Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2012. április 3. soron kívüli


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.
 
 
Száma: 1-5/2012.
 
 
J e g y z ő k ö n y v
 
 
Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 03-án megtartott soron kívüli üléséről.
 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Forgács István, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők
 
Igazoltan távol van: Farkas Zoltán önkormányzati képviselő
 
Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
 
Boros Lajosné dr. jegyző
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a soron kívüli testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére, a jegyzőkönyv hitelesítőinek Forgács István és Karajz Ottó György képviselőket javasolja.
 
Napirend:
 
                        1. Támogatás előfinanszírozási hitel felvételének megtárgyalása
                            Előterjesztő: Polgármester
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag tudomásul vette a napirendre és a
 hitelesítők személyére tett javaslatot.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az önkormányzat gazdálkodási helyzete egyre nehezebb, egyrészről az állami (normatív) finanszírozás csökken, nem éri el a tavalyi szintet sem, ezért a Hernádnémetiben nem megszokott módon nehézséget okoz a számlák időben történő kifizetése. Másrészről elnyert pályázati támogatás támogatási összegének kifizetése is lassan érkezik meg számlánkra. A két dolog együttesen okozza azt a helyzetet, hogy késedelembe esünk közüzemi számlák kifizetésével. Január hónapban az IKSZT projekthez kapcsolódónak kifizetésre kerültek a záró számlák, és megküldésre került az MVH felé a végelszámolás. Sajnálatos módon a tavalyi év tapasztalatai is azt támasztja alá, hogy a január hónapban benyújtott kifizetési kérelemre leghamarabb csak június hónapban érkezik meg a támogatás összege. Az idei évben közel 10 millió Ft értékű számla került kifizetésre és lett benyújtva elszámolásra az MVH felé. Ez a pályázatot megelőlegezett összeg hiányzik a napi működési kiadásokhoz.
Sajnos a közüzemi számlák kifizetésével való késedelem veszélyezteti néhány szolgáltatás biztonságát, meglétét, így pl. közvilágítás, gázszolgáltatás. Ráadásul a számlák késedelmes kifizetése esetén késedelmi pótlékot, esetleg kötbért számít fel a szolgáltató, mely nem kevesebb, mint az előfinanszírozási hitel kamata. Ezért még január hónapban ajánlatot kért a számlavezető banktól EU-os társfinanszírozásban megvalósuló projekt önerejének előfinanszírozására szolgáló hitelről. A támogatás előfinanszírozási hitelről szóló ajánlat tegnap érkezett meg. Közel 3 hónapig tartott az ajánlat kidolgozása. Ismerteti a jegyzőkönyv mellékletét képező ajánlatot.
 
Számításaik szerint havi 86.335 Ft kamatkiadást jelent a hitelfelvétel, illetve 100.000 Ft egyszeri kezelési költséget kell fizetni. Az előzőekben ismertetettek szerint a projekttámogatás megérkezéséig maximum 5 hónapos futamidővel számolnak. Az ajánlatot tevő bank szintén az előző év tapasztalata szerint lassúnak találja az irányító hatóság kifizetési kérelmeket elbíráló eljárását, ezért hitelfedezeti biztosítékként 435.000 Ft óvadéki betét lekötését kéri.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a döntés meghozatalától számítva mennyi időbe telik a hitel lehívása?
 
Boros Lajosné dr. jegyző: Kb. egy hét alatt realizálódhat a szerződés.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdésre válaszolva elmondja, hogy jelenleg kb. 3.400.000 Ft értékű kifizetetlen közüzemi számla van, melynek révén a szolgáltatás megszüntetésének veszélye fenyeget. Természetesen a szolgáltatókkal próbál egyezséget kötni, akár a részletfizetés lehetőségéről, akár a késedelmi pótlék elengedése fejében nagyobb összeg befizetéséről. A forráshiányos működésre az ÖNHIKI-ben való támogatás jelentene kilábalást.
 
Nagy László képviselő borzasztónak tartja, hogy az önkormányzatok, illetve hivatalok feladataik maradnak, vagy növekednek, és ennek ellenére a finanszírozás csökken.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy valóban nehéz úgy tervezni, hogy kevés információ áll rendelkezésre a jövőt illetően és ez gátolja a felkészülést.
 
Répási János képviselő a maga részéről a bank ajánlatának lassú megérkezésén is csodálkozik, hiszen ez a számlavezető bankjuk kezeli a pénzüket, ismeri az önkormányzat jó fizetési morálját.
 
Lipták Zoltán képviselő véleménye szerint, ha hagyják, hogy így maradjon a helyzet, akkor elképzelhető, hogy a későbbiekben még nagyobb összegre lenne szükség.
 
Nagy László képviselő véleménye szerint is a kialakult helyzetet rendezni kell a jelen hitelkonstrukcióval nincs problémája, hiszen annak a pályázati támogatás a fedezete, de az önkormányzat működését át kell gondolni a jövőt illetően mielőtt baj lenne.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester a Raiffeinsen Bank Zrt. támogatás előfinanszírozási hitelre tett ajánlatát szavazásra teszi fel.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
44/2012. (IV. 03.) KT HATÁROZATA
Raiffeinsen Bank indikatív finanszírozási ajánlatáról Hernádnémeti Községi Önkormányzat számára
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Raiffeinsen Bank támogatás előfinanszírozási hitelre tett ajánlatát elfogadja.
 
A hitelfelvétel az IKSZT kialakítása és működtetése projekt önrészének előfinanszírozására szolgál, mely a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §. (2) bekezdés a) pontja alapján nem igényel Kormány hozzájárulást.
 
A hitel összege 9.300.000 Ft, melynek futamideje maximum 5 hónap. Devizaneme: HUF.
 
A hitelhez kapcsolódóan rendelkezésre tartási díj és folyósítási jutalék díjmentes. Egyszeri kezelési költsége: 100.000 Ft.
 
A tőketörlesztés futamidő végén, egy összegben esedékes. Pályázati támogatásból történő előtörlesztés esetén az előtörlesztés kötelező és díjmentes. Ettől eltérő esetben az előtörlesztés minden kamatperióduskor, azaz naptári hónap végén történhet az előtörlesztési összeg 1,00 %-ának megfelelő előtörlesztési díj megfizetése mellett.
 
Kamatfizetés naptári havonta történik. A kamatláb egy havi BUBOR + 4,00 %, jelenleg HUF-ban évi 11,14 %.
 
Hitelfedezeti biztosítékok: Beszámítás zálogjog támogatáson (megállapodás szerint), 435.000 HUF óvadéki betét.
 
A hitelt a Raiffenisen Bank Zrt. által előírt hitelfolyósítási feltételek aláírt kölcsönszerződés, a lehívó levél benyújtása, a beruházáshoz kapcsolódó támogatásról szóló támogatási dokumentum, támogatás céljául szolgáló beruházás teljesítését igazoló, műszaki ellenőr és ügyfél által elfogadott számla, műszaki ellenőr által aláírt a teljesítést igazoló jegyzőkönyv.
 
A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a hitelszerződés megkötésére.
 
Felelős:   Polgármester
Határidő:            azonnali, majd szerződés szerint
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte a részvétet és az ülést bezárta.
 
 
Kmf.
 
 
Dr. Orosz Zsolt                                                                                Boros Lajosné dr.
 polgármester                                                                                              jegyző
 
 
 
Forgács István                                                                                 Karajz Ottó György
 hitelesítő                                                                                                    hitelesítő

JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde