Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2012. június 26.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.
 
 
Száma: 1-9/2012.
 
 
J e g y z ő k ö n y v
 
 
Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. június 26-án megtartott soros üléséről.
 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Forgács István, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők
 
Távollévő nincs.
 
 
Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
 
Boros Lajosné dr. jegyző
Fésűsné Brosch Andrea HAK Vezetője
Dr. Kovács Rita Senso-Med Kft képviselője
Dr. Farkas Ildikó JÜÖ Bizottság tagja
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a soros ülésen a képviselő-testület tagjait, Intézményvezető Asszonyt, Dr. Kovács Ritát a Senso-Med Kft képviselőjét (II. sz. háziorvosi körzet orvosa), Dr. Farkas Ildikót a Jogi- Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság külsős tagját, valamint otthon a televízió előtt ülőket, akik végig kísérik a képviselő-testület munkáját. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert minden képviselő jelen van. Javasolja, hogy először az első napirendi pontot tárgyalja a képviselő-testület, Doktornő ugyanis ügyeletes, ne tartsák fel munkájában, majd ezt követően tartja meg tájékoztatóját a lejárt határidejű határozatokról. A jegyzőkönyv hitelesítőinek Répási János és Forgács István képviselőket javasolja.
 
 
A képviselő-testület, határozathozatal nélkül tudomásul vette a napirendre és a hitelesítők személyére tett javaslatot.
 
 
N a p i r e n d :
 
1.     Beszámoló vállalkozási formában végzett önkormányzati feladatellátásról (konyha, takarítás, temetőüzemeltetés, II. sz. háziorvosi körzet, fogorvos, gyermekorvos)
Előterjesztő: polgármester
 
                   Napirend előtt: Tájékoztató a korábban hozott határozatok végrehajtásáról
                        Előterjesztő: Polgármester
 
2.     Egyéb indítványok javaslatok
 
 
1. Beszámoló vállalkozási formában végzett önkormányzati feladatellátásról
1.1 Senso-Med Kft. (II. sz. háziorvosi körzet) (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az írásbeli anyagot a képviselők időben megkapták. Kérdezi Doktornőt, hogy az írásbeli beszámolóját szóban kívánja-e kiegészíteni?
 
Dr. Kovács Rita beszámolójából kiemeli, hogy 2010. február 1-től dolgozik a II. sz. háziorvosi körzetben háziorvosként. 2011. július 1-től vállalkozási szerződéssel rendelkezik. Az üzemorvostan szakvizsgája mellé megszerezte a háziorvostan szakvizsgát is.
2011-ben az önkormányzat felújította az egészségházat. Sajnos a betegváró közös a párhuzamosan rendelő fogászattal, mely a nagy betegforgalom miatt túl zsúfolt.
A rendelő felszereltsége a jogszabályban meghatározott minimum feltételeknek megfelel. A számítógép már 6 éves de még működőképes. Beszerzésre került egy laptop, egy monitor és egy nyomtató. A beszámoló elkészítése óta vásárolt egy hordozható EKG készüléket.
2011. január 1-től Gesztely községben működő ügyeleti szolgálatban vesz részt havonta 4-6 alkalommal.
Az előző évhez képest kétszeresére emelkedett a körzetben a zsíranyagcsere folyamatban szenvedők száma, mely nem is megbetegedésnek, inkább rizikófaktornak számít.
Ezt követően részletesen ismerteti a betegforgalmi adatokat.
Együttműködnek az Erzsébet Otthonápolási Szolgálattal. Ennek keretében lehetőség van kötözések, gyógytorna, fizikoterápiás kezelések, hospice ellátás igénybevételére, melyet szakképzett ellátó személyzet nyújt a betegek otthonában.
Nagy hangsúlyt fektet a szűrővizsgálatokra, melyek a rendelőben betegvizsgálatkor, vagy a szakrendelők igénybevételével történik. Tervei között szerepel az üzemorvosi alapellátás beindítása is, melyhez rendelkezik a megfelelő engedéllyel.
 
Répási János képviselő megköszöni Doktornőnek a terjedelmes beszámolót. Kérdezi, hogy az Erzsébet Otthonápolási Szolgálat helyileg hol van? Hány beteg veszi ezt általában igénybe?
 
Dr. Kovács Rita elmondja, hogy helyileg a MISEK telephelyén van. Van egy ellátási területük, melybe Hernádnémeti is beletartozik. Kórházi javaslatra otthoni betegápolás keretében a szakember időpont egyeztetés után kijön a beteghez és a javasolt kezeléseket megadja. Általában 2-3 beteg van, aki igénybe veszi ezt a szolgáltatást. A hospice ellátás már hosszadalmasabb dolog. Ezt eddig két betegnél vették igénybe.
 
Lipták Zoltán képviselő szintén megköszöni a beszámolót. Örül, amiért Doktornő nagy hangsúlyt fektet az új eszközök beszerzésére.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy mikor indul be az üzemorvosi szolgálat?
 
Dr. Kovács Rita elmondja, hogy a helyi vállalkozók is igénybe vehetik ezt a szolgáltatást, akinek nincs más üzemorvossal erre vonatkozóan szerződése. Az engedélyében külön rendelési ideje van: péntek 12-13 óra között.
 
Forgács István megköszöni Doktornőnek a tartalmas beszámolót és jó erőt, egészséget kíván további munkájához.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb kérdés hozzászólás hiányában az írásbeli előterjesztést a kiegészítésekkel együtt szavazásra teszi fel.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
81/2012. (VI. 26.) KT HATÁROZATA
Senso-Med Kft. 2011. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a Senso-Med Kft. 2011. évi munkájáról szóló beszámolóját a kiegészítésekkel együtt elfogadta.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      értelem szerint
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte Senso-Med Kft. beszámolóját.
 
 
Dr. Kovács Rita 17:20 órakor elhagyja az üléstermet.
 
 
 
1.2 Bodrogi és Társa Kft. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a beszámolót minden képviselő megkapta. Kérdezi képviselőtársait van-e a beszámolóval kapcsolatosan észrevételük.
Kérdés, hozzászólás hiányában az írásbelivel egyezően szavazásra teszi fel Bodrogi és Társa Kft. 2011. évi munkájáról szóló beszámolót.
 
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
82/2012. (VI. 26.) KT HATÁROZATA
Bodrogi és Társa Kft. 2011. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete Bodrogi és Társa Kft. 2011. évi munkájáról szóló beszámolóját az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadta.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      értelem szerint
 
 
 
1.3 Szi-Dent Bt. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a fogászati ellátás két településre is kiterjed. A képviselő-testület részletes beszámolót kapott Doktornőtől.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy a fogászati rendelő és váró közötti ajtó hangszigetelése nem jó, mert kihallatszik a rendelőben történő beszélgetés. Kérdezi Polgármester Urat, milyen lehetőség van ennek orvoslására?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy természetesen van lehetőség, olyan nyílót kell találni, amin keresztül nem szűrődik ki az orvos-beteg közötti beszélgetés.
 
Lipták Zoltán képviselő: A fogászati ellátás beszámolójából is kitűnik, hogy a fejlesztések előtérbe kerülnek. Doktornő fogászati röntgent szeretne beszerezni, hogy a betegeknek ne kelljen utazni e miatt Miskolcra.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az is megoldás lehet a problémára, hogy Doktornő a bérleti díj terhére megcsináltatja az ajtót.
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában az írásbeli előterjesztéssel egyezően szavazásra teszi fel a Szi-Dent Bt. beszámolóját.
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
83/2012. (VI. 26.) KT HATÁROZATA
Szi-Dent Bt. 2011. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a Szi-Dent Bt. 2011. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      értelem szerint
 
1.4 TOYOGA Kft. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a TOYOGA Kft. beszámolóját is időben megkapta a képviselő-testület. A cég ügyvezetője Répási János képviselő. Kérdezi Ügyvezető Urat, hogy beszámolóját kívánja-e szóban kiegészíteni? Kéri képviselőtársait, ha a takarítással kapcsolatosan kérdésük van, akkor azt tegyék fel Ügyvezető Úrnak.
 
Répási János ügyvezető elmondja, hogy két intézmény a buszmegálló közelében van, és így az utazók nyilvános WC-nek használják az intézményt. Az orvosi rendelőben le is van zárva a helyiség, a kulcsot az orvosi rendelőből lehet elkérni.
Elmondja továbbá, hogy az óvodának évente 2-3 alkalommal szokott vinni tisztítószert, ami nem kerül leszámlázásra. Az iskolában megtartott intézményi rendezvény után nem kér ellenszolgáltatást.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdés hozzászólás hiányában az írásbeli előterjesztést a kiegészítéssel együtt szavazásra teszi fel.
 
 
A képviselő-testület 6 Igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
84/2012. (VI. 296.) KT HATÁROZATA
TOYOGA Kft. 2011. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a TOYOGA Kft. vállalkozási szerződés alapján végzett takarításról szóló beszámolóját elfogadta.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      értelem szerint
 
 
 
1.5 Jakkel és Társa Kft. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az étkeztetésről szóló beszámolót minden képviselő megkapta. Elmondja továbbá, hogy a Jakkel és Társa Kft. hasonlóan a TOYOGA Kft-hez, nagyon sok rendezvényt támogat és segít. Az anyagokat, eszközöket saját bevételéből javítja, pótolja.
Kérdés, hozzászólás hiányában az írásbeli előterjesztéssel egyezően szavazásra teszi fel az étkeztetésről szóló beszámolót.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
85/2012. (VI. 26.) KT HATÁROZATA
Jakkel és Társa Kft. 2011. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a Jakkel és Társa Kft. 2011. évi munkájáról szóló beszámolóját elfogadta.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      értelem szerint
 
 
 
1.6 Kocsis és Társa Kft. (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az írásbeli előterjesztést a képviselők megkapták. Kéri képviselőtársait, hogy ezzel kapcsolatos észrevételeiket tegyék meg.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy történt-e lakossági észrevétel, amióta rendeződött a temetkezés körüli bonyodalom?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Nem tudja, mert ezzel kapcsolatosan őt nem keresték meg.
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy a fűnyírást elég későn kezdték meg. Már herrnádnémeti lakosok is szóltak ezzel kapcsolatosan. Véleménye szerint nem ildomos az előző szolgáltatóra hivatkozni, nem szerencsés visszafelé mutogatni.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Ebben egyetértenek. Jelezte ő is a szolgáltató felé, hogy a fűnyírást gyakrabban kellene végezni.
Elmondja továbbá, hogy a ravatalozó javítását el kell kezdeni, mert a tető beázik. Ezt követően a bezázás nyomait is el kell tüntetni. Az épület előtti farészen a festék nagyon megkopott, azt is át kell festeni.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy a temetőben a hulladéktárolóba háztartási szemetet is beleraknak a lakosok. Ezt nem tartja szerencsésnek. A temetőkkel nincs joga az önkormányzatnak rendelkezni, mert a református és a katolikus egyház tulajdonában van. Csak a köztemető van az önkormányzat tulajdonában.
 
Forgács István képviselő a beszámolóból kiemeli, hogy a szolgáltató a temetők területén több új szeméttárolót is kihelyezett, mely a szálas virágok tárolására szolgál, méretükből kifolyólag is, nem pedig a nagy koszorúk gyűjtésére. Sajnos ezzel szemben a nagyméretű koszorúkat is beletuszkolják ezekbe a tárolókba. Többször is előfordult, hogy a tárolóknak a drótjait kifeszítették, és arra akasztották a koszorúkat. Ezzel sajnos lelassítják a munkájukat, és kárt tesznek a szeméttároló edényekben is. Kéri a lakosságot – bárkinek a tulajdonában is van a temető – fokozottan figyeljenek oda, ne tegyék tönkre a kihelyezett tárolókat, óvják meg a temető állagát.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel temetőüzemeltetésről szóló beszámolót.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
86/2012. (VI. 26.) KT HATÁROZATA
Kocsis és Társa Kft. 2011. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete Kocsis és Társa Kft. 2011. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      értelem szerint
 
 
 
Napirend előtt:
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy
-          az előző testületi ülésen – zárt ülésen – döntött a képviselő-testület az építéshatóság megszüntetéséről. Sajnos az önkormányzat nehéz helyzetbe került, ezért ebben az évben a kiadásokat kell csökkenteni, ha a bevételeket nem tudják növelni. Két főtől válik meg az önkormányzat. Drasztikusan lecsökkent az építéshatósági ügyek száma. Egy személy elküldése esetén nem tudják fenntartani az építéshatósági társulást. 2012. július 1-től Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzője lesz az építéshatóság.
-          A belvízelvezetéssel kapcsolatos pályázat sikeresen zárult. A közbeszerzést követően a kivitelezés elindulhat, ha sikerül a vízjogi létesítési engedélyt megszerezni, és igénymentességet igazolni magáningatlanok esetében.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy mikor indul el a kivitelezés?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy augusztus elején a szerződéskötés után közbeszerzésre cégeket kell meghívni. Addig a vízjogi engedély is meg lesz. Szeptemberben talán elindul a kivitelezés.
 
Nagy László képviselő kérdezi, hogy milyen összegű a beruházás?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: A beruházás költsége 55 millió Ft, mely összeget bruttóban kell érteni.
 
Karajz Ottó György képviselő: A két árokról szól a pályázat?
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Nem. A két árok és a zsilipek felújítása az árvízvédelemmel kapcsolatos pályázat keretében valósul meg.
A belvízelvezetési pályázat keretében a falu belső területén (Posta utca) a Szellemvölgyi árokig kerül kiépítésre a belvízelvezetési rendszer.
 
-          a komposztáló edényekkel kapcsolatosan nem régen volt a tájékoztató. Olyan nagy volt az érdeklődés, hogy a tájékoztató napján el is fogytak az edények. Új igény kielégítésére csak abban az esetben van lehetőség, ha valaki részt vett a tájékoztatón de nem vitte el az edényt.
-          Az önkormányzat ÖNHIKI pályázatot nyújtott be, melyen 12 millió Ft-ot nyertek. Más településekkel összehasonlítva ez elég szép összeg. Ebből az összegből a kötvénykibocsátásból adódó fizetési kötelezettség rendezése és a számlák kifizetése fog történni.
 
-          A nyári táboroztatás a jövő héten kezdődik és 3 hétig tart. Az elmúlt években a tábor ideje alatt úszásoktatás is volt a gyerekeknek. Az iskolai alapítvány támogatásával beindítják a tanmendencét is. Így a tábor ideje alatt ismét lesz úszásoktatás a gyerekeknek.
-          2012. július 31. lenne a következő testületi ülés időpontja. Ekkor ő nem tud itt lenni, ezért a következő testületi ülés időpontja 2012. július 24. lesz.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri Jegyző Asszonyt, hogy ismertesse az állattartási szabályok változásait.
 
 
Boros Lajosné dr. jegyző ezt követően ismerteti a 115/2012. (VI.11.) Korm. r. előírásait, mely az egyes állatvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szól. A változások közül kiemeli, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartására és az állatokkal való bánásmódra vonatkozó 41/2010. (II. 26.) Korm. r. rendelkezései megváltoztak az ebtartás vonatkozásában. Transzponderrel megjelölt ebek adatait regisztráltatni kell az Országos Elektronikus Adatbázisban. Az adatbázisban nem szereplő eb adatait az állat tartója köteles 2012. december 31-ig az állatorvossal regisztráltatni. A regisztráció díja állatonként 200 Ft. Az eb adatának megváltozása miatt történő adatmódosítás díjmentes. A módosítás a Korm. r. kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba. 2013. január 1-től 4 hónaposnál idősebb ebet csak transzponderrel közkeletű nevén chippel ellátva lehet tartani. Az eb összeírás során felvett, illetve az adatbázisban nyilvántartott adatok összevetésével a rendelkezés betartását a jegyző és a kerületi hivatal ellenőrzi. A nem jelölt ebről a kerületi hivatal felé kell jelentést tenni, ezért kéri az állattartó lakosokat, hogy figyelemmel a határidőkre, 2012. december 31-ig gondoskodjanak állataik adatainak nyilvántartásba történő vételéről. Ugyanezen Korm. r. módosította az állatvédelmi bírság kiszabására vonatkozó szabályokat. A jelenleg hatályos az állatvédelmi bírság minimumát és maximumát tartalmazó rendelkezést felváltja egy az a kiszabási mód, mely a bírság alapösszegéhez szorzószámokat rendel, melyek szorzataként kell megállapítani az állatvédelmi bírságot. Az állatvédelmi bírság alapösszege 15.000 Ft. A szorzószámok a mulasztó személyéhez, az állatcsoporthoz, az állatlétszámhoz és a minősített esetekhez kötöttek lehetnek. Az alkalmazandó szorzó mértéke 1-től 10-ig terjedhet és a szorzótípusok össze is adódhatnak. A magas állatvédelmi bírság kiszabásának elkerülése érdekében kéri az állattartókat, hogy az állatok tartására, kíméletére, védelmére vonatkozó szabályokat tartsák be. Az állatvédelmi bírság nem megfelelő tartási körülmények esetén nem csak az ebtartás szabályainak megszegése, hanem egyéb állatfajták nem megfelelő gondozása esetén is kiszabható. Akár gazdasági haszonállatról, akár kedvtelésből tartott állatról van szó. A napokban volt már rá példa, hogy fel kellett hívni állattartó figyelmét a szabályok betartására.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a kötelező eboltásra sem hozzák el a lakosok az ebeket. Gondot okoz az oltás költségének kifizetése is. A chippel való ellátás sem lesz ingyenes. Az elképzelés jó, de véleménye szerint sok eb fog az utcára kerülni.
 
 
 
2. Egyebek
2.1 Szociális rendelet módosítása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az írásbeli előterjesztést minden képviselő megkapta. A rendeletbe „temetési segély” helyett „temetési támogatás” kerül. Temetési támogatásra az jogosult, aki hernádnémeti lakóhellyel rendelkezett elhalt eltemettetéséről gondoskodott és az állandó lakcíme Hernádnémeti községben van.
 
Lipták Zoltán a Jogi- Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke elmondja, hogy nem tartottak bizottsági ülést ezzel kapcsolatosan. A bizottsági tagokat telefonon kereste meg, akik támogatták a módosítást, mely szerint kimondottan hernádnémeti lakosokat illessen meg ez a támogatás.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester az írásbeli előterjesztéssel egyezően szavazásra teszi fel a szociális rendelet módosítását.
 
 
A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testület
13/2012. (VII. 03.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 16/2008. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
A Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26.§-ban kapott felhatalmazás alapján, önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében biztosított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1.§ A 16/2008. (XI.25.) önkormányzati rendelet az alábbi 17/A.§-sal egészül ki:
„17/A (1) §
Temetési támogatásra jogosult az, aki a hernádnémeti lakóhellyel rendelkezett elhalt eltemettetéséről gondoskodott és állandó lakóhelye Hernádnémeti községben van.
 
(2)   Nem tarthat igényt temetési támogatásra az, ahol a családban az egy főre eső jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát – egyedülálló esetén annak négyszeresét – meghaladja.
 
(3)   A temetési támogatás összege 30.000 Ft.
 
(4)   A temetési támogatás iránti kérelmet a haláleset bekövetkezésétől számított 60 napon belül kell előterjeszteni, csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, jövedelemigazolásokat és a temetési számlákat.
 
(5)   Amennyiben feltételezhető, hogy az elhunyt hagyatékából a temetés költsége fedezhető lenne, és a temettető családjában az egy főre jutó jövedelem meghaladja a (2)-ben foglalt jövedelem határt, kérelemre legfeljebb 50.000,- Ft kamatmentes temetési kölcsönben részesíthető. A kölcsön összegét hagyatéki teherként az illetékes közjegyzőnél be kell jegyeztetni.
 
(6)   A temetési támogatás elbírálása a polgármester hatáskörébe tartozik, aki a támogatás elbírálásáról azonnal, de legkésőbb 15 napon belül dönt.
 
2.§ A 16/2008. (XI.25.) önkormányzati rendelet 10.§ (1) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:
„10.§ (1) Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások:
a)     időskorúak járadéka;
b)     rendszeres szociális segély;
c)      lakásfenntartási támogatás;
d)     ápolási díj;
e)     átmeneti segély;
f)        felsőoktatási önkormányzati szociális ösztöndíj (Bursa Hungarica);
g)     óvodáztatási támogatás;
h)      temetési támogatás.
 
3.§ (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
 
4.§ Hatályát veszti a 16/2008. (XI.25.) önkormányzati rendelet 17. §-a.
 
 
dr. Orosz Zsolt sk.                                                               Boros Lajosné dr. sk.
 polgármester                                                                                 jegyző
 
 
 
 
 
2.2 TÁMOP-5-3-6-11/1 pályázat komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elöljáróban elmondja, hogy a pályázat benyújtása kapcsán előzetes megbeszélést már tartottak és átadja a szót Intézményvezető Asszonynak, hogy ismertesse pályázati terveiket.
 
Fésűsné Brosch Andrea tisztázni kívánja, hogy ez a kiírás nem telepfelszámolási, betelepítési programot jelent, hanem a község valamennyi lakójára kiterjedő, azon belül főként a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű személyek célcsoportra irányuló program. A tavalyi évben az intézményvezetői pályázatának gerincét ennek a programnak a kidolgozása jelentette. A pályázati kiírás az alábbiak megvalósítására ad lehetőséget: 4 fő szociális szakképesítésű személy foglalkoztatása, épület felújításra, átalakításra a részben már meglévő humán szolgáltatásaik további biztosítására új szolgáltatások nyújtására. A program keretében 29 hónapon keresztül lenne lehetőség a személyek foglalkoztatására. Ezen időszak alatt van olyan jelenleg futó TÁMOP-os program, mely időközben véget ér, így lehetőség teremtődne több, jó kihasználtsággal rendelkező program folytatására a kiíráson történő részvétellel. A részvétellel új munkahelyeket lehet teremteni, amit nagyon fontosnak tart, mivel a régióban nagyon kevés a munkahely, különösen a szakképzettséggel nem rendelkező személyek számára, az alternatív foglalkoztatási lehetőségek megteremtése összeköthető az energianövény termesztéssel, így elérhető az intézményeknél a rezsiköltség csökkentése, az aprítékkazánok alapanyagának gyakorlatilag ingyenes előállítása. A programban képzéseket, egészségnapokat, szűrővizsgálatokat terveznek megszervezni. Tapasztalataik alapján munkaerő toborzáskor hátrányban vannak azok a lakosok, akik nem végezték el az alapfokú oktatás 7-8. osztályát. A program keretében megszervezésre kerülne ezen lakosok számára az alapfokú végzettség 7-8. osztály elvégzése. 16 fő venne részt az ültetvénygondozásban és 50 fő az alapfokú képzésben. A pályázaton való részvétel kötelező feltételei közé tartozik az előírt konzorciumi partnerekkel történő együttműködés.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: A projekt megvalósításához épületet kell biztosítani, ezért a régi tsz épület felújítása jöhet szóba, annál is inkább, mert a hasonló közérdekű munkák bonyolítása már kialakult azon a területen.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy ez a projekt a már korábban megkezdett munka folytatását jelentené. Helyben az önkormányzaton kívül nincs igazán munkáltató, így munkalehetőség sem. Meg kell ragadni minden olyan lehetőséget, amellyel a lakosokat munkalehetőséghez lehet juttatni. A pályázat nem kimondottan egy bizonyos körre vonatkozik, minden a településen élő munkanélküli ember számára lehetőséget jelent. Az épület felújítással újabb értéket teremtenek a községben. 29 hónapon keresztül több személynek nem a 20.000 Ft-os segélyből kell biztosítania a megélhetését, hanem ennek többszörösét jelentő munkabérből. Az is fontos, hogy az aprítékkazánok üzemeltetése ezzel az intézményi költségek csökkentése a pályázat révén megvalósítható.
 
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy ebben a témában a Jobbik részéről lakossági fórumot szervezett, melyre meghívta miskolci képviselőtársát, aki elmondta, hogy Miskolcon a Lyukó-völgyben is csinálnak ilyen programot. A pályázaton 150 millió Ft-ot lehet nyerni elsősorban romák részére, akik kapnak képzést, tájékoztatást, lenne részükre konyha, mosoda, ahol elsajátíthatnák a házi munkát. Először a Mohácsi-féle porta került szóba, mint lehetséges felújítandó ingatlan a kialakítandó központ számára. Véleménye szerint az Országos Cigány Önkormányzatnak kellene megvalósítania ezt a programot és nem a helyi önkormányzatnak. Az állam miért ilyen programokra költ, amikor a magyar embernek járdára sem jut pénz. Ezeknek az embereknek is ugyanaz az út, járda jár, mint a romáknak. Véleménye szerint ez etnobiznisz. Semmiféleképpen nem támogatja egy ilyen programban való részvételt. Ezt a pénzt a Kormány adja oda a cégeknek azok alkalmazzák 8 órában ezeket az embereket, az állam ne tolja az önkormányzatra ezt a feladatot.
 
Fésűsné Brosch Andrea elmondja, hogy a szegregátum nem nemzetiségi hovatartozást jelent, hanem olyan településrészt, ahol a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű lakosok az átlagosnál nagyobb létszámban élnek. Az ilyen településrészen kell az igénybevevők számára a közelben létrehozni egy un. Csillag szolgáltató pontot, illetve a kiírás szerint egyéb helyen kell kialakítani Csillagház-Cserhaj (szolgáltatóházat) épületet. A program lehetőséget teremt a már meglévő programok becsatolására, ezek pl. a fejlesztő foglalkozások, egészségnapok. A projekten indulók közül első lenne Hernádnémeti, aki be tudja építeni a foglalkoztatást, értékteremtő munkát tudnak biztosítani.
 
 
Farkas Zoltán képviselő: Az előzetes beszélgetésen egy épület került szóba, most már kettő. A magyar lakosságnak pedig nincs egy ifjúsági klub, kultúrház, mely a rendelkezésére állna. A hernádnémeti lakosok életét a környező cigányság eléggé megkeserítette, tisztelet a kivételnek, hangsúlyozom, tisztelet a kivételnek, nem fog még részükre 150 millió Ft-ot odatolni. Az ország számára kényelmes ezeket az embereket a megyehatáron belül tartani, ez a program is arra irányul, hogy ezek az emberek ne hagyják el a megyét. Az ország másik fele is ismerje meg őket. Az országban nemcsak Mága Zoltán van. A képzés után sem fogják őket alkalmazni.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, képviselőtársának van határozott álláspontja, melyet tiszteletben tartanak, de kéri másokat is hallgassanak meg, legyenek rá figyelemmel, ugyanazt fújja Képviselő Úr. Megadja a szót Karajz Ottó Képviselőtársának.
 
Karajz Ottó György képviselő a hozzászólása ráér, kéri adja vissza a szót a jelentkező Farkas Zoltán képviselőnek.
 
Farkas Zoltán képviselő válaszában elmondja, hogy nem fújja, hanem mondja a véleményét. Direkt elhívta a Miskolci Önkormányzat képviselőjét, aki részletesen ismertette ezt a programot. Nem akar ebben részt venni. Véleménye szerint 150 millió Ft ne járjon olyan embereknek, akik semmit sem tesznek le az asztalra. Munkahelyteremtésre, üzemépítésre pedig nem ad pénzt az állam. Uniós pénzzel takarózik az állam, megcímkézve hülyeségekre adják vissza a pénzt.
 
 
Karajz Ottó György képviselő véleménye szerint nem arra címzik meg a pénzeket amire kellene. Felhívja a figyelmet a pályázati kiírás 4-5. oldalán található szövegekre. Jellemzően roma származású lakosokra szól a kiírás, és kötelező az Országos Roma Önkormányzattal az együttműködés.
 
Fésűsné Brosch Andrea: A projektben a konzorciumi partnerek kaphatnak támogatást és nem az együttműködő partnerek.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy képviselőtársa által Miskolcról meghívott szakértő arról a településről jött, amely megszavazta és részt vesz ezen a programon. A pályázati kiírás roma és nem roma célcsoportot jelöl meg. Nem érti, hogy ennek a pályázati lehetőségnek a megvitatása során miért a roma kifejezés kerül kihangsúlyozásra.
 
Farkas Zoltán képviselő kijavítja képviselőtársát, hogy meghívott vendége nem szakértő, hanem önkormányzati képviselő.
 
Karajz Ottó György képviselő véleménye szerint is sajnálatos, hogy a pályázatban a roma szó van hangsúlyozva.
 
Forgács István képviselő elmondja, hogy meg kell nézni a parlamenti képviselők arányát 2/3-os többség mellett nem érvényesül mások véleménye. Ennek alapján Miskolc sem kell, hogy feltétlenül etalon legyen.
 
Farkas Zoltán képviselő véleménye szerint van magyar ember és van jó ember meg rossz ember. A pályázati kiírás úgy szól, hogy elsősorban van a roma, a másodsorban pedig vagyok én? Egyetért azzal, hogy tereljék vissza a munkába a cigányokat, de ez a program nem az. Budapesten részt vett egy megbeszélésen, ahol szintén feltették ezt a kérdést.
 
Répási János képviselő szerint ne elvi vitát folytassanak. Hernádnémetire kell gondolniuk, amire lehetőség van, azt a falunak ki kell használni. Néhány embernek, amíg volt rá lehetősége pici igyekezettel megszerezhette a 8 osztályos végzettséget. A program hozzásegítené ezeket az embereket, hogy utólag végezzék el az alapfokú oktatást, így lehetőségük lenne egyszerűbb feladatokat biztosító munkalehetőséget találniuk.
 
Nagy László képviselő: Az önkormányzat költségvetése – nem csak Hernádnémetié – meg van nyirbálva, a kötelező feladataikat is nehezen tudják ellátni. Ennek ellenére az önkormányzatnak kellene megvalósítani a munkahelyteremtést. A Kormány tett választási ígéretet a munkahelyteremtésre.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy helyi szinten esetleg lehetne jobb ötleteket is találni ilyen összeg elköltésére, de nem ők írják ki a pályázatokat. Úgy tudja, hogy itt körükben van kormányoldali politikus. Ő többet tudhat, miért ilyen a támogatás.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy nem őt, hanem Polgármester Urat támogatta képviselőasszony.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester véleménye szerint az nem megoldás, hogy ilyen elvi problémák miatt 4 évig ne pályázzon az önkormányzat. A hivatalban nap, mint nap munkalehetőség után érdeklődő lakosoknak akkor mit mondjanak. Az önkormányzatnak az a feladata, hogy az adott körülmények között igazodjon el.
 
Karajz Ottó György képviselő: Polgármester Úr hívja el Csöbör Katalint, aki mondja el mik a Kormány törekvései.
 
Farkas Zoltán képviselő véleménye szerint a világ nem így működik, ez a pályázat az ország kiherélését jelenti. Lipták Zoltán képviselőtársa dicshimnuszokat zengedezik erről a pályázatról, nem tudja, hogy az anyósa, akihez ötször törtek be ilyen embereknek pótolna-e bele a pályázatba. Ezek az emberek ingyen elvégezhették volna a 8 osztályt, az ő gyerekének pedig mindenért fizetnie kellett.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy eddig is a tervezett volt tsz udvaron zajlik a közfoglalkoztatottak irányítása, évek óta nem történt ebben változás. Gratulál mindazoknak az embereknek, akik eddig is foglalkoztak a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásával. Kéri képviselőtársait átgondoltan, a falu érdekében cselekedjenek.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester összefoglalja az eddig elhangzottakat. A pályázati kiíráson történő részvétel lehetőséget teremtene a foglalkoztatás bővítésére, hiszen a községben eddig is az önkormányzat a legnagyobb foglalkoztató. Az emberek munkabérhez juttatása elősegítené, hogy az érintettek ne más úton gondoskodjanak a megélhetésükről. A szűrővizsgálatok, egészségnapok iránt eddig is nagy volt az érdeklődés. A tehetséggondozó programok eredménye a lakosság számára is látható rendezvényeiken. Az önkormányzat nehéz gazdasági helyzetére megoldási javaslat nem hangzott el a korábbiakban. A pályázat a gázfogyasztás kiváltására, ezzel a költségek csökkentésére is lehetőséget teremtene. Végső soron az önkormányzati tulajdonú épület átalakításának, felújításának lehetősége sem elhanyagolható szempont. Olyanra még soha nem volt példa, hogy egy önkormányzat kap egy bizonyos összeget, hogy azt csináljon vele, amit akar. A környék településeinek önkormányzatai – Alsózsolca, Felsőzsolca – éltek a pályázati kiírás által nyújtott lehetőséggel.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú pályázaton történő részvételt.
 
 
A képviselő-testület 3 Igen, 4 Nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot:
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
87/2012. (VI. 26.) KT HATÁROZATA
TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú pályázaton történő részvételről
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete elutasította, hogy az előterjesztésben szereplő TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú pályázaton az önkormányzat pályázóként részt vegyen.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      azonnali
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy működik az IKSZT Hernádnémetiben, amely lehetőséget biztosít a fiatalok szabadidejének eltöltésére. Nem csak a kultúrház elnevezésű helyen lehet közösségi programokat szervezni.
 
Fésűsné Brosch Andrea elmondja, hogy az ő szemlélete nem változott, továbbra is a szociális szempontok érvényesítését képviseli, mindenféle megkülönböztetés, részlehajlás nélkül. A továbbiakban a képviselőkhöz fogja irányítani a foglalkoztatás iránt érdeklődőket, de a maga részéről nem fogja feladni az alternatív foglalkoztatási megoldások keresésének lehetőségét.
 
Farkas Zoltán képviselő válaszában elmondja, hogy Intézményvezető Asszony ne dacoljon, a képviselő nem munkaközvetítő, az érdeklődők forduljanak a munkaügyi központhoz. Az Önhöz fordulókkal beszélgessen el, adja meg nekik ezt a szükséges felvilágosítást.
 
Fésűsné Brosch Andrea elmondja, hogy a jövő héten elkezdődik a napközis tábor. Mivel az idén nem volt kulturális bizottsági ülés és megkeresés sem érkezett felé, ezért kérdezi a bizottság elnökétől, hogy a napközis gyerekek készüljenek-e falunapi műsorral.
 
Forgács István képviselő válaszában elmondja, hogy egyelőre készüljenek, de a képviselő-testületi ülés további részében majd megbeszélik a falunapot.
 
Karajz Ottó György képviselő: Magyarországon mindenki magyar ember, 1993. óta tilos a faji, vallási alapú megkülönböztetés.
 
Lipták Zoltán képviselő: Valószínűleg nem a közfoglalkoztatottak között van az, aki betört az anyósához. Nem csak négyévente kell a hátrányos helyzetű emberek szavazata. Elmondja, hogy a maga részéről képviselői tiszteletdíjáról lemondott, az önkormányzatnak a bevételek realizálása állna érdekében.
 
Farkas Zoltán képviselő: Képviselőtársa felvetése nem érinti, nem jó felé célozta a megjegyzését. Nem használta ki a hátrányos helyzetű embereket.
Magyarországon februártól senkiről, semmit nem lehet mondani. Egy-egy per évekig elhúzódik, míg őt 3 nap alatt elítélték garázdaságért, mert a véleményét valakikről kinyilvánította.
Nem tett nyilatkozatot a képviselői tiszteletdíjáról történő lemondásról, de nem is vette azt fel, a negyedéves tiszteletdíját fel akarja venni és a falunapi rendezvényre odaadni. A falu érdekét képviseli ez is.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az előző testületi üléseken elhangzottak szerint az önkormányzat személyautóját ő tankolja, a képviselői tiszteletdíjakat nem tudják számfejteni, mert nincs miből kifizetni, így a nincset nem lehet odaadni. Az előző testületi ülés óta Répási János és Lipták Zoltán képviselők tettek tiszteletdíjukról lemondó nyilatkozatot.
 
Nagy László képviselő felveti, hogy a költségvetési rendelet elfogadásánál becsületszóra megegyeztek, hogy a falunap megrendezésére legyen pénz. Polgármester Úr azt ígérte, hogy mindent megtesz ennek érdekében, erre most azt hallja, hogy kb. 20.000 Ft van erre a célra. Nem erről volt szó az év elején.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, valóban nem erről volt szó. Január elején nem tudták, hogy március végéig 15 millió Ft értékű kifizetetlen számla halmozódik fel. Az év elején kulturális és sport feladatokat ellátó szervezetek támogatásáról is döntöttek, még ezt sem tudták teljes egészében teljesíteni. Ha év elején valaki tudta, hogy ilyen rossz lesz az idei helyzet, mért nem mondta időben. Korábbi években is előfordult, hogy nem volt pénz a rendezvényre, de megtartották a falunapot helyi fellépőkkel, illetve támogatók segítségével. Javasolja, hogy most is hasonló megoldásokat keressenek.
 
Nagy László képviselő: Nem látta előre, hogy így alakul a helyzet. Óriási csalódást jelent számára. Év elején be is lehetett volna építeni a költségvetésbe ezt az összeget. Van egy hiányérzete.
 
Forgács István képviselő kérdezi hol van a sokat emlegetett felelősségteljes gazdálkodás?
 
Boros Lajosné dr. jegyző: A felelősségteljes gazdálkodás ott mutatkozik meg, hogy pl. az iskolában van víz, fűtés, világítás, a dolgozók megkapják a bérüket, a segélyek határidőben kifizetésre kerülnek. Nagy rosszul esik neki Képviselő Úr megjegyzése.
 
Farkas Zoltán képviselő szerint a nincsből nincs mit felajánlani. A nagy büdös semmit ő is felajánlja.
 
Répási János képviselő véleménye szerint nem egészen így van. Első volt, aki a tiszteletdíja számfejtéséről lemondott, amit nem kell kiadni, az már megtakarítás az önkormányzat számára, az már nem növeli a hiányt.
 
Farkas Zoltán képviselő: Nem akarja megsérteni, hogy ki ajánl fel és mit.
 
Répási János képviselő: A vállalkozásának is tartozik az önkormányzat, de ezt a beszámolóban sem említette, a testületi ülés nem erről szól.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy az IKSZT-hez kapcsolódó programok hirdetésében sem lát olyat, ami ingyen volna. Semmi nincs ingyen.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy a programokhoz biztosítják a helyszínt, amely szép felújított környezetet nyújt, fedezik a rezsit, biztosítják az eszközöket. Maximálisan, kedvezményesen biztosítják az érdeklődőknek a programokon való részvétel lehetőségét. A rendezvényeken több dologért nem kell külön fizetni, pl. a vállalkozó a plusz munkáért a takarítás miatt nem kér külön díjazást. A rendezvények közül van, amely célcsoportot szólít meg, van amely mindenkihez szól. A csekély térítési díjú programok is lényegesen olcsóbbak, mintha más településre kellene elutazni hasonló programokon történő részvételhez.
 
Farkas Zoltán képviselő: a kastélyhoz komoly pályázati pénzeket nyertek, lenne miből gazdálkodni. Telhetne egy kg tarjára.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester véleménye szerint alaposabban kellene tudni, hogy egy-egy pályázat kapcsán melyek a kiírás kötelező elemei, illetve a támogatás mire költhető el.
 
Lipták Zoltán képviselő: A szociális intézményben dolgozók a rászorultakkal foglalkoznak. Most is önzetlenül vállalták volna a pályázat koordinálását, szakmai megvalósítását, örömmel dolgoztak volna többet, a testületnek csak a döntés volt a feladata.
 
Karajz Ottó György képviselő: Jó dolog a pénz, de nem minden áron.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester is visszautasítja, hogy a gazdálkodás nem lenne felelősségteljes, hiszen mindannyian látták, olvasták, hogy milyen sok település kényszerült a téli időszakban, pl. az iskolája bezárására. Az önkormányzatnak elsődleges feladata a kötelező feladatok biztosítása, önként vállalt feladatot csak akkor érdemes és lehet vállalni, ha annak meg van a fedezete.
 
Forgács István képviselő: Ezt mindenki látja. Ha ki tudják fizetni a tiszteletdíjakat a felajánlásokból összejött volna 300-400.000 Ft, abból fedezni lehetne a falunapot. Közvetítésen kívül javaslatokat vár támogatók megkeresésére.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester véleménye szerint a szponzorokkal való kapcsolat nem csak pénzkérdés, hanem hozzáállás kérdése is.
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy milyen tárgyalás folyik az önkormányzat és az egyház között? A maga részéről nem tud tárgyalásról és lobbizni sem akar.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester a maga részéről nem is tud mit mondani erre a felvétésre, az elmúlt testületi ülésen döntött az önkormányzat pályázat beadásáról, melynek keretében a Református Egyháztól kerülne bérlésre megfelelő épület. Azóta még nem történt semmi, egyéb tárgyalásról nem tud.
 
Karajz Ottó György képviselő: 300 millió Ft-os tartozásról van szó, valakik ezt elkövették.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Ez az eset már az első ciklusban elindult, nem biztos, hogy a mostani testületet kell felelősségre vonni.
 
Egyéb napirendi pont hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte a képviselők aktív közreműködését és a tévénézők figyelmét, hogy végig kísérték a képviselő-testület munkáját, az ülést 19:00 órakor bezárta.
 
 
 
Kmf.
 
 
 
 
dr. Orosz Zsolt                                                                                 Boros Lajosné dr.
 polgármester                                                                                         jegyző
 
 
 
 
Répási János                                                                                  Forgács István
     hitelesítő                                                                                            hitelesítő

JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumok