Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2013. szeptember 24.


 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.
 
 
Száma: 1-16/2013.
 
 
J e g y z ő k ö n y v
 
 
Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-én 16.00 órától megtartott üléséről a Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38. sz. alatti tárgyalótermében.
 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Forgács István (később érkezik), Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők
 
Távollévő képviselő nincs.
 
Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
 
Boros Lajosné dr. jegyző
Dr. Schweickhardt Gyula Levente Miskolc MJV Polgármesteri biztosa
Kerekes Jánosné Hernádnémeti Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde főigazgatója
Kis Péter AVE Miskolc Kft. igazgatója
Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó
 
 
Érdeklődő: 0 fő
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen a képviselő-testület tagjait, Dr. Schweickhardt Gyula polgármesteri biztost, jegyző asszonyt, főigazgató asszonyt, a pénzügyi főelőadót. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 6 fő képviselő jelen van.
Az SZMSZ 16.§ (11) bekezdése szerint a jegyzőkönyv hitelesítői Karajz Ottó György és Lipták Zoltán képviselők. Elmondja, hogy a napirendhez tartozó írásbeli anyagok kiküldésre kerültek.
Az alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés napirendjére:
 
Javasolt napirend:
 
1.     napirendi pont: Hulladékkezelési közszolgáltatás biztosítása érdekében Önkormányzati Társaság alapításáról döntés meghozatala
Előterjesztő: Polgármester
 
2.     napirendi pont: Beszámoló a Közoktatási Társulás 2012/2013. tanév munkájáról
Előterjesztő: Polgármester
 
3.     Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról
Előterjesztő: Polgármester
 
4.     Egyéb indítványok, javaslatok
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a javasolt és a tárgyalandó napirendet alakszerű határozat hozatala nélkül elfogadta.
 
Elfogadott n a p i r e n d:
 
1.     napirendi pont: Hulladékkezelési közszolgáltatás biztosítása érdekében Önkormányzati Társaság alapításáról döntés meghozatala
Előterjesztő: Polgármester
 
2.     napirendi pont: Beszámoló a Közoktatási Társulás 2012/2013. tanév munkájáról
Előterjesztő: Polgármester
 
3.     Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról
Előterjesztő: Polgármester
 
4.     Egyéb indítványok, javaslatok
 
 
Tárgyalt n a p i r e n d:
 
1.     napirendi pont: Hulladékkezelési közszolgáltatás biztosítása érdekében Önkormányzati Társaság alapításáról döntés meghozatala
Előterjesztő: Polgármester
 
2.     napirendi pont: Beszámoló a Közoktatási Társulás 2012/2013. tanév munkájáról
Előterjesztő: Polgármester
 
3.     Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról
Előterjesztő: Polgármester
 
4.     Egyéb indítványok, javaslatok
 
 
 
 
 
 
 
 
1.      napirendi pont: Hulladékkezelési közszolgáltatás biztosítása érdekében Önkormányzati Társaság alapításáról döntés meghozatala (Írásos anyag a jegyzőkönyv 1. és 2. mellékletét képezi.)
 
dr. Orosz Zsolt polgármesterrátér az első napirendi pontra. Elmondja, hogy az írásos dokumentum kiküldésre került. Átadja a szót Dr. Schweickhardt Gyula polgármesteri biztos úrnak, tájékoztassa a képviselő-testületet, mi várható és milyen előnyei vannak, ha Hernádnémeti Önkormányzata a Miskolc Térségi Konzorciumhoz csatlakozik a hulladékkezelési közszolgáltatás biztosítása érdekében.
 
Dr. Schweickhardt Gyula polgármesteri biztos köszönti a képviselő-testületet, polgármester urat, köszöni a lehetőséget. A települési szilárd hulladék szállításának biztosításával kapcsolatban elmondja, hogy 2014. január 1. után mi is fog történni. Jelenleg az AVE Miskolc Kft. végzi Hernádnémetiben a hulladékkezelési közszolgáltatást, az árakat törvény határozza meg. 2014. december 31-ig törvény határozza meg az árakat. Elmondja, hogy az önkormányzatok döntési kompetenciájából az áralkotás kikerül. Folytatásban elmondja, hogy hulladékgazdálkodási tevékenységet az a cég végezhet, amely rendelkezik megfelelő engedéllyel, OHÜ minősítéssel, és önkormányzattal kötött szerződéssel. Az AVE 45%-ban Miskolc város önkormányzatának tulajdonában van, 55% az AVE Miskolc Kft. tulajdona. Elmondja, hogy egy önkormányzatnak csak egy szerződése lehet egy hulladékgazdálkodóval, aki begyűjti, szállítja és kezeli a hulladékot. A törvény szerint a gazdálkodó szervezetnek, amely nem rendelkezik engedéllyel, fel kellett mondani a szerződését. A Kormányhivatal felülvizsgálja a felmondásokat. 2014. január 1-ig fennáll a szerződés, az AVE Kft. elvégzi a közszolgáltatást. Elmondja, hogy az AVE Kft. és Miskolc Város Önkormányzata tárgyalt arról, hogy az AVE Kft. közszolgáltató maradhat. Egy kérdésen borult fel a megállapodás, mégpedig, hogy Hejőpapi I. hulladéklerakó közszolgáltató tevékenység-e vagy vállalkozási üzemeltetési jogviszony? Lehet-e ilyen jellegű lerakó? Hejőpapi I. hulladéklerakó önkormányzati vagyon, 37 önkormányzat osztatlan tulajdona. Ez a lerakó csak a közfeladatot láthat el.
 
Államtitkárhoz fordultak, hogy helyes-e az álláspontjuk. NFÜ-vel is egyeztettek. Levelezést folytattak az AVE Kft-vel. A szükséges egyeztetések megtörténtek, a szükséges dokumentumokat csatolták. Az AVE azt állítja, hogy a Miskolc Térségi Konzorcium nem létezik. Az Mötv. szabályai a társulásokra vonatkozik, a konzorciumra nem, a konzorcium nem társulás. A konzorciumnak tagönkormányzatai vannak, vagyonközösség. A konzorciumi szerződést megvizsgálták, milyen szerződéses elemek erősebbek benne. Nem lehet a konzorciumi szerződésre mondani, hogy társulási szerződés.
Folytatásban elmondja, hogy 37 tagönkormányzata van a Miskolc Térségi Konzorciumnak, amely úgy döntött, hogy mind a 37 tagönkormányzat tulajdonosi jogot kap. Egy hulladék lerakóhelyre egy közszolgáltatási szerződés jön létre egy önkormányzat részéről. Javaslata, hogy tulajdonosként lépjen be Hernádnémeti Önkormányzat a MiReHuKöz Kft alapításába.. Így nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, hanem kijelölhető.
Elmondja, hogy 5 millió forint törzstőkével jött létre a nonprofit kft., 2013. szeptember 30-ig vételi jogot érvényesíthetnek, névértéken az önkormányzatok számára eladják a Miskolc által lejegyzett betéteket.
Lakosság szám alapján határozták meg a törzsbetétek értékét.
Tájékoztatásként elmondja, milyen forrásokkal rendelkezik a konzorcium: 154 millió forinttal rendelkezik bankszámla szerint, 950 millió forint betétlekötés a Volksbanknál, kamat 23 millió forint, valamint 100 millió forint AVE Kft-vel szemben kifizetés. 2014. januárra 1.357.491.000.- forint a konzorcium rendelkezésére áll, ebből a forrásból finanszírozzák a KEOP pályázat önerejét. Elmondja, hogy a MiReHuKöz Nonprofit Kft. egy gazdasági társaság. Jogkövetkezmények nélkül nem lehet kilépni a konzorciumból. Mi történik, ha kilép valaki a konzorciumból? Az előírások, az egységes rendszer sérül, a KEOP pályázat előírása sérül, felmondják a támogatási szerződést. A szerződésben egyetemleges felelősséget vállaltak az önkormányzatok. Javasolja, lépjen be a cégbe mindenki. 2014 év végére a konzorcium mindennel rendelkezni fog ahhoz, hogy hulladékgazdálkodó cég legyen. Nonprofi kft. lesz a cég, önkormányzati tulajdonú.
Elmondja, mi lehet a másik lehetőség. Kérték az AVE Kft-t, hogy akár bérbeadóként, akár alvállalkozóként kapcsolódjon be a munkába. Ha az AVE-val nem tud megállapodni, biztosítani tudják az eszközállományt. Békés birtokba adásra készülnek 2014. január 2-án, és elláthatja a tevékenységet.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni a tájékoztatást, és felteszi kérdéseit. Első kérdése, miért lehet előnyös a lakosság számára a konzorciumhoz történő csatlakozás? A díjakra gondol. Várható-e, hogy a lakosság kevesebbet fog fizetni a saját tulajdonú lerakóra tekintettel? Másik kérdése, hogy anyagi kötelezettség tekintetében más költség nem hárul majd az önkormányzatokra? Mivel az AVE beperelte Miskolc Város Önkormányzatát.
 
Dr. Schweickhardt Gyula polgármesteri biztos válaszában elmondja, hogy az AVE beperelte a konzorciumot, így a mögötte lévő önkormányzatokat is. Az AVE igénye a koncessziós díj. Felróhatóan járt el az AVE Kft. Az időarányos koncessziós díj nem jár vissza az AVE Kft-nek. Ha mégis elveszíti a pert a konzorcium, a konzorcium vagyonából fizetik ki. Az önkormányzatoknak nem kell semmit fizetni.
Díjakra vonatkozóan elmondja, hogy a díjak kötöttek 2014. december 31-ig. Az állam azoknak a gazdasági társaságoknak ad támogatást, amelyek megfelelnek a minősítésnek. Díj tekintetében előnyben lesznek, ahhoz képest, ahol más tulajdonosi forma áll fenn. Meghatározott profitelvárásoknak kell megfelelni a magántulajdonú cégeknek. 10-15%-os eredmény elvárás volt az ÁVE-nál, ez jó arány, megfelelt az elvárásoknak.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester kérdése, hogy ha másik nonprofit szervezetet is beengednek a hulladék lerakóhelyre, milyen feltételekkel használhatja?
 
Dr. Schweickhardt Gyula polgármesteri biztos válaszában elmondja, hogy kéttényezős díj kerül meghatározásra ebben az esetben. A szelektivitást biztosítani lehet, mechanikai előkezelővel rendelkezik. A KEOP 1.1.C pályázatban a chipeket érzékeli a kezelő gép. Miskolc térségében kéttényezős díjat kell fizetni, ha kevesebb a hulladék, kevesebb a díj.
Ha más szállít a Hejőpapi I. lerakóba, magasabb külsős díjjal kell számolni, mivel kilépett az egységes rendszerből.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdése, honnan érkezett Dr. SchweickhardtGyula polgármesteri biztos?
 
Dr. Schweickhardt Gyula polgármesteri biztos elmondja, hogy Miskolc Megyei Jogú Város polgármesteri biztosa, a Miskolc Holding Kft. ügyvezetője.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdése, hogy a tulajdonrészt milyen összegben vásárolja meg az önkormányzat?
 
Boros Lajosné dr. jegyző tájékoztatja, hogy 70.000.-Ft névértékű törzsbetéttel.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdése még, hogy a szolgáltatás színvonalának növelése mit jelent majd, valamint a hernádnémeti lakosok hogyan érzékelhetik a chippel ellátott kukát és a szelektív házhoz menő hulladékgyűjtést?
 
Dr. Schweickhardt Gyula polgármesteri biztos válaszában elmondja, hogy Európai Uniós projektekkel kapcsolatban történik majd a fejlesztés, mert a kezeletlen hulladékot nem lehet lerakni. A másik fejlesztés a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés és chip rendszer. Különböző színű szeméttároló edények lesznek.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy az önkormányzat nem rendelkezik adóssággal. Támogatást kapott már a konzorcium  kétszer is, a most benyújtott pályázat nem ütközik az előzőekkel?
 
Dr. Schweickhardt Gyula polgármesteri biztos elmondja, hogy egy lehetőséget egyszer támogat az Európai Unió, de különbség van a pályázatok között. Felkészültek arra is, hogy ha nem nyer a pályázat.
 
Forgács István képviselő 17 órakor megérkezik.
 
Dr. Schweickhardt Gyula polgármesteri biztos folytatásban elmondja, hogy a felelősség Miskolc MJV Önkormányzatát terheli.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy az egységes rendszerből való kilépést ki kezdte?
 
Dr. Schweickhardt Gyula polgármesteri biztos elmondja, hogy a vagyon nem kerül át, az új cég üzemelteti a közszolgáltatást.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy 37 önkormányzatból egy Miskolc Város Önkormányzata és van a 36 önkormányzat. Bármilyen döntést tud hozni Miskolc Város.
 
Dr. Schweickhardt Gyula polgármesteri biztos hozzáteszi, hogy nincs meghatározva még a szavazati arány.
A szavazati arányok a lakosság számnak megfelelően lesznek kialakítva. Nem lesz ¾-es döntési jogköre Miskolcnak, nincs 75%-a. A döntések többségéhez ¾-es szavazati többség kell.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdése, hogy ha nem jön létre pályázat, a költséget ki viseli?
 
Dr. Schweickhardt Gyula polgármesteri biztos válaszában elmondja, hogy a MiReHuKöz Kft. fogja viselni a költségeket. 2014. január 1-re a cégnek a megfelelő apparátussal kell rendelkeznie, hogy működjön. Engedéllyel rendelkezik, még további két engedélyre adták be a kérelmet.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy a vagyoni helyzet tisztázott az AVE és a Miskolc Térségi Konzorcium között?
 
Dr. Schweickhardt Gyula polgármesteri biztos tájékoztatja, hogy 17-22 autó szükséges a közszolgáltatás ellátásához, ezzel rendelkeznek. Alvállalkozók is vannak. A dolgozókat átvennék az AVE Kft-től.
 
Boros Lajosné dr. jegyző kérdezi, hogy az Mötv. szerint alakul át a konzorcium? Figyelembe veszi az Mötv. szabályait is?
 
Dr. Schweickhardt Gyula polgármesteri biztos válaszában elmondja, hogy nem alakul át a konzorcium, nincs átalakulási kényszer a konzorciumnál.
 
Boros Lajosné dr. jegyző hozzáteszi, hogy az AVE hivatkozik erre.
 
Dr. Schweickhardt Gyula polgármesteri biztos megerősíti, hogy nem társulásról van szó, a konzorcium nem társulás.
 
Boros Lajosné dr. jegyző kérdezi, hogy az 50 millió Ft-os kölcsön nem esik a stabilitási törvény hatálya alá?
 
Dr. Schweickhardt Gyula polgármesteri biztos elmondja, hogy a konzorcium elkülönített pénzeszköze terhére történik a kölcsönadás, nem az önkormányzat, nem társulás a kölcsönadó, ezért a hivatkozott törvény nem vonatkozik erre az esetre. A Ptk. szerint járnak el.
 
Répási János képviselő kérdezi, mennyi időre kötelezi az önkormányzatot?
 
Dr. Schweickhardt Gyula polgármesteri biztos válaszában elmondja, hogy a konzorciumi szerződés módosítás szerint a fenntartási időszakról van szó. 2015-re EU-s elszámolások megtörténnek. A konzorcium tagjai számára rekultivációs kötelezettség van. 6-7 évnél hamarabb nem időszerű.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy hallották a társulás lényegét, és hogy milyen elv alapján működik. AVE Kft-vel volt szerződése az önkormányzatnak, magas volt az ár. Elhangzott, hogy mint alvállalkozó, részt vehet az AVE a fuvarozásban.
 
Dr. Schweickhardt Gyula polgármesteri biztos reagál az elmondottakra. Elmondja, hogy nem társulásról van szó, konzorcium és a MiReHuKöz Nonprofit Kft. gazdasági társaság. 37 tagönkormányzatra adott árat, az a távolságtól, lakosságszámtól, hulladék mennyiségétől függött. Díjban nem volt azonos. Törvény határozza meg 2014. december 31-ig az árat.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy Miskolcon a lakások előtt 4 gurulós konténer található, vidéken jobban megfizettették a szolgáltatást, mint Miskolcon. Jobban leterhelték a vidéki lakosságot. Jó lenne az egységes díj.
 
Dr. Schweickhardt Gyula polgármesteri biztos elmondja, hogy ha a lakos vállalja a szelektív hulladékgyűjtést, kisebb szeméttároló edényre cserélheti, ha ilyen tevékenységet vállal a társasház. Miskolcon rendeletbe foglalták.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a súlyalapú díj következtében az illegális hulladéklerakás megnövekedik, segítségre számíthat-e az önkormányzat?
 
Dr. Schweickhardt Gyula polgármesteri biztos válaszában kifejti, hogy felajánlják a segítséget, hogy ne alakuljon ki az illegális hulladéklerakás. Ha van jogkövetkezmény, nem fogják megpróbálni.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában megköszöni Dr. Schweickhardt Gyulapolgármesteri biztos tájékoztatását.
 
Dr. Schweickhardt Gyulapolgármesteri biztos 17 óra 28 perckor elhagyja az üléstermet.
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester folytatja ez 1. napirendi pontot. A képviselő-testületi ülésre eljött Kis Péter, az AVE Miskolc Kft. ügyvezetője, aki szeretné tájékoztatni a testületet álláspontjáról. Átadja a szót Kis Péter ügyvezetőnek.
 
Kis Péter ügyvezető elmondja, szeretné, ha problémamentesen történne továbbra is a hulladékszállítási közszolgáltatás a községben. Elmondja, hogy 10 év alatt építették fel a céget Miskolc Város Önkormányzatával. Korszerű gyűjtési rendszert hoztak létre, korszerű eszközökkel. Volt egy 5,6 milliárd Ft-os beruházás, amelyhez a 10%-os önerőt biztosítani tudták, nem kellett az önkormányzatoknak fizetni. Országosan az elsők között teljesítettek, a legalacsonyabb díjakkal sikerült megvalósítani. Az állam igyekszik hazai tulajdon és irányítás alá venni ezt a közszolgáltatást. Az AVE Kft-ben tulajdonos volt Miskolc Város Önkormányzata. A nyereség nagy részt az ipari hulladék tisztításából keletkezett, másik része a lakossági díjakból. Komoly eszközpark és szakemberállomány alakult ki. Miskolc mindig osztalékot szeretett volna kivenni. Osztrák cég az AVE, ott is önkormányzati tulajdonban áll.
Elmondja, hogy további 6.5 milliárd Ft-os fejlesztést kezdtek el. Kettő darab kompaktort kellett venniük.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, mi az a kompaktor?
 
Kis Péter ügyvezető elmondja, hogy a szemetet lehet vele tömöríteni. Elmondja folytatásban, hogy hitelek nélkül működött a cég. A tulajdonosok eladták a céget, egy cseh pénzügyi csoport a vásárló, akik mindent megvesznek. A célokat a hulladékhasznosításból kell megvalósítani. A beruházások megálltak a bizonytalan helyzetben. Az országban a második legnagyobb közszolgáltató cég az AVE. Miskolc felmondta mindkét szerződést, mint gesztor. Jelenleg 51% Tiszabábolna Önkormányzat tulajdonában áll, 49% az AVE Kft. tulajdona. 110 településen szállítanak. 40 feletti önkormányzat jelentkező van, társulást hoztak létre. A társulás céget alapítana, ami közbeszerzés nélkül pályázhat. A cél, hogy többletköltség ne keletkezzen. Stabil szakmai partnerek tudnak lenni. Lerakó üzem nem kötelező a közszolgáltatónak, üzemeltetői maradhattak volna.
Elmondja, hogy 2013. július 1-től a konzorcium nem létezik a jogászaik szerint. Arra hivatkoznak, hogy ez konzorcium, nem társulás. Felajánlották a 37 településnek, hogy csatlakozhatnak a Miskolc Térségi Konzorciumhoz. Elküldték a leveleket minden érintettnek, de lehet per is, sajnos. Várják az önkormányzatok véleményét hétvégéig. A díjakat 2014. december 31-ig meghatározza a törvény, ezen belül kell a tevékenységüket elvégezni, szállítani, gyűjteni. Veszteséget nem termelhetnek, a tulajdonosuk nem engedi meg. Továbbra is negyedéves számlát küldenek ki, kockázatmentesebb a megoldásuk. Lerakási díjat jogszabály határozza meg, 3.000.-Ft, amelyet ki tudnak gazdálkodni, de 2015-től 9.000.-Ft-ot nem.
Elmondja, hogy a zsákos gyűjtést bevezették. A szelektív gyűjtést Miskolccal kifejlesztették, a beruházások elindultak. Várja a kérdéseket.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester kérdése, hogy ha Hejőpapiba beszállít a tulajdonos önkormányzat, díjat kell majd fizetni?
 
Kis Péter ügyvezető elmondja, hogy választ nem kaptak még, de idáig nem kellett fizetni.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi, milyen károkkal kell számolni, mit sérelmeznek az önkormányzatoktól? Ha a megállapodást felrúgják, milyen szankcióval jár?
 
Kis Péter ügyvezető válaszában elmondja, hogy nem lesz szankció az önkormányzatok részére. Nem kártérítési keresetet adtak be, hanem jogkérdés tisztázását kérik. Nem lesz senkinek fizetési kötelezettsége.
 
Lipták Zoltán képviselő hozzászólásában elmondja, hogy ha az AVE keresete helytálló, a 37 településnek sokba fog kerülni.
 
Kis Péter ügyvezető hozzáteszi, hogy az éven nem lesz döntés, csak jövőre.
 
Lipták Zoltán képviselő folytatásban elmondja, hogy a 37 településből 6 még gondolkodik. Hernádnémetinek nincs adóssága, nem akar a testület felelőtlen döntést hozni. Az AVE Kft. nem nonprofit kft, jól működik a cég, a szolgáltatás színvonalát növelni akarja. Miskolc képes lesz erre, hogy a 37 településen mindezt megtegye?
 
Kis Péter ügyvezető válaszában elmondja, hogy nehéz döntés, nehéz dolga van a testületnek. A rendszer feláll jövőre, addig Miskolc az AVE Kft-t kéri, hogy dolgozzon.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdése, hogy Hejőpapi lerakóba befogadják a hernádnémeti hulladékot térítésmentesen? Valamint miért volna előnyös, ha az AVE Kft-vel szerződne az önkormányzat?
 
Kis Péter ügyvezető tájékoztatja, hogy az Európai Unió ellenőrzi a mérlegjegyeket, mennyiséget, büntetést lehet kapni. A lakos a számlát ugyanúgy megkapja, Tiszabábolnai Közszolgáltató név szerepel majd azon, nem az AVE Miskolc Kft. Legjobb, ha a lakosság nem érez meg semmit. Kétedényes rendszert szeretnének bevezetni, külön autó viszi el majd, az egyik a válogatóba viszi majd a hulladékot.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdése, hogy mikorra tervezik a kétedényes rendszert?
 
Kis Péter ügyvezető elmondja, hogy amint rendeződik a helyzet.
 
Boros Lajosné dr. jegyző kérdezi, hogy társulás jön létre és lesz egy kft. is? Valamint tagdíjat kell fizetni az önkormányzatoknak?
 
Kis Péter ügyvezető válaszában elmondja, igen, székhely: Tiszabábolna, telephely: Miskolc és Tiszafüred. Minimális tagdíjat kell fizetni az önkormányzatoknak, lakosság szám alapján, nem lesz magas összeg. A végleges tervezetet elküldik. A szavazatok is lakosság szám alapján lesznek meghatározva. A konzorciumnál elég volt 2-3 település szavazata.
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy aki nem szerződik velük és a telephelyre visz hulladékot, annak fizetni kell? Miskolc saját céget akar az AVE nélkül.
 
Kis Péter ügyvezető elmondja, hogy jogfolytonosan viszik tovább a szolgáltatást.
 
Boros Lajosné dr. jegyző kérdezi, Hernádnémeti milyen hányaddal rendelkezne?
 
Kis Péter ügyvezető elmondja, hogy 1/35-öd vagy 1/45-öd hányaddal.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy Hernádnémeti nevében is felmondta Miskolc a szerződést az AVE Kft-vel?
 
Karajz Ottó György képviselő válaszában elmondja, hogy a bíróság eldönti.
 
Kis Péter ügyvezető hozzáteszi, hogy 2014-ben csak nonprofit cég szolgáltathat.
 
Lipták Zoltán képviselő folytatásban elmondja, hogy Hernádnémeti nem mondta fel az AVÉ-val a szerződést. Ha az AVE keresetét elfogadják, és ez alapján Miskolc jogtalanul mondta fel a szerződést az AVÉ-val az önkormányzatok nevében, Hernádnémetire nézve milyen szankcióval jár? Az AVE a kártérítését Miskolc felé nyújta be.
 
Kis Péter ügyvezető elmondja, igen, Miskolc felé nyújtják majd be ebben az esetben a kártérítést, illetve majd a jogszabály megmondja.
 
Répási János képviselő elmondja, hogy sokféle információ hangzott el, Miskolc sürgeti a döntést.
 
Kis Péter ügyvezető elmondja, hogy ha az AVÉ-t választja az önkormányzat, ők nem sürgetnek senkit.
 
Nagy László képviselő kérdezi, hogy az engedélyt mikor kapják meg? Valamint akik nincsenek a konzorciumban, a szemetüket hová viszik?
 
Kis Péter ügyvezető válaszában elmondja, hogy október végére várják az engedélyt. Hejőpapi II.-be és Bodrogkeresztúrba szállítják a szemetet azoknak, akik nincsenek a konzorciumban.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, ki bontotta meg először a szerkezeti egységet a konzorciumban? Miskolc? Nincs Hernádnémetinek szolgáltatási szerződése, amit felmondott Miskolc. Hogyan nevezi magát gesztornak Miskolc?
 
Kis Péter ügyvezető elmondja, hogy a jegyzőkönyvből kiderül minden, őket nem hívták meg az ülésekre, nem akarták, hogy ott legyenek. A konzorciumnak elnöke van.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy hány település van a társulásban?
 
Kis Péter ügyvezető tájékoztatja, hogy előzetesen jelentkeztek már önkormányzatok, október közepére várják a végleges létszámot.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hová szállítják a szemetet?
 
Kis Péter ügyvezető elmondja, hogy minden település hulladékát oda, ahová tartozik.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, Hernádnémeti a Hejőpapi I.-be tartozik. Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában megköszöni Kis Péter ügyvezető tájékoztatását.
 
Kis Péter ügyvezető 18 óra 57 perckor elhagyja az üléstermet.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy Miskolc rögzítette a szeptember 30-i időpontot a csatlakozási szándék kifejezésére.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a konzorciumi szerződés szerint tagi kizárás létezik. Az alapszerződést 2004-ben a 37 önkormányzat elfogadta.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy ha kizárják az egyik tagot, mi lesz a következménye?
 
Boros Lajosné dr. jegyző válaszában elmondja, hogy akkor a 36 település nevében az egy ellen fordulnak. Ismerteti a konzorciumi megállapodás erre az esetre szóló előírásait. Az egész pályázatot velünk akarják megfizettetni, lakosság arányosan, az is sokba kerül.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy miért zárhatják ki a tagot?
 
Boros Lajosné dr. jegyző tájékoztatja, ha az együttműködési kötelezettséget nem teljesíti az önkormányzat.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, jobbnak látja, ha Miskolc mellé állunk.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Szerződés módosítás jóváhagyását.
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 7 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
120/2013. (IX.24.) KT HATÁROZATA
Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Szerződés módosítás jóváhagyásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Miskolc Térségi Konzorcium Konzorciumi Szerződését módosító okiratot, valamint a módosításokkal egybe szerkesztett egységes szerkezetű Konzorciumi Szerződést a jelen határozat mellékleteként csatolt tartalommal elfogadja.
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi Szerződés aláírására, a jegyzőt a határozati kivonat Miskolc Térségi Konzorcium Gesztor Önkormányzatának történő azonnali hatályú megküldésére.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      azonnali
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a MiReHuKöz Nonprofit Kft. üzletrészének megvásárlását.
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 7 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
121/2013. (IX.24.) KT HATÁROZATA
MiReHuKöz Nonprofit Kft. üzletrészének megvásárlásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és más önkormányzatok részvételével megalakult MiReHuKöz Nonprofit Kft. ( székhelye: Miskolc Erenyő utca 1. ) –ben tagként részt kíván venni 70 000 Ft azaz: hetvenezer forint névértékű törzsbetéttel.
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a MiReHuKöz Nonprofit Kft. társasági szerződését elfogadja, és tagsága létrejöttével vállalja annak betartását.
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a társasági szerződés aláírására, és a törzsbetét ellenértékének átutalása érdekében a szükséges intézkedések megtételére.
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhívja a jegyzőt a határozati kivonat azonnali hatályú megküldésére a Miskolc Térségi Konzorcium Gesztor Önkormányzata részére.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      azonnali
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztése (KEOP-1.1.1 / C / 13) pályázat elfogadását.
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 7 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
122/2013. (IX.24.) KT HATÁROZATA
Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztése (KEOP-1.1.1 / C / 13) pályázatról
 
Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata megtárgyalta a „Javaslat a Miskolc Térségi Konzorcium hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztésére pályázati konstrukció keretén belül (KEOP-1.1.1 / C / 13)” című előterjesztésben foglaltakat, mellyel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:
 
  1. A KEOP-1.1.1 / C / 13 pályázati kiíráshoz kötődő megvalósíthatósági tanulmány (MT) kötelező mellékletei az MT Sablon 9. a tanulmány mellékletei 24 pontja alapján a Tagönkormányzat ezúton nyilatkozik, hogy a KEOP-1.1.1/C/13 pályázatra vonatkozó üzemeltetési koncepció alátámasztásához nyújtott, és az MT-ben feltüntetett adatokat, információkat hitelesítik, azok a valóságnak megfelelnek, az MT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót ismerik és elfogadják.
 
  1. Az Önkormányzat ezúton igazolja, hogy települési szilárdhulladék kezeléséhez, gyűjtéséhez a korábbi KEOP-1.1.1/B/10-11-2011-0001 azonosító számú projekten túl nem vett igénybe támogatást, más pályázatban nem vesz részt.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      Azonnali
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a Miskolc Térségi Konzorcium és MiReHuk Nonprofit Kft. közötti kölcsönszerződésről való döntést.
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 7 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
123/2013. (IX.24.) KT HATÁROZATA
Miskolc Térségi Konzorcium és MiReHuKöz Nonprofit Kft. közötti kölcsönszerződésről
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Miskolc Térségi Konzorcium Gesztor Önkormányzata és a MiReHuKöz Nonprofit Kft. között a Miskolci Térségi konzorcium elkülönített fejlesztési alap I. számlán található pénzeszköz terhére folyósítandó 50.000.000.-Ft, azaz ötven millió forint összegben megkötendő kölcsönszerződéshez a megismert kölcsönszerződés szövegezésével megegyezően hozzájárul.
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Miskolc Térségi Konzorcium konzorciumi Tanácsülésén az önkormányzati döntést képviselje.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      azonnali
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester megjegyzésként elmondja, hogy az évben ez a 16. testületi ülés, és ebből Forgács István képviselő háromszor jelent meg. Az SzMSz szerint most ő lenne a jegyzőkönyv egyik hitelesítője. Kérdezi képviselőtársát, hogy tudja e vállalni, vagy az SzMSz szerint következő képviselő legyen a hitelesítő, hova vigyék a testületi ülések anyagát és kinek adhatják oda ?
 
Forgács István képviselő válaszában elmondja, hogy elfoglaltsága miatt nem tudja a hitelesítési feladatot ellátni. Másrészt kéri, hogy a testületi ülések anyagát a Hegyalja utcába kézbesítsék részére, ahol hozzátartozói átveszik.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester így az SzMSz szerint tájékoztatja a testületet, hogy jelen testületi ülés jegyzőkönyvének hitelesítői Karajz Ottó György és Lipták Zoltán képviselők.
 
 
2. napirendi pont: Beszámoló a Közoktatási Társulás 2012/2013. tanév munkájáról (Írásos anyag a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.)
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy főigazgató asszony beszámolóját megkapták a képviselők, tegyék fel kérdéseiket a beszámolóval kapcsolatban. Átadja a szót Kerekes Jánosné, főigazgatónak.
 
Kerekes Jánosné főigazgató elmondja, hogy a beszámolóban részletesen kifejtette a 2012/2013. tanévben végzett munkákat, eredményeket. Inkább az azóta történt eseményekről tájékoztatná a képviselő-testületet. A nyár folyamán megtörtént az intézmény átszervezése, a bölcsőde átkerült az óvodához, melynek következtében az SZMSZ-t, a pedagógiai programot át kellett dolgozni, a házirendet aktualizálni kellett. A hernádnémeti és az újcsanálosi bölcsődének egységes szakmai program kell, amely készen van. A bölcsőde átadás zökkenőmentesen, leltár szerint megtörtént. Megtörtént az első alakuló értekezlet, amelyet az óvodában tartottak. A munkaköri leírásokat a dolgozók átvették. Tájékoztatásként elmondja, hogy a hernádnémeti óvodában 20 fő dolgozó és 140 gyermek jár, az újcsanálosi óvodában 6 dolgozó és 33 gyermek, a hernádnémeti bölcsődében 5 dolgozó és 20 gyermek, az újcsanálosi bölcsődében 2 dolgozó és 10 gyermek jár. Elmondja, hogy az intézményekbe várhatóak még gyermekek a szülők jelzése alapján. Az első szülői értekezlet is megtörtént. Az elmúlt tanévről, ha kérdezik a képviselő urak, szívesen válaszol.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy büszke a község az intézményeinkre, a mai nap folyamán egy work shop-on vett részt, ahol szintén elmondta intézményeink jó hírét. Budapestre előadónak is meghívták főigazgató asszonyt, ez is dicséretes, valamint megyén kívülről is eljöttek az óvodánk jó gyakorlatát, a szakmai munkát megnézni. A bölcsődében a létszám biztosítva van. A bölcsődében akkor kap támogatást az intézmény, amikor ott van a gyermek, színvonalas munka folyik ott is.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a 20 gyerek közül vannak, akiket visszatartottak a bölcsődébe?
 
Kerekes Jánosné főigazgató válaszában elmondja, sokan vannak az óvodában, kevesebben a bölcsődében, ahol egy gyermekre több idő jut. 2014-től 3 éves kortól kötelező a gyermeket óvodába íratni.
 
Lipták Zoltán képviselő megköszöni főigazgató asszony munkáját.
 
Répási János képviselő javasolja kamera elhelyezést az óvoda udvarában a károkozás megelőzése érdekében.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az árvíz alatt károk keletkeztek az óvoda udvarán található növényzetben, ezért az óvoda saját bevételéből vett növényzetet, pótolták a növényeket, amelyek ültetésében a közfoglalkoztatottak segítettek.
 
Kerekes Jánosné főigazgató hozzáteszi, 110 darab ciprusfát vettek.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Hernádnémeti-Újcsanálos Közoktatási Társulás 2012/2013. tanév munkájáról szóló beszámoló elfogadását.
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 7 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
 
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
124/2013. (IX.24.) KT HATÁROZATA
Hernádnémeti-Újcsanálos Közoktatási Társulás 2012/2013. tanév munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hernádnémeti-Újcsanálos Közoktatási Társulás 2012/2013. tanév munkájáról szóló beszámolót az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
 
3.napirendi pont: Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy kiírásra került a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat. Javasolja a támogatását, és a pályázathoz való csatlakozást. Ezzel az ösztöndíjjal tudja támogatni az önkormányzat a felsőoktatásban tanulókat. Javasolja, hogy az önkormányzat csatlakozzon a kiíráshoz.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, mi a beadási határidő?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, először csatlakozni kell az önkormányzatnak a pályázathoz október 11-ig, ezután november 15-ig kell benyújtani a kérelmeket az önkormányzathoz.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozás elfogadását.
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 7 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
125/2013. (IX.24.) KT HATÁROZATA
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójához.
Az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és az abban foglaltaknak megfelelően jár el.
Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata felhatalmazza a polgármester a csatlakozási nyilatkozat megküldésére.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
 
4.napirendi pont: Egyéb indítványok, javaslatok
 
4.1.           A közterületekről szóló 19/2011. (X.28.) számú önkormányzati rendelet módosítása
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja tájékoztatásként, hogy kötelező a rendelet alkotás ebben a tárgyban, melyet a Kormányhivatal számon kér. A közterületekről szóló 19/2011. (II.28.) számú önkormányzati rendeletbe építette a kötelező szabályozásokat, ezért szükséges a rendelet módosítása. A közterületen történő játékfilm forgatást a Kormányhivatal engedélyezi, kedvezményt lehet adni, mentességet nem. Nagy játékfilmekről van szó. A vis maior esetekben és ünnepnapokon történő forgatás esetén meghosszabbodik a forgatási lehetőség. Községünkben nincs turisztikailag kiemelt terület, de a Közös Önkormányzati Hivatal megjelölésre került a rendeletben, hogy ott zavartalanul történjen az ügyfélfogadás, a hivatali munka.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, a Jogi, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjaival a rendeletmódosítással kapcsolatban, személyesen egyeztetett, van-e egyéni észrevételük, javaslatuk.
 
Karajz Ottó György képviselő hozzáteszi, hogy a rendelet nem szabályozza egyértelműen, hogy nagy játékfilmről van szó.
 
Boros Lajosné dr. jegyző tájékoztatja, hogy szabályozza, mert a Mozgóképekről szóló törvény hatálya alá tartozó filmekről van szó.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, mi történik abban az esetben, ha jön egy stáb, forgathat?
 
Boros Lajosné dr. jegyző válaszában elmondja, hogy nem kell engedély a tudósításokhoz, családi rendezvények megörökítéséhez, mert azok nem tartoznak a törvény hatálya alá.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a közterületekről szóló 19/2011. (X.28.) számú önkormányzati rendelet módosítását.
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal, 1 Nem szavazattal és 1 Tartózkodás mellett az alábbi rendeletet megalkotta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testület
9/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete
a közterületekről szóló 19/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hernádnémeti Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 34. § (5) bekezdésében és az egyes törvényeknek a közigazgatási hatósági eljárásokkal, az egyes közhiteles hatósági nyilvántartásokkal összefüggő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXIV. törvény 98. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§   A 19/2011. (X. 28.) önkormányzati rendelet 7.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
7.§ (1)
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmalkotás forgatása céljából történő közterület-használat (a továbbiakban: filmforgatás célú közterület-használat) vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
 
(2) A filmforgatás célú közterület-használattal összefüggő, Mktv-ben meghatározott képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolja.
 
(3) A filmforgatási célú közterület-használati díj megfizetése alól mentesség nem adható.
 
(4) Kedvezmény kizárólag közérdekű célokat szolgáló filmalkotások forgatása esetén adható. Közérdekű célokat szolgálnak különösen az oktatási, a tudományos és az ismeretterjesztő témájú filmalkotások.
 
(5) A közterület használati díjkedvezmény mértéke maximum 50% lehet.
 
(6)A filmforgatás célú közterület-használat nem haladhatja meg az egy hét időtartamot.
 
(7) Vasárnap és ünnepnapokon filmforgatás célú közterület-használat nem engedélyezhető. A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat.
 
(8)A forgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén a közterület-használati engedélyt olyan időtartamban kell meghosszabbítani és a közterület-használatot engedélyezni, ameddig a filmforgatás akadályozott volt.
 
(9) A közterület-használatot a (8) bekezdés szerinti esemény esetén az akadály elhárulása után azonnal, természeti esemény esetén az esetleges kárelhárítást és helyreállítást követően újra biztosítani kell.
 
(10) A polgármesteri hivatal előtti közterületen a közterület-használat együttesen (forgatási helyszín,technikai kiszolgálás, stáb-parkolás) nem haladhatja meg a 150 m2 területet.
 
(11) Kizárólag stáb-parkolás vagy technikai kiszolgálás céljából történő közterület használathoz az e rendelet szerinti közterület-használati hozzájárulás szükséges.
 
(12) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.
 
(13) Ha az Mktv. szerinti hatósági szerződés megküldésének időpontjában a közterületre vonatkozóan érvényes közterület-használati szerződés van,a közterület-használat jóváhagyását meg kell tagadni.”
 
 
 
2.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
 
 
dr. Orosz Zsolt sk.                                                               Boros Lajosné dr. sk.
              polgármester                                                                              jegyző
 
 
 
4.2.           Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.28.) számú önkormányzati rendelet módosítása
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy tegnap megtartotta a Pénzügyi Bizottság az ülését a rendelet módosításával kapcsolatban. Átadja a szót Nagy László képviselő úrnak, a Pénzügyi Bizottság elnökének.
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság szeptember 23-án megvitatta az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet módosítását. Az állami forrásból származó bevételek változása és az iskola fenntartási költségének felszabadulása során keletkezett kiadáscsökkenés tette szükségessé a költségvetési rendelet módosítását.
A Pénzügyi Bizottság támogatja a rendelet módosítását.
Javaslata lenne még, hogy a Kecskeméti István és Répási Lajos által az önkormányzat részére ajándékozott ingatlanon játszótér kerüljön kialakításra ebből az összegből. Ezen javaslatot terjeszti a testület elé.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy külön kell választani a játszótér létrehozásának javaslatát.
 
Nagy László képviselő hozzáteszi, amennyiben sikerül kigazdálkodni az összeget a játszótér létrehozására, örömmel fogadná a község.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy pénzmaradvány év közben nem állapítható meg. Támogatja a módosító rendelet tervezetét.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy kiadás 217 millió forint. Kérdezi, hogy a 25 millió forintos hiányból hogyan lett 37 millió forint.
 
Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó válaszában elmondja, hogy különböző állami forrásból származó bevételek és pályázati források, amelyeknél év közben történik a kifizetés. Annyi kiadással lehet tervezni, amennyi bevétel van. Az előző évi pénzmaradvány felhasználása fokozatosan történik egész évben.
 
Boros Lajosné dr. jegyző hozzáteszi, hogy ha nincs pénzmaradvány, miből működik az önkormányzat? Az év elején mindig kevesebb az önkormányzat állami finanszírozása, de a működést, a számlák kifizetését akkor is teljesíteni kell.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.28.) számú önkormányzati rendelet módosítását.
 
A képviselő-testület 7 jelen lévő képviselője közül 7 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal és 1 Nem szavazattal az alábbi rendeletet megalkotta.
 
 
Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
 
Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143.§ (4) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)   24.§-a alapján, Hernádnémeti Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2.6 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, a Hernádnémeti Újcsanálos Közoktatási Intézményfenntartó Társulásban résztvevő Újcsanálos Községi Önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulásával 2013. évi költségvetésről a következőket rendeli el:
 
  1. § A költségvetési rendelet 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:
 
 3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését
 
Költségvetési bevételek                             568.883 eFt
Költségvetési kiadások                                 606.484 eFt   
Költségvetési egyenleg                              -37.601 eFt
-         Működési                             -37.601 eFt
-         Felhalmozási
Költségvetési hiány belső finanszírozása
-         előző évek pénzmaradványa
= működési                37.601 eFt
 
(2) Költségvetési kiadások előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként:
          Működési kiadások
-        a személyi jellegű kiadások                        215.736 eFt
-        munkaadókat terhelő járulékok                     48.061 eFt
-        dologi jellegű kiadások                               165.177 eFt
-        szociális, rászorultság jellegű kiadások     64.488 eFt
-        pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre                  5.780 eFt
-        költségvetési tv. 34.§(6) miatti befiz.köt.      7.760 eFt
(iskola működtetésének támogatása)
          Felhalmozási kiadások
-        Beruházások                                                96.482 eFt
 (5) Tartalékok
céltartalék                                                                 3.000 eFt
 
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszíti.
 
 
 
dr. Orosz Zsoltsk.                                                                           Boros Lajosné dr. sk.
  polgármester                                                                                          jegyző
 
 
 
 
 
4.3.           Közérdekű információk I.
 
Nagy László képviselő elmondja észrevételét: Mivel a térfigyelő kamerák elhelyezésre kerültek a községben, figyelmeztető táblák kerüljenek kihelyezésre, hogy „kamerával megfigyelt terület”. Valamint a Coop bolt előtt a kihelyezett közlekedési táblával kapcsolatban utánanézett a KRESZ alapján, amely szerint a tábla előtt nem szabad megállni, viszont távolabb megállnak a kamionok.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy pár méterrel helyezzék át a táblát, ezzel kapcsolatban meg fogja keresni az illetékes hatóságot.
 
Répási János képviselő elmondja, hogy az útpadkát teljesen elnyomják a teherautók, kamionok.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy a betonvályúk behelyezésre kerültek, látta, hogy nem olyan magas az oldaluk. Javasolja, hogy a kanyarban mélyebbre kell tenni.
 
Forgács István képviselő kéri, ha beleegyezik a képviselő-testület, most tartsák meg a zárt ülést az önkormányzati bérlakás elbírálásával kapcsolatban, mert orvoshoz kell mennie időpontra.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb észrevétel, hozzászólás hiányában bezárja a nyílt ülést 20 órakor.
 
A képviselő-testület 20 órától 20 óra 10 percig zárt ülést tart.
 
Forgács István képviselő 20 óra 10 perckor, a zárt ülés után az üléstermet elhagyja.
 
A képviselő-testület 20 óra 10 perckor folytatja a nyílt ülést.
 
 
4.4. Közérdekű információk II.
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy az iskola fenntartásáért a KLIK levonta az összeget szeptemberben?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy valóban levonta a szeptemberi összeget is a KLIK.
 
Farkas Zoltán képviselő folytatásban elmondja, hogy ha a négy havi összeg megmarad az iskola fenntartásából, amelyet már nem az önkormányzatnak kell fizetni, javasolja ő is a játszóteret, amelynek nevet is adjon a község, és amelyről határozatot is hozzon a testület.
 
Nagy László képviselő hozzáteszi, kamerát lehet a játszótérre elhelyezni a biztonság érdekében.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja a javaslatokkal kapcsolatban, hogy bár igény van a játszótérre, de gondok merülnek fel. Tervbe van véve a Posta utca javítása, aszfaltozása, iskola nyílászáróinak felújítása, amelyek már nagyon veszélyesek és az iskola pályázatából forrás még nem érkezett. A képviselői tiszteletdíjak kifizetése felfüggesztésre kerültek, év végén, ha lesz rá lehetőség, kifizetésre kerülnek. Évekkel ezelőtt butiknál lévő játszótér kialakítását szülők –pl.: Farkas Zoltán is- kezdeményezték, amelyet egyesek szétvertek, tönkretették, ott randalíroztak. Át kell gondolni a Petőfi utcai játszótér javaslatot, mivel az az utca rész elég veszélyes, felmerül ott is a tönkretétel, rombolás, az ott lakók zavarása. Azonkívül azon nem gondolkoznak képviselő úrék, hogy a kiadásokat csökkentsék, a bevételeket növeljék. Elutasították a 150 milliós munkahelyteremtő pályázatot, nem támogatták a több millió Ft bevételt eredményező szociális társulás létrehozását.
 
Lipták Zoltán képviselő hozzáteszi, nincs a játszótér ötlete ellen, de vannak fontosabb munkák is a községben, mint például a Petőfi utca 3. szám alatt önkormányzati ingatlan rendbetétele, de mindenekelőtt javasolja az uszoda épületének külső felújítását. Az ionágyúk elhelyezésre kerültek, ne történjen minőségi romlás az uszodában, a víz ne folyjon be, ez nagyon fontos.
 
Répási János képviselő kérdezi, hogy a játszótér kialakítására nincs valamilyen pályázati lehetőség?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, aktuálisan nincs. Figyelni kell a pályázati lehetőségeket.
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy meg lehet nézni Újcsanálos játszóterét.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy erről beszélnek mindig, hogy mire költsék a pénzt. Először találják meg a forrást, utána költekezzenek. A testület utasított már vissza akár pályázati, akár költségvetési forrást is.
 
Nagy László képviselő kikéri magának, elmondja, hogy ő még nem hagyta cserben az önkormányzatot. Nem erőltette, hogy most kell megvalósítani a javaslatát, ő is híve a felelősségteljes gazdálkodásnak. A véleményét elmondhatja, úgy gondolja. Ha nem, akkor összepakol, és itt hagyja az ülést.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy a Szociális Társulás létrehozását Újcsanálos községgel elvetette a testület?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, hogy Pénzügyi Bizottsági ülésen is felvetette, hogy a Szociális Társulás létrehozása Újcsanálos községgel plusz normatívát jelentene az önkormányzatok számára, és ez nagyon fontos. Mindkét községben a szociális ellátások bővülnének.
 
Nagy László képviselő 20 óra 16 perckor elhagyja az üléstermet.
 
 
 
 
4.5. Világ Királynője Engesztelő Mozgalom
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy a Világ Királynője Engesztelő Mozgalom keretén belül a kápolna építéshez szükséges terméskő adományozásával kapcsolatban a süttői mészkövet javasolja. Érdeklődött, 50.000.-Ft+áfa az ára.
 
 
4.6.           I. számú háziorvosi körzet
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy Dr. Pataky Sándor háziorvos nem fog a községbe jönni dolgozni. Akkor miért pályázott? Jelenleg Farkas János doktor út helyettesít az I. számú háziorvosi körzetben. Ki kell újra írni a pályázatot.
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezi, mivel indokolta doktor úr a döntését?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy Svédországba megy dolgozni doktor úr. A kiszámíthatóbb rendszerrel indokolta döntését. Augusztusban dolgozott doktor úr, nem volt semmilyen probléma. Majd 3 hét szabadságra ment, ami után közölte döntését. Elmondja felvetését, hogy egyetemistákkal fel fogja venni a kapcsolatot, szerződést kötne azzal, aki vállalná, hogy ösztöndíjért meghatározott ideig a községben fog dolgozni.
 
Répási János képviselő kérdezi, hogy Fésűs Professzor tud segíteni?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy nem jelzett vissza. Miskolchoz közeli településeken is több orvos jelentkező van, Hernádnémeti egy jó község háziorvosok számára.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel az I. számú háziorvosi körzet betöltésére történő pályázat beírását.
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő képviselője közül 5 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
127/2013. (IX.24.) KT HATÁROZATA
I. számú háziorvosi körzet betöltésére történő pályázat kiírásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az I. számú háziorvosi körzet háziorvos munkakör betöltésére a pályázatot kiírja.
 
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
 
 
4.7.           Egyéb észrevételek
 
Répási János képviselő elmondja észrevételét, hogy a szennyvíz miatti süllyedés következtében több árok veszélyes. A régi bérlakásnál a tujákat fel kell nyesni, mert nem látszik tőlük az út.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester kiegészít, hogy több út egybefut, a padkát megnyomták, kivitelezővel már beszélt, de nem jelzett vissza.
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy a gesztenyés parkban a lépcsőfeljárót meg lehet-e valósítani a felszedett járdalapokból, illetve a buszmegállókhoz fel lehet-e használni?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy betonlapokból megteszik majd.
 
 
4.8.           Nemzeti Vágta
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy sikeresen lezajlott a Borsodi Vágta augusztusban, községünkben, ezáltal Budapesten is részt vehetett önkormányzatunk a Nemzeti Vágta futamán. A községünknek pavilonja volt, kiadványok, ismertetők tájékoztatták az érdeklődőket Hernádnémetiről. Gecs Géza a termékével vett részt, tönkölybúzából kivonja a fehérjét, előnyös sportolók, cukorbetegek számára. Ilyen termék az Európai Unióban sincs nagyon. Mede Ilona tönkölybúzából lisztet készít, saját készítésű szappant, párnát is bemutatott. A lóvunk a középfutamra bejutott, ott szép eredményt ért el, harmadik lett, Hernádnémeti nevét megismerték határon innen és túl.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a nevezési díjat ki fizette?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, a szervező fizette, az önkormányzatnak nem kellett fizetnie semmit.
 
 
4.9.           Szociális Társulás
 
Lipták Zoltán képviselő ismét kérdezi, hogy a Szociális Társulás lehetőségét Újcsanálos községgel elvetette a testület? Ő szorgalmazná a társulás létrehozását. Plusz normatívát jelentene az önkormányzatok számára, ami nagyon fontos. Minden támogatásra szüksége van az önkormányzatoknak, ezt a lehetőséget ne hagyják elveszni.
 
Boros Lajosné dr. jegyző hozzáteszi, hogy kifutnak a pályázati támogatások, normatívák, nem lesz az önkormányzat részére rendelkezésre álló összeg.
 
 
4.10.       Árverési hirdetmények
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy több árverési hirdetmény érkezett. Hernádnémeti, Arany J. u. 11. sz. alatti ingatlan 1/2 része árverésre került kitűzésre. Az ismert feltételek mellett előárverezési joga van az önkormányzatnak.
 
dr Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy ne éljen a képviselő-testület ezen jogával.
Ezt követően szavazásra teszi fel, hogy az önkormányzat a Hernádnémeti, Arany J. u. 11. szám alatti ingatlan ½ része tekintetében ne éljen előárverezési jogával.
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő képviselője közül 5 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
128/2013. (IX.24.) KT HATÁROZATA
Előárverezési jog gyakorlásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Arany J. u. 11. sz. alatti ingatlan ½ tulajdoni hányada tekintetében nem él előárverezési jogával.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy Hernádnémeti, Arany J. u. 11. sz. alatti ingatlan másik 1/2 része árverésre került kitűzésre. Az ismert feltételek mellett előárverezési joga van az önkormányzatnak.
 
dr Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy ne éljen a képviselő-testület ezen jogával.
Ezt követően szavazásra teszi fel, hogy az önkormányzat a Hernádnémeti, Arany J. u. 11. szám alatti ingatlan másik ½ része tekintetében ne éljen előárverezési jogával.
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő képviselője közül 5 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
129/2013. (IX.24.) KT HATÁROZATA
Előárverezési jog gyakorlásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hernádnémeti, Arany J. u. 11. sz. alatti ingatlan ½ tulajdoni hányada tekintetében nem él előárverezési jogával.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy Hernádnémeti, Bartók B. u. 2. sz. alatti ingatlan árverésre került kitűzésre. Az ismert feltételek mellett előárverezési joga van az önkormányzatnak.
 
dr Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy ne éljen a képviselő-testület ezen jogával.
Ezt követően szavazásra teszi fel, hogy az önkormányzat a Hernádnémeti, Bartók B. u. 2. szám alatti ingatlan része tekintetében ne éljen előárverezési jogával.
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő képviselője közül 5 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
130/2013. (IX.24.) KT HATÁROZATA
Előárverezési jog gyakorlásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hernádnémeti, Bartók B. u. 2. sz. ingatlan tekintetében nem él előárverezési jogával.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb észrevétel, hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt és bezárja az ülést 20 óra 40 perckor.
 
 
Kmf.
 
 
Dr. Orosz Zsolt                                                                                Boros Lajosné dr.
 polgármester                                                                                         jegyző
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karajz Ottó György                                                                            Lipták Zoltán
  hitelesítő                                                                                                 hitelesítő

JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde