Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2011. augusztus 12.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

 

Száma: 1-13/2011.

 

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. augusztus 12-én megtartott rendkívüli üléséről.

 

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Forgács István, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők

 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

 

Boros Lajosné dr. jegyző

 

Érdeklődő: 7 fő

 

Boros Lajosné dr. jegyző megkérdezi Karajz Ottó képviselőt, hogy mi a jogalapja, hogy rögzíti az ülést, a maga részéről nem járult hozzá.

 

Farkas Zoltán képviselő válaszában elmondja, hogy senki nem fog visszaélni a képfelvételével.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert minden képviselő jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítőinek Karajz Ottó György és Lipták Zoltán képviselőket javasolja. Javasolja, hogy kerüljön felvételre a napirendi pontok közé a színpad bérbeadása és az iskola aulájának bérbeadása.

 

Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy a napirendi pontok között szerepeljen az „Egyebek” is.

 

A képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vette a jegyzőkönyv hitelesítőire és az ülés napirendjére tett javaslatot.

 

N a p i r e n d :

 

1. HAK működési feltételeinek biztosítása

Előterjesztő: Polgármester

 

2. KEOP-2009-7.4.3.0 pályázat első fordulójához szükséges önerő igazolása

Előterjesztő: Polgármester

 

3. Egyebek

 

1. A Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ működési feltételeinek biztosítása

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester emlékeztetőül elmondja, hogy a képviselő-testület állásfoglalásának megfelelően került kiírásra a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ vezetői álláshelyére a pályázat. 3 pályázat érkezett be, ebből 2 pályázat nem felelt meg a kiírásban foglaltaknak. 1 pályázat felelt meg, Fésűsné Brosch Andreáé. Negyedik alkalommal üléseznek ezzel kapcsolatosan. Az előző testületi üléseken is Fésűsné Brosch Andrea pályázatáról lehetett szavazni, de az ő pályázatát elutasították. Ebben a helyzetben ideiglenesen meg kell bízni valakit az intézmény vezetésével, a működőképesség biztosítása érdekében, ez a személy csak Fésűsné lehetett, mivel ő rendelkezik a megfelelő végzettséggel, és szakmai ismeretekkel. Titkos szavazást kért a testület, mégis nyilvánvaló volt, hogy ki, hogy szavazott, ki nem szeretné az intézmény működési feltételeit biztosítani. Képviselőtársai kérték, hogy augusztus 15. előtt tartsanak még ezzel kapcsolatosan egy testületi ülést. Karajz Ottó képviselőtársa 14-ét javasolta, de az vasárnap.

Felhívja képviselőtársai figyelmét, ha a működési feltételek nincsenek biztosítva – nincs vezetője az intézménynek – a működési engedélyt megvonják. Ha nincs működési engedély, akkor az állami normatívát, állami támogatást, amiből az intézményt fönn lehet tartani, megvonják. Megszűnnek az ellátási formák és a munkahelyek.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a fellebbezésre a Kormányhivataltól érkezett-e válasz?

 

Boros Lajosné dr. jegyző: Nem.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester véleménye szerint eljárási hiba nem történt, a Kormányhivatal sem fog mást leírni, hiszen arról van szó, hogy az érintett pályázata nem felel meg a kiírásnak. Nem tudja, hogy mikor érkezik ezzel kapcsolatosan a válasz.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester a működés biztosítása érdekében javasolja, hogy Fésűsné Brosch Andreát 1 évre bízzák meg az intézmény vezetésével. Javasolja, hogy nyílt szavazással döntsön a testület.

 

Karajz Ottó György képviselő titkos szavazást javasol.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy a képviselő-testület nyílt szavazással döntsön Fésűsné Brosch Andrea megbízásáról.

 

A képviselő-testület 3 Igen, 4 Nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

95/2011. (VIII. 12.) KT HATÁROZAT

Tárgy: szavazás módjának meghatározása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete elutasította a nyílt szavazással történő döntési módot.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel Karajz Ottó képviselőtársa javaslatát, miszerint titkos szavazással döntsön a testület Fésűsné Brosch Andrea megbízásáról.

 

A képviselő-testület 4 Igen, 3 Nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

96/2011. (VIII. 12.) KT HATÁROZAT

Tárgy: szavazás módjának meghatározása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjének ideiglenes megbízásáról titkos szavazással dönt.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnökét, hogy készítse elő a titkos szavazást.

 

A szavazás idejére dr. Orosz Zsolt polgármester 8:15 órakor szünetet rendelt el.

A képviselő-testület 8:20 órakor folytatja munkáját.

 

Lipták Zoltán elnök ismerteti a szavazás eredményét.

Elmondja, hogy érvényes és eredményes volt a szavazás. 7 érvényes szavazat érkezett, ebből 6 Igen és 1 Nem szavazat volt. Így Fésűsné Brosch Andrea megbízásáról döntött a képviselő-testület

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni a képviselő-testület döntését, hiszen ez mindannyiuk számára normális és helyes döntés volt, mely az egész község érdekét szolgálja.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a képviselő-testületnek döntenie kell az új pályázat kiírásáról.

 

Karajz Ottó György képviselő 2012. II. negyedév elejét javasolja a pályázat kiírására.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester Karajz Ottó képviselő javaslatát teszi fel szavazásra.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

97/2011. (VIII. 12.) KT HATÁROZAT

Tárgy: HAK intézményvezetői álláshelyéről szóló döntés

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Fésűsné Brosch Andrea közalkalmazottat 1 éves időtartamra, - 2011. augusztus 16-tól 2012. augusztus 15-ig terjedő időtartamra – a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői feladatának ellátásával megbízza.

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői álláshelyére 2012. II. negyedév elején írja ki a pályázatot.

 

Felelős:           Polgármester, Jegyző

Határidő:         értelem szerint

 

 

2. KEOP-2009-7.4.3.0 pályázat első fordulójához szükséges önerő igazolása

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a pályázat az előző ciklusban indult el, „1 MW-1 falu” néven. A Bükk-Makk Leader akciócsoportnak a település is tagja. Az akciócsoport nagy hangsúlyt fektet az energiatermelésre, az energiaellátásra. Sajnos az önkormányzat költségvetéséből egyre nagyobb hányadot tesz ki az energiaszámlák kifizetése. Az akciócsoport tagjainak sorában önkormányzatok és civil szerveztek vannak. Hernádnémeti azt választotta, hogy növényeket, kaszalékot szállít be a kisebb erőművekkel rendelkező településre, ahol elgázosítják a beszállított anyagot. Bükkaranyos lesz a logisztikai központ. Az energiát a nagy rendszerbe beszolgáltatják és ezért ellenszolgáltatást kapnak a községek. A pályázat több fordulós. Most az engedélyezési eljárásról van szó, melynek költsége Hernádnémeti esetében144.000 Ft, ebből az önerő 28.000 Ft.

Hernádnémeti traktort szeretne beszerezni fűkaszával és pótkocsival. Az intézmények és a magánszemélyek is be tudják szállítani a kaszálékot az erőműbe, mivel nem igényel nagy szaktudást. Úgy ítélték meg, hogy támogatásra érdemes a pályázat. 10 millió Ft-ba kerül a beruházás, melyből Hernádnémetire kb. 3 millió Ft jut.

 

Nagy László képviselő kérdezi, hogy arról a pályázatról van szó, amit Molnár István felvázolt?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Nem, ez egy másik pályázat.

 

Nagy László képviselő kérdezi, hogy mely települések lesznek a beszállítók, és melyek a feldolgozók?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester ismerteti a beszállítókat. Elmondja, hogy az erőművek Bőcsön és Alsózsolcán lesznek a közelben.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy a pályázaton való részvételről már döntött az előző képviselő-testület.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy minden forduló előtt döntést kell, hogy hozzon a testület.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja több pályázatnál tapasztalják, hogy több ciklusra nyúlik át. Több helyen változás volt a polgármester személyében és a testület is változott, ezért is szükséges az előző döntést megerősíteni.

Ezt követően szavazásra teszi fel, hogy az engedélyezési eljáráshoz szükséges önerőt a képviselő-testület biztosítja.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

98/2011. (VIII. 12.) KT HATÁROZAT

Tárgy: KEOP-2009-7.4.3.0 pályázat első fordulójához szükséges önerő igazolása

 

Hernádnémeti Község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „BÜKK-MAK LEADER Vidékfejlesztési Közösség decentralizált, megújuló energiaforrásokat hasznosító integrációjának fejlesztése a MIKROVIRKA®  rendszerű 1 falu – 1 MW programban” című KEOP-2009-7.4.3.0 projektben a jelen határozatban foglaltak szerint részt kíván venni, egyúttal felhatalmazza képviselőjét, dr. Orosz Zsolt polgármestert, hogy a projekt első fordulójában a támogatási szerződés aláírásához szükséges, az önrész rendelkezésre állását igazoló okiratot – a jegyzőkönyv kivonatát jelen határozattal – aláírja, valamint a támogatási szerződés feltételeként előírt további kötelezően csatolandó mellékleteket a konzorcium vezetőjének megküldje.

 

1. A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 3564 Hernádnémeti, Bajcsy-Zsilinszky utca 2.

 

A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 955/3. hrsz.

 

2.      A projekt megnevezése: A BÜKK-MAK LEADER Vidékfejlesztési Közösség decentralizált, megújuló energiaforrásokat hasznosító integrációjának fejlesztése a MIKROVIRKA® rendszerű „1 falu- 1 MW programban -Hernádnémeti önkormányzata mint az A1 szintű integrált biomassza beszállító és kisméretű RES felhasználó.

 

3.      A pályázati konstrukció száma: KEOP-2009-7.4.3.0

 

4.      A tervezett beruházás teljes beruházási költsége a pályázattal megegyezően:

Tervezett beruházási költség  144 239   Ft 

Forrása: Számlapénz

 

A tervezett beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége a pályázattal megegyezően:   144 239  Ft 

Az önkormányzat saját erő összege:   28 848    Ft

A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege:  115 391 Ft 

5.      Önkormányzatunk ezennel nyilatkozik, hogy az önkormányzati saját forrás összegét költségvetésében elkülöníti.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         folyamatos

 

 

3. Egyebek

3.1. Gesztelyi Kulturális Kör megkeresése

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester ismerteti a Gesztelyi Kulturális Kör levelét, melyben az önkormányzat tulajdonát képező mobil színpadot kérik az augusztus 21-én Erdélyből érkező gyermekkórus fellépéséhez. Kérik, hogy a képviselő-testület tekintsen el a színpad bérleti díjától. Javasolja, hogy ingyen kapja meg a Kulturális Kör a színpadot.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy nem kérnek segítséget a színpad összeszereléséhez?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy amíg egy színpadi részt összeállítanak addig lesz ott hozzáértő ember, utána pedig tudják folytatni.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a költségvetési rendelet megszabja a mobil színpad bérleti díját. Döntést kell hozni a mentesítésről.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy akkor a bérleti díj összegével támogatja a Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a rendezvényt.

 

Forgács István képviselő: Ők is segítettek a falunapon, és a népdalkört is szállították.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja, hogy a Gesztelyi Kulturális Kör részére biztosítja a rendezvény lebonyolításához a mobil színpadot, és a bérleti díj összegével támogatja a rendezvényt.

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

99/2011. (VIII. 12.) KT HATÁROZAT

Tárgy: Gesztely községnek színpad bérbeadása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Gesztelyi Kulturális Kör részére biztosítja a mobil színpadot. A színpad bérleti összegével hozzájárul a rendezvény sikeres lebonyolításához.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         értelem szerint

 

 

3.2. Dalostalálkozó megrendezése

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy 2011. augusztus 13-án a Naplemente Népdalkör dalostalálkozót rendez, melyet az iskola aulájában kívánnak lebonyolítani. Itt ugyanígy felmerül a költség kérdése. Szerződést kell kötni az iskola aulájának bérbeadásáról és a népdalkörnek is bérleti díjat kell ezért fizetni.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy a népdalkör is szűk költségvetéssel dolgozik. Úgy tudja 10 kórus jelenik meg a rendezvényen. Véleménye szerint a bérleti díjat engedje el a képviselő-testület és ezzel is hozzájárulnak a rendezvény sikeréhez.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel Lipták Zoltán képviselő javaslatát.

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

100/2011. (VIII. 12.) KT HATÁROZAT

Tárgy: Naplemente Népdalkör részére a dalostalálkozó megrendezéséhez ingatlan bérbeadása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Naplemente Népdalkör részére a Dalostalálkozó megrendezéséhez bérbe adja a Hernádnémeti, 991. hrsz. alatt nyilvántartott Hernádnémeti, Petőfi S. u. 85. sz. alatti, Bérbeadó tulajdonát képező iskola auláját. A terem bérleti díjának összegével hozzájárul a rendezvény sikeres lebonyolításához.

 

Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         azonnali

 

 

Répási János képviselő kérdezi, hogy voltak-e bent a dalostalálkozóval kapcsolatosan?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy kb. két hete voltak bent a hivatalban és elmondták, hogy szeretnének dalostalálkozót tartani, de az aula használatáról nem esett szó.

 

3.3

 

Forgács István képviselő lead egy számlát Polgármester Úrnak.

 

Forgács István képviselő kérdezi, hogy milyen törvényben szerepel, hogy csak a Polgármester vállalhat kötelezettséget?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az Államháztartási törvényben van benne.

 

Farkas Zoltán képviselő az első napirendi pontra visszatérve elmondja, hogy nem Fésűsnére szavazott, hanem arra, hogy ne legyen kára a községnek, ha továbbra is kiírásra kerül az intézményvezetői álláshely, akkor sem fogja támogatni.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Nem meglepetés számára.

 

Forgács István képviselő elmondja, hogy a Bartók B. utcáról keresték meg, hogy belefogtak a fűnyírásba, és ha az ott lakók kapnának átereszeket, akkor társadalmi munkában kiásnák az árkot.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a bérpótló juttatásban részesülőket voltak kint ellenőrizni és felszólították őket, hogy 8 napon belül tegyék rendbe a portáikat, vágják le a magas gazt. Javasolja, hogy először ez legyen meg és utána foglalkozzanak az árok kiásásával és az átereszek elhelyezésével.

 

Forgács István képviselő elmondja, hogy a Kossuth utcán a Vitelki-féle porta előtt hatalmas a gaz.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy elrendelték a közérdekű védekezést. A határozat jogerőre emelkedése után a védekezés költségeit az ingatlanra fogják terhelni.

 

Forgács István képviselő kérdezi, hogy Polgármester Úrnak sikerült-e beszélni Képviselő Asszonnyal az augusztus 20-ai ünnepséggel kapcsolatosan?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy korábban kellett volna szólni, már nem tudta Képviselő Asszony beilleszteni programjába a meghívást.

 

Forgács István képviselő kérdezi, hogy a Bartók utcai lakosoknak mit mondjon?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az átereszekből már sokfelé építettek be, nem tudja van-e még belőle, meg kell nézni.

 

Nagy László képviselő elmondja, hogy az augusztus 20-ai ünnepség 19.-én 17:00 órakor kerül megrendezésre a Polgármesteri Hivatal udvarán. A berendezéshez kérik a segítséget.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri a szervezőket, minél előbb keressék meg a részletek megbeszélése érdekében.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a számlákkal mi a probléma?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az eljárással van a gond. Kötelezettséget a bizottság nem vállalhat, csak a polgármester. Egy rendezvényre egy előadást csak a polgármester rendelhet meg.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy akkor mi a megoldás?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy többször, többen jelezték Képviselő Úrnak, hogy az Államháztartásról szóló törvényt be kell tartani. Nagy László 1994-től képviselő, a Kulturális Bizottság elnöke volt, most is tagja a Kulturális Bizottságnak és a Pénzügyi Bizottság elnöke. Tehát nem lehet arra hivatkozni, hogy nincs tapasztalat.

A nagyobb számlákkal lesz probléma, nincs mögötte kötelezettségvállalás. Meg fogja vizsgálni, mit lehet tenni.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy van-e összeghatár, ami fölött csak a polgármester rendelhet meg előadást?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a könyvvizsgáló is jelezte, hogy 50.000 Ft felett a polgármester írásbeli hozzájárulása szükséges a megrendeléshez.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy Nagy László, és maga is volt a Kulturális Bizottság elnöke, és soha nem merült fel ilyen probléma. Nem is érti miért változott ez meg. Nagy értékű rendezvények kerültek lebonyolításra és előtte a bizottság mindig összeült és megbeszélték.

 

 

Nagy László képviselő elmondja, hogy valóban nem volt ilyen probléma, mert a rendezvény előtt mindig időben összeültek és megbeszélték, hogy milyen programokat, produkciókat szeretnének idehozni. Kínosan ügyeltek a rendre. Arra kér mindenkit, hogy a falu érdekét nézze.

 

Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó pontosításként elmondja, hogy kötelezettséget csak a polgármester vállalhat. 50.000 Ft alatt szóban is lehet, a fölött viszont írásban.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb hozzászólás hiányában megköszönte a jelenlétet és az ülést 8:45 órakor bezárta.

 

 

 

 

Kmf.

 

 

 

 

dr. Orosz Zsolt                                                                                     Boros Lajosné dr.

  Polgármester                                                                                             jegyző

 

 

 

 

 

Karajz Ottó György                                                                                          Lipták Zoltán

     hitelesítő                                                                                                        hitelesítő


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde