Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2013. május 28.


 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.
 
 
Száma: 1-10/2013.
 
 
J e g y z ő k ö n y v
 
 
Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 16.00 órától megtartott üléséről a Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38. sz. alatti tárgyalótermében.
 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők
 
Távollévő: Forgács István képviselő
 
Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
 
Boros Lajosné dr. jegyző
Fésűsné Brosch Andrea intézményvezető
Jakkel Istvánné Szülői Munkaközösség elnöke
Kerekes Jánosné főigazgató
Madzinné Nagy Anikó főigazgató
Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó
 
 
Érdeklődő: 150 fő
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülésen a képviselő-testület tagjait, jegyző asszonyt, intézményvezetőket, a nagy számban megjelent érdeklődőket, és a napirendben érintetteket. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 6 képviselő jelen van. Forgács István képviselő nincs jelen, november óta kétszer vett részt testületi ülésen.
Az SZMSZ 16.§ (11) bekezdése szerint a jegyzőkönyv hitelesítői Nagy László és Répási János képviselők. Elmondja, hogy a napirendhez tartozó írásbeli anyagok kiküldésre kerültek.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi polgármester úrtól, hogy a kiküldött meghívóban szereplő 1. napirendi pont miről szól? Írásbeli anyagot nem kaptak a képviselők, kéri, mondjon róla pár szót.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, nem újdonság az egyházak által történő általános iskola fenntartásának átvétele. Az iskola állami fenntartásba kerülésekor az állam is megkapta az iskola épületének használatát.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy az ingatlanról van szó?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester kiegészíti, hogy az ingó és az ingatlan önkormányzati vagyonról van szó, a benne lévő eszközökkel együtt.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy az állam dönt, hogy melyik egyháznak adja fenntartásba az iskolát.
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy az egyházak kifejezés gyűjtőnév. A római katolikus és a református egyházról van szó. Nem helyén való, hogy az egyházak kifejezés szerepel. A kérdés az, hogy a református egyházra vagy a katolikus egyházra ki szavaz.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjének elfogadására.
 
Javasolt napirend:
 
1.      Döntés épület használatba adásáról
Előterjesztő: Polgármester
 
2. Beszámoló a családsegítés és nappali ellátás 2012. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Intézményvezető
3. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
    Előterjesztő: Polgármester
4. Egyéb indítványok, javaslatok
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a javasolt és a tárgyalandó napirendet alakszerű határozat nélkül elfogadta.
 
Elfogadott n a p i r e n d:
 
1.      Döntés épület használatba adásáról
Előterjesztő: Polgármester
 
2. Beszámoló a családsegítés és nappali ellátás 2012. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Intézményvezető
3. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
    Előterjesztő: Polgármester
4. Egyéb indítványok, javaslatok
 
 
 
 
 
Tárgyalt n a p i r e n d:
 
2.      Döntés épület használatba adásáról
Előterjesztő: Polgármester
 
2. Beszámoló a családsegítés és nappali ellátás 2012. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Intézményvezető
3. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
    Előterjesztő: Polgármester
4. Egyéb indítványok, javaslatok
 
 
 
1.      napirendi pont: Döntés épület használatba adásáról (Írásos anyag a jegyzőkönyv 1. és 2. mellékletét képezi.)
 
dr. Orosz Zsolt polgármesterrátér az első napirendi pontra. Elmondja, hogy 1998-tól polgármester, és nem ő állítja, hanem mások, hogy azóta sokat fejlődött a község, az általános iskolai oktatás kiváló színvonalú, művészeti oktatásra, ezen belül képzőművészeti, zenei és táncoktatásra, két tanítási nyelvű képzésre, is lehetőség van.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy ez már az 1. napirendi pont vagy bevezetőnek szánja polgármester úr?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az 1. napirendi pont. Folytatásként elmondja, hogy úszásoktatásra is lehetőség van, jó felszereltséggel rendelkezik az iskola, pl.: digitális tábla.
Elmondja, hogy 15 év munkája, közös munka eredménye az iskola, támogatták az akkori képviselő-testületek, iskola vezetői és pedagógusai, köztisztviselők, hogy minél jobb színvonalú oktatás valósuljon meg. Országgyűlési képviselők is támogatták, sok erőfeszítés van mögötte, büszke lehet rá minden lakos. 2013. január 1-től változás következtében az iskola az állam fenntartásába került, melynek következtében az oktatás színvonala csökkenhet, a gyerekeket beíratják más iskolába, gyűjtő iskolává válik a község iskolája, amit senki sem szeretne. Az egész községet érinti a döntés. Azonban van megoldás. Jelenleg egyházi fenntartásba is kerülhetnek az iskolák, amelyek a színvonalat biztosítják, eredményeket fokozhatják, javulhatnak is ezáltal. A sok éves munka nem vész kárba.
Elmondja továbbá, hogy nemcsak Hernádnémetit érinti a döntés, hanem a másik községet is, mivel Közoktatási Társulásban működik a két község oktatása. Munkahelyek szűnhetnek meg, negatívan érinti az egész település sorsát. A szomszédos települések vagy már léptek, vagy folyamatban van náluk is az iskola egyházi fenntartásba adása. A szomszédos településekre is átvihetik a gyermekeket szüleik, nem nagy a távolság. Községünk jövőjéről döntünk.
Elmondja, hogy két egyház bejelentkezett, a református és a katolikus egyház, fórumokat is tartottak. Szeretné Juhász Ferenc atya által elmondottakat idézni, hogy ha református lesz vagy katolikus az iskola, akkor is jó kezekbe kerül. Ez a lényeg, hogy egyházi fenntartásba kerüljön az iskola. Végül is melyikbe kerül, azt az állam dönti el. A képviselő-testületnek azt kell eldöntenie, hogy az épületet, az ingatlan és az ingó vagyont ingyenesen használatba átadja-e az egyháznak. Higgadtan, nyugodtan kezeljék a kérdést, azt kéri mindenkitől. Hangsúlyozza, hogy ez nem vallási kérdés, hanem a község jövőjét meghatározó kérdés. Nem szeretné, ha viszályt szítana valaki az emberek között vallási tekintetben. Répási János és Lipták Zoltán képviselők véleményét ismeri. Ők a község fejlődését tartják szemük előtt. Egyházi használatba kell adni az ingatlant véleménye szerint. Átadja a szót a képviselőtársainak.
 
Nagy László képviselő elmondja, fontos elmondani, hogy a döntés ismerete hiányában, hogy hogyan döntött a miniszter úr, nem tudni még, ezért külön kell szavazni a református és a katolikus egyházról, ez így korrekt, így tisztességes. Jelenleg a fenntartó a KLIK az állam meghatalmazásából, akinek havi 970.000,-Ft-ot fizet az üzemeltetésbe az önkormányzat. Az ingatlan tulajdonosa a Hernádnémeti Önkormányzat. Kérdése polgármester úrhoz, hogy a református egyház részéről mikor érkezett be az igény iktatókönyv szerint?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy a Tiszáninneni Református Egyházkerülettől 2013. 05. 06-án, az Egri Főegyházmegyétől 2013. 05. 14-én.
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy 2013. 03. 04-én írásban kifejezte a Hernádnémeti Római Katolikus Egyháztanács a szándékát, polgármester úr kezébe adták, hogy bejelentkeztek.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a használatba adásról beszélt. Időrendben 2013. 02. 26., amikor a KLIK felé jelezte szándékát a Tiszáninneni Református Egyházkerület.
 
Nagy László képviselő kérdezi, hogy ide a Hivatalba mikor érkezett?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja, hogy a fenntartói jog az államnál van, az állam képviselőjéhez kell az átvételi kérelmet benyújtani.
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy tulajdonos kérdésében az önkormányzatot kell kérni.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy 2013. 03. 06-án továbbította minden érintett felé a Hernádnémeti Római Katolikus Egyháztanács szándékát. Pontosítja, hogy nem tulajdonlás kérdésében, hanem használatba adás kérdésében kell dönteniük. 2013. május 31-ig van lehetőség a döntésre, nem sok idő van. Arról is szó van, hogy a fenntartónak további dokumentációt kell készíteni a működési engedélyeztetéshez. Az üzemeltetésre az önkormányzat 970.000.- Ft fizet havonta.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy októberben döntött a testület, hogy az államnak adja, ő azt javasolta, hogy önkormányzati fenntartású legyen. Kétségei voltak az állami iskolával kapcsolatban, de kellemesen csalódott. Felesége másik településen állami iskolában tanít, ahol az igazgatónőnek van több dolga meglátása szerint. Erőltette akkor polgármester úr az iskola állami fenntartásba kerülését.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, Képviselő úr vagy nem tudja, vagy nem akarja tudni a dolgokat. Tájékoztatásul elmondja, hogy a jogalkotók döntöttek, hogy állami fenntartásba kerülnek az általános iskolák, a testület egyről dönthetett, hogy az üzemeltetést átadják. Ezzel 11 millió Ft-ot takarított meg az önkormányzat éves szinten. Nem hiányzik, hogy az önkormányzat fizesse a számlákat, miután az iskolai működés színvonalát meghatározó döntésekbe nem lett beleszólása.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy 3 ezer fő alatti településnél kötelező volt, 3 ezer felettinél dönthetett a testület, hogy átadja az államnak az iskola üzemeltetését.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy külön kell választani az üzemeltetést és a fenntartást. 3 ezer fős településről és üzemeltetésről volt szó.
 
Lipták Zoltán képviselő köszönt mindenkit. Elmondja, hogy Polgármester úr bevezetőjében kiemelte, hogy a régi képviselők is támogatták az iskolát. Azért, hogy a tanulóknak, dolgozóknak javára váljon, kéri, hogy a jövőre is gondoljon a testület. Az állam kezében jó kezekben van, ahogy Karajz Ottó képviselő úr elmondta. Kötelező alapfeladat az állam részéről. Amit megteremtett községünk, az van veszélyben. Nem az iskola bezárása a kérdéses, hanem azok a plusz, nem kötelező szolgáltatások, amelyek biztosítása nem éri meg az államnak.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, októberben ő tette szóvá, hogy ne adják át az államnak az iskolát, mert a minősége romlani fog. Akkor nem szenteltek neki figyelmet, most pedig itt ülnek bajban. Inkább az Önkormányzatnál maradt volna. Másik dolog, hogy az önkormányzat átadja-e valamely egyháznak az iskola épületét. Akkor polgármester úr és a két képviselő is megszavazta az állami iskolát. Most pedig azt akarják, hogy ne az államnak adja az önkormányzat, hanem az egyháznak.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szeretné, ha a lényegi kérdéstől nem térnének el. El kell választani egymástól a fenntartás és az üzemeltetés fogalmait. Tavaly Hernádnémeti Önkormányzata nem a fenntartói jog, hanem az üzemeltetésbe adás kérdéséről döntött, vagyis arról, hogy gázszámlát nem fizet az önkormányzat. Másrészt pedig Farkas Zoltán képviselő úr nem valós dolgot mond. A jogszabály alapján kellett átadni a fenntartást, a testület arról dönthetett, hogy az üzemeltetést átadja-e. Tavaly két egyház jelentkezett be, voltak lépések, de eredmények nem születtek. Nem volt tavaly más lehetőség. Az önkormányzat nem tudja fenntartani az iskolát, mert nincs hozzá elég saját bevétele. Valóban az lett volna a legjobb, ha van a fenntartásra, üzemeltetésre elég saját bevételük. Számításokkal alá kellett támasztani az állam felé.
 
Répási János képviselő elmondja, hogy ő bármely egyháznak átadja, akit az állam választ, ha katolikus vagy református is lesz. Palánki püspök úrral beszélt ma, aki elmondta, hogy az állami iskola leépülést jelent az intézményeknek. Kérdezi, hogy az üzemeletetés 970.000.-Ft havonta az önkormányzat részéről, ennek mi lesz a sorsa, az egyházak fizetik majd?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a református egyház nem kér az üzemeltetéshez összeget, ez további 10 millió Ft megtakarítást jelentene évente az önkormányzatnak. Farkas Zoltán és Karajz Ottó képviselők azt mondták, hogy az államnál jó kezekben van.
 
Farkas Zoltán képviselő hozzáteszi, hogy azt mondta, hogy a katolikus egyházat fogja megszavazni.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy a plusz feladatokhoz rendelt tanárok, nevelők munkahelye veszélybe kerül. A színvonalat tartani kell, és azt úgy lehet, ha egyházi iskola lesz. Az elért színvonal az iskolai dolgozóknak köszönhető.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester folytatásban elmondja, hogy szűkösen vagyunk most a tanácsteremben, szerette volna, ha az iskolában zajlik le az ülés, ott van hely, itt pedig alig férnek  el az érdeklődők. Farkas Zoltán, Nagy László és Karajz Ottó képviselők írásban jelezték, az SZMSZ szerint a testületi ülés helye a tanácsterem, ide eljönnek, az iskolába nem. Közmeghallgatás, alakuló ülés is  az iskolában szokott lenni, a téma, és az érintett szülők, nevelők miatt gondolta, hogy ott legyen testületi ülés.
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy a november 30-i ülés is az iskola aulájában volt, lincs hangulat uralkodott, a képviselők nem voltak biztonságban, így nem hajlandó dönteni, ezért nem mentek oda. Csendben szeretnék folytatni munkájukat.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, hogy november 30-i ülésre visszatérve, két éven keresztül egy intézményt és dolgozóit, a vezetőt bizonytalanságban tartották. Nem volt meg a működési feltétele. Ezt önök négyen okozták , nyilvánosság kellett, hogy lássák, hallják, mi történt és nem lincseltek meg senkit.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy itt szemben a képviselőkkel a választók ülnek, az iskolában is ők ültek volna, akiket képviselnek.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy november 30-án még a HAK-nak volt joga üzemelni, de most van közvetítés, láthatják a lakosok.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy Önök küldtek ki röpiratot, hogy veszélyben a nyilvánosság, legyen közvetítés. Lipták Zoltán, Répási János és az ő személyében fizettek be a közvetítésért, Önök nem. Most azért van közvetítés, mert nem az iskolában van, a szülők kérték, hogy tudják követni az eseményeket, és ők fizetik a költségét is.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy ha 10 milliót spórolunk, ha egyházi lesz az iskola, abból lehet fizetni a közvetítést.
 
Lipták Zoltán képviselő hozzáteszi, hogy rögtön valamilyen kifizetést talál képviselő úr, ha pénz szabadul fel. Nem kell rögtön elkölteni a rendelkezésre álló pénzt, gondolni kell a település fejlesztésére is.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy az iskola Hernádnémeti községé, nem a pedagógusoké, nem a szülőké. A képviselő-testület van megbízva, hogy képviselje a falu lakosságát. Pedagógusok közül 15-20 fő hernádnémeti lakos, akinek van beleszólása a dologba. A többiek, hogy milyen iskola lesz mindegy, munkahelyet szeretnének, nem kellett volna kikérni a véleményüket. Ha katolikus lesz, nem számolnak le akkor sem. Az iskola a falué, engedtessék meg, hogy a képviselő döntse el, milyen iskola legyen.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hangsúlyozza, hogy sokadszor hangzik el valótlan, nem a pedagógusok, szülők döntik el, hogy milyen fenntartású lesz az iskola, hanem a jogszabály által kötelező eleme volt a véleményük kikérése az átszervezési eljárásnak.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester jelzi, hogy Kocsis Annamária tanárnő szólásra jelentkezik.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy Kocsis Annamária tanárnő hozzászólhasson a témához.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 3 Igen és 3 Nem szavazattal eredménytelen a szavazás.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy a pedagógusok és a szülők már szavaztak, tudja a testület a véleményüket.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy ilyen még nem volt, nem emlékszik ilyenre, ez példátlan, hogy az érintetteket nem hagyják szóhoz jutni.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester felolvassa Kocsis Annamária tanárnő levelét, írásbeli beadványát. ( Írásos anyag a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.)
 
dr. Orosz Zsolt polgármester felolvassa Balákné Lövei Adrienn szülő írásbeli beadványát. ( Írásos anyag a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.)
 
dr. Orosz Zsolt polgármester javaslattal él a testület felé. Szavazásra teszi fel, hogy aki nem járul hozzá, hogy hozzászólhassanak a szülők, és az érintettek, kézfelemeléssel jelezzék.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, nem érti ezt, nem érdeklik a vélemények, felolvasta a gondolatokat polgármester úr.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy aki hozzájárul, hogy hozzászólhassanak a szülők, és az érintettek(Kocsis Annamária és Balákné Lövei Adrienn), kézfelemeléssel jelezzék.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 3 Igen és 3 Nem szavazattal eredménytelen a szavazás.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester ismét szavazásra teszi fel, hogy a szólásra jelentkező Végh Ernő és Dr. Dobos Zsuzsanna, Juhász Nóra és Sturmné Mikita Vilma szót kapjanak, kézfelemeléssel jelezzék.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 3 Igen és 2 Nem szavazattal és 1 Tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
78/2013. (V.28.) KT Határozata
Az érintettek részére hozzászólási jog megadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a polgármester az érintettek részére a témával kapcsolatban a hozzászólási jogot megadhatja.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
Végh Ernő, a hernádnémeti református közösség tagja köszönti a képviselő-testületet. Elmondja, hogy Gesztely község lakosa, de a hernádnémeti református közösség tagja. Elmondja, hogy a lényeg kimaradt az elhangzottakból, azaz, hogy a hernádnémeti gyermekek megfelelő képzést kapjanak. Kérése, hogy támogassa a képviselő-testület, hogy egyházi iskolának nevezhessék a község iskoláját, akkor fejlődni fog erkölcsileg és a tudományok terén. A képviselők felé a javaslata, hogy felekezeti iskola legyen, a képviselő-testületet kéri, hogy mindegyikük képviselje az általuk képviselteket, mondják el véleményüket, diplomatikusan, nem egymást bántva. Köszöni, hogy meghallgatták. Hozzáteszi, hogy sokat fejlődött Hernádnémeti, a szomszédos település lakójaként látja.
 
dr. Dobos Zsuzsanna presbiter köszöni, hogy szót kaphatott.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi dr. Dobos Zsuzsannától, hogy hernádnémeti lakos?
 
dr. Dobos Zsuzsanna presbiter válaszában elmondja, hogy miskolci lakos, ideiglenes lakcíme Hernádnémeti, szülői háza itt van, itt nőtt fel, ide járt iskolába. A református egyház presbitere Hernádnémetiben. A hernádnémeti emberek szeretetét tartja szeme előtt. Felhívná egy jogi dologra a figyelmet, hogy az önkormányzat tulajdona az iskola. A kérdés, hogy használatba adja-e a tulajdonos a fenntartónak? Az állam a fenntartó, és az állam a dönt, hogy milyen iskola lesz. A képviselő-testület nem lépheti túl a hatáskörét, hatáskört sem vonhat el, ezért csak arról dönthet, használatba adja-e az egyháznak az iskolát, erről kell a képviselő-testületnek döntenie. Elmondja, hogy a képviselők nem személyes érdekeket képviselnek, a község lakosainak érdekét képviselik. Egy idézettel zárná, Reményik Sándor, a költő verséből: „Ne hagyjátok a templomot és az iskolát.”
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, lényeges volt a hozzászólás, hogy mit kell tenni a képviselő-testületnek ebben a helyzetben. Alakuló ülésen esküt tesznek a képviselők, hogy Hernádnémeti érdekét képviselik, nem egyéni érdekeket.
 
Juhász Nóra szülő elmondja tájékoztatásként, hogy Bőcsön lakik, látja, hogy sokan ide határozott elképzeléssel jöttek, nem számít nekik, mit mondanak szülők, pedagógusok. Családjában reformátusok és katolikusok is vannak. Fontos egymás meghallgatása. Miskolc-Szirmáról költöztek ide. Ott eleinte jó színvonalú volt az iskola, majd leépült. Nem figyeltek a tanulók igényeire. Előző évben a református egyház átvette az iskolát, a katolikusok is aktívak, a közösségek a szülők megelégedettségére dolgoznak, nem kizárólagos a református egyház. Jó példaként állítja a testület elé. Kéri, hosszútávon gondolkodjanak.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester folytatásban elmondja, Közoktatási Társulás működik másik településsel, sok éve, a tagintézmény igazgató asszonyának átadja a szót.
 
Sturmné Mikita Vilma igazgatónő köszönti a megjelenteket, elmondja, hogy 28 éve él Újcsanáloson, ott tanít az iskolában. Tagintézmény az újcsanálosi általános iskola, 2008 szeptemberétől lettek tagintézmény, nagy reményekkel vágtak neki. Jók a tapasztalatok, jól működik a társulás. Segítik a szakmai munkájukat, közös kirándulásokat szerveznek. Kis létszámú az általános iskolájuk, a társulás eredményeképpen lettek művészeti iskola, a társulásnak köszönhető. A két tannyelvű oktatás nem lehetséges a kis létszám miatt, de az angol oktatás jó színvonalú. Ha Hernádnémetiről beszélnek, róluk is szó van. Kötelező elem volt a tantestületet, gyerekeket, pedagógusokat megkérdezni. Kéri, vegyék figyelembe a szavazásnál, hogy van egy kis település 76 fős iskolással, akik kinyilvánították, hogy egyházi iskola szeretnének lenni, kéri, segítsék őket, bíznak a további együttműködésben.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, jól látja a szülő, hogy határozott véleménnyel jöttek egyesek. Köszöni a hozzászólók tiszta lelkületét, szégyelli, hogy képviselőkben vannak negatív megnyilvánulások.
 
Répási János képviselő elmondja, hogy családja katolikus, fia felolvas a templomban, apósa református volt, vegyes házasság az övé. Nem merült fel családjában, hogy református vagy katolikus, beszélhettek bármiről. A Minisztérium fogja meghatározni, hogy melyik egyház fenntartásába adja az általános iskolát. Mindenki véleményét vegyék figyelembe a képviselők, kéri, úgy válasszanak, nem csak ez, vagy az választotta őket.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel Bukszárné Pramperger Emese igazgató-helyettes hozzászólását, aki hozzájárul, hogy hozzászólhasson, kézfelemeléssel jelezzék.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen és 1 Nem szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
79/2013. (V.28.) KT Határozata
Bukszárné Pramperger Emese igazgató-helyettes részére hozzászólási jog megadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a polgármester Bukszárné Pramperger Emese igazgató-helyettes részére a témával kapcsolatban a hozzászólási jogot megadhatja.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
Bukszárné Pramperger Emese igazgató-helyettes elmondja, hogy vegyes házasság az övé is, lánya katolikus, fia református, fontos az egyház férjének, és neki is. A választópolgárok nem nézték választáskor, hogy milyen vallású a képviselő. A képviselő-testület a rendszerváltás óta mindig az iskolát tartotta szeme előtt, fejlesztette. Karajz Ottó képviselő úr mondta, hogy jó kezekben vannak az iskolák az államnál, véleménye szerint a kollégák nem érzik, de a vezetők érzik. Rendeleteket kapnak, amelyeknek határidőre eleget kell tenni. Érzik, hogy veszélyben vannak. Szakmai eredmények kerülnek bajba. Félelmemmel jöttek az államhoz. Írták a pályázatot a képviselő-testület és a község támogatásával. Most amit elértek, ezt érzik veszélyben, kéri, hogy felekezeti hovatartozástól függetlenül döntsenek. A törvény azt mondja, hogy az egyháznak adja át, nem azt, hogy református vagy katolikus.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy sokfelé járt, és az a tapasztalat az állami iskolákban, hogy nincs szakmai felügyelete, nem kapnak támogatást ebben a rendszerben, például a kréta kérdése, egyelőre nehézkesen működik a rendszer. Egyházaknál nincs probléma, van továbblépési lehetőség. Elmondja, hogy gyermekei ide jártak általános iskolába, nem fordult meg a felesége és az ő fejében, hogy beírassák 6 vagy 8 osztályos gimnáziumba a gyerekeket, itt vannak a legjobb helyen, legjobb nevelést, oktatást a helyi iskolában kapják meg.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel Vadas József kurátor, Balákné Lövei Adrienn és Lukács István szülők hozzászólását, aki hozzájárul, hogy hozzászólhasson, kézfelemeléssel jelezzék.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen és 1 Nem szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
80/2013. (V.28.) KT Határozata
Hozzászólási jog megadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a polgármester Vadas József kurátor, Balákné Lövei Adrienn és Lukács István részére a témával kapcsolatban a hozzászólási jogot megadhatja.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
Vadas József kurátor köszönti a képviselő-testületet és az érdeklődőket. Elmondja, kitűnik, hogy az iskola komoly színvonalat mutat, ami el is hangzott. Kéri a képviselőket, hogy bölcsen, megfontolva döntsenek. Több lehetőséget biztosít a jövőben a gyerekeknek az egyházi iskola. A szülők érdeke, reméli, a képviselő-testület a fejlődés mellett teszi le a voksát. Ehhez kívánja a bölcs döntést.
 
Balákné Lövei Adrienn szülő elmondja, hogy hernádnémeti lakos, három gyermekük van, fontos neki is, milyen fenntartásba kerül az iskola. 1. osztályos az egyik gyermeke, tapasztalja, hogy jó színvonalú az oktatás, helyben megkapja a legjobb oktatást, nem akarja elvinni máshová gyermekeit. Itt vettek házat, itt telepedtek le. A gyermekei még legalább 12 évig koptatják az általános iskolát, ezért fontos számukra az iskola kérdése, mint annak, akinek már nincs kisgyermeke, vagy egyáltalán nincs gyermeke Kéri, hogy a gyerekeket nézzék, ne mást.
 
Lukács István szülő elmondja, hogy a felháborodása miatt jött be és kért szót, itt nőtt fel, majd városba költözött, és ismét 1 éve visszaköltözött a községbe. Neki szép gyermekkort biztosított a falu, ezt szeretné a gyermekeinek is. Marakodást lát, egyéni érdekek miatt. 3. osztályos a fia, a lánya szeptemberben kezdi az első osztályt. Fél, hogy ilyen marakodások miatt nem tudja ide járatni iskolába a gyermekét. A szülők már kinyilvánították véleményüket.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, reméli, nem fogja megváltoztatni a döntését, köszönet azoknak, akik idejöttek, visszajöttek, ez jelenti a község jövőjét.
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy többször elhangzott az egyéni érdekek. Nincs itt egyéni érdek. Két történelmi egyház van. Az állam hibája, hogy nem tudni, mely egyházé lesz. Nem egyéni érdek, ez az egyház iránti szeretet, tisztelet. Gyerekei itt végeztek, jól szerepeltek. Nem tudjuk az állam döntését, a miniszter úr döntését.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, valóban nem tudjuk az állam döntését. Lehet, hogy nem adja senki kezébe. Arról dönthet a képviselő-testület a község érdekében, hogy ingyenesen az egyház használatába adja-e az iskola épületét.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy aki hozzájárul Bíróné Kertész Judit, hogy hozzászólhasson, kézfelemeléssel jelezzék.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen és 1 Nem szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
81/2013. (V.28.) KT Határozata
Hozzászólási jog megadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a polgármester a szülők részére a témával kapcsolatban a hozzászólási jogot megadhatja.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
Bíróné Kertész Judit szülő elmondja, mindenben az állam dönt, a képviselő-testület abban, hogy az épület ingyenes használatát átadja az egyháznak. Jó döntést hozzanak felekezetre tekintet nélkül.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, hogy az előbb hozzászóló szülőnek 3 gyermeke van, nemrég költöztek községünkbe, pedagógus ő is, nem mindegy, milyen döntés születik.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester lezárja a hozzászólásokat. Elmondja, hogy az egész község érdekét érintő kérdés, a református egyház nem kér hozzájárulást az üzemeltetéshez az önkormányzattól. Név szerinti szavazást kér a napirendi témáról.
 
Répási János képviselő kérdezi, hogy az állam mennyi időre adja át az iskola fenntartását?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, nem tudni, hogy határozott vagy határozatlan időre.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy a két felekezet között vallásháború alakult ki, haragszanak egymásra, a gyerekek is viccelődnek vele, hallotta. Idősek mondták neki, régen úgy volt, hogy a reformátusnak haragudnia kell a katolikusra és fordítva, arra tanították őket, hogy verjék meg őket. Nem szeretné ezt.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, Hernádnémetiben bizonyos emberek törekvése, hogy megosszák a lakosokat, ez egyéni érdek. Eltelt 3 év a ciklusból, kiismerték őket a lakosok. Eddig mindenki higgadtan szólt hozzá.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy név szerint szavazzon a képviselő-testület az 1. napirendi pontról, az általános iskola épületének használatba adásáról.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
82/2013. (V.28.) KT Határozata
Név szerinti szavazás elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy név szerint szavaz az általános iskola épületének ingyenes használatba adásáról.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
Nagy László képviselő elmondja, a katolikus egyházat támogatja, a református egyházat nem.
 
Farkas Zoltán képviselő hozzáteszi, ugyanezt fogja tenni.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy észrevételt tesz. A Mötv. azt mondja ki, hogy az önkormányzati képviselő a település egészét képviseli, és az Alaptörvénybe ütközik a vallási alapon történő diszkrimináció.
 
Nagy László képviselő hozzáteszi, nem írja elő neki semmilyen törvény, kit képvisel.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hangsúlyozza, a jogszabály alapján dönteni kell.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy az állam által kiválasztott egyházi fenntartónak átadja az önkormányzat az általános iskola épületét ingyenes használatba.
 
Farkas Zoltán képviselő: nem
Karajz Ottó György képviselő: nem
Lipták Zoltán képviselő: igen
Nagy László képviselő: nem
dr. Orosz Zsolt polgármester: igen
Répási János képviselő: igen
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 3 Igen és 3 Nem szavazattal a határozati javaslatot elutasította.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, a következményeket fel kell vállalni. Mikor lesz a változtatásra ismét alkalom, nem tudja. Joga van a képviselőknek ilyen döntést hozni.
 
Nagy László képviselő elmondja, nem a képviselőket kell elmarasztalni. Szerencsésebb lett volna, ha tudja a testület, melyik egyháznak adja az állam.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, írásban nem kapott értesítést a döntés eredményéről.
 
Répási János képviselő elmondja, Palánki püspök úrral beszélt, mondta, hogy először a képviselő-testületnek kell dönteni, utána dönt az állam.
 
dr. Dobos Zsuzsanna presbiter elmondja, elkeseríti, hogy a képviselő-testület nem a jogszabálynak megfelelően hoz döntést, túllépnek hatáskörükön. Így szól a jogszabály.
 
Répási János képviselő hozzáteszi, döntetlen a szavazás, az ülés végén meg lehetne ismételni. Komoly dologról van szó.
 
Lipták Zoltán képviselő kiegészíti, hogy két órája nem tudnak dönteni. Igaza van dr. Dobos Zsuzsanna presbiternek, nem lépheti túl a testület a hatáskörét, ezzel most túllépték.
 
 
2.      napirendi pont: Beszámoló a családsegítés és nappali ellátás 2012. évi tevékenységéről (Írásos anyag a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.)
 
dr. Orosz Zsolt polgármester bevezetésként elmondja, intézményvezető asszony elküldte írásban beszámolóját a napirendi pontról, melyet megkaptak a képviselők. Átadja a szót Fésűsné Brosch Andrea intézményvezető asszonynak
 
Fésűsné Brosch Andrea intézményvezető elmondja, hogy a belső ellenőrzés során a Miskolci Többcélú Kistérségi Társulás javaslatot tett az Intézkedési Tervre. 6 pontban foglalták össze. Észrevétel volt, hogy az erkölcsi bizonyítvány nem került be a személyi anyagba, valamint a közalkalmazottak fizetési fokozatai, besorolásait módosítani kellett, melyek azóta megtörténtek. Szabadságok felülvizsgálata is megtörtént.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy a beszámoló lenne a lehetőség, hogy a képviselők a kérdéseiket megtegyék. Ilyenkor csend van. Ha az intézményvezető választásáról van szó, tudnak szavazni. Tegyék fel kérdéseiket a képviselők, ha problémájuk van.
Folytatásként elmondja, hogy Közoktatási Társulás működik Újcsanálos községgel. Szociális Társulást is szerettek volna, a képviselő társak leszavaztak 6-7 millió Ft-ot. A képviselők feladata, hogy több pénzt hozzanak a falunak.
 
Nagy László képviselő elmondja, Hernádnémetiben az Alapszolgáltatási Központ jól működik, nem indokolta semmi, hogy egy intézménybe szervezzék, egy vezető irányítása alá, ez sok lett volna egy vezetőnek két településen.
Belső ellenőrzés során felmerült az idősek nappali ellátásával kapcsolatban egy hiányosság, kérdezi, hogy áll?
 
Fésűsné Brosch Andrea intézményvezető elmondja válaszában, megoldották.
 
Nagy László képviselő kérdezi, hogy az idősek nappali ellátása létszámban hogy áll?
 
Fésűsné Brosch Andrea intézményvezető elmondja, 22 férőhelyes és teljes a kapacitás, kérhetik az idősek, hogy helyben vagy elvitelre kérik az ebédet.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, jól működik az intézmény, ahogy Nagy László képviselő említette, akkor ezek szerint jól dolgozik az intézményvezető asszony. Sok feladata van most is. Az iskola főigazgató asszonya két iskolának vezetője, az óvoda főigazgatója 4 intézményt vezet, a HAK vezetőjének sem lenne probléma két intézményt vezetni.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy előző testületi ülésen döntött a testület, hogy a bölcsőde az óvodához átkerül. A jelenlegi vezető nem fogalmazott meg olyat, hogy félelme lenne a munkától. A községnek plusz bevételt jelentett volna a Szociális Társulás. Azért nem szavazták meg a Szociális Társulást a képviselő társak, mert az intézményvezető választását nem akarják kiengedni a kezükből.
 
Répási János képviselő hangsúlyozza, jelentős összegtől esett el az önkormányzat. Ezen a településen 1 millió Ft is sokat jelent.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, a HAK-ból kikerül a bölcsőde és átkerül az óvodához. Ez volt az április ülés döntése. Lipták Zoltán képviselő felvetésére elmondja, tavaly 150 millió Ft-os pályázat hiúsult meg. Majd a református egyház által elnyert pályázat esetében kétszeri szavazás után született pozitív döntés, mivel egy képviselőtárs meggondolta magát. Információt nyújt szívesen, ha kérdezik őt, akár éjszaka is, ha a község érdeke kívánja.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, Lipták Zoltán képviselő úrnak felelne, hogy a képviselő-testület nem adhatja ki a kezéből az intézményvezető választását. A Mötv. 44. §-a szerint.
 
Lipták Zoltán képviselő hozzáteszi, Karajz Ottó képviselőnek nincs fogalma arról, mit beszél. A Társulás vezetőjének választására más szabályozás vonatkozik.
 
Répási János képviselő elmondja, mindenki szavazott, egyedül Karajz Ottó képviselő tartózkodott, tudjuk, ki hogy szavazott. A tartózkodás az semmi. Nem volt képes választani, a társait is megtévesztette, akkor mondjon le. Azt a vezetőt sem szavazta meg.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy Karajz Ottó képviselő a települést akarja összeugrasztani, az egyházakat, hol született, azt sem tudjuk. Nem lesz itt polgármester Karajz Ottó.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, hogy Karajz Ottó összeugrasztotta az embereket, akárhová megy, temetőbe, templomba, mindenhol ezt tapasztalja. Ön teszi tönkre, próbálja tönkre tenni a községet, hagy hallják az emberek, meggondolják majd, hogy döntenek.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a családsegítés és nappali ellátás 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
 
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
83/2013. (V.28.) KT Határozata
A családsegítés és nappali ellátás 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a családsegítés és nappali ellátás 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy mint katolikus, tartózkodni fog, mert nem tudja, kinek adja az állam az iskola fenntartását.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy az egyháznak átadjuk az iskola épületét ingyenes használatba.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 3 Igen, 2 Nem szavazattal és 1 Tartózkodás mellett a határozati javaslatot elutasította.
 
 
Farkas Zoltán képviselő 18:25 órakor elhagyja az üléstermet.
 
 
 
3.       napirendi pont: Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása (Írásos anyag a jegyzőkönyv 4. mellékletét képezi.)
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja tájékoztatásként, hogy a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központból áthelyezik a bölcsődét, elkészült az alapító okirat és a Közoktatási Társulás Társulási Megállapodás módosítása.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának elfogadását.
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő képviselője közül 5 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
84/2013. (V.28.) KT Határozata
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát az abban foglaltak szerint elfogadja.
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat aláírására.
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde átszervezésének törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a Hernádnémeti-Újcsanálos Közoktatási Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadását. (Írásos anyag a jegyzőkönyv 5. mellékletét képezi.)
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő képviselője közül 5 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
 
85/2013. (V.28.) KT Határozata
Hernádnémeti-Újcsanálos Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti-Újcsanálos Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását egységes szerkezetben elfogadta.
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a Hernádnémeti-Újcsanálos Közoktatási Intézményfenntartó Társulás törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az előzőekben döntöttek a közoktatási intézmény átszervezéséről, mely következtében az Alapszolgáltatási Központ alapítói okiratát is módosítani szükséges, mivel ki kerül belőle a bölcsődei feladatellátás. (Írásos anyag a jegyzőkönyv 6. mellékletét képezi.)
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő képviselője közül 5 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
 
86/2013. (V.28.) KT Határozata
Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratának elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ Alapító Okiratát az abban foglaltak szerint elfogadja.
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okirat aláírására.
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ átszervezésének törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetése érdekében a szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
 
 
4.      napirendi pont: Egyéb indítványok, javaslatok
 
4.1.      Térfigyelő kamerarendszer
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a közbiztonság javítása érdekében saját erőből oldotta meg az önkormányzat a térfigyelő kamerarendszert, és egyhangúlag elfogadta a testület, támogatták. Lehetőség van, ha egy utca úgy gondolja, kamera ott is elhelyezésre kerüljön, az önkormányzat az üzemeltetési költségét vállalja, de az új kamera telepítését a lakosok fizetnék.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, mennyibe kerül a kamera?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy az irányár 200.000.-Ft körül van, jó, használható felvételek készülnek, lehet beszélni a vállalkozóval.
 
4.2.      Polgárőrség megalakulása
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, eddig nem működött a községben polgárőrség, jelenleg is vannak közfoglalkoztatásban, akik ellátják ezt a feladatot. Megalakult május 8-án a Hernádnémeti Polgárőr Egyesület, hamarosan benyújtásra kerül a cégbírósághoz a nyilvántartásba vételi kérelem és a szükséges dokumentumok. Lehet csatlakozni, segíteni bármilyen módon, nála lehet jelentkezni.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, az előző polgárőrség anyagi támogatást kapott az önkormányzattól, ha lehet, ezt a polgárőrséget is támogassa az önkormányzat, ezt kéri.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, jó ötletnek tartja, a civil szervezeteket lehet támogatni, a polgárőrséget is lehet.
 
Répási János képviselő elmondja, hogy a kamerákat látta, kérdése, át lehet-e helyezni az egyiket, mivel úgy egy kereszteződést figyelne, nem egy utcát, ahogy jelenleg.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy lakosok is jelezték, módosítani lehet, ez szakmai kérdés. Rendőrségnek is megadta az információkat.
 
4.3.      Északi vágta
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy Hernádkak-Belegrád Közhasznú Alapítvány kéréssel fordult községünkhöz, ami előnnyel járna Hernádnémetinek. Fogathajtó verseny volt már korábban azon a területen, az iskola mögötti kaszálón. Nevezési díj jelentős összeg. Most is kérik, lehetőséget biztosítson az önkormányzat számukra az Északi vágta megrendezéséhez. Komoly média figyelmet kapna községünk. Bruttó 40.000.-Ft a bérleti díj.
 
Répási János képviselő hozzáteszi, hogy Hernádnémeti Vágta néven szerepelne.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, támogatja a kezdeményezést. Kéri, hogy a biztonság érdekében tegyenek meg mindent, ami szükséges.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, a főszervezőnek erre figyelnie kell. Reméli, nem lesz probléma.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, mely időintervallumban kerül megrendezésre?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy július 15. – augusztus 15-ig kérik, hogy megfelelően elő tudjanak készülni.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, mi az időpontja a vágtának?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, augusztus 10. a legvalószínűbb időpont.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a Hernádkak- Belegrád Közhasznú Alapítvány kérésének elfogadását.
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő képviselője közül 5 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
87/2013. (V.28.) KT Határozata
Hernádkak- Belegrád Közhasznú Alapítvány kérésének elfogadásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádkak- Belegrád Közhasznú Alapítvány kérését elfogadja, 213. július 15. - 2013. augusztus 15. közötti időtartamra 40.000,- Ft. Díjért bérbe adja a szervezet részére a Hernádnémeti 1327 helyrajzi számon nyilvántartott területet.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
 
4.4 Szennyvízzel kapcsolatos per
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy négy település beperelte Hernádnémetit a szennyvízzel kapcsolatban, hogy nem számoltunk el a gesztorsággal, és a kárt okozott , mivel kiírta önkormányzatunk a koncessziós eljárást. Az Ítélőtábla elutasította a felperesek keresetét. A Bíróság megállapította, ez kötelesség volt, nem hiba, a gesztorsággal pedig elszámolt. Felpereseket tanúként kihallgatták, akkor azt mondták, semmilyen káruk nem keletkezett. Valótlanságok hangzottak el, mint például, hogy nem is tudnak a perről, holott tanúként voltak a polgármesterek megidézve. Mind a 10 település aláírta, hogy a koncessziós eljáráson részt kellett volna vennie a cégnek. Jogerős végrehajtható ítélet született. A Kúriához fordult a négy település, akik a végrehajtás felfüggesztését kérik. Sajnálja, hogy ezen települések vezetői a németi képviselők, a vezetők ellen hangulatot keltenek. Hangsúlyozza, nem Hernádnémeti indította a pert. Kérte többször a községeket, hogy fejezzék be a pert, és senki nem tartozik senkinek semmivel, nem voltak hajlandók erre. Sajnálja, de nem Hernádnémeti a hibás.
Folytatásban elmondja, hogy saját berkeinken belül képviselők információt visznek ki a felpereseknek, már az ellenfél jogi képviselője jelezte, hogy mit akar az a képviselő? Esküt tettek, hogy Hernádnémetit szolgálják, ez felháborító.
 
Répási János képviselő kérdezi, mi lett a négy település kára? Lehet tudni?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, kb. 57 millió Ft perköltséggel tartoznak. Két kereset volt: gesztorsággal nem számolt el Hernádnémeti, és a károkozás. Az elszámolás kérdésében már korábban jogerős ítélet született, három felperes teljesített az ítéletnek megfelelően, egy nem teljesített. Van lehetőség az ítélet végrehajtására, teljesítésére.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, a Kúrián mi várható?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, nem tudja azt elképzelni, hogy ne hagyja helyben az Ítélőtábla által hozott ítéletet. Ha kedvezőtlenebb lesz a Kúria döntése, akkor ott valami nem stimmel.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, amit saját településük ellen tettek egyes képviselők, lejáratták a községet, elszomorító. Ők is tettek esküt. Egyezséget felajánlotta polgármester úr és a jogi képviselő is.
 
4.5.      Parkolás az I. számú háziorvosi körzet parkolási lehetőség biztosítása
 
Répási János képviselő elmondja, veszélyes az I. számú háziorvosi körzet előtti parkoló, mert mély az árok mellette. Javasolja az udvarra a parkoló kialakítását a természetes környezet megsértése nélkül.
 
Nagy László képviselő javasolja az árok rácsos lefedését.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, elmúlt ülésen döntött a testület az I. számú háziorvosi körzet orvosi pályázatának nyerteséről, pontos időpont nincs még, mikor kezd a pályázatot megnyert doktor úr, mert a felmentési időt le kell töltenie, mivel közalkalmazott a Szent Ferenc Kórházban. Tudatni fogja az érintettekkel, addig helyettesítéssel látják el a betegellátást.
 
4.6.      Közúti táblák elhelyezése
 
Nagy László képviselő kérdezi, hogy áll a boltok előtti megállni tilos táblák elhelyezése?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában kifejti, hogy a 3607-es közútról van szó, állami út, jelezte a Közútkezelő Társaság felé. Kérte, hogy tájékoztassák az intézkedésekről. Elmondja továbbá, hogy a felújítást kezdeményezte a vasútállomástól a 37-es főútig, ez csak a község tábláig valósult meg. Kérte a fenntartót, a kátyúzást tegyék meg. Egy veszélyes szakasz kátyúzása megtörtént, a többié sajnos még nem.
 
4.7.      Állattartás
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, jegyző asszony az állattartással kapcsolatos feljelentések ügyében eljár. Szakértő kirendelése megtörtént, aki megvizsgálta a problémákat. A szakértői vélemény közlésre kerül az érintettekkel.
 
4.8.      Taktaközi vízgazdálkodási Társulás
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Taktaközi Vízgazdálkodási Társulás küldötteit felkérte, számoljanak be eddig Hernádnémetit érintőt tevékenységükről, miért nem történik feladatvégzés községünkben? Válasz még nem érkezett.
 
4.9.      Hegyalja utca
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Hegyalja utcán közterületre kihajló faágak veszélyesek, mert keskeny az utca. Jegyző asszony intézkedett, kérte az érintetteket a növényzet visszanyesésére a balesetek megelőzése érdekében.
 
4.10. Általános Iskoláért Alapítvány pályázata
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja tájékoztatásként, hogy az Általános Iskoláért Alapítvány pályázott a tanmedence vízének fűtésére, a napenergiát hasznosítja, üzemelhet a medence. Saját forrás nincs, 7 millió Ft-ot biztosít az önkormányzat, mint visszatérítendő támogatást, előfinanszírozású a pályázat, az utalás megtörtént, az Alapítvány a megvalósítás útján jár.
 
4.11. Javítási munkák
 
Répási János képviselő elmondja, hogy útpadkát javítanak a közmunkások, jelezte, hogy nem látja, rendbe tették-e végig a Vörösmarty utcát? A vis maiorból nem jutott támogatás.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, hogy a növényzet belóg, megoldják. Start mintaprogram keretében a padkák kialakítása után, járdák készítése, építése történik. Árvíz során tönkre mentek az utak, vis maiorból nem kapott az önkormányzat támogatást, más megoldást keresnek.
 
4.12. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok
 
Nagy László képviselő kérdezi, hogy áll a Petőfi S. u. 3. sz. alatti ingatlan rendbetétele? Nagy a gaz növényzet, fél a rágcsálók elszaporodásától.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja válaszában, hogy 5 apríték kazán van, több önkormányzatnak van egy aprítógépe. Ma is csak fél napot tudott dolgozni a gép az időjárás miatt.
 
4.13. Falunapok
 
Nagy László képviselő tájékoztatásként elmondja, hogy július 20-án és júl. 21-én kerül megrendezésre a XI. falunapok. Kéri polgármester úrtól, mert törvényileg ő jogosult, hogy a programokat szíveskedjen megrendelni.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy Forgács István képviselő, a Kulturális Bizottság elnöke hívta össze a Kulturális Bizottságot, illetve jegyző asszonyt kérte, hívja össze a bizottságot, Forgács István elnök nem volt jelen az ülésen.
 
Nagy László képviselő elmondja, őt fogja meghatalmazni Forgács István elnök úr, hogy helyette járjon el, amíg ő akadályoztatva van.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, 11. alkalommal kerül megrendezésre a falunap, fájlalja, hogy most nem a búcsú hetén lesz , ahogy eddig megszokott volt. Kéri a bizottság tagjait, tájékoztassák őt, mely programokat kell megrendelnie és milyen költséggel tudjon az önkormányzat számolni? Hatóság az önkormányzathoz fordul jogdíj ügyében, elnök úr nem oldotta meg tavaly.
 
Nagy László képviselő kéri, hogy 4 polgárőrt biztosítson polgármester úr, nem biztonsági céget akar felkérni. Délutáni programokról van szó. Kérdezi, polgármester urat, a nőnapi rendezvénnyel kapcsolatban jelentkezett a hatóság jogdíj ügyben?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy még nem.
 
4.14. Nyári tábor és szúnyogirtás
 
Lipták Zoltán képviselő érdeklődik a nyári tábor és a szúnyogirtás felől.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja, hogy település vezetők összefogtak, mivel probléma a szúnyogok megjelenése. Jelenleg csapadékos idő van, nem alkalmas a gyérítésre . Kértek a cégtől ajánlatot, jelezik majd a munkavégzést.
 
Lipták Zoltán képviselő hozzáteszi, hogy korábbi szúnyogirtásnál gyűjtés volt, ami sikeres volt, jó kezdeményezés.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, tud olyanról, aki nehéz körülmények között él, és behozta a 100.- vagy 200.- Ft-ját. Mások nem támogatták. Boltban képviselőúr felesége híresztelte, hogy elverik a pénzt. Nagy nyilvánosság előtt. Tudják ezt mások is.
 
Lipták Zoltán képviselő hozzáteszi, ez közösségrombolás.
 
Fésűsné Brosch Andrea intézményvezető tájékoztatásként elmondja, folynak az előkészületek a nyári táborra. Július 8-tól 4 héten keresztül tart majd. Változás, hogy az IKSZT keretében egyidőben kerül sor a pályaorientációs táborra. A köznevelésről szóló törvény kötelezővé teszi a diákok számára, hogy a köz érdekében önkéntes tevékenységet végezzenek. Egy középiskolás csapat már csatlakozott. Úszásoktatás is lesz, táncoktatásra is lehetőség lesz egy hétig, egy tánc stúdió jelezte a részvételét.
 
Répási János elmondja, hogy a Petőfi S. u. 3. sz. alatti ingatlanon táblával lehetne jelezni egy telefonszámot, hol tudnak egyeztetni gallyak lerakásáról, mert aki arra jár, bedobja a gallyakat, ne legyen szeméttelep, mert laknak ott emberek.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy keressék meg a Polgármesteri Hivatalt először, ne dobják be az udvarra az aprítéknak valót.
 
Répási János képviselő elmondja, hogy a daráló itt van. Egy kezeletlen kert gazdája jelezte, hogy nagy fadarabokat tud adni.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, ki kell irtani, szárítani, másként nem lehet aprítékolni.
 
Lipták Zoltán képviselő köszöni a nyári táborról szóló tájékoztatást. A színvonal emelkedését jelenti, hogy egy középiskolás csoport csatlakozik a nyári táboroztatáshoz.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy az Erdei F. utcán nagyobb kövek találhatóak, ami veszélyes.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, közterületen van, meg kell nézni a körülményeket.
 
4.15. Szeméttároló edényzet
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel Nagy Béla hernádnémeti lakos hozzászólását.
 
A képviselő-testület 5 jelen lévő képviselője közül 5 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal alakszerű határozat hozatala nélkül a javaslatot elfogadta, és Nagy Béla hernádnémeti lakos részére a hozzászólási jogot megadta.
 
Nagy Béla lakos elmondja, hogy kapott olyan értesítést, hogy egy főnek 60 literes kuka nem elegendő. Főosztályvezetői szinten tudja, ha az önkormányzattól beküldésre kerül egy igazolás, elfogadják. Többeket érint. Akinek nem elég, szemetes zsákot vásárolhat. Folytatásban elmondja, hogy örül a lovas rendezvénynek. Kérdezi, melyik utcán haladnak majd el, mert néhány utca látképe nem előnyös. Valamint elmondja, hogy a Hegyalja utcában sok gyerek lakik, játszótér kialakítása jó lenne számukra.
 
Lipták Zoltán képviselő köszöni a hozzászólást, 150 ember érdekét szolgálja, vizsgálni kell, kinek jár 60 literes edényzet. Jogszabályváltozás történt január 1-től. Akik eddig 60 literest kaptak, megérti fájdalmukat. A kifizetés gondot okoz a nagyobb edényzet esetében.
 
Répási János képviselő kiegészíti, reméli, eljön az az idő, amikor mindenkinek olyan szeméttároló edényzete lesz, amilyet óhajt és úgy számlázzák a díjat.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatásként elmondja, hogy Farkas Zoltán képviselő vetette fel a szeméttárolók felülvizsgálatát, sajnálja, hogy nincs már jelen az ülésen. 150 családot érint, több embert. A többi képviselő nem háborgatta a témát. Az összes kuka bizonyos %-ában kaphatta az önkormányzat a 60 literes kukákat. Szemetes zsák van, attól még a kukát ki kell fizetni, a díjat meg kell fizetni. Valamilyen megoldást kell találni.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, ha rendelkezik ilyen dokumentummal, kérjék el Nagy Béla lakostól.
 
Nagy Béla lakos hozzáteszi, mértékegységet kell kijelölni, hogy 4 vagy 6 vagy 10 fős háztartásokban milyen méretű edényzet legyen. Ő háromhetente egyszer teszi ki, az óvodánál 4 kuka van, egy fő nem tudja megtölteni. Szerinte a 65 éves korhatárt kell a rendeletből törölni. Jelezni kell a jogalkotó felé, akár feljebb is.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy az áprilisi ülésen beadványt nyújtott be a szeméttároló edények felülvizsgálatával kapcsolatban. Lekerült a napirendről, mert nincs az önkormányzatnak szerződése a szolgáltatóval.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a képviselő testület döntötte el, a testület szavazta meg a napirendről levételt,  Karajz képviselő úr mégis úgy tette fel a facebookra, hogy a polgármester úr egyedül döntött.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy az egyház ingyenes használatába adja az önkormányzat az ingó és ingatlan javakat az alapfokú oktatás biztosításához.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az egyházi fenntartásról az állam dönt.
 
Nagy László képviselő kérdezi, ugyanolyan kondíciókkal, mint az állam?
 
Boros Lajosné dr. jegyző válaszában elmondja, hogy ingyen. Szerződés tervezet még nincs.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az iskola üzemeltetése 970.000 Ft havonta az önkormányzat részéről, ha egyházi fenntartású lesz, a református egyház nem kér fenntartási költséget az önkormányzattól. Folytatásban elmondja, hogy a szociális társulás leszavazásával a másik települést nehéz helyzetbe hozta a németi testület. Eddig szoros kapcsolatot ápolt az önkormányzatunk a másik településsel, Újcsanálossal. Anyagilag és az ellátás színvonalát ők nem tudják ellátni.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy a Közoktatási Társulás jól működik, a Szociális Társulást az újcsanálosi testület egyhangúlag támogatta.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy ha szeretnék újratárgyalni a Szociális Társulást, keressék őt.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy ha döntésre kerül a sor, szeretné, ha mindenki jelen lenne. Együtt a két település testülete. A kapcsolat rovására ment az a napirendi pont, nem tud az ottani kérdésekre választ adni.
 
Lipták Zoltán képviselő javasolja, hogy tegye fel szavazásra polgármester úr a szociális társulást.
 
Karajz Ottó György képviselő kijelenti, hogy ő akkor 19:39-kor elhagyja az ülést.
 
Nagy László képviselő hozzáteszi, hogy akkor ő is.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy nem teszi fel szavazásra a kérdést.
 
Karajz Ottó György képviselő 19:39-kor elhagyja az üléstermet.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, ki támogatja , hogy az egyháznak átadja az önkormányzat az iskola épületét ingyenes használatba.
 
A képviselő-testület 4 jelen lévő képviselője közül 4 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 3 Igen és 1 Nem szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
88/2013. (V.28.) KT Határozata
Általános Iskola elhelyezését szolgáló ingatlan fenntartó részére történő ingyenes használatba adásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a kizárólagos tulajdonát képező tehermentes, a Hernádnémeti 991 helyrajzi szám alatt nyilvántartott belterületi kivett, általános iskola művelési ágú, természetben Hernádnémeti, Petőfi Sándor utca 85. szám alatt található ingatlant a Magyar Állam nevében eljáró Emberi Erőforrások Minisztériuma által kijelölt egyházi fenntartó ingyenes használatába adja. Az egyházi fenntartó ingyenesen használhatja a köznevelési feladat ellátása céljából az iskola épületét, az ahhoz tartozó sportudvarral.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a térítésmentes használati jog átadásáról szóló megállapodás, fenntartói jog átadásáról szóló döntésben foglaltak szerinti megkötésére és aláírására.
 
Felelős: Polgármester
Határidő: Azonnali
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb észrevétel, hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt és bezárja az ülést 19 óra 45 perckor.
 
 
 
 
Kmf.
 
 
 
 
Dr. Orosz Zsolt                                                                                Boros Lajosné dr.
 polgármester                                                                                         jegyző
 
 
 
Nagy László                                                                                         Répási János
  hitelesítő                                                                                                 hitelesítő

JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde