Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2011. augusztus 30.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

 

 

Száma: 1-14/2011.

 

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. augusztus 30-án megtartott soros üléséről.

 

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Forgács István, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők

 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

 

Boros Lajosné dr. jegyző

                        Madzinné Nagy Anikó főigazgató

Fésűsné Brosch Andrea HAK vezetője

Kerekes Jánosné óvodavezető

Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó

 

Érdeklődő: 1 fő

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, az intézményvezetőket az érdeklődőket és otthon a televízió előtt ülőket, akik végig kísérik a képviselő-testület munkáját. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert minden képviselő jelen van. Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére. Elmondja, hogy az egyebek napirendi pontot követően zárt ülés keretében ápolási díj kérdésében kell döntést hoznia a testületnek. A jegyzőkönyv hitelesítőinek Nagy László és Répási János képviselőket javasolja.

 

A képviselő-testület egyhangúlag, határozathozatal nélkül tudomásul vette a napirendre és a hitelesítők személyére tett javaslatot.

 

N a p i r e n d :

 

 

                   Napirend előtt: Tájékoztató a korábban hozott határozatok végrehajtásáról

                        Előterjesztő: Polgármester

 

1.      Beszámoló a 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről

Előterjesztő: polgármester

 

2.      Szociális rendelet módosítása

Előterjesztő: Polgármester

 

3.      Önkormányzati rendeletek társadalmi egyeztetéséről szóló előterjesztés

Előterjesztő: Polgármester

 

4.      Törvényességi észrevétel

Előterjesztő: Jegyző

 

5.      Egyebek

 

Napirend előtt:

Dr. Orosz Zsolt polgármester napirend előtt tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy:

·        Az előző ciklusban a képviselő-testület döntött az „1 falu – 1 MW” pályázaton történő részvételről Ez a pályázat Leader programokhoz kötődik. A Leader akciócsoportnak tagja az önkormányzat. A háztartásoknak is, és az önkormányzatok kiadásainak egy jelentős részét a rezsi költségek teszik ki. Ezért ennek a programnak az egyik célja az, hogy energiát állítsanak elő az ebben részt vevő önkormányzatok, illetve ezt oly módon tegyék meg, hogy ezzel foglalkoztatást is meg tudnak valósítani. Amiben a teljesen képzetlen emberek is részt tudnak venni. A program röviden arról szól, hogy a résztvevő önkormányzatok a területükön található területeket lekaszálják, megtisztítják, ahol erdős terület van, ott megtisztítják az erdőt és az így keletkezett zöld hulladék, illetve fás hulladék (apríték) segítségével biogázt lehet előállítani, amiből el lehet jutni az áram előállításáig. Ennek a segítségével pénzt lehet megtakarítani az önkormányzat számára. Ebben a programban Hernádnémeti azt vállalta, hogy kaszálékot fog beszállítani a közelben lévő önkormányzathoz, ahol biogáz üzem épül meg. Ott állítják elő majd az áramot is. Amennyiben megvalósul a program - bízik benne, hogy el fogja nyerni a különböző hatóságok tetszését - akkor ezzel költséget is fog megtakarítani az önkormányzat és munkaerőt is fog tudni foglalkoztatni. Ezzel kapcsolatosan az előző rendkívüli testületi ülésen döntés született. Megerősítette a képviselő-testület az előző testület szándékát, hogy ebben a programban részt vesz az önkormányzat.

·        a Gesztelyért Kulturális Kör kereste meg az önkormányzatot, hogy Miskolc környékén a Szentegyházi Gyermekkórus, mely Erdély legnagyobb ilyen jellegű 150 tagú gyermekkórusa Gesztelyben is fellép. A rendezvény lebonyolításához szükségük volt színpadra. A rendezvényt a Hernádnémeti Önkormányzat a színpad biztosításával támogatta. Ez egy nagyon szép és nemes cél volt. Hernádnémetiből is többen jelen voltak a rendezvényen. Már a kórus bevonulása és levonulása is egy élmény volt, az előadott művekről pedig már nem is beszélve. A rendezvényen illendően meg is köszönték a Hernádnémeti Önkormányzat támogatását is.

·        rekultivációs programban való részvételről született döntés az előző képviselő-testület döntése alapján. A 90-es évek végén a település több pontján illegális hulladéklerakók voltak, melyek nemcsak veszélyeztették a települést, hanem elég csúnya képet is mutattak. Ezeket az elmúlt évek során sikerült felszámolni. Az egyik legismertebb a pálinkafőző környékén volt, melyet szintén a rekultivációs program keretében sikerült helyreállítani. Még az előző ciklus végén pályázott a képviselő-testület a Vörösmarty utca végén található terület rendbetételére. 10 település vesz ebben részt, konzorciumot alkotva. 1,2 milliárd forint a beruházás értéke. A közbeszerzési és egyéb folyamatok lezáródtak, és Hernádnémetiben is el fog kezdődni hamarosan a kivitelezés. A tegnapi nap folyamán megtörtént a terület átadás-átvétele. Az is jelzi ezt a tényt, hogy az egészségház területén egy erről szóló Széchenyi-terv tábla van elhelyezve, mely arról tájékoztatja az arra járókat, hogy ott milyen beruházás fog folyni. Ez a beruházás az év végére meg fog valósulni és akkor egy újabb terület válik tisztává, rendezetté a településen. A beruházás úgy fog megvalósulni, hogy az ott található szemetet, törmeléket felszedik, elszállítják, és aztán humusszal borítják le a területet.

·        a nyomozás megszüntetésére került sor a bölcsődével kapcsolatosan. Ez egy elég kellemetlen ügy volt az önkormányzat számára. Tudható volt, hogy a nyomozás nem vezethet más végeredményre. Feljelentés született a bölcsődét, illetve az egyik dolgozóját érintően bűncselekmény kapcsán, hogy ott kiskorú veszélyeztetése történt. A feljelentést egy KMB-s rendőr tette meg, akinek a felesége rövid ideig a bölcsődében dolgozott. Ebből annak idején nagy cirkusz volt, mert a szülők elvitték a gyermekeket, mert a faluban olyan hírek kaptak lábra, amelyeknek semmilyen valóságalapjuk nem volt. Viszont ezzel a feljelentéssel a bölcsődét, az ott dolgozókat és a községet egyesek lejáratták, illetve igyekeztek lejáratni. Ezt a rendőrségi eljárást megszüntették. Ez a feljelentés is a hatalomátvételt szolgálta. Vannak más ügyek is még, pl. a névtelen feljelentések. Úgy gondolja, hogy azokkal is ugyanaz fog történni, hogy a rendőrség meg fogja szüntetni a nyomozást.

 

1. Beszámoló a 2011. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester átadja a szót Nagy Lászlónak a Pénzügyi Bizottság elnökének.

 

Nagy László a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az önkormányzat 2011. évi I. félévi pénzügyi beszámolóját és az ehhez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítását. Emlékeztetőül elmondja, hogy a 2011-es költségvetési rendeletben elfogadott bevétel 817.703.000 Ft volt, a most előterjesztésre került módosított bevétel 849.463.000 Ft-ra emelkedik, és ami örömtelinek mondható, hogy a tervezett hiányösszeg nem változik, 68.202.000 Ft szerepelt benne év elején, ami nem módosult. Tehát az önkormányzat gazdálkodása úgy tud folytatódni, mint ahogy az első félévben.

Pénzügyi bizottsági tagok és a külsős tag is több kérdést intézett a polgármesteri hivatal pénzügyi főelőadójához a féléves beszámolóval kapcsolatosan, hogy mi eredményezi ezt a 31.770.000 Ft-os emelkedést. Erre kielégítő választ kaptak, ugyanis a pénzügyi főelőadó elmondta, hogy a módosítást az állami támogatások emelkedése és a pályázati pénzek megérkezése teszi indokolttá. Ezt tételesen is alátámasztotta a pénzügyi főelőadó. Jegyző Asszony kiegészítette azzal, hogy a befolyt összeg tartalmazza pl. a Népszámlálás költségét is, mely összeg meg fog jelenni a kiadási oldalon is. Megállapították, hogy a pénzügyi gazdálkodás időarányosan történik, ezért a pénzügyi beszámolót és a költségvetés módosítását elfogadásra javasolja a bizottság.

 

Lipták Zoltán Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság is megkapta ezt a tájékoztatást, hogy a terv és tényadatok közötti eltérés ezekből a befolyó összegekből adódik. Egy gazdasági évre az önkormányzatnak mindig van előirányzott pénzügyi tervezete, melyet az előírás szerint a gazdasági év folyamán féléves illetve egész éves beszámoló alapján módosítania kell, a tényadatokhoz kell hozzáigazítania. Mint ahogy a Pénzügyi Bizottság elnöke is elmondta, ennek a teljesítésnek az alakulása időarányosan jónak mondható. Úgy gondolja, hogy ez garantálja, hogy a második félévben is hasonló eredmény fog születni. Hernádnémeti Önkormányzatnak a működése nem kerülhet veszélybe. A betervezett hiány összege kalkulálható, tehát a továbbiakban is ugyanazzal az összeggel számolnak, mint ami elő lett irányozva. A jó gazdasági működésnek, illetve gazdasági irányításnak köszönhetően, valószínűleg a működési hitel felvételére nem kerül majd sor. Ez ismét az előző évekhez hasonlóan a jó gazdálkodásnak lesz köszönhető. Megköszöni a Bizottság nevében mindazon dolgozóknak, akik ehhez a költségvetéshez pozitív irányban hozzájárulnak. Hasonló második félévet kíván az önkormányzatnak. A Bizottság a rendeletet, és a határozatot elfogadásra javasolja.

 

Répási János képviselő kérdezi, hogy a módosított előirányzatban szereplő plusz 31 millió Ft mely pályázati összegeket takarja?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester néhány pályázatot felsorol: különböző TÁMOP-os pályázatok az oktatási intézményeket érintően, ugyancsak ezen a területen a TIOP-os pályázatok, a Wekerle alapot érintően is van ilyen pályázat, az IKSZT pályázatból is van, amely átkerült erre a félévre. A III. negyedéves beszámolóban és a II. féléves beszámolóban is lesznek további módosítások, mert akár az elmúlt testületi ülés óta is több pályázat lett sikeres, az önkormányzat halad a megvalósítás felé.

 

Ezt követően dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi föl az írásbeli előterjesztés szerint a 2011. évi költségvetési rendelet módosítását.

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:

 

 

Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

16/2011.(IX. 01.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

A Hernádnémeti Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. Tv. (továbbiakban Áht.) 65.§ (1) bekezdésében valamint az önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV tv. (továbbiakban Ötv.) 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Ötv. 91.§ (1) bekezdésében biztosított feladatkörében a következőket rendeli el:

 

  1. §. (1) A rendelet 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

781 261 eFt bevétellel,

829 463  eFt költségvetési kiadással,

  20 000  eFt finanszírozási kiadással,

849 463  eFt kiadással,

  68 202  eFt hiánnyal hagyja jóvá.

 

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Kiadások főösszege

817 703

849 463

Bevételek főösszege

817 703

849 463

 

 

 

(2) A rendelet 3. § (2) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki:

A külső finanszírozású hitel felvételéhez minden esetben a képviselő-testület határozata alapján kerülhet sor.

 

(3) A rendelet 3.§ (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Működési kiadások

675 098

707 738

- Személyi juttatások (02/49)

300 036

317 443

- Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)

76 691

76 691

- Dologi és egyéb folyó kiadások (03/69)

207 521

212 708

- Egyéb működési kiadások

90 850

100 896

 

- Támogatásértékű működési kiadások (04/15)

0

700

 

- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/67)

3 020

4 900

 

- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)

87 830

95 296

 

 

 

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Felhalmozási kiadások

100 000

100 000

- Beruházási kiadások Áfával (05/34)

25 000

25 200

- Felújítási kiadások Áfával (05/06)

75 000

74 800

- Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

 

 

2.§  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

 

dr. Orosz Zsolt s.k.                                                   Boros Lajosné dr. s.k.

polgármester                                                                         jegyző

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a 2011. év I. félévi beszámolójának elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

101/2011. (VIII. 30.) KT HATÁROZAT

Tárgy: Az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának első féléves helyzetéről szóló beszámoló elfogadása

Hernádnémeti Községi Önkormányzat helyi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján a helyi önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.

1. Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámoló az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 4/2011. (II.28.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint - tartalmazza.


Az önkormányzat és költségvetési szervei 2011. évi költségvetési előirányzatainak első féléves alakulása

2. A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2011. féléves teljesítés

Teljesítés alakulása

Kiadások főösszege

817 703

849 463

406 943

47,9 %

Bevételek főösszege

817 703

849 463

392 940

46,3 %

 

3. Az önkormányzat 2011. félévi költségvetési bevételei:

 

- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- a féléves teljesítést, valamint
- a teljesítés alakulását

az 1. melléklet bevételi forrásonkénti bontásban, valamint működési és felhalmozási cél szerinti bontásban tartalmazza.

4. Az önkormányzat 2011. félévi költségvetési kiadásai:

 

- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- a féléves teljesítést, valamint
- a teljesítés alakulását

a 2. melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.

5. Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2011. első féléves teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2011. féléves teljesítés

Teljesítés alakulása

Működési kiadások

675 098

707 738

321 309

45,4 %

- Személyi juttatások (02/49)

300 036

317 443

143 056

45,1 %

- Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)

76 691

76 691

37 085

48,4 %

- Dologi és egyéb folyó kiadások (03/69)

207 521

212 708

103 020

48,4 %

- Egyéb működési kiadások

90 850

100 896

38 148

37,8 %

 

- Támogatásértékű működési kiadások (04/15)

0

700

689

98,4 %

 

- Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/67)

3 020

4 900

2 016

41,1 %

 

- Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (04/94)

87 830

95 296

35 443

37,2 %

 

- Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04/47)

0

0

0

0 %

- Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)

0

0

0

0 %

6. Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2011. első féléves teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2011. féléves teljesítés

Teljesítés alakulása

Felhalmozási kiadások

100 000

100 000

37 511

37,5 %

- Beruházási kiadások Áfával (05/34)

25 000

25 200

2 500

9,9 %

- Felújítási kiadások Áfával (05/06)

75 000

74 800

35 011

46,8 %

- Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0 %

 

- Támogatásértékű felhalmozási kiadások (04/38)

0

0

0

0 %

 

- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre (04/88)

0

0

0

0 %

 

- Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás (04/55)

0

0

0

0 %

 

- Befektetési célú részesedések vásárlása (05/36)

0

0

0

0 %

7. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) felújítási előirányzatainak teljesítését és a teljesítés alakulását célonként a 3. melléklet rögzíti.

8. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) felhalmozási kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását feladatonként az 4. melléklet tartalmazza.

9. Az önkormányzat támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése kiadásainak 2011. első féléves teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2011. féléves teljesítés

Teljesítés alakulása

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése (06/61)

0

0

0

0 %

10. Az önkormányzat pénzforgalom nélküli kiadásainak 2011. első féléves teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2011. féléves teljesítés

Teljesítés alakulása

Pénzforgalom nélküli kiadások (06/68)

22 605

21 725

0

0 %

Ebből:

- Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások (06/67)

0

0

0

0 %

- Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+...+66)

22 605

21 725

0

0 %

11. Az önkormányzat irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatása kiadásainak 2011. első félévéve teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2011. féléves teljesítés

Teljesítés alakulása

Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (04/1+2)

0

0

0

0 %

12. Az önkormányzat további, az előző pontban nem részletezett kiadásainak teljesítését a következő táblázat tartalmazza:

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2011. féléves teljesítés

Teljesítés alakulása

Finanszírozási kiadások (a kibocsájtott kötvény első féléves kamata)  (06/96)

20 000

20 000

9 570

47,9 %

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (06/100)

0

0

38 553

0 %

 

 

A költségvetési kiadások és bevételek teljesítése szakfeladatonként

13. Az önkormányzat költségvetésének előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását feladatonként (szakfeladatonként) a 5. melléklet tartalmazza.


A költségvetési szerv költségvetésének teljesülése

14. Az önkormányzat költségvetési szerve költségvetésének teljesülését a 6/1-6/2. mellékletek tartalmazzák.


A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása

15. Az önkormányzat képviselő-testülete a tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2011. féléves teljesítés (tartalék felhasználás)

Teljesítés alakulása

Tartalék

22.605 

21.725 

 

Ebből:

- általános tartalék

20.000 

20.000 

 

- céltartalék

2.605 

1.725 

 

A céltartalékból a non-profit szervek pénzellátásához átcsoportosításra került az eredeti 880.000.-Ft.

16. Az önkormányzat a költségvetési hiány, illetve többlet összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2011. féléves teljesítés

Teljesítés alakulása

Hiány

68.202  

68.202 

 

Többlet

 

 

 

 

 

 

Felelősök:    Polgármester, Jegyző

Határidő:      értelem szerint

 

 

2. Szociális rendelet módosítása (írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a lakosság jó részének be van vezetve a vezetékes ivóvíz, vagy saját kis rendszere van, ők vízdíjat, illetve talajterhelési díjat fizetnek. Vannak azonban olyan lakosok is, akik a közkútról nem kevés mennyiségű vizet vételeznek, ők a terhekből nem veszik ki a részüket. Ez egy kicsit igazságtalan. Ráadásul korábban ez már elhangzott a tájékoztatóban, hogy a Jókai utca vége Hernádkakkal határos - közös terület a hernádkaki József A. utcával - ott a közkutak, miután Hernádkak területén vannak, ezért ők fizetik ezeknek a kutaknak a költségét. Nyilván hernádkaki lakosok is vételeznek ezekből a közkutakból vizet. Ez nem helyénvaló, hogy a hernádnémeti lakosok a szomszéd település közművét használják. A képviselő-testület ezt korábban megtárgyalta, a felvetést elfogadta. A rendelet most a képviselő-testület állásfoglalásának megfelelően került kidolgozásra, illetve bizottsági üléseken kis kiegészítés is történt. A rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy egy meghatározott mennyiséget természetbeni jutatásként el tudnak számolni.

 

Lipták Zoltán elnök elmondja, hogy a szemétszállítási díj már beépítésre került előzőleg a rendeletbe, most kiegészítésként bekerült a közkút használati díj is, mely semmi mást nem szorgalmazott, mint a közös teherviselést. Tehát mindenki, aki részesedik ezekből a közjavakból, melyet a köz fizet, akkor valamilyen szinten a lakosnak is hozzá kell, hogy járuljon ahhoz, hogy az általa elhasznált vízmennyiség után fizessen. Sajnos sokan nem arra használják fel a közkutakat, amire kitalálták, ivóvíz vételére, sokan építkezéseken, bár erre is lehetőség lenne. Ezt már Polgármester Úr is elmondta az előző testületi ülésen, hogy aki bejön az önkormányzathoz és engedélyt kér a közkút használatára és azt megfelelő díjjal ki is fizeti, akkor használhatná a közkutat egyéb más olyan dologra is, amelyre engedélyt kért. Kérdezi Polgármester Urat szoktak-e jönni ilyen kérelemmel a lakosok?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester válasza: Nem

 

Lipták Zoltán elnök hangsúlyozza, hogy a közös teherviselés javára született ez a döntés. Ugyan úgy, mint a szemétszállítási díj, a közkúthasználati díj is megfizetésre kell, hogy kerüljön. A lakosságnak azt tudnia kell, hogy a közkutakért mindenki fizet. De a fizetők sorába legyen benne az is, aki valójában használja ezeket a közkutakat. Nagyon sokan, akik rendelkeznek bekötött vízvételi lehetőséggel rákötöttek, rácsatlakoztak és kifizették annak a díját, most ugyanúgy a közkút használati díjért azoknak is fizetni kell, akik nem éltek a rácsatlakozás lehetőségével, akár anyagi okból is. A közkutak költsége eddig az önkormányzat költségvetését terhelte, a díj a lakosságra nem volt kivetítve. Kérdezi Jegyző Asszonyt, hogy érkezett-e még valamilyen módosítás a bizottsági ülésen elhangzottakon túl? Adott-e be valaki módosítást?

 

Boros Lajosné dr. jegyző: Nem érkezett módosítási javaslat.

 

Nagy László képviselő Lipták Zoltán elnök urat kéri, hogy egy pár gondolatot mondjon el a Tisztelt Lakosság felé és a képviselők felé is, hogy ennek a gyakorlati megvalósítása hogyan fog történni? Valamilyen ellenőrzést folytán fog ez lezajlani?

 

Lipták Zoltán elnök válaszában elmondja, hogy aki nem tudja igazolni, hogy rákötéssel, vagy házi vízművel rendelkezik a lakása, abban az esetben életbe lép a közkút használati díj. Meg van határozva, hogy egy főre mennyi az a vízvételi lehetőség, amelyet előírásszerűen ki kell, hogy fizessen. Senkit sérelem nem érhet. Viszont a jogszabályban előírt módon a vízvételi lehetőségért kell majd fizetnie. Aki igazolja, hogy a bekötése megvan, illetve házi vízellátó szivattyúval van ellátva a lakása, azoknak ez a közkút használati díjat nem kell megfizetni. A bizottság javasolja a rendelet elfogadását.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester Lipták Zoltán elnök válaszát azzal egészíti ki, hogy személyenként, egy hónapra 1 m3 közkúthasználati díjat számolnak fel.

 

Répási János képviselő elmondja, hogy a kábeltévén a szomszéd település akciós vízbekötést hirdet, ezért javasolja, hogy ehhez hasonlóan a vízszolgáltatót meg kellene keresni, hogy Hernádnémetiben lehet-e akciós vízbekötést szervezni. Úgy tudja 24.500 Ft/bekötés az ára. Lehet, hogy egyszerűbb beköttetni a vizet, mint egész éven a közkút használati díjat fizetni.

 

Elmondja továbbá, hogy megkereste egy helyi lakos, aki kérdezte, hogy a szolgáltatónak nem érdeke-e, hogy végig kamerázzák a rendszert, mert nagyon gyakran szivárog a víz itt-ott, nedves az út széle, vagy az árok. Nem hiszi, hogy a rendszer végig kamerázása érdeke lenne a szolgáltatónak. Jó lenne tudni, hogy mennyi pénzbe kerülne az önkormányzatnak. Vagy esetleg ingyen megcsinálnák, mivel az ő hálózatuk.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy beszéltek már ilyen akcióról a szolgáltatóval és elmondták, hogy un. csomagban lehetne, tehát egy emberre nem, de ha többen szeretnének rákötni a rendszerre, akkor már tudnak kedvezményt biztosítani. A kamerázással kapcsolatosan elmondja, hogy amikor észreveszik, hogy valahol csőtörés van, azonnal jelzik azt a szolgáltató felé. Nem tartja rossz ötletnek a rendszer át kamerázását, nem tudja mit reagálna a felvetésre a szolgáltató. Az éven kb. 10 csőtörés volt, ebből a Bajcsy és a Szondi utcákon három esetben.

 

Répási János képviselő elmondja, hogy ezek általános csőtörések voltak, mert ezek láthatóak voltak, de van olyan, hogy csak szép csendesen szivárog, elfolyik a víz. Évente biztos van 6-8 m3 ami csak úgy elfolyik azt is az önkormányzatnak kell kifizetni.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztésnek megfelelően a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 16/2008.) (XI. 25.) rendelet módosításáról szóló rendelet elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testületének

17/2011. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 16/2008. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdésében és 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított feladatkörében a következőket rendeli el:

 

1.§ A 16/2008. (XI.25.) önkormányzati rendelet 14.§ a következő bekezdésekkel egészül ki:

 

„14.§ (18) A lakásfenntartási támogatást természetbeni ellátásként elsősorban a szemétszállítási díj és közkúthasználati díj kifizetésére kell megállapítani, összhangban a 19.§-ban foglaltakkal.

 

2.§ Ez a rendelet 2011. szeptember 1-jén lép hatályba és 2011. szeptember 2-án hatályát veszti.

 

dr. Orosz Zsolt sk.                                                                           Boros Lajosné dr. sk.

   polgármester                                                                                            jegyző

 

 

 

3. Önkormányzati rendeletek társadalmi egyeztetéséről szóló előterjesztés (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak törvényi kötelezettsége van arra, hogy bizonyos rendeleteket (a kivételeket Jegyző Asszony az előterjesztésben felsorolta) társadalmi egyeztetésre kell bocsátani. Ez a demokrácia egyfajta szélesítése, illetve egy újabb lehetőséget, egy újabb fórumot ad arra, hogy a lakosok, esetleg civil szervezetek véleményt, észrevételt tegyenek meg a jogalkotó munkához, a rendeletekhez. Ez egy kötelezettség. A Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság ülésén megtárgyalásra került a tervezet, ahol kapcsolódó módosító javaslat hangzott el. Kéri Jegyző Asszonyt, hogy egy kicsit pontosabban fogalmazza meg, hogy miről is van itt konkrétan szó, ismertesse a pontosításokat.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az önkormányzati törvény módosítása tette kötelezővé valamennyi helyi önkormányzat számra, hogy vezesse be ezt az új jogintézményt, amely a civil szféra számára is lehetővé teszi a rendeletek véleményezését. Ezzel kapcsolatosan, magának a rendelet-tervezeteknek az összeállítása kapcsán merült fel a bizottsági ülésen olyan módosító indítvány, mely szerint a 7. § (2) – (3) bekezdését új szövegezéssel javasolják elfogadásra. Egyrészt a (2) bekezdése, bővítésre kerülne az egyeztetésben részt vevők köre aszerint, hogy (a pontos szöveg úgy folytatódna), hogy vagy akit a tervezet tárgya szerint indokoltnak tart a képviselő-testület, hogy az egyeztetésre meghívják. A (3) bekezdés szól a rendelet-tervezet összeállításáról. Ide pedig bekerülne a nevesített összehívók helyére a döntéshozók részéről általánosabb megfogalmazás. Így akár a képviselő-testület, akár a Polgármester, akár a Jegyző, vagy önálló képviselői indítvány esetében bármelyik képviselő is, aki egy rendelet-tervezetet szeretne benyújtani, meghatározhatja azt a kört, hogy kik kerüljenek az egyeztetéskor bevonásra.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester ismerteti, hogy mi a módja, hogy a lakosság észrevételeket tegyen a rendeletekhez. Két ilyen lehetőség van. Az első lehetőség, hogy az önkormányzat hivatalos honlapján fel lesz téve a rendelet-tervezet, ott el lehet olvasni bizonyos határidőn belül írásban lehet az észrevételeket megtenni és azt a képviselő-testület megtárgyalja. A másik módja pedig az, hogy a rendelet-tervezettel kapcsolatosan a képviselő-testület hív meg egy bizonyos személyt, vagy szervezetet, és a testületi ülésen történik a vélemények összegzése. Ezt követően átadja a szót a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnökének a szót.

 

Lipták Zoltán elnök megköszöni Jegyző Asszony kiegészítését. Természetesen az önkormányzat képviselő-testülete az a szerv, aki a rendeleteket meghozza. Ezek a társadalmi egyeztetések ahhoz szükségesek, hogy a tervezet előkészítése során ahogy Polgármester Úr és Jegyző Asszony is elmondta, hogy a községben élő magánszemélyek, egyes szervezetek elmondhatják a véleményüket, hozzászólhatnak. Ez mind azért történik, hogy érezzék a lakosok azt, hogy a meghozott rendeletek nem ellenük irányul, nem az érdekeik ellen irányul, hanem mind azokat a kereteket, azokat a lehetőséget próbálják egy közös rendeletbe foglalni, amelyeket meg kell élni egy településen, amelyeket be kell tartani. Ezek a rendeletek fogják keretek közé szorítani a működésnek azon lehetőségét, hogy mindenki megfelelően tartsa tiszteletben azt a rendeletet, melyet a képviselő-testület alkotott. De ennek a lehetőségét nem akarta elvenni sem a törvényalkotó, sem a helyi önkormányzat, hogy beleszóljon ezen rendelet-tervezetekbe a lakos, olyan kiegészítésekkel éljen, ami szorgalmazza, hogy a rendelet még pontosabb legyen, még jobban szolgálja azt amiért a rendeletet a képviselő-testület megalkotja. Úgy gondolja, hogy ez mindenképpen pozitív dolog a lakosság felé, illetve a képviselő-testületnek egy olyan jó pozíciót, egy olyan jó lehetőséget kínál, hogy a társadalmi egyeztetés során esetleg a fel nem vetődött, meg nem tárgyalt dolgok is felvetődjenek és az mindannyiunk érdekeit szolgálja. A bizottság a módosításokkal együtt javasolja a rendelet elfogadását.  

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló rendeletet kiegészítésekkel, módosításokkal együtt teszi fel szavazásra.

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testületének

18/2011.(IX. 01.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati rendeletek előkészítésében való

társadalmi részvételről

 

Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.)16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Ötv. 103/B. §-ban meghatározott feladatkörében következőket rendeli el:

 

1. § (1) Az önkormányzati rendelet-tervezetek előkészítése során biztosítani kell a 2. §-ban foglaltak kivételével, hogy a társadalmi egyeztetés keretében az önkormányzat közigazgatási területén a természetes és jogi személyek, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek

a) a rendelet-tervezeteket megismerjék,

b) véleményüket kialakíthassák és

c) kialakított véleményüket az erre biztosított csatornán keresztül eljuttassák a jogszabály előkészítőjéhez, valamint a döntéshozóhoz.

 

(2) A rendelet-tervezetek társadalmi véleményezésének formái:

a) az Önkormányzat hivatalos honlapján (a továbbiakban: honlap) megadott elérhetőségen keresztül történő véleményezés (a továbbiakban: online társadalmi véleményezés), és

b) az előterjesztő által bevont személyek, szervezetek által történő véleményezés (a továbbiakban: társadalmi vita).

 

2.§      Nem kell társadalmi véleményezésre bocsátani:

a) a költségvetésről, a költségvetés végrehajtásáról, az Önkormányzat vagyonáról szóló rendeletek tervezeteit,

b) a fizetési kötelezettségekről szóló rendeletek tervezeteit,

c) a helyi adóról szóló rendelet tervezeteit

d) az önkormányzat szervezetéről és működéséről szóló rendeletek tervezeteit,

e) a sürgősségi indítványként előterjesztett rendeletek tervezeteit,

f)annak a rendeletnek a tervezetét, amelynek esetében a rendelet megalkotására magasabb szintű jogszabály határidőt határoz meg, és a társadalmi egyeztetés lefolytatása mellett a határidő betartása nem biztosítható

g) azt a rendelet-tervezetet, melynek kapcsán lakossági fórumot tartanak, és

h) azt a rendelet-tervezetet, melynek elfogadásához kiemelkedő közérdek fűződik. Kiemelkedő közérdek az olyan körülmény, amelynek bekövetkezése esetén az önkormányzatot jelentős anyagi hátrány érné.

 

3.§       Nem vehető figyelembe az a vélemény, amely sérti a közerkölcsöt, a rendelet-tervezet tárgyához nem illeszkedik, vagy név nélküli.

 

4.§       (1) A rendelet-tervezetet úgy kell a véleményezésére kialakított oldalon közzétenni, hogy a tervezet céljához és hatálybalépéséhez igazodóan a véleményezésre jogosultaknak elegendő idő álljon rendelkezésre a tervezet érdemi megítéléséhez, a vélemények kifejtéséhez. A véleményezési határidő minimum 5 nap. Az online társadalmi véleményezés céljából közzétett rendelet-tervezetről a honlapon megadott elektronikus levélcímen keresztül bárki véleményt nyilváníthat a bizottsági üléseket megelőző hét végéig.

 

(2) A honlapon megadott elektronikus levélcímen keresztül beérkezett véleményeket ki kell nyomtatni, és az iratkezelési szabályzatnak megfelelően kell kezelni. A beérkezett vélemények tekintetében az előterjesztőt egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli.

 

5. § (1) A rendelet-tervezethez beérkezett véleményeket a képviselő-testület tagjai részére hozzáférhetővé kell tenni.

 

(2) A véleményezésre jogosultak széles körét érintő rendelet-tervezettel kapcsolatos vélemények megismerése érdekében a Képviselő-testület lakossági fórumot szervezhet.

 

6. § (1) A rendelet előkészítője vezeti a tervezetet véleményezők listáját. A véleményező nevét, elektronikus levélcímét tartja nyilván.

            (2) A véleményező adatait érintő adatkezelés szabályaira a tervezet közzétételével egyidejűleg felhívást kell közzétenni a honlapon.

            (3) A véleményezők adatait a rendelet előkészítője a véleménnyel érintett rendelet hatálybalépését követő egy évig kezeli.

            (4) Az adatkezelés magában foglalja az (1) bekezdésben említett adatok gyűjtését, tárolását, közzétételét, felhasználását és törlését is.

 

7.§ (1) A polgármester vagy a jegyző a rendelet-tervezetek személyes véleményezését elrendelő képviselő-testületi döntés végrehajtására

            a) a civil szervezetekkel,

            b) az egyházakkal,

            c) a költségvetési szervek, intézmények vezetőivel

                  személyes egyeztetést hív össze.

 

(2) A képviselő-testület a személyes egyeztetést elrendelő határozatában határozza meg, hogy az (1) bekezdésben felsoroltak közül az adott rendelet-tervezet személyes egyeztetésében melyek vesznek részt, vagy akit a tervezet tárgya szerint indokoltnak tart.

 

(3) A döntéshozók, kezdeményezők az (1) bekezdésben foglaltakon kívül más személyeket, szervezeteket is bevonhatnak a rendelet-tervezet véleményezésével kapcsolatos részvételbe.

 

(4) A személyes részvétel összehívása esetén az összehívó a tárgyalás előtt legalább 8 nappal előbb értesíti az érintetteket a találkozó időpontjáról.

 

(5) A személyes egyeztetésről a rendelet előkészítésért felelős személy összefoglalót készít, amelyet a döntéshozókkal ismertetni kell. Az összefoglaló tartalmazza valamennyi tárgyaló fél véleményét.

 

8.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

dr. Orosz Zsolt sk.                                                               Boros Lajosné dr. sk.

   polgármester                                                                                jegyző

 

 

4. Törvényességi észrevétel (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy törvényességi észrevétel érkezett a Kormányhivataltól. Kéri Jegyző Asszonyt ismertesse az észrevételt.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a 11/2011. rendelettel kapcsolatosan érkezett a BAZ. Megyei Kormányhivataltól törvényességi észrevétel, mely a 2011. május 31-ei ülés anyagát áttanulmányozva született. A törvényességi észrevétel minden lényeges pontját az írásbeli előterjesztésben ismertette. Az önkormányzati törvény és a törvényességi észrevételben tett indokok figyelembevételével a hivatkozott rendelet hatályon kívül helyezésére tett javaslatot. Az előterjesztésben ismertette annak következményeit is, amennyiben a képviselő testület nem orvosolja a törvénysértő rendelet ilyen jellegét. Az intézkedés megtételére nyitva álló határidő, amit a Kormányhivatal adott 2011. szeptember 15.

 

Lipták Zoltán elnök elmondja, hogy a törvényességi észrevételt a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság is tudomásul vette. Úgy gondolja, hogy ez a rendelet, - de ez volt a bizottság minden tagjának a véleménye, és a képviselő-testületnek is, mert egyhangúlag fogadták el ezt a rendeletet - is azért született, hogy valamilyen szinten szabályozzák az együttélés szabályait Hernádnémetiben. Keretet kell adni az együttéléshez, úgy, hogy épített környezetünket, értékeinket is megóvjuk, az elemi lakhatás biztosításával egyidejűleg. Ezt nem negatív elemként próbálták rendeletbe foglalni, hanem a betartása azt eredményezni, hogy kialakulhat Hernádnémetiben is egy olyan jó kis közösség, amely hosszú távon gyümölcsöző lesz. Lehet látni a nagyvilágban is, hogy a jó összefogás, az emberek egymás közötti jó kapcsolata eredményezhet egy olyan jó közösséget, amely hosszú távon is eredményes lesz. Úgy gondolja, hogy a településnek erre nagy szüksége van, mert az utóbbi időben történtek, olyan sajnálatos dolgok, amelyek nem kimondottan az összefogásra adtak lehetőséget. Ezt ő negatívumként értékelte. Nem azért mert ezt így élték meg a faluban, hanem sajnos ez volt a véleménye a környező településeknek is. Tehát ezt nem csak itt a faluban fogalmazták meg, hanem a környező településekről is ez jött vissza, hogy az a csend, az a nyugalom, az a jó működőképesség, amely eddig Hernádnémetit uralta, az valamilyen szinten most felborult. Úgy gondolja, hogy ennek ellenére Hernádnémeti vezetői, azok az emberek, akik ezért a településért dolgoznak, minden megtesznek, hogy ez a továbbiakban is így legyen. Ehhez kíván számukra sok erőt és egészséget. A bizottság részéről a vélemény az, hogy ezt a rendeletet ne vonja vissza a képviselő-testület.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az elemi lakhatás feltételeit próbálta a képviselő-testület szabályozni a rendeletben, hogy legalább az emberi minimum feltételek legyenek meg az emberi együttélés során. Úgy gondolja, hogy ez a rendelet valamennyi hernádnémeti lakos érdekét szolgálja, azért is döntött úgy a képviselő-testület annak idején, hogy ezt a rendeletet elfogadja.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy a képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően helyezze hatályon kívül a 14/2011. (VI. 01.) rendeletét.

 

A képviselő-testület 7 nem szavazattal nem fogadta el az előterjesztést.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy a 14/2011. (VI. 01.) rendelet továbbra is hatályban maradjon.

 

A képviselő-testület egyhangúlag úgy határozott, hogy változatlanul hatályban tartja az épített környezet végelmében a lakcímbejelentésről szóló 14/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendeletet. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal tájékoztatására.

 

5. Egyebek

5.1. Az Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási iskola és Napközi Otthonos Óvoda Helyi Programjának az óvodai intézményegységre vonatkozó nevelési programjának módosítása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester átadja a szót Boros Lajosné dr. jegyzőnek.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az előző testületi ülésen a két tanítású nyelvű iskola, ami négy tagintézménnyel rendelkezik, az Alapító Okirata már módosításra került, mert szeptember 1-jével életbe lépnek a Közoktatási Törvénynek bizonyos módosításai. Ezért a Pedagógiai Programjuk bizonyos részeit is módosítani kell. Ezek a módosítások az iskola, mint tagintézmény vonatkozásában az Alapító Okiratban már részletezésre kerültek. A módosítások leginkább a művészeti oktatást érintik. Valamennyi szülői, illetve civil szervezet már a Pedagógiai Programot megvitatta és elfogadásra javasolja. Az óvodai tagintézmények vonatkozásában pedig a „Biztos kezdet” óvodai program beépítése indokolja a Pedagógiai Program módosítását. A képviselő-testület előtt is ismert, hogy ebben a programban milyen szép sikerekkel vesz részt a Hernádnémeti Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda. Mentori feladatokat is el fognak látni ennek kapcsán. Szeretnék, ha a Pedagógiai Program módosítását jóváhagyná a képviselő-testület.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az intézményekben nagyon magas színvonalú munka folyik. Mint ahogy Jegyző Asszony is említette a „Biztos Kezdet” program az ott dolgozó vezetővel olyan szintet ért el, hogy érdemesek arra, hogy aki szeretné átvenni ezt a programot, azokat ők tudják mentorálni, tehát szakmai tanácsadást tudnak részükre biztosítani. Ez szakmai elismerése a munkájuknak. Elmondja, hogy ez a „Biztos Kezdet” Program azokban az óvodákban indulhatott el, ahol a szociális területen már ez elindult. Hernádnémetiben az Alapszolgáltatási Központban ez már évekkel ezelőtt elindult, és sikeresen működik. Így volt lehetőség arra, hogy az óvodában is elkezdődjön, illetve folytatódjon ez a program. Elmondja, hogy az országban 23 óvoda van, ahol működik ez a program.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy az óvoda, mint társulásban működő intézmény, jó úton halad. Támogatja az óvodavezető kérését. 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésnek megfelelően az iskola Pedagógiai Programjának módosítását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

102/2011. (VIII. 30.) KT HATÁROZAT

Tárgy: módosított Pedagógiai Program jóváhagyása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított Pedagógiai Programot jóváhagyta.

 

Felelős:         Főigazgató

Határidő:      folyamatos

 

 

 

 

 

5.2 óvodai csoportlétszám emelése

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy minden tanév elején a meghatározott csoportlétszámot az óvodában, mely 25 fő, át szokták lépni. A létszám túllépésének kérni kell az engedélyezését, azért hogy ezt a normatívában is tudják majd érvényesíteni. Jelentkeztek az óvodába más településről is, és így ismét előállt az a helyzet, hogy létszámbővítést kell kérni az önkormányzattól.

 

Dr. Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, hogy engedélyezze az Alapító Okiratban foglaltakhoz képest 20 %-kal a csoportlétszám megemelését.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy 25 fősek a csoportok?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a csoportok most is 30 fősek, korábban az OKÉV engedélyezte a létszám túllépést.

 

 Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az óvodai csoportlétszám 20 %-kal történő emelésének engedélyezését.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

103/2011. (VIII. 30.) KT HATÁROZAT

Tárgy: Óvodai csoportlétszám 20 %-kal történő megemelése

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az óvodai férőhelyek számát 150 főben határozza meg, öt működő csoportja vonatkozásában a maximális 30 fős csoportlétszám működtetésére engedélyt kap a Szivárvány Napközi Otthonos tagóvoda. A gyermeklétszám indokoltsága alapján a 2011/2012-es tanévben a fenti létszámadatok szerint kell biztosítani a működést.

 

Felelős: polgármester, főigazgató

Határidő: azonnali

 

 

5.3 Bursa Hungarica pályázaton történő részvétel

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy amióta lehetséges, azóta az önkormányzat részt vesz a Bursa Hungarcia pályázaton, melyben a felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló gyermekek, családok támogatásáról van szó.  Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy részt vesz ebben a programban és erre elkülönít egy bizonyos pénzösszeget a költségvetésében és támogatja ebben a pályázatban résztvevő gyermekeket, akkor ezt a Megyei Önkormányzat is támogathatja, illetve a Kormány részéről is támogatás várható. Ez eddig így is valósult meg. Az előző években ilyenkor már megérkezett a kiíró részéről a csatlakozási nyilatkozat, hogy részt kíván-e az önkormányzat venni a pályázaton. Eddig azonban még ez nem érkezett meg. Várható, hogy ez napokon belül meg fog érkezni. Ezért javasolja, hogy döntsenek ezen a testületi ülésen a csatlakozásról.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy ez az egyetlen olyan támogatási forma, támogatási eszköz, mellyel olyan gyermekeket tudnak támogatni, akik a továbbtanulásukat szeretnék az így elnyert pénzzel segíteni. Ezzel a kis összeggel tud a képviselő-testület hozzájárulni ahhoz, hogy a településen élő gyermekeknek valamilyen szinten támogatást nyújtson, éppen ezért a pályázatból eddig még senkit nem zártak ki. Úgy gondolja, hogy aki a Bursa Hungarica pályázatot beadta és a feltételeknek megfelelt, akkor részt tudott venni ebben a pályázatban. Ebben az évben a Megyei Önkormányzat, ha nem is tesz hozzá semmit, de az Oktatási és Kulturális Minisztérium is hozzá tesz egy bizonyos összeget a települési önkormányzat támogatásához. Úgy gondolja, hogy a továbbtanuló fiatalokat ebben a formában mindenképpen támogatni kell.

 

Répási János képviselő támogatja a Bursa Hungarica pályázaton történő részvételt. Mindenki tudja, hogy milyen sokba kerül a gyerekeknek a felsőoktatás. Azt is tudja mindenki, hogy ebben az évben a Megyei Önkormányzat nem támogatta a Bursa Hungarica pályázatot. 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy ez az egyetlen lehetőség, ahol azokat a gyerekeket, családokat lehet támogatni, akik a felsőoktatásban tanulnak. Más formában nem tudnak támogatást nyújtani ezeknek a gyerekeknek. Azt gondolja, hogy ezek a családok, gyermekek mindenképpen támogatásra alkalmasak, akik vállalják, hogy energiát, pénzt fektetnek abba, hogy a jövőjük biztosítva legyen. A tanulás mindenképpen követendő példa, ebből csak előnye származhat mindenkinek.

 

Boros Lajosné dr. jegyző a határozat szövegére tesz javaslatot. Egy szándéknyilatkozat lesz, hogy amennyiben a csatlakozási kiírás megérkezik, akkor az általános szerződési feltételekben foglaltaknak megfelelően Hernádnémeti Önkormányzata csatlakozik a kiíráshoz, illetve az összegről előzetesen is dönteni kell. Véleménye szerint maradhat a 3.000 Ft, évek óta ennyi az összeg és ez a költségvetésből biztosítható.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy jó lenne emelni az önkormányzat részét, sajnos azonban az önkormányzatok évről-évre nehezebb helyzetben vannak.

Ezt követően szavazásra bocsátja Jegyző Asszony javaslatát.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

104/2011. (VIII. 30.) KT HATÁROZAT

Tárgy: Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága által kiírásra kerülő Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához, az általános szerződési feltételekben, és a helyi rendeletben foglaltak szerint, arra szociálisan rászoruló személy részére havi 3.000 Ft támogatást biztosítson az erre vonatkozóan megjelenő pályázati feltételek alapján.

 

Felelős: Jegyző és Polgármester

Határidő: szeptember 30., majd kiírás szerint

 

 

5.4

 

Karajz Ottó György képviselő az augusztus 20-ai ünnepséggel kapcsolatosan elmondja, hogy több hernadnémeti lakos jelezte felé és maga is úgy gondolja, hogy nem túl szerencsés, amiért Polgármester Úr nem vett részt az ünnepségen. Nem tudja, hogy mi volt ennek az oka. De mint a falu első emberének, úgy érzi kötelessége ott lenni az ünnepségen. Nemcsak a falunak ünnep ez, hanem ünnep ez Magyarországnak, ünnepeljük az államalapítást, ünnepeljük Szent István királyunkat.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester köszöni az észrevételt. Elmondja, hogy a naptárban az szerepel, hogy augusztus 20-a az állam ünnepe és akkor lesz megtartva az ünnepség. A napirend előtti felszólalásában is említette, hogy egyrészt elég kellemetlen dolgok történnek a faluban, melyet már említett a közmeghallgatáson és itt testületi ülésen is. Ez egy ideje, a kampányidőszaka óta tapasztalható. Azóta elég sok névtelen feljelentés, rágalmazás történt. Ezek véleménye szerint, mint a bölcsődei feljelentés, mert ott sem történt bűncselekmény, meg fognak szűnni, ezek a léggömbök ki fognak pukkadni. Különböző vádak elhangzanak személyével kapcsolatosan, vagy azokkal a személyekkel kapcsolatosan, akik nagyon sokat dolgoztak akár a település kulturális életének a megteremtésében, mert 1998 óta polgármester, és azelőtt kulturális életről nem nagyon lehetett beszélni. A nemzeti ünnepek természetesen meg voltak tartva, de olyan igazán sok rendezvényről nem lehet beszélni. 1998 óta elég sok kulturális rendezvénye volt az önkormányzatnak. Ezt nemcsak a településen, hanem azon kívül élők is látják és általában elismeréssel szólnak erről. Jó maga és a korábbi képviselők többsége, az intézmények dolgozói, vezetői, a hivatal dolgozói vezetői és azon kívül nagyon sok civil személy, akikről már sokszor tett említést, önzetlenül, energiát, pénzt nem kímélve, részt vettek ezeken a rendezvényeken. Nagyon komoly kulturális életet teremtettek meg. Ezekre az emberekre kígyót, békát kiabáltak. Nem ismétli, de nagyon sok mindent vissza lehet hallani. A választás után a 12 fős képviselő-testület lecsökkent 7 főre. Ezek után ő javasolta, hogy Szociális Bizottságot ne hozzanak létre, mert gyakorlatilag a Szociális Bizottságnak nincs hatásköre. Minden átkerült a jegyző hatáskörébe, csak az átmeneti segély maradt meg. Ezért nem látta értelmét a Szociális Bizottság létrehozásának. Négy képviselő úgy látta, hogy mégis csak van erre szükség és így működik a bizottság. A kulturális élettel kapcsolatosan szintén azt mondta, hogy nincsenek sokan, ezért dolgozzanak együtt. A létszámból adódóan a közös munkának talán nagyobb eredménye lenne. Négy képviselőtársa szintén elutasította ezt a javaslatot, és azt mondták, hogy legyen Kulturális Bizottság is. Ezekből a véleményekből, hangokból azt kellett leszűrni, hogy akik eddig dolgoztak akár a kulturális élet területén, azok nem jól végezték a munkájukat, sőt lehet, hogy még valami törvénytelent is elkövettek, és hogy egyáltalán nincs szükség az ő munkájukra, és meg kell tisztítani a falut, stb. Sorolhatná az ilyen véleményeket. De úgy tudja nemcsak ő volt az egyetlen, aki nem volt itt az ünnepségen. Akik azt mondják rá, hogy ő korrupt ember, és mások is milyenek, azokkal elég nehéz együtt ünnepelni ezek után. Ő a békejobbot kinyújtotta, csak éppen azt elütötték. Ezzel ő nem sok mindent tud kezdeni. De ilyen még nem fordult elő, amióta önkormányzatiság van, hogy pl. a műsor egyik része a Szent István napi ünnepségnek az, hogy a lelkészek megáldják, megszentelik a kenyeret. Jelen pillanatban 3 lelkész van a településen és a pl. a tavalyi augusztus 20-ai ünnepségen  ott volt a 3 lelkész, képviselve három felekezetet. Most pedig 1 lelkész volt az ünnepségen. Van olyan lelkész, akit még meg sem szólítottak, ez udvariatlanság. Ilyen még nem történt, hogy ilyen augusztus 20-a legyen 1990 óta. Ezt elég problematikusnak találja. Azt is elég problematikusnak találja, hogy Forgács István a Kulturális Bizottság elnöke augusztus 9-én jött be hozzá és elmondta, hogy az ünnepségen székekre lenne szükség, ezzel nincs is semmi gond, mert függetlenül attól, hogy mi van, amiben tud segítséget nyújt. Amikor azt kérdezte tőle, hogy ezeket a székeket hogy helyezzék el, akkor az volt a válasz, hogy ő nem tudja, ő még nem volt augusztus 20-ai ünnepségen, fogalma sincs hogy kell azokat elhelyezni. Sokan szembesülhettek azzal is, hogy vannak olyan képviselők, akiket a kulturális életben még résztvevőként sem látta nemhogy segítőként. Ezek a dolgok most sajnos jelentkeznek, hogy van bizonyos tapasztalatlanság. Sőt a Kulturális Bizottság tagja Nagy László képviselőtársa, aki 1994 óta képviselő, aki a Kulturális Bizottság elnöke is volt, jelenleg a Pénzügyi Bizottság elnöke, és úgy veszi észre, hogy még ő sem tud sok mindenről. Nem érti, hogy Nagy László tapasztalatát is miért nem veszik igénybe, ha már az övét nem, vagy pl. Lipták Zoltán és Répási János képviselőét, és az összes civil segítségét nem veszik igénybe. Nincs ezzel semmi gond, ők félre állnak, tessék csinálni, meg kell mutatni. Nem érti, hogy aki ott van a bizottságba, az sem tud igazán ezekről a dolgokról. Mért szokták az ünnepséget augusztus 19-én megtartani? Ez már nagyon régen kialakult. Ezt egy olyan egyszerű dolog indokolta, hogy pl. plébános úr augusztus 19-én ér rá, mert 20-án Tiszalúcon búcsú van. Ezt elég régóta tudják, és ezért nem is szokták 20-ára tenni az ünnepet. Már itt nem érti ezt a szervezést, hogy a naptárban is mért lett így jelölve ez az időpont. Többek között ez is furcsa számára. Kifejezetten az augusztus 20-ai ünnepségen amióta ő polgármester az aktuális országgyűlési képviselő mondja az ünnepi beszédet. Tavaly év végén összeült a Kulturális Bizottság, amikor összeállították a kulturális naptárat, többek között ő ezt is jelezte akkor, hogyha erre van igény, a Kulturális Bizottság úgy képzeli az ünnepséget, akkor azt időben kell jelezni. Fogács Istvánnak ismét elmondja a nyilvánosság előtt is, hogy ez nem elegendő augusztus 9-én, főleg a megváltozott időponthoz képest nem augusztus 20-án hanem 19-én tartott ünnepség előtt egy pár nappal jelezni felé, hogy akkor kérdezze már meg az országgyűlési képviselő asszonyt, hogy el tud-e jönni. Ilyenkor már nincs az, aki el tud jönni. A Lelkész Asszony szavait ő már nem is mondja, mert ő csak hallomásból tudja, Fogács István jobban tudja, hogy mit mondott. Ebből is látszik, hogy itt valami nem egészen kerek dolog. Röviden talán ennyit válaszol.        

 

Karajz Ottó György képviselő: Nem volt az olyan rövid válasz, de most ő úgy érzi, hogy úgy csinál Polgármester Úr, mint az óvodás, akitől elvették a kisautóját és megsértődik, behúzódni a sarokba és nem hajlandó a többiekkel együtt játszani. Neki olyan érzése van.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Nem ő nem hajlandó együtt játszani, mint ahogy elmondta Képviselő Úr, hanem a képviselők nem tartanak igényt erre. Személyére is mindenféle jelzőket hall vissza.

 

Karajz Ottó György képviselő úgy tudja, hogy képviselőtársa kimondottan meg is hívta az ünnepségre, sőt fel is kérte, hogy ünnepi beszédet mondjon.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Ha felé az a jelzés, hogy ő nem tudja milyen sötét, és még milyen ember, és ahogy hallani lehet, hogy meg kell tisztítani a falut az ilyen emberektől, akkor ő nem tudja, hogy mehet-e ebbe a körbe. Nem méltó arra, hogy ilyen emberekkel együtt legyen.

 

Karajz Ottó György képviselő: Milyen körbe nem mehet Polgármester Úr? Ön az első ember a faluban.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Ezt nem így gondolják.

 

Karajz Ottó György: Ki nem így gondolja? Polgármester Urat választották meg az emberek. Úgy érzi sokszor, hogy talán Polgármester Úr nem tud beletörődni a választás eredményébe, hogy ez a 7 ember ül itt az asztal körül. Lehet, hogy szerencsésebb lett volna, ha más emberek ülnek az asztal körül, de Polgármester Úrnak, és a többi képviselőnek is a demokrácia szabályait tudomásul kell venni, hogy a hernádnémeti lakosok így döntöttek, és az elkövetkezendő 3 esztendőben együtt kell dolgozni a falu érdekében. Ezt mindenkinek tudomásul kell venni. Ha ezt nem tudja valaki tudomásul venni, akkor azt megteheti, hogy azt mondja, hogy köszönöm szépen nem tud a képviselőkkel együtt dolgozni és feláll. Ezt ő nem szeretné, mindenkivel együtt szeretne dolgozni.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester azt javasolja, hogy zárják le ezt a felvetést. Nem szeretne erről ilyen sokat beszélni. Még egyszer mondja, hogy aki olyan véleményt alkot, terjeszt róla, hogy ő nem méltó, hogy meg kell tisztítani a falut, ő arra az ünnepségre nem megy el. Amikor ilyen szervezési bakik vannak, akkor az egy kicsit problémás úgy gondolja. Olyan ember a bizottság elnöke, akinek elnézést, de ebből az derül ki, hogy gőze nincs az egészről. Úgy gondolja, hogy ezzel van egy kis probléma. És ezzel nem biztos, hogy jót tesz a községnek, nem neki. Nem arról van szó, hogy a választás eredményét nem fogadja el, elfogadja. El is ment eddig minden ünnepségre, csak néhány dologból kezd elege lenni. Forgács Képviselő Úr, amikor beszélgettek megemlítette, hogy mi lenne, ha feloszlatnák a testületet. Ő azt válaszolta Képviselő Úrnak, hogy többen vannak, négyen vannak, majd eldöntik, hogy mit akarnak, tenni ezzel kapcsolatosan. Nem ő nem tudja elfogadni ezt az eredményt , hanem úgy látszik Önök nem tudják elfogadni.

 

Forgács István képviselő közel egy hónappal a szüreti felvonulás előtt kér segítséget a képviselőktől betervezett szüreti felvonulással, illetve szüreti bállal kapcsolatban. Elmondja, hogy ez még egy szóbeli meghívás, de még ezen a héten az írásbeli meghívók is ki fognak menni. Valamint szeptember 24-én estére szeretne még egyszer elkérni az iskolának az auláját a szüreti bálra. Délután 1 órakor indul a felvonulás.

 

Boros Lajosné dr. jegyző kérdezi, hogy Elnök Úr nem hozott erről valamilyen előterjesztést? Pl.: költségek, teremhasználat, programok, stb.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az iskola auláját a képviselő-testület erre a rendezvényre térítésmentesen biztosítja. Erre gondol Jegyző Asszony? Esetleg van még más is?

 

Boros Lajosné dr. jegyző válasza: Igen, erre is gondolt.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy az iskola auláját a szüreti felvonulást követő szüreti bálra a képviselő-testület térítésmentesen biztosítja a szervezők részére.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

105/2011. (VIII. 30.) KT HATÁROZAT

Tárgy: Szüreti bál megrendezéséhez ingatlan bérbeadása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Kulturális Bizottság részére a Szüreti bál megrendezéséhez bérbe adja a Hernádnémeti, 991. hrsz. alatt nyilvántartott Hernádnémeti, Petőfi S. u. 85. sz. alatti, Bérbeadó tulajdonát képező iskola auláját. A terem bérleti díjának összegével hozzájárul a rendezvény sikeres lebonyolításához.

 

Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

 

Felelős:         Polgármester

Határidő:      azonnali

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester arra való hivatkozással, hogy a most meghozandó döntések személyi kérdéseket érintenek, ezért az Ötv. 12. §. (4) bek. a) pontjára való hivatkozással zárt ülést rendelt el 18:10 órakor. A képviselő-testület tagjai, és a jegyző folytatta tovább a tanácskozást. Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

 

 

Kmf.

 

 

 

 

dr. Orosz Zsolt                                                                                 Boros Lajosné dr.

  polgármester                                                                                             jegyző

 

 

 

Nagy László                                                                                     Répási János

  hitelesítő                                                                                              hitelesítő


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde