Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2010. április 27.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

 

Száma: 1-6/2010.

 

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. április 27-én megtartott soros üléséről.

 

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Győző, Fésűs Nándor, Fukk Sándor József, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László, Répási János, Répási Lajos Szűcs Róbert önkormányzati képviselők.

 

Igazoltan távol van: Balla Ferenc és Gilányiné Nagy Orsolya, önkormányzati képviselők

 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

 

Boros Lajosné dr. jegyző

Fésűsné Brosch Andrea HAK Vezetője

Madzinné Nagy Anikó iskolaigazgató

Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket. Külön köszönti az intézményvezetőket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ezt követően tett javaslatot a testületi ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolta Nagy László és Karajz Ottó György képviselőket.

 

N a p i r e n d :

 

1.        2009. évi mérlegbeszámoló elfogadása

Előterjesztő: polgármester

 

2.        2009 évi belsőellenőrzési jelentés

Előterjesztő: polgármester

 

3.        Rendezési Terv elfogadása

Előterjesztő: polgármester

 

4.        Egyéb indítványok, javaslatok

 

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag, kézfelemeléssel, határozathozatal nélkül, jóváhagyólag tudomásul vette a napirendre és a hitelesítők személyére tett javaslatot.

 

 

 

 

  1. 2009. évi mérlegbeszámoló elfogadása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a 2009. év gazdálkodásáról szóló könyvvizsgálói jelentést az anyag kiküldését követően kapták kézhez. A könyvvizsgáló a 2009. évi mérlegbeszámolót mind a törvényi, mind a szakmai előírásoknak megfelelőnek találta és azt elfogadásra javasolta. A 165.175.000 Ft pénzmaradvány nagyon szép eredmény. Továbbra is takarékos gazdálkodást kell folytatni az önkormányzatnak, és intézményeinek.

 

Ezt követően felkéri Fésűs Nándort a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy Pénzügyi Bizottság üléséről tájékoztassa a képviselő-testületet.

 

Fésűs Nándor elnök elmondja, hogy már a 2009. II-III. negyedévi beszámolóban is látszott a takarékos gazdálkodás. A beszámoló elkészítéséért köszönetét fejezi ki a pénzügyi vezetőnek, mely mindenki számára teljesen áttekinthető és érthető.

A kiadások 90 %-on, a bevételek pedig 100 %-on mozogtak az év folyamán. 2009. év tavaszán beindult egy úgy intézmény is a bölcsőde, mely 100 %-os kihasználtsággal működik egy évvel a megnyitó után. A közoktatási intézménnyel kapcsolatban meg kell jegyezni, hogy a közoktatási normatíva fedezi a bér- és járulékköltségeket, amit kevés intézmény mondhat el magáról.

 

16.13 órakor megérkezik Szűcs Róbert képviselő.

 

A könyvvizsgáló és a pénzügyi bizottság külsős tagja is köszönetét fejezi ki az átlátható, mindenki számára érthető beszámoló elkészítéséért. A működési hiányt is sikerült kigazdálkodni, így el lehetett kerülni a hitelfelvételt is. A beszámolót elfogadásra javasolja.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy a beszámoló évről évre tartalmasabb és átláthatóbb mindenki számára. Kérdezi, hogy miből adódik a személyi juttatásoknál a megtakarítás?

 

Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó válaszában elmondja, hogy a közfoglalkoztatási terv létszámadatai nem teljesültek a tervnek megfelelően, ezért látszik jelentősnek a megtakarítás. Kisebb mértékben, az intézményekben tartósan távollevők helyettesítésére mindig alacsonyabb bérű dolgozót alkalmaznak az intézményvezetők, illetve a munkaügyi központ által nyújtott munkabér-támogatások is megtakarításhoz vezettek. Közhasznú foglalkoztatásra is csak egy ízben volt lehetőség.

 

Lipták Zoltán képviselő tudomása szerint a közcélú foglalkoztatás tavaly év közben kezdődött, áprilisban kellett egész évre meghatározni a közfoglalkoztatást. A pénzforgalmi megtakarítás minden évben nő. Évről évre rendezettebbé válik a gazdálkodás. A pénzmaradványt fejlesztésekre, önkormányzati létesítmények szinten tartására lehet fordítani.

 

Pappné Kiss Valéria felhívja a képviselő-testület figyelmét arra, hogy a pénzmaradványnál figyelembe kell venni a bank felé fennálló tartozás kiegyenlítését is.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy ha fejleszteni, beruházni szeretnének, akkor meg van a lehetőség a pénzmaradvány felhasználására.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy az 1. sz. mellékletben mint jelent a kötbér?

 

Pappné Kiss Valéria elmondja, hogy a kötbér pl.: az eszközök bérbeadásánál elhasználódott a bérbevevő által befizetett összegekből tevődik össze.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy bizottsági ülésen szó esett a szöveges beszámolóban az elírások javításáról is, így a beszámoló 2. oldalán „2 gondozási körzetben 2 gondozónő – helyett – 5 gondozónő tevékenykedik” szerepeljen.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy Juhász Géza könyvvizsgáló nem tudott részt venni a mai ülésen, mivel olyan önkormányzat ülésén vesz inkább részt, ahol gazdálkodási problémákkal küzdenek. A hernádnémeti munkáról pozitív a könyvvizsgáló véleménye, megbízható, precíz munkával találkozik az itt dolgozók részéről.

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a kiegészítésekkel együtt a 2009. évi mérlegbeszámoló elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:

 

Hernádnémeti Községi
Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2010. (IV. 27.) számú rendelete
az Önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

 

 

Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló  292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2009. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

 

 

A rendelet hatálya

 

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az önkormányzat - 2009. évi gazdálkodásáról szóló - rendelete az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 2/2009. (III. 24.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.

 

 

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi költségvetésének teljesítése

 

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2009. évi teljesítés

Teljesítés alakulása

Kiadások főösszege

826 891

861 310

702 934

81,6 %

Bevételek főösszege

826 891

861 310

865 714

100,5 %

 

 

I. A költségvetési bevételek

 

3. § Az önkormányzat 2009. évi költségvetési bevételei

 

- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az év végi teljesítést, valamint
- a teljesülés alakulását

az 1. számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.

 

A bevételek forrásonkénti részletezését a fent meghatározott előirányzatok és teljesítés tagolásban az 1.számú melléklet tartalmazzák

 

- az önkormányzatra összevontan, valamint
- az önkormányzat költségvetési szerveire vonatkozóan külön-külön részletezésben.

 

 

II. A költségvetési kiadások

 

4. § (1) Az önkormányzat 2009. évi költségvetési kiadásai

 

- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az év végi teljesítést, valamint
- a teljesülés alakulását

az 2. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.

 

A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei működési kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását előirányzatonként a 2. számú mellékletek szerint fogadja el.

 

(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2009. évi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2009. évi teljesítés

Teljesítés alakulása

Összesen:

742 891

787 750

670 570

85,1 %

Ebből:

- személyi jellegű kiadások (02/49)

335 334

352 146

284 963

80,9 %

- munkaadókat terhelő járulékok (02/57)

111 859

108 732

81 732

75,2 %

- dologi jellegű kiadások (03/67)

185 296

227 058

205 342

90,4 %

- egyéb működési célú támogatások, kiadások (04/89+04/95)

58 100

77 020

75 572

98,1 %

 

A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei működési kiadásainak előirányzatait, teljesítését és a teljesítés alakulását kiemelt előirányzatonként a 2. számú mellékletek szerint fogadja el.

 

(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2009. évi teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2009. évi teljesítés

Teljesítés alakulása

Összesen:

84 000

73 560

32 364

44,0 %

Ebből:

- felújítások (05/6)

20 000

48 080

24 919

51,8 %

- felhalmozási kiadások összesen (05/33)

64 000

25 450

7 445

29,3 %

- egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások (05/38+06/16+06/42+06/59)

0

0

0

 

 

 

(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként az 5. számú mellékletek tartalmazzák.

 

 

III. A költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként

 

5. § (1) Az önkormányzat költségvetésének előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását (szak)feladatonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

 

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei (intézményei) költségvetésének teljesülését a 3./A számú mellékletek tartalmazzák.

 

 

IV. A tartalék, illetve a hiány/többlet összegének alakulása

 

6. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a tervezett tartalék felhasználását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2009. évi teljesítés

Teljesítés alakulása

Tartalék

0

0

0

 

- tartalék

20 000

0

0

 

 

A tartalék felhasználása:

 

A tartalék felosztásra került az intézményeink fenntartási
költségei között.

 

(2) Az önkormányzat a költségvetési hiány, illetve többlet összegét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2009. évi teljesítés

Teljesítés alakulása

Hiány

0

0

0

0

Többlet

0

0

0

0

 

 

 

V. Vagyon alakulása

 

6. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 9. számú melléklet 8. sz. tájékoztatója szerint hagyja jóvá:

Eszközeinek és forrásainak főösszegét  3.415.930 ezer forintban állapítja meg.

 

 

VI. A pénzmaradvány

7. § (1) Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 165.175 eFt-ban kerül jóváhagyásra.

 

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei 2009. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabály szerint felülvizsgált pénzmaradványát, valamint annak felhasználását a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

 

 

VII. A költségvetési létszámkeret

8. § A képviselő-testület az önkormányzat – teljesített – a létszámkeretét 182 főben hagyja jóvá.

 

 

VIII. Egyéb rendelkezések

9. § Az önkormányzat a közoktatási intézményfenntartói társulás gesztorságból adódó elszámolási kötelezettségének a 8. számú melléklet szerint tesz eleget.

 

 

Záró rendelkezések

 

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

 

 

 

Dr. Orosz Zsolt sk.
polgármester

Boros Lajosné dr. sk.
jegyző

 

 

 

 

  1. 2009. évi belsőellenőrzési jelentés (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a belsőellenőrzés évközbeni jelentéseivel már találkozott a testület. A belső ellenőrök eddig hozott javaslatait, döntéseit az önkormányzat végre is hajtotta. Ebben az összefoglaló jelentésben a tavalyi évben tartott ellenőrzéseiket összefoglalva értékelik.

 

Kérdés, hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester a 2009. évi belsőellenőrzési jelentést elfogadásra javasolja.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

59/2010. (IV. 27.) HATÁROZATA

Tárgy: 2009. évi belsőellenőrzési jelentés elfogadása

 

A képviselő-testület – a polgármester előterjesztésében, a Pénzügyi Bizottság véleményének figyelembevételével – az 1. sz. melléklet szerinti Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést Hernádnémeti Község Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2009. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről megtárgyalta és elfogadta.

 

Felelős: Polgármester

Határidő:              azonnal

 

 

  1. Rendezési Terv elfogadása

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Rendezési Terv már az előző testületi ülés előtt kiküldésre került, csak akkor még nem érkezett meg a regionális főépítész állásfoglalása és azért nem tudtak dönteni.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az Észak-Magyarországi Regionális Államigazgatási Hivatal főépítészének javaslata megérkezett, aki a hibák kijavítása után támogatja a rendezési terv elfogadását. Többek között hiányolja a régészeti tervet, amely a jövő hétre lesz kész. Kisebb hibákat jelölt még meg, így pl.: barnás-sárgás színek nem jól elhatárolhatók, belterületi határvonal elcsúszott a nyomtatási képen, a helyi védelemmel érintett területeket mellékletben kell felsorolni és nem függelékben. A felsorolt hibák kijavításával el lehet fogadni a tervet.

 

Fukk Sándor József képviselő elmondja, hogy a Verebes és a Béke utca közötti háromszögletű rész nem szerepel a terven, javasolja ezt a részt is belevenni.

 

Boros Lajosné dr. jegyző válaszában elmondja, hogy ez egy módosító terv, az eredeti tervben csak az a 6 területrész kerül megváltoztatásra, mely kiküldött anyagban szerepel. A település többi része a folyamatban lévő módosítással nem érintett.

 

Répási Lajos képviselő kérdezi, hogy e szerint a terv szerint a Répási Balázs féle telek megosztásra kerülhet-e?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a módosított rendezési tervben csökkentek a beépíthető telek nagyságok. Az a cél, hogy a mai igényeknek megfelelő méretű telkek kerüljenek kialakításra.

 

Szűcs Róbert képviselő kérdezi, hogy a T-19-es mező zárt kert-e?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az érintett terület mindig is közterület volt és jelenleg is úgy van nyilvántartva.

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a főépítész kiegészítéseivel együtt a Rendezési Terv elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

60/2010. (IV. 27.) HATÁROZATA

Tárgy: Településszerkezeti Terv elfogadása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletnek megfelelő tartalommal elfogadta a módosított Településszerkezeti Tervet.

 

Felelős: Polgármester, Jegyző

Határidő:               folyamatos

 

 

Dr. Orosz Zsolt 16.40 órakor szünetet rendelt el.

A képviselő-testület 16.50 órakor folytatja munkáját.

 

4. Egyebek

4.1 Vételi ajánlat ismertetése

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester üdvözli Molnár Géza urat az RMH képviselőjét. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Molnár Géza az RMH cég részéről Leader kiírás keretében pályázatot nyújtottak be, és most egy alkalmas területet keresnek egy műszaki cikkek tárolására alkalmas 500 m2-es csarnok felépítéséhez. Az óvoda mögötti terület most közterületként van feltüntetve. Ez a terület gödör volt és fel lett töltve törmelékkel és földdel. Az egy kihasználatlan terület. A vállalkozás megvalósulásával munkahelyet is teremtene és az iparűzési adó is településünkön kerülne megfizetésre.

Az utat természetesen a gát irányába meg kell hagyni. A vállalkozó ajánlata 2948 m2  megvásárlására szól. Kéri a vállalkozót, hogy röviden tájékoztassa a képviselő-testületet vételi szándékáról.

 

Molnár Géza elmondja, hogy az RMH Kereskedőház tulajdonosi szerkezete is Hernádnémetihez köti a céget. Székhelyük korábban nem itt volt. Cégük háztartási gépek kereskedésével foglalkozik. Az Avop Leader pályázaton keresztül nettó 68 millió Ft-ot nyertek el, melynek keretében további 2 fő foglalkoztatását is vállalták. Tavaly novemberben nyerték el a pályázatot és 2 éven belül kell a csarnokot megépíteniük. A beruházás utófinanszírozású. Hernádnémetiben szeretnék megvalósítani az elnyert beruházást. Egy 3000 m2-es területen szeretnének felépíteni egy 500 m2-es könnyűszerkezetes csarnokot. Mivel egy feltöltött területről van szó az alapozásnál valószínűleg körültekintően kell majd eljárniuk.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester összehasonlításképpen elmondja, hogy az előzőleg eladott hasonló területeket az önkormányzat 335 Ft/m2, illetve 360 Ft/m2-es áron adta el. A vevő ajánlata a jelzett területre 375 Ft/m2.

 

Molnár Géza elmondja, hogy most az iparűzési adójuk 10 %-át fizetik Hernádnémetiben, 90 %-át pedig Miskolcon. Ha a beruházás megvalósul a településen, akkor az egész iparűzési adót ide fogják fizetni.  

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, ha raktárcsarnokról van szó, akkor ide kamionok fognak jönni, az út megfelel-e erre a célra, fogja-e bírni a kamionforgalmat?

 

Molnár Géza elmondja, hogy hetente egy kamion jönne be a telepre. A kenyérgyárnál jönne be a kamion és a Táncsics utcát venné igénybe. Mivel egy 80 millió Ft-os beruházásról van szó, a szakipari munkák elvégzésére helyi vállalkozókat szeretnének alkalmazni.

 

Lipták Zoltán képviselő véleménye szerint mivel tárolásról van szó, így környezetszennyezés és zajkibocsátás nem lesz. Az ingatlan közművesítése is megoldható. A főutcához közel van tehát könnyű megközelíteni a területet. A vállalkozó a további fejlesztéseket is itt fogja majd megvalósítani. Támogatja a közterület eladását a vállalkozó részére.

 

Répási Lajos képviselő szintén támogatja a terület eladását, mivel használaton kívüli területről van szó.

 

Répási János képviselő támogatja a terület eladását, mivel a beruházás megvalósulásával gazdagabb lesz a falu is. A két telek között még az eladás után is marad 23 méter. A megmaradó terület rendben tartása is elég gondot fog okozni.

 

Szűcs Róbert képviselő szerint az árvízvédelmi megközelítéshez elég a 20 méter.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester a 375 Ft/m2-es vételi ajánlat elfogadását támogatja.

 

Karajz Ottó György képviselő 1.150.000 Ft-os eladási árat javasol.

 

Szűcs Róbert képviselő kérdezi, hogy a területet, ha át kell minősíttetni, ki állja annak költségét?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, mivel közterület, az eladás előtt át kell minősíttetni az önkormányzatnak. Az előző vevő területvásárlásakor a költségeket ő rendezte. A vevőnek egy beépítetlen területre van szüksége. Az a lényeg, hogy ne legyen akadálya egy csarnok felépítésének.

 

Farkas Győző képviselő javasolja, hogy 1.100.000 Ft legyen az eladási ár, és a terület átminősítését intézze a vállalkozó.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester ezt követően szavazásra teszi föl, hogy a terület 1.100.000 Ft értékben kerüljön az ajánlattevő részére eladásra azzal, hogy a járulékos költségek viselése a vevőt terheli.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatokat:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

61/2010. (IV. 27.) HATÁROZATA

Tárgy: 1280. hrsz. ingatlan átminősítése

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 1280. helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan területéből 2948 m2 művelési ágát beépítetlen területté minősíti, és forgalomképessé nyilvánítja.

 

Felelős: Polgármester

Határidő:               folyamatos

 

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

62/2010. (IV. 27.) HATÁROZATA

Tárgy: 1280. hrsz. ingatlan eladása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vételi ajánlatban foglaltaknak megfelelően 1.100.000 Ft vételárért az önkormányzat eladja az 1280. helyrajzi számú területből kialakításra kerülő 2948 m2-t az RMH gazdasági társaság részére.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és az adásvételi szerződés megkötésére.

 

Felelős: Polgármester

Határidő:               folyamatos

 

 

Molnár Géza 17.30 órakor elhagyja az üléstermet.

 

 

4.2 Iskolai Alapítvány átvétele

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Borsodi Sörgyár jogásza jelezte, hogy a sörgyár az iskolai alapítvány alapítói jogát átadná az önkormányzatnak. A alapító határozata megfelel a Ptk. szabályozásának. Korábbi testületi üléseken már szóba került, hogy célszerű lenne az alapítói jogok helyi szinten történő gyakorlása, az iskolai alapítvány létrehozása óta eltelt időszakban az alapítónál bekövetkezett szervezeti változások következtében a döntéshozatal nagyon eltávolodott a helyi szinttől, és lassúvá is vált. A képviselő-testületnek döntenie kell, hogy az alapítói jogokat elfogadja-e és átveszi-e az alapítványt.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, ha a testület átveszi az alapítványt, akkor egy hónap alatt be lehet jegyeztetni az alapító okirat módosításait.

 

 

Ezt követően dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az iskolai alapítvány átvételét.

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

63/2010. (IV. 27.) HATÁROZATA

Tárgy: „Általános Iskoláért” Alapítvány alapítói jogainak gyakorlása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Borsodi Sörgyár Zrt. által Budapesten, 2010. április 9.-én hozott döntéséhez jóváhagyólag hozzájárul, ezzel vállalja az „Általános Iskoláért” Alapítvány Hernádnémeti alapítói jogainak gyakorlását.

Felkéri a Borsodi Sörgyár Zrt. illetékeseit, hogy az Alapítói Okirat módosításának nyilvántartáson történő átvezetése érdekében szükséges intézkedéseket tegyék meg.

 

Felelős:  Polgármester, Jegyző

Határidő:               azonnali

 

 

4.3 Nemzeti Vágtán történő részvételről tájékoztatás

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Szirmabesenyő környékén kerül megrendezésre a Nemzeti Vágta előselejtezője az Északi Vágta, melyre a nevezési díj 40.000 Ft lovanként. Ezen a rendezvényen lehetőséget adnak a településeknek a bemutatkozásra. Csak település nevezhet, magánszemély nem. Ez egy jó reklám a településnek. A mai nap folyamán került sor a verseny színhelyének bejárására. Várja képviselőtársainak javaslatait hogyan mutassák be a rendezvényen Hernádnémeti település hagyományait. A rendezvényen a helyi hagyományok kapnak szerepet a lovassporthoz kapcsolódóan. 2010. május 30. a verseny napja. Településünkön pl. a szüreti felvonulás is egy 30 éves múltra tekint vissza, mely mindig összekapcsolódott lovas felvonulással. A versenyen két lovas fog indulni, Müller Alexandra a saját lovával és Német Gábor pedig Zsóri Attila egyik lovával. Megpróbálják a reklám részét kihasználni a versenynek. Külön kategória lesz a magyar és a telivér lovaknak.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy május 1-jén kerül megrendezésre a borverseny Balla Ferenc képviselőtársuk szervezésének közreműködésével. 8-10 óra között várják a gazdákat, hogy elhozzák boraikat a polgármesteri hivatal házasságkötő termébe.

 

 

4.4 Tehetséggondozás ponthoz történő csatlakozás

 

Madzinné Nagy Anikó igazgató tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a hernádnémeti iskola elnyerte 2013-ig az ÖKO iskola címet. Ez azt jelenti, hogy környezettudatosan élnek, terjesztik a faluban az ÖKO szemléletet.

Kéri továbbá a testület támogatását, hozzájárulását ahhoz, hogy a Tehetségpontra regisztráltatni tudja az iskolát. Ez deklarálása a jelenleg is folytatott tevékenységnek, hiszen a szakkörökön, két tanítási nyelvű oktatáson, művészeti oktatáson keresztül megvalósul a tehetséggondozás. A regisztrációhoz a fenntartó hozzájárulása szükséges. A Tehetségpontok elsődleges funkciója a tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetőségek az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az általános iskola tehetségpont.hu oldalon történő regisztrációját.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

64/2010. (IV. 27.) HATÁROZATA

Tárgy: Tehetségponthoz történő csatlakozás

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó hozzájárul ahhoz, hogy a Hernádnémeti Iskola regisztráltassa az intézményt a Tehetségpontok sorában, és ezzel folyamatosan biztosítsa a tehetséggondozást.

 

Felelős:  Főigazgató

Határidő:               folyamatos

 

 

4.5. Féregmentesítés

 

Karajz Ottó György képviselő kéri polgármester úr tájékoztatását a patkányirtással kapcsolatosan.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Trio-Ker Bt. árajánlatot adott féregirtó szer beszerzésére. Az ajánlat két szabadkereskedelmi forgalomban kapható szerre szól a legdrágább árral számolva. A vállalkozó segítséget kér az adminisztratív teendők lebonyolításához, mivel a bolt mérete nem biztos, hogy lehetővé teszi a dobozok átadását. Az ajánlat 1.100 Ft/2 doboz árat jelöl meg. Természetesen a tulajdonosok magyar nyelvű használati útmutatóval fogják megkapni az anyagot.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a vállalkozó kétféle anyag beszerzésére tett árajánlatot, egy drágábbra és egy olcsóbbra. Ezek a termékek gyárilag tartalmazzák a kihelyezésre szolgáló tálcákat is.

 

Fésűs Nándor képviselő elmondja, hogy neki nincs szüksége az anyagra, nem veszi át, azzal mi lesz.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy van olyan rész a településen, ahol fel tudják használni az át nem vett anyagot.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy lesz ellenőrizve, hogy kihelyezésre került-e az anyag?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy erre csak helyszíni szemle keretében van mód.

 

Ezt követően dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a féregirtás céljára, ehhez történő segítségnyújtásra elkülönítendő pénzeszköz mértékét.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

65/2010. (IV. 27.) HATÁROZATA

Tárgy: féregirtó szer beszerzése

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 1.300.000 Ft-ot elkülönít kizárólag szabadkereskedelmi forgalomban kapható irtószer beszerzésére a Trió-Ker Bt-től. Az így beszerzett irtószert természetbeni juttatásként a község valamennyi ingatlantulajdonosának kéri eljuttatni a község féregtelenítésének elősegítése céljából.

 

Felhatalmazza a polgármestert a beszerzés lebonyolítására és felkéri a jegyzőt a segítségnyújtás megszervezésére.

 

Felelős:  Polgármester, Jegyző

Határidő:               folyamatos

 

 

4.6 Tájékoztatások

 

Szűcs Róbert képviselő elmondja, hogy az iskolában a 3. emeleten a gipszkarton le fog szakadni az átázás miatt.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy első fokon lezárult a kivitelező céggel szemben indított per. A kereseti kérelemben helyreállítást és árleszállítást kértek. Az ítélet végrehajtására, vagy kártérítésre nincs esély, mivel a cég már régen felszámolás alatt áll. A tetőt két szakértő is megvizsgálta, de nem teljes körűen vizsgálták meg a szerkezetet. A karbantartók megnézték a tetőszerkezetet olyan helyen is, ahol a szakértők nem vizsgálták és tömítési hiányosságokat találtak, melyet talán sikerül saját kivitelezésben orvosolni. A bíróság úgy foglalt állást, hogy az alperes kivitelező cég is hibásan teljesített. Amennyiben saját kivitelezésben nem tudják a javítást megvalósítani, egy külső céget kell keresni.

 

 

Répási János képviselő elmondja, hogy az önkormányzat karbantartói, amikor fent voltak a tetőn, akkor úgy látták, hogy nagy valószínűséggel az üveget csak sima sziloplaszttal rögzítették, ami az eltelt idő alatt teljesen összerepedezett és esőzéskor ezért folyik be a víz.

 

Lipták Zoltán képviselő az uszodával kapcsolatosan elmondja, hogy a külső homlokzat javításra szorul és a medence fölötti világítás mágnes-, vagy időkapcsolója rossz, meg kell nézetni.

 

 

Nagy László képviselő felajánlja, hogy megnézi és javítja az uszodában felmerült elektromos problémát. Kérdezi, hogy a 2 db közvilágítási lámpatest elhelyezése hol tart? Javasolja ismételten keressék meg a szolgáltatót írásban.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy sajnos a lámpák elhelyezésére azóta sem került sor, pedig a megrendelést rögtön leadták a szolgáltatónak, de azóta sem válaszoltak semmit.

 

Lipták Zoltán képviselő javasolja, hogy újítsa meg a testület a rendőrőrs kialakítására vonatkozó igényét, és ezt jelezze a kapitányság vagy a minisztérium felé. Javasolja, hogy a kérdésben fogadjanak ismét el szándéknyilatkozatot, hiszen az őrs kialakításához adott településünkön az infrastruktúra.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a rendőrőrs kialakítására vonatkozó szándéknyilatkozat megújítását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

66/2010. (IV. 27.) HATÁROZATA

Tárgy: szándéknyilatkozat rendőrőrs kialakítására

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi az irányú szándékát, hogy a településen rendőrőrs működjön. A működéshez szükséges infrastruktúrát az önkormányzat biztosítja.

Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület szándékát továbbítsa a rendőrség illetékesei irányába.

 

Felelős: Polgármester

Határidő:               folyamatos

 

 

Fukk Sándor József képviselő elmondja, hogy a gesztenyés szomszédságában lakó Gilányiné szólt, hogy a parkban játszó gyerekek gyakran átrúgják a labdát a veteményeskertjébe és ott összetaposnak mindent, mivel átmásznak a kerítésen a labdáért.

Elmondja továbbá, hogy a fiatalok a buszmegállóban is randalíroznak, a gesztenyés díszburkolatára lóval is bemennek. Már leszedték a WC tetejét is, amikor figyelmeztette őket, akkor visszarakták a helyére a tetőről ledobált anyagot.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy akkor fog rendeződni a helyzet, ha a gesztenyés parkosítása tovább folytatódik, több ülőhely kerül kialakításra. Focizni át kell menni a fiataloknak a focipályára, az tágasabb is és egészségesebb is. Gilányiék felől pedig a kerítést valószínű meg kell magasítani. Ha pedig bárki olyat lát, ami törvényellenes, akkor értesíteni kell a rendőrséget.

 

Fukk Sándor József képviselő véleménye szerint a kerítésmagasítás elég lesz.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester arra való hivatkozással, hogy a most meghozandó döntések személyi kérdéseket érintenek, ezért az Ötv. 12. §. (4) bek. a) pontjára való hivatkozással zárt ülést rendelt el 18.00 órakor. A képviselő-testület tagjai, és a jegyző folytatta tovább a tanácskozást. Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

 

 

Kmf.

 

 

 

Dr. Orosz Zsolt                                                                                   Boros Lajosné dr.

polgármester                                                                                                           jegyző

 

 

 

 

Nagy László                                                                                                       Karajz Ottó György

  hitelesítő                                                                                                                           hitelesítő


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde