Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

Hernádnémeti Települési Önkormányzat Polgármesteri Hivatala


Hernádnémeti Települési Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala
Alapító Okirata

Hernádnémet Önkormányzat Képviselő-testülete - irányító szerv
Polgármesteri Hivatal - költségvetési szerv
3564 Hernádnémeti, Kossuth Lajos u. 38. - székhely
841126 - szakágazat

A költségvetési szerv
Neve: Hernádnémeti Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Székhelye: Hernádnémeti, Kossuth Lajos utca 38.
Illetékességi területe: Hernádnémeti község közigazgatási (bel- és kül-) területe.
Törzsszám: 349019
Adószám: 15349019-2-05
Bankszámlaszám: 12035803-00118869-00200005
Közfeladata: Általános igazgatási tevékenység

Jogállása:
Jogi személyisége: önálló jogi személy
Tevékenység jellege szerinti besorolása: közhatalmi költségvetési szerv
Gazdálkodási jogköre: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, a költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési joga teljes jogkör.
Vagyongazdálkodási jogköre: az önkormányzati tulajdonú ingatlanok feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület gyakorolja
Ingatlanok karbantartása, felújítása tekintetében: kizárólagos jogkörrel rendelkezik
Irányító/felügyeleti szerve: Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete
Irányító/felügyeleti szerv címe: 3564 Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38.
Alapító szervezet: Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete.
Költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: pályázat útján képviselő-testület döntése alapján. A kinevezés, a felmentés, fegyelmi eljárás lefolytatása a testület jogköre, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
Vállalkozási tevékenységet nem végez, ilyen feladata nincs.

Szervezeti felépítése:
Polgármesteri Hivatal
Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38.

Önállóan működő intézmények:
Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ
Hernádnémeti, Petőfi S. u. 85.

Általános, Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és
Napközi Otthonos Óvoda    
Hernádnémeti, Petőfi S. u. 85.
- Tanmedence
Szivárvány Napközi Otthonos Tagóvoda 
Hernádnémeti, Petőfi S. u. 1.


Szakfeladatokon történő ellátás
Könyvtár: Hernádnémeti, Kossuth L. u. 42.
Háziorvosi Szolgálat: Hernádnémeti, Rákóczi F. u. 17.; Hernádnémeti, Kossuth L. u. 29.
Fogorvosi Szolgálat: Hernádnémeti, Rákóczi F. u. 17.
Házi gyermekorvosi Szolgálat: Hernádnémeti, Rákóczi F. u. 17.
Védőnői Szolgálat: Hernádnémeti, Rákóczi F. u. 17.
Város és községgazdálkodási szolgáltatás: Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38.
Települési vízellátás és vízminőség védelem: Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38.
Közvilágítási feladatok: Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38.
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás: Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38.

Állami feladatként ellátott alaptevékenysége:
- helyi utak állagóvása, karbantartása, korszerűsítése,
- város- és községgazdálkodás, ezen belül
- szilárd- és folyékony hulladékgazdálkodás,
- ingatlankezelés (vétel, eladás, fenntartás, hasznosítás),
- sporttevékenység (sportegyesület, valamint sportágak támogatása, működésük tárgyi, technikai feltételeinek biztosítása),
- helyi foglalkoztatáspolitika (közhasznú, és közcélú foglalkoztatás, valamint közmunkaprogramokban való részvétel),
- ár- és belvízvédelem.

- igazgatási feladatok, ezen belül
- első fokú (építési, adó, útügyi, gyámügyi, stb.) hatósági ügyintézés,
- ellenőrzés (pénzügyi és törvényességi),
- költségvetési gazdálkodás (normatívák felhasználása, beszámolás, illetve elszámolások, könyvvezetés, nyilvántartási feladatok),
- polgári védelem,
- kisebbségi jogok védelme.
- közvilágítás (közutak, közterek),
- ivóvízellátás (különös figyelemmel a közkutak üzemeltetésére),
- könyvtár (közművelődés, helyi kulturális tevékenység felkarolása, hagyományőrzés, szórakoztató rendezvények szervezése),
- egészségügy, ezen belül
- háziorvosi (felnőtt- és gyermek szolgálat), sürgősségi betegellátás,
- védőnői szolgálat,
- fogorvosi szakellátás,
- iskola egészségügy.
- temetőfenntartás (ravatalozó állagmegóvása, fenntartása, korszerűsítése),
- szociálpolitikai feladatok
- rendszeres segélyezés
- eseti segélyezés

A Polgármesteri Hivatalnál 2009. december 31-ig használt szakfeladatszámok:

751153 Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás igazgatási tevékenysége
751845 Város és községgazdálkodás
751856 Települési vízellátás
751878 Közvilágítási feladatok
751966 Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás feladataira nem tervezhető elszámolások
851219 Háziorvosi szolgálat
851297 Védőnői szolgálat
853311 Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
853344 Eseti pénzbeli szociális ellátások
923127 Közművelődési könyvtári tevékenység
924036 Diáksporttal kapcsolatos feladatok
924047 Sportcélok és feladatok
930316 Temetkezési szolgáltatás
921815 Művelődési központok, házak tevékenysége

Polgármesteri Hivatalnál 2010. január 01-jétől használt szakfeladatszámok:

Alaptevékenységek:
8411261 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
8411121 Önkormányzati jogalkotás

3811031 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
3811041 Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
4312001 Építési terület előkészítése
5210121 Polgári védelmi védőeszközök tárolása, kezelése
5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
6619021 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7500001 Állat-egészségügyi ellátás
8110001 Építményüzemeltetés
8121001 Általános épülettakarítás
8130001 Zöldterület-kezelés
8411141 Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
8411151 Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
8411161 Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
8411171 Európai parlamenti képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
8411181 Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
8411271 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
8411331 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
8411511 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
8411921 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
8413541 Területpolitikai támogatások és tevékenységek
8414011 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások
8414021 Közvilágítás
8414031 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
8419011 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
8419021 Központi költségvetési befizetések
8421551 Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai
8425321 A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás
8425411 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
8425421 Minősített időszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem)
8430441 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása
8430471 Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása
8559351 Szakmai továbbképzések
8600001 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása
8621011 Háziorvosi alapellátás
8621021 Háziorvosi ügyeleti ellátás
8622311 Foglalkozás-egészségügyi alapellátás
8623011 Fogorvosi alapellátás
8690411 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
8690421 Ifjúság- egészségügyi gondozás
8690431 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
8690511 Környezet-egészségügyi feladatok
8690521 Település-egészségügyi feladatok
8820001 Önkormányzati szociális támogatások finanszírozása
8821111 Rendszeres szociális segély
8821121 Időskorúak járadéka
8821131 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
8821151 Ápolási díj alanyi jogon
8821171 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
8821191 Óvodáztatási támogatás
8821221 Átmeneti segély
8821231 Temetési segély
8821251 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
8821291 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
8822021 Közgyógyellátás
8822031 Köztemetés
8899431 Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások
8901111 Esélyegyenlőség elősegítését célzó általános, komplex tevékenységek és programok
8901211 Fizikai és információs akadálymentesítést segítő programok, támogatások
8902161 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint támogatásuk
8902211 Az időskorúak társadalmi integrációját, az aktív és méltó időskor megteremtését célzó programok
8904131 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok
8904411 Közcélú foglalkoztatás
8904421 Közhasznú foglalkoztatás
8904431 Közmunka
9101211 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
9101221 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
9101231 Könyvtári szolgáltatások
9105011 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
9105021 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
9311021 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
9319011 Sportszövetségek és szabályozó testületek működésének támogatása
9329111 Szabadidős park, fürdő- és strandszolgáltatás
9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés

Kiegészítő tevékenységek:
4799012 Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél
5629132 Iskolai intézményi étkeztetés
5629162 Üdülői, tábori étkeztetés
5629172 Munkahelyi étkeztetés
8411732 Statisztikai tevékenység

Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben köztisztviselő, akikre a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény az irányadó.
Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, akikre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó.
Egyes foglalkoztatottjainak jogviszonya a munkavállaló, akikre nézve a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény az irányadó.
Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra a Polgári törvénykönyvről szóló 1952. évi IV. törvény (pl. megbízási jogviszony) az irányadó.

Záradék: Az Alapító Okiratot a Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete 89/2009. (IX. 29.) szám. alatt hozott határozatával fogadta el, illetve hagyta jóvá.

Hernádnémeti, 2009. szeptember 29.


dr. Orosz Zsolt
polgármester

Boros Lajosné dr.
jegyző


Településképi Arculati kézikönyvRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokJegyzőkönyvek