Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2009. január 27.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

 

Száma: 1-1/2009.

 

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. január 27-én megtartott soros üléséről.

 

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Balla Ferenc, Farkas Győző, Fukk Sándor József, Lipták Zoltán, Nagy László, Répási János, Répási Lajos és Szűcs Róbert önkormányzati képviselők.

 

 

Igazoltan távol vannak: Fésűs Nándor, Gilányiné Nagy Orsolya és Karajz Ottó György önkormányzati képviselők

 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

 

Boros Lajosné dr. helyettes jegyző

Kerekes Jánosné óvodavezető

Fésűsné Brosch Andrea HAK vezetője

dr. Farkas Ildikó bizottsági tag

Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó

 

 

dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ezt követően tett javaslatot a testületi ülés napirendjére, egyben a jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolta Répási János és Lipták Zoltán képviselőket.

 

N a p i r e n d :

 

1.        Jegyzői álláshelyre beadott pályázatok elbírálása

Előterjesztő: polgármester

 

2.        Szociális rendelet módosítása

Előterjesztő: polgármester

 

3.        Költségvetési rendelet-tervezet általános vitára bocsátása

Előterjesztő: polgármester

 

4.        Közoktatási intézményvezetői álláshelyekre pályázat kiírása

Előterjesztő: polgármester

 

5.        Egyebek

 

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag, kézfelemeléssel, határozathozatal nélkül, jóváhagyólag tudomásul vette a napirendre és a hitelesítők személyére tett javaslatot.

 

 

Ezt követően dr. Orosz Zsolt polgármester 16.10 órakor zárt ülést rendelt el.

 

 

2. Szociális rendelet módosítása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

dr. Orosz Zsolt polgármester nagy vonalakban ismerteti a szociális törvény változásait.

 

Boros Lajosné dr. helyettes jegyző az írásos anyagot kiegészíti azzal, hogy a szociálpolitikai kerekasztal létrehozása kapcsán a tervezetben arra törekedtek, hogy a helyi viszonyokat ismerők minél szélesebb körét bevonják az előkészítő véleményező feladatok ellátásába. A foglalkoztatási terv elkészítése kapcsán minél több információra és meglátásra szükség lesz, hogy megtalálják az egyensúlyt a segélyezettek foglalkoztatása, az elvégzendő feladatok és az anyagi források között. A költségvetés a különböző segélytípusokat, illetve a közfoglalkoztatást eltérő mértékben támogatja.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester szintén annak a véleményének ad hangot, hogy a változtatásokat nagyon át kell gondolni, ilyen pl. az iskolai végzettség megszerzésére kötelezés, aminek lehetne olyan következményei, hogy érdemes helyben megszervezni a felnőttoktatást. Emellett törekedni kell arra, hogy minél több embert bevonjanak a közfoglalkoztatásba. A jelenleg is folyó „téli közmunkaprogram” tapasztalatai sem egyértelműen pozitívak, nehéz megfelelő munkát találni a képzetlen, munkához nem szokott emberek részére.

 

Szűcs Róbert képviselő kérdése, hogy milyen jogosítványai lesznek a kerekasztalnak?

 

Boros Lajosné dr. helyettes jegyző: Egyetlen kérdésben sem lesz döntéshozatali jogkörük, feladatuk a javaslattételre, véleményezésre terjed ki.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester a helyi rendelet módosítása kapcsán ismerteti, hogy mely személyeket javasolná a kerekasztal tagjai közé, és milyen szerepük lenne. Lehetőség van a civil vagy a vállalkozói szféra szervezeteivel együttműködni a foglalkoztatás terén. Más önkormányzat vonatkozásában olvasott már olyan megoldásról, hogy a közmunkások fát ültettek, mely fedezte a tűzifának valót, így jelentősen visszaszorult a falopások száma.

 

Lipták Zoltán képviselő az elhangzottak alapján úgy érzi, hogy az önkormányzat terhei továbbra is lényegesek lesznek, nem érzi, hogy a módosított rendszer jobban ösztönözne a munkavállalásra.

 

 

Szűcs Róbert képviselő: A foglalkoztatási terv kapcsán meg kell nézni melyek azok a területek, ahol hasznot tud hozni a foglalkoztatás. Ha hagyják, hogy a segélyre szorulót otthon üljenek, akkor biztosan nem termelnek értéket.

 

 

Fukk Sándor József képviselő: A foglalkoztatást arra is fel lehetne használni, hogy rendbe tegyék saját portájukat, területüket, de ennek értékét le kellene vonni a bérükből, hiszen másoknak ellenszolgáltatás nélkül kötelességük rendben tartani a tulajdonukat. Olyan munkavezetők kellenének, akik elvégeztetik a foglalkoztatottakkal a kijelölt munkát. Érdemes lenne megvizsgálni a Hernád menti elhanyagolt területeket, hogy a földalapú támogatás fejében az önkormányzat gondozná vagy pl. energiaerdővel betelepítené.

 

Balla Ferenc képviselő: Az erkölcsi haszon miatt javasolja, hogy minél több embert foglalkoztasson a hivatal. Javasolja, hogy csatlakozzanak a monoki önkormányzat kezdeményezéséhez. Alulról kellene elmondani, hogy milyenek a tényleges életviszonyok, ehhez kellene a nagy politikának a szükséges eszközöket megtalálni.

 

dr. Farkas Ildikó a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjaként az előterjesztéssel kapcsolatban kiegészíti az elhangzottakat a foglalkoztatási tervre vonatkozóan. Elmondja, hogy a tervnek milyen elemeit milyen részletességgel kell majd ebben megfogalmazni.

 

Lipták Zoltán képviselő kéri, hogy ismertessék milyen a közfoglalkoztatás jelenlegi rendszere.

 

Boros Lajosné dr. helyettes jegyző elmondja, hogy 2008. évben milyen közfoglalkoztatási típusokban vettek részt és ezeknek milyen mértékű volt a költségvetési támogatottsága.

 

 

További hozzászólás hiányában a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a szociális rendelet módosítását:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

1/2009. (I. 27.) számú rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, illetve a gyermekek védelméről szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 16/2008. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosítása

 

 

1. §

 

Az ÖR. 11. §-a a következő (3)-(4)bekezdéssel egészül ki:

 

„(3) Az önkormányzat képviselő testületének javaslattevő, véleményező szerve szociális ellátásokat érintő kérdésekben a „Hernádnémeti Szociálpolitikai Kerekasztal”. A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai:

-         az önkormányzat polgármestere, és a képviselő-testület kijelölt tagja;

-         a polgármesteri hivatal szociális ügyintézője;

-         állami foglalkoztatási szervnél jogviszonyban álló személy;

-         önkormányzati fenntartású szociális intézmény vezetője;

-         önkormányzati fenntartású közoktatási intézmény vezetője.

A Hernádnémeti Szociálpolitikai Kerekasztal legalább évente egy ülést tart. Munkájának megszervezésében, és az igazgatási feladatok ellátásában közreműködik a jegyző.

 

(4) A Hernádnémeti Szociálpolitikai Kerekasztal feladata:

-         véleményezi az önkormányzat közfoglalkoztatási tervét,

-         az aktív korúak ellátását érintő kérdésekben véleményt nyilvánít,

-         szociális ellátásokat érintő kérdésben javaslatot tehet a képviselő-testület felé,

-         a képviselő-testület ad hoc felkérésére javaslatot tesz, véleményt nyilvánít.

 

 

Záró rendelkezések

 

2. §

 

(1)     Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint gondoskodik.

 

 

 

dr. Orosz Zsolt sk.                                                                                                     Boros Lajosné dr. sk.

polgármester                                                                                                          helyettesítő jegyző

 

 

 

dr. Orosz Zsolt polgármester a rendeletmódosítás kapcsán név szerint javaslatot tesz a kerekasztal tagjaira:

  • az önkormányzat polgármestere                      dr. Orosz Zsolt
  • képviselő-testület tagja                                     Farkas Győző
  • a hivatal szociális ügyintézője                         Farkas Zoltán
  • szociális ellátást nyújtó

intézmény vezetője                                                            Fésűsné Brosch Andrea

  • közoktatási intézmény vezetője                       Madzinné Nagy Anikó
  • állami foglalkoztatási szervnél dolgozó          dr. Farkas Ildikó

 

Lipták Zoltán képviselő véleménye szerint egy pénzügyekben jártas személy is kellene a tagok közé.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester: A mindenkori polgármesternek ismernie kell az önkormányzat pénzügyi lehetőségeit, így nem tartja indokoltnak külön pénzügyes részvételét a kerekasztal tagjai között.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

3/2009. (I. 27.) HATÁROZAT

Tárgy: szociálpolitikai kerekasztal tagjainak megválasztása

 

A képviselő-testület a javaslatnak megfelelően megválasztotta a Hernádnémeti Szociálpolitikai Kerekasztal tagjait.

 

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: folyamatos

 

 

 

  1. Költségvetési rendelet-tervezet általános vitára bocsátása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

dr. Orosz Zsolt polgármester a kiküldött írásos anyag kiegészítéseként elmondja, hogy ez egy előzetes anyag, még a központi költségvetésben is elképzelhetők változások. Nehéz megtervezni a költségvetés közfoglalkoztatásra vonatkozó részét, mert az előző napirendi pontból is látható, hogy a közfoglalkoztatás új rendszere most van kialakulóban. De pl. még a kötvénykibocsátás kapcsán az árfolyam-ingadozás is befolyásolhatja a költségvetés számainak alakulását. Arra kéri képviselőtársait, hogy akinek van a költségvetés vonatkozásában módosító javaslata, azt minél előbb írásban - az átcsoportosítás célját és forrását is megjelölve - tegye meg, hogy a költségvetési rendelet végleges előterjesztéséig beépíthessék.

 

Répási János képviselő kérdése, hogy az iskola volt munkavállalójának tartozását sikerült-e már behajtani? Milyen a lakásépítési munkáltatói kölcsön kintlévőségének állománya?

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, lassan halad a behajtás, mivel az érintett nem rendelkezik folyamatos munkaviszonnyal, így nincs miből letiltani a tartozását. Egy munkavállalójukat érinti a munkáltatói kölcsön, kb. 200.000 Ft összegben.

 

További kiegészítésként elmondja az előterjesztéshez, hogy a működési hiány tényleges hiány, ezzel komolyan kell a testületnek számolni. A tavalyi évet érintő működési hiány eredményes lefaragása a megszorító intézkedések meghozatalának volt köszönhető. Véleménye szerint az év elején mindenképpen szükséges visszafogni a kiadásokat, kedvező gazdasági helyzetben még lesz lehetőség az év közbeni módosításra.

 

Répási János képviselő véleménye szerint a spórolást sem kell túlzásba vinni. Ésszerűen, főként a rezsikiadásokat átgondolva kell gazdálkodni. Az iskola, mint legnagyobb intézményünk vonatkozásában a karbantartás megvalósításának megváltoztatásával, sokat javult a helyzet. Az lenne a legideálisabb, ha a helyiségeket pl. a fűtés tekintetében külön-külön lehetne szabályozni.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester ehhez kapcsolódva elmondja, hogy folyamatosan megtörténik a rezsiköltségek intézményenkénti kigyűjtése és folyamatos nyomon követése. A karbantartó a fűtési szezonra megszerezte a szükséges kazánkezelői képesítést is. Tájékoztatásul elmondja, hogy az iskola területének vonatkozásában sikerült megoldani a tüzivizzel kapcsolatos problémákat is.

 

El kell gondolkozni a jövőre nézve, hogy hogyan tudná az önkormányzat bevételeit növelni. Mindenképpen oda kell arra figyelni, hogy a település lakosságszáma ne csökkenjen. Minél előbb meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy a fiatalok a letelepedéshez szükséges építési telekhez jussanak.

 

Fukk Sándor József képviselő egyetért polgármester úr felvetésével. Szívesen jönnek a fiatalok, ha kedvezően vásárolhatnak építési telket. Ha megnézik a község azon részeit, ahol az elmúlt években több építkezés történt ennek igazolását láthatják. Az önkormányzati területek felhasználását követően a falunapi rendezvényeknek is maradna hely a szilvásokkal határos területen.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester megerősíti, hogy vannak saját tulajdonú területeik, melyek hasznosításáról minél előbb dönteni kellene.

 

Nagy László képviselő már korábban is javasolta, de most is megerősíti, hogy érdemes lenne megvizsgálni azt a lehetőséget, hogy saját területeit az önkormányzat alakítsa át és értékesítse építési telekként. A lakosságszám növekedésének haszna főként a normatív bevételek területén jelentkezne.

 

Lipták Zoltán képviselő bármilyen önkormányzati vagyon hasznosításával kapcsolatban javasolja, hogy legyen szélesebb körű lakossági tájékoztatás. Ezzel elejét lehetne venni azoknak a negatív hangoknak, amelyek az önkormányzati vagyon elherdálásáról szólnak.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az önkormányzat döntéseiről szóló anyagok nyilvánosak, a könyvtárban hozzáférhető, esetleg lehet szórólapot kiküldeni vagy a fontosabb döntéseket a kábel TV-re is fel lehet tenni. Ilyen pl. a COOP beruházása is, mely a lakosság ellátásában minőségi váltást jelentene.

 

További hozzászólás hiányában határozathozatal nélkül a napirendi pont tárgyalását lezárja.

 

 

 

  1. Közoktatási intézményvezetői álláshelyekre pályázat kiírása

 

 

dr. Orosz Zsolt polgármester ismerteti, hogy a Közoktatási Társulás létrehozásakor a főigazgató egy évre történő megbízással került kijelölésre, mely 2009. augusztus 15-én lejár. Ezért figyelembe véve, hogy a tanév során megtörténjen a főigazgatói pályázat elbírálása indokolt jelen ülésen dönteni a pályázati kiírás tartalmáról. A törvényben meghatározott szükséges feltételeken túl javasolja, hogy a pályázat benyújtásának határideje az Oktatási Közlönyben való megjelentéshez igazodjon.

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

4/2009. (I. 27.) HATÁROZAT

Tárgy: pályázat kiírása álláshelyre

 

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy kerüljön kiírásra a Kjt. szabályainak megfelelően az Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda főigazgatói beosztásának kinevezéssel történő betöltésére vonatkozó pályázat. A pályázat benyújtásának határideje az Oktatási Közlönyben történő megjelentést követő 30 nap.

 

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

 

  1. Egyebek

 

Lipták Zoltán képviselő javaslata, hogy keressék meg a KPM-et, mivel a Rákóczi útra nagyon ráférne a felújítás.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester meg fogja keresni a közútkezelő vezetőjét. A maga részéről annak sem látja akadályát, hogy közös együttműködés keretében végezzék el az útszakasz rendbetételét. A korábbi döntésüknek megfelelően úgy gondolja, hogy a táblák leszerelését is maguknak kellene elvégezni, mivel az elmúlt évben többszöri megkeresésükre és a helyszíni bejárás ellenére sem lett elvégezve.

 

Fukk Sándor József képviselő tájékoztatja képviselőtársait, hogy egyelőre nem hivatalosan megkereste a Református Egyház Presbitériumának tagja azzal a javaslattal, hogy a kántori lakást felújítás fejében felajánlanák falumúzeum létrehozása céljából. Az épületen a tető jó, a falakat kellene felújítani.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy nagyobb volumenű beruházáshoz anyagilag nem áll elég jól az önkormányzat, de természetesen a maga részéről nyitott az ingyenes felajánlás irányába, ezzel a későbbiekben meg lehetne oldani a már korábban civil személyek által összegyűjtött használati tárgyak megfelelő elhelyezését.

 

Balla Ferenc képviselő kéri a hivatal vezetését, hogy a már korábban elhangzottak szerint kérjenek föl egy ügyvédet, hogy járjon el annak érdekében, hogy a földhasználatukban akadályozott gazdák javára az úthasználati szolgalom bejegyzésre kerüljön.

 

Répási Lajos képviselő elmondja, hogy a „gödör” szélén elloptak 3 fát, melynek tönkjét a földben hagyták. A maga részéről tud olyan érdeklődőről, aki megvenné a földben maradt tönköket, és azt el is távolítaná onnan, javasolja, hogy 5.000 Ft/db áron adják el a tönköket.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

5/2009. (I. 27.) HATÁROZAT

Tárgy: fatönkök értékesítése

 

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzat tulajdonában álló közterületről kivágott 3 db fa földben maradt tönkjét 5.000 Ft/db áron értékesíti.

 

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos

 

dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja képviselőtársait, hogy a FIDESZ területi képviselőjelöltje a Kultúra Napja alkalmából január 29-én 18.00 órakor kulturális ünnepséget szervez.

 

Az iskola mögötti önkormányzati tulajdonú terület hasznosítása kapcsán ismételten elmondja, hogy a terület építési telkekké történő átalakításának anyagi fedezete problémát jelent. Ezért célszerűnek találná pályázat útján befektetőt bevonni. A honlapunkon meg lehetne az adott helyrajzi számú területet értékesítésre hirdetni, ezzel fölmérni az igényeket és a befektetési hajlandóságot.

 

Nagy László képviselő a maga részéről korábban is azt az álláspontot képviselte, hogy vizsgálják meg mi módon tudná az önkormányzat saját beruházásaként megvalósítani a kialakítást.

 

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a helyi rendeletünk szerint önkormányzati vagyont pályáztatást útján lehet hasznosítani, ezért azt javasolja ha feladásra kerül a hirdetés, annak beadási határideje legyen 2009. február 23. 16.00 óra, így a soron következő testületi ülésen ki lehetne értékelni, hogy érdemes-e az önkormányzatnak pályázók bevonásával foglalkozni. Gyorsabban lehetne megvalósítani a telekkialakítást pályáztatás útján, mint saját anyagi forrásaik függvényében. Javasolja, hogy pályázati kiírásban mindenképpen kérjék a hasznosítási cél megjelölését.

 

Répási János képviselő a pályázóknak utána lehet nézni, hogy megbízhatóak-e és referenciákat is lehet tőlük kérni.

 

A képviselő-testület 8 igen és 1 nem szavazat mellett meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

6/2009. (I. 27.) HATÁROZAT

Tárgy: területhasznosítására pályázat kiírása

 

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 062. hrsz.-ú terület hasznosítására kerüljön sor pályázat kiírására. A pályázat benyújtásának határideje 2009. február 23. 16.00 óra. Pályázat benyújtásának feltétele a konkrét hasznosítási cél és referencia megjelölése.

 

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

 

Ezt követően dr. Orosz Zsolt polgármester 19.30 órakor zárt ülést rendelt el.

 

 

 

 

Kmf.

 

 

 

 

dr. Orosz Zsolt                                                                                                   Boros Lajosné dr.

polgármester                                                                                                                      helyettes jegyző

 

 

 

 

 

Lipták Zoltán                                                                                                                      Répási János

  hitelesítő                                                                                                                              hitelesítő


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde