Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2010. február 23.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

 

Száma: 1-2/2010.

 

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott soros üléséről.

 

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Győző, Fésűs Nándor, Fukk Sándor József, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László, Répási János, Répási Lajos Szűcs Róbert önkormányzati képviselők.

 

Igazoltan távol van: Balla Ferenc és Gilányiné Nagy Orsolya, önkormányzati képviselő

 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

 

Boros Lajosné dr. jegyző

Fésűsné Brosch Andrea HAK Vezetője

Kerekes Jánosné óvodavezető

Madzinné Nagy Anikó iskolaigazgató

Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó

 

A község lakossága közül: 1 fő

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket. Külön köszönti az intézményvezetőket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ezt követően tett javaslatot a testületi ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolta Fésűs Nándor és Lipták Zoltán képviselőket.

 

N a p i r e n d :

 

1.        2010. évi költségvetési rendelet megalkotása

Előterjesztő: polgármester

 

2.        SzSzB tagok megválasztása

Előterjesztő: jegyző

 

3.        Beszámoló a Polgármesteri Hivatal éves munkájáról

Előterjesztő: jegyző

 

4.        Egyéb indítványok javaslatok

 

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag, kézfelemeléssel, határozathozatal nélkül, jóváhagyólag tudomásul vette a napirendre és a hitelesítők személyére tett javaslatot.

 

1.         2010. évi költségvetési rendelet megalkotása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester bevezetőjében elmondja, hogy az első olvasathoz képest kismértékben átdolgozásra került a tervezet, illetve beépítésre kerültek az előző ülésen elhangzott javaslatok.

 

Pappné Kiss Valéria elmondja, hogy az előző soros ülést követően a tervezetet véleményezte a könyvvizsgáló is, az ő javaslatai alapján történt az első tervezethez képest szerkezeti átalakítás.

 

Fésűs Nándor Pénzügyi Bizottság Elnöke megköszöni a rendelet-tervezet kidolgozásában résztvevők munkáját, nagyon részletes könnyen áttekinthető lett az eredmény. Összegezve elmondja, hogy bár a bevételünk annyi amennyi az intézményekben a feltételek biztosítottak a zavartalan működéshez. A kiadások terén megköszöni az eddigi takarékos működtetést és kéri az intézményvezetőket, hogy a jövőben is hasonlóan gondosan járjanak el. A képviselő-testület tagjainak javaslatai beépítésre kerültek. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdése, hogy a rendelet-tervezet 5. §. (3) bekezdése a tervezet 10. §-ában megfogalmazottakra vonatkozik-e illetve a 13. §. (2) bekezdésének rendelkezései a kötvénykibocsátás törlesztésére vonatkoznak?

 

Pappné Kiss Valéria az első kérdésre válaszolva elmondja, hogy a két rendelkezés nem függ össze. A második kérdésre elmondja, hogy ez a kitétel nem a kötvénykibocsátással függ össze, hanem a rendes gazdálkodás körében átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdései az 5. és 6. oldalon található bevétel sorokra vonatkozik, miszerint mit takar az uniós forrásból származó bevétel, illetve az igazgatási társulás tagjai fizetik-e a rájuk eső részt.

 

Pappné Kiss Valéria válaszában elmondja, hogy az uniós forrásból származó bevételek a 3 nagy összegű TÁMOP-os pályázatból származó támogatást jelentik.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester az építéshatósági igazgatási társulást a megelőző évben hozott döntések száma alapján támogatják. Ezen társulás kapcsán sajnos a két társult település nem tudta a rájuk eső részt átutalni. A maga részéről nem szeretné, ha megszűnne a társulás, ezért addig amíg a társulás tagjai nem teljesítik vállalásukat indítványozza, hogy a hatósági ügyintézés és ügyfélfogadás teljes egészében a székhely településen történjen.

 

A képviselő-testület alakszerű határozathozatal nélkül egyetért az indítvánnyal és kezdeményezi, hogy székhely településen történjen az építésihatósági ügyekben az ügyfélfogadás.

 

Lipták Zoltán képviselő véleménye szerint sincs szükség perlekedésre. A költségvetési törvényben biztosított normatívák közül sajnálattal állapítja meg, hogy csökken a bölcsődei ellátás finanszírozása. Viszont örömmel veszi, hogy az önkormányzat költségvetésében biztosított a fedezet az új sportöltöző megépítésére.

Dr. Orosz Zsolt polgármester egyetértve képviselőtársával rámutat, hogy ez a döntés is a sportélet fejlesztését szolgálja.

 

Nagy László képviselő kérdezi, hogy hogyan áll most az adóhátralékok (gépjárműadó, talajterhelési díj) behajtása.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy pl. a talajterhelési díj kivetéséhez új nyilvántartást készítenek, annak érdekében, hogy kisebb legyen a kintlévőség és egységesebb a teherviselés. Gépjárműadó kedvezményben kevés lakos részesült, azt csak a mozgáskorlátozottak vehetik igénybe. A kintlévőség behajtása érdekében minden törvényes lehetőséget igénybe veszünk.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy az önkormányzat miért nem él elővásárlási jogával, jobban járna az önkormányzat, ha közvetlenül értékesítené a végrehajtás alá vont ingóságot.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy nem véletlen hogy annak idején jegyző úr önálló bírósági végrehajtóval kötött megállapodást, mivel ott jobban meg vannak a feltételek pl. egy árverés lebonyolításához.

 

Fukk Sándor József képviselő kérdezi, hogy a 9. oldalon az orvosi rendelő (Egészségház) felújítására miért került be a 12 millió Ft-os összeg. Nem biztos, hogy megéri azt a régi épületet felújítani, lehet hogy kifizetődőbb lenne egy újat építeni. Még Doktornő javasolta, hogy ne legyen két helyen a két háziorvosi körzet, legyenek egy helyen.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy lehet újat építeni kb. 100 millió Ft-ért. Nem lát arra esélyt, hogy pályázaton ilyen nagy összeget elnyerjen az önkormányzat. Nagyobb realitása van annak, hogy fel tudják újítani az egészségházat. Az épületnél nem a falakkal van a gond, hanem a födémmel.

 

Répási Lajos képviselő a 10. oldalon szereplő közkutak vízdíját soknak tartja.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy egy közkút használatára az ÉRV egy hónapra 30.000 Ft átalányt állapít meg. Jogszabály írja elő, hogy az egészséges ivóvizet mindenki számára biztosítani kell. 3 éve kezdeményezte az önkormányzat kb. 30-40 db közkút leszerelését, azonban csak 10-et sikerült megszüntetni. Szeretnének még további 10 kutat leszereltetni.

 

Fésűs Nándor képviselő szerint hosszú távon biztosan megtérülne, ha az érintett lakosoknak segítséget nyújtana az önkormányzat az ivóvíz bekötéshez.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy történt már ilyen költségmegelőlegezés, a lakos pár hónap alatt visszatörlesztette az önkormányzatnak a bekötés díját.

 

16.45 órakor Szűcs Róbert képviselő megérkezik.

 

Karajz Ottó György képviselő szóban is ismerteti a minden képviselő előtt megtalálható költségvetési rendelethez kapcsolódó módosító indítványát, kéri annak elfogadását.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az elmúlt testületi ülésen kialakult, indulatokat kiváltó vita következtében tanulmányozta a civil szervezetek támogatási lehetőségeit. A 2007. évi CLXXXI. tv. előírásaival összhangban került megfogalmazásra a helyi költségvetési rendelet. Felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy a hangsúly nem a megnevezésen, hanem a támogatás folyósításának garanciális eljárási szabályain van. Ezért javasolja a képviselő-testületnek, hogy alkossák meg a hivatkozott törvény felhatalmazása alapján a civil szervezetek támogatási rendjét szabályozó önkormányzati rendeletet. Bár a költségvetési rendelet biztosítja a támogatás fedezetét, de annak kifizetéséhez és elszámolásához elengedhetetlen az eljárási szabályok lefektetése.

 

Karajz Ottó György képviselő egyetért a Jegyző Asszony felvetésével, fontosnak tartja, hogy folyamatosan nyomon lehessen követni a közpénzek útját, illetve a meghatározott célra történő fordítását. A módosítást azért kéri, mert jelen formájában a megjelölt szakfeladaton nem egyértelmű a kiadás címzettjének a megjelölése.

 

Lipták Zoltán képviselő véleménye szerint is nagyon fontos a garanciális szabályok megalkotása, mert különös felelősség egy közel 68 millió Ft-os tervezett hiánynál a működési pénzeszközök átadása.

 

Répási Lajos 17.05 órakor elhagyja az üléstermet.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi Karajz Ottó György képviselő úr módosító indítványát.

 

A képviselő-testület 3 Igen, 5 Nem szavazattal 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi módosító indítványt elutasító határozatát:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

21/2010. (II. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: módosító indítvány költségvetési rendelethez

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a jegyzőkönyv mellékletét képező, Karajz Ottó György önálló képviselői módosító indítványát elutasítja.

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

22/2010. (II. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: indítvány önkormányzati rendelet megalkotása iránt

 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a civil szervezetek közpénzekből nyújtott támogatásáról szól helyi rendelet tervezetét készítse el és a polgármester terjessze a képviselő-testület elé.

 

Felelős: Jegyző, Polgármester

Határidő:               2010. március 31.

17.10 órakor Répási Lajos visszaérkezik az ülésterembe.

 

A képviselő-testület 8 Igen, 1 Nem szavazattal 1 tartózkodás mellett megalkotta az alábbi rendeletet:

 

 

HERNÁDNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

4/2010. (II. 23.) számú rendelete

az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

 

 

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény (a továbbiakban ÁHT.) 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2010. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

 

A rendelet hatálya

 

 

1. §         (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

 

A költségvetés címrendje

 

 

2. §         (1) Az ÁHT. 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

2) A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása, az általános iskola és a napközi otthonos óvoda, valamint az alapszolgáltatási központ külön címet alkot.

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak.

 

A költségvetés bevételei és kiadásai

 

3. §         (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetését

 

788.285 E Ft

bevétellel

837.591 EFt

költségvetési kiadással

18.500 EFt

finanszírozási kiadással

856.091EFt

kiadással

67.806 EFt

hiánnyal

          - 67.806 EFt

- működési hiánnyal

 

állapítja meg. A működési hiány finanszírozását hitellel (éven belüli visszafizetési határidejű) kívánja biztosítani.

(2) A működési, fejlesztési és együttes kiadásokat, bevételeket a rendelet 1. számú kiegészítés tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását, a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

4. §         Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

 

5. §         (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásainak és bevételeinek feladatonkénti megoszlását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(2) A képviselő testület az önkormányzat 2010. évi létszámát 139 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 43 főben állapítja meg.

(3) Az önkormányzat a kiadások között 20.000 E/ Ft működési általános tartalékot állapít meg.

 

6. §         A képviselőtestület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, 2010-2012. évekre vonatkozóan, (a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében) a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

 

7. §         A képviselőtestület az önkormányzat 2010. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

 

A költségvetés végrehajtásának szabályai

 

8. §         (1) Amennyiben az országgyűlés vagy kormány év közben póttámogatást nyújt, arról a polgármester a képviselőtestületet tájékoztatja, (az első negyedév kivételével) valamint a költségvetési rendeletet módosítja legfeljebb a beszámoló letétbe helyezéséig. Amennyiben az országgyűlés év közben támogatást von el az önkormányzattól úgy a polgármester haladéktalanul tájékoztatja a képviselő-testületet és javasolja módosítani a költségvetési rendeletet.

(2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

 

9. §         (1) A 3.§ (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal –amennyiben a feltételek biztosítottak-készítse elő a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása címen elnyerhető pályázat benyújtásához szükséges igénybejelentést, és amennyiben szükséges elő kell készíteni a pénzintézethez benyújtandó hitelkérelmet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint a hitelkérelem és határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

 

10. §       (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát eseti 1.000.-e/Ft. negyedévente 5.000e/Ft, céltartalék vonatkozásában negyedévente 1.000e/Ft  összeghatárig átruházza.

(2) Az átcsoportosításról a polgármester a képviselő-testületet a következő ülésen, de legfeljebb a zárszámadás kapcsán tájékoztatja.  Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

 

11. §       (1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

 

12. §        A polgármesteri hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.

 

13. §       (1) Az 1992. évi XXXVIII. tv 90.§ (2) előírt megvalósítási terv elkészítésétől az önkormányzat a 1992. évi XXXXVIII. tv 125. § (4) alapján eltekint.

                (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az átmenetileg szabad pénzeszközök 12 hónapot meg nem haladó lekötésére.

 

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

 

 

14.§        A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselőtestületet tájékoztatni.

 

Záró és vegyes rendelkezések

 

15.§      Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-től kell alkalmazni. Kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben foglaltak szerint gondoskodik.

 

 

dr. Orosz Zsolt s.k.                                                                                                            Boros Lajosné dr. s.k.

  polgármester                                                                                                                                    jegyző

 

 

2.         SzSzB tagok megválasztása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Boros Lajosné dr. jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Ve. alapján az országgyűlési képviselő választás első fordulóját megelőző 20. napig meg kell választani a szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait. Azért ilyen nagy létszámú az előterjesztés, mert már az őszi helyi választásra is gondolt, mikor több gyakorlott tagot is érinthetnek az összeférhetetlenségi szabályok. Igyekezett olyan személyeket találni, akik nem érintettek a választásban, akikkel szemben nem merül fel kizárási ok. Szintén ebben a határidőben kell megválasztani a kisebbségi önkormányzati választásokra az SZSZB tagokat, attól függetlenül, hogy még nem lehet tudni, hogy a településen kiírásra kerül-e a kisebbségi önkormányzat választása. Az intézményekből is igyekezett 2-2 felelősségteljes személyt javasolni. A jelenlegi póttagok még az EP választáson kipróbálásra kerültek, őket javasolják most rendes tagoknak. Javasolja, hogy a megválasztott bizottsági tagok a következő testületi ülésen a képviselők előtt tegyék le az esküt.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester megjegyzi, hogy a bizottsági tagok kiválasztásánál az elsődleges szempont mindenképpen az alkalmasság volt. A póttagoknak csak akkor jár a díj, ha részt vesz a bizottság munkájában.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjai közül ha kiesik egy, akkor milyen szisztéma szerint kerül a másik tag kiválasztásra.

 

Boros Lajosné dr. jegyző: Praktikus szempont dönti el, hogy kit hívnak be a póttagok közül, így pl. lakóhelye lehetőleg a szavazókör területén van, egészséges, itthon tartózkodik.

 

Karajz Ottó György képviselő: A Helyi Választási Bizottságból kiesett Vékey István, választottak-e új elnököt helyette?

 

Boros Lajosné dr. jegyző tudomása szerint még nem választottak új HVB elnököt, a tagok egymás közül választják az új elnököt, az eltelt időszakban nem volt ok, a HVB ülés összehívására.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi, hogy van-e olyan személy akinek a megválasztásával nem értenek egyet.

 

Ezt követően dr. Orosz Zsolt polgármester az előterjesztésnek megfelelően szavazásra bocsátja a Hernádnémeti szavazókörök szavazatszámláló bizottságai tagjainak és póttagjainak 4 évre történő megválasztását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

23/2010. (II. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: SzSzB tagok megválasztása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete megválasztotta a hernádnémeti szavazókörök szavazatszámláló bizottságok tagjainak az alábbi hernádnémeti lakosokat:

 

Bárdos Barnabásné

Móra F. u. 4.

Berta József

Árpád u. 10.

Bíró István

Kossuth L. u. 36.

Bukszárné Pramperger Emese

Erdei F. u. 5

Csirmaz Istvánné

Kossuth L. u. 53.

Csorba János Ferencné

József A. u. 11.

Dr. Fülöp Zsolt

Kossuth L. u. 8.

Fülep Pál Istvánné

Rákóczi F. u. 134.

Kerekes János

Szondy u. 8.

Lövei Barnáné

Petőfi S. u. 79.

Nagy Gyuláné

Petőfi S. u. 85.

Novák Barnabás

Petőfi S. u. 54.

Poroszkainé Zsoldos Melinda

Árpád u. 3.

Simon Tamás

Petőfi S. u. 42.

Szarvas László

Deák F. u. 23.

Zsák Józsefné

Árpád u. 5.

Zsóka István

Petőfi S. u. 154.

 

 

Szavazatszámláló bizottságok póttagjainak:

 

Bukszár Gyula

Erdei F. u. 3

Dudásné Pócsik Szilvia

Hegyalja u. 16.

Glonczi Nikolett

Jókai M. u. 31.

Jakkel Istvánné

Rákóczi F. u. 117.

Katona István

Kossuth L. u. 20.

Katona Zoltán

Jókai M. u. 56.

Kecskeméti Ágnes

Petőfi S. u. 26.

Kertész Anna

Vörösmarty 61.

Kisgergelyné Leskó Annamária

Petőfi S. u. 40.

Lakatos László

Jókai M. u. 32.

Lehóczki Imréné

Vörösmarty u. 17.

Molnárné Fésűs Mónika

Hegyalja u. 19.

Novotnyné Huszár Anita

Dózsa Gy. u. 5.

Orosz Tamásné

Dózsa Gy. u. 74.

Pálinkás Andrásné

Vörösmarty u. 1.

Sipos Lászlóné

Kossuth L. u. 24.

Szarkáné Kukta Andrea

Rákóczi F. u. 194.

Tar Lászlóné

Somogyi B. u. 10.

 

Felelős:  Jegyző

Határidő:               értelem szerint

 

 

3.         Beszámoló a Polgármesteri Hivatal éves munkájáról (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy egy év történéseiről nagyon sokat lehetne beszélni. A hatósági statisztika adataival próbálta szemléltetni a hivatalban végzett munkát, ez azonban nem jellemzi teljes körűen az igazgatási tevékenységet, mert a feladatkörök egyre bővülnek. Sajnos arra is volt példa az elmúlt évben, hogy a döntéshozók visszaható hatállyal alkotják meg a jogszabályokat. Pár évvel ezelőtt egy-egy új jogszabály alkalmazására hosszabb felkészülési idő állt rendelkezésre, most már sajnos nem. Az elektronikus ügyintézés bevezetése óta pl. nőtt a papírfelhasználása a hivatalnak. Itt helyben kell kinyomtatni pl. a dolgozók bérjegyzékét is.

 

Szűcs Róbert képviselő megköszönte, amiért ilyen áttekinthető anyag került a képviselők elé.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester azzal kívánja a beszámolót kiegészíteni, hogy a Polgármesteri Hivatalban, de az önkormányzati intézményekben is érzékelhetően megnőtt az előző évekhez képest az ügyfélforgalom, a feladatnövekedésből adódóan is nőtt a köztisztviselők, közalkalmazottak leterheltsége.

 

Ezt követően dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Polgármesteri Hivatal 2009. évi beszámolójának elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

24/2010. (II. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: Polgármesteri Hivatal 2009. évi beszámolója

 

A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta a Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájáról szóló beszámolót.

 

Felelős: Jegyző

Határidő:               értelem szerint

 

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester 17.25 órakor szünetet rendelt el.

 

A képviselő-testület 17.40 órakor folytatja munkáját.

 

Lipták Zoltán képviselő 17.40 órakor elhagyja az üléstermet.

 

4. Egyebek

 

4.1. ÉMOP-4.1.1/A pályázat az egészségház felújítására

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Egészségház felújításához a tervek elkészültek. Szerepel a pályázatban a tetőszerkezet, a héjazat, a födém, a nyílászárók cseréje, a fűtési rendszer korszerűsítése. Eszközbeszerzésre is lehetőség van. Itt olyan eszközökre kell gondolni, amit a jogszabály előír. A bútorokra is lehet pályázni, melynek 90 %-os a támogatottsága, 10 %-os önrészt kell biztosítani hozzá. 23.223.917 Ft-ba kerül az egészségház felújítása, így közbeszerzés alá esik. 2.322.392 Ft az önrész. A pályázat beadási határideje: 2010. március 15. Javasolja a pályázat beadását.

 

Nagy László képviselő kérdezi, hogy a pályázatban szerepel-e az elektromos hálózat felújítása.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szerint szerepel a pályázatban. Elmondja továbbá, hogy a tervezők takarékossági szempontból javasolták, hogy mindegyik rendelőben külön szereljenek fel vízmelegítőt. A jelenlegi megoldással sok energia kárba megy, mivel a rendelők távol vannak a bojlertól.

 

Répási Lajos képviselő szerint a háziorvosi és a fogorvosi várót külön kellene választani.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy amikor az ÁNTSZ kiadta a gyermekorvosi körzet működési engedélyét, akkor a jelenlegi állapot szerint engedélyezte.

 

Répási Lajos képviselő szerint a mosdónál is ki lehetne alakítani a fogorvosi rendelő váróját. Egészségesebb lenne, ha külön várakoznának a betegek.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy milyen nyílászárók vannak betervezve. Erősebb bejárati ajtó beépítését javasolja.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a bejárati ajtót egy szélesebb nyílóval tervezik, hogy egy mozgáskorlátozott is be tudjon menni bármelyik rendelőbe.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

25/2010. (II. 23.) HATÁROZATA 

Tárgy: egészségház felújítása

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy pályázatot kíván benyújtani az ÉMOP-4.1.1/A kiírásra az egészségház felújítása érdekében. A beruházás értéke 23.223.917 Ft, melyhez 2.322.392 Ft önerőt biztosít az önkormányzat.

 

Felelős:  Polgármester

Határidő:               értelem szerint

 

 

Lipták Zoltán 17.50 órakor visszaérkezik az ülésterembe.

 

 

4.2. TÁMOP 6.1.2 pályázat - egészségre nevelés

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester ismerteti a pályázatot, mely a helyi közösségek egészégre nevelését, az egészséges életmódra történő nevelését foglalja magába. A pályázathoz közösségi szintű egészségtervet kell készíteni, mely 3 évre szól. 10 millió Ft-ot lehet a pályázaton nyerni. A pályázat 100 %-os támogatottságú. A következő programokat foglalja magába: Falunap, egészségnap, szív világnapja, konferencia, lelki egészség világnapja, teadélután, tavaszi zsongás, úszás oktatás, vízi aerobik, dohányzást, alkoholfogyasztást megelőző programok, elsősegélynyújtás, véradók napja. Ezek a programok jelenleg is zajlanak, a község egészségét szolgálják. A projekt időtartama 3 év. A pályázat elnyerése esetén a különböző programok megvalósításához bevonásra kerülnek a védőnők, háziorvosok, gyerekorvos.

 

Ezt követően dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a TÁMOP 6.1.2. pályázaton történő részvételt.

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

26/2010. (II. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: TÁMOP 6.1.2. pályázaton történő részvétel

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy „Életet adni az évekhez és egészséget adni az élethez!” elnevezéssel pályázatot kíván benyújtani, a TÁMOP 6.1.2. pályázati kiírásra. Az Önkormányzat vállalja sikeres pályázat esetén a projekt három éven át történő működtetését.

 

Felelős:  Polgármester

Határidő:               értelem szerint

 

 

4.3. LEADER pályázat

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy egy KEOP-os pályázattal összefüggésben jelent meg a kiírás. A pályázat célja, hogy minél több alternatív energia kerüljön felhasználásra. A pályázatnak több komponense is van, ezek közül az elsőt tartja reálisnak megvalósítani településükön. Az „A” komponens biomassza beszállítást tartalmaz, ami régi gondját oldaná meg a községnek, mivel a zöld hulladék elhelyezése mindig problémás, illetve az önkormányzati területek gondozása kapcsán is jelentős mennyiségű alapanyag képződik.

 

18.00 órakor Fésűsné Brosch Andrea megérkezik.

 

A pályázattal egy traktort – melyhez fűkasza, gyűjtőkocsi és pótkocsi is tartozik – lehet nyerni. Ezt a traktort más célja is lehetne használni. Ez a pályázat 2,5 millió Ft önerőt igényel.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a biomasszát egy központi helyre behordanák, és onnan vinnék tovább feldolgozásra az anyagot.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester véleménye szerint lesznek olyan civil szervezetek, akik pályáznak a feldolgozásra is.

 

Fésűs Nándor szerint ez a dolog még nagyon gyerekcipőben jár, mindenképpen előnyős lenne, ha nyerne a testület egy traktort a pályázaton.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy ezeket a feladatokat mindenképpen el kell végezni az önkormányzatnak.

 

Fésűs Nándor képviselő elmondja, hogy ő Németországban látott egy biogáz telepet, amivel villamos energiát termelnek folyamatos üzemmódban, télen szalmával táplálják.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy kerüljön beadásra a pályázat 10 millió Ft értékben 2,5 millió Ft önerő biztosítása mellett.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

27/2010. (II. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: KEOP-2009-7.4.3.0 projektben való részvétel

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „BÜKK-MAK LEADER Vidékfejlesztési Közösség decentralizált, megújuló energiaforrásokat hasznosító integrációjának fejlesztése a MIKROVIRKA®  rendszerű, „1 falu – 1 MW” programban” című KEOP-2009-7.4.3.0 projektben a jelen határozatban foglaltak szerint részt kíván venni, egyúttal felhatalmazza hivatalos képviselőjét dr. Orosz Zsolt polgármestert, hogy a konzorciumi szerződést (1. számú melléklet), valamint a pályázat benyújtásához szükséges – az alább megjelölt mértékű – önrész rendelkezésre állását igazoló okiratot a jelen határozatban foglaltaknak megfelelően aláírja, valamint a kötelezően csatolandó mellékleteket a konzorcium vezetőjének a pályázat benyújtásához megküldje.

 

 1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe:
 2. A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: (ahol a gépek, berendezések állni fognak):
 3. A projekt megnevezése: A BÜKK-MAK LEADER Vidékfejlesztési Közösség decentralizált, megújuló energiaforrásokat hasznosító integrációjának fejlesztése a MIKROVIRKA® rendszerű „1 falu- 1 MW programban -Hernádnémeti önkormányzata mint az A1 szintű integrált biomassza beszállító és kisméretű RES felhasználó.
 4. A pályázati konstrukció száma: KEOP-2009-7.4.3.0

5.        A tervezett beruházás teljes beruházási költsége a pályázattal megegyezően:
Nettó összeg (Ft) + ÁFA = bruttó összeg (Ft)

(Maximum: 12.500.000 Ft + 3.125.000 Ft /ÁFA/ = 15.625.000 Ft)

(Minimum: 1.250.000 Ft + 312.500 Ft /ÁFA/ = 1.562.500 Ft)

 1. A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége a pályázattal megegyezően:
  Max.:  12.500.000 Ft, min.: 1.250.000 Ft
 2. Az önkormányzat saját erő összege (a 6. pont min. 20%-a) és annak forrása:
  7.1. Max. 2.500.000 Ft saját erő (20%) ÁFA nélkül;
         Min. 250.000 Ft saját erő (20%) ÁFA nélkül;

7.2. Forrása: számlapénz, vagy bankbetét, vagy névre szóló értékpapír, vagy bankhitel, kötvény, vagy ezek kombinációja

 1. A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege a pályázattal megegyezően:
  Max. 10.000.000 Ft (80%); min. 1.000.000 Ft (20%)
 2. Önkormányzatunk ezennel nyilatkozik, hogy a KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét költségvetésében elkülöníti.

 

Felelős:         Polgármester

Határidő:       értelem szerint

 

 

4.4 KEOP pályázatról tájékoztatás

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy KEOP pályázat keretében a Vörösmarty utca végén található terület rekultiválása hamarosan megkezdődik, de az elhúzódó pályázati elbírálási időben sem akarták elhanyagolni a területet, a közmunka szervezés keretében, sok szemét elszállításra került. A pályázat keretében 11 település fogott össze, a múlt héten jött az értesítés, hogy 1,5 milliárd Ft-ot nyertek. A pályázathoz önerőt az önkormányzatnak nem kell biztosítani, a pályázaton történő részvételről már korábban döntöttek. A pályázat keretében a szemét elszállításra kerül, a terület kitakarítása, az elszennyeződött réteg letermelése után, a terület lefedésre kerül.

 

 

4.5 Falunapi rendezvények megtartására FVM pályázat

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az FVM a falunapi rendezvények megtartására 500.000 Ft + ÁFA erejéig írt ki pályázatot, melynek beadási határideje 2010. február 26. Ha megnyeri az önkormányzat a pályázatot, akkor különböző logókat kell kihelyezni a falunapon és az általuk javasolt programok közül kötelező egyet választani. Előre nem tudják, hogy milyen előadók közül lehet választani. A falunap megtartását követően számlákkal kell elszámolni az FVM felé. Javasolja a testületnek a pályázat beadását.

 

4.6 ÁROP pályázat

 

Boros Lajosné dr. jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzatok és a kistérségi társulások részére került kiírása az ÁROP pályázat, mely 100 %-os támogatottságú. Ez a pályázat köztisztviselők továbbképzésének támogatása céljából került kiírásra. Mivel 10 főnek kell részt venni a képzésen, ezért előzetesen egyeztettek a köztisztviselőkkel, és a dolgozók egyöntetűen a részvétel mellett foglaltak állást. Az elektronikus ügyintézés és informatikai képzést tartják a legmegfelelőbbnek, mely minden köztisztviselő számára előnyös. A pályázat beadási határideje: 2010. március 31.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja a pályázat beadását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

28/2010. (II. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: ÁROP „készségfejlesztés az önkormányzatoknál” pályázaton történő részvétel

 

A képviselő-testület támogatja, hogy a polgármesteri hivatala 11 fő köztisztviselő részvételével részt vegyen az ÁROP „készségfejlesztés az önkormányzatoknál” pályázaton.

 

 

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő:               értelem szerint

 

 

 

4.7 Hernádnémeti Sportegyesület

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az Észak-magyarország február 16-ai számában megjelent egy cikk a Sportegyesületről. Szerinte a cikkben nem a valós dolgok kerültek leírásra. Megkereste a szerkesztőséget, ahol azt a tájékoztatást kapta, hogy e-mailban küldje el a válaszát. Nagy László irányítása alatt esett ki a csapat a megyei II. osztályból. 3 évvel ezelőtt Nagy László lemondott az elnökségről, ekkor választották meg Végső Zoltánt. 2009. novemberében benyújtásra került egy módosító kérelem a Cégbírósághoz, az elmúlt testületi ülésre Végső Zoltán hozott is egy végzést, mely azt tartalmazta, hogy ő az elnök, azonban az még nem emelkedett jogerőre. és azt határidőn belül Nagy László megtámadta. Az év elején egy erősen vitatható legitimátusú közgyűlés megválasztotta Nagy Lászlót elnöknek, de még az a bejegyzési kérelem sem emelkedett jogerőre. Tehát a korábbi bejegyzések alapján Nagy László a sportegyesület elnöke. A cikkben Nagy László megemlíti az önkormányzat kötelezettségeit. Ezt követően ismerteti a jogszabály alapján az önkormányzat kötelező feladatait. Tehát a törvény alapján a sportegyesület támogatása önként vállalt feladat. Nagy László szerint 1,5-2 millió Ft nem tesz tönkre egy önkormányzatot. A sportegyesület azonban az elmúlt évben ettől több támogatást kapott. 2009-ben a sportegyesület az alábbi támogatásokat kapta az önkormányzattól: működésre 600.000 Ft-ot, rezsidíjra (gáz, villany, víz) 600.000 Ft-ot, 1 személy 8 órában van foglalkoztatva (aki rendben tartja az öltözőt és a pályát) az ő bére 1 millió Ft, kisebb dolgok beszerzése, fűkasza javítása. Így a támogatás összege 2,2 millió Ft fölött van. Az idei költségvetésben a testület további 200.000 Ft-tal megemelte az egyesület támogatását.

Hernádnémetiben az egészséges életmódra nevelés nem merül ki az egyesület támogatásában, az óvodások a nagy udvar mellett tornaszobát is használhatnak, az iskolában tornaterem, 2 db kézilabda-, 1 db röplabda-, 1 db tenisz- és salakos futópálya szolgálja ezt a célt. Tanmedencével rendelkezünk, ahol az iskolások órakeretbe beépítve megtanulnak úszni, de rendszeresen járnak ide a bölcsödések, az óvodások is, illetve a tanmedencét a hozzátartozó szaunákkal együtt bárki használhatja. Elkezdődött az új sportöltöző építése is. Az SE önálló civil szervezet, így a bevételeiről önmagának kell gondoskodnia, amelyet elsősorban a tagdíjak képezik, de bevételeit kiegészítheti más módon is (gazdasági tevékenység, pályázat).

 Az egyesület pl. még soha nem adott be semmilyen pályázatot. Az újságban megjelent cikkre reagálni fog.

 

Karajz Ottó György képviselő nem javasolja, hogy válaszoljon a cikkre. Véleménye szerint teljesen mindegy, hogy ki az elnök.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy azért fog válaszolni a cikkre, mert Nagy László nem valós dolgokat írt le.

 

Fukk Sándor József képviselő egyetért Polgármester Úrral, hogy a sajtón keresztül válaszol, mivel sokan mindent elhisznek, ami nyomtatásban megjelenik.

 

Boros Lajosné dr. jegyző javasolja, hogy beszéljenek az eljárási szabályokról. Ismerteti a főbb pontokat, amelyeknek mindenképpen benne kell, hogy szerepeljenek, így ki kell térni az összeférhetetlenségre is, az alapszabályra, köztartozással nem rendelkezik - igazolni kell, nyilatkozni kell, hogy van-e párttal együttműködési kapcsolata az egyesületnek.

 

Fukk Sándor József képviselő elmondja, hogy Tiszalúcon az önkormányzat megvonta a támogatást a sportegyesülettől, szponzorok működtetik tovább.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester folytatja a sort a környező településeket felhozva példának, Hernádkakban nincs sportegyesület, a gesztelyi önkormányzat megvonta a támogatást, Girincs önkormányzata szintén.

 

Fésűs Nándor képviselő szerint vegyék figyelembe képviselőtársai, hogy 1924-től működik Hernádnémetiben a sportegyesület.

 

 

4.8 Véleménynyilvánítás

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, mivel szabad iskolaválasztás van, minden szülő abba az iskolába íratja be a gyermekét, ahová akarja. Természetesen az iskolák is emiatt elkövetnek mindent, hogy a gyerekeket megtartsák. Hernádnémetiben véleménye szerint komoly színvonalú az oktatás. Az iskolában két tanítási nyelven folyik az oktatás, azt is meg kell említeni, hogy nálunk a pedagógusok meg vannak becsülve. Van sajnos olyan település, ahol iskolát zártak be, állások szűntek meg.

A gyereklétszám ennek ellenére csökken, a normatívát a tanulói létszám után kapja az önkormányzat.

Gilányiné képviselő-társa közölte, hogy jövőre el szeretné vinni az iskolából a gyermekét. Nem is olyan régen Orsi vezetője volt az intézménynek, jelenleg pedagógus és képviselő is. Véleménye szerint nem járnak jól azok a gyerekek, akiket elvisznek más iskolába, nem tesz jót a gyereknek sem a korai bejárás, elszakadás. A másik gyermeke betegsége miatt nagyon sokan megmozdultak, segítettek már. Rossz üzenete van kifelé ennek a dolognak.

 

 

4.9 Térítési díjak megállapítása

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy jelenleg a 3 vagy több gyermekes családok gyermekei ingyen étkeznek, a 2 gyermekes családok azonban semmilyen kedvezményben nem részesülnek az önkormányzattól. Ennek a kedvezménynek a bevezetése 1 millió Ft kiadást jelentene az önkormányzatnak éves szinten. Amíg folyósítják ezt a támogatást, addig ez egy pozitív dolog. Ez a kedvezmény csak a hernádnémeti lakos, kétgyermekes családokra vonatkozik. Ezt a kedvezményt szeptembertől is be lehet vezetni, addig még lehet rajta gondolkodni.

 

Fukk Sándor József ebben az esetben viszont, a következő képviselő-testületnek kellene a döntés következményeit viselni.

 

 

Fésűs Nándor képviselő véleménye szerint, amennyiben a költségvetés elbírja, akkor javasolja, hogy a kedvezmény március 1-től kerüljön bevezetésre.

 

Kerekes Jánosné óvodavezető nem tartja, jó megoldásnak, hogy a nem helyi lakos gyermekek után nem adható a szülőknek a 20 %-os kedvezmény.

 

Szűcs Róbert képviselő javasolja, hogy a Hernádnémetiben befolyó adó terhére állapítsák meg a támogatást.

 

Répási János képviselő: Ha most megállapítják a kedvezményt és jövőre ezt nem tudják biztosítani, és meg kell emelni a díjat, az még rosszabbul fogja jól érinteni a szülőket.

 

Lipták Zoltán képviselő szerint nem lehet jó döntést hozni, mert egyik részről elviszik a gyerekeket, másik részről idehozzák, de sajnos őket nem tudják támogatni.

 

Boros Lajosné dr. jegyző hangsúlyozza, hogy a hernádnémeti képviselő-testület csak Hernádnémeti közigazgatási területére kiható hatállyal szabályozhatja az életviszonyokat.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a térítési díj emelését, melyben a 2 gyermekes családok kedvezményben részesülnek.

 

A képviselő-testület 4 Igen, 3 Nem szavazattal, 3 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

29/2010. (II. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: térítési díjak megállapítása

 

A Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elutasítja a két gyermekes családok kedvezményes étkezési térítési díjának bevezetését.

 

Felelős: Polgármester

Határidő:               értelem szerint

 

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a patkányirtással kapcsolatosan az ÁNTSZ válaszolt-e.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Sajnos még nem kereste ezzel kapcsolatosan az ÁNTSZ.

 

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy döntésükre a Kossuth utcán kihelyezésre került a 40 km-es tábla.

 

Fukk Sándor József képviselő elmondja, hogy a jótékonysági bál szervezése tovább folyik. Újabb felajánlások, támogatások érkeztek a szervezőkhöz.

 

Véleménye szerint, akit a lakosok megválasztottak képviselőnek, akkor az a választókat kell, hogy képviselje elsősorban, és ezt követően minden más érdeket.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a bál fővédnökeként elkövet mindent, hogy a pénz összejöjjön a műtét időpontjáig. Néhány cég, akiket megkeresett szintén tettek felajánlásokat.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester arra való hivatkozással, hogy a most meghozandó döntések személyi kérdéseket érintenek, ezért az Ötv. 12. §. (4) bek. a) pontjára való hivatkozással zárt ülést rendelt el 19.20 órakor. A képviselő-testület tagjai, és a jegyző folytatta tovább a tanácskozást. Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

 

Ruzsbánszki Róbert 19.20 órakor elhagyja az üléstermet.

 

 

 

 

 

Kmf.

 

 

Dr. Orosz Zsolt                                                                                                  Boros Lajosné dr.

  Polgármester                                                                                                         jegyző

 

 

 

 

 

Fésűs Nándor                                                                                                    Lipták Zoltán

   Hitelesítő                                                                                                                             hitelesítő


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde