Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2013. augusztus 27.


 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.
 
 
Száma: 1-15/2013.
 
 
J e g y z ő k ö n y v
 
 
Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 27-én 16.00 órától megtartott üléséről a Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38. sz. alatti tárgyalótermében.
 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők
 
Távollévő: Forgács István képviselő
 
Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
 
Boros Lajosné dr. jegyző
Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó
 
 
Érdeklődő: 0 fő
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen a képviselő-testület tagjait, jegyző asszonyt, a pénzügyi főelőadót és a jegyzőkönyvvezetőt. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 6 fő képviselő jelen van. Forgács István képviselő nincs jelen.
Az SZMSZ 16.§ (11) bekezdése szerint a jegyzőkönyv hitelesítői Répási János és Farkas Zoltán képviselők. Elmondja, hogy a napirendhez tartozó írásbeli anyagok kiküldésre kerültek.
Az alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés napirendjére:
 
Javasolt napirend:
 
1.     napirendi pont: Beszámoló a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Polgármester
 
2.     napirendi pont: Egyéb indítványok, javaslatok
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a javasolt és a tárgyalandó napirendet alakszerű határozat hozatala nélkül elfogadta.
 
Elfogadott n a p i r e n d:
 
1.     napirendi pont: Beszámoló a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Polgármester
 
2.     napirendi pont: Egyéb indítványok, javaslatok
 
 
Tárgyalt n a p i r e n d:
 
1.     napirendi pont: Beszámoló a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő: Polgármester
 
2.     napirendi pont: Egyéb indítványok, javaslatok
 
 
Napirend előtti tájékoztató:
 
1. Tanévnyitó
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy főigazgató asszony meghívja a képviselő-testület tagjait szeptember 1-jén 17 órától tartandó általános iskolai évnyitóra, átadja minden képviselőnek meghívót.
 
2. Közutak kátyúzása
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy községünk közútjainak kátyúzása, javítása megtörténik, jelezte a Magyar Közút Nonprofit Kft.
 
3. Közlekedési tábla
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy községünkben az új Coop áruház előtt kihelyezésre kerültek a kért közlekedési táblák.
 
Karajz Ottó György képviselő hozzáteszi, hogy az egyik oldalról már ellopták a táblát.
 
4. Borsodi Vágta:
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a községünkben augusztus 10-én megrendezésre került Borsodi Vágta rendezvény jól sikerült, közel 3000-en látogattak ki az eseményre, -ennyien még nem voltak a településen - amelynek az időjárás is kedvezett.
 
 
1.      napirendi pont: Beszámoló a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről (Írásos anyag a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.)
 
dr. Orosz Zsolt polgármesterrátér az első napirendi pontra. Elmondja, hogy közel 50%-os a kiadási oldal, ami felelős gazdálkodásra utal, viszonyt a bevételek nem ilyen jó számot mutatnak, mert a pályázati kifizetések később történnek meg, sajnos ez szinte minden évben így zajlik, hogy a II. félévben realizálódnak a pályázati bevételek.
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy a főösszeget nézve elmarad önkormányzatunk az 50%-tól, bevételeknél elmaradunk 3,5%-kal. Kérdése, hogy miből adott ki többet az önkormányzat, mint a bevétel.
 
Boros Lajosné dr. jegyző tájékoztatja, hogy a költségvetési tervezett számokhoz képest mi teljesült, azt mutatja a beszámoló.
 
Nagy László képviselő folytatásban elmondja, hogy kevesebb bevétele van az önkormányzatnak, azt mutatja.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, az látható, hogy a tervhez képest mi teljesült, nem a kiadásokhoz képest. A 10%-os csúszás a pályázati összegeket jelenti, ahogy már polgármester úr ismertette.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az ÉMOP/F-es pályázat lezárul az éven, 100%-ban teljesül. A D-s pályázat is beindult, amelynek bevétele még nem volt.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a két vízelvezető árok pályázata befejeződött már és a két árok kitisztítása megtörtént-e?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, megtörtént a műszaki átadás-átvétel. Két korlát került beépítésre a zsilipekhez, magasabbra kell tenni. A szivattyúkkal nem járt jól az önkormányzat, sajnos a pályázat nem támogatta a szivattyú vásárlást, pedig a hosszú távú biztonságos megoldást az jelentette volna.
 
Karajz Ottó György képviselő összegzi, tehát a két árok rendben van, a két zsilip beépítésre került, vasbetonból. Kérdése, hogy a két szivattyúállást meg fogják oldani?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy csatlakozó részeket hagytak benne, nincs mihez csatlakozni így, szerződésmódosítást kért az önkormányzat, hogy ez a rész ne szerepeljen a szerződésben. A D-s pályázat folyamatban van, a Posta, a Rákóczi és a Dózsa György utcák között fognak dolgozni, utána rátérnek a problémás részekre.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy önkormányzatunkhoz tartozó intézmények önálló előirányzatokkal rendelkeznek, hitelfelvételre nem fog sor kerülni. A Közös Önkormányzati Hivatalnál is időarányos számokat lehet látni. A Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ esetében pozitív lett volna, ha létrejön a Szociális Társulás Újcsanálos Községgel.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, több bevétel lett volna.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hiányolja a támogatottságot a Szociális Társulás esetében. Kéri, vitassa meg a testület, ha úgy gondolják a képviselő-társak.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester kiegészíti azzal, hogy ha év elején teszi meg a testület, több támogatást kapott volna az önkormányzat. Ha megtörténne a Szociális Társulás, jövő évet annak függvényében lehet tervezni, több bevétel lenne.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy az utolsó negyedév nehezebb mindig, sokat számíthatna az utolsó 3-4 hónap.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a 2013. évi költségvetés I. félévi beszámolóját.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
113/2013. (VIII.27.) KT Határozata
Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának I. féléves helyzetéről szóló tájékoztató, beszámoló elfogadásáról
Hernádnémeti Nagyközségi Önkormányzat helyi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 87. §-a alapján a helyi önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót, beszámolót az alábbiak szerint hagyja jóvá.
1. Az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztató az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 2/2013. (II.28.) számú költségvetési rendeletében meghatározott szerkezeti rendben - tartalmazza.

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési előirányzatainak első féléves alakulása
2. A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési előirányzatainak első féléves teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:
Előirányzat megnevezése
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2013. féléves teljesítés
Teljesítés alakulása
Kiadások főösszege
584 051
606 484
252 271
41,59 %
Bevételek főösszege
584 051
606 484
229 705
37,87%
 
 3. Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. félévi költségvetési bevételei:
 
- eredeti előirányzatai
- a módosított előirányzatok
- a féléves teljesítés, valamint
- a teljesítés alakulása
a kiemelt előirányzatonként:
 
Előirányzat megnevezése
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2013. féléves teljesítés
Teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek (=07/23)
21 850
31 850
16 171
50,8
ebből: Kamatbevételek(=07/19+07/20)
0
700
382
54,6
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (=09/23)
303 289
303 289
155 646
51,3
Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések (=09/24)
0
0
572
 
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/25)
0
0
0
 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/35+09/134)
0
0
0
 
Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)
111 662
111 662
42 808
38,3
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47)                                                         (40+…+44)
414 951
414 951
199 026
48
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/48)
0
0
0
 
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/57)
0
0
0
 
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)
0
0
311
 
Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69)  
0
0
311
 
Közhatalmi bevételek (=16/26)
25 600
25 600
13 451
52,5
Működési bevételek mindösszesen  
 
462 401
472 401
228 959
48,5
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (ÁFA-val) (=08/13)
0
0
0
 
Tartós részesedések értékesítése (=08/21)
0
0
0
 
Meglévő részesedések tőkekivonásához tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek (=08/22)
0
0
0
 
Egyéb pénzügyi befektetések bevételei (=08/28-08/21-08/22)
0
0
0
 
ebből: Kamatbevételek(=08/25+08/26)
0
0
0
 
Felhalmozási bevételek (egyéb) (=08/14+08/15+08/16+08/17)
0
0
0
 
Felhalmozási bevételek                                                                                                               (52+53+54+55+57)
0
0
0
 
Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása (=09/79)
0
0
0
 
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről (=09/80)
0
0
0
 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele, megtérülése államháztartáson belülről (=09/90+09/144)
0
0
0
 
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (=09/101)
96 482
96 482
0
 
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=09/102)
96 482
96 482
0
 
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államháztartáson kívülről (=09/103)
0
0
0
 
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=09/112)
0
0
18
 
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)
0
0
10
 
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök   (=09/124)    (64+...+66)
0
0
28
 
Felhalmozási bevételek mindösszesen                                                                                           
96 482
96 482
28
0,02
Költségvetési bevételek mindösszesen                                                                                                             
558 883
568 883
228 987
40,3
Finanszírozási bevételek összesen                                                                                          
25 168
37 601
0
 
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)
0
0
718
 
Tárgyévi bevételek                                                                                                                     
584 051
606 484
229 705
37,87
 
4. Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. félévi költségvetési kiadásai:
 
- eredeti előirányzatai
- a módosított előirányzatok
- a féléves teljesítés, valamint
- a teljesítés alakulása
a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok szerinti bontásban:
 
Előirányzat megnevezése
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
2013. féléves teljesítés
Teljesítés %-a
Rendszeres személyi juttatás (=02/09)
200 910
177 811
74 631
41,97
Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)
5 500
22 665
9 491
41,88
Külső személyi juttatások (=02/48)
7 296
15 260
7 460
48,89
Személyi juttatások                                                                                                 
213 706
215 736
91 582
42,45
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   (=02/54)
48 061
48 061
23 653
49,21
ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)
0
323
157
48,6
Dologi kiadások (=03/69)
155 614
172 937
80 419
46,5
ebből: Nemzetközi tagsági díjak (=03/57)
0
0
0
 
ebből: Kamatkiadások (=03/66)
0
0
0
 
ebből: Különféle költségvetési befizetések (=03/55)
11 640
7 760
5 820
75,00
Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre (=04/52)
5 780
5 780
1 728
29,89
Tartalékok (működési célú) (=04/57)
3 000
3 000
0
 
Egyéb működési célú kiadások összesen                                                                         
8 780
8 780
1 728
19,68
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=12/50)
61 408
64 488
30 288
46,97
Működési kiadások összesen                                                                                  
487 569
510 002
227 670
44,64
Felújítások (ÁFA-val) (=05/06)
0
0
0
 
Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)
96 482
96 482
11 102
11,5
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen                                                                    
0
0
0
 
Felhalmozási kiadások összesen                                                                                  
96 482
96 482
11 102
11,5
Költségvetési kiadások                                                                                                                
584 051
606 484
238 772
39,37
Finanszírozási kiadások összesen                                                                                                 
0
0
0
0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)
0
0
13 499
0
Tárgyévi kiadások                                                                                                                     
584 051
606 484
252 271
41,60
 
 
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
 
 
 
 
2.      napirend: Egyéb indítványok, javaslatok
 
2.1.      Önkormányzati bérlakásra beérkezett pályázatok elbírálása
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az önkormányzati bérlakásra beérkezett pályázatokat teszi fel szavazásra.
 
Karajz Ottó György képviselő hozzáteszi, azt beszélte meg a testület, hogy a mai ülésen döntést hoznak.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy minden pályázót támogatna a testület, de csak egy lakásra lehetett pályázni.
 
Boros Lajosné dr. jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy Liptai Lilla és Lehóczki Péter pályázata közül dönt a testület.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel Liptai Lilla önkormányzati bérlakásra benyújtott pályázatát.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 3 Igen szavazattal, 1 Nem szavazattal és 2 Tartózkodással a határozati javaslat elutasításra került.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel Lehóczki Péter önkormányzati bérlakásra benyújtott pályázatát.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 3 Igen szavazattal, 2 Nem szavazattal és 1 Tartózkodással a határozati javaslat elutasításra került.
 
Boros Lajosné dr. jegyző javasolja, hogy újból írják ki a pályázatot a bérlakásra, ha nem tud a két pályázó közül dönteni a testület.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy új pályázat kiírása történjen az önkormányzati bérlakásra.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
114/2013. (VIII.27.) KT Határozata
Önkormányzati bérlakásra új pályázat kiírásának elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete új pályázatot ír ki az önkormányzati bérlakásra.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
 
2.2. Szakmai Bíráló Bizottság létrehozásáról (Írásos anyag a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.)
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy kötelező létrehozni a Szakmai Bíráló Bizottságot a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői munkakör betöltésére kiírt pályázat döntés-előkészítés érdekében a törvény szerint.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztésnek megfelelően a Szakmai Bíráló Bizottság létrehozását.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal és 1 Nem szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
115/2013. (VIII.27.) KT Határozata
Szakmai Bíráló Bizottság létrehozásának elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ magasabb vezetői beosztás, intézményvezetői munkakör betöltésére kiírt pályázat döntés-előkészítése érdekében, a pályázat elbírálásának időtartamáig szakmai bíráló bizottságot hoz létre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdése alapján.
A Szakmai Bíráló Bizottság tagjai:
  • Hernádnémeti Önkormányzat Egészségügyi és Szociális Bizottságának Elnöke
  • Hernádnémeti Önkormányzat Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságának elnöke
  • Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
  • Szociális Szakmai Szövetség által delegált tag
  • Iránytű Szociális Szolgálat vezetője
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a bizottság működésével kapcsolatos indokolt kiadások fedezetét.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: 2013. november 30.
 
 
2.3. Pályázaton való részvételről
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy pályázatot nyújthatnak be az önkormányzatok működésükre, örömmel fogadja az önkormányzat a pályázati lehetőségeket. Javasolja, hogy pályázzon az önkormányzat is.
 
Nagy László képviselő kérdezi, hogy ki van írva pályázat erre?
 
Boros Lajosné dr. jegyző kiegészíti, hogy plusz működési támogatásra lehet pályázni.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy hívják a támogatást?
 
Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó válaszában elmondja, hogy ez működési támogatás, nincsenek szigorú feltételek, összegekkel kell alátámasztani, a miniszter dönt róla.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a pályázaton való részvételt.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
116/2013. (VIII.27.) KT Határozata
Pályázaton való részvételről
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzatok részére kiírt működési támogatás iránti pályázatokon Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata részt kíván venni.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
 
2.4. Világ Királynője Engesztelő Mozgalom (Írásos anyag a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.)
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy Komlóska községből indult nemzet összetartó kezdeményezés, amellyel felélesztették a Világ Királynője Engesztelő Mozgalmat. Céljai:
  1. Világ Királynője Mozgalom újraélesztése, tiszteletének elterjesztése
  2. A mozgalomhoz csatlakozás lehetősége, pártoló tagként is
  3. A Mozgalom anyagi támogatása
  4. Engesztelő Kápolna építése – adakozás, vagy terméskővel történő támogatás
  5. Egy marék föld adományozása az Életfához.
Ezek a javaslatok, tiszteltre méltó kezdeményezés.
Javasolja, hogy községünk címerével ellátott terméskővel támogassa önkormányzatunk a Kápolna építését, és hernádnémeti földet adományozzon az Életfához.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, mindenki jó szívvel támogatja a kezdeményezést.
 
Répási János képviselő elmondja, hogy az utóbbi időben többször is járt a Normafánál, látta, hogy a Kápolna visszabontásra került nagyon. Javasolja, hogy Mádról vásároljon a testület terméskövet.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester kiegészíti az elmondottakat azzal, hogy Natália nővérnek volt jelenése, miszerint Magyarországról kell kiindulni ennek a mozgalomnak és el kell terjednie az egész világon. Kérik az egyházi és világi vezetők támogatását a Kápolna építéséhez.
 
Nagy László képviselő elmondja, ha jól értette, földdel is lehet támogatni a kezdeményezést, a kőfaragást is támogatja.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy az egyházi vezetők támogatása is fontos a mozgalomban. Zarándokhely lehet a Kápolna.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy Kormány határozat született a mozgalomról, a 1443/2013. (VII.16.) számú Kormány határozat j) pont engesztelő Kápolna építéséről rendelkezik.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a Világ Királynője Mozgalom céljainak és a Mozgalom által kezdeményezett Kápolna építésének támogatását.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
117/2013. (VIII.27.) KT Határozata
Világ Királynője Engesztelő Mozgalom céljainak és a Mozgalom által kezdeményezett Kápolna építés támogatásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy üdvözli a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom megalakítását, céljaival, szellemiségével, értékrendjével egyetért. A képviselő-testület kéri az egyházi és világi vezetőinket, hogy támogassák és tegyék lehetővé az Engesztelő Kápolna megépítését Budapesten, a Szent Anna-réten.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom által kezdeményezett, Magyarország Kormánya által a Normafa Park kiemelt beruházás koncepciójáról és az azzal összefüggő feladatokról szóló 1443/2013. (VII. 16.) Korm. határozatban nevesített „Engesztelő Kápolna építése” beruházást támogatni kívánja:
-         az Engesztelő Kápolna építésének támogatását jelképező 1 db 30x40x50 cm-es faragott terméskő felajánlásával.
Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a faragott terméskövet elkészíttesse.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: 2013. szeptember 20.
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel egy marék föld adományozását az Életfához.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
118/2013. (VIII.27.) KT Határozata
Egy marék föld adományozásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Életfa Kárpát-medence Összefogás kezdeményezését megismerve úgy határozott, hogy az önkormányzat a Nemzet egységének megvalósításához egy marék földet adományoz.
Az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az egy marék földet Komlóska Község Önkormányzata címére eljuttassa.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: 2013. szeptember 20.
 
 
2.5.Közérdekű információk
 
Nagy László képviselő köszönetet mond a közreműködőknek, segítőknek a falunapokon végzett munkájukért. Elmondja, hogy az idősek estjére el kell kezdeni a szervezést, közös lebonyolításban gondolkodik. Kérdése, hogy az általános iskolában a helyszín biztosítva lesz?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, nem lesz gond, a helyszín biztosított. Az idősek estjének szervezését már elkezdte.
 
Nagy László képviselő kérdezi, hogy az iskola létszámában van-e változás?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja, hogy egy gyermeket írattak át Hernádkakba, a katolikus iskolába. Elmondja, hogy jó színvonalú oktatás valósul meg a hernádnémeti általános iskolában, amely egyházi kézbe került, jó helyen tudhatják gyermekeiket a szülők. Palánki püspök urat idézi, miszerint bármelyik egyház kezébe kerül az iskola, jó helyen tanulnak a gyerekek. Ezt fontosnak tartja.
 
Lipták Zoltán képviselő köszönetet mond a nyári tábor sikeres lebonyolításáért a dolgozóknak és a diákmunkásoknak. Pozitív visszhangja van Miskolcon is. Támogatja a jövő évi nyári tábor megszervezését is.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, dicséret illeti a szervezőket, a diákokat. A diákmunkásoknak hasznukra vált a táborban végzett tevékenységük, fizetést is kaptak, és jó kapcsolat alakult ki a gyerekek és a fiatalok között. A pályázati lehetőséggel élt községünk. Jövőre lesz-e lehetőség ilyen programra, még nem tudni.
 
Lipták Zoltán képviselő tájékoztatásként elmondja, hogy az ionágyú, a hőcserélő 80-90%-os készültségben áll. Nyáron a napenergiával sikerül működnie, csak a vízleengedés és feltöltés kerül költségbe. Kéri, hogy a tanuszoda külseje is kerüljön felújításra, lehetőség szerint.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a kivitelezővel már beszélt.
 
Nagy László képviselő kéri, hogy a tető is kerüljön felújításra.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a tanuszodát áprilistól októberig lehet használni, más településről is igénybe veszik az uszoda nyújtotta lehetőségeket.
 
Répási János képviselő kérdezi, hogy a térfigyelő kamera felszerelésre került-e már az uszoda megfigyelésére?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy már felszerelték a térfigyelő kamerákat, egyik az uszoda figyelésére került beállítva.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy az általános iskolában elkészült az elektromos töltőoszlop.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az Általános Iskoláért Alapítvány pályázott az elektromos gyorstöltő állomásra, amely elindult. Az épület tetején elhelyezésre fog kerülni napelem.
Elmondja, hogy az augusztus 20-ai ünnepségen is említette beszédében, hogy községünkben négyszer történt szúnyoggyérítés a nyáron, kettő önerőből valósult meg, kettő országos, állami gyérítés volt.
 
Lipták Zoltán képviselő érdeklődik, hogy áll a családi napközi létrehozása, amelyre az önkormányzat a református egyházzal pályázott?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy az Eszterlánc Családi Napköziről van szó, hónap végére elkészül, nyílászárók felszerelése hiányzik még, belülről készen van.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az angol anyanyelvű tanár elhelyezésének biztosítását.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
 
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
119/2013. (VIII.27.) KT Határozata
Angol anyanyelvű tanár elhelyezésének biztosítása
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Petőfi S. u. 85. szám alatti szolgálati lakást, annak teljes berendezésével és felszerelésével együtt – kizárólag köznevelési feladat végrehajtása céljából – a Hernádnémeti Református, Általános, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola oktatási programja teljesítéséhez szükséges anyanyelvű oktató (joe ann lynch amerikai állampolgár) elhelyezésére, hasznosításra igénybe vegye 2013. szeptember 1-től 2014. augusztus 31-ig. Az önkormányzat vállalja az elhelyezéssel járó valamennyi költség fedezését.
 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó szerződés megkötésére.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb észrevétel, hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt és bezárja az ülést 17 órakor.
 
 
 
Kmf.
 
 
 
Dr. Orosz Zsolt                                                                                Boros Lajosné dr.
 polgármester                                                                                         jegyző
 
 
 
 
Répási János                                                                                     Farkas Zoltán
  hitelesítő                                                                                                 hitelesítő

JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde