Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2009. február 24.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

 

Száma: 1-2/2009.

 

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. február 24-én megtartott soros üléséről.

 

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Győző, Fésűs Nándor, Fukk Sándor József, Gilányiné Nagy Orsolya, Lipták Zoltán, Nagy László, Répási János, Répási Lajos és Szűcs Róbert önkormányzati képviselők.

 

Igazoltan távol vannak: Balla Ferenc és Karajz Ottó György önkormányzati képviselők

 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

 

Boros Lajosné dr. jegyző

Fésűsné Brosch Andrea HAK vezetője

Madzinné Nagy Anikó főigazgató

Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó

Végső Zoltán SE elnöke

 

dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ezt követően tett javaslatot a testületi ülés napirendjére, egyben a jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolta Fukk Sándor József és Farkas Győző képviselőket.

 

N a p i r e n d :

 

1.        Támogatott szervezet beszámolója (SE)

 

2.        Költségvetési rendelet elfogadása

Előterjesztő: polgármester

 

3.        Rendezési terv koncepciója

Előterjesztő: polgármester

 

4.        Öko planet árajánlatának megvitatása

Előterjesztő: polgármester

 

5.        Hejőpapi regionális hulladéklerakó beruházás

Előterjesztő: polgármester

 

6.        Egyebek

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag, kézfelemeléssel, határozathozatal nélkül, jóváhagyólag tudomásul vette a napirendre és a hitelesítők személyére tett javaslatot.

 

 

 1. Támogatott szervezet beszámolója (Hernádnémeti Sportegyesület) (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az SE képviselője időben leadta a beszámolóját, amit a pénzügyes kollegák átnéztek, és később észrevételeznek, majd ezt követően átadja a szót az SE elnökének.

 

Végső Zoltán elnök elmondja, hogy az egyesület közgyűlése 2007. III. 27-én választotta meg elnökéül, a személyi változásról szóló jegyzőkönyvet átvezetés céljából már benyújtották a Cégbíróság felé. A sportegyesület költségvetése is szűkös, a működéséhez elengedhetetlen számukra az önkormányzati támogatás. Elért eredményeikről beszámolva elmondja, hogy a korábbi időszakban a megyei III. osztályban játszott a csapat, a 2008. évi szezonban az elért eredményük alapján felkerülhettek a megyei II. osztályba. A felsőbb osztályban történő részvétel a költségeik növekedésével is együtt jár. A sportpálya, illetve létesítményei vonatkozásában szigorúbb műszaki előírásoknak kell megfelelniük. Úgy érzi ennek meg fognak tudni felelni a jövőben, ha megvalósulna az önkormányzat új öltözőre és a terület átalakítására vonatkozó tervei. Még egyszer megköszöni a képviselő-testületnek az eddig nyújtott támogatást. Az önkormányzati támogatás két részből tevődik össze, egyrészt a közüzemi számlák fizetéséből, másrészt készpénz támogatásból. A tavalyi évben az önkormányzati támogatáson felül – amely 650.000 Ft volt – 322.995 Ft egyéb támogatást kapott az egyesület civil személyektől. Az önkormányzat terveivel kapcsolatban azon véleményének ad hangot, hogy örül az új öltöző elképzelésének. Az előzetes terveket látta, még azt nem tudja, hogy épület térben hová kerül elhelyezésre. Támogatja az önkormányzat kezdeményezését a kivitelezéshez felajánlja a segítségét akár társadalmi munkában is szívesen részt vállal a munkálatokban. Az egyesület jól együtt tud működni a helyi termelőszövetkezettel a sportpálya területén található kutat közösen használják, szeretné ha ez a jövőben is így maradna, így a hálózati vízhasználaton tudnak spórolni. Javasolja, hogy az elavult épület bontása során úgy járjanak el, hogy megmaradjanak azok az újonnan beépített felszerelési tárgyak, melyek felhasználhatók az új épület berendezése során is.

 

Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó a beszámolót áttekintve, és átszámolva azt látja, hogy valószínűleg nem minden számlát csatolt a beszámolójához a képviselő, mivel a számlák összege nem éri el a támogatás összegét.

 

Végső Zoltán elmondja, hogy valóban maradt nála számla, amit pótlólag csatol a beszámolójához. Kiegészítésképpen elmondja, hogy az elmúlt évi beszámolóhoz képest most egyszerűbb formában készítette el az elszámolást, mivel 2007-ben a részletes kimutatással az volt a célja, hogy bemutassa mibe kerül az egyesület működtetése. Egyúttal kéri a képviselő-testületet, hogy továbbra is részesítse támogatásban az egyesületet. A sport nagyon fontos, főleg a fiatalok életében, hogy biztosítsa a szabadidő aktív eltöltését, növelje állóképességüket, és megfelelő társaságban legyenek.

Lipták Zoltán képviselő megjegyzi, hogy amióta Elnök Úr irányítja az egyesület működését, azóta jóval hatékonyabban gazdálkodnak, kevesebb pénzből tudják megfelelő színvonalon a működést biztosítani.

 

Répási János képviselő kérdése, hogy az egyesület korábbi elnökének mit takarnak azok a kijelentései, hogy „az ő játékosa”, ő rendelkezik velük?

 

Végső Zoltán: Abban az időben szakosztályvezetőként működött, az egyesület szervezési kérdéseibe nem látott bele. Ő is azt hallotta, hogy két sportoló fejlődését az előző elnök finanszírozta, ebből kifolyólag jogot formált az igazolásokkal történő rendelkezésre és ezen játékosok vonatkozásában az átigazolásért kapott összeget eltette.

 

Boros Lajosné dr. jegyző kérdezi, hogy az elnök személyében bekövetkezett változás átvezetésre került-e már a cégbírósági nyilvántartáson?

 

Végső Zoltán elmondja, hogy benyújtották kérelmüket a Cégbíróságra, amit a későbbiek során benyújt a képviselő-testület felé is.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester az elhangzottakat összefoglalva elmondja, hogy az önkormányzat részéről nem volt deklarált cél a felsőbb osztályba kerülés, hanem a helyi fiatalok mozgási lehetőségét kívánják biztosítani. Az SE elnökének a terület átalakításával kapcsolatos álláspontjának nagyon örül. Mindenki közös érdeke a területfejlesztés, és a kulturált környezet biztosítása, mind a sportoláshoz, mind a lakosság alapellátásának biztosításához. Az öltöző új épületének elhelyezéséhez az elkövetkezendőkben közösen jelölik ki a megfelelő helyszínt, továbbá a már korábban tervbe vett esztétikus és biztonságos körbekerítést is megpróbálják megoldani.

 

Végső Zoltán annyit kíván a témához hozzáfűzni, hogy a maga részéről már évekkel ezelőtt felvetette, hogy a sportpálya jelenlegi helyén kerüljön kialakításra egy lakópark és így a sportpályának a lakóövezet szélén is lehetne megfelelő helyszínt találni.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja a képviselő-testületnek, hogy az egyesület elnökének beszámolóját azzal a feltétellel fogadják el, hogy az SE képviselője a soron következő testületi ülésig a hiányzó számlákat bemutatja és addig a cégkivonatot is bemutatja.

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

8/2009. (II. 24.) HATÁROZAT

Tárgy: SE 2008 évi beszámolója

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Hernádnémeti Sportegyesület 2008 évben kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámolót azzal a kitétellel fogadja el, hogy az SE képviselője a soron következő testületi ülésig a hiányzó számlákat és a cégkivonatot bemutatja.

 

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

 1. Költségvetési rendelet elfogadása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

dr. Orosz Zsolt polgármester megállapítja, hogy a költségvetési rendelet-tervezetet minden képviselő megkapta, a Pénzügyi Bizottság előzetesen megvitatta, és át is adja a szót a bizottság elnökének.

 

Fésűs Nándor a Pénzügyi Bizottság elnöke köszönetet mond a polgármesteri hivatal dolgozóinak a részletesen kidolgozott költségvetésért. A bizottsági ülésen elhangzottakat összefoglalva elmondja, hogy a bizottság tagjai a költségvetési rendelet minden egyes pontját és annak tartalmát részletesen megvitatta. Ismerteti képviselőtársaival, hogy a bizottsági ülésen mely pontosítások váltak szükségessé a rendelet tervezetében. A pontosítások a részletes költségvetésben a művészeti oktatás szakfeladatát érinti, ahol tévesen került betervezésre jubileumi jutalom és utazási költségtérítés, mely sorok törlésével a hiány összege is csökken. Ezen kívül a helyettesítésre betervezett összeg helyesen az általános iskolai szakfeladaton kell, hogy szerepeljen. A költségvetési hiánnyal kapcsolatban megjegyzi, hogy a tavalyi évre vonatkozóan lényegesen magasabb hiánnyal fogadták el a költségvetést, de a kiadási oldal ésszerű módosításával tavaly sikerült elkerülni a működési hitel felvételét és bízik abban, hogy az idei évben is sikerül a költségeket időközben úgy lefaragni, hogy ne kerüljön sor hitelfelvételre.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester azzal kívánja kiegészíteni, hogy már a januári hónapban benyújtott, az önkormányzattal vállalkozói szerződéses viszonyban álló szolgáltatók áremelési kérelmének részbeni szerepeltetése is megtörtént a tervezés folyamatában. Az étkeztetést és a takarítást biztosító vállalkozók kértek 5-5 %-os emelést.

 

Lipták Zoltán képviselő véleménye szerint a hiányt úgy kell kezelni, hogy az önkormányzat működőképességét megőrizze és kötelezettségeinek teljesítését ne veszélyeztesse. Ezek után úgy látja, hogy pl. kulturális célokra fordítható összeg nem marad. Az egyensúly megtartása érdekében át kell gondolni az önként vállalt plusz feladatok ellátását.

 

Pappné Kiss Valéria: A költségvetési tervezet készítésekor a tavalyi év tényadataiból indultak ki. Ahogy megállapították a költségvetési tartalék összege magasabb az előző évihez képest, mert így tudtak forrást biztosítani az olyan feladatok megoldására (pl. bölcsőde kialakítása), melyek még önálló szakfeladat számon nem voltak tervezhetők. A költségvetésben feltüntetett adatokon kívül az önkormányzat rendelkezik pénzmaradvánnyal is, amelyet a szabályok szerint a beszámolóban fognak kimutatni. A tervezés időszakához képest várhatóan változni fognak az ÁFA illetve járulékok összegei, de arányaiban ez nem fogja módosítani a költségvetést, mivel a tervezésnél ezt az eshetőséget figyelembe vették. A feladatok ellátása pályázati források bevonásával tartható lesz.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester emlékeztetőül elmondja, hogy kb. 2002 óta az ÖNHIKI pályázaton nem vett, illetve nem is vehetett részt az önkormányzat a szigorú feltételi rendszer miatt. Viszont a tavalyi évben megpályázták a működésképtelen önkormányzatok számára költségvetési törvényben biztosított keretet, melynek következtében két részletben, összesen 7 millió Ft támogatásban részesült az önkormányzat.

 

Fukk Sándor József képviselő kérdezi, hogy a gazdasági környezet megváltozásával érdemes-e a bölcsődét megnyitni, a kismamák vissza tudnak-e menni dolgozni? Másrészt felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy jelenleg lehetőség van falunapi programok megvalósítására pályázni.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a normatíva csökkenés ellenére úgy számítják, hogy a költségvetési normatívából fedezni tudják a bölcsőde működési költségeit. A bölcsőde létrehozásával kapcsolatban elmondja, hogy az épület belső átalakításával lényegében készen vannak, a kültéri munkálatok a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt elhúzódnak, de a működési engedély kiadásában közreműködő szakhatóságok ezek elvégzésére szeptember 30-ig adtak határidőt. Másrészt a dolgozók alkalmazásának kapcsán a munkabér terhek enyhítésére munkaügyi központ által nyújtott támogatást is igénybe kívánják venni.

 

Répási János képviselő elmondja, hogy a maga részéről nem bízik a támogatásokban, ő is próbálta igénybe venni dolgozó alkalmazásakor, de azt a tájékoztatást kapta, hogy elfogyott az alapból a pénz.

 

17.02 órakor Szűcs Róbert képviselő megérkezik.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy megkapta a falunapi rendezvényekre szóló pályázati kiírást, melynek feltételeit ismerteti képviselőtársaival, és hangot ad azon véleményének, hogy nem érdemes a mi településünk számára beadni ezt a pályázatot.

 

A kulturális programok kapcsán elmondja, hogy az iskola segítségével a nemzeti ünnepekre történő méltó megemlékezést biztosítani tudják, ezért tekintettel a szűkös anyagi forrásokra azt javasolja, hogy a hagyományos önkormányzati kulturális rendezvények közül a falunap, az idősek estje és a szüreti felvonulás kerüljön megrendezésre. Tájékoztat mindenkit, hogy az 1848-49-es szabadságharcra történő megemlékezés az általános iskolában 2009. március 13-án pénteken 17.00 órától kerül megtartásra.

 

Fukk Sándor József képviselő képviselői tiszteletdíjával kapcsolatosan elmondja, hogy több hernádnémeti lakos belekezdett Hernádnémeti történetének megírásába. A könyv kiadásának céljára felajánlja 2009. évi tiszteletdíjának teljes összegét.

 

Madzinné Nagy Anikó főigazgató elmondja, hogy létezik egy internetes oldal, ahol olcsón bárki bármilyen művét megjelentetheti, megrendelheti a nyomtatását.

 

Pappné Kiss Valéria tájékoztatásul elmondja, hogy írásban kell lemondani a tiszteletdíjról, így az már számfejtésre sem kerül, és ekkor a bruttó összeget elkülönítve tudják kezelni, s következő évi beszámolóban külön soron fog szerepelni a felhasználás.

 

Fésűs Nándor képviselő elmondja, hogy a maga részéről szintén felajánlja az éves tiszteletdíját a falunapi rendezvény költségeire azzal, hogy kéri az elhangzottak alapján elkülönítetten kezelni.

 

Lipták Zoltán képviselő a népdalkör működésével kapcsolatban elmondja, hogy tudomása szerint most nincs énektanáruk, és ha jól emlékszik a tavalyi évben önkormányzati támogatást sem kaptak. A kastélyba történő átköltözéssel kapcsolatban kételyeik vannak.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy tavaly valóban nem részesültek önkormányzati támogatásban, de az idei költségvetésben betervezésre került részükre támogatás. Az elhelyezéssel kapcsolatban a költözés befejezése után, ki fog alakulni a mindenki számára megnyugtató megoldás.

 

Gilányiné Nagy Orsolya képviselő elmondja, hogy délután akár egy iskolai tantermet is fel lehet ajánlani a népdalkör számára, hogy megtarthassák próbáikat.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogyan alakult a lakosság száma az elmúlt évben?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a KEK KH hivatalos statisztikai adatai még nem érkeztek meg, de a napi népességstatisztikából kb. 2 %-os népességcsökkenéssel lehet számolni.

 

Gilányiné Nagy Orsolya képviselő kérdezi, hogy mikor lesz nyitva az uszoda?

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy áprilistól újból megnyílik az uszoda, időközben megtörtént a festés, a csempe és a gépészet felújítása is. A későbbiek során meg kell majd vizsgálni a takarékosabb üzemeltetés lehetőségét.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester további hozzászólás hiányában az ismertetett módosításokkal szavazásra bocsátja Hernádnémeti Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletét.

 

A képviselő-testület 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az alábbi rendeletet:

 

 

HERNÁDNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2/2009. (II. 24.) számú rendelete

az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

 

 

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2009. évi pénzügyi tervéről (költségvetéséről) az alábbi rendeletet alkotja.

 

A rendelet hatálya

 

1. §

 

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

 

 

A költségvetés címrendje

 

2. §

 

(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

 

(2) A Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása, az általános iskola és a napközi otthonos óvoda, valamint az alapszolgáltatási központ külön címet alkot.

 

(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, nem intézményi kiadások külön-külön címet alkotnak.

 

 

A költségvetés bevételei és kiadásai

 

3. §

 

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetését

 

   764.565 E Ft

bevétellel

   826.891 E Ft

kiadással

 

 

 

 

62.326 E Ft

hiánnyal

 

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását, a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

 

 

4. §

 

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

 

(2) Az önkormányzat saját bevételeit fejlesztési kiadásra kívánja fordítani.

 

 

5. §

 

(1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásainak és bevételeinek feladatonkénti megoszlását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

 

(2) Az önkormányzat a kiadások között 20.000 E/ Ft működési általános és céltartalékot állapít meg.

 

 

6. §

 

A képviselőtestület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

 

7. §

 

A képviselőtestület az önkormányzat 2009. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

 

A költségvetés végrehajtásának szabályai

 

8. §

 

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

 

9. §

 

(1) A 3.§ (1) bekezdésében kimutatott forráshiány fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása címen elnyerhető pályázat benyújtásához szükséges igénybejelentést, és amennyiben szükséges elő kell készíteni a pénzintézethez benyújtandó hitelkérelmet.

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint a hitelkérelem és határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

 

10. §

 

A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500 e/Ft összeghatárig átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

 

11. §

 

(1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

 

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó  részben önálló intézmény tekintetében is köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

 

12. §

 

A polgármesteri hivatal az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.

 

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

 

13.§

 

A költségvetés végrehajtását a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében a polgármesteri hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselőtestületet tájékoztatni.

 

Záró és vegyes rendelkezések

 

14.§

 

(1)      Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2009. január 1-től kell alkalmazni. Kihirdetéséről a jegyző az SZMSZ-ben foglaltak szerint gondoskodik.

 

(2)      Az átmeneti gazdálkodás adatai a költségvetési rendeletben szerepelnek. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet e rendelet hatályba lépésével hatályát veszti.

 

dr. Orosz Zsolt sk.                                                                                                             Boros Lajosné dr. sk.

  polgármester                                                                                                                    jegyző

 

 

 1. Rendezési terv koncepciója (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

dr. Orosz Zsolt polgármester a korábbi rendezési tervet tartalmazó térképnél ismerteti a koncepcióba foglalt javaslatokat.

 

A koncepció kapcsán elhangzottakat az alábbiakban foglalja össze:

 

 • Koncepció 2. 3. pontjához kapcsolódóan egyetértenek a képviselők út betervezésével,
 • a 4. pont az érintettekkel már korábban egyeztetésre került megfontolásra alkalmasnak találják „Verebes” beépíthetőségének átgondolását,
 • meg kellene vizsgálni, hogy az 5. pontban megjelölt terület, illetve a Tüzéppel szembeni területek alkalmasak lennének-e ipari célú terület kialakítására,
 • a 7. pont kapcsán javasolja a képviselő-testület, hogy a hasznosítandó terület déli oldalán széles, a könnyű megközelíthetőséget biztosító út kerüljön kialakításra, mely a létrejövő lakóövezet forgalmát elvezeti az általános iskola közvetlen szomszédságából,
 • a 9. pontban meghatározott építési telek nagyság kerüljön megemelésre, és az építési telkek minimális nagysága legalább a 200 négyszögölet érje el, de emellett meg kellene vizsgálni annak lehetőségét, hogy legyen mód egyedi esetekben a minimális teleknagyságtól eltérni kivételes méltányolást érdemlő (főként családi vonatkozású) ügyekben.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatokat:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

9/2009. (II. 24.) HATÁROZAT

Tárgy: Településfejlesztési koncepció

 

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező Településfejlesztési Koncepciót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.

 

Felelős: jegyző

Határidő: értelem szerint

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

10/2009. (II. 24.) HATÁROZAT

Tárgy: területrendezés

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy felhatalmazza a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a Hernádnémeti Hernád folyó felőli oldal Dankó P. utcától a község Bőcs felőli közigazgatási határáig terjedő, a Petőfi utcával párhuzamos műveléssel felhagyott területek tulajdonosait keresse meg és ajánlja föl, hogy az önkormányzat tulajdonjogért cserében rendben tartja, s a rendezés költségeit átvállalja.

 

Felelős: jegyző

határidő: folyamatos

 

 

 1. Öko planet árajánlatának megvitatása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy már januárban megérkezett az árajánlat első variációja, amely végösszegét tekintve 1 millió Ft-tal kisebb összeget tartalmazott, kérte hogy az eredeti ajánlathoz képest is próbálják csökkenteni az árakat, illetve elhúzni a fizetési határidőket. Időközben az árfolyamváltozások és az áremelkedések miatt a végösszeg mégis emelkedett. Közben 90 %-os támogatottságú pályázat jelent meg, ezért javasolja, hogy egyelőre ennek a két intézménynek a vonatkozásában vegyék le napirendről a korszerűsítést, mivel sokkal sürgősebb az iskola működtetésének energiatakarékos megoldása. Azért erre a két intézményre érkezett először árajánlat, mert a testület tavalyi állásfoglalása szerint kezdjék a kisebb intézmények átalakításával, hogy kellő tapasztalatokat szerezzenek.

 

Fésűs Nándor képviselő véleménye szerint több ajánlatot kellene beszerezni az összehasonlíthatóság miatt, és jó lenne ebben a témában pályázati forrásokat is igénybe venni.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra teszi föl az ügyrendi javaslatot, miszerint kerüljön napirendről levételre az árajánlat elfogadása.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

11/2009. (II. 24.) HATÁROZAT

Tárgy: árajánlat

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy újabb ajánlat bekéréséig, illetve kedvező pályázati lehetőség igénybevételének lehetőségéig leveszi napirendjéről az Öko planet fűtéskorszerűsítésre vonatkozó árajánlatát.

 

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

 1. Hejőpapi regionális hulladéklerakó beruházás (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

dr. Orosz Zsolt polgármester a Hejőpapi Regionális Hulladéklerakó kapcsán tájékoztatja a képviselő-testületet a korábbi konzorciumi tanácsi üléseken elhangzottakról. Elmondja, hogy bizonyos mértékig az önkormányzatok kiszolgáltatottak a közüzemi szolgáltatóknak, mivel a hulladékkezelés kérdését egy önkormányzat sem tudja önállóan megoldani.

 

Fésűs Nándor képviselő megjegyzi, hogy a mai világban már nem hulladéklerakóban, hanem pl. hulladékégetőben kellene gondolkodni.

 

Fukk Sándor József képviselő annak a véleményének ad hangot, hogy a maga részéről nem fogja a határozati javaslatot elfogadni, mert a konzorciumi szerződés hatálya alatt a szolgáltató csak használja az önkormányzatok pénzét.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester további hozzászólás hiányában szavazásra teszi föl a konzorcium üzemeltetési szerződését.

 

A képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatokat:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

12/2009. (II. 24.) HATÁROZAT

Tárgy: üzemeltetési szerződés jóváhagyása

 

A képviselő-testület ezen határozatával a Felsőzsolca Város Önkormányzata (a Konzorcium képviseletében eljáró megbízott önkormányzat, HU-3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20. képviseli: Fehér Attila polgármester) és az AVE Miskolc Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. (HU-3527 Miskolc, József A. u. 65., képviselő: Varga Zoltán és Kis Péter) között 2008. december 22-én aláírt Hulladékkezelési és Üzemeltetési Közszolgáltatási Szerződést jóváhagyja.

               

A képviselő-testület megállapítja, hogy a jelen határozattal jóváhagyott Közszolgáltatási Szerződés alapján a helyben keletkező települési szilárd hulladék elhelyezésére kizárólagos jelleggel a Hejőpapi Regionális Hulladéklerakó lett kijelölve, továbbá, hogy a Hejőpapi Regionális Hulladéklerakó üzemeltetési feladatait, valamint a közszolgáltatás keretében megvalósuló lerakással történő ártalmatlanítást 2026. december 22-ig kizárólagosan az AVE Miskolc Kft. látja el.

 

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

13/2009. (II. 24.) HATÁROZAT

Tárgy: hulladékkezelési díj kompenzációja

 

A képviselő-testület ezen határozatával – a lakosságot terhelő hulladékkezelési díj mérséklése érdekében, a Konzorciumi Tanácsülés határozatával biztosított forrás terhére – akként dönt, hogy 2009. évben a számított és indokolt települési szilárdhulladék kezelési díj kiegészítése érdekében az önkormányzat 1.818.715,- + ÁFA Ft díjkompenzációt nyújt az AVE Miskolc Kft. részére a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításainak részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) Korm. rendelet 3. §. (5) bek-e alapján.

 

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

 

 

dr. Orosz Zsolt 19.15 órakor szünetet rendelt el.

 

Nagy László képviselő a testületi ülésről eltávozott.

 

A képviselő-testület 19.22 órától folytatja munkáját.

 

 

 1. Egyebek

 

6.1. közOKA-XXVI. Pályázaton történő részvétel

 

 

Madzinné Nagy Anikó ismerteti a pályázati kiírást és elmondja, hogy a pályázaton történő sikeres részvétel esetén a művészeti oktatás számára szeretnének új eszközöket beszerezni, pl. zongorát, tükröt, kisebb tárgyi eszközöket.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester támogatja, hogy vegyenek részt a pályázati kiíráson és kéri főigazgató asszonyt, hogy a pályázat végleges összeállítását követően tájékoztassa a képviselő-testületet annak részletes tartalmáról.

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

14/2009. (II. 24.) HATÁROZAT

Tárgy: közOKA-XXVI. pályázaton történő részvétel

 

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy részt kíván venni a közOKA-XXVI. pályázaton és vállalja, hogy a pályázaton elnyert eszközök oktatási célra történő használatát legalább 5 éven keresztül biztosítja.

 

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

 

 

6.2. TÁMOP 5.2.2 pályázat

 

Fésűsné Brosch Andrea ismerteti a pályázati kiírást, mely a „Biztos kezdet program” szakmai megvalósítására került kiírásra.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester támogatja, hogy vegyenek részt a pályázati kiíráson és kéri intézményvezető asszonyt, hogy a pályázat végleges összeállítását követően tájékoztassa a képviselő-testületet annak részletes tartalmáról.

 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

15/2009. (II. 24.) HATÁROZAT

Tárgy: TÁMOP 5.2.2 pályázaton történő részvétel

 

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy részt kíván venni a TÁMOP 5.2.2 pályázaton és kinyilvánítja azon szándékát, hogy meg kívánja valósítani a „Biztos Kezdet” programot. A projekt megvalósítására az önkormányzat saját tulajdonát képező (Petőfi S. u. 85. sz., 991 hrsz.) ingatlanát kívánja a Gyermekház részére bocsátani azzal a feltétellel, hogy vállalja a program befejezését követően legalább 1 éven át történő működtetését, valamint az épület hasznosítása során felmerülő rezsi költség megfizetését.

 

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

 

 

6.3. Bölcsődék infrastrukturális fejlesztéséről szóló ÖM pályázat

 

Fésűsné Brosch Andrea ismerteti a pályázati kiírást, melyen a bölcsőde berendezésére lehet támogatást igényelni. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a bölcsőde épületének átalakítása hol tart.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester támogatja, hogy vegyenek részt a pályázati kiíráson és kéri intézményvezető asszonyt, hogy a pályázat végleges összeállítását követően tájékoztassa a képviselő-testületet annak részletes tartalmáról.

 

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

16/2009. (II. 24.) HATÁROZAT

Tárgy: Bölcsődék infrastrukturális fejlesztéséről szóló ÖM pályázaton történő részvétel

 

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy részt kíván venni a Bölcsődék infrastrukturális fejlesztéséről szóló ÖM pályázaton és kinyilvánítja azon szándékát, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást 5 évig eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, ezen időszak alatt a feladat ellátási helyet nem szünteti meg, illetve nem adja át az intézmény fenntartói jogát. A fenntartó biztosítja a pályázathoz szükséges 20 % önerőt.

 

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

 

 

6.4. Könyvtár berendezéseire pályázat

 

Boros Lajosné dr. jegyző ismerteti az NKA Könyvtári Szakmai Kollégiumának 2105 altéma kódszámú pályázati felhívását. Könyvtári szolgáltató tér bővítése kapcsán új bútorok vásárlására lehet pályázni a beszerzett berendezések vételárának 90 %-ára, de legfeljebb 2 millió Ft-ra.

 

A képviselő-testület 9 igen szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

17/2009. (II. 24.) HATÁROZAT

Tárgy: Könyvtár berendezéseire pályázat

 

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy részt kíván venni a könyvtári szolgáltató tér bővítése kapcsán szükségessé vált új bútorok beszerzését támogató pályázati kiíráson.

 

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

 

 

6. 5. Szennyvízhálózat felújítása

 

dr. Orosz Zsolt polgármester emlékezteti képviselőtársait, hogy a tavalyi évben már a szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetője megkereste őket ebben a kérdésben, miszerint a szennyvíztisztító telep, illetve csatornahálózat bővítése érdekében a megvalósító 10 önkormányzat közös pályázat benyújtásával ismételten működjön együtt. A bővítés kapcsán a műszaki tartalom vonatkozásában arra hivatkozik az üzemeltető, hogy így lenne esély megszünteti a településeken meglévő bűzhatást. A Borsodvíz vállalná az önrész biztosítását. A tisztítótelep bővítése nettó 272 millió Ft-ba kerülne, a Hernádnémetiben végzendő munka értéke kb. 20 millió Ft. A szennyvízhálózat bővítése kapcsán a bekapcsolódó új részek Gyömrőpuszta és Újharangod lennének. Az összköltségek kb. 648 millió Ft-ot tennének ki. Az előzetes megbeszélés során azt az álláspontot képviselte, hogy önkormányzatunk csak a saját kötelezettségeiért vállalna felelősséget, de a pályázaton történő induláshoz a megvalósítás érdekében ismételten társulniuk kellene az önkormányzatoknak, mely magával hozza az egyetemleges felelősséget. A megbeszélésen az Igazgatótanács tagja is részt vett, aki kinyilvánította, hogy az önkormányzatok részvényeit (tulajdonrészét) a szolgáltatónak nem áll szándékában megvásárolni. A pályázatban az amortizáció költségét is be kell építeni, amelynek összegével emelkedik a szolgáltatás díja.A megbeszélésen résztvevő településeknek a gesztor személyében sem sikerült megállapodnia.

 

Répási Lajos képviselő véleménye szerint az önkormányzat tovább ne hagyja magát, ne társuljanak, a felmerülő műszaki problémákat oldja meg az üzemeltető.

 

Szűcs Róbert képviselő szintén azon a véleményen van, hogy ne társuljunk, mivel úgy látja, hogy a meglévő műszaki problémák a hanyag üzemeltetésnek, illetve kivitelezésnek is a következménye, a szennyvízülepítő medencék megrepedeztek a nem megfelelő kivitelezés miatt.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

18/2009. (II. 24.) HATÁROZAT

Tárgy: csatornahálózat bővítése

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy nem kíván részt venni és nem kíván társulni a szennyvízhálózat bővítése miatt a hálózat kiépítésében részt vevő településekkel.

 

Felelős: polgármester

Határidő: azonnali

 

 

6.6. 062 hrsz.-ú terület hasznosítása

 

dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja képviselőtársait, hogy korábban területhasznosításra kiírt pályázatra nem érkezett ajánlat. Mivel ez az a terület, mely önkormányzati tulajdonban és így legkönnyebben hasznosítható építési telkek kialakítására mindenképpen tovább kellene gondolni a hasznosítási lehetőségeket. Egy ilyen terület építési telekké történő átalakítása nagyon sok költséggel jár.

 

Répási Lajos képviselő felveti, hogy ismételten meg kellene vizsgálni Fésűs Nándorék korábbi javaslatát, de az önkormányzat részéről nagyon át kell gondolni a hasznosítás módját, nehogy a terézvárosihoz hasonló helyzetnek akár a gyanúja is az önkormányzatra repüljön.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester mivel a terület jelenleg mezőgazdasági művelési ágú, bár hasznosítás nélküli, az aranykorona érték aktuális forgalmi árával lehetne számolni.

 

Fésűs Nándor képviselő a pályázati kiíráson történő részvételről nem döntöttek, mivel a kialakult gazdasági helyzet elbizonytalanította őket, de a következő ülésre megpróbálnak új ajánlatot kidolgozni.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy mivel a lakosságszám fogyásának megállítása elemi érdeke az önkormányzatnak, ismételten hirdessék meg a területet hasznosításra és a pályázat benyújtási határideje 2009. március 24. 16.00 óráig kerüljön meghosszabbításra.

 

A képviselő-testület 8 igen, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

19/2009. (II. 24.) HATÁROZAT

Tárgy: 062. hrsz. terület hasznosítása

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a 062. hrsz. terület vonatkozásában a hasznosítására vonatkozó pályázat 2009. március 24-ei benyújtási határidővel kerüljön ismételten kiírásra.

 

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

6.7. Sportpályából kialakított ingatlanrész értékesítése

 

dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja képviselőtársait, hogy a sportpálya telekmegosztása a végéhez közeledik, ezért az önkormányzat rendeletének megfelelően javasolja, hogy kerüljön pályázat kiírásra a területrész értékesítése érdekében a tavaly meghatározott feltételekkel.

 

A képviselő-testület 8 igen, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

20/2009. (II. 24.) HATÁROZAT

Tárgy: 415/4. hrsz. terület hasznosítása

 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a 415/4. hrsz. terület vonatkozásában a terület értékesítése érdekében pályázatot hirdet, melynek benyújtási határideje 2009. március 24., a terület eladási irányára 12 millió Ft. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati kiírás nyilvánosságra hozása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.

 

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

 

6.8. Fogászati alapellátással kapcsolatos változások

 

Boros Lajosné dr. jegyző ismerteti a SZI-DENT Bt. képviselőjének kérelmeit, hogy a fogászati alapellátás biztosítása kapcsán szülési szabadsága idejére járuljon hozzá a képviselő-testület, hogy dr. Bodnár Orsolya helyettesítse távolléte idején. Másrészt kéri a képviselő-testületet, hogy vegye tudomásul bejelentését, miszerint ugyanezen távollét idejére a magánpraxisát szünetelteti és erre az időszakra a bérleti szerződésből eredő kötelezettségeinek felfüggesztését kéri.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatokat:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

21/2009. (II. 24.) HATÁROZAT

Tárgy: fogorvosi alapellátás helyettesítéssel történő ellátása

 

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a fogászati alapellátás zavartalan és folyamatos ellátása érdekében dr. Csorba Szilvia szülési szabadsága idején dr. Bodnár Orsolya látja el a helyettesítést.

 

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

22/2009. (II. 24.) HATÁROZAT

Tárgy: magánpraxis szüneteltetése

 

A képviselő-testület hozzájárul a SZI-DENT Bt.-vel kötött bérleti szerződés szüneteltetéséhez. Felhívja a bérlő figyelmét, hogy a magánpraxis folytatásának megkezdése előtt legalább 15 nappal jelentse be a tevékenység újraindítását.

 

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

 

 

Ezt követően a képviselő-testület 20.45 órától zárt ülésen folytatja munkáját.

 

 

 

kmf.

 

 

 

dr. Orosz Zsolt                                                                                                                   Boros Lajosné dr.

  polgármester                                                                                                                               jegyző

 

 

 

Fukk Sándor József                                                                                                           Farkas Győző

     hitelesítő                                                                                                                                          hitelesítő


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde