Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2013. március 26.


 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.
 
 
Száma: 1-5/2013.
 
 
J e g y z ő k ö n y v
 
 
Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án 17.00 órától megtartott üléséről a Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38. sz. alatti tárgyalótermében.
 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők
 
Távol van:Forgács István képviselő
 
Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
 
Boros Lajosné dr. jegyző
Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó
 
Érdeklődő: 0 fő
 
 
dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a soros ülésen résztvevőket, a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert 6 fő képviselő jelen van. Forgács István képviselő nincs jelen.
Az SZMSZ 16.§ (11) bekezdés szerint a jegyzőkönyv hitelesítői Nagy László és Répási János képviselők.
 
Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjének elfogadására.
 
A képviselő-testület 6 Igen szavazattal a meghívó szerinti és a tárgyalandó napirendet alakszerű határozat hozatala nélkül elfogadta.
 
N a p i r e n d:
                       
                  Napirend előtt: Tájékoztató a korábban hozott határozatok
                  végrehajtásáról
                  Előterjesztő: Polgármester
 
1.      A közmeghallgatáson elhangzottak értékelése
Előterjesztő: Polgármester
 
2.      A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Polgármester
3.      Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
Előterjesztő: Jegyző
 
4.      Egyéb indítványok, javaslatok
 
 
Napirend előtt:
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy:
-          a közmeghallgatáson várható kérdések hangzottak el: a közúttal, kerékpárúttal és a szeméttárolókkal kapcsolatos kérdéseket tettek fel a lakosok. Elmondja, hogy a Megyeházán részt vett egy ülésen, amelyen a következő évek fejlesztéseiről volt szó. Mivel a Borsodi Sörgyár felé tartó teherforgalom nagy része Hernádnémetin keresztül történik, már korábban is folytatott tárgyalásokat a céggel, azzal kapcsolatban, hogy a helyi iparűzési adóját megosztaná Bőcs és Hernádnémeti községek között. Sajnos, erre nem hajlandó a Sörgyár. Elmondja továbbá, hogy a kerékpárút kiépítésétől nem turistaforgalmat vár, hanem azt szeretné, hogy a Sörgyárban dolgozók biztonságosan eljussanak munkahelyükre.
-         Az általános iskola kérdése felmerült a közmeghallgatáson is, ha több konkrétumot tud meg, akkor lehet továbblépni az ügyben. Elmondja elöljáróban, hogy tavaly már szó volt arról, hogy az állam átveszi fenntartásába az általános iskolákat. Községünk féltette a művészeti és a két tan-nyelvű iskolánkat. A reformátusok megkeresték az iskola igazgatóját szándékukkal kapcsolatban, mely szerint a református egyház működtetésébe átvenné az iskolát. Ezután polgármester úr megkereste plébános urat ezzel kapcsolatban, aki két telefonszámot adott neki. Megkereste polgármester úr a görög katolikusokat is, mert három felekezet van községünkben. A Tiszán-inneni Református Egyházkerület úgy döntött, hogy átvenné működtetésébe a hernádnémeti általános iskolát. Részükről konkrét lépések történtek, a tantestületet Püspök úr tájékoztatta és a szülők részére is tartottak tájékoztatót.
 
Polgármester úr felolvassa Madzinné Nagy Anikó főigazgató asszony levelét, amely a jegyzőkönyv 1. mellékletét képezi.
 
A római katolikus egyház is tett lépéseket az iskola római katolikus egyház általi fenntartásába kerüléséről a helyi Egyháztanács döntése alapján. Írásban értesítette plébános úr polgármester urat a döntésről, és kérte, tegye meg a szükséges lépéseket ez ügyben. A két héttel ezelőtti misén tájékoztatta a híveket erről plébános úr.
Folytatásban elmondja, hogy 2013. január 1.-től az állam fenntartásában van az iskola, az államot kell megkeresni, az egyháznak kell kezdeményezni, az egyháznak kell az illetékes hatóságokat megkeresni. Hozzáteszi, hogy az önkormányzat tulajdonát képezi az iskola épülete. Felszólította plébános úr a polgármestert, járjon el ebben az ügyben. Ő írásban megküldte a leveleket az Egri Főegyházmegyének, a KIK-nek és az általános iskola főigazgatójának. Személyes találkozót kért Érsek Úrtól, és több személlyel is beszélt. Az Érsekség titkárát is megkereste, visszajelzést még nem kapott, hogy tudnak-e személyesen találkozni Érsek Úrral, az Érsek Úr véleményét sem kapta még meg. Az Egyebek napirendi pontban még visszatér a témára.
 
 
1.     napirendi pont: A közmeghallgatáson elhangzottak értékelése
 
dr. Orosz Zsolt polgármesterrátér az első napirendi pontra, elmondja, hogy az elhangzott kérdések várhatóak voltak a lakosság részéről: a kerékpárút, közút, szeméttárolók kérdése.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi polgármester urat, utána nézett-e az AVE-nél a szeméttárolók chip-ezésével kapcsolatban? Aznap olvasta az interneten, hogy Miskolcon kísérleti jelleggel bevezetik.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy még nem nézett utána, de hallott róla, hogy Miskolcon kísérleti jelleggel fogják bevezetni ezt a módszert.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy tavaly decemberben fontos volt az AVE-nek, hogy megállapodjon az önkormányzattal egy díjban, mert abból a díjból alkudhatnak le az éven. Jó döntés volt a képviselő-testület részéről, hogy nem szavazták meg a cég által megállapított díjat.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy ugyanúgy szállítják a szemetet, a lomtalanítás is megtörtént.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy kötelező szolgáltatás a szemétszállítás a lakosságnak, igénybe kell venni mindenkinek. Az AVE nem engedheti meg, hogy kierőltessen községünkből egy díjat. Nincs rossz pozícióban Hernádnémeti.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy nem tudjuk, mennyi díjat számláz ki a cég, negyedévente jön a számla. Megemelheti, és az önkormányzatra terheli a különbözetet.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy nem az önkormányzat szedi be a díjat, a lakosság a céggel köt szerződést.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a NAV hatja be a tartozásokat.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az AVE a NAV-hoz küldi és ő hajtja be a tartozásokat. Az Önkormányzat köteles a közszolgáltatási szerződést megkötni, az új hulladékgazdálkodási törvény szerint az önkormányzat köti meg a szerződést a szolgáltatóval. Díj megállapítási hatásköre nincs 2013. január 1.-től a képviselő-testületnek.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy az állam határozza meg a díjakat, tavaly év végén nem fogadta el a testület az AVE által kikalkulált díjat. Ezt pozitívumként lehet értékelni, lehet, hogy ezáltal az állam csökkenti a díjakat.
 
Boros Lajosné dr. jegyző hozzáteszi, hogy az inflációt követheti az emelés, ez megengedett.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, annak érdekében, hogy a szelektív hulladékgyűjtés nagyobb legyen, érdekeltté kell tenni a lakosságot.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy a súlyát mérik a szemétszállító autónak, hogy mennyi a hulladék mennyisége. Egy fő körülbelül 6000.- Ft-ot fizet, akkor is, ha kevés szemete van.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy olyan feltételeket alakítottak ki, hogy nem tud az önkormányzat mit tenni. Ezt az egy szolgáltatást kötelezővé tették törvényi szinten.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy ha chip-et helyeznének a szeméttároló edényzetekbe, tele lenne a falu szeméttel.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy Miskolcon a bérházak előtt 4 gurulós szeméttároló van, más az ürítési költsége. A víz és a szennyvíz is olcsóbb.
 
Répási János képviselő hozzáteszi, hogy az AVE képviselője is elmondta tavaly decemberben, hogy a minisztérium könnyítene a szállítási feltételeken, esetleg a kétheti elszállítást vissza lehetne állítani vagy a súly szerinti fizetést bevezetni.
 
Lipták Zoltán képviselő hozzáteszi, hogy nem kell mindig az önkormányzatnak megadni magát.
 
 
2.     napirendi pont: A 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy Az államháztartásról szóló törvény miatt szükséges a rendelet módosítása.
 
Boros Lajosné dr. jegyző hozzáteszi, hogy Az államháztartásról szóló törvény szerint az önkormányzatnak rendeletben kell szabályozni a készpénz felhasználását.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy a JÜB is helyesnek látta, hogy egy paragrafusba tették bele a módosítást, javasolja elfogadásra a rendeletet.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy a bizottság támogatta, de ő nem fogja megszavazni, mert a költségvetést sem szavazta meg.
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy helyesnek tartja a rendelet módosításáról szóló tervezetet, támogatja ő is, jegyző asszonytól előzetesen érdeklődött.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a költségvetési rendelet módosításáról szóló tervezetet.
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal és 1 Nem szavazattal meghozta az alábbi rendeletet:
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat képviselő-testület
3/2013.(IV.2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
 
 
Hernádnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) f) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143.§ (4) bekezdés b) pontjában meghatározottak szerint eljárva, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.)   24.§-a alapján, Hernádnémeti Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 2.6 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, a Hernádnémeti Újcsanálos Közoktatási Intézményfenntartó Társulásban résztvevő Újcsanálos Községi Önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulásával 2013. évi költségvetésről a következőket rendeli el:
 
1. § A költségvetési rendelet 16. § helyébe a következő rendelkezés lép:
 
(1)   Az Önkormányzat a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket saját hatáskörben tartja.
(2)   Az Önkormányzat kiadásai tekintetében a készpénzben történő teljesítés esetei a következők:
a)     munkavállalók munkabér és egyéb bér jellegű juttatás esetén összeghatártól függetlenül
b)     az önkormányzat vagy a jegyző által megállapított szociális jellegű juttatás esetén összeghatártól függetlenül
c)      minden más esetben esetenként 250.000.-Ft összeghatár alatt
teljesíthető készpénz kifizetés.
 
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 
 
 
dr. Orosz Zsolt sk.                                                               Boros Lajosné dr. sk.
    polgármester                                                                             jegyző
 
 
 
 
3.     napirendi pont: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása (A módosításokkal elfogadott Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013. (IV.2.) önkormányzati rendelete a Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról a jegyzőkönyv 2. mellékletét képezi.)
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény miatt szükséges az SZMSZ módosítása. A JÜB ülésen is felvetődött több kérdés, átadja a szót képviselő társainak.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényhez igazítás a cél, bizonyos pontok módosítása merült fel a bizottsági ülésen. Kéri jegyző asszonyt és képviselőtársait, hogy észrevételeiket tegyék meg.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, amit a bizottsági ülésen is elmondott, hogy gondot okoz, hogy a hitelesítők lassan érnek be a hivatalba hitelesíteni a jegyzőkönyvet, vagy nem veszik fel a telefont, esetleg nem hívják vissza a hivatalt. A képviselők feladata a hitelesítés, gördülékenyebb hozzáállást kér. A folytatásban elmondja, hogy szövegszerkesztési hibák miatt bizonyos pontok benne maradtak a régi SZMSZ-ből, mint pl.: a közszolgáltató közintézmény kifejezés, a 3. függeléknél a Polgármesteri Hivatal helyett az Önkormányzati Hivatal kifejezés szerepeljen. A nagyközség elnevezés pozitív változás.
 
Lipták Zoltán képviselő javaslata, hogy a hitelesítésre 3 nap álljon rendelkezésre a hitelesítő képviselőnek, ahogy a bizottsági ülésen jegyző asszony javasolta. Hozzáteszi, hogy nem kötelező a hitelesítés.
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy most legutóbb ő ért be később a hivatalba, de dolgozott, szeretett volna hamarabb jönni, de nem tudott. Javaslata, hogy az ülésen hangozzék el, kik lesznek a hitelesítők.
 
Boros Lajosné dr. jegyző hozzáteszi, hogy akkor az egész §-t módosítani kell.
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy praktikusabb lenne, ha elhangozna a hitelesítők neve az ülés elején.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a polgármester ismerteti alfabetikus sorrendben a hitelesítők személyét.
 
Karajz Ottó György képviselő másik pontot javasol, ő nem szavazza meg, hogy a hitelesítésre 3 nap álljon rendelkezésre.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, hogy a kiértesítéstől számított 3 munkanapon belül be kellene jönnie a hitelesítőnek.
 
Lipták Zoltán képviselő csatlakozik polgármester úr javaslatához.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a folyamatos munkavégzés miatt szükséges ez a szabályozás, tudjanak haladni az ügyintézők a munkájukkal.
 
Boros Lajosné dr. jegyző a folytatásban elmondja, hogy a testületi ülés kezdetének 16:00 órai kezdetére érkezett javaslat az ügyrendi bizottság ülésén.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy Forgács István képviselő kérte a 17:00 órai ülés kezdetet, mivel az iskolában dolgozott. Már nem dolgozik ott, így jobb lenne a 16:00 óra.
 
Nagy László képviselő hozzáteszi, hogy megfelel a 16:00 óra, ha a képviselő társainak is jó az időpont.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy szintén javaslat érkezett, miszerint maradjon ki a 15.§ (5) bekezdése is, a véleménynyilvánítás időtartamára vonatkozó korlátozás.
 
Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy vegyék ki az egész pontot.
 
Répási János képviselő javasolja, hogy meglehet határozni, hogy 4 vagy 6 perc legyen a véleménynyilvánítás időtartama, de már nem aktuális ez a korábbról maradt szabályozás.
 
Karajz Ottó György képviselő hozzáteszi, hogy okafogyottá vált.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az Egészségügyi és Szociális Bizottság feladatainál a „végzi” kifejezés helyett a „koordinálja” szó szerepeljen.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, hogy az adományoknál volt javaslat, akkor a testület elfogadta a „végzi” kifejezést.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a Kulturális Bizottság c) pontjában az óvoda szerepeljen az iskola helyett, az f) pont pedig kikerül. A 18. oldalon a függelékben az intézményeknél már csak az óvoda a fenntartott intézmény, Polgárőrség sem működik.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, hogy a lakosságszám is változott.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy van-e már külsős tagja a Jogi és Ügyrendi Bizottságnak? Akinek van javaslata, kéri, hogy majd tájékoztassa a testületet.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy módosítani bármikor lehet azt a szakaszt is. Egyéb hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a módosító indítványokat.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
32/2013. (III.26.) KT Határozata
Módosító indítvány Hernádnémeti Önkormányzat SZMSZ-éhez
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hernádnémeti Önkormányzat SZMSZ-ének 9.§ (3) bekezdésében a testületi ülés kezdő időpontja 16 óra legyen.
 
 
Felelős:        Polgármester, Jegyző
Határidő:      Azonnali
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 4 Igen szavazattal és 2 Nem szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
33/2013. (III.26.) KT Határozata
Módosító indítvány Hernádnémeti Önkormányzat SZMSZ-éhez
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hernádnémeti Önkormányzat SZMSZ-ének 14.§ (5) bekezdését az alábbi szöveggel fogadja el: „ A tanácskozási joggal meghívott személynek egy alkalommal van joga véleményét egybefüggően –esetleg korlátozott időtartamban – kinyilvánítani.”
 
 
Felelős:        Polgármester, Jegyző
Határidő:      Azonnali
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
34/2013. (III.26.) KT Határozata
Módosító indítvány Hernádnémeti Önkormányzat SZMSZ-éhez
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hernádnémeti Önkormányzat SZMSZ-ének 16.§ (11) bekezdését az alábbi szöveggel fogadja el:
„ A képviselő-testület az ülésen jelen lévő két tagja aláírásával hitelesíti a szerkesztett jegyzőkönyvet. A hitelesítők alfabetikus sorrendben követik egymást, a hitelesítő személyét az ülés megkezdésekor a polgármester ismerteti.”
 
Felelős:        Polgármester, Jegyző
Határidő:      Azonnali
 
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal és 1 Nem szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
35/2013. (III.26.) KT Határozata
Módosító indítvány Hernádnémeti Önkormányzat SZMSZ-éhez
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hernádnémeti Önkormányzat SZMSZ-ének 16.§ (12) bekezdését az alábbi szöveggel fogadja el:
„ A kiértesítéstől számított 3 munkanapon belül a hitelesítő személye eleget tesz hitelesítési feladatának.”
 
Felelős:        Polgármester, Jegyző
Határidő:      Azonnali
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
36/2013. (III.26.) KT Határozata
Módosító indítvány Hernádnémeti Önkormányzat SZMSZ-éhez
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hernádnémeti Önkormányzat SZMSZ-ének 27.§ (2) bekezdése ne szerepeljen az SZMSZ-ben, a 27.§ (3) bekezdésének számozása (2) bekezdésre változik.
 
 
Felelős:        Polgármester, Jegyző
Határidő:      Azonnali
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
37/2013. (III.26.) KT Határozata
Módosító indítvány Hernádnémeti Önkormányzat SZMSZ-éhez
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hernádnémeti Önkormányzat SZMSZ-ének 28.§ (4) bekezdésében a Polgármesteri Hivatal kifejezést Önkormányzati Hivatal szövegre javítja.
 
Felelős:        Polgármester, Jegyző
Határidő:      Azonnali
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
38/2013. (III.26.) KT HATÁROZAT
Módosító indítvány Hernádnémeti Önkormányzat SZMSZ-éhez
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hernádnémeti Önkormányzat SZMSZ-ének 29.§ (1) bekezdéséből a közszolgáltató közintézmény kifejezést törli.
 
Felelős:        Polgármester, Jegyző
Határidő:      Azonnali
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
39/2013. (III.26.) KT Határozata
Módosító indítvány Hernádnémeti Önkormányzat SZMSZ-éhez
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hernádnémeti Önkormányzat SZMSZ-ének 1. melléklet 3. Egészségügyi és Szociális Bizottság feladatait rögzítő i) pontot az alábbi szöveggel fogadja el: „ i) pont az adományok átvételének és átadásának koordinálását végzi.”
 
 
Felelős:        Polgármester, Jegyző
Határidő:      Értelem szerint
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
40/2013. (III.26.) KT Határozata
Módosító indítvány Hernádnémeti Önkormányzat SZMSZ-éhez
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hernádnémeti Önkormányzat SZMSZ-ének 1. melléklet 4. Oktatási és Kulturális Bizottság c) pontjában törli az oktatási és nevelési intézmények szövegrészt, mely helyébe az óvoda szövegrész kerül.
 
Felelős:         Polgármester, Jegyző
Határidő:      értelem szerint
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
41/2013. (III.26.) KT HATÁROZATA
Módosító indítvány Hernádnémeti Önkormányzat SZMSZ-éhez
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hernádnémeti Önkormányzat SZMSZ-ének 1. melléklet 4. Oktatási és Kulturális Bizottság f) pontját törli, a g) pont f) pontra változik.
 
 
Felelős:         Polgármester, Jegyző
Határidő:      értelem szerint
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
42/2013. (III.26.) KT HATÁROZATA
Módosító indítvány Hernádnémeti Önkormányzat SZMSZ-éhez
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hernádnémeti Önkormányzat SZMSZ-ének 1. függelékét a 2013. január 1-jei hatályos adatokkal fogadja el.
 
 
Felelős:         Polgármester, Jegyző
Határidő:      értelem szerint
 
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
43/2013. (III.26.) KT HATÁROZATA
Módosító indítvány Hernádnémeti Önkormányzat SZMSZ-éhez
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hernádnémeti Önkormányzat SZMSZ-ének 3. függelék tárgyában a Polgármesteri Hivatal kifejezést Önkormányzati Hivatal szövegre javítja.
 
Felelős:         Polgármester, Jegyző
Határidő:      értelem szerint
 
 
4.     napirendi pont: Egyéb indítványok, javaslatok.
 
4.1 A temetőkről és a köztemetőkről szóló 10/2007.(IX. 11.) számú önkormányzati rendelet módosítása
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a jogszabályszerkesztésről szóló törvény miatt szükséges a rendelet módosítása.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy a köztemetők díja bekerül a rendelet szövegébe, a Jogi és Ügyrendi Bizottság javasolta elfogadásra.
 
Nagy László képviselő kérdezi, hogy a díjak nem változtak?
 
Lipták Zoltán képviselő válaszában elmondja, hogy nem változtak a díjak, az alaprendelet köztemetőkkel kapcsolatos díjait rögzítő mellékletét tették át a rendeletbe.
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy területileg hol található a köztemető?
 
Répási János képviselő elmondja, hogy a ravatalozó mellett található.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, hogy a ravatalozótól jobbra, a két felekezet területének határán található a köztemető.
 
Boros Lajosné dr. jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy eddig ez a díjmeghatározás a rendelet első mellékletében szerepelt, a díjakon nem változtattak.
 
Farkas Zoltán képviselő javasolja urna fal készítését.
 
Boros Lajosné dr. jegyző válaszában elmondja, hogy forrás kell hozzá.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy temetési támogatás mellett nem fordul elő köztemetés.
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy jó az ötlete képviselő társának, javasolja, hogy ne a köztemetőbe helyezzék el az urnafalat.
 
Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy a két egyházzal, a katolikus és a református egyházzal kellene megbeszélni.
 
Nagy László képviselő hozzáteszi, hogy a köztemetés megterheli az önkormányzatot.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy a törvény szerint nem viheti haza az urnát a hozzátartozó.
 
Répási János képviselő elmondja, hogy a két egyház egyezzen meg, ha van rá igény.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy 1990-től kötelező az önkormányzatoknak köztemető fenntartása.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy a két egyház felé tegyen javaslatot a képviselő testület, hogy a ravatalozó mellett legyen az urnafal.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosításáról szóló tervezetet.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal az alábbi rendeletet meghozta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testület
5/2013. (IV.2.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezésről szóló 10/2007. (IX. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében, illetve a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 2.-ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§   A 10/2007. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 11.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„11.§ (1) temetési helyek megváltási díjai:
a) egyes sírhely                                            40.000,- Ft/25 év
b) kettős sírhely                                            50.000,- Ft/25 év
c) urna és gyermek sírhely              40.000,- Ft/25 év
 
   (2) A temetőfenntartási hozzájárulás díj:  10.000,- Ft/alkalom
 
 
2.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.
 
 
6.§ Hatályát veszti a 10/2007. (IX. 11.) önkormányzati rendelet 1. és 2. melléklete.
 
Hernádnémeti, 2013. április 2.
 
dr. Orosz Zsolt sk.                                                               Boros Lajosné dr. sk.
 polgármester                                                                                 jegyző
 
4.2. 2013. évi közbeszerzési terv elfogadásáról
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a D-pályázathoz megkapta az önkormányzat a jogerős vízjogi létesítési engedélyt a belvíz elvezető árkokra. Határidő módosítást kellett kérni, a héten kapta meg az önkormányzat.
 
Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a pályázat nyílt vagy meghívásos, mert már nem emlékszik rá.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a nyílt pályázat körülményes, sok időt vesz igénybe.
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy hozzáértő szakembereket kell hívni, jó szakcég legyen.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb észrevétel, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a 2013. évi Közbeszerzési Terv elfogadását.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 5 Igen szavazattal és 1 Tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
45/2013. (III.26.) KT HATÁROZATA
2013. évi Közbeszerzési Terv elfogadásáról
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az előterjesztésnek megfelelően Hernádnémeti Önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési Tervét elfogadja.
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      folyamatos
 
      4.3. A Községi Könyvtárnyilvános jegyzékből törlése
 
dr. Orosz Zsolt polgármester kéri jegyző asszonyt, tájékoztassa a képviselő testületet erről a témáról.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a könyvtári feladatatok ellátása kötelező önkormányzati feladat, melyet két módon oldhat meg az önkormányzat.
Egyrészt önálló intézmény fenntartásával, másrészt a megyei könyvtár útján, szerződéssel. A
A II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár kereste meg az önkormányzatot azzal kapcsolatban, hogy úgy tudnak támogatást nyújtani a könyvtárunknak, ha a nyilvános könyvtárak sorából kikerül a községi könyvtár és a megyei könyvárhoz fog tartozni. Az önkormányzatnak gazdaságtalan lenne önálló intézményként fenntartani a könyvtárat, illetve a megyei könyvtár folyamatos szakmai segítsége, felügyelete kedvező lenne.
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy mi lenne a könyvtárossal és mi lenne a könyvtár neve.
 
Boros Lajosné dr. válaszában elmondja, hogy az önkormányzat dolgozója lesz a könyvtáros.
Szakfeladata marad az önkormányzatnak feladat ellátási szerződéssel.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, hogy a Megyei Könyvtár égiszéhez fog tartozni könyvtárunk.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb észrevétel, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a nyilvános könyvtári ellátás biztosítását.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
46/2013. (III.26.) KT HATÁROZATA
Nyilvános könyvtári ellátás biztosításáról
 
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 64.§ (2) bekezdés b) pontja alapján a könyvtári ellátást a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár szolgáltatásainak igénybe vételével kívánja teljesíteni.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a könyvtárellátási szolgáltatási megállapodás aláírására, és a nyilvános könyvtárak jegyzékéből történő törlés iránti intézkedések megtételére.
 
Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete továbbra is biztosítja a könyvtáros alkalmazását, illetve a lakosság nyilvános könyvtári ellátásának kötelező feladatából eredő teendőket.
 
 
Felelős:         polgármester
Határidő:      folyamatos
 
 
 
      4.4. Hernádnémeti Településen Fenntartható Energia Akcióterv (Az Akcióterv a jegyzőkönyv 3. mellékletét képezi.)
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az Európai Unióban a szén-dioxid csökkentésre törekszenek. Az önkormányzatnak tervet kell készíteni, amelyet megkapott önkormányzatunk. Magyarországon eddig 18-an a tagjai. Egészséges környezet megteremtése a cél. Reklám lehet a településünknek. Energia ellátással kapcsolatos, tervben van az uszoda, az iskola működtetésében megújuló energia felhasználása. Erkölcsi jelentősége van.
 
Répási János képviselő elmondja, hogy előnyös a csatlakozás, támogatja. Reméli, hamarosan források is megnyílnak a célkitűzések megvalósításához.
 
Lipták Zoltán képviselő egyetért képviselő társával.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb észrevétel, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a fenntartható energia akcióterv elfogadását.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
47/2013. (III.26.) KT HATÁROZATA
Fenntartható energia akcióterv elfogadásáról
 
Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az előterjesztésnek megfelelően Hernádnémeti település fenntartható energia akciótervét (SEAP) elfogadja.
 
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      folyamatos
 
 
     4.5. Általános Iskola
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy mindenütt azt hangoztatja igazgató asszony, hogy nem keresték meg őt a katolikusok. Kérdezi polgármester urat, hogy a levél elküldésre került, amelyben plébános úr kérte, hogy tegye meg a szükséges lépéseket?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy írt levelet az Egri Főegyházmegyének, a KIK-nek és főigazgató asszonynak, melyeket feladott postai úton és mellékelte hozzájuk plébános úr levelét is.
 
Nagy László képviselő ismét elmondja, hogy minden fórumon azt hangoztatta igazgató asszony, hogy őt nem keresték meg a katolikusok, de plébános úr nem fogja ezután megkeresni.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy személyesen is beszélhettek volna igazgató asszonnyal.
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy javaslatot tett plébános úr felé, hogy keressék fel ketten igazgató asszonyt személyesen. Plébános úr nem akart elmenni vele sem igazgató asszonyhoz.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy az Érsek Úrral nem tudott beszélni, és még nem érkezett Egerből válasz.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy megkereste ő is Madzinné Nagy Anikó iskolaigazgató asszonyt, aki neki is azt mondta, hogy a személyes megkeresést hiányolta a katolikus részről.
 
Nagy László képviselő kérdezi polgármester urat, hogy Egerből érkezett már megkeresés?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az általa küldött levelet nem nézték még meg az érsekségen, a titkár tájékoztatta őt erről. Elküldte plébános úr levelét és az iskola költségvetését is, Németh Zoltánnak is, a titkárnak. Kérte titkár urat, hogy ha szóban nem tud beszélni Érsek Úrral, írásban legyen szíves tájékoztatni őt a döntésről. Fordítva történtek az események, a polgármester kereste meg azokat a fórumokat, melyeket az egyháztanácsnak kellett volna.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, ha a levelet nem olvasták még el, ez sajnálatos, valamint, hogy ilyen az érdektelenség a katolikus részről. Nekik lenne nagy feladatuk, az egyházvezetőknek van jelentős szerepük, szükséges az atya közreműködése is.
 
Nagy László képviselő hozzáteszi, hogy hajlandóságot mutat plébános úr.
 
Répási János képviselő kérdezi, hogyan zajlik a kérés, kinek kell kérni?
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy szükséges az egyház (nemcsak a helyi, hanem az érsekség) részéről döntés, amellyel megkeresik az iskolát, hogy mit akarnak, mi a szándékuk, illetve a tanárokat, szülői és diák szervezeteket is megkeresik. Az érsekségnek meg kell keresnie az államot, a KIK-et, mivel ő a fenntartó és az üzemeltető. Milyen feltételekkel vennék át az iskolát, tudni kell. Az önkormányzatot az épület használata ügyében kell megkeresnie az egyháznak.
 
Répási János képviselő elmondja, hogy érdeklődött ő is, és azt a választ kapta, hogy az egyház kezében van a döntés.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy érzékeny kérdés községünkben, mert egy általános iskola van, két nagyobb felekezet és egy kisebb. Az Érsek Úr és a Püspök Úr egyeztetése lenne a helyes, a két egyház beszélje meg, hogy ne legyen ellentét.
 
Lipták Zoltán képviselő kérdezi polgármester urat, hogy igazgató asszony levelében milyen szavazati aránnyal támogatta a tantestület, hogy a református egyház fenntartásába kerüljön az iskola.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester válaszában elmondja, hogy egyhangúlag támogatta a tantestület,  a szülők, a diákönkormányzat is, hogy a református egyház fenntartásába kerüljön az iskola.
 
Nagy László képviselő hozzáteszi, mert csak az hangzott el.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy amikor Nagy Lászlóék a tájékoztatóra mentek az iskolába, és ami ott történt, annak nem úgy kellett volna történnie.
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy a főigazgató asszony szerint ők demonstrálni mentek, így fogalmazott főigazgató asszony. Szerinte nem tudja a szó jelentését igazgató asszony. Elmondja, hogy ő a hernádnémeti Római Katolikus Egyháztanács világi elnöke képviselő társaival, Gilányi Olivérrel, Baranyi Jánossal és Bodnár Gáborral meg szerették volna hallgatni Ábrám gondnok úr tájékoztatóját.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, nem lett volna probléma, ha beengedik őket a szülői értekezletre, de ez kifejezetten a szülők számára szóló tájékoztató volt.
 
Nagy László képviselő elmondja, hogy rosszul esett neki.
 
Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy plébános urat is kiküldték volna? Szerinte az igazgatónak semlegesnek kell lennie, egyformán kell fogadni mindenkit. Hogy várja el igazgató asszony, hogy a katolikus egyház támogassa, ha katolikus iskola lenne az általános iskola.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester hozzáteszi, az a baj, hogy sokfélét terjesztenek már. Főigazgató asszony is hallott már olyan híreszteléseket, hogy nem kívánnak vele együtt dolgozni.
 
Répási János képviselő hozzáteszi, hogy nem ment be ő sem az iskolába, nehogy szóljanak, amiért őt beengedték.
 
Nagy László képviselő elmondja, nem rossz szándékkal mentek, meg akarták hallgatni a tájékoztatót.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy igazgató asszony túllépte hatáskörét. Több hozzáértő emberrel beszélt és az a lényeg, hogy Nagy Lászlónak joga van belépni az iskolába, egyrészt, mint önkormányzati képviselő, másrészt az önkormányzat tulajdona az iskola, harmadrészt pedig az Iskolaszék elnöke volt Nagy László több éven keresztül. Sok sebből vérzik ez a dolog, Nagy László úriember.
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy ne várják el a polgármestertől és a képviselő-testülettől, hogy ki áll valaki mellett, valamely felekezet mellett. Döntésüknél a lakosság és az intézmény érdekeit kell szem előtt tartaniuk.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy a képviselő-testületnek joga van, megfogják kérdezi őket is. Az iskolaigazgatónak semlegesnek kell lennie.
 
     4.6. Árverési hirdetmény
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy Hernádnémeti Bartók Béla utca 5/B szám alatti ingatlan árverése került kitűzésre, a kikiáltási ára 1.250.000.- Ft. Az ismert feltételek mellett előárverési joga van az önkormányzatnak.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy ne éljen a képviselő-testület ezen jogával.
Ezt követően szavazásra teszi fel, hogy az Önkormányzat a Hernádnémeti, Bartók Béla 5/B sz. alatti ingatlan tekintetében ne éljen előárverési jogával.
 
A képviselő-testület 6 jelen lévő képviselője közül 6 képviselő részt vett a szavazásban, amelynek eredményeként 6 Igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület
44/2013. (III.26.) KT HATÁROZATA
Elővásárlási jog gyakorlásáról
 
Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Bartók B. u. 5/B. számú ingatlan vonatkozásában nem él elővásárlási jogával.
 
 
Felelős:         Polgármester
Határidő:      folyamatos
 
 
    4.7. Hegyalja utca
 
Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy a Hegyalja utcán többen fát ültettek ingatlanuk elé, de az évek során már a fa ága kihajlik az útra, ami a bicikliseket érinti, mert leeshetnek a bicikliről, balesetveszélyes. Kéri az érintett lakosokat, hogy vágják le azt az egy kihajló ágat.
 
Nagy László képviselő kérdezi jegyző asszonytól, hogy jogilag milyen megoldás lehetséges.
 
Boros Lajosné dr. jegyző válaszában elmondja, hogy a jogi útig nem szoktak eljutni, megkeresik előzetesen személyesen a lakosokat, akik eleget szoktak tenni a felhívásnak.
 
       4.8. Egyéb észrevételek
 
Nagy László képviselő elmondja egyik észrevételét, hogy a COOP Áruház és a Sütőüzem között a kamionosok megállnak a fő utcán. A Közút kezelővel egyeztetve javasolja, hogy táblát helyezzenek ki az érintett szakaszokra. Szabálytalanul várakoznak a kamionosok. A község érdekében kéri a megoldást.
Folytatásban elmondja, hogy az önkormányzatnak 3 ingatlana van, kéri, hogy a közfoglalkoztatott dolgozókkal tegyék rendbe az érintett ingatlanok udvarát. A Petőfi utca 3. szám alatti ingatlan udvaráról lehetőség szerint a nyesedéket szállítsák el, javasolja továbbá, hogy a Petőfi utca 18. szám alatti ingatlan udvaráról az árvízi homokot vigyék el máshová. Örömét fejezi ki, hogy a rázóasztal segítségével a közfoglalkoztatottak bevonásával betonlapok öntésére fog sor kerülni.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatásul elmondja, hogy a START közmunkaprogram keretében járdalapok készítésére és ároktisztításra pályázott az önkormányzat.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy a Petőfi utcán Kertész Istvánék előtt az esővíz megáll. Kéri a probléma megoldását.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy ott hiányzik a szikkasztó árok, de már. tavaly átbeszélték a megoldást.
 
Répási János képviselő elmondja, hogy lovak, szarvasmarhák bolyonganak községünk utcáin, fel kell szólítani gazdájukat.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a probléma megoldására törekszik, mert akihez bemennek az állatok, kár éri, ráadásul balesetveszélyes. Jegyző asszonyt kéri, hogy gondolkodjon megoldásban.
 
Répási János képviselő kiegészíti, hogy az Ady Endre utcán, a Kossuth utcán és az iskola mögötti terülten kószálnak az állatok. Kérdezi, hogy az Ady E. utca végén volt egy belvizes, árok, amelyet az ingatlan tulajdonosa lassan feltölt.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy a gyerekekre veszélyesek lehetnek ezek az állatok.
 
Boros Lajosné dr. jegyző tájékoztatásul elmondja, hogy a törvény állatvédelmi bírság kivetésével szabályozza a problémát, amely nagy összeg is lehet, és megfelelő visszatartó erő lenne.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy a rendeletet be kell tartani, ha erről rendelkezett a képviselő-testület.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy bizonyíték kell a hatóságok felé, ezért kéri, ha tanúskodni kell, vagy tárgyi bizonyíték szükséges, a képviselők is működjenek együtt.
A folytatásban elmondja, hogy szívfájdalma, hogy az Ady Endre utca esik legközelebb a Hernádhoz, az ott lakókat veszélyezteti a víz leghamarabb, mégis 2010-ben a képviselőknek nem jutott eszébe, hogy ott is laknak emberek. Az utca végén lévő gödör feltöltése hosszú évekkel ezelőtt kezdődött. Ezt észlelve kérelemmel fordult a hatósághoz, hogy maradjon meg a gödör, betöltve szikkasztó funkcióját. Akkor magára maradt ezzel a kérdéssel, és sajnos így kialakulhatott a jelenlegi állapot.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy az iskolával szemben lévő boltnál a buszmegálló meg van bontva.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy észlelték a rongálást, feljelentést tettek, a nyomozás folyamatban van. A kamerarendszer kiépítése hamarosan el fog kezdődni, beszélt a vállalkozóval, ezáltal remélhetőleg megelőzhető lesz a rongálások száma, illetve könnyebbé válik az elkövetők felderítése, a bizonyítás.
 
dr. Orosz Zsolt polgármester egyéb észrevétel, hozzászólás hiányában megköszöni a részvételt és bezárja az ülést 19 óra 45 perckor.
 
 
 
 
 
Kmf.
 
 
Dr. Orosz Zsolt                                                                                Boros Lajosné dr.
 polgármester                                                                                             jegyző
 
 
 
Nagy László                                                                                         Répási János
  hitelesítő                                                                                                 hitelesítő

JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumok