfelelően a bejelentette, ennek megfelelően Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Onga és Társult Települések házi segítségnyújtása intézményfenntartó társulásának módosításával kapcsolatos előterjesztést, és felhatalmazza a polgármestert, hogy Bükkaranyos önkormányzatának az intézményfenntartói társulásból történő kilépésével kapcsolatosan, a társulási megállapodás módosítása során, a Hernádnémeti Önkormányzat nevében a szükséges intézkedéseket megtegye.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         azonnal

 

 

7.4. ÉMOP-4.2.1/A-11 pályázat

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az ÉMOP-4.2.1 szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése pályázat előterjesztésében módosítást kell végezni, mert az összköltség 45 millió Ft-ban szerepel az anyagban, számítási hiba miatt az összeg helyesen 45.161.000 Ft. Az építésnél 27.300.000 Ft szerepel, az pedig helyesen 26.480.000 Ft.

Ez a pályázat a szociális alapszolgáltatások infrastrukturális fejlesztéséről szól. Olyan épületek kerülhetnek felújításra, átépítésre, melyek funkciójukat vesztették. Ebben az esetben a szolgáltatás, a könyvtár át fog kerülni a kastély épületébe, és ez az épület üres maradt. Az épület nincs jó állapotban. Itt szeretnék kialakítani a szociális alapszolgáltatást.

 

Karajz Ottó György képviselő: Föl lenne újítva a régi könyvtár épülete, vizesblokk, konyha és közösségi tér kerülne kialakításra.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Jelen pillanatban semmilyen szociális helyiség nincs az épületben. Az épület állaga nem megfelelő, felújításra szorul, a tetőt is le kell cserélni.

 

Nagy László képviselő kérdezi, hogy a meglévő falazat a földig lebontásra kerül? Statikust igénybe vesznek-e, hogy mért volt az elmozdulás?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy sor került statikus igénybevételére. A rajzon szerepel, hogy melyik falat kell újjáépíteni.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a problémás saroknál alap az megerősítését tervezik. Az új építés az a bővítési része az épületnek.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy a jelenlegi közösségi szolgáltató tér maximális kihasználtsággal működik. Az önkormányzatnak egy új, értékmegőrző beruházása lenne. Az épületben lesz egy melegkonyhás tálaló is, véleménye szerint javulni fog a szolgáltatás színvonala is. Véleménye szerint ki lesz használva az épület. Amikor Polgármester Úr egy előzetes tájékoztatáson felvetette ezt a témát minden képviselő pozitívan értékelte ezt a pályázati lehetőséget. Ismét egy olyan épület lesz Hernádnémetiben, ami maximálisan ki lesz használva.

 

Karajz Ottó György képviselő kéri Polgármester Urat, hogy a finanszírozásról röviden tájékoztassa a testületet.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a megvalósítandó beruházás összköltsége 45.161.000 Ft. A pályázaton a költség 95 %-át lehet elnyerni. Az önkormányzatnak 5 %-t kell biztosítani, mely jelen esetben 2.250.000 Ft, melyet a költségvetésben el is kell különíteni. Ez azonban a pályázat pozitív elbírálásától függ. Gyakori, hogy nem adják meg a teljes összeget.

 

Lipták Zoltán képviselő: Lehet, hogy csak szerénység volt Polgármester Úr részéről, hogy eddig még nem említette, de a hernádnémeti lakosok, ha figyelemmel kísérik, hogy Hernádnémetiben mi történik. Akkor látják, hogy az Egészségház megújult, ami a szolgáltatás minőségét javítja. Az óvoda épülete szintén megújult. Hernádnémeti tud ilyen eredményeket felmutatni, Hernádnémeti lakosokat büszkeséggel kell, hogy eltöltse.

 

Répási János képviselő elmondja, hogy az épület megújul, funkciójában változik, a maga részéről támogatja a pályázaton történő részvételt.

 

Farkas Zoltán képviselő: A kivitelezés, hogy fog zajlani? Előnyt élveznek a helyi vállalkozók? Szeretné, ha a pályázat úgy kerülne kiírásra, hogy minden vállalkozó egyenlő eséllyel induljon.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, erre mindig igyekezett odafigyelni, hogy helyi vállalkozó kapjon munkát. A pályáztatás közbeszerzés alá fog tartozni. Ebben olyan vállalkozás tud részt venni, akinek van tapasztalata, van referenciája és számlaképes. Elő kell finanszírozni a költségeket, tehát a vállalkozónak tőkeerősnek is kell lennie. Továbbá megfelelő géppark is szükséges a munkavégzéshez. Saját kivitelezésnél megoldható, hogy kisebb vállalkozókat is bevonjanak a munkába. Az óvodánál, egészségháznál elég sok helyi szakembert lehetett látni.

 

Répási János képviselő kérdezi, a nyilvánosság biztosítása mit foglal magába?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a nyilvánosság biztosítása végig az egész folyamatban szerepel. Az egészségháznál is ki van téve egy tábla a rekultivációval kapcsolatban, mely tartalmazza a lényeges adatokat. Megvalósulás esetén meg kell jelentetni pl. a honlapon vagy bármilyen módon a nyilvánosság előtt. Ne csak a képviselő-testületi üléseken hangozzék el, a nyilvánosság más formáit is meg kell ragadni.

 

Nagy László képviselő összehasonlította a két beruházásnak a nyilvánosságra hozatalának a díjtételét. Ennél a beruházásnál egy elfogadható tétel szerepel, 24.000. Ft-os értékben a másiknál pedig egy 500.000 Ft-os, ezt egy kicsit magasnak találja. A nagyságrenddel van problémája.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy azért van kiírva, mert ez kötött.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy az önkormányzat indul a pályázaton és az önerőt biztosítja.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

133/2011. (XII. 20.) KT HATÁROZAT

Tárgy: ÉMOP-4.2.1/A-11 „Fogd a kezem Hernádnémeti!”

 

Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testület úgy határozott, hogy az alább megjelölt azonosítójú pályázati konstrukcióban részt kíván venni és kötelezettséget vállal arra, hogy a ROP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önrész összegét biztosítja, és azt költségvetésében elkülöníti. Vállalja a projekt működtetését.

-          A projekt címe: „Fogd a kezem Hernádnémeti!”

-          A projekt megvalósításának helyszíne: 3564 Hernádnémeti, Kossuth L. u. 46. szám. 1087. hrsz.

-          Pályázati konstrukció száma: ÉMOP-4.2.1/A-11

-          A projekt összes költsége: 43.258.403 Ft, azaz Negyvenhárom millió kétszázötvennyolcezer-négyszázhárom Forint

-          A projekt teljes költségére az önkormányzat saját forrásából 2.162.920 Ft, azaz Kettő millió egyszázhatvan-kettőezer-kilencszázhúsz Forint önrészt biztosít

-          A projekt megvalósításához a pályázat benyújtásakor ROP forrásból 41.095.483 Ft, azaz Negyvenegy millió kilencvenötezer-négyszáznyolcvanhárom Forint támogatást igényel.

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a pályázat fentiek szerinti benyújtására, a támogatás elnyerése esetén a támogatási szerződés megkötésére.

 

Felelős:           Polgármester, Jegyző, Intézményvezető

Határidő:         folyamatos

 

 

7.5 ÉMOP-3.1.3 pályázat Emlékpark kialakítása a gesztenyésben (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a gesztenyést az I. világháborúban elhunytak emlékére alakították ki, mely központi helyen van a településen. Pályázati úton lehetőség nyílik arra, hogy megújítsák a parkot. Az elhaltak emlékére egy 5 m magas életfa kerülne felállításra, melyen különböző motívumok szerepelnek. A térburkolatos területen pedig az egykori vármegyéket jelképező címerek kerülnének elhelyezésre. A színpadon faépítmény kerülne kialakításra. A park a telekszomszédok felől növényzettel kerül lezárásra. A pályázat keretében a park Rákóczi utca felőli részén és a Kossuth utcai járda – ahol most is járda található a hivatalig - felújításra kerülne a Rákóczi utcától lefelé, a telephelyig. A járda térburkolóból készülne.

 

Nagy László képviselő véleménye szerint nem kell díszburkolatos járda, inkább bitumenes készüljön.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a pályázat a díszburkolatos járdát támogatja.

 

Forgács István képviselő javasolja, hogy a park Rákóczi és Kossuth utca felőli éle készüljön díszburkolattal, a többi pedig bitumenes legyen.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy ez is ÉMOP pályázat, 95 %-os támogatottságú. Az önkormányzatnak 3,5 millió Ft önerőt kell biztosítani. Ha nem kapják meg a teljes összeget, akkor más megoldást kell keresni. Az előterjesztés térburkolatos megoldásra szól. Előnye, ha bontásra kerül sor, az érintett szakaszt könnyebb javítani, nem jár nagy rongálással.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy mikor van a beadási határidő?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: December 16-ával a lehetőség megnyílt, tehát minél hamarabb be kell adni a pályázatot.

 

Lipták Zoltán képviselő: Építkezés miatt a díszburkolatot, ha felszedik, utána visszakerül a helyére, nem sérül a járda. Bitumenes megoldásnál már megsérül a járda, mert nem lehet elég vastagot építeni, hogy az pl. egy építkezést kibírjon.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy a járdának beton alapja kell, hogy legyen. Ha bitumenes járda készül, akkor azt is szegéllyel kell kirakni. Az árkot is meg lehetne csinálni, átereszeket beépíteni és így egységes képe lenne az utcának. A térburkolatos megoldással lenne egy szép járda és marad a rossz utcakép. Véleménye szerint újuljon meg rendesen az utcakép.

 

Fogács István képviselő a projektet, az ötletet mindenképpen helyesnek találja, mert nemes, jó célt szolgál. Amelyik előnyösebbnek bizonyul, amellett fogja a voksát letenni.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a csapadékvíz-elvezető árok nem kerül felújításra, azt csak profilkanállal kitisztítják.

 

Répási János képviselő: A fő cél a park kialakítása és csak ehhez kapcsolódna a járda. El lehet-e vinni másfelé a járdát?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a járda szorosan a parkhoz kapcsolódik. A tervezet elkészítésénél kb. 1 km-es járdaszakaszt vettek figyelembe 1-2 méteres szélességgel.

 

Répási János képviselő: Hogy is nézzen ki Nagy Magyarország, rá lenne festve a díszburkolatra?

 

Farkas Zoltán képviselő javasolja, hogy a színpad és a díszburkolat közötti kb. 60 m2-es részt is le kellene burkolni és rendezvény esetén ott padokat lehet elhelyezni.

Véleménye szerint meg kell nézni, hogy mennyibe kerül egy m2 járda elkészítése bitumenes, illetve térburkolatos megoldással.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a meglévő járdára kerül rá az új burkolat szegéllyel lezárva.

 

Karajz Ottó György képviselő javasolja úgy beadni a pályázatot, hogy a 60 m2-es rész burkolása is szerepeljen benne.

A bitumenes megoldás ellen az szól, hogy a faluban már van több helyen ilyen járda, ezért a jelenlegi járda, ha nem kerül felszedésre, akkor az fel fog szakadni. A térburkolót viszont lehet javítani.

 

Forgács István képviselő javasolja, hogy szavazzanak a pályázat beadásáról. Nem biztos, hogy ezért egy 20. ülést is össze kell hívni. Biztos benne, hogy Polgármester Úr a falunak megfelelőbb megoldást fogja választani.

 

Répási János képviselő a térburkolós megoldást támogatja, mert szebb is és felújítható is.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az írásbeli előterjesztésnek megfelelően a Gesztenyés park felújítását és a Kossuth utcai járda térburkolóval történő felújítását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

134/2011. (XII. 20.) KT HATÁROZAT

Tárgy: ÉMOP-3.1.3-11 Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére vonatkozó konstrukcióra pályázat beadása

 

Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határoz, hogy az ÉMOP-3.1.3-11 Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére című konstrukcióhoz pályázatot nyújt be.

A pályázat címe: Emlékpark kialakítás és járdafelújítás Hernádnémetiben

A pályázat költségvetése 70.027.633,- Ft, melynek 5 %-os önereje 3.501.382,- Ft, melyet a képviselő-testület költségvetésében biztosít.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         folyamatos

 

 

7.6. Közvilágítás

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a közvilágítással rengeteg probléma van. Egyik nap egyik szakaszon, a másik nap a másik szakaszon nincs közvilágítás. Ezek szakasz-meghibásodások, nem az önkormányzat gazdálkodásával függnek össze, nem takarékossági megfontolásból van. A szolgáltató nem tudja, hogy mi ennek az oka. Esetleg azaz oka, hogy a kirendeltségek is megszűntek, kevesebb dolgozóval oldják meg ugyanazt a feladatot. Egy Bajcsy-Zs. utcai lakos jelezte, hogy a két vezeték összeér és utána el is megy a közvilágítás.

 

Forgács István képviselő elmondja, hogy megkeresték a Jókai utca végén és a Bartók B. utcán lakó lakosok, hogy ott 2 lámpa rossz.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy ezen a részen szándékosan is megrongálják a világítótesteket, reméli nem erről van szó.

 

Karajz Ottó György képviselő kéri a lakosságot, ha látják, hogy nincs közvilágítás, akkor azt jelezzék az önkormányzat felé és ők továbbítják a bejelentést az illetékeseknek.

 

Nagy László képviselő: Nem egyedi gondról, problémáról van szó, egyértelműen az látszik, hogy egy-egy szakasz kieséséről van szó. A szolgáltató, ha kijavítja a hibát, azzal sok minden megoldódik.

 

 

7.7 Egyesületi kérelem bérbeadás iránt

 

Répási János képviselő elmondja, hogy ebben az évben 20 esztendős az általános iskola alapítványa. Nagy sokat dolgoztak az alapítványi tagok, megköszöni eddig végzett munkájukat. A jelenlegi tagoknak pedig sok sikert kíván munkájukhoz. Egy havi tiszteletdíját ajánlja fel az Alapítványnak.

 

Ezt követően ismerteti a Hernádmenti Kulturális, Sport és Természetbarát Egyesület kérelmét. A Bük Makk Leader közreműködésével pályázati lehetőség nyílt meg az Egyesület részére rendezvények megvalósítására. A Nemzeti Vágtát megelőző Északi Vágta kerülne Hernádnémetiben megrendezésre 2012. augusztusában. A rendezvény két napos. Ezért szeretnék 3 hónapos időtartamra bérbe venni az önkormányzat tulajdonában álló iskola mögötti területet, ahol a rendezvényt szeretnék lebonyolítani. A területért 100.000 Ft bérleti díjat fizetne az egyesület.

 

Forgács István képviselő kérdezi, most kell dönteni, vagy lehetőség van arra, hogy minden képviselő kapjon egy részletes beszámolót?

 

Répási János képviselő elmondja, hogy be lett adva egy pályázat. Az Egyesületnek 2 millió Ft kauciót kellett letenni, hogy ez létrejöhessen. A területen olyan pályát kell kialakítani, mint a Hősök terei pálya. A pályázathoz már így is pótlólag kell benyújtani a képviselő-testület hozzájárulását. A falunak egy fillérjébe sem kerül a rendezvény, csak a terület bérbeadását kéri az Egyesület.

 

Lipták Zoltán képviselő véleménye szerint a jó törekvéseket támogatni kell.

 

Karajz Ottó György képviselő: Akik megnyerik ezeket a versenyeket, azok indulhatnak az országos versenyen? Ha megvalósul a pályázat az iskola mellett lévő szűk utcán a közlekedés megoldható?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester úgy tudja, hogy ezek regionális versenyek és a győztesek jutnak a döntőbe.

 

Répási János képviselő elmondja, hogy lóhoz értő, huszár emberek vesznek részt a versenyen. Egyelőre az Egyesületnek szüksége van a területre, ahol lebonyolításra kerül a verseny. Az iskola mögötti területet pedig Győrfiék felől is meg lehet közelíteni.

 

Farkas Zoltán képviselő támogatja a terület bérbeadását az Egyesület részére. A rendezvény alkalmával sok érdeklődő ellátogatna Hernádnémetibe, aki hozza magával az apparátust, a lovakat. Ezzel a helyi kereskedők is többletbevételhez juthatnak. Ha egy ilyen selejtezőn nem vesz részt a versenyző, akkor a vágtán a nevezési díj 2 millió Ft-ba kerül.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester véleménye szerint elég gazdag a kulturális élet Hernádnémetiben és ezzel még tovább gyarapodna. Az önkormányzatnak nem kerül pénzébe. Ez is egy újabb lehetőség a település számára, akár hagyománnyá is válhat a rendezvény a településen.

 

Ezt követően szavazásra teszi fel, hogy az iskola mögötti területet az önkormányzat bérbe adja a Hernádmenti Kulturális, Sport és Természetbarát Egyesület részére.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

135/2011. (XII. 20) KT HATÁROZAT

Tárgy: Hernádmenti Kulturális, Sport és Természetbarát Egyesület részére terület bérbeadása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 062 hrsz-ú területet a Hernádmenti Kulturális, Sport és Természetbarát Egyesület részére rendezvény lebonyolítás céljára 3 hónapos időtartamra, 100.000 Ft-os bérleti díjért bérbe adja. A bérlet időtartama: 2012. június 1-től 2012. augusztus 31-ig.

Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         folyamatos

 

 

Farkas Zoltán képviselő kéri Polgármester Urat, hogy összegezze a kukadíjjal kapcsolatos előterjesztést.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy korábban azért került egy összegben a szemétdíj kifizetésre az AVE felé, azért szedte be az önkormányzat a díjat, és készítette el számlát, hogy a lakosságnak olcsóbb legyen ez a díj. Így a lakosság a 120 literes kukáért 305 Ft-ot fizetett ürítésenként. Miután az AVE fog számlázni, így ez az összeg 371 Ft-ra változik. Amit az önkormányzat választott és folytatott, azt a lakosság érdekében tette. Sajnos a nagy összegű kintlévőséget – kb. 3 millió Ft – nem tudja tovább finanszírozni az önkormányzat, ezért került vissza az AVÉ-hoz a számlázás.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy

-          Hernádkak település pályázatot nyújtott be József A. utca útépítésére. Mivel az utca közös a Jókai utcával, ezért Hernádkak kéri, hogy az önerőbe szálljon be a Hernádnémeti önkormányzat is.

 

-          A Start Program keretében országosan 84 települést választottak ki, 100 %-os támogatottsággal, biomassza kazán üzemeltetésére, terveztetésére, illetve tároló kiépítésére. 8 millió Ft-ot kap erre a célra az önkormányzat. Ezért az összegért két kazán kerül elhelyezésre, az egyik az óvodában, a másik az egészségházban. A Kormány célja az volt, hogy az önkormányzatoknak besegítsen a rezsiköltségbe, illetve a fűtésbe. 75 KW-nál nagyobb teljesítményű kazánt nem támogat a pályázat. Ebből a szempontból az iskola szóba sem jöhetett. Csöbör Katalin országgyűlési képviselő személyes közbenjárására kapta meg az önkormányzat a két kazánt. A szerződés hamarosan aláírásra kerül. A pályázatnak 2012. február végéig meg kell valósulni. Más közmunkaprogrammal is lehet kapcsolatban, hogy az önkormányzat is termelhet energianövényeket, melyeket ebben a biomassza kazánban fel lehet használni. Arról is volt szó korábban, hogy a lakosságtól begyűjti az önkormányzat a zöldhulladékot.

 

 

7.8 Tájékoztatások, felvetések

 

Nagy László képviselő kérdezi, hogy a belső csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatosan beadott pályázat hol tart, van-e valamilyen fejlemény?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy két pályázat is van folyamatban. Az egyik az árvízvédelemmel, a másik a két vízelvezető árokkal kapcsolatos. Egy nyert pályázatról, 36 millió Ft-os értékről van szó. Mindig van valamilyen hiánypótlási felhívás, az engedélyező hatóság húzza az időt. Véleménye szerint az éven még sor kerülhetne a szerződés megkötésére. Az engedélyek beszerzésére pedig adnak egy határidőt. Addig nyilván nem lehet elkezdeni a beruházást. A belvízelvezetésről sok információval nem rendelkezik. A hiánypótlást az önkormányzat benyújtotta. Még arról sem kapott az önkormányzat értesítést, hogy megnyerte-e a pályázatot vagy sem. Reméli, hogy sikeres lesz ez a pályázat is.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a következő napirendi pontban meghozandó döntés személyi kérdést érint, ezért 19:35 órakor zárt ülést rendelt el. Minden hernádnémeti lakosnak és önkormányzati alkalmazottnak kellemes karácsonyi ünnepeket kíván.

 

 

A képviselő-testület 19:40 órakor nyílt ülésen folytatja munkáját

 

 

 

7.10 Árverési hirdetmények

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy négy ingatlanra vonatkozóan érkezett árverési hirdetmény a végrehajtótól. A képviselő-testület élhet elővásárlási jogával. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy amelyik ingatlanon van lakás, ott bérlakássá alakítási kötelezettsége van az önkormányzatnak.

Ismerteti a Hernádnémeti, Árpád u. 32. sz. ingatlanra érkezett árverési hirdetményt. Nem javasolja, hogy az önkormányzat éljen elővásárlási jogával. Ezt követően szavazásra teszi fel, hogy az Önkormányzat a Hernádnémeti, Árpád u.32. sz. alatti ingatlan tekintetében ne éljen elővásárlási jogával.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

137/2011. (XII. 20.) KT HATÁROZAT

Tárgy: elővásárlási jog gyakorlása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Árpád u. 32. sz. alatti ingatlan tekintetében nem él elővásárlási jogával.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         értelem szerint

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester ismerteti a Hernádnémeti, Kossuth L. u. 74. sz. ingatlanra érkezett árverési hirdetményt. Nem javasolja, hogy az önkormányzat éljen elővásárlási jogával. Ezt követően szavazásra teszi fel, hogy az Önkormányzat a Hernádnémeti, Kossuth L. u. 74. sz. alatti ingatlan tekintetében ne éljen elővásárlási jogával.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

138/2011. (XII. 20.) KT HATÁROZAT

Tárgy: elővásárlási jog gyakorlása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Kossuth L. u. 74. sz. alatti ingatlan tekintetében nem él elővásárlási jogával.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         értelem szerint

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester ismerteti a Hernádnémeti, Erdei F. u. 25. sz. ingatlanra érkezett árverési hirdetményt. Nem javasolja, hogy az önkormányzat éljen elővásárlási jogával. Ezt követően szavazásra teszi fel, hogy az Önkormányzat a Hernádnémeti, Erdei F. u. 25. sz. alatti ingatlan tekintetében ne éljen elővásárlási jogával.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

139/2011. (XII. 20.) KT HATÁROZAT

Tárgy: elővásárlási jog gyakorlása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Erdei F. u. 25. sz. alatti ingatlan tekintetében nem él elővásárlási jogával.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         értelem szerint

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester ismerteti a Hernádnémeti, Dankó P. u. 1. sz. ingatlanra érkezett árverési hirdetményt. Nem javasolja, hogy az önkormányzat éljen elővásárlási jogával. Ezt követően szavazásra teszi fel, hogy az Önkormányzat a Hernádnémeti, Dankó P. u. 1. sz. alatti ingatlan tekintetében ne éljen elővásárlási jogával.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

140/2011. (XII. 20.) KT HATÁROZAT

Tárgy: elővásárlási jog gyakorlása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Dankó P. u. 1. sz. alatti ingatlan tekintetében nem él elővásárlási jogával.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         értelem szerint

7.11 Sportegyesület

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri Nagy László elnököt, hogy ismertesse a képviselő-testülettel a pályázatot.

 

Nagy László elnök elmondja, hogy a Sportegyesület pályázatot adott be az MLSZ-hez. 3 millió Ft-ra lehet pályázni, mely összegből 2,5 millió Ft-ból a területet szeretnék körbekeríteni. 500.000 Ft-ból pedig szerelések kerülnek beszerzésre. A pálya temető felőli oldalán egy 2 méter magas, 110 méter hosszú zárt, tömör mintázatú kerítés kerülne megépítésre. A két oldalára pedig hegesztett háló kerülne betonoszlopokra felrögzítve. A 2,5 millió Ft-os beruházással építés esetén 15 évre, felújítás esetén 3 évre jelzálogot akarnak bejegyezni az ingatlanra. Nem tudja, hogy ez felújításnak vagy építésnek számít.

 

Répási János képviselő javasolja, hogy felújításra adják be a pályázatot, mert a régi kerítés nyomvonala még ott van.

 

Karajz Ottó György képviselő véleménye szerint, ha megoldható, akkor 3 évre kerüljön jelzálogjog bejegyzésre. Ki volna a kedvezményezett?

 

Nagy László elnök: szerinte a kedvezményezett a Magyar Állam.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy ki lehet-e váltani az önkormányzatnak a jelzálogjogot? Megérti, hogy nem lehet elidegeníteni, de nem érti az egésznek a logikáját.

 

Lipták Zoltán képviselő nem gondolja, hogy a Magyar Állam teszi rá a jelzálogjogot. Nehogy az legyen, hogy meghiúsulás esetén bekebelezik a területet.

 

Nagy László elnök: Az MLSZ-hez kell a pályázatot benyújtani, és igazolást kap, hogy a vállalkozóval szerződést köthet.

 

Farkas Zoltán képviselő: Az MLSZ különböző vállalkozók felajánlják, hogy társasági adójuk 1%-át, a kiemelt csapatsportok támogatására.

 

Nagy László elnök elmondja, hogy az MLSZ kutatja fel a vállalkozót, így hívta fel a Prügyi Tsz., hogy tudnak adni 5 millió Ft-ot.

 

Karajz Ottó György képviselő nem tartja jó ötletnek 15 évre jelzálogjogot bejegyezni önkormányzati ingatlanra egy 2,5 millió Ft-os beruházás miatt.

A pályázatot támogatja, ha megtudja ki a kedvezményezett.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az önkormányzat egyik ingatlana sincs leterhelve.

 

Lipták Zoltán képviselő javasolja, hogy hatalmazzák fel a Polgármestert, hogy nézzen utána a pályázatnak, és az adatok birtokában döntsön.

 

Répási János képviselő elmondja, hogy ezen a területen szoktak a gyerekek is szánkózni, akkor ezután hol fognak. Az egyház is körbe akarja keríteni a területet, akkor most mi értelme van a kerítés megépítésének.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Elnök Úr hozzon egy írásos anyagot és azt kiküldik a képviselőknek és majd az alapján döntenek. Az Országgyűlés nem régen fogadta el a társasági adóról szóló törvényt.

 

Nagy László elnök elmondja, hogy a sportpályát valamilyen szinten rendben kell tartani és meg kell akadályozni, hogy ott illetéktelen személyek tartózkodjanak.

 

Boros Lajosné dr. jegyző kéri, hogy annak is nézzenek utána, hogy jön képbe az önkormányzat. Milyen feltételekkel járul hozzá az önkormányzat. Szándéknyilatkozatot kérnek a pályázat beadásához. Legalább egy szerződéstervezetet lásson a képviselő-testület. Lehet, hogy partnerségi szerződés is szükséges, hiszen az ingatlan az önkormányzat tulajdona.

 

Kertész István SE vezetőségi tag kérdezi, hogy a támogatás hátralévő része mikor kerül átutalásra az egyesület részére?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: 3 részletben átutalja az önkormányzat az egyesület részére.

 

Nagy László elnök elmondja, hogy tavasztól Kertész István lesz az egyesület elnöke, mert ő nem tudja ellátni az elnöki feladatokat, mert visszamegy Kanadába dolgozni.

 

 

Egyéb napirendi pont hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte a jelenlétet és a testületi ülést 20:20 órakor bezárta.

 

 

 

 

Kmf.

 

 

 

 

dr. Orosz Zsolt                                                                         Boros Lajosné dr.

 polgármester                                                                                      jegyző

 

 

 

 

 

Karajz Ottó György                                                                              Lipták Zoltán

     hitelesítő                                                                                           hitelesítő


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde