Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2013. március 5.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.
 
 
Száma: 1-3/2013.
 
 
Jegyzőkönyv
 
 
Készült: Hernádnémeti községben 2013. március 5-én megtartott közmeghallgatáson elhangzottakról
 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Karajz Ottó György (17 óra 10 perckor érkezik), Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők.
 
Távol van: Forgács István képviselő
 
Meghívottként jelen van: Boros Lajosné dr. jegyző
 
Helyszín: Általános Iskola aulája (Hernádnémeti, Petőfi S. u. 85.)
 
Érdeklődő: 50 fő
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait és a megjelent lakosságot. Elmondja, hogy évente kötelező közmeghallgatást tartani. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert 5 fő képviselő jelen van, hiányzik Forgács István és Karajz Ottó György képviselő. Ezt követően ismerteti a közmeghallgatás napirendjét.
 
N a p i r e n d :
 
1.        Tájékoztató a 2012. évi önkormányzati gazdálkodásról
Előterjesztő: Polgármester
 
2.        2013. évi gazdálkodási tervek ismertetése
Előterjesztő: Polgármester
 
3.        Válasz a lakosság részéről felvetett kérdésekre
 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjének elfogadására.
 
A képviselő-testület 5 Igen szavazattal a napirendet alakszerű határozat hozatala nélkül elfogadta.
 
 
 
 
 
Napirend előtt:
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy sajnálatos események következtek be községünkben az utóbbi időben, nagyra becsült személyek hunytak el: Dr. Molnár István a község volt állatorvosa, az első szabadon választott képviselő-testület tagja; Fésűs Nándor képviselő (2002-2010); Répási Lajos alpolgármester (1994-2010); Dr. Bobkó Gyula háziorvos (1977-2013). Kéri a megjelenteket, hogy közösen emlékezzenek rájuk egy rövid néma felállással.
 
 
1.Napirendi pont: 2012. évi beszámoló
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy 2012. nagyon nehéz év volt, de a takarékos gazdálkodásnak, a kétszeri ÖNHIKI támogatásnak, 5 főt érintő létszámleépítésének köszönhetően év végére egyensúlyba került az önkormányzat gazdálkodása, sőt a nem kötelező feladatokra is sikerült forrást kigazdálkodni.
A sportegyesület 800.000 Ft-ot, a népdalkör 80.000 Ft-ot, 28 fő 840.000 Ft összegben temetési támogatásban, 37 fő 73.000 Ft összegben átmeneti segélyben részesült. Kulturális rendezvények (Nőnap, Majális, Falunap, Idősek Estje, Szüreti felvonulás, stb.) megtartására is sor került, melyekre 829.268 Ft-ot fordított az önkormányzat, emellett az IKSZT keretében rengeteg rendezvény megszervezésére került sor (egészségnap, Márton-napi vigasságok, farsangi mulatság, stb.). Kifizetésre kerültek a képviselői tiszteletdíjak közel 4 millió Ft értékben. Ebből felajánlotta Farkas Zoltán képviselő 3 havi tiszteletdíját (78.000 Ft) az iskola működésére, Lipták Zoltán és Répási János képviselők 1 évi bizottsági díját (140.000-140.000 Ft) működésre.
 
Elmondja továbbá, hogy
-          Elkezdődött a Sele-, és Szellem-völgyi árkok rekonstrukciója (36 millió Ft).
-          Megtörtént a Jókai utca portalanítása.
-          Az önkormányzat szervezésében KEOP pályázat révén házi komposztálás valósult meg a községben, 10 millió Ft értékben 270 db láda került ingyenesen kiosztásra a lakosság részére.
-          Miután jogszabályi változás következtében a talajterhelési díj 30-szorosára emelkedett a településen, ezért aki tehette, rácsatlakozott a szennyvízrendszerre. Mindenkinek segített az önkormányzat a leállások felkutatásában, rákötésekben.
-          Az AVE decemberben jelentős áremelkedést terjesztett elő a képviselő-testület elé, melyet nem fogadott el a testület.
 
 
 
2. Napirendi pont: 2013. évi tervek
 
dr. Orosz Zsolt polgármester rátér a 2. napirendi pontra. Elmondja, hogy
 
-          a község sosem vett fel működésre hitelt, sajnálatosan a szennycsatorna beruházás- és az azzal összefüggő per miatt kötvény kibocsátásra kényszerült az önkormányzat. Nagy öröm viszont, hogy ennek ellenére már nincs adóssága az önkormányzatnak, mivel az állam az 5000 fő alatti települések teljes adósságállományát átvállalta. Emellett takarékosan, ésszerűen gazdálkodott az önkormányzat, kétszer részesült ÖNHIKI támogatásban, így minden kötelezettséget teljesített az önkormányzat. Köszönet ezért a Kormánynak. Az elvesztett per miatt négy település pert indított önkormányzatunk ellen egyrészt azért, mert szerintük nem számoltunk el a gesztorsággal, másrészt szerintük kárt okoztunk nekik. A bíróság jogerősen megállapította, hogy a gesztorsággal elszámoltunk. A kártérítés kérdésében a másodfokú bíróság elsőfokra visszahelyezte az ügyet. A megismételt eljárásban a bíróság ismételten azt állapította meg, hogy Hernádnémeti nem okozott kárt a felpereseknek, márcsak azért sem, mert a felperesek képviseletében eljáró polgármesterek azt vallották, hogy az általuk károkozó magatartásként megjelölt koncessziós kiírásból nem származott káruk, valamint egy valamennyi polgármester által aláírt dokumentum szerint a koncessziót ki kellett írni. A bíróság megállapította, hogy a gesztornak a kiírás kötelessége volt. Az ítélet még nem jogerős, de normális körülmények között nehezen képzelhető el ettől számunkra kedvezőtlenebb ítélet.
-          Az általános iskolai oktatás állami kézbe került – nem az önkormányzat határozza meg, hogy milyen program szerint oktatnak az iskolában, nem az önkormányzat a munkáltató, nem az önkormányzat választja az igazgatót. 3000 fő alatti településektől az üzemeltetést is átvette az állam. A 3000 fő feletti községek dönthettek, hogy maguk üzemeltetik, vagy átadják az államnak. Mivel önkormányzatunk nem tudná üzemeltetni, nem tudná kifizetni a rezsi számlákat, ezért átadta az önkormányzat az üzemeltetést. 2012-ben 33 millió Ft-ba került az iskola üzemeltetése, most havonta 970.000 Ft-ot kell fizetni ezért, amely 11.640.000 Ft-ot jelent éves szinten, így több mint 20 millió Ft a megtakarítás.
-          A járásokat kialakították, ténylegesen 2 köztisztviselő került át a járáshoz, de miután Hernádnémetiben a Kormányhivatal Járási Kirendeltsége működik, ezért helyben maradtak. Hernádkakban nincs kirendeltség, így egy-egy nap átjárnak a szomszédos településre a kollégák ügyfélfogadást tartani.
A járási kollégák többek között a következő ügyekben várják az ügyfeleket: közgyógyellátás, ápolási díj, időskorúak járadéka, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, lakcímbejelentés.
-          Közös önkormányzati hivatal létrehozására került sor Újcsanálossal, a székhely Hernádnémeti, Újcsanáloson kirendeltség működik.
Megváltozott a hivatal ügyfélfogadási rendje: Hétfő: 8-16 óra; szerda 8-17 óra.
-          Magyarországi helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. alapján Hernádnémeti nagyközségi címet viselhet.
-          Az önkormányzat belvízvédelmi pályázata jogerős vízjogi létesítési engedélyt kapott, szerződésmódosítást követően kezdődhet a közbeszerzés, majd a kivitelezés. Ezzel nem fog megszűnni a belvíz, de lehetővé válik a probléma gyorsabb, hatékonyabb megoldása.
-          Start mintaprogram keretében 2011-ben 2 db, 2012-ben 2 db, 2013-ban 1 db apríték-kazánt kapott önkormányzatunk, így az egészségházban, az óvodában, a hivatalban csökkent a gázfelhasználás. Ha valaki fával, nyesedékkel nem tud mit kezdeni, továbbra is behozhatja az önkormányzathoz azt. A program keretében 6 fő foglalkoztatására is sor került.
-          Start közmunkaprogram indult március 1-jével, amelyben 12 fő foglalkoztatása valósul meg. A projekt célja: térburkolat-gyártás, járdaépítés. Március 11.-vel induló program célja a csapadékvíz-elvezető árkok rendbe tétele, itt 11 fő foglalkoztatására kerül sor.
-          A közbiztonság javítása érdekében térfigyelő rendszer kiépítésének megkezdését javasolta polgármester úr a képviselő-testületnek, melyet az elfogadott, az előkészületek megkezdődtek. Ha lehetőség nyílik rá pályázat útján, a rendszer bővítése is tervbe van véve. Magánszemélyek saját költségük terhére kérhetik kamerák telepítését.
-          Szociális célú tűzifa támogatásra pályázott az önkormányzat és nyert is, így összesen 118 család kapott 0,5 erdei m3 tűzifát. A BM 899.160,- Ft-ot biztosított, az önerő 149.860,- Ft volt, a szállítás 209.804,- Ft, összesen 1.258.824,- Ft volt.
-          2013. évi költségvetést elfogadta a képviselő-testület februári testületi ülésén. A bevétel 558.883 e Ft, a kiadás 584.051 e Ft, a hiány 25.168 e Ft. Az új jogszabály szerint hiány nem tervezhető, ezért azt az előző évek pénzmaradványából kell fedezni. Az önkormányzat vállalhat nem kötelező feladatokat is, de az nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. A hiány mértéke gyakorlatilag megegyezik az önként vállalt feladatok kiadásával.
Busa Hungarica támogatásra 3,5 millió, temetési támogatásra 1,3 millió, átmeneti segélyre 120 e, társadalmi szervezetek támogatására 880 e, bölcsőde és családi napközi működtetésére 15.331 e Ft (erre a feladatra finanszírozást kap), képviselői tiszteletdíjakra 3.983 e Ft-ot fordít az önkormányzat.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester folytatásban tájékoztatja a lakosságot néhány közérdekű információról:
-          Nőnapi ünnepséget tart az önkormányzat március 7-én 18.45 órakor az általános iskolában, melyre minden hölgyet szeretettel várnak.
-          Lomtalanítás időpontja: március 14. (csütörtök).
-          A nemzeti ünnepe március 14-én 17.00 órakor kerül megtartásra az általános iskolában, ünnepi beszédet mond Dr. Mengyi Roland B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés Elnöke.
-          Eboltással és chip-ezéssel kapcsolatban tájékoztatja a lakosságot, hogy mindenki maga dönti el, hol végezteti ezeket a beavatkozásokat. A Polgármesteri Hivatalba április 30-ig kell bemutatni az eboltási könyvet az ebnyilvántartásnál, hogy teljesítették a kötelezettséget.
-          Az I. sz. háziorvosi körzet betöltésére az önkormányzat pályázatot írt ki vállalkozási formában való üzemeltetésre.
-          Testületi ülésekről januártól nem történik közvetítés, mivel annak nincs fedezete. A tavalyi közvetítés 824.000,- Ft-ba került. Amikor a közvetítés gyakorlata elkezdődött, akkor ennek még volt fedezete. 2012-re az anyagi helyzet oly mértékben romlott, hogy azt javasolta polgármester úr a testületnek, hagyják el a közvetítést. 4 képviselő azonban ragaszkodott hozzá, annak ellenére, hogy ennek nem volt fedezte. A lakossághoz szórólapokat juttattak el, melyben leírták, hogy a polgármester meg akarja szüntetni a közvetítést, ők viszont ezt nem szeretnék és erre hajlandóak pénzt is áldozni. A valóságban azonban ilyen célra az önkormányzat számlájára a mai napig egyetlen fillért sem fizettek be. Lipták Zoltán, Répási János képviselő urak és dr. Orosz Zsolt polgármester fizetett be 5.000-5.000 Ft-ot, azonban ebben az ígéretek ellenére magukra maradtak.
 
 
3. Napirendi pont: Válasz a lakosság részéről felvetett kérdésekre
 
dr. Orosz Zsolt polgármester kéri a megjelent lakosságot, tegyék fel kérdéseiket.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy nem hangsúlyozta polgármester úr, hogy nem lesz összevezetéses eboltás. Ahogy a lakosság részére kiküldött szórólapokon szerepel, április 30-ig be kell mutatni a Polgármesteri Hivatalban az eboltási könyvet igazolásként.
 
Tóth Ferenc lakos kérdezi, hogy biztonságban lesz-e attól, hogy ha olyan kutya megtámadná, amelyik chip-pel van ellátva? A szeméttároló edények cseréjére miért került sor? Kérdése még, miért nem lehet kéthetente a szemétszállítás? A tartósan beteg részére miért nem állapít meg az önkormányzat ápolási díjat?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy az ápolási díj ilyen esetben méltányosságból adható, nem kötelező szociális ellátás. Az önkormányzat teherbíró képességét meghaladja jelenleg a változások következtében, mivel az iparűzési adóból is kevesebb összeg marad az önkormányzatnál.
A szemétgyűjtő edényzettel kapcsolatban önkormányzati rendeletet alkotott a képviselő-testület, 2004-től hatályos a jelenlegi szabályozás. A feltételeket rögzítették, az jogosult a 60 literes szemétgyűjtő edényre, aki egyedülálló, 65 éven felüli, vagy aki gyermekét egyedül neveli. Farkas Zoltán képviselő úr vetette fel a rendelet felülvizsgálatát, melynek során 153 családtól kellett visszavonni a 60 literes edényzetet. A szemétszállítás kötelező szolgáltatás, a szemétszállítási díjat ki kell fizetni mindenkinek. 2011-ig az AVE Kft-vel az önkormányzat szerződést kötött, mely szerint megelőlegezte az önkormányzat a díjat, ezért 30%-os kedvezményt adott a cég. Azonban már nem bírta el a költségvetés ezt a rendszert, megszüntetésre került, mivel nagyon megnőtt az önkormányzat felé a lakossági tartozás, így 30%-os áremelkedést jelentett. Pályázat beadása folyamatban van a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésre. Ezzel csökkenteni lehetne az újra nem hasznosítható hulladék mennyiségét, mely díjcsökkentést eredményezhet.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy a decemberi testületi ülésen volt szó a szemétszállítási díj emelkedéséről. Olvasott arról, hogy Budapesten chip-pel látják el a szemétgyűjtő edényeket, és azokat ürítik ki. Hallotta, hogy az AVE Kft. Miskolcon kísérleti jelleggel bevezette ezt a rendszert és kéri polgármester urat, hogy vegye fel ennek a lehetőségnek az érdekében a kapcsolatot a céggel.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja az úr kérdésére válaszul, hogy sajnos kiadás a kutya tulajdonosok részéről a kutyák chip-pel történő ellátása, bár egyszeri kiadás, nem az önkormányzat hozta ezt a rendelkezést. Lehet, hogy ezért nőni fog a kóbor kutyák száma.
 
Csizmadia Anna lakos elmondja, hogy ketten vannak a családban, nem cserélte ki a kukáját. Nem m3-re szállítja el a cég?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a 120 literest számlázza ki a cég mindenkinek, aki nem jogosult a kedvezmény igénybevételére. Akár mindenkinek lehetne kisebb edényzete, de elveszítené kedvezményes jellegét, és mindenki ugyanannyi díjat fizetne, mivel a költségeket a díj fedezi.
Jogszabály alapján behajtja a követelést a NAV.
 
Csizmadia Anna lakos kérdezi, miért fizessen többet?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy azt a bizonyos %-ot nem lépheti túl az önkormányzat, amiben a céggel megállapodtak.
 
Csizmadia Anna lakos elmondja, hogy szállítsák el kéthetente a szemetet. Azt sújtják, aki fizet.
 
Kovács László lakos kérdezi, hogy a Gesztely-Hernádnémeti-Bőcs kerékpárút tervezése folyamatban van-e, mert az utóbbi időben több baleset történt azon az útvonalon.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy képviselő-testületi ülésen már elhangzott ez a javaslat. Nincs ilyen pályázatra lehetőség sajnos ebben a térségben. Közösen lehetne pályázni Bőcs községgel, mivel a terület hozzájuk tartozik. A veszélyek és a balesetek miatt valóban indokolt a kerékpárút kiépítése. A B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés elnökével a kerékpárút és a közút fejlesztése ügyében beszélni fog. Hernádnémeti önerőből nem tudja ezt megoldani.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja észrevételét, hogy a borházakban, szőlőkben előforduló egyre gyakori betöréseket a rendőrség nem deríti ki.
Hallotta, hogy a szemétgyűjtő edényzet cseréjénél a lakosoknak azt mondták, hogy neki köszönhető az edényzet csere, pedig ez nem az ő hibája. A képviselő-testület is elfogadta a rendeletet.
A kerékpárúttal kapcsolatban elmondja, hogy ő is javasolja a kiépítését, mivel Hernádnémetin keresztül halad át a forgalom nagy részben, községünk útjait terheli a forgalom.
 
Spitzmüller Imre lakos kérdezi, miért büntetik azokat a házaspárokat, akik betöltötték a 65. életévüket? Nem sokan vannak ilyen korú házaspárok a községben. Nem töltik meg a szemetes edényt, mégis a 120 literes edényzettel kell rendelkezniük, nem cserélhették le a 60 literesre. Köszöni a testületnek a rendeletet.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy kötelező a szemétszállítás, nem az önkormányzat döntött róla. Az egyedülállókon szeretett volna segíteni a testület. Az AVE Kft-vel a díjakkal kapcsolatban történik egyeztetés, a cég 24%-os emelkedést terjesztett elő decemberben, amit a testület nem fogadott el.
 
Kovács László lakos elmondja, hogy feltörték a vasajtóit, az a rész magánterület, tábla is jelzi, mégis átmennek azon a területen mások. Kihez tartozik a probléma jelzése?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja, hogy a Vízügyi Igazgatósághoz kell fordulni.
 
Kovács László lakos elmondja tapasztalatát, mely szerint a rendőrség nem tudja kideríteni az elkövetőket a községben, a szőlőknél előfordult betöréseknél. Kérdezi, hogy a polgárőrséggel kapcsolatban milyen fejlemény várható?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy közfoglalkoztatás keretében polgárőrök kerülnek foglalkozatásra, akik a gátra és a szőlőkhöz is kijárnak. Nagy a terület, ezért a helyi KMB iroda és a készenléti rendőrség dolgozói is járőröznek a községben, a szőlőknél, még éjszaka is.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni a lakosság aktív részvételét a közmeghallgatáson. Szólásra jelentkező képviselő társának megadja a szót.
 
Farkas Zoltán képviselő nem érti, hogy a lakosság miért nem kérdezi meg, hogy a rendőrség miért nem deríti fel a szőlőben borházakat feltörő elkövetők személyét, lehet, hogy mindenki elégedett a közbiztonsággal.
 
A lakosság részéről kérdezik, hogy megoldási javaslatot is szeretnének hallani.
 
Hallott olyan esetről, hogy az önkormányzat megvonja a támogatást attól a személytől, akit lopáson tetten érnek. Véleménye szerint az ilyen személyt a közösség ne tartsa el.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a testület megvizsgálja, milyen mozgástere van ebben az ügyben. Javasolja, hogy a rendőrséget kell keresni, ha tudnak az elkövető személyéről, kéri, feléjük jelezzék az érintettek. A térfigyelő rendszer javítani fog a helyzeten.
 
Filepkó Lászlóné lakos kérdezi, hogy a kiépítésre kerülő térfigyelő rendszer segíteni fog az illegális szemétlerakás megszüntetésében?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja válaszában, hogy a kamerarendszer javítani fog ebben az esetben is. A Vörösmarty utca végén, az Ady utcánál lévő és a József A. utca környékén is megszüntették az illegális szemétlerakó helyeket.
 
Filepkó Lászlóné lakos kérdezi, hogy a temető karbantartása kinek a feladata?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja, hogy a katolikus és a református egyházak feladata.
 
Vékey Istvánné lakos kérdezi, hogy lomtalanításkor a kihelyezett tárgyakat, szemetet előző este mások átnézik és szétdobálják. Mit lehet tenni ellene?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy sajnos nem lehet őrizni, ez valóban probléma. A szokásos heti szemétszállításnál is előfordul hasonló eset. Javasolja, hogy ha látnak ilyen esetet, jelentsék be és az illetékes hatóság intézkedik.
 
Karajz Ottó György képviselő kéri a lakosságot, ha azt látják, hogy idegen személyek bemennek a szomszédokhoz, hívják a 107-et. Az idősek ne menjenek ki, hívják rögtön a rendőrséget.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés, hozzászólás hiányában megköszönte a jelenlévőktől a részvételt és a közmeghallgatást bezárta.
Mindenkit vár a március 14-én tartandó Nemzeti Ünnepre.
 
4.Napirendi pont: Hozzájárulás a Borsodvíz Zrt. Részére átemelő felújításhoz
 
dr. Orosz Zsolt polgármester ismerteti a szolgáltató által megküldött szerződés tervezetet. Feleleveníti a felújítás előzményeit. A szerződés tervezet elfogadására tesz javaslatot.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
30/2013. (III. 5.) KT Határozata
Hozzájárulás a Borsodvíz Zrt. részére átemelő felújításhoz
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Borsodvíz Zrt. részére a Borsodvíz Zrt. és résztvevő kilenc település KEOP-1.2.0/B/10-2010-0064 azonosítói pályázatban történő részvételük elősegítése érdekében hozzájárul a Hernádnémeti 991 helyrajzi számon található átemelő felújításhoz a megállapodásban foglaltak szerint. Hernádnémeti Község Önkormányzata a hivatkozott pályázatban pályázóként nem vesz részt.
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
 
Felelős:        Polgármester
Határidő:      Azonnali
 
 
Kmf.
 
 
 
 
dr. Orosz Zsolt                                                                                             Boros Lajosné dr.
 Polgármester                                                                                                         jegyző
 
 
 
 
 
       Répási János                                                                                       Farkas Zoltán
          hitelesítő                                                                                                hitelesítő
 
 

JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumok