Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2009. április 28.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

Száma: 1-5/2009.

Jegyzőkönyv

Készült:
Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. április 28-án megtartott soros üléséről.

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Balla Ferenc, Farkas Győző, Fésűs Nándor, Fukk Sándor József, Gilányiné Nagy Orsolya, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László, Répási János, Répási Lajos és Szűcs Róbert önkormányzati képviselők.

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

Boros Lajosné dr. jegyző
Madzinné Nagy Anikó főigazgató
Kerekes Jánosné óvodavezető
Fésűsné Brosch Andrea HAK vezetője
Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó
Urszin Lászlóné vállalkozó
Kocsis Lászlóné vállalkozó
Kocsis László

dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ezt követően tett javaslatot a testületi ülés napirendjére, egyben a jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolta Nagy László és Fésűs Nándor képviselőket.

Napirend:

1. 2008. évi zárszámadási rendelet
Előterjesztő: polgármester

2. Temetőüzemeltetés
Előterjesztő: polgármester

3. Egyebek

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag, kézfelemeléssel, határozathozatal nélkül, jóváhagyólag tudomásul vette a napirendre és a hitelesítők személyére tett javaslatot.

1. 2008. évi zárszámadási rendelet (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

dr. Orosz Zsolt polgármester megállapítja, hogy a beszámoló részletes anyagát mindenki megkapta, azt megelőző napon a Pénzügyi Bizottság megvitatta, így át is adja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.
16.08 órakor Gilányiné Nagy Orsolya képviselő asszony megérkezik.

Fésűs Nándor Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy az elmúlt években megszokotthoz képest részletesebb anyagot kaptak, melynek kidolgozásáért köszönetet mond a hivatal dolgozóinak. A beszámoló a 2008. december 31-ei állapotot tükrözi és kiemeli, hogy 2008. félév környékén jelentkező likviditási nehézségeket a feszes gazdálkodásnak köszönhetően sikerült megoldani, sőt az év végi betétállománya az önkormányzatnak 126 millió Ft volt. Ez az összeg tartalmazza a 80 millió Ft óvadéki betét is, de a fizetési nehézségek után nagyon szép teljesítmény a 46 millió Ft kigazdálkodása. A bizottság ülésére a bizottság külsős tagja több kérdéssel készült, melyek a többi tagban felmerülő kérdésekkel megegyeztek és ezen kérdések mentén elemezték ki a beszámolóban foglaltakat. A beszámoló minden sorának tartalmát részletesen megvitatták, ez alapján elfogadásra javasolja a képviselő-testület számára a beszámolót. Megjegyzi, hogy néhány soron a tervezethez képest jobban eltér a teljesülés, melynek oka lehet az, hogy ezeknél a tételeknél pl. az adott évben behajtásra kerülő más szervek által kiszabott bírságok száma, mértéke hogyan fog alakulni, nehéz a tervezés, illetve az év közbeni szabályozó változások is gondot okozhatnak a megfontolt tervezésnél.

Lipták Zoltán képviselő kéri, hogy itt is hangozzék el mi a tartalma a pénzmaradványnak.

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az elmúlt évben mikor a képviselő-testületnek a tartozása rendezésének módjáról kellett döntenie, és megszületett a döntés a kötvénykibocsátásról, az első javaslat szerint hamarabb sor került volna a kötvénykibocsátásra és annak első törlesztése szeptemberben megtörtént volna. Mivel a kibocsátás időpontja áthúzódott október hónap elejére, úgy döntött a képviselő-testület, hogy a II. féléves adóbevételt, illetve minden más megtakarítást kössünk le arra az időre, amikor sor kerül a törlesztőrészlet átutalására, annak érdekében, hogy biztosan rendelkezésre álljon a törlesztéshez szükséges összeg. Így a megtakarítás a 2008. II. félévi adóbevételből, önkormányzati gépjármű eladásából, 6.3. pályázaton nyert összegből, illetve működési megtakarításokból áll, valamint a kamatbevételekből. Kiemeli, hogy a működés racionalizálásában nagy szerepe volt a hivatal és az intézmények közötti együttműködés elmélyülésének, és sokat segített az, hogy mind a dolgozók, mind az intézményvezetők átérezték a probléma komolyságát, és minden elkövettek a takarékosabb működés érdekében. A képviselő-testület által tavaly hozott, megszorító intézkedések is hozzájárultak a pozitív mérleg megvalósulásához.

Lipták Zoltán képviselő kérdése, hogy az anyag tartalmazza-e a külső szervek ellenőrzése kapcsán megállapított normatíva visszafizetési kötelezettséget, illetve az intézmények vonatkozásában maximálisan kihasználásra kerültek-e a normatív támogatások?

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a pontos összegek számszerűsítve megtalálhatók az elmúlt év ellenőrzéseiről készült összesítő anyagban.

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy bár jelentős ez az összeg, amikor vissza kell fizetni, de sajnos nem túl nehéz tévedni a normatíva igénylésnél, gyakran annyin múlik, hogy pl. 1-2 fő gyermek létszámadata tér el a hivatalos statisztikai adattól.
Fésűs Nándor Pénzügyi Bizottság elnöke felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy a beszámoló mellékletét képezi a közoktatási társulás intézményei bevételeinek és kiadásainak kimutatása, melyből megállapítható, hogy a normatív támogatáson túl a fenntartó a Hernádnémeti Általános Iskola működéséhez 47 millió, az óvoda működéséhez 13 millió Ft saját forrást biztosít.

Fukk Sándor József képviselő kérdése, hogy a gazdasági világválság fog-e gondot okozni a költségvetési gazdálkodásban?

dr. Orosz Zsolt polgármester természetesen fel kell készülni arra is, hogy a jövőben még nehezebb feltételek között kell gazdálkodni. A gazdálkodásra jelenleg a legközvetlenebb hatást az árfolyam ingadozás gyakorolja. A törlesztőrészletek kapcsán az árfolyamkockázat megnőtt, bár a másik oldalon a lekötött betét kamata is magasabb.

További hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2008. évi zárszámadás elfogadását.

A képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az alábbi rendeletet:

 
Hernádnémeti
Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2009. (IV.28.) számú rendelete
az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló -többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló – módosított - 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2008. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
 
A rendelet hatálya
 
1. §
A rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. Az önkormányzat -2008. évi gazdálkodásáról szóló- rendelete az önkormányzat, valamint az önkormányzat költségvetési szerveinek adatait - a helyi önkormányzat 1/2008. (II. 26.) számú költségvetési rendeletében meghatározott címrend szerint tartalmazza.
 
 
Önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetésének teljesítése
 
2. §
A képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetése teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

 

Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2008. évi teljesítés Teljesítés alakulása
Kiadások főösszege 1 359 954 1 789 771 699 182 39,1 %
Bevételek főösszege  1 359 954 1 789 771 829 387  46,3 %
           
 
I. A költségvetési bevételek
 
3. §
Az önkormányzat 2008. évi költségvetési bevételei
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az év végi teljesítést, valamint
- a teljesülés alakulását
az 1.-A/01.számú melléklet bevételi forrásonkénti bontásban tartalmazza.
 
A bevételek forrásonkénti részletezését a fent meghatározott előirányzatok és teljesítés tagolásában az 1/01. számú melléklet tartalmazza
 
II. A költségvetési kiadások
 
4. §
(1) Az önkormányzat 2008. évi költségvetési kiadásai
- eredeti előirányzatait,
- a módosított előirányzatokat,
- az év végi teljesítést, valamint
- a teljesülés alakulását
az 2-A/01. számú melléklet kiadási jogcím szerinti bontásban tartalmazza.
 
A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervei működési kiadásainak teljesítését és a teljesítés alakulását előirányzatonként a 2/01. számú melléklet szerint fogadja el.
 
(2) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatainak 2008. évi teljesítését a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat  Módosított előirányzat 2008. évi teljesítés  Teljesítés alakulása
Összesen: 554 954 781 508 570 148  73,0 %
 Ebből:        
- személyi jellegű kiadások (02/49) 235 620  276 563 233 770 84,5 %
- munkaadókat terhelő járulékok (02/57) 73 193 84 397 76 373 90,5 %
- dologi jellegű kiadások (03/65)  164 034 204 422 166 889 81,6 %
- speciális célú támogatások (04/38) 0 0 0  

 
(3) Az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásainak 2008. évi teljesítését és a teljesítés alakulását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Előirányzat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 2008. évi teljesítés Teljesítés alakulása
Összesen: 805 000  1 008 263 129 034 12,8 %
Ebből:        
- felújítások (05/6) 0 0 0  
- felhalmozási kiadások összesen (05/33) 0  9 590  9 577 99,9 %
 - egyéb felhalmozási célú kiadások, támogatások (05/38+06/16+06/42+06/59)  0 0 0  

 
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített felhalmozási kiadásait feladatonként az 5/01. számú melléklet tartalmazza.
 
 
III. A költségvetési kiadások és bevételek szakfeladatonként
 
5. §
Az önkormányzat költségvetésének előirányzatait, előirányzat-teljesítését, a teljesítés alakulását (szak)feladatonként a 3/01. számú melléklet tartalmazza.
 
IV. Vagyon alakulása
6. §
(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá:
Eszközeinek és forrásainak főösszegét  3.474.628 ezer forintban állapítja meg.
 
V. A pénzmaradvány
7. §
(1) Az önkormányzat 2008. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált pénzmaradványa 125.192 eFt-ban kerül jóváhagyásra.
 
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabály szerint felülvizsgált pénzmaradványát, valamint annak felhasználását a 6/01. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
 
VI. A költségvetési létszámkeret
8. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat -teljesített- létszámkeretét 108 főben hagyja jóvá.
 
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek -teljesített- létszámkeretét a képviselő-testület a 7/01. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
 

VII. Az egyszerűsített beszámoló
9.§
A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített beszámolóját a rendelet 1.-2.-3. számú kiegészítése szerint hagyja jóvá.
 

VIII. A Hernádnémeti-Újcsanálos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás elszámolása
10.§
Hernádnémeti-Újcsanálos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás bevételeinek és kiadásainak megoszlását a rendelet függeléke szerint hagyja jóvá.

Záró rendelkezések
11. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint gondoskodik.
 
 
dr. Orosz Zsolt s.k.
polgármester

Boros Lajosné dr. s.k.
jegyző


  
Mellékletek

1-A. számú melléklet
A 2008. évi előirányzatokról és teljesített bevételekről - kiemelt előirányzatonként

1-A/01. Hernádnémeti Önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok bevételeinek listája kiemelt előirányzatonként

2-A. számú melléklet
A 2008. évi előirányzatokról és teljesített kiadásokról kiemelt előirányzatonként

2-A/01. Hernádnémeti Önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok kiadásainak listája kiemelt előirányzatonként

4. számú melléklet
Az Önkormányzat mérlege

5. számú melléklet
A 2008. évi felhalmozási előirányzatokról és teljesítésről feladatonként

5/01. Hernádnémeti Önkormányzat és a hozzá kapcsolódó szervek /önállóan kezelt szakfeladatok felhalmozási kiadásainak listája

6. számú melléklet
Létszám adatok

A rendelet kiegészítése: Egyszerűsített beszámoló

1. kiegészítés: Egyszerűsített mérleg

2. kiegészítés: Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés

3. Egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás

Függelék: Hernádnémeti-Újcsanálos Közoktatási Intézményfenntartói Társulás elszámolása
Pappné Kiss Valéria a könyvvizsgálói jelentés elkészülése kapcsán elmondja, hogy a könyvvizsgáló legalaposabban a mérleg adatait ellenőrzi. A mérlegben található valamennyi adat a valóságnak megfelel és bizonylatokkal alátámasztott.

Lipták Zoltán képviselő az adatokból megállapítja, hogy az elmúlt években kb. meg háromszorozódott az önkormányzat vagyona.

További kérdés hiányában a könyvvizsgálói jelentés elfogadása került szavazásra.

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

Hernádnémeti Önkormányzat
38/2009. (IV. 28.) HATÁROZATA
Tárgy: Könyvvizsgálói jelentés elfogadása

A képviselő-testület a 2008. évi egyszerűsített éves beszámoló felülvizsgálatáról szóló független könyvvizsgálói jelentést elfogadta, egyben elrendelte a mérleg jogszabályokban előírt közzétételét.

Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint


dr. Orosz Zsolt polgármester a belsőellenőrzési jelentéssel kapcsolatban elmondja, hogy az anyag teljes mértékben leképezi az elmúlt évben jelentkezett problémákat. A megállapításokból is nyomon lehet követni a személyi problémákat, illetve azt a folyamatot, hogy hogyan vált a gazdálkodás nyitottabbá és szabályozottabbá. A belső ellenőrök tevékenysége során most már sokkal kellemesebb úgy találkozni velük, hogy nem a hibák megállapításán van a hangsúly, hanem inkább az ésszerűsítési javaslatok kapnak hangsúlyt. A Pénzügyi Bizottság külsős tagja hiányolta, hogy az elmúlt évben a bizottság nem tárgyalta meg a belső ellenőri jelentéseket, de az idei évtől pótolják a mulasztást és a bizottság külsős tagja is meg fogja ismerni.

Egyéb hozzászólás hiányában a képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

Hernádnémeti Önkormányzat
39/2009. (IV. 28.) HATÁROZATA
Tárgy: belsőellenőrzési jelentés elfogadása

A képviselő-testület megtárgyalta a belsőellenőrzés 2008. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, és a következő határozatot hozza:

A képviselő-testület az 1. sz. melléklet szerinti éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentést Hernádnémeti Község Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2008. évi belső ellenőrzési kötelezettségének teljesítéséről megtárgyalta és elfogadta.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnali


2. Temetőüzemeltetés (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

dr. Orosz Zsolt polgármester emlékezteti képviselőtársait, hogy a korábbi testületi ülésen már szóba került a temetőüzemeltetés kérdése. Az azóta eltelt időszakban a településen temetőt fenntartó római katolikus és református egyház temetőüzemeltetési szerződést kötött az ülésen jelen lévő vállalkozókkal. A képviselők megkapták a vállalkozók által benyújtott ajánlatot. Az előzetes megbeszélések alapján kiemeli, hogy a vállalkozók üzemeltetési szerződés megkötése esetén vállalják a temetőgondnok továbbfoglalkoztatását. Véleménye szerint a ravatalozó működtetésének kérdéseit kellene alaposan megbeszélni, mivel leginkább ennek a működtetése érinti az önkormányzatot. Javaslata szerint a kisebb javítási munkálatokat, karbantartási munkálatokat (zárcsere, festés) elvégezheti, még a villamos energia számlák fizetését kell megvitatni.

Urszin Lászlóné vállalkozó elmondja, hogy a testület döntésén múlik, hogyan legyen meghatározva a villamos energiahasználat díja. A temetés kevés áramfogyasztással jár, inkább a hűtés igényli az energiát. Más településeken különböző mértékben határozták meg a hűtés díját, pl. Miskolcon 2.500-3.600 Ft/nap, Felsőzsolcán 1.500 Ft/nap. Amennyiben ez beleépül a temetés költségeibe, sajnos át kell hárítani a szolgáltatás igénybevevőjére. Az ajánlatuknak megfelelően a temetőüzemeltetés keretein belül rendben tartanák az utakat, elvégeznék a kaszálást, a hó eltakarítását, a hulladék elszállítását. Részükről annak nincs akadálya, hogy a kisebb karbantartási munkákat elvégezzék, ami a rendeltetésszerű használathoz szükséges. Felveti az áram számla fizetése kapcsán, hogy a véderdőt gondozó személy a fák locsolásához szintén igénybe veszi az energiaforrást.

dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy az üzemeltetési szerződés létrejöttét követően az üzemeltető és az erdő gondozója állapodjanak meg a költségek megosztásában. Az önkormányzat csak az üzemeltetővel fog jogviszonyban állni, mivel korábban a vállalkozó a református egyházzal állapodott meg a védősáv gondozásában.

Répási János képviselő kérdezi: Összegszerűen mennyibe kerül a ravatalozó fenntartása?

Pappné Kiss Valéria: A ravatalozó éves összes fenntartási költsége 2008-ban 284.000 Ft volt.

Répási Lajos képviselő kérdezi, hogy az üzemeltető vállalná-e urnahelyek kilakítását?

Urszin Lászlóné elmondja, hogy felelőtlenül ígérgetni nem tud, amennyiben hosszútávon sikeresen tudnak együttműködni, abban az esetben elképzelhetőnek tartja, melyet saját dolgozóival tudnak legolcsóbban kialakítani.

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja korábbi beszélgetéseik során is felmerült már a koszorúkiszállítás kérdése. Úgy látja, hogy ez a temetkezési szolgáltatóknál természetes, hogy biztosítják.

Kocsis Lászlóné elmondja, hogy a temetéseken ők is személyesen jelen vannak és elvégzik a koszorúk kiszállítását.

Kocsis László elmondja, hogy a szolgáltatás nyújtása során a hozzátartozókkal állnak közvetlen kapcsolatban, a temetés lebonyolítása során alkalmazkodnak az igényeikhez és kéréseikhez.

Nagy László képviselő kérdése, hogy ki alkalmazná a temetőgondnokot?

Urszin Lászlóné: A jelenlegi temetőgondnokot továbbra is foglalkoztatná, számítanak a jó helyi ismereteire, de a jövőben szeretnének alkalmazni még egy további személyt, aki a temetőgondozással járó fizikai munkákat elvégezné. A munkájukat meghatározó szabályoknak megfelelően a ravatalozóban elhelyezésre kerül egy olyan füzet, amelybe bárki beírhatja észrevételeit, illetve javaslatait a temetőüzemeltetéshez kapcsolódóan.

dr. Orosz Zsolt polgármester, ha jól érti ez úgy működne „mint a vásárlók könyve”, amit nagyon hasznosnak tart, mert így nyomon lehet követni az észrevételek, esetleges hibák kiküszöbölését. Az üzemeltetési szerződés létrejöttével bízik benne, hogy a hernádnémeti lakosok magasabb színvonalú szolgáltatáshoz jutnak. Összegezve az elhangzottakat, megállapítja, hogy a képviselő-testület nem kíván külön hűtési díjat alkalmazni, az üzemeltető vállalja a kisebb karbantartási munkálatok elvégzését és a gondnok továbbfoglalkoztatását. Egyebekben az üzemeltetési szerződés-tervezetben foglaltak elfogadhatók.

Fent említett kiegészítésekkel szavazásra teszi föl a temető üzemeltetési szerződés elfogadását.

A képviselő-testület 9 igen, 1 tartózkodás mellett, meghozta az alábbi határozatot.

Hernádnémeti Önkormányzat
40/2009. (IV. 28.) HATÁROZATA
Tárgy: temetőüzemeltetési szerződés megkötése

A képviselő-testület a jegyzőkönyv mellékletét képező üzemeltetési szerződés szerint a temetőüzemeltetési feladatokkal Urszin László egyéni vállalkozó és Kocsis és Társa Kft. társaságokat bízza meg. Felhatalmazza a polgármestert az üzemeltetési szerződés megkötésére.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal


2.2. Temetői szabályzat (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Boros Lajosné dr. jegyző javasolja a képviselő-testületnek, hogy a hatályban lévő önkormányzati rendelet kiegészítéseképpen alkossák meg a temetői szabályzatot, mely segíti az üzemeltető feladatainak kereteit kijelölni, és iránymutatásul szolgálhat a látogatók számára. Javasolja megvizsgálni a nyitva tartás kérdését, mivel lehet, hogy fölösleges a kérdéskört szabályozni a temető körbekerítésének hiányában.

Nagy László képviselő véleménye szerint érdemes megtartani a nyitva tartásra vonatkozó szabályokat annak reményében, hogy a sikeres üzemeltetésre irányuló együttműködés kapcsán a temető körbekerítése is megvalósul.

dr. Orosz Zsolt polgármester véleménye szerint is meg kellene hagyni a nyitva tartást szabályozó előírásokat. Azért lenne indokolt ez az intézkedés, hogy az üzemeltetők a meghatározott időpontokon túl kerítés hiányában is el tudja küldeni a szabályra hivatkozva az illetéktelenül ott tartózkodókat.

A képviselő-testület 9 igen, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

Hernádnémeti Önkormányzat
41/2009. (IV. 28.) HATÁROZATA
Tárgy: Temetői Szabályzat

A képviselő-testület a mellékletben foglaltak szerint elfogadja a temető használatát meghatározó Temetői Szabályzatot.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos


17.32 órakor Szűcs Róbert képviselő úr megérkezik.


3. Egyebek

3.1. Tájékoztatás népszavazási kezdeményezésről

dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja képviselőtársait, hogy a mai nap folyamán Nagy László hernádnémeti lakos népszavazási kezdeményezésre irányuló aláírásgyűjtő íveket nyújtott be a polgármesteri hivatalhoz a gyűjtőív hitelesítése céljából. Két témában történt a kezdeményezés, az egyik a sportpálya melletti terület eladása és balesetveszélyes elhelyezkedése miatt, a másik a 062. hrsz.-ú önkormányzati külterület eladása ellen irányul. Javasolja, annak érdekében, hogy az esetleges helyi népszavazáson megalapozott döntés születhessen, tájékoztassák a lakosságot teljes részletességgel az önkormányzatnál folyamatban lévő ügyekről, az önkormányzat terveiről, azok várható fejleményeiről. Az önkormányzat képviselő-testületének tervei megvalósulása esetén az érintett területeken, így az egész községben nagyobb rendezettség várható, illetve fejlesztések valósulnak meg és a vállalkozás régi helyén új vállalkozó megtelepedésére is esély van. A Rákóczi utcán  eddig is sok család lakott, így ők is mindennapos balesetveszélynek vannak kitéve, ráadásul a sportpálya is ott volt korábban is, eddig is át kellett kelni az úton a sportpálya megközelítése érdekében, továbbá ugyan ez a helyzet a temetővel, illetve a Rákóczi úton lévő egyéb szolgáltatók megközelítésével is.

Fésűs Nándor képviselő a maga részéről felháborítónak tartja, hogy olyan ember tiltakozik az önkormányzat döntései ellen, aki az önkormányzatért semmi jelentőset nem tett.

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az értékesítésről szóló döntés meghozatalát követően a vevő részéről szükségszerű, hogy elinduljon az építkezést elősegítő folyamat, így nem tartja kizártnak, hogy egy esetleges kedvezőtlen döntés esetén akár kártérítési kötelezettsége is keletkezhet az önkormányzatnak. Azt is megemlíti, hogy a népszavazás megszervezése és lebonyolítása is tetemes költséggel jár. Meglátása szerint a lakosság többségét a reális gondolkodás jellemzi.

Nagy László képviselő kérdezi, hogy a sikeres népszavazási kezdeményezés mikor vezet eredményre?

Boros Lajosné dr. jegyző: Érvényes lesz a helyi népszavazás, ha a szavazásra jogosultak több mint 50 %-a megjelenik és eredményes lesz, ha a megjelentek 50 + 1 %-a ad azonos választ a feltett kérdésre.

Nagy László képviselő elmondja, hogy a környéken lévő Coop áruházaknál azt tapasztalta, hogy a cég odafigyelésének köszönhetően még a parkolók is úgy vannak megvilágítva pl. Arnóton, hogy az teljesen biztonságos.

Répási Lajos képviselő megjegyzi, hogy úgy hallotta, hogy még mindig nem tisztázott az SE képviseleti jogosultsága. Kéri, hogy nyilatkoztassák erről az érintetteket.

Fukk Sándor József képviselő egyetért az előtte elhangzottakkal, a falu fejlődését nem lenne szabad megakasztani. A biztonságos megközelíthetőséggel kapcsolatban az a véleménye, hogy az engedélyezési eljárás során a szakhatóságok úgy is vizsgálni fogják a kérdést, de az önkormányzat is megteheti, hogy pl. a Kossuth utca Dózsa Gy. utcától Rákóczi utcáig terjedő szakaszon pl. útpadka szélesítéssel, járdaépítéssel segíti a közlekedést.

17.55 órakor Karajz Ottó György képviselő úr megérkezik.


3.2. 062. hrsz. önkormányzati terület hasznosítása

dr. Orosz Zsolt polgármester emlékezteti képviselőtársait, hogy az elmúlt testületi ülésen tárgyalták a terület hasznosítására beérkezett ajánlatot és kérték az akkor jelenlévő képviselőt vagy ő, vagy az ajánlattevő jöjjön el a következő ülésre megállapodás megkötése érdekében. Jelezte az ajánlattevő felé a testületi ülés időpontját, de megállapítja, hogy nem jöttek el.

Fésűs Nándor képviselő tájékoztatja képviselőtársait, hogy a terület hasznosítására ajánlatot tevő általa jelzi, hogy visszalép, ajánlatát egyelőre visszavonja. Az ajánlattal kapcsolatban olyan valótlan híresztelések terjedtek el a községben, melyek visszatetszést keltettek az ajánlattevőben és ilyen körülmények között nem kívánja a terveit megvalósítani.

dr. Orosz Zsolt polgármester sajnálja az ajánlattevő visszalépését a már korábban hangoztatott indokai alapján.

Fukk Sándor József képviselő véleménye szerint az irigység ebben az esetben meghozta gyümölcsét.

Fésűs Nándor képviselő elmondja, hogy a megállapodás kétoldalú alku eredményeként jöhetett volna létre, nem a képviselő-testület ajánlata volt a visszalépés indoka, hanem az elferdítések a téves információk terjedése.

Lipták Zoltán képviselő fájlalja, hogy érintett terület továbbra is kihasználatlan kaszáló marad. Egyrészt értékesebb lenne a terület, ha hasznosításra kerülne, másrészt az alaptalan híresztelésekkel így a falu fejlődését vetették vissza. A képviselők tisztában vannak vele, hogy az ajánlatkérés mögött semmiféle tisztázatlan háttér nem állt, ezért is kár hogy nem jöhetett létre a megállapodás.

Balla Ferenc képviselő véleménye szerint egyetlen testület sem tud olyan döntést hozni, amellyel mindenki egyformán elégedett lenne, ezért nem lenne szabad, hogy elferdített hírek meggátolják a testületet a cselekvésben.

dr. Orosz Zsolt polgármester összefoglalva az elhangzottakat megállapítja, hogy az új fejlemények miatt későbbi ülésen ismét napirendre tűzik a kérdést, hogy megvitathassák, hogyan kívánja a tulajdonos önkormányzat a terület hasznosítását megoldani.

3.3. „Búcsú tér” vételi ajánlata

dr. Orosz Zsolt polgármester emlékezteti képviselőtársait, hogy elmúlt testületi ülésen levették napirendről a Mede Ferenc által a „Búcsú tér” egy részének megvásárlására tett ajánlatának megvitatását. Ismételten ismerteti az ajánlatot.

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy a terület egy részét, ha értékesítik, marad-e még elegendő terület a búcsú megrendezésére, annak ellenére, hogy a rendezvény már elveszítette a varázsát.

Szűcs Róbert képviselő véleménye szerint az önkormányzatnak maradjanak meg közterületei. Kellene játszótér vagy más szabadidős tevékenységre alkalmas terület. Azt kellene megvizsgálni, hogy a megmaradó terület mire lesz elegendő.

Fukk Sándor József képviselő elmondja, hogy érintett terület valamikor gödör volt, ezért nem hasznosítható többféle célra. Esetleg meg kellene fontolni, hogy a búcsút kellene közelebb vinni az érdeklődőkhöz.

Balla Ferenc képviselő véleménye szerint nem kellene még ezt a rendezvényt teljesen leírni, meg vannak a hagyományai, ezért ő még nem adná el a területet.

Fésűs Nándor képviselő a maga részéről támogatja az értékesítést, az ajánlattevő eddig is sok értékes dolgot hozott létre a korábban megvásárolt területein, bár szerinte magasabb vételárat kellene kérni.

Répási János képviselő javasolja, hogy halasszák a következő ülésre a döntést úgy, hogy hívják meg az ajánlattevőt is, és személyesen egyeztessék álláspontjaikat.

dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi föl a legutóbbi javaslatot.

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

Hernádnémeti Önkormányzat
42/2009. (IV. 28.) HATÁROZATA
Tárgy: „Búcsú tér” vételi ajánlata

A képviselő-testület úgy határozott, hogy az ajánlat megvitatását leveszi napirendjéről. Megbízza a polgármestert, hogy a soron következő testületi ülésre hívja meg az ajánlattevőt.

Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint


3.4. Dankó Pista utcai közterület rendezése

dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Bajcsy és Dankó utcák végén található önkormányzati tulajdonú közterületen, mint ismeretes több múlt századból ott maradt „viskó” található, mely a közterület rendszeres rendbetételét akadályozza. Az elmúlt hét során az egyik ilyen „viskó” lakója elhunyt, megüresedett és nem látja annak akadályát, hogy az építmény lebontásra kerüljön. Az építésügyi hatóság állásfoglalása szerint sincs akadálya a bontásnak.

Lipták Zoltán képviselő úgy látja, hogy senki joga nem csorbulna ebben a helyzetben, ezért haladéktalanul intézkedni kellene a bontás ügyében.

Fésűs Nándor képviselő egyetért képviselőtársa véleményével, amennyiben szükséges a bontás költségeinek fedezését is felajánlja.

Szűcs Róbert és Fukk Sándor József képviselők szintén a minél hamarabbi bontást támogatják.

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

Hernádnémeti Önkormányzat
43/2009. (IV. 28.) HATÁROZATA
Tárgy: közterület rendbetétele

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Hernádnémeti 1013. hrsz.-ú közterületen található lakatlan „viskó” lebontásra kerüljön a közterület rendbetétele érdekében.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: folyamatos


3.5. Tájékoztatás benyújtott pályázatokról

dr. Orosz Zsolt polgármester emlékezteti képviselőtársait, hogy a korábban hozott döntések alapján az alábbi tartalommal kerültek pályázatok benyújtásra.

Felkéri Pappné Kiss Valériát, hogy ismertesse a pályázati tartalmakat.

Pappné Kiss Valéria:

• művészeti iskola eszközpályázata: nem igényel önerő biztosítást 10.000 Ft-os pályázati díj befizetése történt meg és 4.912.000 Ft értékben pályáztak zongoravásárlás, ruhák és egyéb eszközök beszerzésére;
• osztályfőnöki gyógypedagógiai pótlék emelésére kiírt pályázat;
• művészeti oktatás támogatására kiírt pályázaton indultunk, ahol nem tudjuk a megpályázott összeget, de igényel önerőt;
• TÁMOP 5.2.5 „Jövőd a tét” társadalmi integrációs program 10-14 éves gyermekjóléti szolgálat körébe tartozó gyermekekre és szüleikre terjed ki. Az elnyert összeg 15.033.560 Ft, ez 100 %-os támogatottságot jelent. Tartalmaz családterápiát, családkonzultációt, kommunikációs és személyiségfejlesztő tréningeket. A résztvevő gyermekeknek drámapedagógia, felzárkóztatás, tehetséggondozás, kommunikációs és személyiségfejlesztő agresszió kezelési tréningeket is tartalmaz.
• a bölcsőde felújításához beadott pályázat tartalmazza az épület, a tető teljes felújítását, nyílászárók teljes cseréjét, fűtéskorszerűsítését, külső szigetelését, villamosvezetékek cseréjét, levegőztető terasz elkészítését, akadálymentesítést, belső festést és a kerítés elkészítését. Eszközbeszerzés (játékok) 3.626.755 Ft értékben. A teljes beruházási költség 24.316.701 Ft, ennek a 80 %-a a pályázati összeg.
• IKTSZ pályázaton elnyert összeg megközelítőleg 200.000 euró, ami a kastélykert parkosítását, valamint működésre szánt összeget tartalmazza;
• A „Biztos kezdet” program TÁMOP 5.2.2 „Cseperedő gyermekház Hernádnémetiben” program keretében 38 millió Ft-ra pályázunk. Elsősorban halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek családi napközi és időszakos gyermekfelügyeletét tartalmazza. 11 fő foglalkoztatását kétéves időszakra teszi lehetővé a kedvező elbírálás esetén.
• KIHOP az eMagyarországhoz kapcsolódó pályázat 1 millió Ft összegben, ami 2 db számítógép beszerzésére és személyi jellegű kiadásra fordítható;
• élelmiszersegély 3400 főre;
• nyári gyermekétkeztetés minimum 2.217.780 Ft összegre lehet pályázni;
• egészségügyi szűrésre való szállításra is beadtuk a pályázatot, de a megpályázott létszámtól kevesebben mentek el a szűrésre;
• a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkoztatásra nyertünk 4.660.656 Ft-ot;
• könyvtár berendezési tárgyakra adtunk be pályázatot 1.675.080 Ft összegre.


3.6. Falunap

Lipták Zoltán képviselő köszönetet mond mindazoknak, akik részt vettek a bölcsőde létrehozásában.

Tájékoztatja képviselőtársait, hogy május 1-jén a kastélyban kerül sor a hagyományos borverseny megrendezésére, és a falunapon kerül sor az eredményhirdetésre és díjátadásra. Időszerűnek tartja, hogy beszéljen a testület arról, hogy megrendezésre kerüljön-e koncert a falunap kapcsán. Úgy érzi, hogy a rendezvényszervezésben hiányzik a képviselők között az összhang, az egyetértés. Néhány negatív hangadó miatt nincs meg az összetartás. A szervezés során mindenképpen helyet kellene biztosítani a helyi szereplők fellépésének.

Szűcs Róbert képviselő megjegyzi, hogy a már hagyományossá vált fogathajtó verseny nagyon érdekes program, több környékbelit is érdekelne, jobban kellene reklámozni a megrendezését.

Karajz Ottó György képviselő kérdezi a szokásos Republic koncerttel kapcsolatban történt-e már időpontfoglalás.

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy a korábbi beszélgetéseik szerint a falunapi hétvégéje még szabad lenne az együttesnek, de nem ez a probléma, hanem hogy mindenki egyöntetűen mögé áll-e a megrendezésnek.

Fésűs Nándor képviselő véleménye szerint a váltás nem egyszerű, hiszen ha koncert az a Hernádnémeti Falunapok során egyenlő a Republic koncerttel. Szerinte álljanak a rendezés mellé, őrizzék a kialakult szokásokat, találják meg a módját a megrendezésnek.

Szűcs Róbert képviselő kérdése: Van-e arra fedezet, hogy saját erőből megrendezésre kerüljön egy nagyszabású koncert?

dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az anyagi forrás biztosításán túl az is gond, hogy kevesen segítenek, főleg ha még a kulturális bizottság tagjai sem vesznek részt a szervezésben.

Szűcs Róbert képviselő megjegyzi, hogy a rendezvények a képviselő-testület, tehát az önkormányzat rendezvényei, és nem pusztán a kulturális bizottságé.

Lipták Zoltán képviselő pontosan erre gondolt, hogy a szervezés felelősségét mindenkinek magáénak kellene éreznie.

Nagy László képviselőben is megfogalmazódik, hogy nincs kellő mértékű összefogás. Egy ilyen koncert megszervezésénél nem lehet biztosra menni, nagyon sok tényezőtől függ a sikeres rendezés, pl. a médiában megjelenő árvízi hírek, melyek helyismeret hiányában azt a téves képzetet idézik elő, hogy a községet nem lehet megközelíteni, vagy számolni kell a várható ÁFA emeléssel, ennek következményeként lesz-e kereslet, kedvezőek lesznek-e az időjárási viszonyok.

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a hivatal ki tudná-e gazdálkodni a költségeket?

Fésűs Nándor képviselő elmondja, hogy a korábbi ülésen a tiszteletdíját a falunapi rendezvények megtartására felajánlotta, így ő mindenképpen támogatja a programok megtartását.

dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy egyhangú szándék esetén és a forrás megjelölésével biztosítható a szükséges fedezet.

dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi föl a kérdést, hogy a 2009. évi falunapokon megrendezésre kerüljön-e a Republic koncert?

A képviselő-testület 7 igen, 5 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

Hernádnémeti Önkormányzat
44/2009. (IV. 28.) HATÁROZATA
Tárgy: Republic koncert megrendezése

A képviselő-testület úgy határozott, hogy 2009. évi falunapon is kerüljön sor a már hagyományossá vált Republic koncert megrendezésére.

Felelős: polgármester és kulturális bizottság elnöke
Határidő: értelem szerint


A képviselő-testület 9 igen, 3 nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

Hernádnémeti Önkormányzat
45/2009. (IV. 28.) HATÁROZATA
Tárgy: Republic koncert megrendezése

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Republic koncert megrendezésére a költségvetési tartalék terhére 2.000.000 Ft kerüljön elkülönítésre.

Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint


Lipták Zoltán képviselő tájékoztatja képviselőtársait, hogy az előbb telefonon egyeztetett az együttes menedzserével, aki elmondta, hogy a falunapok időpontjában a zenekar már foglalt.


Ezt követően alakszerű határozathozatal mellőzésével a képviselő-testület visszavonja a 44/2009. (IV. 28.) és a 45/2009. (IV. 28.) sz. határozatait.


3.7. Együttműködési megállapodás elfogadása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a kiadott anyag szerint a részben önállóan gazdálkodó intézmények vezetőivel együttműködési megállapodást kell kötni, melyben szabályozásra kerül a gazdálkodás területén a feladatok és hatáskörök megosztása.

A képviselő-testület 11 igen, egy tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

Hernádnémeti Önkormányzat
46/2009. (IV. 28.) HATÁROZATA
Tárgy: együttműködési megállapodás elfogadása

A képviselő-testület a melléklet szerint elfogadta az önkormányzati fenntartású intézmények vezetőivel kötött gazdálkodásra kötött együttműködési megállapodást. Felhatalmazza a polgármestert, és a jegyzőt a megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők
Határidő: értelem szerint


3.8. Javaslatok

Boros Lajosné dr. jegyző felveti a képviselő-testület irányában, hogy megoldást kellene találni arra a problémára, hogy több lakos pl. egészségi állapota miatt nem tudja rendben tartani, gyomtalanítani a portáját vagy a portája előtti területet. Több lakos szóban megkereste érdeklődve, hogy van-e lehetőség arra, hogy a hivatal a közfoglalkoztatás keretein belül elvégeztesse ezt a feladatot, természetesen térítés ellenében. Ennek eldöntése a képviselő-testület hatáskörébe tartozik, így kéri foglaljanak állást a kérdésben.

Nagy László képviselő véleménye szerint főként idősebbeket érint ez a probléma, meg kellene találni a megoldást oly módon, hogy a segítségükre legyenek, de ne nyerészkedjen rajta az önkormányzat.

Fukk Sándor József képviselő abban az esetben tartja megoldhatónak, ha az önkormányzati tulajdonú területek rendben vannak. Véleménye szerint négyzetméterben kellene meghatározni a kaszálás díját. Ehhez kapcsolódva elmondja, hogy nagyon figyelni kell a közfoglalkoztatásban dolgozókra, mert nagyon irritáló, amikor lustálkodó alkalmazottakat látnak.

Szűcs Róbert képviselő szerint ahhoz is lehetne kötni, hogy annak segítsenek, aki a házi segítségnyújtást is igénybe veszi.

Répási János képviselő tudomása szerint általában 3-10 Ft/m2 a környéken a fűnyírás díja.

Nagy László képviselő felveti, hogy közbiztonsági okokból az Ady E. utca Y szakaszánál indokolt lenne a közvilágításba egy új lámpatestet bekötni, valamint ugyanezen az útszakaszon szilárd burkolat hiányában egy felső burkolati réteg leterítése is szükségszerű.
dr. Orosz Zsolt polgármester ugyanezen problémákat jelezték a Petőfi utca végén lévő zsákutca lakói. Abban az esetben, ha már közvilágítás kérdésében dönt a testület, együtt döntsön e két területről.

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

Hernádnémeti Önkormányzat
47/2009. (IV. 28.) HATÁROZATA
Tárgy: közvilágítás bővítése

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a közvilágítási hálózat az Ady E. utcán egy lámpatesttel, illetve a Petőfi S. utca végén található zsákutca egy lámpatesttel bővüljön. Felhatalmazza a polgármestert a bővítéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: értelem szerint

Ezt követően 19.03 órától a képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.


Kmf.


dr. Orosz Zsolt
polgármester

Boros Lajosné dr.
jegyző

Nagy László
hitelesítő

Fésűs Nándor
hitelesítő


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumok