Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2010. július 20.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

Száma: 1-11/2010.


J e g y z ő k ö n y v


Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. július 20-án megtartott soros üléséről.

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Balla Ferenc, Farkas Győző, Fésűs Nándor, Fukk Sándor József, Gilányiné Nagy Orsolya, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László, Répási János, Répási Lajos és Szűcs Róbert önkormányzati képviselők.

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

Boros Lajosné dr. jegyző
Urszin László temető üzemeltető
Dr. Csorba Szilvia fogorvos
Jakkel István Jakkel és Társa Kft. ügyvezetője
Madzinné Nagy Anikó főigazgató
Kerekes Jánosné óvodavezető
Fésűsné Brosch Andrea HAK vezetője


Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ezt követően tett javaslatot a testületi ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolta Balla Ferenc és Nagy László képviselőket.


N a p i r e n d :

1. Tájékoztató a vállalkozási formában végzett önkormányzati feladatok ellátásáról (konyha, takarítás, fogorvosi ellátás, gyermekorvosi ellátás, temető üzemeltetés)
Előterjesztő: polgármester
2. Helyi Választási Bizottság megválasztása
Előterjesztő: jegyző
3. Tájékoztató a Közoktatási Társulás 2009/2010. tanév tapasztalatairól
Előterjesztő: polgármester
4. Egyéb indítványok, javaslatok


Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag, kézfelemeléssel, határozathozatal nélkül, jóváhagyólag tudomásul vette a napirendre és a hitelesítők személyére tett javaslatot.

1. Tájékoztató a vállalkozási formában végzett önkormányzati feladatok ellátásáról

1.1 Temetőüzemeltetés (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Urszin László javasolja az önkormányzat felé, hogy fontolják meg a ravatalozó használati díj emelését. Jelenleg 5.000 Ft körül van a használati díj. Ez fedezi az üzemeltetéssel járó valamennyi költséget. A ravatalozó használat kapcsán fokozottabban kell együttműködniük, mivel a ravatalozó az önkormányzat tulajdona, az üzemeltető felelős a működtetésért, de oda a halottszállítás kapcsán a temetkezési szolgáltató is bemehet. Szeretné, ha ennek a közös használatnak a szabályai részletesen lefektetésre kerülnének az esetleges későbbi viták elkerülése érdekében.

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy az üzemeltetésében álló más településeken található temetőknél ez hogyan működik, illetve a szerződéskötéskor nem merült föl a szabályozás szükségessége?

Urszin László elmondja, hogy a többi településen más a helyzet, mivel ott nem csak üzemeltetési feladatokat, hanem temetkezési szolgáltatást is végez, így mivel egy kézben vannak a feladatok, nem okoz problémát.

Répási János képviselő véleménye szerint az érintett feleknek le kellene ülnie és egymás között egyeztetni a felmerülő vitás kérdéseket.

Dr. Orosz Zsolt polgármester a maga részéről támogatja a vállalkozó felvetését, küldje meg javaslatait az önkormányzat felé.

Balla Ferenc képviselő megjegyzi, hogy a temető jobb oldali vége tele van háztartási szeméttel.

Urszin László elmondja, hogy a temetőüzemeltetői feladatok elvállalását követően nagyobb beruházást hajtott végre annak érdekében, hogy a régi szemétlerakókat megszüntesse, új szemétgyűjtőket helyezzen ki, mivel a temetői szemét veszélyes hulladéknak minősül, ezért ő azt csak az érvényes szerződések alapján szállíttathatja el, sajnos ő is észlelte, hogy a helyzet kezdeti javulását követően a lakosok ismételten visszatértek ehhez a régi rossz gyakorlathoz, miszerint fölviszik a háztartási hulladékukat a temetőbe. Könnyebb lenne ennek megakadályozása, ha a temetők körbe lennének kerítve. Mint a beszámolójában is írta ez az egyik legsürgetőbb feladat, megoldani a temetők körbekerítését, de ő ezt a temető tulajdonosai nélkül nem tudja önerőből megvalósítani.

Balla Ferenc képviselő elmondja, hogy keresték már meg lakosok amiatt, hogy a fű csak azon a részen kerül lenyírásra, ahol éppen temetés történik.

Urszin László válaszában elmondja, valóban volt ilyen időszak, hogy „rájuk nőtt” a fű, mivel a gyakori esőzések, illetve az árvizi helyzet, amikor nem tudott átjönni a településre, megakadályozta őket a megfelelő időben történő munkavégzésben. Az elmaradásokat folyamatosan pótolják. Felveti a képviselő-testület felé, hogy közösen meg kellene oldaniuk az illemhely megfelelő kialakítását.

Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja semmilyen akadálya nincs annak, hogy az önkormányzat elvégezze az illemhely megfelelő átalakítását, csak vandálbiztos megoldást kellene találni.

Karajz Ottó György képviselő kérdezi a tájékoztató alapján, hogy a ravatalozó tetejének átvizsgálása szükséges-e a beázás miatt?

Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy a ravatalozó teteje nem ázik be, hanem az aláfóliázás elmaradása miatt hófúvás esetén a szél befújja a havat a tető alá, és akkor okoz gondot, mikor ott olvad el.

Nagy László képviselő kérdezi, hogyan alakul a településen a sírkőkészítés?

Urszin László elmondja, hogy a temetőben síremlékállításnál a kollégákkal nincs probléma, ők ismerik a megyében kialakult gyakorlatot, előírásokat. Probléma abban az esetben adódik, ha elfelejtik az üzemeltetőt fölhívni, vagy nem megfelelően kerül sor a sírhely kijelölésére.

Dr. Orosz Zsolt polgármester összegzésképpen elmondja, hogy szükség lenne a temető körbekerítésére, mivel ez több kilométer hosszú kerítés kiépítését jelentené, nem tartja valószínűnek, hogy bármelyik temetőtulajdonos önerőből meg tudná valósítani. Véleménye szerint meg kellene nézni, hogy pályázati forrásból lehet-e fedezetet találni a beruházásra. Megoldást jelenthet a kerítés több szakaszban való kiépítése. Addig is van a temetőknek több olyan része, ahol lehetne ízléses kaput felállítani, mely megakadályozná a gépjárművekkel való behajtást, illetve a szeméthordást.

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót
határozathozatal nélkül tudomásul vette.

16.40 órakor Répási Lajos képviselő megérkezik és
Urszin László vállalkozó elhagyja az üléstermet.

1.2 Jakkel és Társa Kft. tájékoztatója (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Répási János képviselő kérdezi, hogy a vállalkozó hová tervezi a hűtőkamra építését?

Jakkel István ügyvezető elmondja, hogy a konyha épületében nincs erre megfelelő hely, ezért a hátsó terasz beépítését gondolja megfelelően erre a célra. A konyha épületében a burkolatokat fel kellene újítani, mivel jelentkezett süllyedés is, illetve csúszásveszély miatt a régi burkolat nem biztonságos. Elmondja, hogy sajnos a mai üstök vékonyabb anyagból készülnek, mint a régiek, ezért már hegesztve is voltak. Az idei évben az igények miatt nem tud hosszabb időre folyamatosan leállni, ezért a szükségessé váló munkálatokat csak szakaszosan lehet elvégezni. A belső ajtók átvizsgálása is szükséges a felázás és a páralecsapódás miatt alumínium borítást tartana kívánatosnak.

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót
határozathozatal nélkül tudomásul vette.

1.3 Szi-Dent Bt. tájékoztatója (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Dr. Csorba Szilvia fogorvos röviden ismerteti tájékoztatója tartalmát, ezt követően azzal kívánja kiegészíteni, hogy a tájékoztató megírását követően a hőlégsterilizátor elromlott, a készüléket egyre gyakrabban kell javíttatni, illetve várhatóan 1-2 éven belül az uniós előírásoknak való megfelelés érdekében a fogászati ellátásban már nem lesz használható a hőlégsterilizátor, hanem autokláv berendezést kell alkalmazni. Az eseményt követően felvette a kapcsolatot a szervizelő céggel, aki ajánlott az előírásoknak megfelelő, használt, de jó állapotú és minőségű berendezést az új készülékhez képest töredék áron. Egy hőlégsterilizátor beszerzése újonnan 350-400.000 Ft lenne, az autokláv újonnan kb. 1,5 millió Ft, ami mellé be kell szerezni a fóliázót is. Az ajánlott készülék hagyatékból származik, műszakilag felülvizsgált fóliázó is van vele, ennek a beszerzési ára 500.000 Ft. Kéri a képviselő-testületet fontolják meg a beszerzés szükségességét.

17.00 órakor Lipták Zoltán képviselő megérkezik.

A tájékoztatójához kiegészítésképpen elmondja, hogy fogorvosi ellátás finanszírozása nem túl jó, továbbá a betegek ütemezésénél sok problémát jelent a volumenkorlát betartása. Kéri a képviselő-testületet, hogy lehetőségeikhez mérten a következő fűtési szezonra szerezzenek be egy korszerűbb termosztátot, mellyel hatékonyabban lehet szabályozni az egyes helyiségek fűtését, illetve a betegek érdekeinek szem előtt tartása miatt szeretné kérni, hogy a rendelőt lássák el hangszigetelt ajtókkal.

Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy sajnos ettől az épületben komolyabb problémák is vannak. Amennyiben a benyújtott pályázat nem lesz sikeres a kisebb kiadást jelentő beruházásokat önerőből is el fogják tudni végezni.

Dr. Orosz Zsolt polgármester 17.05-től 17.20-ig szünetet rendelt el.

1.4 TOYOGA Kft. tájékoztatója

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, van-e gond a hétvégi ügyelet megszervezésével pl. a tornaterem használat esetében? Előfordult-e, esetleges károkozásnak nem volt gazdája?

Répási János ügyvezető válaszában elmondja, hogy a hétvégi ügyeletekkel nincs gond, nézeteltérés legfeljebb abból adódik, ha a használó nem a megbeszélt időpontban érkezik, és a késése idejével tovább kíván maradni. A felelősök minden esetben megkerülnek.

Répási Lajos képviselő felveti, hogy technikailag kivitelezhető-e, hogy mozgásérzékelős villanykapcsolók kerüljenek beépítésre a mosdókba, mivel gyakran előfordul, hogy égve marad a világítás.

Nagy László képviselő válaszában kifejti, hogy ez megoldható.

Szűcs Róbert képviselő javasolja keressenek pályázati lehetőséget az iskola tornaterme linóleumborításának cseréjére.

Fésűs Nándor képviselő úgy emlékszik, hogy volt annak egy javítókészlete, amellyel ki lehetett javítani a felválásokat.

Szűcs Róbert képviselő már nem tartja kielégítőnek ezeket a javításokat, a teljes borítás cseréje lenne indokolt. Most kellene megcsinálni, mikor a gyerekek nem használják és az időjárás is kedvez a kiszáradásnak.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót
határozathozatal nélkül tudomásul vette.


1.5 Gyermekorvos tájékoztatója (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja képviselőtársait dr. Bodrogi Lajos gyermekorvos családi okok miatt nem tud részt venni a testületi ülésen, de a megküldött írásos anyag alapján megvitathatják a tájékoztatót.

Répási Lajos képviselő kérdezi, hogy a gyermekorvosi rendelőben az alátámasztás bírja-e még?

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, egyelőre a megtámasztással használható a rendelő.

Lipták Zoltán képviselő kérdése, hogy a bölcsődéseknek jó-e az ellátása?

Fésűsné Brosch Andrea elmondja, hogy a megállapodásban foglaltak szerint meghatározott óraszámban rendszeresen megtartja Doktor Úr a gyermekek általános vizsgálatát. Eddig járvány, egyéb átlagostól eltérő eset nem történt.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót
határozathozatal nélkül tudomásul vette.

 

2. Helyi Választási Bizottság megválasztása

Boros Lajosné dr. jegyző a napirend előtt elmondja, hogy településünkön kisebbségi önkormányzati választásokra ismételten sem fog sor kerülni. A kisebbségi választói névjegyzékbe az előírt létszámnál lényegesen kevesebben kérték a felvételüket. Ezt követően röviden ismerteti a polgármesterek és helyi önkormányzati képviselők választásáról szóló új szabályokat.

A Helyi Választási Bizottság tagjainak személyére az alábbiak szerint tesz indítványt.

HVB tagjai:  Földesi Gyula
   Kertész István
   Vadas József
 póttagjai: Bukszár Gyula
   Vékey Zsuzsanna

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

Hernádnémeti Önkormányzat
83/2010.(VII. 20.) HATÁROZATA
Tárgy: HVB tagjainak megválasztása

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztotta
   Földesi Gyula
   Kertész István
   Vadas József:
 póttagjának: Bukszár Gyula
   Vékey Zsuzsanna
hernádnémeti lakosokat.

Felkéri a polgármestert és a jegyzőt a választott tagok eskütételének előkészítésére és lebonyolítására.

Felelős:  Polgármester, Jegyző
Határidő: azonnali


3. Tájékoztató a Közoktatási Társulás 2009/2010. tanév tapasztalatairól (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Fésűs Nándor képviselő kérdése, nagyon szép részletes tájékoztató anyagot olvasott, egy dolgot hiányol, hogy az óvodásoknak miért nincs úszásoktatás, mikor a feltételek adottak?

Kerekes Jánosné óvodavezető elmondja, hogy az őszi és tavaszi időszakban a középső- és nagycsoportos gyermekek részére évek óta megszervezésre kerülnek a vízhez szoktató foglalkozások. Ez már évek óta így van csak a beszámolóban nem tértek már ki erre. Kérdésre válaszolva elmondja, hogy a logopédus személye azért változik tanévről tanévre, mert a pedagógiai szolgálat személyi állományától, illetve az igényektől függ a szakemberek beosztása.

Dr. Orosz Zsolt polgármester a társulással kapcsolatban összegzi, hogy jól működik, szakmai kapcsolatok egyre elmélyültebbek, ezt is mutatja, hogy a társulásban részt vevő települések egyike sem gondolkodott a társulásból történő kilépésről.

Répási Lajos képviselő megköszöni az intézményvezetőknek, hogy sok munkával, folyamatosan tudják az intézmények fejlődését biztosítani.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatót
határozathozatal nélkül tudomásul vette.


4. Egyéb indítványok, javaslatok

4.1 Ár- és belvíz károsultak elemi lakhatási feltételeinek biztosítása

Dr. Orosz Zsolt polgármester ismerteti, hogy a Korm. határozatban és az önkormányzati rendeletben foglalt feltételeknek megfelelően 2 db támogatási kérelem érkezett az önkormányzathoz a megadott határidőben. Mindkét kérelem megfelel az előírásoknak. A két károsult ingatlantulajdonos elemi lakhatási feltételeit lakásvásárlás útján kívánja kielégíteni. A kérelmezők Korm. határozatban foglalt elveknek és jogalkotói szándéknak megfelelő eladásra kínált ingatlant találtak, mely az önkormányzati rendeletben meghatározott támogatási összegből megvásárolhatók. Fentiek alapján javasolja Barna Jánosné és Kótai Ibolya károsultak részére a támogatás megítélését.

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

Hernádnémeti Önkormányzat
84/2010. (VII. 20.) HATÁROZATA
Tárgy: Ár- és belvíz károsultak elemi lakhatási feltételeinek biztosítása

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 1148/2010. (VII. 8.) Korm. határozat és a 9/2010. (VII. 9.) ör. szabályainak megfelelően
- Barna Jánosné Hernádnémeti, Jókai M. u. 60. sz. alatti lakos, károsult ingatlantulajdonos kérelmének helyt ad és a helyreállíthatatlanul megrongálódott lakóingatlana miatt lakásvásárlás útján elemi lakhatási feltételeinek biztosítása céljára 3.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti.
- Kótai Ibolya Hernádnémeti, Dankó P. u. 5/A. sz. alatti lakos, károsult ingatlantulajdonos kérelmének helyt ad és a helyreállíthatatlanul megrongálódott lakóingatlana miatt lakásvásárlás útján elemi lakhatási feltételeinek biztosítása céljára 3.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti.

A támogatás a támogatási megállapodásban és szerződésben foglaltak szerint az eladó részére kerül megfizetésre.

Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződések megkötésére, a támogatás megigénylésére és a pénzügyi elszámolás lebonyolítására.

Felelős: Polgármester
Határidő: 2010. október 31.


4.2 TÁMOP 5.2.5/A-10/2 Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációs programja jelű és „Jövőd a tét! – Újra együtt” című pályázaton történő részvétel

Fésűsné Brosch Andrea intézményvezető ismerteti, hogy a 2008-ban elnyert szintén TÁMOP-os pályázat megvalósítási folyamata év végén lezárul. Most nyílt meg újabb pályázati lehetőség, melyen történő sikeres részvétel esetén lehetne folytatni a megkezdett munkát. Az újabb pályázati kiírás keretében 20-25 millió Ft-os összegre kívánnak pályázatot benyújtani. A támogatás 100 %-os intenzitású. A megvalósításhoz 35 %-os előleget lehet lehívni. A programok 0-18 éves korosztálynak szólnak.  Fontosnak tartja a pszichológusok folyamatos munkáját, a tapasztalat azt bizonyítja, hogy kialakult a családokban is erre az igény, nagy az érdeklődés a családi napok, a nyári tábor megszervezésére is. A nyári napközis tábor megszervezése már 8 éves hagyomány.

Szűcs Róbert képviselő elmondja jó dolognak tartja pályázat keretében megvalósuló programokat, az ezeken való részvétel alatt a gyermekek jó helyen vannak, értékes tudásra, képességekre tehetnek szert.

Lipták Zoltán képviselő gratulál a nyári napközis tábor megszervezéséhez, a programok minden igényt kielégítenek, olcsón igénybe vehetők, s a gyermek sok szép élménnyel gazdagodnak.

Nagy László képviselő támogatja a pályázaton történő részvételt, egyben javasolja, hogy markánsan megfogalmazva, szélesebb körben kellene tájékoztatni a lakosokat a programok hasznosságáról.

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

Hernádnémeti Önkormányzat
85/2010. (VII. 20.) HATÁROZATA
Tárgy: TÁMOP 5.2.5/A-10/2 Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációs programja jelű és „Jövőd a tét! – Újra együtt” című pályázaton történő részvétel

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TÁMOP 5.2.5/A-10/2 Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációs programja jelű és „Jövőd a tét! – Újra együtt” című pályázaton a pályázati kiírásban megfogalmazott feltételekkel részt kíván venni.

Felelős:  Polgármester, Intézményvezető
Határidő: folyamatos


4.3 Orvosi ügyelet székhelyének módosítása

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja már korábban tájékoztatta képviselőtársait, hogy felmerült annak lehetősége az orvosi ügyeletben résztvevő települések körében, hogy az eddig Körömben lévő orvosi ügyeleti székhely átkerüljön Bőcs község területére. Az ügyeletben résztvevő települések előzetesen ezzel a szándékkal egyetértettek.

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

Hernádnémeti Önkormányzat
86/2010. (VII. 20.) HATÁROZATA
Tárgy: Köröm Központi Orvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás társulási szerződésmódosításának jóváhagyása

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Köröm Központi Orvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról szóló előterjesztést és következő határozatot hozza:

1. A Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Köröm Központi Orvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az alábbiak szerint:

A Társulási megállapodás 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1.) Önkormányzati képviselő-testületek a helyi önkormányzatokról szóló, mód. 1990. évi LXV. tv. 41. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV.tv. 8. §-ának rendelkezései szerint Bőcs, Ifjúság u. 6. székhelyen működő háziorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyelet közös fenntartására állapodnak meg határozatlan időtartamra, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 4.§ (1) b) pontjában meghatározottak teljesülésétől kezdődő hatállyal.”

2. A Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Körömi Központi Orvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás, mint megbízó és a dr. Lengyel és Társai Kft., mint megbízott között a központi orvosi ügyeleti feladatok ellátására létrejött megbízási szerződés 4. pontjának módosítását az alábbiak szerint:

„ 4.) A Megbízott a Bőcs, Ifjúság u. 6. szám alatti ügyeleti épületegység használatba adása tárgyában Bőcs Községi Önkormányzattal külön szerződést köt.”

3. A Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Köröm Központi Orvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosított szöveggel való aláírására.

4. A Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a határozat végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére.


Felelős:  Polgármester
Határidő:  azonnal


Dr. Orosz Zsolt polgármester 18.20 órakor szünetet rendelt el.
A Képviselő-testület 18.40 órától folytatja munkáját.

4.4 Szennyvíz

Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Borsodvíz Zrt-nél történt tárgyalásról. A Borsodvíz a szennyvízrendszer felújítására pályázatot szeretne beadni a 10 önkormányzat részvételével. A gesztor önkormányzat Hernádkak település lenne. A beruházás megvalósulását a 9 község támogatja. Az ÁFA törvény alapján 10 évig ez év december 31-ig kell, hogy a gesztor önkormányzat vagyon-nyilvántartásában szerepeljen a hálózat. A 10 településnek együtt kell megvalósítani a beruházást. A könyvvizsgáló véleménye szerint a gesztornak emiatt Hernádnémetinek kellene lenni. Uniós jogszabály alapján az amortizációt be kell építeni az árba, ez azzal jár, hogy árban többet kell fizetni. Arra a tárgyaláson sem kapott választ, hogy egy 600 millió Ft-os pályázat a szolgáltatás díját hogyan érinti. A 10 településen magas így is a szolgáltatás díja. A települések önállóan is pályázhatnának, de akkor a 10%-os önerőt be kellene fizetniük, amely olyan magas a 600 milliós pályázat esetében, hogy azt az önkormányzatok egyedül nem tudják teljesíteni. Nem érti, miért nem kapott választ a szolgáltatótól a díjemelés mértékéről, hiszen azt a pályázati anyagban ki kellett dolgozniuk a benyújtáshoz.

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy meddig kell a pályázatot benyújtani, megvalósulása esetén milyen haszonnal járna? Műszaki megvalósítási terv készült?

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a pályázat benyújtási határideje október, de az indulásról hamarabb kell dönteni, mielőtt véglegesen összeállítják a pályázati anyagot. A felújítás megvalósulása esetén nem járna szaghatással a szennyvízhálózat üzemeltetése, a telep felújítása, bővítése a korszerűbb környezetvédelmi előírásoknak tenne eleget, illetve szükséges a kapacitásbővítés is. Műszaki megvalósítási tervet a polgármestereknek nem mutattak, csak szóbeli tájékoztató hangzott el. A Borsodvíz ígéretet tett az önerő biztosítására, de annak módjáról sem esett szó.

Lipták Zoltán képviselő javasolja, hogy amíg műszaki felülvizsgálatot nem látnak, addig ne döntsenek, különösen újabb település addig ne kapcsolódjon a rendszerre.

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a meglévő szennyvízrendszert csak Harangod településsel szeretnék bővíteni.

Répási Lajos képviselő véleménye szerint az pályázzon, aki beszedi a szennyvízdíjat.

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy nem pályázhat csak önkormányzat. A beruházás 600 millió Ft-ba kerül és ennek az önerejét biztosítaná a Borsodvíz. A 600 millió Ft felét a telep előírásoknak történő megfelelésére fordítanák, a másik feléből pedig Harangod községet kapcsolnák a rendszerre, illetve a felújításra fordítanák.
Javasolja, hogy a következő testületi ülésen térjenek vissza a pályázatra és akkor hozzák meg a döntésüket. Addig konkrét felvilágosítást kér az üzemeltetőtől a műszaki tartalomról, illetve a díjkalkulációról.

Karajz Ottó György képviselő véleménye szerint, ha korszerűbb a telep, akkor a szolgáltatás is kevesebbe kerül.

Nagy László képviselő furcsa dolognak tartja, amiért egy 9 éves rendszert már fel kell újítani, javasolja képviselőtársainak, hogy döntésüket nagyon körültekintően hozzák meg, nehogy megvezessék az önkormányzatot.

4.5 Vízelvezető árok készítése

Dr. Orosz Zsolt polgármester a vízelvezető árkok készítésével kapcsolatosan elmondja, hogy az árkok kitisztítását már elkezdték a Hernád felé. A munkálatokba lánctalpast is be kellett vonni. A Petőfi S. és Rákóczi F. utca közötti szakaszon csak az Oláh Sanyi bácsi-féle teleknél van bejelölve a térképen az árok, a többi telken nincs. A tulajdonosok javasolták, hogy sajátítsa ki az önkormányzat az árok területét. Javasolja, hogy a következő testületi ülésen döntsenek erről. A Dózsa Gy. és a Rákóczi F. utca közötti szakaszon a Posta utcától már be van jelölve az árok. A lakosok együttműködése hiányában a belvízmentesítés egyetlen eszköze a szivattyúzás marad.

4.6 Falunap

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a falunapi rendezvény egy napos lesz 9.00 órától 15.00 óráig fog tartani. Az előző évektől eltérően szerényebb programokkal várják a lakosságot.
Ezt követően meghívja képviselőtársait a Falunapra.

4.7 Ingatlan adásvételi ajánlat

Boros Lajosné dr. jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az önkormányzathoz szóbeli megkeresés alapján 4 db ingatlan adásvételi ajánlat érkezett.
- Pramperger Ferencné Jókai M. u. 18. sz. alatti ingatlanát kínálta fel az önkormányzatnak megvételre. 15 millió Ft-os irányárat határozott meg az ingatlanért.
- Bancsók Péter Jókai M. u. 14. sz. alatti lakos 5 millió Ft-ért szeretné az ingatlanát eladni.
- Katona Zoltán a Béke u. 4. sz. alatti ingatlan eladási árát 7 millió Ft-ban határozta meg.
- Béke u. 6. sz. alatt egy ikerlakás van. Az egyik tulajdonos Molnár Jenő, aki 3,5 millió Ft-ot, a másik tulajdonos Horváth János budapesti lakos 2-2,5 millió Ft-ot szeretne az ingatlanáért.
- Az Alapszolgáltatási Központ információja alapján Fehér Lajos a Bajcsy Zs. u. 11 sz. alatti ingatlanát 7 millió Ft-ért szeretné eladni.

Dr. Orosz Zsolt polgármester emlékezteti képviselőtársait, hogy a rendeletükben lakásvásárlásnál 3 millió Ft-os összeghatárt állapítottak meg. Véleménye szerint a felkínált ingatlanok közül a Béke utcai társasház jöhet szóba, azt valószínű, hogy a tulajdonosoktól 5-6 millió Ft-ért meg lehetne vásárolni.

A képviselő-testület határozathozatal nélkül úgy döntött,
hogy az ajánlatokról a soron következő ülésén dönt.

Dr. Orosz Zsolt polgármester arra való hivatkozással, hogy a most meghozandó döntések személyi kérdéseket érintenek, ezért az Ötv. 12. §. (4) bek. a) pontjára való hivatkozással zárt ülést rendelt el 19.10 órakor. A képviselő-testület tagjai, és a jegyző folytatta tovább a tanácskozást. Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.


Kmf.

 

Dr. Orosz Zsolt       Boros Lajosné dr.
 polgármester        jegyző

 

Balla Ferenc         Nagy László
  hitelesítő          hitelesítő


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde