Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

7/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete az avar és kerti hulladék nyílttéri égetéséről


Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2015. (III.31.) önkormányzati rendelete
Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet célja és hatálya
1. §
A rendelet célja a levegőtisztaság védelme érdekében az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésére vonatkozó helyi szabályok megalkotása.
2. §
A rendelet területi hatálya Hernádnémeti Nagyközség közigazgatási területén a belterületi ingatlanokra terjed ki.
3. §
A rendelet személyi hatálya Hernádnémeti Nagyközség közigazgatási területén a természetes személyekre, a jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek terjed ki.
2. Értelmező rendelkezések
4. §
E rendelet alkalmazásában:
avar és kerti hulladék: lehullott falomb, avar, ág, gally, fű,  lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék, szár, levél, növénymaradvány, kaszálék, nyesedék;
3. Avar és kerti hulladék égetésének szabályai
5. §
(1) Az avar és növényi hulladék kezeléséről elsősorban komposztálással kell gondoskodni.
(2) Az ingatlantulajdonos a nem komposztált avart és növényi hulladékot Hernádnémeti közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást ellátó közszolgáltatóval köteles elszállíttatni.
6. §
Hernádnémeti közigazgatási területén az avar és kerti hulladék nyílt téri égetése kizárólag hétfő, szerda, pénteki napokon - ünnepnapok kivételével - 9.00 órától 18.00 óráig megengedett.
7. §
 (1) Tilos a nyílttéri égetés a hatóság által elrendelt általános tűzgyújtási tilalom idején és a füstköd-riadó alkalmával elrendelt korlátozás időtartama alatt. 
(2) Az avar és kerti hulladék égetése 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy által vagy felügyelete mellett, a tűzvédelmi előírások betartásával végezhető úgy, hogy az égetéssel, az égetés hősugárzásával környezeti, vagyoni kár nem okozható és az égetés az emberi egészséget nem veszélyeztetheti, a tüzelőanyag az emberi egészségre ártalmas égésterméket kibocsátó anyagot nem tartalmazhat.
(3) Az égetendő avar és növényi hulladék nem tartalmazhat semmilyen más kommunális, ipari eredetű és veszélyes hulladékot.
(4) Az égetésre – a füstképződés csökkentése és a környező lakosok kímélete érdekében – száraz anyaggal, a meteorológiai viszonyokra figyelemmel, szélcsendes időben kerülhet sor.
(5) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni. A tűz helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható és eloltható.
(6) Az égetés befejezésével a tüzet el kell oltani és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.
 
4. Záró rendelkezések
8. §
Ez a rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba.
dr. Orosz Zsolt   s.k.                                                   
polgármester
dr. Szabó Zoltán s.k.
jegyző
 
 

RendeletekTelepülésképi Arculati kézikönyvHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokJegyzőkönyvek