Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2012. október 30.


 Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.
 
 
Száma: 1-17/2012.
 
 
J e g y z ő k ö n y v
 
 
Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 30-án megtartott soros üléséről.
 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Forgács István, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők
 
 
Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
 
Boros Lajosné dr. jegyző
Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó
 
Érdeklődő: 1 fő
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a soros ülésen a képviselő-testület tagjait, a lakosság részéről megjelent érdeklődőt, valamint otthon a televízió előtt ülőket, akik végig kísérik a képviselő-testület munkáját. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert minden képviselő jelen van. Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére. Az SZMSZ 16.§ (11) bek. szerint a jegyzőkönyv hitelesítői: Nagy László és Répási János képviselők.
 
 
A képviselő-testület, határozathozatal nélkül tudomásul vette
 a napirendre tett javaslatot.
 
 
N a p i r e n d :
 
                   Napirend előtt: Tájékoztató a korábban hozott határozatok végrehajtásáról
                        Előterjesztő: Polgármester
1. 2013. évi belsőellenőrzési ütemterv
Előterjesztő: Polgármester
2. Iskola üzemeltetésbe adása az állam részére
Előterjesztő: Polgármester
3. Egyéb indítványok, javaslatok
4. Kedvezményes szemétszállításra jogosultságok felülvizsgálata (zárt ülés)
Előterjesztő: Jegyző
 
 
 
Napirend előtt:
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy
 • A Bursa Hungarcia pályázati kiírás 2013. évre vonatkozóan 2012. október elején jelent meg. A képviselő-testület szeptemberi döntése alapján be tudták nyújtani csatlakozási szándékukat. A támogatáskezelő e-mailban visszaigazolta Hernádnémeti Önkormányzat csatlakozási szándékát. A pályázat beadásával kapcsolatosan változás történt. Eddig a kitöltött kérelmeket mellékleteikkel együtt a polgármesteri hivatalban kellett benyújtani. Most a pályázóknak regisztrálni kell az eperbursa rendszerben, és az ott kitöltött formanyomtatványt kell kinyomtatni és a polgármesteri hivatalban a mellékletekkel (eredeti hallgatói jogviszony igazolás 2 példányban, igazolás a pályázóval egy háztartásban élők havi nettó jövedelemről, szociális rászorultság igazolása /felsőoktatásban, középiskolában tanuló testvértől iskolalátogatási igazolás/) együtt benyújtani. A beadási határidő: 2012. november 23. Hernádnémeti honlapján fent lesz a rendszer elérhetősége.
 • Az őstermelőknek kötelező kamarai tagságot kell létesíteni, melynek éves díja 5000 Ft. Az IKSZT keretében megállapodás van az agrárkamarával, melynek munkatársai évente többször kijönnek és segítenek az őstermelőknek akár területalapú támogatás igénylésében, akár más szolgáltatásra, amire szükség van. Aki nem fizeti be a kötelező éves tagdíjat, akkor adók módjára behajtják, és ezáltal jogokat is veszít az őstermelő. Elveszíti a jogosultságát, hogy az agrárkamarában választó, vagy választható legyen. 2012. november 30-ig hosszabbították meg a kamarai tagság létesítésének határidejét.
 • Az előző testületi ülésen úgy döntött a képviselő-testület, hogy szándékában áll az iskolát működtetésre átadni az államnak. Az ezzel kapcsolatos nyilatkozatot elküldték.
 • A Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat beadási határideje lejárt. A Szakmai Bíráló Bizottság megalakult és megkezdte munkáját.
 • A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságtól kaptak értesítést, mely szerint a digitális adások vételét a szociálisan rászorult háztartásokban élők részére állami program keretében segítik. Az érintett háztartásokat kérdezőbiztosok fogják felkeresni, adatokat fognak kérni és ellenőrizni fogják a jogosultságot.
 • A Sportegyesület pályázaton (TAO) 2 millió Ft-ot nyert. A pályázatot Szabóné Zsóri Mónika ingyen készítette el. Az elnyert összeget meghatározott célra lehet fordítani (tárgyi eszközöket, felszereléseket lehet beszerezni, a pályakarbantartáshoz pl.: fűnyírót lehet vásárolni, és az utánpótlás fejlesztése).
 • Az iskola korszerűsítésére ismét pályázat jelent meg, Így lehetősége van az önkormányzatnak ismételten benyújtani a pályázatot. A demográfiai mutató kitételt kivették a pályázati kiírásból. Az az érdeke a képviselő-testületnek, hogy megfelelő környezetben tanuljanak a hernádnémeti gyerekek, és dolgozzanak a pedagógusaink, még ha az intézmény üzemeltetését át is adják az államnak. Ezután is oda fognak figyelni az iskolára, ha nem is lesz kötelességük. A pályázat beadásáról a döntés valószínűleg rendkívüli ülés keretében fog megtörténni. A pályázattal kapcsolatosan még nem tud adatokat szolgáltatni. Nyílászárók cseréjére, fűtéskorszerűsítésre, szigetelésre, alternatív energiák bevonására kell gondolni.
 
 • A járási hivatalok 2013. január 1-jével kezdik meg működésüket. A hivatalból köztisztviselők kerülnek át a járási hivatalhoz. Azt szeretnék elérni, hogy a hernádnémeti lakosok helyben tudják elintézni az ügyeiket, ugyanazokkal az arcokkal találkozzanak, mint eddig, és semmiképpen ne legyen fennakadás az ügyek elintézésében.
 • Egész napos ingyenes egészségügyi szűrésre került sor, melyen nagyon sok helyi lakos vett részt, nagy volt az érdeklődés.
 • Az Idősek Estje is lezajlott, mely hagyományos rendezvény a településen. Ezen alkalomból köszöntik a község legidősebb lakosát. Most Galuska Józsefnét köszöntötték fel otthonában 93. születésnapja alkalmából. 50. házassági évfordulójuk alkalmából Hajdú Endrét és feleségét, Bán Ferencet és feleségét, Galuska Lászlót és feleségét, valamint Gyányi Zsoltot és feleségét köszöntötték. Szintén az Idősek Estjén köszöntötték Dr. Bobkó Gyula háziorvost 65. születésnapja alkalmából, aki 37 éve dolgozik a településen. A rendezvényt Jakkel István és a Sütőüzem Kft. vezetője (Szalai László) támogatta. A HAK dolgozói, a gyermekház dolgozói, a polgármesteri hivatal dolgozói, az IKSZT dolgozói és az iskola segítették a rendezvény sikeres lebonyolítását. A műsort az iskola, az óvoda és a Naplemente Népdalkör szolgáltatta.
 • Az IKSZT keretében november hónapban is sokszínű programok kerülnek szervezésre. Tájékoztatja a tévénézőket, hogy a részletes programot Hernádnémeti honlapján is olvashatják.
 • Miniszterelnök Úr bejelentette, hogy az 5000 fő alatti települések adósságát az állam teljes egészében átvállalja. Összesen 1956 településről van szó. 612 milliárd forint a tervezett összeg. Hernádnémeti önhibáján kívül került ilyen helyzetbe. Nem jellemző a településre, hogy felelőtlenül építene, vagy beruházna. Hernádnémeti a szennyvízberuházás miatt további 9 önkormányzattal került ilyen helyzetbe. Ha ez megvalósul, akkor a 10 önkormányzat megszabadul ettől a súlyos tehertől.
 • Az utak kátyúzásában Bodnár Péter és Takács István segít. Köszöni a segítségüket.
 
 
1. 2013. évi belsőellenőrzési ütemterv (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnál a belsőellenőrzést Miskolc Kistérség Többcélú Társulása végzi. Jogszabályváltozás miatt a kistérségek a jövő évben megszűnnek. A belsőellenőrzéssel kapcsolatos jogszabályok is változnak. Azonban a jelenlegi jogszabály alapján a képviselő-testületnek november 15-ig jóvá kell hagyni a következő évi belsőellenőrzési ütemtervet.
Kérdés, hozzászólás hiányában az írásbeli előterjesztéssel egyezően teszi fel szavazásra a 2013. évi belsőellenőrzési ütemtervet.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
126/2012. (X. 30.) KT HATÁROZATA
Belsőellenőrzési ütemterv elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Miskolc Kistérségi Többcélú Társulás Belső-ellenőrzési Csoportjának a 2013. évre vonatkozó ellenőrzési ütemtervét, és az ellenőrizendő területekre tett javaslatát.
 
Felelős:         polgármester, jegyző
Határidő:      értelem szerint
 
 
2. Iskola üzemeltetése
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az iskola üzemeltetésével kapcsolatos mellékletet minden képviselő megkapta. Elmondja továbbá, hogy 2013. január 1-től az oktatás állami kézbe kerül. Semmilyen befolyásuk nem lesz az oktatásra, ezért nem látja a képviselő-testület értelmét, hogy az iskola üzemeltetése az önkormányzatnál maradjon. Az intézmény rezsi számlái magasak, nem lesz rá anyagi lehetősége az önkormányzatnak, hogy azokat fizetni tudja. Ezért az előző testületi ülésen úgy döntöttek, hogy jelzik szándékukat, hogy átadják az iskolát üzemeltetésre az államnak. A testületi döntés értelmében a nyilatkozat elküldése megtörtént. Ez ügyben most adatot kell szolgáltatni az önkormányzatnak. Ezt követően ismerteti a táblázat adatait, mely a 2011. évi tényadatokat tartalmazza, a 2012. évi pedig az előirányzatok adatait mutatja. Elmondja, hogy a táblázat alapján 2013-ban a bevételek és a kiadások elég jelentősen fognak változni. 2013. évre várhatóan 85 millió Ft-os hiány szerepel a táblázatban. Ezzel kapcsolatosan pénzügyi bizottsági ülésre is sor került.
 
Nagy László a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta az iskola üzemeltetésének átadását az állam részére. A táblázat a jövő évre vonatkozóan egy erős prognózist mutat. Ez még sokat fog formálódni, finomodni. Az előző testületi ülésen úgy döntött a képviselő-testület, hogy az iskola üzemeltetését állami kézbe adja. A Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy a képviselő-testület továbbra is tartsa fenn az előzőleg hozott nyilatkozatát, mely szerint az iskola üzemeltetése 2013. január 1-től kerüljön állami kézbe.
Polgármester úr a napirend előtt szólt arról, hogy az iskola korszerűsítésére van lehetőség pályázat keretében. Nyílván a fűtés korszerűsítésre szorul, de most akarja a képviselő-testület üzemeltetésbe adni az intézményt, és ezzel kapcsolatosan pályázatot nyújtanának be. Ezt elég érdekesnek tartja. Az állam elviszi az iskolát, az önkormányzat pedig biztosítja az önrészt. Nyílván, amire most be lehet nyújtani a pályázatot, az nagyon időszerű, mert az intézmény fűtési rendszere nagyon rossz.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy ez a pályázat 100 %-os támogatottságú. A jelenlegi információ szerint a tulajdonjog marad az önkormányzatnál, az nem kerül át az államhoz. Amikor arról volt szó, hogy a tulajdonjogot is átveszi az állam, akkor sok önkormányzat jelezte, hogy ezzel gond van, mert az önkormányzatok sokat költöttek ezekre az intézményekre. Sok esetben pedig emiatt komoly anyagi terheket is vállaltak az önkormányzatok. Mivel a tulajdonjog az önkormányzatnál marad ezután is benyújthatják pályázataikat az iskola korszerűsítésére, felújítására.
 
Nagy László képviselő: Ez egyenes út a siker felé. Pozitívumként értékeli, hogy a pályázat 100 %-os támogatottságú, és a tulajdonjog az önkormányzatnál marad.
 
Karajz Ottó György képviselő felveti, mivel az önkormányzatot konszolidálni fogja az állam 2013. január 1-től - a több százmilliós adósságot átvállalja az állam az 5000 főnél kisebb települések esetében – ennek fényében elképzelhetőnek tartja, hogy az iskolát tovább tudnák üzemeltetni. Véleménye szerint el kellene ezen gondolkodni. Ezt a felvetését gondolatébresztőnek szánta. Nincs arra lehetőség, hogy a döntés időpontját kitolják?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az önkormányzat a képviselő-testület döntése alapján jelezte szándékát, hogy az iskola üzemeltetését át kívánja adni az államnak. Ezt a szándékát most a képviselő-testületnek meg kell erősíteni. Azt még nem tudják, milyen feltételekkel veszi át az állam. Ezzel kapcsolatosan egy tárgyalási folyamat fog elindulni. Ha olyan feltételek lesznek, ami az önkormányzat számára nem előnyös, akkor még lesz arra lehetőség, hogy visszalépjenek. Jelenleg azt tudják, hogy az önkormányzat rosszul áll, így az iskola üzemeltetésével lesznek gondok.
 
Karajz Ottó György képviselő: Ezek alapján még nem tudják, hogy milyen feltételekkel veszi át az állam az iskola üzemeltetését, mert az a tárgyalás vége lesz. Akkor miről is fognak dönteni? Nem tudják a feltételeket és kénytelenek dönteni a mai testületi ülésen.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Azt tudják, hogy az önkormányzat anyagilag nem áll jól. Azt, hogy jövőre milyen változások lesznek, azt nem tudják. Már említette az előzőekben, hogy az eddig megkapott adatok alapján az önkormányzatnak 85 millió hiánya várható. Ezek alapján az üzemeltetéssel gondok lennének.
 
Karajz Ottó György képviselő: Az önkormányzatnak több százmilliós kötvény kibocsátásának a tőke- és kamatköltsége kb. 20 millió forint évente, melyet a márciusban és szeptemberben fizet az önkormányzat.
 
Boros Lajosné dr. jegyző: A tőke és a kamat összege évente 24 millió Ft.
 
Karajz Ottó György képviselő véleménye szerint, mivel a helyi adóból fizeti az önkormányzat a törlesztő részletet, jövőre, ha azt nem kell fizetni, akkor át lehet csoportosítani a pénzösszeget.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy csökkennek a helyi bevételek. Ennek a hiánynak az is az egyik forrása, hogy a saját bevételeket a központi átengedett adó, és a helyi iparűzési adó képezte. Hernádnémeti önkormányzata nem vetett ki semmilyen plusz adót, sem a lakosokra sem a vállalkozásokra. Jövőre az SZJA-nak is csak egy része marad itt, vagy egyáltalán nem lesz itt maradó része. A bevételek növelésére nincs mód. Ha levesszük az éves kamat- és tőketörlesztés részét, 60 millió forintos hiány még akkor is marad. Az Áht. szerint a képviselő-testületnek kötelessége olyan költségvetést l elfogadni, ami nem tartalmaz hiányt.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a gépjárműadó ez év december 31-ig marad az önkormányzatnál. Jövőre az eddig információ alapján nagyobb része elkerül az önkormányzattól. Az iparűzési adó bizonyos százalékát elviszik, az SZJA túlnyomó része, az eddigiekhez képest elkerül. 2013-ban valószínű rosszabb helyzetben lesz az önkormányzat. Abban igaza van képviselőtársának, hogy nem tudják a feltételeket. Egyelőre azt látják, hogy jövőre rosszabb körülmények között lesz az önkormányzat, annak ellenére, hogy jövőre az adósságot átvállalja az állam. Véleménye szerint nem tudják vállalni az iskola üzemeltetését.
 
Lipták Zoltán képviselő: A vita tárgya az, hogy a helyi lehetőségek biztosítása, az iskola üzemeltetésében hiba ne legyen. Ha átvállalja az állam a 635 milliárdot, akkor az önkormányzatoknál a bevételt, tehát a helyi adókat (pl. gépjárműadó) megkurtítja. Az állagmegóvási feladat az önkormányzatnál marad, ami egy teher is, de itt marad a tulajdonjog is. Egyelőre nem látják még azt sem, hogyan fog működni az állagóvási és az üzemeltetési rendszer. Egy dolgot látnak, hogy szeretnének úgy dönteni, hogy az mindenki megelégedésére szolgáljon. Minél több lakos kapjon Hernádnémetiben munkát, az intézmény jól működjön, ne szüntessék meg a benne folyó munkát, vagy lehetőség szerint ne kurtítsák ezeket. Ha időközben lehetősége lesz arra az önkormányzatnak, hogy átvegye az iskola üzemeltetést, akkor úgy gondolja, hogy ezt a lehetőséget nyitottan fogják hagyni. Valószínűnek tartja, hogy az állam sem fogja elzárni a lehetőséget azoktól az önkormányzatoktól, akik eddig az iskolát jól működtették. Véleménye szerint olyan döntést kell hozni, ami minden hernádnémeti lakos számára jó. Egyelőre sok a kérdőjel a finanszírozási és az üzemeltetési rendszernek mennyire fog tudni az önkormányzat megfelelni.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi Lipták Képviselő Úrtól, ha nem látják a távlatokat, akkor miről fognak most szavazni? Semmit nem látnak, mennek bele a ködbe, mennek bele a vakvilágba.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester véleménye szerint a másik oldalon is ez a helyzet, ugyanúgy belemennek a ködbe. Sajnos mind a két alternatívánál ez a lehetőség áll fenn. Azért indul el majd egy tárgyalási folyamat, hogy több mindent lássanak.
Az elmúlt testületi ülésen szándéknyilatkozatot tett a testület, hogy az iskola működtetését át kívánja adni az államnak. Most arról kell döntést hozni, hogy továbbra is fenntartják a nyilatkozatukat.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az önkormányzatot határidő köti, ebben a kérdésben mindenképpen döntést kell hozni. A kiküldött táblázatot azzal egészíti ki, hogy ez egy hatályos jogszabály által kötelezően megadott táblázat. A táblázatban szereplő adatokkal lehet alátámasztani, hogy az önkormányzat rendelkezik akkora önerővel, akkora saját bevétellel, hogy egy ekkora közintézményt biztonsággal tud üzemeltetni, vagy sem. Az iskola üzemeltetésének magas a költsége. A normatív finanszírozás eddig sem fedezte a működtetést, azt az önkormányzatnak a saját bevételéből kellett fedeznie. A hiány, ami a táblázat második oldalán olvasható, az nem csökkeni fog, hanem növekedni. Véleménye szerint, kiindulva a járási hivatalok kialakításából, a szerződést mindenképpen a testületnek is jóvá kell hagynia. Lesz mindenféleképpen még egy fórum, ahol a testület konkrétumokkal fog találkozni. Amennyiben a szándéknyilatkozat megváltoztatását tervezi a testület, abban az esetben haladéktalanul át kell dolgoznia a költségvetési adatokat tartalmazó táblázatot is, olyan jövő évi koncepciót kell kidolgozni, mely alátámasztja, és biztosítja az üzemeltetéshez a többletforrást.
 
Lipták Zoltán képviselő: Adóbevételi központosítási törekvései vannak az államnak. Az, hogy ez hogy fog lezajlani, majd kiderül. Ez még nyitott kérdés. Valamiből a másik oldalon finanszírozni kell pl. az önkormányzatok adósságátvállalását. Véleménye szerint ez hasonlít egy pályázathoz. Szándéknyilatkozatot tesz a testület, hogy egy pályázaton elindulnak. A pályázati pénz felhasználása a szerződés aláírásakor történik meg. Mindaddig van lehetőség a tisztánlátásra, amíg alá nem írják a szerződést.
 
Farkas Zoltán képviselő: A Kormány átvállalja az önkormányzatok adósságát – ez érdekesen hangzik számára. A településeknek eltérő adóssága van, viszont minden önkormányzattól egyformán szedi be a befolyt adókat. A testület pedig azon gondolkodik, hogy átadják-e az iskolát vagy sem az államnak üzemeltetésre. Véleménye szerint esély nem lesz arra, hogy az iskolát üzemeltessék, fenntartsák, mivel a befolyt adókat elviszik. Úgy gondolja, hogy a kormány adósságot fog rendezni, de megfelelő arányban.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy kétség esetén visszavonhatja a testület a szándéknyilatkozatát. Ebben az esetben a táblázatot, a költségvetési előirányzat tervet is át kell dolgozni.
 
Karajz Ottó György képviselő fél attól, hogy az átadás létszámleépítéssel fog együtt járni. Félő, hogy az állam nem fogja támogatni a művészeti oktatást, ami nem kötelező. Úgy gondolja, hogy pár év múlva csak a legszükségesebb alapoktatás fog a településen zajlani.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az állam mindenképpen átveszi az oktatást, az általános iskolát át fogja venni. Amiről most beszélnek, az arról szól, hogy ki fizesse a rezsi számlákat (gáz, villany, ivóvíz, szennyvíz), és nem arról, hogy lesz az iskolában művészeti oktatás vagy kéttannyelvű oktatás, úszásoktatás. 1998-tól amióta ő polgármester azóta rengeteget foglalkoztak az oktatással. Hernádnémetiben magas szintű oktatás folyik, nyílván az a cél, hogy ezt meg is tartsák. A magas rezsi miatt nincs esélye arra az önkormányzatnak, hogy az iskola működtetését vállalni tudják. A megállapodásban már konkrétumok is lesznek. A jelenlegi tudása alapján véleménye szerint nem kell ragaszkodni ahhoz, hogy az önkormányzat fizesse az intézmény számláit. Hernádnémetiben gépjárműadót és iparűzési adót fizetnek a lakosok. Új adónemet nem akar a képviselő-testület kivetni (pl. kommunális adó, ingatlanadó, ebadó). Véleménye szerint a lakosság nem terhelhető, más bevételi forrása pedig nincs az önkormányzatnak.
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel, hogy az iskola üzemeltetése átadásra kerül az állam részére.
 
 
A képviselő-testület 4 Igen, 1 Nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:
 
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
127/2012. (X. 30.) KT HATÁROZATA
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. § (24) bekezdés b) pontja alapján meghozott döntésről
 
Hernádnémeti Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Nkt. 74. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ által 2013. január 1-jétől fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló – ingó és ingatlan vagyon működtetését
 

a)     a 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet alapján

 

benyújtott kérelmét fenntartva – nem vállalja.                                    

 

 


b) – vállalja, hogy egyúttal, a 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
      rendelet alapján benyújtott kérelmét visszavonja.
 
Felelős:         Polgármester, Jegyző
Határidő:      2012. november 15.
 
 
3.1. Iskola Alapító okirat módosítása
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az iskola jelzése, és a demográfiai mutatók alapján túlzóan van meghatározva a hernádnémeti iskola maximális létszáma. Az iskola kihasználtságát több esetben is vizsgálják. Így kedvezőtlen mutatószámot lehet számítani, mely hátrányos lehet. Az iskola alapító okiratában a maximálisan felvehető létszámként 500 fő szerepel. Ehhez képest jóval kevesebb gyermek van, ezért az alapító okiratban a maximálisan felvehető létszámot 400 főben ésszerű megállapítani.
Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel, hogy az iskola alapító okiratában a maximálisan felvehető létszámot 400 főben határozzák meg.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
128/2012. (X. 30.) KT HATÁROZATA
Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészeti Iskola
alapító okiratának módosításáról
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészeti Iskola alapító okirata az alábbiak szerint módosul:
 
1.      Az alapító okirat 15. pontja helyébe a következő 15. pont lép
15.       Engedélyezett férőhelyek száma, maximális befogadóképesség:
Hernádnémeti Általános Iskola:              400 fő
Kossuth Lajos Általános Iskola:              250 fő
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a fenti kiegészítéssel a Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratát 2012. október 31-jei hatállyal elfogadja.
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a meghozott döntésről a határozat, illetve az alapító okirat megküldésével – nyilvántartásba vétel céljából – értesítse a Magyar Államkincstár illetékes Igazgatóságát.
 
Felelős:              Polgármester, Főigazgató, Jegyző
Határidő:           azonnali
 
 
3.2 Leader pályázat „1 falu 1 MW”
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az előző ciklusban került beadásra az „1 falu 1 MW” pályázat, melyben 40 település arra szövetkezett, hogy a településeik energiagondjait megpróbálják megoldani, enyhíteni, úgy hogy a településen található zöldhulladékokból energiát állítanak elő. Sajnos a pályázat még mindig nem jutott el a megvalósítás fázisába. Több lépcsőfokra bontották a további pályáztatást. Az első része arról szól, hogy a megvalósításhoz részletes tanulmányokat, terveket kell elkészíteni. Ezért létrejött a Bük-Mak Leader Nonprofit Kft. Ez a szervezet fogta össze a településeknek ezt a projektjét és ő adta be a pályázatot. A Kft. mögött ott vannak a települések és egyéb civil szervezetek is. Az irányító hatóság úgy ítélte meg, hogy az első fordulót megnyerték, de ennek a kedvezményezettje nem az alapító önkormányzatok és egyéb szervezetek, hanem maga a Kft. Az egyeztetések alkalmával nem jutottak előbbre. Úgy gondolták a pályázatban résztvevő települések, hogy abból nagy probléma nem származik, ha az első forduló kedvezményezettje a Kft. Itt még fizikailag nem valósul meg semmi, a tervekről van szó, viszont a kötelezettség is őt terheli, tehát neki kell megoldani az előfinanszírozást is. Az önkormányzatok, mint konzorciumi tagok, az első fordulóban minden anyagi kötelezettségtől mentesülnek.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy olyan a Bük-Mak Leader Nonprofit Kft. kondíciója, hogy át tudják vállalni a pénzek kifizetését?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Igen meg tudják oldani. Javasolja, hogy szavazzák meg az előterjesztést, hozzák meg erről a határozatot. Előbb-utóbb csak átjutnak a megvalósítás szakaszába. Ebből a pénzből eszközöket (pl. traktor, pótkocsi, fűkasza, stb.) szereznek be. Hernádnémetiben ez több mint 10 millió Ft értékű lesz.
Kérdés, hozzászólás hiányban az előterjesztést teszi fel szavazásra.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
129/2012. (X. 30.) KT HATÁROZATA
KEOP-7.4.3.0/09-2010-0017 azonosítószámú pályázatot érintő változásról
 
Hernádnémeti település képviselő-testülete úgy határoz, hogy tudomásul veszi az Energia Központ Nonprofit Kft., mint a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) Közreműködő Szervezetének állásfoglalását, mely szerint a BÜKK-MAK LEADER „1 falu – 1 MW” program 2. ütemének megvalósítására alakult 27 tagú konzorcium KEOP-7.4.3.0/09-2010-0017 azonosítószámú pályázati projektjének első fordulójában (a 2. forduló megvalósításához szükséges tervek, engedélyek, részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészíttetése) a konzorcium helyett kizárólag egy szervezet járhat el teljes körűen, egyedüli Kedvezményezettként.
A képviselő-testület hozzájárul, hogy a projekt első fordulójában a konzorcium vezető BÜKK-MAK LEADER Nonprofit Kft. járjon el, mint egyedüli Kedvezményezett és így az Önkormányzat - mint konzorciumi tag - az első fordulóban minden anyagi kötelezettségétől mentesüljön.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a „KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására” c. megállapodást Hernádnémeti település Önkormányzatának képviseletében hivatalosan aláírja.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      folyamatos
 
 
 
3.3 Képviselői tájékoztatások
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy közös önkormányzati hivatalt hoznak létre Újcsanálos községgel. A képviselő-testület és Újcsanálos község képviselő-testülete is meg fogja tárgyalni a közös hivatal létrehozásáról szóló előterjesztést. Ezt követően fog a két önkormányzat egyeztetni.
 
Karajz Ottó György képviselő tájékoztatja a lakosságot, hogy Kormányrendelet 2013. január 1-től kötelezővé teszi a kutyák mikrocsippel való ellátását. A rendelet 3.500 Ft-ban állapítja meg a chippezés díját. Egy másik rendelet értelmében a kutyán, macskán ekkor egy kötelező klinikai vizsgálatot is el kell végezni, melynek díja 1.500 Ft. Az állatorvos így 5.000 Ft-ot kér a chip elhelyezéséért.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a regisztrációs díj még + 200 Ft.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: A chippezés hasonló az eboltáshoz. Nincs előírva, hogy melyik állatorvossal kell végeztetni. Bármelyik állatorvossal meg lehet csináltatni. A díjak változhatnak. Ő egy másik állatorvostól kevesebb összeget hallott. Javasolja mindenkinek, hogy járjon utána annak, hogy melyik állatorvos, mennyiért végzi el a chippelést.
 
Répási János képviselő kéri Polgármesteri Urat, hogy a két belvíz-árvízvédelmi árok kialakításával kapcsolatosan tájékoztassa a képviselő-testületet.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy az árvízvédelemmel kapcsolatos pályázat a megvalósulás szakaszába ért. Minden engedélyt megkaptak. A támogatási szerződés aláírása megtörtént. A képviselő-testület lezárta és eredményt is hirdetett a közbeszerzési eljárás folyamán. A cég kiválasztása megtörtént, a kivitelezői szerződés megkötésre került. A munkálatokat elkezdték, még a fagyok beállta előtt szeretnék a földmunkát elvégezni. A védművekkel kapcsolatos bontási és építési munkák lesznek még. A belvíz-elvezetési pályázattal kapcsolatosan annyit tud elmondani, hogy még mindig nincs engedélye az önkormányzatnak, egyébként a nyertes pályázók között szerepel Hernádnémeti.
 
Nagy László képviselő kérdezi, hogy a községen átmenő KPM-es út felújításával kapcsolatosan mi a valóság? Úgy tudták, hogy a gesztelyi körforgótól Kesznyétenig kerül felújításra az út. Ezzel szemben már úgy hallotta, hogy csak a Németi táblától lesz felújítva az út.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az eredeti törekvés az volt, hogy Hernádnémetiben közút, a Rákóczi utca felújításra kerüljön. A 37-es főúttól Bőcs irányába a Sörgyár miatt nagyon nagy a teherforgalom. Utoljára a 70-es években volt felújítva az útszakasz. Az út felújítása miatt lobbizott az országgyűlési képviselőknél és a közútkezelőnél. Ígéretet is kapott az út felújításra még 2010-ben. Jelenleg nem a 37-es főúttól újítják fel az utat, hanem a Hernádnémeti táblától Bőcs felé eső útszakaszt. Úgy tudja, hogy ebbe a projektbe nincs benne a 37-es főúttól a falu túlsó végéig terjedő útszakasz felújítása. A szándéka nem ez volt és nem is erre kapott ígéretet. Azon fog dolgozni, hogy ez a kb. 3 km-es útszakasz is felújításra kerüljön.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy a 37-es főúttól a felezővonal felújításra került Hernádnémeti Bőcs felőli végéig. Ekkor már lehetett gondolni, hogy ez az útszakasz nem kerül felújításra.
 
Karajz Ottó György képviselő: Képviselő Úr ezek szerint úgy gondolja, hogy Hernádnémetiben ez volt a munka, hogy felfestették a felezővonalat és kiásták az árkot, szikkasztó árkot készítettek egy pár ház előtt.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: 2011-ben a Rákóczi utcán kikátyúzták a legveszélyesebb részeket, az idén pedig leszedték az útpadkát és ahol szükségesnek látta a közútkezelő, ott megcsinálták a szikkasztó árkot.
 
Répási János képviselő az útpadkával kapcsolatosan elmondja, hogy a Táncsics utcán eső esetén az út közepén megáll a víz. Javasolja, hogy közmunkások segítségével vezessék le a vizet az útról, mert jön a fagy és így tönkremehet az út.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy sajnos máshol is jelentkezik ez a gond. Természetesen van elég közmunkás, akik ezt a munkát eltudják végezni, azonban szakemberek segítségét fogja ehhez kérni. Reméli, hogy ebben az évben ez még meg fog valósulni.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy a Rákóczi utcán sok lakos elkészítette magának a kocsibejárót, hidat épített és ezt a szikkasztó árok kialakításával tönkre tették. Sok kárt okoztak az útfelújítással. Ki fogja a lakosokat kártalanítani? Érdekes, hogy két falu között megcsinálják az utat egészen Kesznyétenig, ahol laknak ott meg nem. Pont azt a részt hagyják ki, ahol a legnagyobb teherforgalom zajlik a Sörgyár miatt.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester véleménye szerint nem ártott volna ezt a fajta felújítást előtte megbeszélni. Ő sem értette mért kellett ahhoz a kapubejáróhoz hozzányúlni, ahol a lakosok bejárnak a telkükre. 1-2 helyen valóban csináltak olyat, aminek a lakosok nem örültek. Erről nem kérdezték meg az önkormányzatot. A Rákóczi utca a közútkezelőhöz tartozik, nem önkormányzati fenntartású.
 
 
3.4
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy 1998-tól, 14. éve polgármester. Fukk Sándor akkori képviselőtársa mondta, hogy sokkal többet fejlődött a település 1998-2006 között, mint azelőtt. Minden intézmény megújult, kibővült, újak jöttek létre (alapszolgáltatási központ, tanmedence, bölcsőde), az utak pormentesek lettek. Az IKSZT keretében sok program valósult meg. A kulturális élet fellendült. Korábban, 1998. előtt mindig az hangzott el, hogy erre nincs pénz. Minden ciklusban fejlődött a település, pártérdek nélkül, az itt lakók érdekét igyekszik képviselni. Más kötelezettsége és feladata is van. Van családja, 3 gyereke van, és ott vannak az idős szülők is, akiknek segíteni kell, mindez elég sok feladatot, terhet ad, mint mindenki másnak. A hivatali munkával kapcsolatosan elég sok teendője van. Ő nem unatkozik. Ebből kifolyólag nem ér rá a faluba járkálni, nem ér rá pletykálni. Vannak azonban olyanok, akik szerették volna, és most is szeretnék lejáratni. Tények vannak, és fizikailag megvalósult dolgok, hogy ő tevékenykedik, dolgozik a község érdekében. Nyilván vannak olyanok, akik nem tudnak azzal büszkélkedni, hogy ők mit csináltak. Ezért akik vele dolgoztak, tették a dolgukat a község érdekében, vagy támogatták a települést, ezeket az embereket megpróbálják lejáratni, bemocskolni. Elhangzott egy olyan kijelentés valakinek a szájából, hogy „Ő a pénzért, a hatalomért mindenre képes”. A 2010-es választási kampány eléggé eldurvult, mindenféle hülyeségekkel tömködték a lakosok fejét az utcán, a temetőben, az ABC-ben. Ennek az lett az eredménye, hogy ellenségesek lettek az emberek. Ilyen nem volt régen. Úgy érzi, mintha az 50-es években lennének. A támogatókat megfenyegetik, atrocitás éri őket, nyomást gyakorolnak rájuk. Más módszerek is előkerültek. A feljelentések egymást követték és követik, emiatt sokat járt a rendőrségen, ügyészségen. A HAK-kal kapcsolatosan két feljelentés volt, az árvizi adományokkal, segélyekkel kapcsolatosan is volt feljelentés, a kommandósok is megjelentek a településen. Mivel ezek nem voltak megalapozottak, ezeket megszüntették. Nem az volt ezzel a cél, hogy megalapozott legyen, hanem az, hogy hírbe hozzák, lejárassák, bemocskolják az embert.
Az egyik kiadványban megjelent egy cikk a cigányság felzárkóztatásával kapcsolatosan, melyet szó szerint felolvas.
Kikéri magának, hogy azt tételezzék fel egyesek, hogy itt bizonyos pénzek jelentős része eltűnik.
Ezzel a pályázattal hosszútávon sok munkahely létesült volna magyarnak, cigánynak megélhetést nyújtott volna. A program gerince arról szólt, hogy energianövényeket termesztettek volna, ezzel a gázfogyasztás csökkenése, kiváltása valósult volna meg az intézményekben. Éves szinten több 10 millió Ft-ot tudott volna az önkormányzat megtakarítani. 50-60 ember jelezte, hogy nincs meg az általános iskolai végzettsége. A program keretében elvégezték volna a 8 általánost, az önkormányzatnak nem került volna pénzébe. Azóta folyamatosan megkeresik ezek az emberek, hogy nincs meg a végzettségük és nem is tudnak elhelyezkedni. Ha meglenne a végzettsége ezeknek az embereknek, akkor az másik oldalról is megtakarítást jelentett volna az önkormányzatnak, hiszen különböző segélyekre, jogosultságokra nem került volna sor. Így milliókat lehetett volna megtakarítani. Az sem mellékes, hogy egy önkormányzati épület megújult volna. Erre alapozottan még további programok (pályázatok) lettek volna, de ezektől is elesett így az önkormányzat. Az emberek helyzete nem fog könnyebbé válni. Véleménye szerint az nem egy jó elgondolás, hogy 4 évig ne csináljanak semmit, utána majd lesz valami lehetőség. 4 évig is meg kell az embereknek valamiből élni. Tévesen tájékoztatják egyesek a lakosokat.
Azt gondolja, hogy az elődjéről nem illik negatívan nyilatkozni, vélekedni, hiszen ő is dolgozott, tette a feladatát. A két ciklusában a szennyvízberuházással foglalkozott, nyílván sokat tevékenykedett vele, rengeteg idejét kötötte le. Sajnos azt is tudja mindenki, hogy a szennyvízberuházásnak mi lett a vége. Többektől hallotta, hogy 1998-ban mikor az alakuló ülésre került sor, akkor arról győzködte az akkori képviselő-testületet, hogy álljanak fel, nehogy létrejöjjön egy új képviselő-testület, megpróbálta őt ellehetetleníteni, ezzel nem neki, hanem a településnek tett keresztbe. Azt is tudja, hogy sokan járnak hozzá tapasztalatszerzés céljából, valamint tanácsot kérni, de nyilván van más tanácsadó is. A szennyvízberuházással kapcsolatos pert nem véletlenül veszítették el az önkormányzatok. Egyesek olyan nyilatkozatokat tettek, melyek az önkormányzatok pozícióját lényegesen rontották. A projektben 10 település indult el közösen, 6 település végig együtt is maradt, 4 település (Onga, Gesztely, Sajólád, Sajópetri) azt a látszatot akarta kelteni, hogy Hernádnémeti, vagyis ő az okozója ennek a vesztes pernek, hogy ő a felelős mindenért. Ezúton is szeretné az együtt maradt településeknek, illetve a vezetőiknek a tisztességüket megköszönni, akik nem indítottak pert Hernádnémeti ellen, nevezetesen Berzék, Hernádkak, Sajóhídvég, Ónod, Köröm. Sajnos mindig az volt a törekvés, hogy a településeket Hernádnémeti ellen fordítsák. 1999-ben lett átadva a községek túlnyomó többsége, onnantól kezdve üzemel a rendszer a településeken. 2000-ben kisebb része lett átadva a rendszernek, 2001. II. félévében adták át Hernádnémetit. Ez is egy érdekes tény. Sajnos mindig voltak olyan képviselők, akik vitték a híreket, tájékoztatták az ellenoldalt is. Ezt tapasztalja most is. A 4 település beperelte az önkormányzatot, hogy a szennyvízberuházásból eredő pert azért veszítették el, mert az Hernádnémeti önkormányzata okozta, és a gesztorsággal nem számolt el. A keresetnek ez volt a két lényeges pontja. Az első fokon eljárt bíróság mindkét keresetet elutasította. Másodfokon az Ítélőtábla úgy látta, hogy a gesztorsággal Hernádnémeti elszámolt, ez jogerőssé vált még az év elején. A károkozás kérdésében az Ítélőtábla az ügyet visszaadta I. fokra. Rengeteg hazugság, valótlanság hangzik el a felperesek részéről. Pl. a 4 önkormányzat nem is akart pert indítani, nem is tudtak a perről, és nem álltak semmilyen kapcsolatban az önkormányzatok jogi képviselőivel.
 
Ezzel kapcsolatosan a Törvényszék ítéletéből olvas fel részleteket.
 
„Az említett peres eljárás során az ottani felperesek vonatkozásában a jogi képviselő képviseleti jogosultságát az eljáró bíróság vizsgálta, nem csak az első fokú eljárás során, hanem a per teljes tartalma alatt. Ennek során megállapításra került, még a Legfelsőbb Bíróság előtt folyamatban volt felülvizsgálati eljárásban is, hogy a felperesek tekintetében szabályszerű képviseleti jogosultság állt fenn.”
„Ezzel szemben peradat, hogy 2002. január 9-én, miután 2001. szeptember 27-én a céggel szándéknyilatkozat aláírására került sor a per megszüntetése kapcsán.”
„2000. június 7-ei tárgyaláson VII. r. felperes törvényes képviselőként jelen volt.”
 
Továbbá állították, hogy a koncesszió kiírásáról nem tudtak, nem is volt joga hozzá és ezzel kárt okozott nekik.
 
„Tény, hogy a cég és a társult önkormányzatok közötti jogviszonyt vállalkozási szerződés, illetőleg finanszírozási keret megállapodás szabályozta, …… ebben arra vállaltak kötelezettséget, hogy a szennyvízcsatorna hálózat elkészültének véghatáridejét megelőzően …. a törvényeknek megfelelően pályázatot írnak ki a szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetésére. Vállalták, hogy azt a pályázatot hirdetik ki győztesnek, és azzal kötik meg a koncessziós szerződést, akitől származó koncessziós díj bevétel elégséges finanszírozó által biztosított tőke, s annak kamatai megtérítésére. Miután az alperes, mint gesztor szerződési kötelezettségét teljesítette, a koncesszió kiírásával kapcsolatosan tevékenységét jogellenesnek minősíteni nem lehet. A koncesszió kapcsán ezen túlmenően pedig azt kell hangsúlyozni, hogy valamennyi felperes a perben akként nyilatkozott, hogy a koncesszió kiírásával összefüggésben a felpereseket kár nem érte, így a kártérítési kötelezettség további elemei is hiányzik az alperes marasztalásához.
2007. október 5-én a céghez mind a 10 önkormányzat polgármestere által aláírt levelet juttattak el, melyben a következő állt:
1.      Az önkormányzatok határozott és egyező álláspontja szerint a cég kötbérfizetési kötelezettsége megalapozott.
2.      Ugyancsak egyöntetű az állásfoglalásuk abban a kérdésben is, hogy a cég külön elszámolás alapjául szolgáló munkát nem végzett, számos megtakarítás jelentkezett érdekkörében, amely alapján nem csak jogilag nem megalapozott, hanem etikátlan is ilyen többletkövetelés igénylése.
3.      Ugyancsak egybehangzó álláspontunk szerint a cégnek részt kellett volna vennie koncessziós pályázati eljárásban, így elkerülhette volna saját magának okozott kárt a kölcsön meg nem térülése lévén.
4.      Végezetül nyomatékosan hangsúlyozzák azt, hogy a cég a teljes vállalási összeget megkapta.”
 
A Törvényszék a megismételt első fokú eljárásban elutasította a 4 felperes önkormányzat kérelmét, nem találta megalapozottnak, és 72.500.000 Ft megfizetésére kötelezte őket. Véleménye szerint normális, igazságos és megalapozott döntés született. Bízik abban, hogy másodfokon is megállja helyét ez az ítélet.
A településekkel, illetve annak vezetőivel továbbra is meg van a kapcsolata bizonyos személyeknek. Mennek ki az információk. Még a jogi képviselővel is fel lett véve a kapcsolat. Ahhoz, hogy őt megbuktassák, semmi sem drága, még az sem, hogy ennek következtében a község tönkre menjen. Véleménye szerint ez egy kicsit meredek. Ez olyan, mint a hazaárulás. A büntetőtörvénykönyvek legsúlyosabban az államellenes cselekményeket büntetik. A képviselők az alakuló ülésen esküt tesznek. Szó szerint felolvassa az eskü szövegét. Véleménye szerint ezen érdemes elgondolkodni. Úgy gondolja sok ember már el is gondolkodott ezen. Egyre több lakos jön rá, hogy mi a valóság, mi zajlik a testületben, a községben. Arra is rájöttek az emberek, hogy nem szabad minden embernek hatalmat adni a kezébe, mert van, aki azzal nem él, hanem visszaél.
 
Karajz Ottó György képviselő örül, hogy meghallgathatták a kortesbeszédet, de két év múlva lesz az önkormányzati választás, akkor kellett volna ezt előadni. A 150 milliós „Cserhaj” projektet ismét előhozta Polgármester Úr. Nem tartja szerencsésnek a pályázatot felemlegetni. Tudomásul kell venni, hogy két éve a hernádnémeti lakosok ezt a 7 személyt választotta meg, hogy Hernádnémeti ügyes bajos dolgaiban döntsön. Nem tartja szerencsésnek, hogy Polgármester Úr állandóan felveti ezt a kérdést. A demokrácia szabályai alapján fejet kell hajtani a többség akarata előtt.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Tudomásul vette a választás eredményét, tudomásul vette azt is, hogy milyen döntés született, de nem szereti, ha félre tájékoztatják az embereket. Ezért mondta el, hogy miről szólt a projekt, mitől estek el az emberek, illetve ez a település. Nem baj az, ha a képviselőknek is van véleménye, neki is van véleménye. Nem baj az, ha kerek a történet, ha minden fél véleménye, álláspontja elhangzik.
 
Farkas Zoltán képviselő úgy látja, hogy Polgármester Úr nagyon szereti ezt a témát. A cikket nem ő írta. Az országban itt nem sikerült megvalósítani a csillagközpontot. Véleménye szerint nem hiányzott ez a projekt a falunak. A cikk valótlant nem állít. Polgármester Úr, az akkori intézményvezető és 2 képviselő lobbizott a pályázat beadása mellett. A Bors Vezér című újságban jelent meg a cikk és Jakab Péter írta. Javasolja, ha problémája van Polgármester Úrnak a cikkel kapcsolatosan, akkor hívja fel telefonon annak íróját. Az ő szavait ezzel a pályázattal kapcsolatosan kellőképpen kifordították, erősen ráuszították a kisebbséget. A hazaárulással kapcsolatosan elmondja, hogy ő esküt tett Budapesten a Szent Koronánál is. Ezt az esküjét a mai napig nem szegte meg. Nem fogja megengedni, hogy Hernádnémetiben ilyen központot hozzanak létre, mert ennek nincs értelme. Munkahelyet kell teremteni, de ez nem munkahelyteremtés lett volna.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Munkahelyek lettek volna, nemcsak cigányok, hanem magyarok is dolgoztak volna. A projekt célja, hogy kiváltsák a gázt, és így jóval kevesebb lett volna a kiadása az önkormányzatnak. Képviselő Úr nem tudja, hogy a községben kinek, mi a véleménye. Magyarokról is szó volt a programban. Nagyon sok munkanélküli van a településen. Az árulás szót azzal kapcsolatosan használta, hogy mennek ki olyan információk a településről - a perrel kapcsolatosan - ami nem jó dolog, mert kárt okoznak.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy Karajz Ottó képviselőtársával nem azért mentek el a bírósági tárgyalásra, hogy valamiféle információt adjanak ki, hanem azért, nehogy valami gondja legyen ebből a falunak. Polgármester Úr ne őbenne keresse az ellenséget, mert ez már olyan mintha valamilyen képzelgése lenne. Úgy gondolja nem tett olyat, ami ennek a falunak kárt okozott volna. Úgy hallotta, hogy Felsőzsolcán létre akarják hozni ezt a programot, majd kérdezzék meg a lakosokat, hogy sikeres-e.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Nem tudja Zsolcán, mit terveztek, mit valósítanak meg, de nem is érdekli. Az, hogy ott voltak a bírósági tárgyaláson, az egy dolog, joguk volt hozzá. Nem erre gondolt, hanem konkrétan az információcserére. Nem emlékszik arra, hogy Képviselő Úr nevét említette volna. Ha érintve érzi magát, az más kérdés.
 
Karajz Ottó György képviselő: 2014. októberében lesznek az önkormányzati választások, akkor majd eldöntik a lakosok, hogy kiket akarnak e köré az asztal köré ültetni. Bírja már ki Polgármester Úr ezt a két évet ezekkel a képviselőkkel. Véleménye szerint kortesbeszédet ciklus közepén ne tartson. Polgármester Úr mondja, hogy kettéosztják a falu, pont most teszi ezt ezzel a beszédével.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Milyen érdekes taktika.
 
Lipták Zoltán képviselő: Érdekes azt mondani egy képviselőnek, hogy bírja már ki Polgármester Úr ezt a két évet. Úgy gondolja, hogy Polgármester Úr eddig is bírta és ezután is fogja bírni a faluért. Kéri a képviselő-testület tagjait, hogy a települést szolgálják és mellőzzék a személyeskedést.
 
Farkas Zoltán képviselő: Már lassan elszólja magát egy kicsit durvábban. Az újságcikk felolvasást, ha nem neki címezte, akkor itt legyen hóember.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Nem így kerek a történet, hanem úgy, hogy miről szólt volna a pályázat, mi valósult volna meg, ahogy ő elmondta. Elhiszi, hogy Képviselő Úr azt szeretné, ha mindenki az ő álláspontját képviselné. Lakossági fórumon is ez hangzott el. Az az érdekes, hogy, amikor a nyilvános része lezajlott - lehet, hogy itt is, ha a közvetítés megszűnik - akkor tudnak normálisan beszélni. Ott is, amikor lezajlott a fórum utána mondott néhány mondatot Képviselő Úr, melynek az volt a lényege, hogy nem biztos, hogy teljesen ez a véleménye, de ezt kell képviselnie.
Egy másik kiadványban jelent meg Vona Gábor pártelnök nyilatkozata, melyben azt mondja „A törvények mindenkire egyaránt vonatkozzanak.” Ezzel semmi gond nincs, ezzel mindenki egyetért. „Testvérként szereti azt a cigány embert, aki dolgozik.” Erről szólt volna a pályázat. A törvények mindenkire egyformán vonatkoznak.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy Vona Gábor beszéde az interneten végighallgatható. Idéz belőle: „A cigányságot is szelektálni kell, vannak jó emberek és vannak rossz emberek, vannak építők és vannak rombolók. Aki a családját normálisan neveli, aki dolgozik és tesz az ország előrelendüléséért, azt a testvérének tekinti.” Ami Németiben történik, ha ő nem úgy szavaz, másképp látja a dolgokat nem úgy ahogy szerették volna, nem véletlenül hívta el képviselő urat a településre. Ez egy nyílt fórum volt, bárki elmehetett volna. Másnap már azzal jöttek, hogy ő azon van, hogy a fenti cigánysort áttelepítsék Belegrádba. Polgármester Úr mindig azt mondja, hogy párt független, meg a faluért dolgozik, de úgy veszi észre, hogy szereti csipkedni a Jobbikot.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Azt szereti, ha a tények úgy hangzanak el, ahogy a valóságban vannak.
 
Karajz Ottó György képviselő úgy véli, hogy Polgármester Úr a 2014-es választáson a Jobbikot fogja képviselni.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Nagyon értékes hozzászólás volt. Elmondja, hogy nem volt soha egyik párt tagja sem, és nem is óhajt semmilyen párt tagja lenni, ő a község érdekéért dolgozik és az itt élő emberekért. Nem valamilyen párt ellen szólt, csak szereti, ha a dolgok kereken hangzanak el.  
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte a tévénézők figyelmét, arra való hivatkozással, hogy a most meghozandó döntések személyi kérdéseket érintenek, ezért az Ötv. 12. §. (4) bek. a) pontjára való hivatkozással zárt ülést rendelt el 18:50 órakor.
A képviselő-testület tagjai, és a jegyző folytatta tovább a tanácskozást. Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.
 
 
 
 
Kmf.
 
 
 
 
Dr. Orosz Zsolt                                                                                            Boros Lajosné dr.
 Polgármester                                                                                                        jegyző
 
 
 
 
 
 
Nagy László                                                                                                Répási János
   Hitelesítő                                                                                                      hitelesítő
 

 

X

JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumok