Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2013. július 20.


 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.
 
 
Száma: 1-13/2013.
 
 
J e g y z ő k ö n y v
 
 
Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 16.00 órától megtartott üléséről a Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38. sz. alatti tárgyalótermében.
 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők
 
Távollévő: Forgács István képviselő
 
Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
 
Boros Lajosné dr. jegyző
Izsó Gyula ügyvezető
 
Érdeklődő: 0 fő
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen a képviselő-testület tagjait, jegyző asszonyt. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 6 képviselő jelen van. Forgács István képviselő nincs jelen.
Az SZMSZ 16.§ (11) bekezdése szerint a jegyzőkönyv hitelesítői Farkas Zoltán és Karajz Ottó György képviselők. Elmondja, hogy a napirendhez tartozó írásbeli anyagok kiküldésre kerültek.
Elmondja, hogy módosító indítványa lenne a napirendi pontokkal kapcsolatban, az alábbiak szerint tesz javaslatot az ülés napirendjére:
 
 
Javasolt napirend:
 
1.     napirendi pont: HAK intézményvezető munkakörre pályázat kiírása
Előterjesztő: Polgármester
 
2.     napirendi pont: Egyéb indítványok, javaslatok
 
3.     napirendi pont: EC Multienergie Kft. ajánlata közvilágítás korszerűsítésére LED technológiával
Előterjesztő: EC Multienergie Kft. képviselője
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a módosított napirend elfogadását.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a módosított napirendet alakszerű határozat hozatala nélkül elfogadta.
 
Elfogadott n a p i r e n d:
 
1.     napirendi pont: HAK intézményvezető munkakörre pályázat kiírása
Előterjesztő: Polgármester
 
2.     napirendi pont: Egyéb indítványok, javaslatok
 
3.     napirendi pont: EC Multienergie Kft. ajánlata közvilágítás korszerűsítésére LED technológiával
Előterjesztő: EC Multienergie Kft. képviselője
 
 
Tárgyalt n a p i r e n d:
 
1.     napirendi pont: HAK intézményvezető munkakörre pályázat kiírása
Előterjesztő: Polgármester
 
2.     napirendi pont: Egyéb indítványok, javaslatok
 
3.     napirendi pont: EC Multienergie Kft. ajánlata közvilágítás korszerűsítésére LED technológiával
Előterjesztő: EC Multienergie Kft. képviselője
 
 
Napirend előtti tájékoztató:
 
1. Közút, parkolás:
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy a kamionok parkolása és a közút kátyúzása ügyében levelet küldött a Magyar Közút Nonprofit Kft-hez, melyre a napokban érkezett válasz. A 30. hétre tervezték községünkben a közutak kátyúzását, ami már elmúlt, és a kátyúzás nem történt meg. A község elején és végén nagyon veszélyes az útszakasz, amely javításra szorul.
 
Nagy László képviselő hozzáteszi, balesetveszélyes a Dékány kanyarban is az útszakasz.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a kamionok parkolásával kapcsolatban a hatóság is azon a véleményen van, hogy megállási tilalmat kell bevezetni az érintett szakaszon.
 
 
2. Közterületek tisztán tartása:
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az érintett ingatlanok felmérése megtörtént, folyamatosan kiküldésre kerülnek a felszólítások. Egyes esetekben elég volt, hogy megjelentek a felmérést végzők, a diákmunkások és már rendbe is tették az ingatlant. Kimentek a fiatalok, dokumentálták, fotózták az érintett területet.
 
3. I. számú háziorvosi körzet:
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy augusztus 5-től aug. 31-ig Dr. Pataky Sándor fog helyettesíteni az I. számú háziorvosi körzetben. Pályázatát is beadta a meghirdetett I. számú háziorvosi munkakörre, reméli, hogy hosszútávon lehet vele dolgozni. Augusztus 5. a pályázatok beadási határideje, minél hamarabb szeretne végleges megoldást találni.
 
Nagy László képviselő kérdezi, mit lehet a doktor úrról tudni?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy 35 éves, nőtlen, Miskolcon lakik, háziorvosként dolgozik Mezőzomboron és Legyesbényén.
 
Répási János képviselő kérdezi, hogy a doktor úr a szolgálati lakásra nem tart igényt?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, nem valószínű, hogy itt lakik majd a doktor úr, Miskolcról fog kijárni.
 
 
1.      napirendi pont: HAK intézményvezető munkakörre pályázat kiírása (Írásos anyag a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.)
 
dr. Orosz Zsolt polgármesterrátér az első napirendi pontra. Elmondja, hogy hasonló a pályázati kiírás, a korábbiakkal megegyezik, változás nincs benne, a jogszabályok határozzák meg a pályázati feltételeket.
 
Nagy László képviselő kérdezi, hogy az államháztartási belső pénzügyi ellenőr végzettség mit jelent?
 
Boros Lajosné dr. jegyző válaszul elmondja, hogy a költségvetési szervek vezetőinek rendelkezni kell ezzel a szakképzettséggel. A NAV-val felnőttképzési szerződést kötnek, távoktatás formájában is működik. Községünkben minden költségvetési szerv vezetője rendelkezik ezzel a végzettséggel.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy november 30-ig szól a jelenlegi Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ vezetőjének a megbízása?
 
Boros Lajosné dr. jegyző válaszában elmondja, hogy november 29-ig.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, hogy a novemberi testületi ülés 3. napirendi pontjaként szerepel a HAK vezetői munkakörre beérkezett pályázatok elbírálása.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, mikor jelenik meg a pályázati kiírás?
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy 3. munkanapon a KSZK-n történő rögzítés után.
 
Nagy László képviselő kérdezi, hogy napilapban meg fog jelenni a kiírás? Javasolja, hogy az Észak-Magyarország napilapban jelenjen meg, felkeltheti az érdeklődést.
 
Boros Lajosné dr. jegyző tájékoztatja, hogy annak anyagi vonzata van.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester kiegészíti, hogy a KSZK országos nyilvántartás.
 
Karajz Ottó György képviselő javasolja, tartalmazza a kiírás azt is, hogy a képviselő-testület fenntartja magának a jogot a pályázatok érvénytelenné nyilvánítására.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a módosító indítványt, hogy a pályázati kiírásban szerepeljen az, hogy a képviselő-testület a pályázatok érvénytelenítésének jogát fenntartja.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 3 Igen és 3 Nem szavazattal a határozati javaslat elutasításra került.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy az előterjesztésnek megfelelően kerüljön kiírásra a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői munkakörre vonatkozó pályázat.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
104/2013. (VII.30.) KT Határozata
Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ intézményvezetői munkakörre pályázat kiírásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ intézményvezető munkakörre vonatkozó pályázati kiírást az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a Szociális Bíráló Bizottság tagjainak összetételéről szóló, az írásbeli előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 3 Igen és 3 Nem szavazattal a határozati javaslat elutasításra került.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a Szociális Bíráló Bizottság létrehozása kötelező, létrehozása nélkül nem lehet szabályosan lefolytatni a pályázati eljárást.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester várja a véleményeket, hozzászólásokat ezzel kapcsolatban a képviselő-társaktól. Az anyag kiküldése óta mindenkinek volt ideje átgondolni az előterjesztést, várja a javaslatokat, ha az előterjesztéssel nem értenek egyet.
 
Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy legközelebb döntsenek erről, lesz rendkívüli ülés is, akkor visszatérnek a kérdésre.
 
 
2.      napirend: Egyéb indítványok, javaslatok
 
2.1.      Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) (Írásos anyag a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.)
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a HEP komoly dokumentum, és fontos, mert bizonyos pályázatokat nem lehet benyújtani nélküle.
 
Boros Lajosné dr. jegyző hozzáteszi, hogy a HEP tartalmazza a korcsoportos adatokat, szociális ellátottak adatait, földrajzi leírást.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi a HEP elfogadását.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal és 1 Tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
105/2013. (VII.30.) KT Határozata
Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programját az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
 
 
2.2.      Borsodi Vágta
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a Hernádkak- Belegrád Közhasznú Alapítvány kérte községünktől a Borsodi Vágta Hernádnémeti Előfutamára a helyszínt, amely aug. 10-én kerül megrendezésre. Előnye származik belőle községünknek, plakátokon terjesztik a rendezvényt, elhangzott rádióban, televízióban. Színes programok kísérik a lovas versenyeket, futamokat. Az alapítvány nevében Balogh Béla vette fel vele a kapcsolatot, aki tiszteletbeli meghívót adott át a képviselő-testület tagjainak.
 
 
2.3.      Családi napközi (Írásos anyag a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.)
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy működési engedélyt kell kérni a családi napközire, amely létrehozását sikeresen megpályázott és elnyert az önkormányzat a református egyházzal, ezért szükséges a HAK Alapító Okiratának módosítása. Három egység működik majd, 19 gyermeket tud befogadni.
 
Nagy László képviselő kérdezi, hogy hány főt foglalkoztat a családi napközi és ezek az álláslehetőségek meghirdetésre kerültek-e?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy 5 fő fog dolgozni a családi napköziben, meghirdetésre került, amelyre sok pályázat érkezett.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okirat módosításának elfogadását a szakmai programmal együtt.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal és 1 Nem szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
106/2013. (VII.30.) KT Határozata
Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okirat módosításnak elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának módosítását az abban foglaltak szerint a szakmai programmal együtt elfogadja.
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat aláírására.
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
 
2.4.      Árverési hirdetmények
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy több árverési hirdetmény érkezett. Hernádnémeti, Bartók B. u. 2. szám alatti ingatlan1/2 része árverésre került kitűzésre. Az ismert feltételek mellett előárverezési joga van az önkormányzatnak.
 
dr Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy ne éljen a képviselő-testület ezen jogával.
Ezt követően szavazásra teszi fel, hogy az önkormányzat a Hernádnémeti, Bartók B. u. 2. szám alatti ingatlan ½ része tekintetében ne éljen előárverezési jogával.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
107/2013. (VII.30.) KT Határozata
Előárverezési jog gyakorlásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Bartók B. u. 2. szám alatti ingatlan ½ része tekintetében ne éljen előárverezési jogával.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos
 
Boros Lajosné dr. jegyző folytatásban elmondja, Hernádnémeti, Arany J. u. 11. szám alatti ingatlan1/2 része árverésre került kitűzésre. Az ismert feltételek mellett előárverezési joga van az önkormányzatnak.
 
dr Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy ne éljen a képviselő-testület ezen jogával.
Ezt követően szavazásra teszi fel, hogy az önkormányzat a Hernádnémeti, Arany J. u. 11. szám alatti ingatlan ½ része tekintetében ne éljen előárverezési jogával.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
108/2013. (VII.30.) KT Határozata
Előárverezési jog gyakorlásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Arany J. u. 11. szám alatti ingatlan ½ része tekintetében ne éljen előárverezési jogával.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy ugyanannak az ingatlannak a másik ½ része, Hernádnémeti, Arany J. u. 11. szám alatti ingatlan1/2 része árverésre került kitűzésre. Az ismert feltételek mellett előárverezési joga van az önkormányzatnak.
 
dr Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy ne éljen a képviselő-testület ezen jogával.
Ezt követően szavazásra teszi fel, hogy az önkormányzat a Hernádnémeti, Arany J. u. 11. szám alatti ingatlan ½ része tekintetében ne éljen előárverezési jogával.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
109/2013. (VII.30.) KT Határozata
Előárverezési jog gyakorlásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Arany J. u. 2. szám alatti ingatlan ½ része tekintetében ne éljen előárverezési jogával.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos
 
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy Hernádnémeti, Jókai M. u. 46. szám alatti ingatlan árverésre került kitűzésre. Az ismert feltételek mellett előárverezési joga van az önkormányzatnak.
 
dr Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy ne éljen a képviselő-testület ezen jogával.
Ezt követően szavazásra teszi fel, hogy az önkormányzat a Hernádnémeti, Jókai M. u. 46. szám alatti ingatlan tekintetében ne éljen előárverezési jogával.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
110/2013. (VII.30.) KT Határozata
Előárverezési jog gyakorlásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Jókai M. u. 46. szám alatti ingatlan tekintetében ne éljen előárverezési jogával.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos
 
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy Hernádnémeti, József A. u. 67. szám alatti ingatlan árverésre került kitűzésre. Az ismert feltételek mellett előárverezési joga van az önkormányzatnak.
 
dr Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy ne éljen a képviselő-testület ezen jogával.
Ezt követően szavazásra teszi fel, hogy az önkormányzat a Hernádnémeti, József A. u. 67. szám alatti ingatlan tekintetében ne éljen előárverezési jogával.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
111/2013. (VII.30.) KT Határozata
Előárverezési jog gyakorlásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, József A. u. 67. szám alatti ingatlan tekintetében ne éljen előárverezési jogával.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: folyamatos
 
 
2.5.      Járdaépítés
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy Start közmunkaprogramban járdaépítés történik községünkben. Jelenleg a Rákóczi utcán folynak a munkálatok, szépen haladnak az építéssel.
 
Nagy László képviselő kérdezi, hány fő dolgozó vesz részt a közmunkaprogramokban, valamint 40X40-es betonlapok kerülnek elhelyezésre az érintett szakaszokon?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy sajnos nem sok dolgozó került alkalmazásra, 22 fő vesz részt a közmunkaprogramokban, beton járdaépítés, ároktisztítás programokra. Legutóbb 6 fő 6 órás foglalkoztatott felvételére kapott önkormányzatunk a Munkaügyi Központtól támogatást, akiknek közterület fenntartás, kátyúzás és más aktuális feladataik lesznek.
A járdalapok nem 40X40-es betonlapokból állnak, azokat ároképítéshez használják fel, a járdák saját térkővel lesznek kirakva.
 
Nagy László képviselő jelzi észrevételét, hogy Hernádkak felől a község térképe összedőlt. Kéri a megerősítését.
 
Lipták Zoltán képviselő érdeklődik, hogy a járdaépítés a község melyik részéig tart?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja, hogy a Kossuth utcán is épül járda, a Rákóczi utcán a Kenyérgyárig tart az építési szakasz.
 
Nagy László képviselő elmondja, véleménye szerint a járda jó minőségű.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, hogy a technológia is jobb, az alapanyag is megfelelő minőségű. A jelenleg dolgozó foglalkoztatottakkal jó ütemben halad a munka.
 
3.      napirendi pont: EC Multienergie Kft. ajánlata közvilágítás korszerűsítésére LED technológiával (Írásos anyag a jegyzőkönyv 4.mellékletét képezi.)
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szeretettel köszönti az EC Multienergie Kft. vezetőjét, Izsó Gyulát és kollégáját. Kéri, tájékoztassa a képviselő-testületet cégük ajánlatáról.
 
Izsó Gyula ügyvezető köszönti a testületet. Elmondja, hogy közvilágítás korszerűsítésével, áramforgalmazással foglalkozik cégük. Ajánlatot készítettek el a község közvilágítás költségének csökkentésére. Polgármester urat megkeresték, adatokat kértek, hogy össze tudják hasonlítani a jelenlegi és az általuk kínált költségeket. Példaként említi, hogy a Jászságban 60%-os megtakarítást értek el technológiájukkal. Elmondja, hogy a szükséges vizsgálatokon a lámpatestek megfeleltek. A jelenlegi költségeket csökkenti technológiájuk és a korszerűsítéssel megtérül. Jelenleg 182 db lámpatest szolgálja Hernádnémeti közvilágítását régi technológiával. Külön van karbantartó cég és más szolgáltatja az áramot. Három költségelem van: áram-, rendszerhasználati- és karbantartási költség.
Folytatásban elmondja, hogy Street lámpatestekre cserélnék a kompakt lámpatesteket. A darabszámot tudja cégük tartani. 5,2 millió Ft egy évben jelenleg az önkormányzat közvilágítás költsége, amit 1,6 millió Ft-ra lehet csökkenteni, amely a LED technológia érdeme. Megtakarítás mindhárom költségelemnél működik. A korszerűsítés költsége 9,5 millió Ft, amit magára vállal a cég, 7 év futamidő alatt kamatokkal megtérülne. Amit a cég vállal a futamidő alatt: garancia és a teljes körű ügyintézést. Ennyit szeretett volna elmondani.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy a jelenlegi költséggel történne az áramköltség fizetése, valamint 7 év után mennyibe kerül majd?
 
Izsó Gyula ügyvezető válaszában elmondja, hogy a jelenlegi költséget fizetné az önkormányzat továbbra is, a költség a LED karbantartást tartalmazza, az áramdíjat is az inflációnak megfelelően. A 7 év letelte után térítésmentesen az önkormányzaté lesz a lámpatestek tulajdonjoga. Örömmel vállalnák továbbra is a karbantartást, helyieket bíznának meg a karbantartással, mert nem tudnak mindig eljönni Százhalombattáról, de más is karbantarthatja. Ha elromlik a fényforrás, a karbantartó kicseréli. Nem fél attól, hogy a futamidő alatt ki kell cserélni, mert közvilágítási adatokkal számítva 50 ezer óra, 12,5 év az izzó élettartama. A rongálás lehet a veszélyforrás, melyre biztosítást köt cégük. A rendszerhasználati díjat az Energia Hivatal állapítja meg.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy mennyibe kerül egy ilyen lámpatest?
 
Izsó Gyula ügyvezető tájékoztatja, hogy 20-25 ezer forint.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a buszmegállók, zebra környékén jobb lesz a megvilágítás?
 
Izsó Gyula ügyvezető elmondja, hogy oda az erősebbek kerülnek elhelyezésre, a nátriumnál nagyobb a hőtermelés. Ez új generációja a fényforrásoknak, mert egy fényforrás van, a LED-nél csökkentették a hőt, növelték a fényt. Zebrákat, iskola, óvoda környékét világítják meg nagyobb izzókkal.
 
Karajz Ottó György képviselő érdeklődik, hogy ha beszerelik a lámpákat, utána ugyanazzal az árral fizet az önkormányzat 7 évig áramdíjat, valamint a 7 év után a cégtől kell venni az áramot?
 
Izsó Gyula ügyvezető elmondja, hogy 5 év a driver teljesítménye, ez a legjobb garancia a világon.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi, hogy mennyiért adják az alkatrészt?
 
Izsó Gyula ügyvezető válaszában elmondja, hogy a jelenlegi ár 1.900.eFt.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy Észak- Kelet-Magyarországon nem nagyon található még ilyen, kérdése, hogy milyen az áramszolgáltatók hozzáállása, valamint milyen referenciával rendelkezik a cég és mikor alakult?
 
Izsó Gyula ügyvezető tájékoztatja a kérdésre válaszolva, hogy együttműködőek az áramszolgáltatók. Csobádon már szolgáltatnak. A cégről a következőt mondja el. Ő a tulajdonosa, székhely Budapest, telephely Százhalombatta. 9 fő dolgozik a cégben, a többiek alvállalkozók. A szerződés megkötésre kerül a karbantartásra is. 7 év után az önkormányzat megkapja az eszközöket.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni a beszámolót, a döntést későbbre halasztják, mert tart még a hónapban rendkívüli ülést a képviselő-testület, addig gondolkodjanak a képviselő-társak.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb észrevétel, hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt és bezárja az ülést 17 óra 15 perckor.
 
Kmf.
 
 
Dr. Orosz Zsolt                                                                                Boros Lajosné dr.
 polgármester                                                                                         jegyző
 
 
 
Farkas Zoltán                                                                                 Karajz Ottó György
  hitelesítő                                                                                                 hitelesítő

JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde