Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2012. január 31.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.
 
Száma: 1-1/2012.
 
J e g y z ő k ö n y v
 
Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 31-én megtartott soros üléséről.
 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Forgács István, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők
 
Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
 
Boros Lajosné dr. jegyző
Dr. Bobkó Gyula háziorvos
Cservák-Farkas Szilvia védőnő
Lehóczki Ildikó védőnő
Nagy László SE
Kertész István SE
Szalkó Lászlóné
 
Érdeklődők: 4 fő
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket, az I. sz. háziorvosi körzet orvosát, a védőnőket, a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság külsős tagját, a támogatott szervezetek képviselőit, a megjelent érdeklődőket. Köszönti továbbá a tévénőzőket, akik a TV készülékük előtt kísérik figyelemmel a képviselő-testület munkáját. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert minden képviselő jelen van. Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére azzal a módosítással, hogy az első napirendi pont után hallgassák meg a közbiztonsággal kapcsolatosan Oláh és Társa Kft. képviselőjét térfigyelő kamrák ügyében. Ezt követően tárgyalják a meghívóban szereplő napirendi pontokat. A jegyzőkönyv hitelesítőinek Nagy László és Répási János képviselőket javasolja.
 
A képviselő-testület egyhangúlag határozathozatal nélkül, tudomásul vette a napirendre és hitelesítők személyére tett javaslatot.
 
N a p i r e n d :
 
                   Napirend előtt: Tájékoztató a korábban hozott határozatok végrehajtásáról
                        Előterjesztő: Polgármester
 
1.      Tájékoztató az önkormányzat egészségügyi alapellátás tevékenységéről (I. sz. háziorvosi körzet, védőnői szolgálat)
Előterjesztők: I. sz. háziorvosi körzet orvosa, védőnők
 
2.     Önkormányzat által támogatott szervezetek beszámolója a 2011. évi pénzfelhasználásról
Előterjesztők: támogatott szervezetek vezetői
 
3.     2012. évi pénzügyi koncepció megtárgyalása
Előterjesztő: Polgármester
 
4.     Tájékoztatás a 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről
Előterjesztő: Polgármester
 
5.     Önkormányzati tulajdonban álló eszközök bérbeadásáról szóló tervezet
Előterjesztő: Polgármester
 
6.     Vállalkozási formában önkormányzati feladatot ellátók díjemelési kérelme
Előterjesztő: Polgármester
 
7.     2012. évi költségvetési rendelet-tervezet
Előterjesztő: Polgármester
 
8.     Szociális rendelet módosítása
Előterjesztő: Polgármester
 
9.     Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Polgármester
 
10.Kérelem állami tulajdon ingyenes tulajdonba adása iránt
Előterjesztő: Polgármester
 
11.Egyebek
 
12.Bérlakás pályázatra beérkezett anyagok (zárt ülés)
Előterjesztő: Polgármester
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy tavaly év végén Fésűs Nándor volt képviselőtársuk elhunyt, ezért kéri a képviselőket, hogy egy perces néma felállással emlékezzenek ár.
 
A képviselő-testület rövid néma felállással emlékezik Fésűs Nándor volt képviselőtársukra.
 
Napirend előtt:
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy
-          tavaly év végén két pályázatról döntött a képviselő-testület. Sajnos a Gesztenyés park felújítására nem tudta az önkormányzat beadni a pályázatot, mert időközben megváltozott a kiírás az eredetihez képest. A közparkokat nem vették be a támogatott körbe. A járdaépítésre pedig külön nem lehetett pályázatot beadni, mert az önállóan nem támogatható.
-          A könyvtár épületének felújítására beadott pályázat befogadásáról már az értesítés megérkezett.
-          Az árvízvédelemmel kapcsolatos ÉMOP pályázat beadásáról egy évvel ezelőtt döntött a testület. A támogatási szerződés tavaly év végén aláírásra került, azonban még mindig hiányzik a vízjogi létesítési engedély, melyet a hatóság még mindig nem adott ki. Tavasszal a beruházás várhatóan el fog kezdődni.
 
 
1. Tájékoztató az önkormányzat egészségügyi alapellátás tevékenységéről (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
I.sz. háziorvosi körzet
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi Dr. Bobkó Gyula háziorvost, hogy az írásbeli beszámolóját szeretné-e szóban kiegészíteni?
Dr. Bobkó Gyula háziorvos szeretne köszönetet mondani a nyugdíjba vonuló orvos írnoknak, aki 31 évet szolgált az egészségügyben. Megköszöni Lukácsné Lónyai Ildikó munkáját, aki hűségesen szolgálta a községet.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Ezzel mindannyian egyetértenek, hogy a 31 éves szolgálat után mindenképpen köszönet illeti a nyugdíjba vonulót, aki a községet szolgálta.
Kéri képviselőtársait, ha a beszámolóval kapcsolatosan van kérdésük, akkor azt tegyék fel.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni Dr. Bobkó Gyula egész éves munkáját és jó egészséget kíván a 2012-es évhez is.
 
Kérdés, hozzászólás hiányában lezárja a napirend megtárgyalását, a beszámoló elfogadására a védőnői szolgálat beszámolóját követően tesz javaslatot.
 
 
Védőnői Szolgálat beszámolója
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi a védőnőket, hogy az írásbeli beszámolójukat kívánják-e kiegészíteni?
 
 
A védőnők nem kívánják szóban kiegészíteni beszámolójukat.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester véleménye szerint mind a két beszámoló elég részletes volt. Kéri képviselőtársait, hogy a beszámolóval kapcsolatosan, ha van kérdésük, akkor azt tegyék fel.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az I. sz. háziorvosi körzet háziorvosának 2011. évi beszámolóját, és a Védőnői Szolgálat 2011. évi beszámolóját.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
1/2012. (I. 31.) KT HATÁROZATA
Egészségügyi szolgálatok beszámolójáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete az írásbeli előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta az I. sz. háziorvosi körzet 2011. évben végzett munkájáról szóló beszámolót. Egyben felhatalmazza a Polgármestert az I. sz. háziorvosi körzet rendelési idejének módosítására és annak a működési engedélyen történő átvezetésére.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete az írásbeli előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta a Védőnői Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról szóló beszámolót.
 
Felelős:         polgármester
Határidő:      azonnali
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni a védőnőknek a részletes beszámolót.
 
Dr. Bobkó Gyula és a védőnők 17:07 órakor elhagyják az üléstermet.
 
 
2.Önkormányzat által támogatott szervezetek beszámolója a 2011. évi pénzfelhasználásról (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Sportegyesület beszámolója
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi Nagy László elnököt, hogy írásbeli beszámolójukat kívánja-e kiegészíteni?
 
Nagy László (SE) elmondja, hogy a Sportegyesület 2011. évben 967.620 Ft-ból gazdálkodott, melynek a bevételi oldala a következőkből tevődik össze: önkormányzati és lakossági támogatás, jegybevétel, tagdíjak, MLSZ visszautalás (játékvezetői díjak, pályahitelesítés). A hiányzó 45.695 Ft-ot pedig tagi kölcsön. Ez kb. az az összeg, melyet a tavalyi év folyamán vissza kellett fizetni az önkormányzat részére Végső Zoltán volt elnök helyett, aki nem számolt el a támogatási összeggel. A képviselő-testület 800.000 Ft támogatást szavazott ugyan meg az egyesület részére, de csak 700.000 Ft-ot kaptak meg ebből. Ezt követően ismerteti az egyesület 2011. évi kiadásait. Tavasszal és ősszel van szükség a támogatási összegre, mert akkor kell vásárolni, játékengedélyeket befizetni. Ha nem kapnak időben pénzt, akkor azt saját zsebből meg kell, hogy finanszírozzák.
Amikor megyei másodosztályban játszottak akkor 2 millió Ft-ból gazdálkodtak, és dupla mérkőzést játszottak. Ott 16 csapat volt, most pedig 8 csapat van.
A legutóbb megtartott közgyűlésen Kertész István választották meg a tagok elnöknek. Ő ezzel 25 éves tevékenységét fejezte be. Nagyon sok szép eredményt értek el ez idő alatt. Kívánja, hogy az utódja is ilyen eredményt érjen el és ugyanilyen lelkiismeretesen végezze munkáját. Sok sikert kíván nekik. Megköszöni a képviselőknek, akik támogatták az egyesület munkáját.
 
 
Lipták Zoltán képviselő megköszöni Elnök Úrnak a 25 éves munkáját, illetve az utódjának kíván sok erőt, egészséget és hasonló eredményeket, ahogy azt a volt Elnök Úr is mondta. Esetleg Elnök Úr sérelemként élte azt meg, hogy a képviselők rosszallásukat fejezték ki, az sajnos az elszámolások hiányából történt sok esetben. Az egyesületen belüli belső harc, belső viszály nem tett jót, melyet sajnos a 40 gyerek érzett meg. Mivel az SE önálló szervezet, ezért a gondjaikat saját maguknak kell megoldani. Kéri az új Elnök Urat, ha problémájuk van akár az elszámolással kapcsolatosan is, akkor keressék meg a testületet, mint fő támogatója az SE-nek, és beszéljék meg.
 
Farkas Zoltán képviselő szintén megköszöni Elnök Úr 25 éves munkáját. Az új elnök is legyen tisztában azzal, hogy ez a támogatási összeg adható, de nem jár. Ha a falunak nincs rá pénze akkor ez nem adható. A sport célra költhető összeg véges, tehát, ha más egyesület is megalakul (pl. kézilabda), akkor ők is ugyanúgy igényelhetik a támogatást. Ha többféle sport lenne a faluban, akkor ez a támogatási összeg többfelé kerülne elosztásra. Az odaítélt támogatási összeget meg kell köszönni a testületnek nem pedig azt kell mondani, hogy csak ennyit adtak. Van olyan egyesület, aki ennyi támogatást sem kap.
 
Répási János képviselő is gratulál a lemondó, távozó Elnök Úrnak. A 20-25 év alatt egyszer-kétszer lemondott az elnöki tisztségről. Az utóbbi 5-6 évben több elnök is megfordult az SE élén. Reméli, hogy mindent elmondott az új elnöknek, nehogy fél egy év múlva derüljön ki pl. hogy a mez nincs kifizetve. Kérdezi, hogy a telefondíj tartozást rendezte-e Elnök Úr?
 
Nagy László SE elmondja, hogy nem rendezte az önkormányzat felé a telefondíj tartozást. Ő ebből az összegből vitte a csapatot a mérkőzésekre. A képviselők nagyon jól tudják, hogy ez a csapat mindig a falué, az önkormányzaté volt. Ez a csapat magánerőből nem tudott volna megállni és nem is fog tudni megállni. Egy község, ha ennyit nem tud felvállalni, az borzalmas dolog. Ő is volt képviselő és tisztában van azzal, hogy mindig arra van pénz, amire akarnak. Répási János képviselő úrnak kell emlékezni a legjobban arra, hogy ő mindig el tudott számolni a támogatási összeggel, mindig többet költött az egyesületre. mint amennyi pénzt kaptak az önkormányzattól. Végső Zoltán nem számolt el a tavalyi év folyamán, azért kellett visszafizetni a 45.695 Ft-ot. Amikor Liptai Zsolt volt az elnök 3 évig akkor is megkeresték, hogy vállalja el ismét az elnöki teendőket. Legutoljára is maga Végső Zoltán kereste meg, hogy legyen ismét ő az egyesület elnöke, mert eligazolnak a csapat tagjai. Nem szerette volna, hogy megszűnjön az egyesület ezért elvállalta az elnöki teendőket. Addig mindig maradt az egyesület élén, amíg ragaszkodtak hozzá. Azt mondta, hogy amint észre veszi, hogy nem tud kellőképpen foglalkozni a sporttal, akkor lemond. Most eljött az ideje, hogy lemondjon. Örül, amiért Kertész Istvánnak adja át az egyesület vezetését. Ő tiszta szívvel megy el és büszke arra, hogy dolgozhatott a községért 25 éven keresztül.
 
Répási János képviselő örül, hogy Kertész István lett az egyesület elnöke, mert ő legalább szavahihető ember. Tehát akkor Elnök Úrnak még a mai napig meg van a telefondíj-tartozása az önkormányzat felé. Véleménye szerint a beszámoló sem volt mindig olyan kerek, mint ahogy Elnök Úr elmondta, inkább a képviselőknek lehetett köszönni, hogy a sportkör ment, nem azért ment, mert az elnök saját pénzéből fedezte a költségek egy részét. A telefon sem Elnök Úr tulajdona volt, hanem az MLSZ-é.
 
Nagy László SE: Ha képviselő Úr annyira emlékszik, akkor arra is emlékezni kellene, hogy Liptai Zsolt után megszavazta a testület, hogy kifizetik a 350.000 Ft-os tartozást.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi a jelenlegi és az új elnöktől is, hogy az MLSZ részéről várható-e még visszautalás?
 
Kertész István elmondja, hogy a 110.000 Ft 90 %-a várható még, a levonások után ez kb. 50-100.000 Ft közötti összeg.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy amikor volt ez az ominózus telefonszámla, ezt nem közvetlenül az MLSZ felé fizette ki az önkormányzat?
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy Nagy László nevén volt a telefon. Egy nagy összegű telefonszámla felhalmozás történt és az MLSZ közölte az egyesülettel, amennyiben nem fizetik ki a számlát, akkor nem indulhatnak a bajnokságon. Az önkormányzat döntése alapján kifizette ezt a 350.000 Ft-os telefonszámlát, ellenkező esetben kizárták volna a csapatot a bajnokságból, ami akár az egyesület megszűnését okozta volna. Azonban ennek az ellentételezése a mai napig nem érkezett meg az önkormányzathoz. Neki személy szerint soha nem az volt a törekvése és véleménye szerint másoknak sem, hogy óriási sportsikereket érjenek el. Nem ez a legfontosabb. Nyílván kellenek a sikerek, mert jobb győzni, mint veszíteni. A legfontosabb az, hogy sportolni, mozogni tudnak ezek a fiatalok. A képviselő-testület ehhez minden évben megadta a támogatását. Ez az összeg valóban korábban 2 millió Ft volt, az elmúlt év során pedig 800.000 Ft. Hangsúlyozza, hogy nemcsak ennyiből áll az önkormányzati támogatás. Megépült az új öltöző. A rezsiköltséget az önkormányzat fizeti. A támogatást követően megállapodást kötnek a támogatott szervezettel, és abban szerepel, hogy a területet, melyet használnak, rendben kell tartani. Kertész Istvánt látta is ott rendszeresen dolgozni, azonban egy idő után már nem győzte egyedül, ekkor az önkormányzat ismét segített a pálya rendbetételében pl. fűnyírás. A múlt év során kevesebb volt a közfoglalkoztatott is, mégis igyekeztek besegíteni, hogy a terület jól nézzen ki.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy az önkormányzat 350.000 Ft-ot fizetett ki az MLSZ felé, azért, hogy a sportegyesület működjön, akkor még ehhez jön a 700.000 Ft-os támogatás, így az egyesület összesen 1.050.000 Ft támogatásban részesült az elmúlt év során.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, mivel civil szervezetről van szó, a testületnek semmi köze hozzá, hogy ki a vezetője, hogy gazdálkodik. A testület azt szeretné tudni, hogy ez a szervezet arra használta-e fel a támogatási összeget, amire kapták. Ha jó célokra használták fel az összeget, akkor továbbra is támogatják ezt a szervezetet, ha nem úgy számol el vele, mint ahogy el kellett volna, akkor nem támogatja a testület őket.
Az elmúlt év során az épület egyes részeit bizonyos személyek rongálták. A teraszon tönkretették a lámpákat, a tetőre 2-3 kg-os köveket dobáltak fel így próbálták a cserepeket összetörni. Kérdezi, hogy ilyen problémák vannak-e még, vagy ezek már megoldódtak?
 
Nagy László (SE) válasza: Már nincs ilyen rongálás.
Az öltözővel kapcsolatosan elmondja, hogy az még nem készült el teljesen. A napkollektor tartálya bent van a helyiségben padfeljáró nélkül. A padfeljáró még mindig nem került a helyére. Nagy a bűz az öltözőben, nem lehet ott létezni. A lefolyóval van valamilyen probléma. Ezzel valamit kezdeni kell. Most lesz az egyéves bejárása az épületnek, akkor meg kell említeni a kivitelezőnek ezt a problémát. A teraszon tócsákban áll a víz, ha esik az eső és befolyik a fal tövére.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a kivitelező felé jelezni fogják a problémát.
 
Karajz Ottó György képviselő kéri Polgármester Urat, hogy a kivitelezővel vegye fel kapcsolatot ez ügyben.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az épületen a csatorna lefolyókat is le kellett szedni, mert összetörték azokat.
Megköszöni a volt Elnök Úr beszámolóját és az eddig végzett munkáját. Az új Elnökkel reméli, hogy nem lesznek ilyen kellemetlen viták. Bízik abban, hogy a jövőben többen fogják támogatni az Elnök Úr és az egyesület munkáját is természetben és anyagiakban is.
 
Kertész István köszöni az önkormányzatnak és azoknak a magánszemélyeknek a támogatását, akik eddig is hozzájárultak az egyesület működéséhez.
 
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a Sportegyesület 2011. évi beszámolóját.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
2/2012. (I. 31.) KT HATÁROZATA
Sportegyesület beszámolójáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a Sportegyesület 2011. évről szóló beszámolóját az írásbeli előterjesztésnek megfelelően elfogadja.
 
Felelős:         polgármester
Határidő:      értelem szerint
 
Nagy László (SE) és Kertész István 17:38 órakor elhagyják az üléstermet.
 
Oláh Gábor 17:38 órakor bejön az ülésterembe.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy elég sok probléma van a községben a közbiztonsággal. Az elmúlt időszakban nagyon sok bűncselekmény történt. Ezért úgy érzi, hogy az önkormányzatnak is meg kell tenni mindent a bűncselekmények visszaszorítása érdekében. Nem rég a lakosság felé felhívással élt, hogy Hernádnémetiben megpróbálják a Polgárőr Egyesületet újra szervezni. Ez is segíthet a közbiztonság javításában. Arról is beszélgettek már több alkalommal, hogy térfigyelő kamerákat is jó lenne elhelyezni a település több pontján. Kéri Oláh Gábor urat az Oláh és Társa Kft. képviselőjét, hogy röviden vázolja fel ezzel kapcsolatos javaslatát, elképzelését.
 
Oláh Gábor elmondja, hogy nagyon sok településen kiépítették már a térfigyelő rendszert. Nemcsak ők üzemeltetnek ilyen rendszereket, hanem mások is. Ezek tapasztalataiból elég sokat le tudnak szűrni. A környező településeken különféle rendszerek működnek. Sajnos a gazdasági viszonyok nem javítják a közbiztonság helyzetét, véleménye szerint rontani fogják inkább a továbbiakban is. Ezt tapasztalják ők is a saját bőrükön, mert egyre több a rongálás, a kábellopás. Azt elmondhatja, ahol elkezdődött a térfigyelő rendszer kiépítése, ott visszaszorult kicsit a bűnözés. Egy ilyen rendszer kiépítése nem olcsó. Bármelyik technológiai megoldásra kerül sor, jelentős beruházásról van szó, mely hosszú távon megtérül. A lakosok nagyobb biztonságban érzik magukat, és a bűnözők elkerülik ezeket a területeket. Számottevő javulás látható pl. a vagyon elleni bűncselekmények, különböző garázdasághoz kapcsolódó rongálások és a falopások tekintetében, vagy jelentősen csökkennek ezek a cselekmények. A rendőrséggel való viszony is javulni fog, el tudják kérni a felvételeket, mely jelentősen javítja mind a bizonyítási mind a felderítési százalékokat.
Többféle technológia létezik a legegyszerűbb rádiós rendszerektől a legbonyolultabb bekábelezési módszerekig, mely a legdrágább. Hernádnémeti bekábelezése nagyon nehéz, és nagyon sokba is kerülne. A rádiós rendszer is IP alapú. Ehhez hasonlít leginkább az ő megoldásuk. Az ő kábelükkel lényegében az egész település be van hálózva és ezt a kábelhálózatot használják fel a térfigyelő kamerákhoz is. Ezáltal jelentős kábelezési költséget lehet megspórolni. Ahhoz, hogy lehessen használni a meglévő kábelrendszer infrastruktúráját, ebbe benne van az a jelentős költségátcsoportosítás is, hogy minden egyes kamerának tápellátást kell biztosítani. Ezt az ÉMÁSZ hálózatáról lehet ellátni, melyre külön tarifát talált ki az áramszolgáltató. Ez is jelentős összeg kb. 2.000 Ft/hó/kamera. Ez egy méretlen, átalánydíjas fogyasztás, alapdíj nélküli, melyet kifejezetten a térfigyelő rendszerekre találtak ki. A cégnek ezzel szemben a kábeltévé rendszerben benne van a tápfeszültség, melyből el tudják látni a kamerák energiaigényét. Ezáltal egy védett útvonalon kerül a jel a rögzítő szerverhez a kábelhálózaton keresztül és nem egy rádiós rendszeren keresztül, melynek korlátai vannak (időjárás, átviteli út zavartatása). Tehát költséghatékonyabb az IP alapú és kábelalapú rendszer. Az országban már nagyon sok településen került kábelhálózaton keresztül kiépítésre térfigyelő rendszer. 20-30 db kamerát használó rendszerek is épültek már ki ezzel a megoldással. Előnye a rendszerüknek, hogy maga az alap egy minimális költségbe kerül. Kell hozzá egy rögzített szerver, melyet védett helyen kell elhelyezni adatvédelmi szempontból is. Ennek van egy minimális költsége. Ezután akár a költségvetéshez lehet igazítani a felszereltséget. Ez akár 1-5 kamerára is vonatkozik. Első körben tehát nem kell egy komplett rendszert megrendelni, mert a rendszer bármikor bővíthető. A kamerák ára 100.000 Ft-ról indul. Ez határozza meg leginkább, hogy hány darab kerül felszerelésre. Az sem mindegy hogy egy jól kivilágított részt kell megfigyelni vagy egy gyengébben kivilágítottat, esetleg ahol gyalogosforgalom van. Vagy olyan útvonalat kell megfigyelni, ahol nagyon sok autó nagy sebességgel közlekedik, esetleg még rendszám-megfigyelésről is van szó. Kéri a képviselőket, ha van ezzel kapcsolatosan kérdésük, akkor azt tegyék fel.
 
Dr. Orosz Zsolt megköszöni Ügyvezető Úrnak, hogy elmondta az ajánlata lényegét.
 
Karajz Ottó György képviselő egy részletes árajánlatot szeretne Ügyvezető Úrtól.
 
Oláh Gábor: Ez egy tájékoztató volt, mert ajánlatról még nem beszéltek Polgármester Úrral. Egy távszekrény kialakítása 50-60.000 Ft. Ez minden egyes kameránál alapkérdés. Ehhez jön hozzá a kamera költsége, mely a többszörösen végigjárt és átbeszélt terület megfigyelésről szólna. Fel kell mérni, hogy melyek a megrendelői igények, esetleg közintézményt kell megfigyelni. Ekkor már el lehet indítani a típus felé a beszélgetést. Éjszakai bejárásokat, méréseket, felvételeket szoktak végezni, illetve készíteni, hogy a jelzett területre milyen kamerát érdemes felszerelni. Ezt követően tudják megmondani, hogy mennyibe kerül a beruházás. A központi szerver kb. 100.000 Ft-ba kerül. A kamerák eseményvezéreltek.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy mennyi kamerát tud egy ilyen szerver üzemeltetni? Mennyibe kerül a havi díj, a fenntartási díj, az internet-használati díj? Mennyi a szerver üzemeltetési költsége?
 
Oláh Gábor: Van olyan, ahol 16-18 kamerát üzemeltetnek egy szerverről. Havidíj költsége van, mint egy internet előfizetésnek, IP forgalom és darabszám alapján. A szerver üzemeltetési költsége havonta 10-15.000 Ft.
 
Lipták Zoltán képviselő véleménye szerint, mivel a cég internet szolgáltatásban is járatos, esetleg össze lehetne állítani egy kedvezményes csomagot, mivel Hernádnémeti elég nagy lefedettséggel rendelkezik kábeltévéből, illetve igénybe veszik a szolgáltatásaikat. Egy egyedi csomagot esetleg össze tudnának állítani, ami konkrét számot tartalmazna akár havi díjban is, akár egyösszegű kifizetésben. Akkor fog tudni a képviselő-testület dönteni, ha konkrét számokról tudnak majd beszélni. Ehhez szüksége lenne Ügyvezető Úrnak, hogy kb. hány kamerát kalkuláljon be a csomagba.
 
Oláh Gábor elmondja, hogy ez egy egydarabos ár, mihelyt megtudják az igényeket, akkor tudnak a költségekről beszélni. Első körben úgy is arról lesz szó, hogy mégis mekkora a költségvetése a beruházásnak, ez határozza meg, hogy hány kamerára futja ez az összeg, és ez alapján lehet megmondani, hogy mennyi lesz a havi költsége az üzemeltetésnek.
 
Forgács István képviselő kérdezi, hogy egy hasonló méretű, lélekszámú településen átlagosan hány kamera kerül felszerelésre?
 
Oláh Gábor elmondja, hogy Sajóbábonyban pl. 10 kamerát telepítenek. Ott egyelőre nem láttak nagyobb darabszámra szükséget. Ha látják, hogy a kamera nem jó helyen van, akkor az rugalmasan továbbvihető, máshová felszerelhető. A rádiós rendszereknél a rálátásnak területi akadályai is lehetnek. Az ő megoldásuknál maximum az lehet az akadály, hogy azon az oszlopon nincs kábelük. 
 
Farkas Zoltán képviselő véleménye szerint, mivel ezek a kamerák éjjellátók, nem biztos, hogy jó ha látják, hogy hol vannak elhelyezve.
 
Oláh Gábor véleménye szerint jó, ha látják, már maga az is egy visszatartó erő.
 
Farkas Zoltán képviselő: Minden utcának kellene az elejére és a végére felszerelni, ahhoz hogy mindenki nyugodtan legyen.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester véleménye szerint lesznek olyanok, akik az átlag embertől jobban értenek hozzá, hogy hol kell elhelyezni a kamerákat. A rendszer az önkormányzat anyagi lehetőségének függvényében építhető. Nagyon sokáig ezt már nem lehet húzni. Eddig mindig arra vártak, hogy ha kiírásra kerül a pályázat, akkor fogják elkezdeni a beruházást. Véleménye szerint el kell kezdeni a rendszer kiépítését. Ha jelenleg a költségvetés csak egy kamera felszerelését teszi lehetővé, akkor most csak azt szerelik fel, aztán ha lehetősége lesz rá az önkormányzatnak, akkor majd bővítik a rendszert.  
 
Oláh Gábor elmondja, hogy sikerült már pár településnek pályázati pénzből megvalósítani a rendszer kiépítését. Általában van egy pályázatíró cég, akik ezzel foglalkoznak, ott azonban csak ők telepíthetik a rendszert, ez egy biztonságtechnikai cég. A cége viszont nem biztonságtechnikai cég, ők egy megoldást szállító cég, az átviteli utat tudják biztosítani. Az, hogy milyen kamera szükséges, azt ők is konzultálják egy biztonságtechnikai céggel. Az utóbbi egy évben nem jelent meg ilyen nyílt pályázat. Zárt pályázat jelent meg, de ott csak azzal az egy biztonságtechnikai céggel lehet szerződni, és az itteni üzemeltetési költség többszöröse az övékének. A pályázatban egy jelentős dotációt tudnak szerezni, ezért kevesebb pénz szükséges a saját erő biztosításához. De a fenntartásra már nincs finanszírozása a pályázatnak, azt mindenképpen az önkormányzatnak kell kigazdálkodnia. A pályázat elő is írja a hosszú távú üzemeltetést. Ez a térfigyelő rendszer 5-10 évig fog üzemelni. Van olyan rendszere a cégnek, ami már 4 éve nagyon jól üzemel minimális költséggel.
 
Farkas Zoltán képviselő: Ha pl. az önkormányzat felszerel 3 kamerát, mert csak annyira van pénze, mi annak a jogi útja, ha azt mondják egy utca lakosai, hogy ők szeretnének az utcájukba két kamerát felszereltetni, és ehhez a lakosok összedobják a pénzt, a havi díjat pedig fizeti az önkormányzat.
 
Oláh Gábor elmondja, hogy az utca az egy köztér, ami a jegyzőhöz tartozik, ezért az ő engedélye szükséges ahhoz, hogy közterületen megfigyelést lehessen végrehajtani. Ez is egy része az adatvédelemnek. Ez csak egy jogi engedély. Ezek a kamerák a privát zónát semmiféleképpen nem érinthetik. A felvételek, melyeket a kamera készít, azokhoz a cég sem fér hozzá. Adatvédelem szempontjából ez egy zárt rendszer, ami felveszi az eseményeket a kamerától a szerverig, és amikor szükség van rá, akkor ők átadják annak az illetékesnek (pl. rendőr), aki ezt megnézheti.
 
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte Oláh Gábornak a tájékoztatást.
 
Oláh Gábor 16:08 órakor az üléstermet elhagyja.
 
Naplemente Népdalkör beszámolója
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi a népdalkör vezetőjét, hogy írásbeli beszámolójukat szóban kívánja-e kiegészíteni?
 
Szalkó Lászlóné megköszöni Polgármester Úrnak és a Képviselő-testületnek a Dalostalálkozón nyújtott segítséget. Szeretnék, ha az önkormányzat továbbra is támogatná a népdalkört.
 
Forgács István képviselő megköszöni a képviselő-testület és a Kulturális Bizottság nevében a népdalkörnek, hogy egész évben segítették a rendezvényeiket. A következő időszakban is számítanak a munkájukra.
 
Lipták Zoltán képviselő további sok sikert és eredményes munkát kíván a népdalkörnek. Jó lenne, ha a létszámuk bővülne. A népdalkör 105.000 Ft támogatást kapott a tavalyi év folyamán.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Naplemente Népdalkör 2011. évi beszámolójának elfogadását.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
3/2012. (I. 31.) KT HATÁROZATA
Naplemente Népdalkör beszámolójáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a Naplemente Népdalkör 2011. évről szóló beszámolóját az írásbeli előterjesztésnek megfelelően elfogadja
 
Felelős:         polgármester
Határidő:      értelem szerint
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni a Népdalkör beszámolóját.
 
Szalkó Lászlóné 18:15 órakor az üléstermet elhagyja.
 
 
3. 2012. évi pénzügyi koncepció megtárgyalása
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a 2012. évi pénzügyi koncepció az elmúlt év során benyújtásra került, ennek következtében törvényi kötelezettségüknek eleget tettek, viszont a képviselő-testület nem döntött róla. Kérdezi a képviselő-testületet, hogy az előző évben benyújtott koncepciót kívánja-e megtárgyalni, vagy lépjenek tovább?
A képviselő-testület tekintettel arra, hogy megismerték a koncepció tartalmát, és jelen ülésen már a 2012. évi költségvetést tárgyalja, javasolják a napirendről történő levételét a 2012. évi pénzügyi koncepció megtárgyalásának.
 
4. Tájékoztatás a 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület felé a 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató szintén benyújtásra került az elmúlt év végén. Szintén nem tárgyalta a képviselő-testület. Kérdezi a képviselő-testületet, hogy kívánja-e tárgyalni?
Ezt követően szavazásra bocsátja, hogy a meghívóban szereplő 3. és 4. pontot vegyék le az ülés napirendjéről.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
4/2012. (I. 31.) KT HATÁROZATA
Előterjesztés napirendi pontról történő levételről
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a meghívóban szereplő 3-4. pontokat leveszi a napirendről.
 
 
5. Önkormányzati tulajdonban álló eszközök bérbeadásáról szóló határozat (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester átadja a szót a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnökének.
 
Lipták Zoltán elnök elmondja, hogy a javaslatot a bizottság megtárgyalta és megállapította, hogy az a jogszabályoknak megfelelő, a törvényi előírásokat szem előtt tartva, a lakosság érdekeit szolgálja. A bizottság a határozat összegszerűségét nem tárgyalta. A bérleti díjakban a tervezet szerint csekély mértékű emelésre tettek javaslatot, és ahogy kitűnik a határozat-tervezetből egy pár százalék bevétel növekedés realizálódhat a 2012-es évben is. Erre azért van szükség, hogy az eszközök karbantartását, pótlását az önkormányzat el tudja végezni. Megpróbálják az igényeket kielégíteni. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat dolgozói maximálisan segítségükre voltak mind a lakosságnak, illetve a településen kívülieknek is, egy esetleges rendezvény, egy esküvő alkalmával, melyre a helyszínt és az eszközöket biztosították, valamint az energiát. Úgy gondolja, hogy az önkormányzat ezután is ugyan így fog eljárni. A bizottság javasolja a tervezet elfogadását.
 
Boros Lajosné dr. jegyző egy kiegészítéssel szeretne élni. Bizottsági ülésen beszéltek róla, hogy az eszközök használati díjait tartalmazó táblázat végére, az eszközhasználati díjakhoz egy új tételt szeretnének javasolni. A művészeti iskola kezelésében lévő eszközök, ruhák használatáért 100 Ft/db bérleti díjat javasolnak.
 
Répási János képviselő a családi rendezvényeknél (pl. lakodalom) a fűtés, és az energiaárak miatt 5 %-os terembérleti díjemelést javasol és egy kerek számban megállapodni. Ésszerű kerekítést javasol.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a helyben található „butik” terülte esetén éves, vagy havi bérleti díjról van szó?
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a területről van szó ennél a tételnél, mivel a felépítmény nem az önkormányzat tulajdona. A bérlő havonta fizeti a bérleti díjat az önkormányzat részére.
 
Karajz Ottó György képviselő úgy gondolja, hogy a bérleti díjak úgy vannak megállapítva, hogy azok csak a rezsiköltséget fedezik. Ezeket a dolgokat nagyrészt hernádnémeti lakosoknak adja bérbe az önkormányzat és ezért nem gondolja, hogy a hernádnémeti lakosokból kellene hasznot húzni az önkormányzatnak. Véleménye szerint maradjanak meg a szerény díjaknál.
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy a régi ABC előtti „piac tér” bérleti díja hol szerepel?
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy azt a területet nem lehet bérelni, hanem területhasználati díjat fizetnek a közterülethasználati rendelet alapján.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a lakosságot nem kívánják új adó kivetésével terhelni, hiszen senki nincs könnyű helyzetben, így a lakosság sem. Az elmúlt év végén hangsúlyozta, hogy semmilyen újabb adót nem tervez kivetni, képviselőtársaitól sem hallott ilyen felvetést. Hernádnémetiben súlyadó és iparűzési adó van, aminek a mértéke nem változott már hosszú idő óta. Más adó nincs a településen. A bérleti díjakkal kapcsolatosan elmondja, hogy haszonról egyáltalán nincs szó. A kiadások csökkentéséről vagy mérsékléséről van inkább szó. Az eszközök bérbeadása anyagi szempontból inkább ráfizetés az önkormányzatnak, de ezt azért találták ki, hogy a helyi lakosságnak segítsenek. Szinten tartást sem jelent, ha pl. az elmúlt évhez képest nézik, csak próbálják az egyensúlyt tartani a kiadási és a bevételi oldal között.
Nagy László képviselő észrevételezi, hogy van egy olyan sor a tervezetben, hogy színpad sátorral. Valóban volt ilyen korábban, de most már csak színpadról lehet beszélni. Javasolja, hogy zárójelben szerepeljen „tanúsítvány nélküli” színpad.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: A sátras részt pedig húzzák ki, hogy ez ne legyen megtévesztő.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester a kiegészítésekkel, módosításokkal együtt teszi fel szavazásra az önkormányzat tulajdonában álló épületek és egyéb eszközök bérleti díjairól szóló határozatot:
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az a alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2012. (02. 01.) HATÁROZATA
Az Önkormányzat tulajdonában álló egyéb eszközök bérleti díjairól és térítési díjakról
 
Hernádnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló eszközök hasznosítása érdekében az alábbi díjakat állapítja meg:
 
 
A) Az Önkormányzat tulajdonában lévő eszközök használati díjai
ÁFA mentes tevékenység
 
2012.
 
márc. 1-től
 
Színpad (tanúsítvány nélküli) bérleti díja Ft/alkalom
 
37 307
 
Csővázas építőállvány Ft/nap
 
5 330
 
Asztalok Ft/alkalom/db
 
107
 
Székek Ft/alkalom/db
 
53
 
Tányérok Ft/alkalom/db
 
11
 
Evőeszközök Ft/alkalom/db
 
11
 
Poharak Ft/alkalom/db
 
5
 
Terítők Ft/alkalom/db
 
53
 
művészeti iskola kezelésében lévő eszközök, ruhák használata Ft/alkalom/db
-
100
 
B) A helyi uszoda és szauna használatáért fizetendő térítési díjak
Az árak 27%-os ÁFA-t tartalmaznak
 
2012.
 
Napijegy a medence használatára
 
márc. 1-től
 
 
gyermek 6 éves korig
 
228
 
 
gyermek 7-14 éves korig
 
280
 
 
felnőtt
 
394
 
 
úszósapka bérlése
 
57
 
Uszodabérlet 10 alkalomra
 
 
 
 
14 éves korig
 
1 694
 
 
14 éves kor felett
 
3 156
 
Uszodabérlet 20 alkalomra
 
 
 
 
14 éves korig
 
2 819
 
 
14 éves kor felett
 
5 752
 
Éves bérlet
 
 
 
 
14 éves korig
 
25 944
 
 
14 éves kor felett
 
28 203
 
Úszás oktatás 10óra/fő
 
6 767
 
Szauna és medence használat
 
 
 
 
Napijegy
 
788
 
 
10 alkalmas bérlet
 
5 643
 
 
20 alkalmas bérlet
 
10 151
 
 
Törölköző
 
114
 
Szauna használat
 
 
 
 
Napijegy
 
679
 
 
10 alkalmas bérlet
 
5 073
 
 
20 alkalmas bérlet
 
9 586
 
 
lepedő
 
114
 
Felelős:          polgármester, jegyző, intézményvezetők
Határidő:        2012. március 1.-től folyamatos
 
 
6. Vállalkozási formában önkormányzati feladatot ellátók díjemelési kérelme (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a takarítás és az étkeztetés folyik ebben a formában. Sajnos a vállalkozók ezt a nagymértékű díjemeléseket, az inflációt nem tudják kigazdálkodni, ezért mind a két kérelemben 4,5 %-os áremelés jelentkezik.
 
Karajz Ottó György képviselőnek a formával kapcsolatosan van észrevétele. Az egyik vállalkozó úgy írta, hogy kérelem, a másik pedig kijelentő módban írta a kérelmet. Úgy gondolja, hogy ez nem célszerű, mert kérelemmel fordul a képviselő-testülethez, hogy szeretné módosítani az árakat.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: A levél végén szerepel a kérelem.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel Jakkel és Társa Kft emelési kérelmét.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
6/2012. (I. 31.) KT HATÁROZATA
Jakkel és Társa Kft. emelési kérelméről
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a Jakkel és Társa Kft-vel kötött szerződésben szereplő vállalkozói díj 4,5 %-kal való megemelésével, ezzel azonosan emelkedik a meghatározott bérleti díj összege is.
 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés módosítására.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      2012. március 01. - folyamatos
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a TOYOGA Kft. emelési kérelmét.
 
Répási János képviselő személyes érintettségére hivatkozással tartózkodik a szavazástól.
 
A képviselő-testület 6 Igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
7/2012. (I. 31.) KT HATÁROZATA
TOYOGA Kft. emelési kérelméről
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a TOYOGA Kft-vel kötött az önkormányzat intézményeire vonatkozó takarítási szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés vállalkozói díja 4,5 %-kal emelésre kerüljön.
 
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés módosítására.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      2012. március 01.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Reméli ez az emelés elég lesz ahhoz, hogy biztonságosan tudjon működni mind a két szolgáltatás.
 
7. 2012. évi költségvetési rendelet-tervezet (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy elég sok jogszabály változott, ezért nagy még a bizonytalanság a 2012. évi költségvetéssel kapcsolatosan. Sok minden nem ismert még. Ezt követően átadja a szót a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnökének.
 
Lipták Zoltán elnök elmondja, hogy a bizottsági ülésen az volt a fő irányvonal a költségvetési rendeletnél, mivel elfogadott költségvetésről még nem lehet szó, ezért csak érintették azokat a kérdéseket, melyek meg fogják határozni a 2012. évi költségvetést. Új elemként belép, hogy az intézményeknek is kell önálló költségvetéssel rendelkezni, amely majd az önkormányzat nagy költségvetésével válik egésszé. Hernádnémeti Önkormányzat kiterjedt intézményrendszert zavartalanul működtet, mely példaértékű a környező településeken is. Ha életbe lép a Kormánynak az a törekvése, hogy az intézményeket beintegrálják a nagy állami szférába, pl. az önkormányzat működtetése alól kiveszik az iskolát, óvodát, az intézményrendszert, akkor el kell azon gondolkozni, mely lehetőségek lesznek a Hernádnémeti Önkormányzat előtt, hogy az intézményeit tovább működtesse. Mindenképpen megalapozták azt a törekvésüket, hogy ez idáig nem volt probléma a működésben, zavartalan működés mutatkozott az önkormányzat bármelyik intézményében. Magas színvonalon működik az iskolai előkészítés az óvodában. Az Alapszolgáltatási Központban mind szociális mind egyéb irányban igénybe lehet venni a szolgáltatást. Olyan intézményei vannak az önkormányzatnak ahová bármelyik lakos, bármikor bemehet. Ha a szülőnek gyerekével kapcsolatosan bármilyen kérdése van, úgy gondolja, hogy mindig megoldást találtak a problémájára. Ahhoz, hogy egy olyan szép költségvetési rendelete legyen az önkormányzatnak, mely megint csak biztosítja 2012 zavartalan működését ahhoz nagyban hozzájárul, hogy itt azok a dolgozók, akik a költségvetésért felelnek, azok az intézményben dolgozók, akik az intézmény működéséért felelnek, és elszámolással tartoznak, azok becsülettel maximálisan helytálltak és helyt is fognak állni. Kíván a 2012-es évhez is sok erőt és egészséget, kitartást és bízik benne, hogy az állam olyan lehetőségeket és feltételeket fog biztosítani, mely megalapozza a 2012. évi költségvetését is az önkormányzatnak, hogy ez az év is olyan szép és kerek legyen, mint a 2011. év is volt.
 
Boros Lajosné dr. jegyző kiegészítésképpen elmondja, hogy 2011. decemberében, amikor a képviselő-testület meghatározta a 2012. évi munkatervét, akkor a tavaly nagyon jól bevált kétkörös költségvetési rendelet tárgyalása mellett maradtak. Az idei év vonatkozásában pedig azt látja, hogy ez nagyon megalapozott, mivel ez a rendelet-tervezet melyet a képviselők most látnak, bár nem élhet javaslati joggal, de javasolja elhalasztani a döntést, vegyék le napirendről a 2012. évi költségvetési rendelet ebben a formában történő elfogadását. Ők maguk is úgy érzik, hogy tartalmában még nem elég kiforrott az érdemi tárgyalásra. Ennek az okai: A bevételeket meg tudják tervezni az az előterjesztésből már látszik is, hiszen leginkább normatív támogatásokból, bevételekből él az önkormányzat, melyet a 2012. évi elfogadott költségvetési törvényből tudnak. Az egyéb bevételeket, illetve kiadásokat nem tudták teljes pontossággal megtervezni, mert előtte az előző napirendi pontokban elfogadott rendeleteket döntéseket meg kellett hozni. Illetve későbbi határozati javaslatokban, mely az anyagban szerepel. Szerkezeti átalakításokat kell végezni, mivel 2012. január 1-jétől új államháztartási törvény van hatályban, amihez még alkalmazkodni kell (pl. törzsszámok, törzsszámokhoz rendelt szakfeladatszámok, a szakfeladatszámokhoz rendelt dologi személyi kiadások), mely 1-2 hetet vehetnek igénybe, hogy teljes részletességgel a képviselő-testület elé tudják tárni. Tartalmában akkor javasolja a képviselő-testületnek, hogy foglalkozzon a 2012. évi költségvetési rendelettel. Az új szerkezetet már ki lehet olvasni ebből a rendelet-tervezetből.
 
Karajz Ottó György képviselő: Ha jól vette ki Jegyző Asszony szavaiból, akkor még vannak olyan rendeletek melyeket meg kell, hogy alkossanak és ezek a helyi rendeletek a költségvetési rendeletet még módosítani fogják. Ezért nem volna célszerű most elfogadni, mert még nem tudják pontosan a számokat.
 
Boros Lajosné dr. jegyző válasza: Igen, pl nem tudták korrektül megtervezni az étkeztetést addig, amíg a díjemelési kérelemről nem döntött a testület.
 
Karajz Ottó György képviselő javasolja a képviselő-testület felé, hogy halasszák el a döntést a következő testületi ülésre.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester a Jókai utca felújításával kapcsolatosan elmondja, ha Hernádnémeti tulajdonú lenne ez az utca, akkor ez már 10 évvel ezelőtt elkészült volna. Ez azonban nem így van. Eddig húzódott ennek az utcának a kérdése, mivel Hernádkak ennek a résznek a tulajdonosa, de hernádnémeti lakosok is laknak ott, ezért mindannyiuk érdeke, hogy ez az utca végre megépüljön. Ezzel kapcsolatosan meg is kereste Hernádkak Önkormányzata azzal, hogy a benyújtott pályázat sikeres. A következő ülésen erre is vissza kell majd térni a költségvetés kapcsán. A teljes beruházás összege 75.683.450 Ft. Ennek az 5 %-a az önerő. Hernádkak kéri, hogy az önrész felét fizesse ki a Hernádnémeti Önkormányzat. Ezt a következő testületi ülésen meg kell tárgyalni.
 
Nagy László képviselő kérdezi, hogy a pályázatot Hernádkak adta be?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy Hernádkak önkormányzata adta be a pályázatot, hiszen ők a tulajdonosok ezért ők nyújthatták be a pályázatot. Hernádnémeti nem tudta beadni. Az út ameddig Hernádnémeti tulajdona, addig el is készült.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel, hogy a 2012. évi költségvetés tárgyalását vegyék le napirendről, mivel még sok információra van ezzel kapcsolatosan szükség.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
8/2012. (I. 31.) KT HATÁROZATA
Előterjesztés napirendi pontról történő levételről
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2012. évi költségvetési rendelet megtárgyalását leveszi napirendről.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy mindent megtettek annak érdekében, hogy 2012. évi költségvetés a megadott határidőre a képviselő-testület elé kerüljön.
 
 
8. Szociális rendelet módosítása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy jogszabályi változás miatt van szükség a szociális rendelet módosítására.
Ezt követően átadja a szót a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnökének és kéri, hogy röviden ismertesse a bizottság állásfoglalását.
 
Lipták Zoltán elnök elmondja, hogy a szociális ellátásokról szóló törvény végrehajtásánál egy fontos dolog változik meg. Eddig a képviselő-testületnek törvényi felhatalmazása volt, hogy a lakásfenntartási támogatás az arra jogosultnak odaítélje. Ezt követően a kérelem az önkormányzathoz kerül benyújtásra. Abban módosult, hogy 2012. január 1-től jegyzői hatáskörbe került át ez a törvényi felhatalmazás, ezért a képviselő-testület ez ügyben nem tud dönteni. A támogatási kérelmet a megfelelő nyomtatványon kell benyújtani. Az elbírálást a Jegyző Asszony fogja elvégezni. A képviselő-testületnek ahhoz marad joga, hogy formáljon egy olyan rendeletet, illessze be a szociális rendeletébe, azt a kritériumot, hogy legyen bizonyos feltétele annak, hogy a lakásfenntartási támogatást az arra jogosult és megfelelően hozzáálló lakosok kapják meg. Ezt ő úgy érti, hogy pl. tisztán tartja környezetét és megfelel annak a közmorálnak, annak a jóérzésű elvárásnak, hogy úgy egymás mellett élni, hogy az mindenki megelégedését szolgálja. Ez egy olyan kötelezettség arra az emberre, aki lakásfenntartási támogatást igényel, hogy amit kapott azért kell is tenni valamit. Ne úgy kapja, hogy neki nem kell érte semmit tennie. Ezalatt azt érti, hogy rendben tartja a kapuja előtti területet, levágja a füvet, kitakarítja az árkot. Továbbá a higiéniai és egyéb elvárások minden emberre egyformán kötelező. Ez is bele van foglalva a rendeletbe, melyet Jegyző Asszony kellő alapossággal és megfontolással tárt a képviselő-testület elé. A bizottság elfogadásra javasolja a rendeletet.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester pár kritériumot emel ki, így a gaztalanítás, mely mindenkire nézve kötelező, a művelésre alkalmas terület 30 %-át kell megművelni, csapadékvíz-elvezető rendszer tisztántartása, higiénés követelmény legalább űrgödrös árnyékszék kialakítása, szemétszállítás igénybevétele. Ennek az ellenőrzését a jegyző is végzi, illetve a Szociális és Egészségügyi Bizottság is jogosult ennek az ellenőrzésére.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy bizottsági ülésen arról beszéltek, hogy a lakásfenntartási támogatást elsősorban természetben kell kifizetni a jogosult részére és célszerű a szemétszállítási díjat belevenni ebbe a juttatásba.
 
Boros Lajosné dr. jegyző fordítva fogalmazná meg. Ezeknek a kritériumoknak az előírásával jogosultsági feltétel lesz, hogy igénybe veszi a szemétszállítást. A lakókörnyezet tisztántartása elemi feltétel, mint ahogy elő van írva az aktív korúak részére folyósítandó szociális segélynél is, hogy a tisztaság érdekében legalább a szemétszállításról mindenki gondoskodjon annál is inkább, mivel ez egy kötelező közszolgáltatás. Ezt minden ingatlan vonatkozásában kötelező igénybe venni a tulajdonosnak vagy a használónak.
 
Karajz Ottó György képviselő: Félre értette Jegyző Asszony. Nem azt kifogásolta, hogy a szemétszállítás is beletartozik ebbe a kritériumrendszerbe, hanem azt beszélték a bizottsági ülésen, hogy ezt a támogatást elsősorban természetben fogják odaadni, úgy mint közkúthasználati díjat vonják le az összegből. A szemétszállítási díj is benne van, hogy azt is le fogják vonni.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a rendelet most is lehetőséget ad arra. Tapasztalatok azonban még nincsenek, nem tudja, hogy fog ez kinézni. Tavaly ősszel már a megemelt egy főre eső jövedelmek alapján döntött a képviselő-testület a lakásfenntartási támogatásról. Az volt a tapasztalat, hogy igaz hogy több jogosult lett, de kevesebb lakásfenntartási támogatás jutott egy-egy családnak. Ezért úgy gondolja, hogy elég jó úgy a jogszabály, mint a helyi rendelet, hogy lehet differenciálni, egyéniesíteni, mert lehet, hogy annyira kevés támogatás fog egy-egy jogosultnak jutni, hogy egyetlen havi díj sem jön ki a lakásfenntartási támogatás összegéből. Mindenképpen azt gondolja, hogy Hernádnémeti rendkívül érzékeny vízbázison fekszik. Az egészséges ivóvíz biztosítása elemi feltétel, úgy a járványok megelőzésében, mint egészségügyi, közegészségügyi szempontból és ehhez sokkal fontosabbnak tartja a közkúthasználatot. A cél az egészséges ivóvíz biztosítása a gyerekeknek, felnőtteknek időseknek nem pedig a gépkocsimosás lehetősége.
 
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester az írásbeli előterjesztésnek megfelelően szavazásra bocsátja a szociális rendelet módosítására tett javaslatot.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
1/2012. (II. 01.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 16/2008. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
A Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Ötv. 8.§ (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1.§ A 16/2008. (XI.25.) önkormányzati rendelet 13.§ (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.§ (1)
a)     akivel szemben a jegyző megállapítja, hogy a 21/2004.(XI.30.) önkormányzati rendeletben foglalt köztisztaságot biztosító rendelkezéseket nem tartotta be, a használatában lévő terület hagyta elgazosodni;
 
2.§    A 16/2008. (XI.25.) önkormányzati rendelet 14.§ helyére a következő rendelkezés lép:
„14.§ (1) Nem állapítható meg normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság annak a személynek:
a)     akivel szemben a jegyző megállapítja, hogy a 21/2004.(XI.30.) önkormányzati rendeletben foglalt köztisztaságot biztosító rendelkezéseket nem tartotta be, a használatában lévő terület hagyta elgazosodni;
b)     aki a lakhatására szolgáló ingatlan művelésre alkalmas területét legalább 30%-ban nem hasznosítja;
c)      aki a lakhatására szolgáló ingatlan előtt a csapadékvíz elvezető rendszert nem tartja tisztán;
d)     aki nem gondoskodik a megfelelő higiénés körülmények biztosításáról, legalább űrgödrös árnyékszék kialakításával;
e)     aki nem veszi igénybe a szemétszállítás kötelező közszolgáltatást.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezések betartását a Jegyző 3 havonta ellenőrzi, az ellenőrzés során tapasztaltakat fotókkal dokumentálja.
(3) A jogosultsági feltételek teljesítését jogosult ellenőrizni évente két alkalommal az Önkormányzat Egészségügyi- és Szociális Bizottsága helyszíni szemle keretében.
(4) A felülvizsgálat során meg kell szüntetni az ellátását annak, aki a 14.§ (1) bekezdésben felsorolt feltételeket a jegyző felhívásának kézhezvételét követő 8 napon belül nem teljesíti.
 
3.§ (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
 
4.§ Hatályát veszti
a) a 16/2008. (XI.25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete;
a) a 16/2008. (XI.25.) önkormányzati rendelet 11.§ (1) bekezdés első francia bekezdése.
 
 
dr. Orosz Zsolt sk.                                                                           Boros Lajosné dr. sk.
 polgármester                                                                                                   jegyző
 
 
9. Talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy jogszabályi változás miatt van szükség a talajterhelési díjról szóló rendelet módosítására. A Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. Kéri Elnök Urat, hogy röviden ismertesse a bizottság állásfoglalását.
 
Lipták Zoltán elnök elmondja, hogy a talajterhelési díj rendelet módosításával is törvényi megfelelősséget hajt végre a képviselő-testület, tehát a törvénynek megfelelően járnak el és annak megfelelően alkotják meg rendeletüket. Ez a rendelet nagyon érzékenyen fogja érinteni azokat, akik a szennyvízrendszerre nincsenek rákötve. 2012. február 1-től új talajterhelési díj lép életbe. A régi szerint éves szinten, utólagos bevallással 1 fő 1 hónapra 1m3 víz után 120 Ft-ot fizetett, tehát ez éves szinten 1.440 Ft volt. Most ez 2012. február 1-től 1.200 Ft lesz havonta személyenként. Tehát 10-szeresével megemelték a talajterhelési díjat. Hernádnémeti érzékeny vízbázis területén fekszik, itt 3-as a szorzó. Tehát 1 főnek egy hónapra 3.600 Ft a talajterhelési díja. Éves szinten 43.200 Ft lesz 1 főnek a talajterhelési díja. Egy négytagú családnál év végére ez már egy egész tetemes összeget jelent. Ha valaki február 1-ig után köt rá a rendszerre, akkor az megspórolja ezt a nagy összeget. Kéri a lakosságot, hogy figyeljenek oda, mert nagyon magas lesz a talajterhelési díj összege, amit 2013 januárban be kell majd vallani, tehát ha lehetőség van rá minél hamarabb kössenek rá a csatornára. A bizottság elfogadásra javasolja a rendeletet.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni Elnök úrnak a tájékoztatást. Hangsúlyozza, hogy nem az önkormányzat képviselő-testülete hozta ezt a jogszabályt. Hamarabb nem tudták a lakosságot értesíteni, mert az önkormányzat is csak most értesült erről a változásról. Egy négyfős család az új szerint kb. 172.000 Ft talajterhelési díjat fog fizetni egy évre. Ha szennyvízbekötéssel rendelkeznek, akkor ez a felét sem éri el.
Farkas Zoltán képviselő kérdezi Jegyző Asszonyt, hogy ki köteles ezt befizetni, pl. akinek van vízbekötése, de nincs szennyvize?
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az ivóvízzel nincs összefüggésben. Arra vonatkozik, aki nincs rákötve a csatornahálózatra. Az 1 m3/fő az egy átalány, akkor számolnak ezzel, ha nem lehet mérni az elfogyasztott ivóvízmennyiséget. Ha nem rendelkezik mért vízvétellel, akkor a jogszabály mellékletében meghatározott átalány alapján számolják ki.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy vannak olyan családok, akik fognak kapni lakásfenntartási támogatást. Véleménye szerint két család nem fog annyit kapni, hogy egy család talajterhelési díját fedezze. Aki nem fog tudni rákötni a csatornára, vagy nem fogja tudni befizetni a talajterhelési díjat azokkal mi lesz? Biztos abban, hogy lesz olyan család, aki nem fogja ezt a talajterhelési díjat fizetni. Az önkormányzat hogy fogja ezt behajtani? Mivel egy idős ember a nyugdíjából kiszorítja, egy másik lakos az állam hátán él nagyon jól és szatyrokkal jár haza a boltból, ezektől a lakosoktól, hogy lesz behajtva a díj?
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy ez egy adó, talajterhelési díjnak hívják, de tartalmát tekintve környezetvédelmi adó. A helyi adóhatóság nem veti ki, mivel önadózás van, ezért mindenkinek be kell vallani. Ezt a bevallás nyomtatvány kiküldésével szokta segíteni az adóhatóság, hogy tudja teljesíteni mindenki a kötelezettségét. Tehát az adóhatóság adók módjára behajtja. Ez azzal járhat, hogy átadják a végrehajtónak és esetleg ingatlan árverésre kerülhet sor. Holnap lép hatályba a törvény szövegében is az 1.200 Ft/m3 talajterhelési díj. Még időben vannak, sőt tájékoztatásképpen már egy hete ki is plakátolták a hirdetőtáblákra, hogy mindenkinek legyen ideje végiggondolni. Az idén még nem ezzel az összeggel kell fizetni, de az idei felhasználást a jövő évben már az emelt összeggel kell megfizetni. Annyi lehetőség van a jogszabály szerint, hogy negyedévente előleget lehet fizetni az adóhatóság felé. Ebben az esetben 30-szoros emelkedésről van szó, mely nagyon meg fogja terhelni a családi kasszát.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy Hernádnémetiben a lakosság hány százaléka nincs rákötve a csatornára?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Az ingatlanok kb. 20 %-a nincs rákötve a csatornára.
 
Karajz Ottó György képviselő szerint ez egy jelentős mennyiség, kb. 200 ingatlanról van szó. Kéri Polgármester Urat vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval ezzel kapcsolatosan, ha ilyen sok ingatlanra kellene bekötni a szennyvizet, akkor érdemes lenne egy kedvezményes konstrukciót kidolgozni a hernádnémeti emberek részére.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: A bizottsági ülésen is felmerült ez a dolog, hogy a szolgáltatóval tárgyalni kellene ez ügyben pl. akciós bekötések. Ez a szolgáltató érdeke is nem csak a lakosé. Meg fogják keresni a szolgáltatót.
 
 
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a talajterhelési díj módosításáról szóló rendeletet.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
2/2012. (II. 01.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról szóló 6/2005. (II. 22.)
önkormányzati rendelet módosításáról
 
A Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1.§    A 6/2005. (II.22.) önkormányzati rendelet 5.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.§ A talajterhelési díj egységdíjának mértéke a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. §. (3) bekezdése alapján: 1200 Ft/m3.
 
2.§    A 6/2005. (II.22.) önkormányzati rendelet 8.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.§ (2) A kibocsátó a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat az önkormányzat Talajterhelési díj beszedési 12035803-00118869-00900004 számúszámla javára fizeti be. A talajterhelési díj a települési önkormányzat környezetvédelmi alapjának a bevételét képezi.
3.§    A 6/2005. (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:
 
1. melléklet
 
A talajterhelési díj mértéke
 
 
A talajterhelési díj mértéke: T T D = E x A x T
 
 
 
Ahol:
 
 
 
TTD:
a fizetendő éves talajterhelési díj
 
E:
az egységdíj (Ft/m3)
 
A:
a díjfizetési alap (m3)
 
T:
területérzékenységi szorzó értéke: 3,0
 
 
 
 
4.§    A 6/2005. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép:
 
 

 

város
község
 
közterület
neve
 
közterület
jellege
város
község
 
közterület
neve
 
közterület
jellege
község
 
közterület
neve
 
közterület
jellege
város
község
 
közterület
neve
 
közterület
jellege
helység
év                     hó                nap
az adózó vagy képviselője(meghatalmazottja)
aláírása
 
 
BEVALLÁS

 

a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjhoz
201…. évről
(Benyújtandó a szennyvízelhelyezés szerinti települési önkormányzati adóhatósághoz 201….. március 31-ig)
I.      A díjfizető (kibocsátó):
Neve (cégneve):
Születési helye:                                                     Ideje:                év                  hó         nap
Anyja születési családi és utóneve:
Adószáma:                                                                       Adóazonosító jele:
Statisztikai számjele:
Lakóhelye:                                                                                       
                                                                                                 hsz.        ép.          lh.          em.           ajtó
Levelezési címe:
                                                                                                hsz.        ép.          lh.          em.           ajtó
Pénzintézeti számlaszáma :
 
II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:
Címe:
                                                                                                                             hsz.        ép.          lh.          em.           ajtó
Helyrajzi száma:                            /              /              /            
III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel.):
Neve (cégneve):
Születési helye:                                                     Ideje:                év                  hó         nap
Anyja születési családi és utóneve:
Levelezési címe:
                                                                                                 hsz.        ép.          lh.          em.           ajtó
IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok[1]:
1. A felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség a tárgyévben:                                                …………………..m3
(Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti átalány-vízmennyiséget kell beírni!)   
2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség:                                                                          ……m3
3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége:                           ……m3
4. A talajterhelési díj alapja (1.sor csökkentve a 2.;3.;4. sorok összegével):                                                              ……m3
5. A talajterhelési díj mértéke: (egységdíj: 120 Ft/m3 )                                                                                             120 Ft/m3
6. Területérzékenységi szorzó:                                                                                                                                  3,0
7.. A számított talajterhelési díj: (5. sor * 6. sor )                                                                                       ……….…….Ft
 
 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
 
 

5.§ (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
 
6.§ Hatályát veszti a 6/2005. (II.22.) önkormányzati rendelet 6.§ -a.
 
 
 
dr. Orosz Zsolt sk.                                                                Boros Lajosné dr. sk.
               polgármester                                                                                jegyző
 
 
Karajz Ottó György képviselő kéri Jegyző Asszonyt és Polgármester Urat, hogy a lehető legtöbb csatornán keresztül hívják fel a hernádnémeti lakosok figyelmét, nehogy valaki ne értesüljön a talajterhelési díj emeléséről, hiszen nem mindenki nézi a kábeltelevíziót, és az év végén vagy a jövő évben szembesüljön ezzel a problémával.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy Hernádnémeti honlapjára is feltesznek egy felhívást.
 
 
10. Kérelem állami tulajdon ingyenes tulajdonba adása iránt (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Könyvtár épületének felújítására, bővítésére adtak be pályázatot. Kiderült, hogy az épületben még mindig van az államnak egy nagyon pici tulajdona. Ez már kb. 10 évvel ezelőtt felszínre került. Akkor ez meg is oldódott. 2010-ben az ingatlan nyilvántartásban visszajegyzésre került az állam tulajdona 15,3 m2-ben. Nem érti milyen jogszabály alapján került vissza az állam tulajdonába ez a kis rész. Ezzel kapcsolatosan már megkeresték a szerveket, de szükség van egy testületi határozatra is.
 
Répási János képviselő kérdezi melyik terület a 15,3 m2-es?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: A régi párthelyiségről van szó.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy ez a legvéglegesebb megoldás. Van rá járható törvényes és viszonylag egyszerű és rövid út, úgy gondolták, hogy érdemes ezzel az önkormányzatnak élni, hogy a tulajdoni viszonyokat tisztázzák.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy ezzel a döntéssel a saját munkájukat könnyítik meg.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának az önkormányzat részére történő ingyenes átruházására szóló kérelmet.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
9/2012. (I. 31.) KT HATÁROZATA
Kérelem, állami tulajdonú ingatlan tulajdonjogának az önkormányzat részére történő ingyenes átruházására
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete kéri a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t, mint az állami tulajdonú ingatlan vagyonkezelőjét, hogy a Hernádnémeti 1087 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett, kultúrház és filmszínház művelési ágú, Hernádnémeti, Kossuth L. u. 46. sz. alatt található ingatlanban lévő 15/2540 tulajdoni hányadát az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdés c) pontja alapján ingyenesen engedje át a Hernádnémeti Községi Önkormányzat részére az alább megjelölt feladat ellátás elősegítése érdekében.
 
Az ingatlan felhasználási célja: idősek és fogyatékosok nappali ellátása szolgáltatásnak az elhelyezés biztosítása. Az elhelyezés biztosítása a szociálisigazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993 évi törvény 56.§ (1) bekezdése, valamint 86.§ (2) bekezdés b) pontja által az önkormányzat számára kötelező feladatként megjelölt nappali ellátás biztosítását segíti elő.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (4) bekezdése alapján az önkormányzat köteles a szociális alapellátásokat biztosításáról gondoskodni.
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek megtérítését.
 
A megjelölt ingatlanon védettség nem áll fenn.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos eljárás során a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.
 
Felelős:         polgármester
Határidő:      folyamatos
 
 
11. Egyebek
 
Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a rekultivációval kapcsolatosan az írásbeli előterjesztést megkapta a képviselő-testület. A Vörösmarty utca végén lévő terület rekultivációja már rendeződött. Annak idején 10 település fogott össze, hogy a társult településeken ezeket a gondokat megoldják. Pályázatot nyújtottak be. A pályázat sikeres volt. 1,2 milliárd Ft-ot nyertek az önkormányzatok. Most jogszabályi változás miatt módosítást kell a Társulás Alapító Okiratában végrehajtani, illetve Sajópálfala gesztor település, de nincs önálló jegyzője, Felsőzsolca Körjegyzőséghez tartozik, ezért van a 2. pontban, hogy 2012. január 1-től 2012. május 31-ig, a projekt zárásáig havonta 10.000 Ft-os hozzájárulást szavazzanak meg a képviselő-testületek, ennek a munkának az ellátására, mert a könyvelési részt el kell végezni. Ezért került a képviselő-testület elé ez a javaslat.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdés, hozzászólás hiányában az írásbeli előterjesztést.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
10/2012.(I. 31.) KT határozata
Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás alapító okiratának hatályon kívül helyezéséről és a működési költségeihez történő hozzájárulásról
 
1.) Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás alapító okiratának elfogadásáról szóló 123/2007. (XI. 06.) és az azt módosító 72-2/2009. (VIII. 25.). számú önkormányzati határozatokat.
 
2.) A társulási megállapodás 14. pontja az alábbi mondattal egészül ki:
 
     A képviselő-testület a Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás működési költségeihez 2012. január 1. napjától 2012. május 31-ig – a projekt pénzügyi zárásáig – 10.000.-Ft/hó összegben tagi hozzájárulást utal át a társulás számlájára, melyhez a 2012. évi költségvetésében fedezetet biztosít.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      azonnal, illetve a 2012. évi költségvetés elfogadása                               
 
 
Miskolc Térségi Konzorcium (hulladékgazdálkodási)
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a szemétszállítással kapcsolatos előterjesztést a képviselő-testület írásban megkapta. Kb. 10 éve 40 település társult, hogy a szemét elhelyezését meg tudja oldani. Így ISPA pályázat keretében megépült Hejőpapiban a hulladéklerakó. A konzorcium KEOP-os pályázatot szeretne benyújtani, ezért kell a korábbi konzorciumi megállapodásban módosításokat végrehajtani. Ebben az újabb pályázatban a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés fog megvalósulni. Gépjárművek eszközök kerülnének beszerzésre. Ezek az eszközök a konzorcium tulajdonába kerülnek, viszont a feladatellátás az önkormányzatok kötelezettsége. Itt ellentmondás van. A javaslatban az szerepel, hogy ezt az önkormányzatot terhelő közfeladatot adják át a konzorciumnak. Ők válasszák ki, hogy a közbeszerzés alkalmával kinek adják ezt a szolgáltatást.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az írásbeli előterjesztést.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatokat:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
11/2012. (I. 31.) KT HATÁROZATA
A Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszer-üzemeltetési koncepció módosításának elfogadása.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv-ben megállapított hulladékkezelési közszolgáltatás biztosítása, és jövőbeni fenntartása, valamint a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Program megvalósítására irányuló Konzorciumi Szerződés IV. pontjában meghatározott feladatok végrehajtása érdekében, a Konzorcium tagjaként az alábbi határozatot hozza.
 
A Képviselő-testület elfogadja a Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszer-üzemeltetési koncepció módosítását. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntését a Konzorciummal közölje, és azt a Konzorciumi ülésen képviselje.
 
Felelős:         Polgármester, Jegyző
Határidő:      azonnal
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
12/2012. (I. 31.) KT HATÁROZATA
Felhatalmazás a települési szilárd kommunális hulladékkezelői közszolgáltató személyének kiválasztására, a 21/2004. (XI. 30.)számú önkormányzati rendelet végrehajtása.
 
Hernádnémeti Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényben megállapított hulladékkezelési közszolgáltatás biztosítása és jövőbeni fenntartása, valamint a 21/2004. (XI. 30.)számú önkormányzati rendelet végrehajtása érdekében az alábbi határozatot hozza.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Program megvalósítására létrejött Miskolc Térségi Konzorcium képviseletét ellátni jogosult gesztor Önkormányzatot a Hgt. 21. § (3)-(5) bekezdéseiben foglalt – következő teljesítési időszakra vonatkozó – közszolgáltatási kötelezettség teljesítésére, végzésére jogosult személy (Hgt. 27. § (4) bekezdésében előírt) közbeszerzési eljárással való kiválasztására és a közszolgáltatóval való szerződés megkötésére.
 
A felhatalmazás a Hgt. 21. § (3)-(5) bekezdéseiben felsorolt körben kiterjed a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatást végző hulladékkezelő kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítésére, lefolytatására, és a közszolgáltatási szerződés Hernádnémeti Önkormányzat képviseletében, az Önkormányzat nevében történő aláírásra.
 
A Képviselő-testület a jelen határozat értelmében a helyi közszolgáltató kiválasztásának jogáról lemond, e jog érvényesítésére vonatkozó felhatalmazást határozatlan időre, de legfeljebb a Miskolc Térségi Konzorciumban való tagsága fennállási időtartamáig adja meg.
 
Felelős:        Polgármester, Jegyző
Határidő:      azonnal
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy elég szép számmal vannak a településen rendezvények. Van olyan, melyet a Kulturális Bizottság szervez, a Népdalkör, egyéb támogatott szervezetek, vagy az integrált közösségi szolgáltató tér. Ezek a rendezvények az önkormányzat intézményeiben történnek, ezért egyszerűbb, ha határozatot hoz a képviselő-testület, és akkor nem kell eseményenként külön-külön kérelemmel fordulni a testülethez. Ez a határozat hosszú távon rendezné, egyszerűsítené ezt a kérdést. Ettől kezdve egyszerűbb lesz az egyeztetés, a lebonyolítás. A javaslat is kiküldésre került a képviselő-testület tagjainak. Kérdezi, hogy ezzel kapcsolatos van-e kérdésük.
 
Répási János képviselő javasolja, hogy időben jelezzék a rendezvényt, nehogy ütközés legyen pl. óvodai, iskolai rendezvénnyel.
 
Forgács István képviselő kérdezi, hogy felállítanak-e valamilyen sorrendet? Arra gondol, ha saját rendezvény, akár kulturális, vagy a HAK által szervezett rendezvény, vagy iskolai és egy külsős rendezvény között, pl. esküvő. Akkor az időpont egyeztetés élvez elsőbbséget, vagy pedig a saját intézmény élvez elsőbbséget?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Ez általában nem szokott gondot okozni, hiszen a kulturális naptár megvan. Tudják, hogy melyik rendezvény mikor lesz. Ha van egy esküvő, akkor arra az időpontra az önkormányzati épületeket nem adják ki, hogy ne legyen probléma.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester további kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az írásbeli előterjeszt.
 
A képviselő-testület 6 Igen, 1 Nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testület
13/2012. (I. 31.) KT HATÁROZATA
Hernádnémeti Községi Önkormányzat által szervezett rendezvényekhez helyszín biztosításról
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete, Bizottsága, vagy irányítása alatt álló intézmény által szervezett közérdekű rendezvény lebonyolításához a polgármesterrel történő előzetes időpont egyeztetést követően ingyenesen biztosítja az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan használatát.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      folyamatos
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Az írásbeli előterjesztést minden képviselő megkapta. Az előterjesztéssel kapcsolatosan elmondja, hogy az Államháztartási törvény megváltozott, ezért külön kell venni a hivatalt, az önkormányzatot és az intézményeket. A Magyar Államkincstárnál is külön fogják kezelni az intézményeket, külön bankszámlával fog rendelkezni mindegyik intézmény. Jelenleg az önkormányzat által használt szakfeladatok listáját kell elfogadni a képviselő-testületnek.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy ezekre a szakfeladatokra már könyvelni is lehet, pontosabban nagy szerepe lesz abban, hogy egy-egy szakfeladatnak ki lehet majd mutatni a költségeit.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdés, hozzászólás hiányában az írásbeli előterjesztésnek megfelelően szavazásra teszi fel az önkormányzat által használt szakfeladatok listáját.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
14/2012. (I. 31.) KT HATÁROZATA
Hernádnémeti Községi Önkormányzat által használt szakfeladatok listájáról
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.) 104.§-a alapján az alábbi szakfeladatokat kívánja a törzskönyvi nyilvántartásban szerepeltetni:
 
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
381104 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
521012 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése
660002 Egyéb pénzügyi tevékenység
680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
811000 Építményüzemeltetés
813000 Zöldterület-kezelés
841114 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841117 Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841151 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841383 Területfejlesztési és területrendezési helyi feladatok
841401 Közvilágítás
841402 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
841902 Központi költségvetési befizetések
842155 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
842532 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
842542 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem)
843044 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása
843047 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása
855935 Szakmai továbbképzések
860000 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása
862101 Háziorvosi alapellátás
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás
862231 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
862301 Fogorvosi alapellátás
869041 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
869042 Ifjúság- egészségügyi gondozás
869043 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
869051 Környezet-egészségügyi feladatok
869052 Település-egészségügyi feladatok
882000 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
882111 Rendszeres szociális segély
882112 Időskorúak járadéka
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882119 Óvodáztatási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889943 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
890111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
890112 Az egyenlő bánásmód megvalósulását célzó általános tevékenységek és programok
890113 Nemek társadalmi egyenlőségének megvalósítását célzó tevékenységek és programok
890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére
890116 Romák társadalmi integrációját elősegítő egyéb tevékenységek, programok
890121 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások
890125 Komplex rehabilitációs programok fejlesztése, támogatása
890213 Ifjúságszakmai fejlesztési feladatok
890214 A fiatalok társadalmi részvételét segítő programok
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk
890221 Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor megteremtését célzó programok
890413 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok
890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
931901 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása
932911 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a fenti adatok törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.
 
Felelős:         Polgármester, Jegyző
Határidő:      azonnali
 
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy lakossági megkeresés érkezett hozzá. A lakos a 120 literes kukáját szerette volna kicserélni 60. literesre. Jegyző Asszonyt szeretné megkérdezni, mi a teendő, hogy zajlik ez? A lakos az mondta, hogy 2.000 Ft-ot kellet nekik kifizetni, hogy kicserélhesse a kukáját. Nehogy az legyen, hogy az önkormányzat pénzt szed be. Kéri Jegyző Asszonyt tájékoztassa a képviselő-testületet, hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatosan.
 
Boros Lajosné dr. jegyző: Már legalább 15.-ször kérik, hogy magyarázza el. Amióta megy a közvetítés, azóta ezt szinte kivétel nélkül minden testületi ülésen el kell magyarázni. Az ezzel kapcsolatos rendelet ki van függesztve az önkormányzat hirdetőtábláján, fönt van a honlapon is.
A lakos, ha méltányossági alapon szeretné a kukáját kicserélni kisebbre, a rendelet előírja, hogy mely esetekben lehetséges ez. 65 év feletti, egyedülálló, kisnyugdíjjas, nyugdíjminimumot meg nem haladó jövedelemmel rendelkezik, akkor Polgármester Úrtól lehet méltányosságból kérelmezni. Ha a lakos a szolgáltatóhoz fordul egyedi ügyben, ekkor hatósági bizonyítványt kell vinnie a hivataltól, melynek illetéke már nem 2.000 Ft, hanem 2012. január 1-től 3.000 Ft. A hatósági bizonyítvány ugyanúgy, mint más eljárás illetékköteles. Néhány kivétel van. 2012-ben bővült az illetékköteles eljárások köre.
 
Farkas Zoltán képviselő: Most már érti miről van szó. Ezt szerette volna hallani. Nem tudták a lakosok, hogy mi ez a pénz, melyet a hivatalba be kellett fizetni. Nem tudták elmondani, hogy mire fizettek 2.000 Ft-ot.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy rendelet szabályozza, hogy ki jogosult a 60 literes kukára. Múlt év decemberében a képviselő-testület 2012. évi munkatervének elfogadásakor napirendre is tűzték a kukák elosztásának felülvizsgálatát. Erre az októberi testületi ülésen fog sor kerülni. Annak idején a normatív szabályozás megfelelő volt. A testület egyénre lebontottan nézte, hogy kinek milyen kukája lehet.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy jogszabályváltozás miatt holnaptól kerül kikézbesítésre a lakásfenntartási támogatás jogosultságának felülvizsgálata. Ennél a lépésnél is sor fog kerülni a szemétszállítás jogosultágának ellenőrzésére. Illetve az októberi testületi ülésig vállalták, hogy minden egyes háztartásnak a jogosultsági feltételeit felülvizsgálják. A felülvizsgálathoz minden egyes háztartás szintén fog kapni egy kis értesítést és igazolnia kell a jogosultsági feltételeit. A hivatal részére egyetlen kérelmező sem fizet, hanem minden esetben vagy hagyományos illetékbélyeget hoz, vagy csekken fizet az illetékbeszedési számlára.
 
 
Farkas Zoltán képviselő: Meg lett hirdetve a polgárőrség, aki úgy gondolja jelentkezhet polgárőrnek. Kérdezi, hogy hol tart ez az ügy, és hogy gondolja ezt Polgármester Úr ezt a polgárőrséget? Hogy gondolja megszervezni?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Mint a napirend előtt is elmondta, nagyon sokakat érint már a közbiztonság. Az egyik dolog, amivel segíthetik a közbiztonságot, az az önkéntes polgárőrség megszervezése. Elmondja, hogy megkereséssel élt a lakosság felé. Aki úgy érzi, hogy tudna ebben a kérdésben segíteni, az jelentkezzen. A polgárőrség önkéntes alapon működne. Az önkormányzat anyagiakkal nem fogja tudni támogatni a polgárőrség működését. Sokan megkeresték már ezzel kapcsolatosan és feliratkoztak. Reméli még többen is fognak jelentkezni. Ha összejön a létszám, akkor majd megbeszélik, hogy hogyan is fognak működni, hogyan kellene segíteni magán a településnek.
 
Farkas Zoltán képviselő hangsúlyozza, hogy kimondottan önkéntes alapon lenne jó a polgárőrség. Egy ilyen polgárőr egyesületnek mindig az volt a halála, hogy a polgárőr vagy kapott benzin pénzt vagy nem a másik mért kapott. Ezt úgy kell csinálni, hogy aki ezt felvállalja, és ő úgy gondolja, hogy ő fázik, ezért kocsival akar menni, akkor menjen azzal, ha gyalog tud menni vagy kerékpárral, akkor úgy menjen. Kimondottan önkéntes legyen a polgárőrség. Ezt a falu költségvetése ne is vegye észre. Ha meg van a létszám, akkor egy hónapba egyszer kerülne a lakosra a sor, hogy járőrözzön a faluban.
Amióta Hernádnémetiben a betörések elharapóztak ő szervezett 16 fővel egy csapatot. Azóta járják a falut. Délelőtt és este is 2-2 fő folyamatosan. Most is sikerült egy autót – ami nem idevaló a faluba - jelenteni a rendőrségnek. Ha bárki olyat lát, ami nem tetszik neki, idegen és nem ismeri, folyamatosan látja, akkor nyugodtan szóljon a Polgármesternek, a rendőrségnek. Sajnos olyan betörések zajlanak, hogy előre tudják az elkövetők, hogy ki, mikor hol van. A polgárőrségnek is úgy kellene működni, hogy összefog a falu és mindenki ingyen csinálja, nem pedig pénzért.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy eddig is így kellett volna, hogy történjen. Az egyesületre vonatkozóan is új jogszabály jelent meg 2012. január 1-től. A korábbi jogszabály is azt írta elő, hogy a polgárőr tevékenységéért díjazást nem fogadhat el. Ebből kifolyólag az önkormányzat költségvetését sem terhelte ilyen, mert nem terhelhette. Ilyen nincs, hogy egy egyesület, ami fölvállal önként egy feladatot akkor azért díjazást kapjon. Ez nem munkaviszony. A környezet figyelésénél fontos az adatvédelmi szabályok betartása.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az önkormányzat természetesen fogja támogatni az egyesület működését, pl. a helyiség most is rendelkezésre áll, ahová bemehetnek, éjszaka, ha meg akarnak pihenni, valamit le akarnak jegyzetelni. Szeretné aláhúzni, hogy nem mindig a rendőrségtől, a polgárőrségtől kell elvárni, hogy segítsen. A lakosoknak a hozzáállásukon is változtatni kell. Mindenki megteheti, hogy saját magára és a szomszédjára is oda figyel. Figyelni kell egymásra, segíteni kell egymásnak. Ha valaki furcsát észlel a környezetében pl. idegen gépjárművet lát, vagy a szomszédjában lát valami furcsát, akkor van telefon és azt jelezze. Írja fel a jármű rendszámát és később az egy nyomozás során esetleg eredményt hozhat. Nagyon fontos dolog, hogy figyelni kell egymásra.
 
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester 19:18 órakor szünetet rendelet el. Ezt követően arra való hivatkozással, hogy a most meghozandó döntések személyi kérdéseket érintenek, ezért az Ötv. 12. §. (4) bek. a) pontjára való hivatkozással zárt ülést rendelt el 19:30 órakor. A képviselő-testület tagjai, és a jegyző folytatta tovább a tanácskozást. Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.
 
 
 
 
Kmf.
 
 
 
 
Dr. Orosz Zsolt                                                                                Boros Lajosné dr.
 polgármester                                                                                              jegyző
 
 
 
 
Nagy László                                                                                     Répási János
 hitelesítő                                                                                               hitelesítő


Az adatokat a szolgáltató által kibocsátott bizonylattal kell igazolni!

JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumok