Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2009. augusztus 6.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

Száma: 1-8/2009.

Jegyzőkönyv

Készült:
Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. augusztus 06-án megtartott soron kívüli üléséről.

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Győző, Fukk Sándor József, Gilányiné Nagy Orsolya, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Répási János, Szűcs Róbert önkormányzati képviselők.

Igazoltan távol van: Balla Ferenc, Fésűs Nándor, Nagy László, Répási Lajos képviselők

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

Boros Lajosné dr. jegyző
Kerekes Jánosné óvodavezető


dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ezt követően tett javaslatot a testületi ülés napirendjére, egyben a jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolta Szűcs Róbert és Gilányiné Nagy Orsolya képviselőket.

Napirend:

1. Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napköziotthonos Óvoda Óvodai Intézményegység vezetőjének megválasztása
Előterjesztő: polgármester

2. Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: polgármester

3. Egyéb indítványok, javaslatok

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag, kézfelemeléssel, határozathozatal nélkül, jóváhagyólag tudomásul vette a napirendre és a hitelesítők személyére tett javaslatot.

1. Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napköziotthonos Óvoda Óvodai Intézményegység vezetőjének megválasztása

dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda intézményegység vezetői álláshelyére egy pályázat érkezett. Elmondja továbbá, hogy a tag-intézményvezető személyét a főigazgató nevezi ki, az önkormányzat – az intézmény fekvése szerinti – javaslatának figyelembe vételével. Kerekes Jánosné volt az egyedüli pályázó, akinek a személyét és munkáját is ismeri minden képviselőtársa, hiszen most is ő látja el mindenki megelégedésére az óvodavezetői feladatokat.

Kerekes Jánosné pályázó kéri nyílt ülésen történő meghallgatását.

Lipták Zoltán képviselő sok szépet és jót kíván az elkövetkezendőkben Kerekes Jánosnénak. Javasolja óvodavezetővé történő kinevezését. Véleménye szerint az előtte álló feladatokat ezután is meg fogja tudni oldani. Kéri, hogyha van olyan nagyobb horderejű dolog, szakmai, amiben a testület tud segíteni, akkor azt mondja el.

Megköszöni Kerekes Jánosné személyes közreműködését a kulturális rendezvényeken.

Kerekes Jánosné elmondja, hogy szakmai változást nem akar. Tevékenységükkel elégedett volt a Szülői Munkaközösség, a Képviselő-testület és az Iskola is. 15 éve óvodavezető. Az eltelt időszak alatt az önkormányzat nagyban segítette a munkáját. Tudomása szerint nem minden községben segíti a testület az óvodavezető munkáját. A szakmai munkában nem kellett gátat szabni, ez nagyrészt a testületnek köszönhető, így pl. beadhatták pályázatukat az integrációs felkészítésre és a kompetencia alapú oktatásra. Sok plusz munkát jelent azonban az elkövetkezendőkben, hogy Újcsanáloson a tagóvodában a személyi feltételek nem megfelelőek, tehát a szakmai munkához nincs megfelelő személyi feltétel biztosítva. Újcsanáloson ugyanis a testület az anyagiakra koncentrál, nem a személyi feltételekre.

Szűcs Róbert képviselő elmondja, hogy Kerekes Jánosné első kinevezésén ő is itt volt, örül, hogy akkor bizalmat szavazott neki a testület. Most is javasolja óvodavezetővé történő kinevezését.

Répási János képviselő a szülőkkel való együttműködéssel kapcsolatosan elmondja, hogy a szülők beadják a pénzt és az óvónők elkészítik a kellékeket a farsangra, ballagóra vagy bármilyen más rendezvényre. A szülőknek ezután már csak annyi dolguk van, hogy elmenjenek és megnézzék a gyerekek műsorát. Kicsit túlzásnak tartja, amit elvárnak a szülők. Véleménye szerint többet is segíthetnének a szülők. Az iskolában viszont még ilyen aktívak sincsenek a szülők.

Lipták Zoltán képviselő véleménye szerint az óvodában teljesül a szülő-óvónő kapcsolat, az iskolában azonban már nem. Elmondja továbbá, hogy az intézmény és az önkormányzat kapcsolata jónak kell, hogy legyen.

dr. Orosz Zsolt polgármester arra való hivatkozással, hogy a most meghozandó döntés személyi kérdéseket érint, ezért az Ötv. 12. §. (4) bek. a) pontjára való hivatkozással zárt ülést rendelt el 14.30 órakor. A képviselő-testület tagjai, és a jegyző folytatta tovább a tanácskozást. Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

14.30 órakor Kerekes Jánosné elhagyja az üléstermet.

dr. Orosz Zsolt polgármester a zárt ülés befejezése után 14.35 órakor elrendelte, hogy a képviselő-testület ezt követően nyílt ülés formájában tárgyalja a napirend szerinti ügyeket.

14.35 órakor Kerekes Jánosné visszajön az ülésterembe.

dr. Orosz Zsolt polgármester ismerteti a pályázóval a testület javaslatát, melyet továbbítani fog a főigazgató felé.

Ezt követően a képviselő-testület 14.40 órától nyílt ülésen folytatja munkáját.

2. Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Boros Lajosné dr. jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy egy kétoldalas anyagot kaptak kézhez, mely alapján az Alapító Okirat első oldalán szerepel cím szerint feltüntetve, hogy hol fog működni a családi napközi, a negyedik oldalon pedig a családi napközik tevékenységének ismertetése szerepel, hogy két külön helyiségben fogják feladatukat ellátni.

Szűcs Róbert képviselő kérdezi, hogy a kastélyon belül, hol lesz kialakítva a hely a családi napközi részére, hiszen már így is zsúfolt a kastély épülete.

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az előtérbe is le lesz választva egy helyiség és a könyvtár mellett az emeleten és lesz leválasztva részükre egy helyiség. Valóban kicsit zsúfolt is lesz így az épület.

Gilányiné Nagy Orsolya képviselő kérdezi, hogy nyert-e Fésűsné pályázata, és ebből a pályázati pénzből fogják fedezni a bérezést, a teremkialakítás költségeit és a felszerelést, továbbá milyen korú gyerekek vehetnek részt a családi napköziben?

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a jogszabály előírja, hogy 20 hetes kortól 14 éves korig lehetnek a gyerekek a családi napköziben. Az intézményekben kinevezett dolgozók létszáma nem változik, a programok megvalósítására felvett személyek szerződése a program működtetésének idejéhez igazodik, illetve díjazásuk a pályázati forrás elszámolására nyitott számláról történik.

dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy a HAK két pályázatot adott be, kb. 50 millió forintot sikerült nyerni. Az IKSZT pályázatban még nincs meg a pénz, még nem kaptunk róla értesítést, egyenlőre csak a cím elnyeréséről tájékoztattak.

Gilányiné Nagy Orsolya képviselő kérdezi, hogy a családi napközi beindítására is jár ebből a pályázati pénzből?

dr. Orosz Zsolt polgármester válasza: Igen
Szűcs Róbert képviselő kérdezi, hogy az étkező területéből nem lehet levenni erre a célra?

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az étkezőben 11.00 órától rendszeresen vannak. A kastély többi része reggel 8 órától üzemel. Az ÁNTSZ miatt az étkezőt nem lehet más célra használni. Nem étkezhet együtt az idős és a gyerek, el kell választani a két étkező csoportot.

Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a következő testületi ülésen beszámolnak a beadott pályázatokról.

Fukk Sándor József képviselő kérdezi, hogy a Naplemente Népdalkör hol fog próbálni? Kérdezi továbbá, hogy a családi napközi működtetéséhez hány ember kell, lesz-e rá normatíva?

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a népdalkör megkereste, hogy a kastélyból inkább átmennek a régi párthelyiségbe. Azonban egy hónap múlva mégis visszamentek a kastélyba. Véleménye szerint az iskolában is lehetnének délután 4 óra után, amikor már nincs tanítás.
A családi napközi működtetésével kapcsolatosan elmondja, hogy bízik benne, hogy át tudják hidalni a problémákat, mivel uniós pályázatról van szó, ezért a feltételeket nem rúghatják fel.

Gilányiné Nagy Orsolya képviselő gratulál az elnyert pályázatokhoz, mert úgy hallotta, hogy a környéken nem nagyon nyertek a pályázók.

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy oktatásra kb. 120 millió Ft-ot nyert az önkormányzat. Ezen összeg nagyobb részét bérre, kisebb részét pedig eszközbeszerzésre nyerték.

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy nem volt probléma a bölcsőde áthelyezésével kapcsolatosan az óvoda épületébe?

dr. Orosz Zsolt polgármester: Ez volt a legegyszerűbb megoldás, ott vannak meg leginkább a feltételek a működéshez. Két hét múlva kész lesz a bölcsőde épülete és akkor visszaköltözhetnek a helyükre.

Fukk Sándor József képviselő úgy hallotta, hogy a bölcsőde épülete beázott és a kivitelező saját költségén helyreállítja a hibát?

dr. Orosz Zsolt polgármester: Igen, valóban már kijavították a beázásokat.

Répási János képviselő kérdezi, hogy a családi napközi beindításával kapcsolatosan dolgozókat is lehet felvenni, a Kormány mostani döntése nem korlátozza a felvételt?

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a mi létszámkeretünket nem változtatja meg.

Egyéb hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi föl a HAK alapító okiratának módosítását.

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

Hernádnémeti Önkormányzat
70/2009. (VIII. 06.) HATÁROZATA
Tárgy: HAK Alapító Okiratának módosítása

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának a Családi Napközire vonatkozó módosítását és Szakmai Programját a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

3. Egyebek

3.1. Molnár és Varga Tanácsadó kft. pályázatáról tájékoztató

dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az IKSZT pályázathoz kapcsolódóan tanácsadó cég (Molnár és Varga Tanácsadó Kft.) működne a kastélyban. Magánembereknek, vállalkozóknak segítenének pályázatok megírásával, beadásával kapcsolatosan. Ők a kastély épület első emeletén  lennének elhelyezve. A cég nevével már találkoztak a Leader program keretében. Ők a program keretében erre pályáztak, hogy ilyen tanácsadást nyújtsanak. Továbbá alternatív energiaforrások bemutatásával is kívánnak foglalkozni. Ezen kívül a volt Tsz udvaron, mely önkormányzati tulajdon, fel szeretnének állítani egy napkollektoros bemutató épületet. A bérbeadásról kellene a testületnek határoznia.

Fukk Sándor József képviselő megjegyzi, hogyha a brikett előállításához idehozza a sok nyesedéket, akkor sok lesz a patkány.

Répási János képviselő szerint nincs a Tsz udvaron olyan nagy terület, ahol a nyesedéket és az előállított brikettet tárolni tudja. Azt sem lehet tudni milyen zajjal jár mindez.

Karajz Ottó György képviselőnek nincs kifogása a bérbeadás ellen, de a Kossuth utcán a forgalom meg fog nőni. A napkollektort jónak tartja.

Farkas Győző képviselő javasolja, hogy a következő testületi ülésre hívják meg a képviselőjüket és mondja el, hogy mit akar tulajdonképpen gyártani és mennyit.

dr. Orosz Zsolt polgármester telefonon felhívja Molnár István urat és megkérdezi tőle, hogy mekkora terhelést jelent ez a településnek.

Molnár István a telefonba elmondja, hogy más területről nem hoznak ide nyesedéket, csak a helyben felhalmozottat dolgoznák fel, és mindez csak bemutató jelleggel történne.  Tehát egyelőre csak egy bemutató termet szeretnének és ha a termék befutna, akkor keresnének itt Hernádnémetiben egy telephelyet.

Farkas Győző képviselő továbbra is javasolja, hogy a következő testületi ülésre hívják meg Molnár Urat.

Szűcs Róbert képviselő kérdezi, hogy az iroda bérléséről komolyan gondolkodik a cég? Szerinte már így is elég szűkösen vannak a kastélyban.

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy akkor 8 órában lenne aki a környékbeliek rendelkezésére áll?

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a beadott IKSZT pályázatban szerepel a pályázati tanácsadás.  A következő augusztusi soros ülésre meghívják Molnár Urat, hogy szóban tájékoztassa a testületet elképzeléseikről és feltehessék neki kérdéseiket.

A képviselő-testület határozathozatal nélkül, egyhangúlag tudomásul vette, hogy a következő augusztus végi testületi ülésen visszatérnek az iroda bérbeadására.

3.2. Lakossági megkeresés

dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy megkereste Farkas Béla helyi lakos a „Mokka” (volt „Páva”) Presszó bérletével kapcsolatosan. Azt is elmondta, hogy a fiataloknak szeretne ott programokat szervezni. Hangsúlyozta, hogy nem kocsmát szeretne működtetni. Ezt követően behívja Farkas Bélát.

Farkas Béla elmondja, hogy tanácsért, jóindulatért jött a testülethez. Tudja, hogy régen nehéz kérdés a jelenlegi „Mokka” (volt „Páva”) Presszó működése. A tulajdonos felkínálta megvételre az épületet párjának. A jövő hét elején megkapják az árajánlatot. Ők mindenképpen kultúráltabb irányba szeretnék terelni a működésüket. A kocsma jelleg véglegesen törlődne a környezetből.  Dohányzásmentes lenne az épület. Salátabár és grillbár működne az épületben, valamint az alagsorban dzsesszpincét szeretnének kialakítani. Műsoros esteket szerveznének. A péntek lenne a kicsiké, a szombat nagyobbaké, a vasárnapot még nem tudja. Biztonsági cégeket (rendőrséget is beleértve) hoznának ide embereket, hogy a rendet fenntartsák. Ha széthúzást tapasztal, akkor ha kell a vajdát is elhozza. Nincs olyan hely a községben, ahol le tudnak ülni és beszélgetni az emberek. A parkolási lehetőség kevés, ehhez kéri a testület jóindulatát. Baranyiék háza mögött a 6-10 fős kocsibeállót, parkolót szeretne kialakítani. Megköszöni a lehetőséget, hogy meghallgatták.

dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi, hogy mit ért szórakozáson?

Farkas Béla: A dzsesszpince azt jelenti, hogy élőzene lenne. A miskolci egyetemen sokan tanulnak, akár gitáron is, és őket szeretné meghívni. Találkozókat is lehetne szervezni. Nyitott diskó szerűséget is képesek lennének megszervezni. A kicsiknek kézműves embereket idehozni, akik foglalkoznak velük.

Karajz Ottó György képviselő megjegyzi, hogy a salátabárban, grillbárban alkoholos italok is vannak. Kérdezi, hogy hány óráig lenne a nyitva tartás?

Farkas Béla elmondja, hogy szeptember 1-jétől szeretné az üzletet átvenni. A fiatalok 9 óra után indulnak a szórakozóhelyekre. Tudja, hogy dübörög a zene és zavarja a környéken lakókat, azonban a zenegépet szeretné lecserélni egy kisebb teljesítményűre. Betechnikáztatná az épületet. A kultúrprogramok a hétvégét érintenék, így a nyújtottabb nyitva tartás is. Hétvégén így 1-2 óráig, hétközbe 10 óráig szeretné a nyitva tartást.

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy mennyi helyet, területet venne el az utcából a parkoló?

Farkas Béla: A mostani gyepes területre gondol.

dr. Orosz Zsolt polgármester megjegyzi, hogy a környéken lakók nem fognak örülni a füves terület parkolóvá történő alakításáért.

Farkas Győző képviselő örülnek ha megszűnne a „Mokka” („Páva”) kocsmajellege, ha sikerülne megegyezni a jelenlegi tulajdonossal.

Lipták Zoltán képviselő véleménye szerint a fiatalokat nehéz összeszedni, kevésbé mozdulnak meg. Nem tudják a fiatalokat megszólítani a kulturális rendezvényekre. Nincs olyan hely a településen, ahová a fiatalok el tudnának menni szórakozni. Egy ilyen vállalkozó szellemű fiatalemberre van szükség, mint Farkas Béla úr, aki mindezt meg szeretné valósítani. A testület a mostani tulajdonosnál nem támogatta a kocsma jelleg visszaállítását.

Gilányiné Nagy Orsolya képviselő sok sikert kíván mindezek megvalósításához. Neki nagyon tetszik az, hogy a jelenlegi presszó helyén salátabár, grillbár és pincebár működjön. Véleménye szerint a szomszédok nem fogják megakadályozni ennek megvalósítását.

Szűcs Róbert képviselő véleménye szerint, ha ez nem valósul meg, akkor a faluban nagy csend lesz, a fiataloknak nem lesz egy jó elfoglaltságuk. Most a fiatalok egy része a buszmegállókba ülve töltik el az idejüket.

Répási János képviselő szintén támogatja az elképzelést, mert nem kell a fiataloknak elmenni Gesztelybe, hogy kulturált körülmények között szórakozzanak, hanem ide is beülhetnek majd szabad idejükben.

Farkas Béla elmondja, hogy van tapasztalata a fiatalokkal kapcsolatosan, hiszen az oktatásban dolgozott.

Fukk Sándor József képviselő kitartást, türelmet kíván mindezek megvalósításához.

Farkas Béla másik tervét is ismerteti röviden a képviselő-testülettel, mely szerint a Bajcsy Zs., a Kossuth és a Petőfi utcák összenyitásával, mely 250-300 millió Ft-os uniós pályázattal megvalósítható lenne, hogy a Bajcsy-Zs. 4. sz. alatt bejáratot nyitni a terveikben szereplő területre, melyet a saját tulajdonú illetve a szomszédos megvásárolt ingatlanok megosztásából alakítanák ki. Ennek feltétele, hogy ez a rész szerepeljen a község rendezési tervében.
dr. Orosz Zsolt polgármester úgy látja, hogy a fiataloknak nem tudnak itt helyben lehetőséget biztosítani a szórakozásra. Ennek megvalósításához egy vállalkozóra van szükség, aki mindezt megvalósítja. A nyitva tartást kell jól eltalálni, hogy a szomszédokat ne zavarják a rendezvények. A testületnek tetszik az ötlet.

Farkas Béla megköszöni a kérdéseket és azt, hogy meghallgatták. Ezt követően az üléstermet elhagyja.

3.3. Villanyszámla megtérítése

dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a HAK által  elnyert pályázaton ismételten élelmiszercsomagot tudtak osztani, most a település minden háztartásába jutott a csomagból. Most egy kis probléma merült fel a liszt minőségével kapcsolatosan, amit most vizsgálnak, ennek még nem tudjuk az eredményét. A református Egyháztól lett a szállítmány tárolásához elkérve a helyiség, ahol villanyszámla (fűtési) költség merült fel még a tavaly téli csomagosztáskor. Ezt kellene most megtérítenünk 6.280 Ft-os összegben.

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

Hernádnémeti Önkormányzat
71/2009. (VIII. 06.) HATÁROZATA
Tárgy: villanyszámla költségének megtérítése

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2008. őszén a Református Egyház helyiségében tárolt csomagok osztásával keletkezett villanyszámla (fűtés) összegét 6.280 Ft értékben megtéríti.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnali 


Fukk Sándor József képviselő kérdezi, hogy marad-e még az élelmiszerekből?

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy volt személy, aki sértésnek vette amiért megkeresték a csomag átvétele miatt. Pár csomagra való van még raktáron.

Lipták Zoltán képviselő szerint, akik az első nap átvették az élelmiszercsomagokat és észrevették, hogy a liszt egy része nem jó, visszamehettek volna a csomagot osztókhoz és megmondták volna nekik, hogy találtak a lisztben valamit, vizsgáltassák be, mielőtt tovább osztanák. Nem egyből feljelentést kellett volna tenni. Nem köszönik meg az emberek, azt hogy dolgoznak értük. Ez a rosszindulat jele.

Gilányiné Nagy Orsolya képviselő kérdezi, hogy az EMFESZ gázszolgáltatóról tudunk-e valamint, mert most járnak a faluban, hogy váltsanak szolgáltatót a lakosok.

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy 6-8 %-kal olcsóbban adják a gázt, mint a TIGÁZ.

Karajz Ottó György képviselő véleménye szerint nem biztos, hogy jó szolgáltatót váltani, mert a vezeték a TIGÁZ-é, ők ellenőrzik az órát, ezután esetleg fizetni kell a karbantartásért.

Gilányiné Nagy Orsolya véleménye szerint, ha valaki szolgáltatót vált, akkor számolni kell azzal is, hogy ha nincs velük megelégedve a szerződésből kilépni nehezebb lesz, mint belépni.

dr. Orosz Zsolt polgármester a következő testületi ülésig néhány önkormányzatot megkeres, hogy mik a tapasztalataik a szolgáltató váltással kapcsolatosan.

Gilányiné Nagy Orsolya képviselő a temetőszolgáltatással kapcsolatosan kér tájékoztatást. Javasolja, hogy a két egyházon keresztül tájékoztassák a lakosságot a temetőszolgáltatás változásairól. Jó lenne, ha a lakosok megelégedésére történne a temetés és a vállalkozó nem emelné fel a szavát a szolgáltatást igénybevevőkkel.

Karajz Ottó György képviselő szerint egy tájékoztatót kell kifüggeszteni, melyben szerepel, hogy mely időponttól történt a szolgáltatóváltás.

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy mindegyik hirdetőtáblára ki fogják függeszteni az új szabályzatot.

Szűcs Róbert képviselő jónak tartja, hogy a református temetőben a nőszövetség néhány tagja megszüntette a szemétdombot és egy sziklakertet alakítottak ki a helyén. Úgy látja, hogy amióta az új vállalkozó az üzemeltető és a szolgáltató, azóta a temető területe is jobban rendben van tartva.

Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy hívják meg a vállalkozót testületi ülésre és tartson az eltelt félévről egy beszámolót arról, hogy hogyan indult be a vállalkozás, mik a tapasztalatai az eltelt időszakról.

Lipták Zoltán képviselő 15.45 órakor elhagyja az üléstermet.

Répási János képviselő elmondja, hogy a szőlőben ismét elszaporodtak a lopások. Kérdezi, hogy mi a helyzet a mezőőri szolgálat megszervezésével?

dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy naponta 2-2 közhasznú munkás járja a területet. Természetesen nem tudnak mindenütt ott lenni. A rendőrök is járnak arra, természetesen autóval, ők gyalogosan nem tudnak járőrözni a szőlőben. Ha szólnak a rendőrségnek, akkor szolgálatban lévők mindig kimennek szétnézni a területen. Véleménye szerint a szőlőtulajdonosoknak is meg kellene próbálni a járőrözést megszervezni.

Szűcs Róbert képviselő webkamerás megoldást javasol, azzal ugyanis elég nagy területet be lehet látni, ezt természetesen pályázati pénzből lenne jó megvalósítani.

dr. Orosz Zsolt polgármester: Természetesen jó lenne elhelyezni bizonyos helyeken egy-egy kamerát, már kértek is be erre árajánlatot.

Fukk Sándor József képviselő elmondja, hogy a földekről a búzát, a kukoricát nem fogják ellopni. A földek egy részét a tulajdonosok parlagon hagyják. A tulajdonosok kevés százaléka ülteti csak be a földjét, ők viszont nem fogják tudni kifizetni a mezőőri szolgálatért rájuk eső összeget.

Szűcs Róbert képviselő kérdezi, hogy a terület nem kaszálásáért kiszabott bírság az önkormányzatnál marad-e?

Boros Lajosné dr. jegyző válaszában elmondja, hogy a Mezőgazdaság Szakigazgatási Hivatalba jogosult a bírságolásra.

Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy a Mezőgazdasági Hivatal légi felvételeket készít és az alapján küldi ki a büntetéseket.

Fukk Sándor József képviselő: A Vitelky-féle ház udvarán is hatalmas a gaz. Kérdezi, hogy a tulajdonosok fel lettek szólítva?

Boros Lajosné dr. jegyző: Elküldték a felszólító levelet a tulajdonosnak, azonban a szabálysértési bírság kiszabása még nem jelenti azt, hogy a terület rendbe is lesz téve. A közérdekű védekezés elrendelése a leghatékonyabb, amelynek összege kiszámlázásra kerül a tulajdonos részre.

dr. Orosz Zsolt polgármester: Ha a tulajdonos a pénzt elküldi, akkor az önkormányzat lekaszálja a területet.

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte a jelenlétet és a testületi ülést bezárta.

 

Kmf.


dr. Orosz Zsolt
polgármester

Boros Lajosné dr.
jegyző

Szűcs Róbert
hitelesítő

Gilányiné Nagy Orsolya
hitelesítő


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde