Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2011. május 31.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

 

Száma: 1-9/2011.

 

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 31-én megtartott soros üléséről.

 

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Forgács István, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők

 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

 

Boros Lajosné dr. jegyző

Dr. Kovács Rita pályázó

Csók Levente Alerion Kft. ügyvezetője

Orosz Imréné közösségi koordinátor

Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó

Fésűsné Brosch Andrea HAK vezetője

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti Dr. Kovács Rita pályázót és Csók Levente ügyvezető urat. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítőinek Farkas Zoltán és Forgács István képviselőket javasolja.

 

 

A képviselő-testület kézfelemeléssel, határozathozatal nélkül tudomásul vette a napirendi pontokra és a hitelesítők személyére tett javaslatot.

N a p i r e n d :

 

                                Napirend előtt: Tájékoztató a korábban hozott határozatok végrehajtásáról

                                Előterjesztő: Polgármester

1. Orvosi pályázat elbírálása

Előterjesztő: Polgármester

2. Tájékoztató szélerőmű telepítési lehetőségről

Előterjesztő: Polgármester

3. Orvosi ügyelet társulási megállapodásának módosítása

Előterjesztő:

4. MKTT 11. sz. Társulási Szerződésmódosítás

Előterjesztő: Polgármester

5. Deregulációs rendelet elfogadása

Előterjesztő: Jegyző

6. Temetőüzemeltetési szerződés módosítása

Előterjesztő: Polgármester

7. Környezeti Fenntarthatósági Terv elfogadása

Előterjesztő: Polgármester

8. Civil szervezetek támogatása

Előterjesztő: Polgármester

9. Hulladékszállítási Közszolgáltatási Szerződés felülvizsgálata

Előterjesztő: Polgármester

10. Tájékoztató IKSZT keretében szervezett programokról

Előterjesztő: Polgármester

11. Bérlakás pályázat elbírálása

Előterjesztő: Polgármester

12. Ingatlanárverési hirdetmény

Előterjesztő: Polgármester

13. Egyebek

14. Ápolási díj megszüntetése (zárt ülés)

Előterjesztő: Jegyző

 

Napirend előtt:

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy

 • az IKSZT pályázattal kapcsolatosan megkapták az értesítést, hogy a pályázat lezárásához szükséges dokumentum benyújtásra került, a pénz kiutalását elindították.
 • az iskola energetikai felújítására vonatkozó KEOP pályázat befogadásra került.
 • az árvízvédelemmel kapcsolatos ÉMOP pályázat beadásra került. A pályázat befogadásáról szóló nyilatkozat megérkezett. A belvízvédelemmel kapcsolatos pályázat kiírásra került, így ennek a pályázatnak a kidolgozását is megkezdték.
 • az Egészségház felújítása hétvégén elkezdődött. A tető lebontásra került, most lehet látni milyen javításokat kell még elvégezni az épületen. A tető cseréje után az épület felújítását is elkezdik. Erre az egyebekben még visszatérnek.
 • közhasznú munkások bevonásával a temető kerítésének építése elkezdődött.
 • a kastély felújításakor a vállalkozó felajánlotta, hogy a kerítés előtti parkolót a megmaradt térkővel ingyen leburkolja. Ez el is készült.

 

 

1. Orvosi pályázat elbírálása

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy Jeney Doktornő halála óta a II. sz. orvosi körzet álláshelye betöltetlen. A képviselő-testület döntése alapján pályázat került kiírásra. Dr. Kovács Rita adott be az álláshelyre pályázatot. Szociális bizottsági ülésen a beérkezett pályázatot megtárgyalták. A benyújtott pályázat érvényes, megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak. Kérdezi képviselőtársait, hogy a pályázattal kapcsolatosan van-e kérdésük, észrevételük.

 

Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a beérkezett pályázat elfogadását.

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

47/2011. (V. 31.) KT határozat

Tárgy: II. sz. háziorvosi körzet háziorvosi praxisának betöltése

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Dr. Kovács Rita Mária háziorvos által képviselt SENSO-MED Egészségügyi és Szolgáltató Kft.-vel kötött vállalkozási szerződéssel biztosítja a háziorvosi alapellátást.

 

A SENSO-MED Kft által benyújtott pályázat megfelelt a pályázati kiírásban foglaltaknak, ezért felhatalmazza a polgármestert, hogy a testületi ülésen elhangzottakat is figyelembe véve a feladat ellátásához szükséges jognyilatkozatokat megtegye, illetve szerződést megkösse.

 

Felelős: Polgármester

Határidő:               értelem szerint

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a II. sz. orvosi körzetben háziorvosi alapellátásra vonatkozóan 2011. június 30-ig van érvényes működési engedély, ezért július 1-ig meg kell kötni a szerződést a vállalkozóval.

 

Dr. Kovács Rita megköszöni a képviselő-testület bizalmát. Elmondja, hogy továbbra is várja a korábbi és leendő betegeit a rendeléseken.

 

Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy bizottsági ülésen felmerült a praxisjog kérdése, melyet az önkormányzat díjmentesen a doktornő rendelkezésére bocsát. Kéri, hogy a szerződésbe szerepeljen, hogy a doktornővel megkötött szerződés felbontása esetén a praxisjog visszaszáll az önkormányzatra.

 

 

17:10 órakor Dr. Kovács Rita elhagyja az üléstermet.

 

 

2. Tájékoztató szélerőmű telepítési lehetőségről (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az Alerion Kft. Hernádnémeti külterületén szélerőműveket szeretne építeni. Kéri Ügyvezető Urat tájékoztassa ezzel kapcsolatosan a képviselő-testületet.

 

Csók Levente ügyvezető köszönti a képviselő-testület tagjait. Elmondja, hogy a cégük egy cégcsoport tagja, Olaszországban van a központjuk. A cég megújuló energiaforrásból termel villamos energiát, szél- és naperőműveket telepítenek. A cég komoly pénzügyi háttérrel rendelkezik. Ez biztosítja számukra, hogy komoly beruházás esetén is rendelkezésükre áll az önerő. 12-13 milliárd Ft-ba kerül a beruházás. Elsősorban az Alföldön vannak erőműveik.

Hernádnémetinek az előzetes felméréseik szerint megfelelő külterületei vannak a szélerőművek telepítésére. 30 db tornyot tudnak elhelyezni az alkalmasnak talált területen. 20-30 MW termelésben gondolkodnak.

Az önkormányzatnak azért jó, ha a területén kerülnek elhelyezésre a szélerőművek, mert

·         a cég állja a fejlesztési költségeket, az önkormányzatnak nem kerül semmibe. Ha sikerül a fejlesztést megvalósítani, akkor az önkormányzat magas, évente kb. 30 millió Ft-os iparűzési adóbevételhez jutna.

·         kiépítik az odavezető úthálózatot, és azt karbantartják, melyet azok is használhatnak, akiknek ott van a földjük.

·         az érintett helyi földtulajdonosoknak hosszú távon bérleti díjat fizetnek.

Kéri a képviselő-testületet, hogy elvi hozzájárulással támogassa a beruházás elindítását. Ehhez módosítani kell a Helyi Építési Szabályzatot és a Rendezési Tervet. A módosítás költségeit a cég átvállalja.

 

Répási János képviselő örül, ha ez a beruházás megvalósul, mert ezáltal az önkormányzat és néhány helyi földtulajdonos is bevételhez jut. Kérdezi, hogy mikor valósulhat meg mindez?

 

Csók Levente elmondja, hogy Magyarországon meg kell szerezni az engedélyek 90 %-át. A pályázat év végére elkészül, és akkor be lehet adni. A pályázati lehetőség évente ismétlődik. Az építkezéshez 2013-ban elő lehet készíteni a területet.

 

Forgács István képviselő: Mi az, ami az önkormányzatot terheli ebből a projektből?

 

Csók Levente válaszában elmondja, hogy ismerik az önkormányzatok helyzetét. Nem igazán van lehetőségük finanszírozni egy ilyen beruházást, esetleg társulási formában. Ezért a cég vállalja a kockázatot és a költségeket. A fejlesztés kölcsönös előnyökkel jár. Ők 25 év távlatában gondolkodnak. Fontos, hogy olyan projekt valósuljon meg, ami megtérül (pl. iparűzési adó).

 

Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy már végeztek kisebb felméréseket? Hernádnémeti határában hol lenne alkalmas terület? Egy szélerőműnek milyen nagyságú terület kell?

 

Csók Levente: Hernádnémeti keleti határán, a településtől 1 km-es távolságra a 37-es út északi, északkeleti részén.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: széljárta területről van szó.

 

Csók Levente Ismerteti a térképet. Út mellett kell, hogy legyen egy 2000 m2-es terület. Kb. 40x50 m-es területekről van szó, erőművenként. 20x20 m-es az alap, a többi műszaki terület. Minél kisebb földterületet szeretnének kivonni művelés alól.

 

Karajz Ottó György képviselő: Tehát Hernádnémeti keleti oldaláról van szó a 37-es közútig Szerencs felé.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a szélerőműveket sakktáblaszerűen szokták felállítani, hogy ne takarják egymást.

 

Nagy László képviselő: Kellő távolságot kell tartani közöttük, hogy a szelet ne vegyék el egymástól.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy mennyi az élettartama egy szélerőmű-parknak?

 

Csók Levente: 25 év és13-15 év a megtérülés.

 

Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy a helyi gazdák egyforma bérleti díjat kapnának, vagy az AK értékének megfelelően?

 

Csók Levente elmondja, hogy egy szélerőműparkon belül csak egyfajta bérleti díjat fizet a cég.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy a cég rendelkezik az erőművekből kinyert energia fölött?

 

Csók Levente elmondja, hogy nem lehetnek kereskedők csak termelők, nem rendelkezhetnek a megtermelt energia fölött.

 

Répási János képviselő: kérdezi, hogy most mennyi a szélerőművek által termelt energia részesedése az összes energiából? Mérések történtek-e már arra vonatkozóan, hogy mely földterületekről van szó?

 

Csók Levente: 1 % alatti a szélerőművek által termelt energia részesedés. Szélenergetikai mérés után lehet megmondani, hogy mely földterületekről van szó.

 

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel szélerőmű telepítéséhez szükséges elvi hozzájárulást.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

48/2011. (V. 31.) KT HATÁROZAT

Tárgy: Szélerőműpark telepítéséhez elvi hozzájárulás

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy elvi hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Alerion Kft. Hernádnémeti külterületén szélerőműparkot építsen.

 

Felelős:  Polgármester

Határidő:               értelem szerint

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte Ügyvezető Úr tájékoztatását.

 

Csók Levente 17:35 órakor elhagyja az üléstermet.

 

 

3. Orvosi ügyelet társulási megállapodásának módosítása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az előző ciklusban megállapodás született, hogy az orvosi ügyelet székhelye Köröm községből átkerül Bőcsre, ott építik fel az új épületet. Ehhez azonban a társulási megállapodást is módosítani kell. Előzőleg csak a társulásban résztvevők egyhangú döntése alapján lehetett módosítani a megállapodást.

 

Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy már korábbi testületi ülésen is foglalkoztak a székhely áthelyezésével. Ha jól emlékszik tavaly őszre kellett volna elkészülni az épületnek.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy nem minden önkormányzat küldte el a határozatot ezért nem tudták elkezdeni az építkezést. 2011. június 15-ig kell elküldeni az önkormányzatoknak a hozzájárulásukat, és ezt követően tudják elkezdeni az építkezést.

 

Karajz Ottó György képviselő: Gesztelyben ott van egy új épület, nem volna célszerűbb odatenni az orvosi ügyeletet, így nem kellene újat építeni?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester jó megoldásnak tartja, hogy Bőcsön legyen az ügyelet. Javasolja, hogy fogadják el a társulási megállapodás módosítását.

 

Nagy László képviselő kérdezi, hogy Gesztely községnek mi a hivatalos álláspontja?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy Gesztelyben már az előző testületi ülésen döntöttek erről és támogatja a képviselő-testület a módosítást.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy Bőcs mond időpontot arra vonatkozóan, hogy mikorra valósul meg a beruházás? Tudomása szerint az ÁNTSZ nem engedte tovább az ügyelet működését Körömben.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Ha megkapják a társult településektől a testületi határozatokat, akkor egy fél év múlva elkészül az épület. Eredetileg is Bőcs volt az orvosi ügyelet székhelye, földrajzilag középen helyezkedik el. Ez is indokolja, hogy átkerüljön a székhely. Az ügyelet ideiglenes jelleggel került át Körömbe.

 

Lipták Zoltán képviselő véleménye szerint az orvosi ügyelet létével nem csak Hernádnémeti érdekeit kell figyelembe venni, hanem az egész társulás területére tekintettel kell lenni.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az orvosi ügyelet társulási megállapodásának módosítását.

 

A képviselő-testület 5 Igen, 1 Nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

49/2011. (V. 31.) KT HATÁROZAT

Tárgy: Orvosi ügyelet közös fenntartása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy

·         a háziorvosi alapellátáshoz kapcsolódó ügyelet közös fenntartására létrehozott társuláshoz csatlakozik,

·         vállalja a lakosságarányos hozzájárulás finanszírozását,

·         egyetért azzal, hogy a társulást minden esetben a székhelytelepülés polgármestere képviselje,

·         támogatja, hogy a társulás székhelye Bőcs, Ifjúság u. 6. szám alatt működő háziorvosi ügyelet legyen,

·         a határozat mellékletét képező 2011. május 17-én kelt társulási megállapodást megismerte, megtárgyalta, és elfogadásának napjával jóváhagyta.

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

 

Felelős:  Polgármester

Határidő:               folyamatos

 

 

4. MKTT 11. sz. Társulási Szerződésmódosítás (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Szerződés módosítását minden képviselő megkapta, ha ezzel kapcsolatosan kérdésük van, azt kéri tegyék fel.

Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 11. sz. Társulási Szerződésmódosítását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

50/2011. (VI. 31.) KT. HATÁROZATA

Tárgy: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosítása

 

Hernádnémeti települési Önkormányzat képviselőtestülete megtárgyalta Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításáról szóló előterjesztést a Társulási Tanács 29/2011 (IV.29) számú határozatában foglaltakra tekintettel és következő határozatot hozza:

 

A Hernádnémeti települési Önkormányzat képviselőtestülete jóváhagyja / nem hagyja jóvá a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosítását az alábbiak szerint:

 

 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános rendelkezések/ 3. pontja az alábbi mondattal egészül ki:

 

„/ tárgyévet megelőző év január 1-i lakosságszám az irányadó/”

 

 1. A Társulási Megállapodás II. fejezete / A Társulás célja és feladta/  1 pontjából kikerül a jogszabályi hivatkozás, az 1. pont szövege a módosítás után:

 

„A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a közös céloknak megfelelő hatékony és eredményes tevékenység érdekében az alábbi feladat- és hatásköröket ruházzák át a Társulásra:”

….

„A feladatok ellátásának részletes szabályait a Társulási Tanács határozza meg, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvényben meghatározottakra figyelemmel.”

 

 1. A Társulási Megállapodás III. fejezete /A Társulás tagsági viszonyai, szervezete/ 5. alcíme /Társulási Tanács/ új 7. ponttal egészül ki:

 

A Társulási Tanács ülését az elnök vezeti. A Társulási Tanács ülésének levezetésével kapcsolatos feladatokat a Tanács Elnökének akadályoztatása esetén az elnökhelyettes látja el. Az elnökhelyettes akadályoztatása esetén a Társulási Tanács ülését a Pénzügyi Bizottság elnöke vezeti.”

 

 1. A Társulási Megállapodás III. fejezete /A Társulás tagsági viszonyai, szervezete/ 6. alcíme /A Társulási Elnöksége/ 1. pontja módosul

 

A Társulás elnöksége 7 tagú.  Amennyiben a megválasztott Elnök és/vagy Elnökhelyettes egyben nem a mikro körzetének a képviselője is, akkor az Elnökség 9 főből áll.  Az elnökség ellátja azokat a feladat-és hatásköröket, amelyeket a Társulási Tanács – a társulási megállapodás keretei között – reá átruházott.”

 

 1. A Társulási Megállapodás III. fejezete /A Társulás tagsági viszonyai, szervezete/ 6. alcíme /A Társulási Elnöksége/ új 2. ponttal egészül ki:

 

„2. Az elnökség előkészíti a Társulási tanács döntéseit, összehangolja a bizottságok munkáját és a munkaszervezet vezetőjén keresztül irányítja a többcélú kistérségi társulás munkaszervezetét.”

 

 1. A Társulási Megállapodás III. fejezete /A Társulás tagsági viszonyai, szervezete/ 6. alcíme /A Társulási Elnöksége/ pontjainak számozása, a korábbi második ponttól kezdődően, az új 2.ponttra tekintettel, módosulnak.

 

 1. A Társulási Megállapodás III. fejezete /A Társulás tagsági viszonyai, szervezete/ 6. alcíme /A Társulási Elnöksége/ régi számozás szerinti 3. pontja /módosítás utáni 4. pontja/ szövege a következő mondattal egészül ki:

 

„4…A Társulási Tanács ülésének levezetésével kapcsolatos feladatokat a Tanács Elnökének akadályoztatása esetén az elnökhelyettes látja el.”

 

 1. A Társulási Megállapodás III. fejezete /A Társulás tagsági viszonyai, szervezete/ 8. alcíme /A Társulási Elnökhelyettese/ új 3. ponttal egészül ki:

 

„3. Az elnökhelyettes - függetlenül a reá irányadó feladatmegosztástól - az Elnök személyét érintő összeférhetetlenség fennállása esetén hivatalból jár el, illetve köteles az Elnök helyetteseként eljárni mindazon esetekben és ügyben, ahol a közreműködésére a kistérségi Társulást érintő előny megszerzése vagy hátrány bekövetkezésének elhárítása érdekében szükség van.”

 

 1. A Társulási Megállapodás III. fejezete /A Társulás tagsági viszonyai, szervezete/ 11. alcíme /Ágazati Bizottságok/ 1. pontja a következőkkel egészül ki:

 

„1.    A Társulási Tanács a Társulás tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzésére pénzügyi bizottságot hoz létre.

A bizottságok megalakításáról a Társulási Tanács határozatot hoz.”

 

 1. A Társulási Megállapodás III. fejezete /A Társulás tagsági viszonyai, szervezete/ 11. alcíme /Ágazati Bizottságok/ 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

 

2. Az Ágazati Bizottságok bizottságonként minimum 3, maximum 7 főből állnak.”

 

 1. A Társulási Megállapodás III. fejezete /A Társulás tagsági viszonyai, szervezete/ 13. alcíme /A Társulás Munkaszervezete/ 1. pontja az alábbiakkal egészül ki:

 

„1 .  ..A Társulás munkaszervezetét a Társulás Elnöksége irányítja a munkaszervezet vezetőjén keresztül.”

 

 1. A Társulási Megállapodás III. fejezete /A Társulás tagsági viszonyai, szervezete/ 13. alcíme /A Társulás Munkaszervezete/ 2. pontja új j.), k.) l.) alpontokkal egészül ki:

 

„j.)  a kistérségi fejlesztési koncepciók, programok összeállítása, valamint az ezekhez  tartozó pályázati anyagok testületi előkészítése

k.) a kistérségi szervezet-rendszer működésével összefüggő ügyviteli-adminisztrációs feladatok ellátása, belső kontroll rendszert működtet,

 l.) kistérségi belső ellenőrzési feladatellátást végez.”

 

 1. A Társulási Megállapodás VI. fejezete /A Társulás gazdálkodása, vagyona/ címe a következőkre módosul:

 

A Társulás gazdálkodása, vagyona, beszámolási kötelezettsége, tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzési rendje”

 

 1. A Társulási Megállapodás VI. fejezete / A Társulás gazdálkodása, vagyona, beszámolási kötelezettsége, tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzési rendje / új első alcímmel egészül ki:

 

A Társulás vagyona”

 

 1. A Társulási Megállapodás VI. fejezete /A Társulás gazdálkodása, vagyona, beszámolási kötelezettsége, tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzési rendje / első alcíme 2. pontja  szövege az alábbiak szerint módosul:

 

„A Társulás vagyona, amelyről a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelő nyilvántartásokat kell vezetni:

 

·         Az 1. pontban meghatározott pénzügyi keret

·         A feladatellátáshoz átadott vagyon

·         A Társulás által megvalósított beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon, annak szaporulata, mely a társulás közös tulajdonát képezi,

·         pályázati úton megszervezett vagyon,

·         A Társulás vagyonát gyarapítja és a vagyon részét képezi a Társulás döntésével szerzett, vagy a Társulás tevékenysége révén keletkezett materiális és immateriális javak,

 

 

·          mindazokra a dolgok, melyek a Társulás tulajdonában vannak, így az ingatlan és ingó dolgok, vagyoni értékű jogok, a gazdasági és közhasznú társaságokban a Társulást megillető részesedések, valamint az értékpapírok

·         egyéb”

 

 1. A Társulási Megállapodás VI. fejezete /A Társulás gazdálkodása, vagyona, beszámolási kötelezettsége, tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzési rendje / első alcíme 6. pontja  szövege az alábbiak szerint módosul:

 

6.Az önkormányzatok által vállalt pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén a pénzügyi kötelezettségét nem teljesítő önkormányzat vonatkozásában azonnali beszedése megbízás alkalmazandó.

6.1. azonnali beszedése megbízás: a Társulás tagjai részéről a pénzforgalmi szolgáltatójuknak adott, a beszedési megbízási teljesítésére vonatkozó hozzájárulás, nyilatkozat, amely alapján a Társulás beszedési megbízást nyújthat be a pénzforgalmi szolgáltatóhoz.

6.2. Amennyiben a társult önkormányzatok vállalt pénzügyi hozzájárulásaikat, kötelezettségeiket nem teljesítik határidőre, a Társulás – az azonnali beszedési megbízás benyújtása előtt- a nem fizető felet két alkalommal köteles írásban felszólítani, a hozzájárulás összegének megfizetésére, 15 napos teljesítési határidő tűzésével.

6.3. Amennyiben a felszólítás átvételét követő 15. napig nem történik átutalás, úgy az azonnali beszedési megbízás  a Társulás részéről benyújtható.”

 

 1. A Társulási Megállapodás VI. fejezete /A Társulás gazdálkodása, vagyona, beszámolási kötelezettsége, tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzési rendje / 2. alcíme /A pénzügyi keret forrásai/ 1. pontja  szövege az alábbiak szerint módosul:

 

„1. Kötelező befizetés

 

a.)     Évenként a tag az önkormányzati folyó évi költségvetési éve tervezésében szereplő lakosság szám után számított 10 Ft/fő/év összegű hozzájárulás. Ezt minden évben két részletben: - az első részletet: június 30-ig; - a második részletet: november 30-ig kell befizetni.

 

b.)      Az egyes feladat ellátásával felmerült többlet költségek Társulási Tanács által megállapított összege, fizetési kötelezettségek, amelyeket az arra vonatkozó határozatban, megállapodásban meghatározott határidőig kell megfizetni.”

 

 

 1. A Társulási Megállapodás VI. fejezete /A Társulás gazdálkodása, vagyona, beszámolási kötelezettsége, tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzési rendje / 2. alcíme /A pénzügyi keret forrásai/ 6. pontja  szövege módosul, az alcím kiegészül egy új 7. ponttal az alábbiak szerint:

 

„6. A Társulás felé bármilyen jogcímen fennálló befizetési kötelezettségeket, eltérő rendelkezés, határozat, megállapodás hiányában, Miskolc Kistérség Többcélú Társulása költségvetési elszámolási számlájára kell teljesíteni.

7.A Miskolc Kistérség Többcélú Társulása költségvetési elszámolási számlája és egyéb pénzforgalmi számlái feletti rendelkezési jogot a Társulás Tanács elnöke, távollétében vagy akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, a munkaszervezet vezetője és a Társulási Tanács Elnöke, vagy a munkaszervezet vezető által munkaszervezet ezzel megbízott dolgozói együttesen gyakorolják.”

 

 1. A Társulási Megállapodás VI. fejezete /A Társulás gazdálkodása, vagyona, beszámolási kötelezettsége, tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzési rendje / 3. alcíme /A keret működése/ az alábbiak szerint módosul:

 

„ A keret működése, a Társulás gazdálkodásának alapjai”

 

 1. A Társulási Megállapodás VI. fejezete /A Társulás gazdálkodása, vagyona, beszámolási kötelezettsége, tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzési rendje / 3. alcíme /A keret működése, a Társulás gazdálkodásának alapja/ 1. pontja a következőkkel egészül ki:

 

„A Társulás költségvetése magában foglalja a Társulás által létrehozott és/vagy fenntartott költségvetési szerv költségvetését is. A többcélú kistérségi társulás költségvetésének összeállítására és költségvetési határozatának megalkotására, az erről történő elkülönített információszolgáltatásra, az előirányzat-gazdálkodásra az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”

 

 1. A Társulási Megállapodás VI. fejezete /A Társulás gazdálkodása, vagyona, beszámolási kötelezettsége, tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzési rendje / 3. alcíme /A keret működése, a Társulás gazdálkodásának alapja/ 2. pontja a következőkkel egészül ki:

 

A többcélú kistérségi társulás évközi és év végi beszámolásra, valamint az évközi pénzforgalmi jelentés készítésére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”

 

 1. A Társulási Megállapodás VI. fejezete /A Társulás gazdálkodása, vagyona, beszámolási kötelezettsége, tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzési rendje / 3. alcíme /A keret működése, a Társulás gazdálkodásának alapja/ új 6. és 7. ponttal egészül ki:

 

„6.A gazdálkodás biztonságáért, szabályszerűségéért a Társulási Tanács felelős.

 7. A Társulással, a közös pénzügyi kerettel, a Társulás gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi-számviteli, gazdálkodási feladatait részletesen a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.”

 

 1. A Társulási Megállapodás VI. fejezete /A Társulás gazdálkodása, vagyona, beszámolási kötelezettsége, tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzési rendje / új, 4. alcímmel és a következő, az alcím tartalmát meghatározó pontokkal egészül ki:

 

„ A Társulás tulajdonával való rendelkezés

 

1. A tulajdonosi jogokat a Társulási Tanács gyakorolja. A tulajdonnal való rendelkezési jog gyakorlásának és átruházásának, a tulajdonosi kötelezettségek gyakorlásának részlet szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti.

 

2. A vagyont érintő hatósági eljárásban a tulajdonost megillető nyilatkozattételi jogot, továbbá a közigazgatási és bírósági eljárásban az ügyfél jogát a Társulás Elnök, illetve a Társulási Megállapodásban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglalt helyettesítési és képviseleti jogkörrel felruházott Elnökhelyettes, illetve a Társulás Elnöke által írásban felhatalmazott személyek gyakorolják.

 

3. A Társulás jogi képviseletének biztosításáról a munkaszervezet vezető, vagy a Társulás Elnöke gondoskodik.”

 

 1. A Társulási Megállapodás VI. fejezete /A Társulás gazdálkodása, vagyona, beszámolási kötelezettsége, tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzési rendje / 4. alcíme, 5. alcímmé /a pénzügyi keret felhasználásának szabályai/, az alcím kiegészül egy új, bevezető mondattal:

 

„A közös pénzügyi keret a következő feladatokra szolgál:”

 

 1. A Társulási Megállapodás VI. fejezete /A Társulás gazdálkodása, vagyona, beszámolási kötelezettsége, tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzési rendje / 5. alcím /a pénzügyi keret felhasználásának szabályai/ pontjainak számozása módosult innentől 3. pont 1-sé változik, 2. pont marad 2. pont, az 1. pont 3. ponttá módosul.

 

 1.  A Társulási Megállapodás VI. fejezete /A Társulás gazdálkodása, vagyona, beszámolási kötelezettsége, tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzési rendje / 6. alcím /A pénzügyi támogatás felhasználásnak további szabályai/ 5. pontja második bekezdése /a támogatási szerződésnek tartalmaznia kell/ felsorolása kiegészül az alábbi franciabekezdésekkel:

 

„-            a támogatás felhasználásának szabályait,

-              a támogatással való elszámolás rendjét;

-              a támogatás felhasználásának, elszámolásnak ellenőrzési rendjét,

-              adatszolgáltatási kötelezettség teljesítési rendjét,

-              esetlegesen, a feladatellátáshoz átadott eszközök használatára, nyilvántartására, visszaadására vonatkozó rendelkezéseket.”

 

 1.  A Társulási Megállapodás VIII. fejezete /Záró rendelkezések/ 4. pontja /E Társulási Megállapodás mellékletei:/ 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

 

„4.           sz. melléklet: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása szerződésmódosításai”

 

 1. A Társulási Megállapodás 3. számú melléklete / Társulás által felvállalt feladatok/ 8. alcíme /Szociális intézményi feladatellátás/ tartalma kiegészül a Társulás által fenntartott intézmények megnevezésével, szövegezése az alábbiak szerint módosul:

 

1. A Társulás biztosítja a személyes gondoskodás keretébe tartozó, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti szakosított ellátást biztosító  intézmények közül:

- időskorúak ápolást, gondozást nyújtó otthona /átlagos ápolási igényű és demens/;

- időskorúak vagy fogyatékos személyek gondozóháza;

- pszichiátriai és szenvedélybetegek átmeneti otthona

fenntartását a feladatellátását szolgáló intézményrendszer fokozatos kialakításával.

 

2. A Társulás fenntartásában működő szociális szakosított ellátást biztosító intézmények: :

·         Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthona

·         Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Bőcsi Idősek Otthona

 

3. A Társulás a szociális intézményi feladatokhoz kapcsolódó pályázatokat nyújthat be.

 

A Társulási Tanács elrendeli a Társulási Megállapodás fentiekben meghatározott területen történő kiegészítését, módosítását, egységes szerkezetbe foglalását.

 

A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét a társult települések települési önkormányzatainak megkeresésére, a határozat végrehajtásához szükséges egyéb intézkedések meghozatalára.

 

Felelős: Polgármester

Határidő:               azonnal, legkésőbb 2011. június 30.

 

 

5. Deregulációs rendelet elfogadása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri, Boros Lajosné dr. jegyzőt, a napirend előterjesztésére, illetve az írásbeli előterjesztést kívánja-e kiegészíteni.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy 2010. decemberében elfogadta a képviselő-testület a 2011. évi munkatervét, melyben szerepel a rendeletek felülvizsgálata. Megváltoztak a jogszabályra vonatkozó előírások annak formai és tartalmi részére egyaránt. A jogszabályalkotásról szóló törvény írja elő, illetve a jegyző feladatává teszi a helyi rendeletek felülvizsgálatát és a testület elé annak beterjesztését. Egy időszak felülvizsgálatára már a korábbiakban sor került. Akkor 1990-től 2000-ig vizsgálták felül a jogszabályokat. Most a 2000-2005. év között megalkotott rendeletek felülvizsgálatára került sor. Az uszoda használatának díja pedig beépült a 2011. évi költségvetési rendeletbe és ezért a korábbi határozatot vissza kell vonni.

 

Lipták Zoltán a Jogi- Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnökeként elmondja, hogy a rendelettervezetben felsorolt rendeletek, amelyek most megszüntetésre kerülnek, ezeknek az alaprendeletei sokszor már hatályon kívül helyezésre kerültek, adminisztrációs hiba folytán maradhattak hatályban a módosító rendeletek. A költségvetési rendeletek, a zárszámadási rendeletek és azok módosításai pedig 5 év után elévültek. Ezért szükséges az említett rendeletek hatályon kívül helyezése. A bizottság a rendeletet és a határozatot elfogadásra javasolja.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testületének

13/2011.(VI. 01.) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

 

Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében következőket rendeli el:

 

1.§ Hatályát veszti:

 

(1)                 a 2000. évi költségvetésről szóló 2/2000. (I. 31.) önkormányzati rendelet

(2)             a szociális ellátásról szóló 4/2000. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2000. (XII. 27.) önkormányzati rendelet

(3)                 az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló 9/1995. (V. 30.) rendelet kiegészítéséről szóló 12/2000. (XI. 29.) önkormányzati rendelet

(4)                 a 2001.-2002. évi költségvetésről szóló 2/2001. (I. 31.) önkormányzati rendelet

(5)                 a 2/2001. költségvetési rendelet kiegészítéséről szóló 3/2001. (II. 28) önkormányzati rendelet

(6)                 az önkormányzat 2001-2002 költségvetéséről szóló 2/2001. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2002. (II. 28.) önkormányzati rendelet

(7)                 az önkormányzat 2001-2002 költségvetéséről szóló 2/2001. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2002.(VII. 02.) önkormányzati rendelet

(8)     az önkormányzat 2001-2002 költségvetéséről szóló 2/2001. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2002. (IX. 23.) önkormányzati rendelet

(9)     a 2000. évi zárszámadásról szóló 6/2001. (IV. 25.) önkormányzati rendelet

(10)  az önkormányzat 2000. évi zárszámadásáról szóló 6/2001. (IV. 25) önkormányzati rendelet kiegészítéséről szóló 10/2001. (X. 05.) önkormányzati rendelet

(11)  a 2001. évi zárszámadásról szóló 6/2002. (IV. 24) önkormányzati rendelet

(12)  az önkormányzati lakások és helyiségek használatáról szóló módosított 8/1999. (IX. 29) önkormányzati rendelet kiegészítéséről szóló 7/2001. (IV. 25.) önkormányzati rendelet

(13)  az önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló 2/2001. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2001. (XII. 12.) önkormányzati rendelet

(14)  a köztisztviselőket megillető juttatásokról, támogatásokról szóló 4/2002. (III. 28.) önkormányzati rendelet

(15)  az önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló 2/2001. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2002. (IX. 23.) önkormányzati rendelet

(16)  az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 1/2003. (I. 30.) önkormányzati rendelet

(17)  a költségalapú lakbérekről szóló 11/2003. (II. 26.) önkormányzati rendelet

(18)  a 2002. évi zárszámadásról szóló 13/2003. (III. 26.) önkormányzati rendelet

(19)  az Idősek Otthona működési rendjéről szóló 19/2003. (VII. 10.) önkormányzati rendelet

(20)  az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 1/2003. (I. 30.) módosításáról szóló 20/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet

(21)  az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 1/2003. (I. 30.) módosításáról szóló 21/2003. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet

(22)  a szervezett szemétszállítás díjáról szóló 29/2003. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról, kiegészítéséről szóló 3/2004. (I. 27.) önkormányzati rendelet

(23)  az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II. 24) önkormányzati rendelet

(24)  az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 1/2003. (I. 30.) rendelet módosításáról szóló 6/2004. (II. 24.) önkormányzati rendelet

(25)  az önkormányzat 2003. évi zárszámadásról szóló 8/2004. (IV. 27.) önkormányzati rendelet

(26)  a gyermekvédelemről szóló 3/1998. (III. 11.) önkormányzati rendelet kiegészítéséről szóló 11/2004. (VI. 01.) önkormányzati rendelet

(27)  az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 14/2004. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet

(28)  az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 5/2004. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról és kiegészítéséről szóló 17/2004. (VIII. 23.) önkormányzati rendelet

(29)  a 21/2004. (XI.30.) önkormányzati rendelet 3. sz. mellékletében foglalt díjételek 2005. évi megállapításáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szóló 23/2004. (XII. 21.) önkormányzati rendelet

 

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

 

dr. Orosz Zsolt sk.                                                                                                             Boros Lajosné dr. sk.

     polgármester                                                                                                                 jegyző

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az uszoda használati díjairól szóló határozat visszavonását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

51/2011. (V. 31.) KT. Határozat

Tárgy: önkormányzati határozat visszavonása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az uszoda használatáért fizetendő díjak megállapításáról szóló 44/2005. (IV. 26.) KT határozatát visszavonja.

 

Felelős: polgármester

Határidő:               azonnal

 

 

6. Temetőüzemeltetési szerződés módosítása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a temetőtulajdonosokkal volt egy egyeztetés, ezért a Temetőüzemeltetési szerződés tervezet módosításra és pontosításra szorul az alábbiak szerint:

 

A 2. sz. mellékletben a sírásás, temetéssel 35.000 Ft+ÁFA-ra módosul. Az urnasír az marad. A temetkezési szolgáltatással összefüggő temetői díjak a ravatalozás 10.000 Ft+ÁFA-ra módosul. Az ezt követő sor kihúzásra került.

A 3. sz. mellékletben a síremlékállítással összefüggésben az első négy sort ki kell húzni, az ezeket érintő díjak 10.000 Ft+ÁFA-ra módosulnak. Fedlap, járda, vázakészítésnek nincs díja, a kaució marad. Ha külső vállalkozó valamilyen építési munkát végez pl. síremléket készít, akkor a kaució 20.000 Ft+ÁFA.

 

Elmondja továbbá, hogy az előző üzemeltető felmondta a szerződést. Egyrészt a bevételei nem a vártnak megfelelően teljesültek, másrészt a két vállalkozó között ellentét volt. Nem volt szerencsés dolog, hogy a két szolgáltatás külön kézben volt. Ha egy kézbe kerül a két szolgáltatás (a temetőüzemeltetés és a temetéssel kapcsolatos szolgáltatás), akkor ez az ellentét kiküszöbölhető. Az új ajánlatot a Kocsis és Társa Kft. adta be. Javasolja, hogy a két egyház döntése után határozzon a képviselő-testület a szerződés megkötéséről.

 

Lipták Zoltán képviselő úgy gondolja, hogy az egyházvezetők véleménye mindenképpen előzze meg a testületi döntést. Sajnálja, hogy a vállalkozó a településen uralkodó közhangulat miatt mondta fel a vállalkozási szerződést. Nem örül, amiért egy vállalkozó, mint adófizető, elmegy a faluból.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a lakosság részéről lehetett hallani, hogy magasak a díjak és a két vállalkozó között feszült volt a hangulat.

 

Lipták Zoltán képviselő úgy látja, hogy az új vállalkozó drágább szolgáltatást kínál a lakosságnak, mint a régi, aki a közhangulat miatt hagyta el a falut.

 

Karajz Ottó György képviselő kéri, hogy várják meg a két egyház döntését, és ezt követően szavazzanak a temető és a ravatalozó üzemeltetési jogáról. Furcsának találja, hogy a ravatalozót díjmentesen átadja az önkormányzat a vállalkozónak, aki húzza annak a hasznait, a terheit pedig az önkormányzat viseli. Elvárja, hogy a ravatalozó terheit is a vállalkozó viselje. A vállalkozási szerződés átolvasva meglepően tapasztalta, hogy egy szerény temetés is 100.000 Ft felett van.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a lakosságtól veszi el az önkormányzat a támogatást, nem a vállalkozótól. A vállalkozó akkor továbbterheli a szolgáltatás költségeit az igénybevevőre.

 

Nagy László képviselő: Ez csak egy árajánlat. Javasolja, hogy a két egyház kérjen be több árajánlatot, és a legstabilabb referenciával, gyakorlattal rendelkező üzemeltetőt kell kiválasztani.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy nem az alapdíjakkal volt a fő probléma, hanem azzal, ha a tulajdonos saját erőből rendbe akarta tenni, ki akarta meszelni a kibetonozott sír belsejét, azért a vállalkozó pénzt kért.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja a törvény szerint ezt egy lakos nem teheti meg, csak az üzemeltető.

 

Farkas Zoltán képviselő: Az apróbb dolgok nem tetszettek az embereknek. A ravatalozási díj anyagköltséggel nem jár, a villanyszámlát az önkormányzat fizeti. Tolerálhatná a vállalkozó a lakosság felé ezt a segítséget.

 

Boros Lajosné dr. jegyző kizártnak tartja, hogy ne terheljék rá a hernádnémeti lakosokra.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester Jegyző Asszonnyal ért egyet, hogy a villanyszámla díját azért nem kérik a vállalkozótól, mert ő továbbszámlázná a lakosok felé. Korábban sem kértek a ravatalozóban elfogyasztott áramért díjat.

Eddig az egyik vállalkozó végezte a szolgáltatást, a másik az üzemeltetést és a lakosság ennek látta kárát, ezért lenne jó, ha ez egy kézbe lenne.

Javasolja, ha megszületik a két egyház döntése, ezt követően döntsön a testület a vállalkozási szerződés megkötéséről, addig vegyék le napirendről.

 

Boros Lajosné dr. jegyző felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy a szerződés felmondásáról mindenképpen dönteni kell, illetve az átmeneti időszakban a helyzet megoldásáról.

 

Dr. Orosz Zsolt elmondja, hogy a két temetőt Kocsis és Társa Kft. lekaszálja, viszont a két temetőben nagymennyiségű szemét gyűlt össze, és azt el kell szállítani.

 

Lipták Zoltán képviselő: Plébános Úr is elmondta, hogy az ott összegyűlt szemét veszélyes hulladék is lehet, és annak az elszállítása nagyobb körültekintést igényel.

 

Karajz Ottó György képviselő szintén javasolja, hogy halasszák el a döntést, várják meg az egyházak véleményét.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a temetőüzemeltetési szerződés megkötésének elhalasztását a két egyháztanács döntéséig.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

52/2011. (V. 31.) KT HATÁROZAT

Tárgy: döntés elhalasztása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy temető üzemeltetési szerződés megtárgyalását leveszik a napirendről, megtárgyalását elhalasztják az egyházi temetők tulajdonosi döntéséig.

 

Felelős:  polgármester

Határidő:               értelem szerint

 

Dr. Orosz Zsolt szavazásra bocsátja Urszin László vállalkozóval kötött szerződés felmondását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

53/2011. (V. 31.) KT HATÁROZAT

Tárgy: Vállalkozási szerződés felmondásának tudomásul vétele

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Urszin László vállalkozó és az önkormányzat között fennálló üzemeltetési szerződés vállalkozói felmondását, a felmondásban foglaltak szerint tudomásul veszi.

 

Felelős:  Polgármester

Határidő:               azonnali

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy az átmeneti időszakra Kocsis és Társa Kft.-t bízzák meg a temetőüzemeltetési feladatok ellátásával.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

54/2011. (V. 31.) KT HATÁROZAT

Tárgy: temetőüzemeltetés átmeneti biztosítása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy ideiglenesen – az egyházi temetők tulajdonosi döntéséig – Kocsis és Társa Kft.-t bízza meg a temetőüzemeltetési feladatok ellátásával, a ravatalozó üzemeltetésével.

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedés megtételére.

 

Felelős:  Polgármester

Határidő:               azonnali

 

 

7. Környezeti Fenntarthatósági Terv elfogadása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a különböző pályázatok benyújtásának előfeltétele a Környezeti Fenntarthatósági Terv megléte. Kérdezi képviselőtársait, hogy a kiküldött anyaggal kapcsolatosan van-e kérdésük, észrevételük?

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy az önkormányzat feladatkörébe tartozik, hogy folyamatosan végzi az intézmények állagmegóvását, illetve a településen található magán és egyéb ingatlanokra is felügyel, mert a Jegyző Asszonynak kiterjed a jogosultsága, hogy felszólítást küldjön a területek rendben tartására, természetesen, ha bejelentés érkezik, akkor is intézkedni kell.

 

Boros Lajosné dr. jegyző: Kicsit többről van szó, mint a tisztaság és a gaztalanítás.

Több TÁMOP-os, illetve egyéb programban részt vesz az önkormányzat, az élet minden területén igyekeznek a környezettudatos cselekvést megvalósítani, pl. áttértek az újrahasznosított papír rendelésére. Kérdezi az utolsó oldalon leírtakhoz kapcsolódóan, hogy mivel elvi hozzájárulást adott a képviselő-testület esetleges szélerőműpark megépülésére, utolsó bekezdés tartalmazza a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatára tett javaslat is, itt esetleg lehetne olyan módosítást tenni, hogy kerüljön bele a szélerőműpark területével kapcsolatos HÉSZ felülvizsgálat is.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a korábbi rendezési tervben is szerepel a szélerőműpark építése.

 

Nagy László képviselő: A korábbi kezdeményezők, miért nem tudták a beruházást megvalósítani? Úgy tudja a mérések nekik is kedvező eredményeket mutattak. Miért maradt abba?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Nincs róla információ. Nagy kár nem érte az önkormányzatot. Akkor abba a periódusba jutott a dolog, hogy a gazdákkal leültek volna tárgyalni, ehhez kérte a cég az önkormányzat segítségét, abban, hogy biztosítsunk nekik helyet, továbbá hívjuk ide a gazdákat. Az önkormányzat ezt meg is tette, de a cégtől nem jöttek el. Meghosszabbították az engedélyezési folyamatot, amit már többször nem lehet, és az most fog lejárni.

 

Répási János képviselő a Környezeti Fenntarthatósági Tervvel kapcsolatosan elmondja, hogy a Vörösmarty utca végénél járt a szőlőben és látta, hogy tele van dobálva szeméttel a terület. Az út mellett az árkot le kellene kaszálni. A Kossuth utcán a Táncsics utcán és a Ribizlisben szintén találni olyan portákat, amit le kellene kaszálni. Az idős, egyedülálló, beteg emberek, akik nem tudják lekaszálni a kertjeiket, az előttük lévő területet, jó lenne nekik besegíteni. Mit lehet tenni, tud-e segíteni nekik az önkormányzat?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a közmunkában foglalkoztatottak száma jelentősen lecsökkent, ezért ezt nem tudják bevállalni, továbbá az önkormányzat nem rendelkezik megfelelő mennyiségű géppel. A KEOP-os pályázat talán segíthetne ezen, sajnos még nincs róla hír. A pályázat útján kerülne az önkormányzat tulajdonába egy traktor és azon egy fűkasza, és akkor a nagyobb területeket (közterületek, óvoda udvara, stb.) le tudnák vágni. Nehezen érti meg, hogy ilyen munkanélküliségben nem találnak olyan embereket, akik pénzért lekaszálnák a kertjeiket.

 

Boros Lajosné dr. jegyző Polgármester Úr által elmondottakat azzal egészíti ki, hogy időközben elkezdték a gazos telkek felmérését. Főleg a kertekkel és a kapu elejével, előkertekkel van gond. Néhány bejelentés is érkezett ezzel kapcsolatosan. Ezeket összegyűjtik, egyszerre fognak kimenni és fotókkal fogják dokumentálni ezeket a területeket. Az előző évek gyakorlatának megfelelő június elején fogják bejárni a települést célirányosan, mivel az allergén növények kiirtására a határidő: június 30.

 

Forgács István képviselő elmondja, hogy a Bajcsy Zs. utca végén, ahol félig le van bontva egy lakás, mellmagasságig ér a parlagfű. A telekszomszéd érdeklődött, hogy kinek kell ezt jelenteni.

 

Boros Lajosné dr. jegyző: A gazos telkeket a jegyzőnek kell bejelenteni.

 

Karajz Ottó György képviselő: A tervezet utolsó oldalán a 2010. évi árvízhelyzetet áttanulmányozva át kellene gondolni, hogy a település területén a pincéket a lakóházak alatt meg kellene szüntetni. Erről szeretne egy gondolatot hallani.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy gondolatindítónak hozta be. Alapos felmérést igényel a döntés, mivel pl. olyan életszerűtlen előírást felesleges rendeletben szabályozni, hogy minden lakás padlószintje a mostanihoz képest 1,5 m-el legyen magasabban. Ebben az esetben sokan meg sem tudnák közelíteni saját lakóingatlanukat.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a Környezeti Fenntarthatósági Terv módosítással együtt történő elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

55/2011. (V. 31.) KT HATÁROZAT

Tárgy: Környezeti Fenntarthatósági Terv elfogadása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a melléklet szerint elfogadja Hernádnémeti Önkormányzat Környezeti Fenntarthatósági Tervét.

 

Felelős:  polgármester

Határidő:               folyamatos

 

 

8. Civil szervezetek támogatása

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester átadja a szót Boros Lajosné dr. jegyzőnek.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az előző testületi döntés alapján kiküldésre kerültek a civil szervezetek részére a hiánypótló felhívások. Az SE és a Naplemente Népdalkör pótolta a hiányzó iratokat (becsatolták a zárómérleget és pénzügyi beszámolót, stb.). A civil kezdeményezés nem válaszolt a hiánypótló felhívásra.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy 2010-ben 638.847 Ft kiadás terhelte az önkormányzatot az SE-vel kapcsolatosan, plusz a rezsi költség, mely kb. 700.000 Ft-ot tett ki. A kiadás részletesen: 200.000 Ft támogatást kapott az önkormányzattól, a telefonköltség (Nagy László elnököt terheli) 359.097 Ft volt, melyet az önkormányzat átutalt a labdarugó szövetségnek, illetve szintén a labdarúgó szövetségnek utaltak át 79.750 Ft-ot játékengedélyekre. A telefonköltség kifizetése után az egyesület az önkormányzat felé tartozik. A sportfelszereléseket szállító cég ügyvédje szintén tájékoztatta az önkormányzatot, hogy az SE a 330.800 Ft-tal tartozik a szállítónak.

 

Nagy László képviselő kérdezi honnan ered a tartozás?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a felszerelések megrendelése Végső Zoltán elnöksége idején történt.

 

Nagy László képviselő: Eddig konkrétan nem volt szó arról, hogy milyen tartozásról van szó. Most már itt van a hivatalos megkeresés. Rendbe kell tenni a dolgokat. Az előző testületi üléseken is úgy foglaltak állást, hogy rend legyen az SE környékén.

 

Répási János képviselő: Nemcsak a telefon, hanem a mez kérdését is helyre kell tenni. Véleménye szerint ne a sportkör fizesse meg a tartozást, a falu meg végképp ne fizessen. Az elnök fizesse meg a 360.000 Ft-os telefonszámlát, mert ő telefonálta el az összeget.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy a tartozások magánszemélyekhez köthetők. Az önkormányzatnak ehhez semmi köze. A telefonszámlának is meg van a gazdája, ha befizeti jó, ha nem akkor majd peres úton be lesz hajtva. Az SE, amit kapott pénzt azzal számoljanak el. Nem érti miért küldték az önkormányzathoz a sportfelszerelés kifizetésével kapcsolatos ügyvédi levelet. Az önkormányzat csak egy támogató.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a felsorolásból látható, hogy a szerelések egyesületi célra kerültek felhasználásra.

 

Lipták Zoltán képviselő: Ha bíróságra kerül a dolog, akkor az önkormányzat által támogatott civil szervezetről van szó, tehát érinti az önkormányzatot is, mert inkasszálhatják is a számlájukat, és az önkormányzati támogatás így nem a megjelölt célra kerül felhasználásra. Amikor megrendelésre kerültek a felszerelések, akkor az SE vagy magánszemély vállalta a garanciát? Véleménye szerint a szervezetet az ilyen jellegű dolgok el is lehetetleníthetik.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a tavalyi év során ebben a pályázati rendszerben sem kapott már támogatást az SE. A labdarúgó szövetségtől kapott ultimátumot az önkormányzat, hogy vagy ki tudják segíteni az SE-ét a támogatásukkal, vagy nem engedik őket az őszi bajnokságon indulni. Ekkor született meg az önkormányzati döntés, hogy kifizeti a tartozást a labdarúgó szövetség felé, hogy az SE, mely 1924-től működik, ne szűnjön meg egyik napról a másikra. Így biztosította az önkormányzat a bajnokságon való indulás feltételeit.

 

Karajz Ottó György képviselő: A februári testületi ülésen Végső Zoltán elmondta, hogy az ő tulajdonát képezik a ki nem fizetett mezek. Javasolja, hogy a támogatási összeget az SE részletekbe kapja meg.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a támogatási szerződés feltételeit, tartalmát az önkormányzatnak kell meghatároznia.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy azok a mezek már elhasználódtak, azt nem tudják visszaadni szállítónak.

Az önkormányzat a tulajdonában lévő telepet ingyen és bérmentve átadta az egyesületnek. Szerepeljen a támogatási szerződésben az állagmegóvás, a terület rendben tartása (kaszálják le a területet), szabályozzák a fizetés ütemezését.

 

Nagy László képviselő: Vegyék figyelembe a fizetés ütemezésénél a bajnokság idejét, legyen mozgásterük.

 

Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy a megállapodásban szerepel-e mire költhetik a támogatási összeget?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy az SE teljes költségigénye 800.000 Ft. Játékvezetői díjakra, nevezési díjakra, engedélyekre, szerelésekre, utazási költségekre kérte a támogatási összeget.

 

Farkas Zoltán képviselő javasolja, hogy útiköltség elszámoláshoz kapjon segítséget az SE.

 

Lipták Zoltán képviselő érdekesnek találja, van egy 800.000 Ft-os támogatási szerződés, amit szeretnének az SE-vel megkötni. Viszont van egy 360.000 Ft-os tartozása az SE elnökének az önkormányzat felé. Ettől függetlenül szeretnék támogatni az SE-t.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Farkas Zoltán képviselő is elmondta, hogy a tartozás nem érdekli a képviselő-testületet, az magánügy, rendezze az elnök.

 

Karajz Ottó György képviselő véleménye szerint a 360.000 Ft-os telefonszámlát és a 300.000 Ft-os mez tartozást nem kell összehozni, mert nem a két emberrel tolnak ki, hanem a sportoló fiatalokkal. A 800.000 Ft támogatást az SE-nek szavazzák meg, nem pedig egy embernek.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy fizetési meghagyás is kibocsátható. Kérdezi, hogy annak kibocsátása érdekében megtehetik-e a szükséges intézkedéseket?

 

Karajz Ottó György képviselő véleménye szerint előtte beszélni kell az elnökkel.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja, Farkas Zoltán képviselő javaslatát, hogy az SE kapja meg a 800.000 Ft-os támogatási összeget ebből ne vonják le a tartozás összegét.

 

A képviselő-testület 6 Igen, 1 Nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

56/2011. (V. 31.) KT HATÁROZAT

Tárgy: Hernádnémeti Sportegyesület támogatása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 800.000,- Ft működési támogatásban részesíti a Hernádnémeti Sportegyesületet. Az önkormányzati támogatás játékvezetői díjak, nevezési díjak, egyesületi tagdíjak, játékengedélyek, sportöltözék, útiköltség céljára használható fel.

A támogatást az alábbi ütemezés szerint kell a támogatott szervezet számlájára utalni:

a) a támogatási összeg 1/3-t a támogatási szerződés megkötését követő 15 napon belül,

b) a támogatási összeg 1/3-t 2011. július 31.-ig,

c) a támogatási összeg 1/3-t 2011. szeptember 15.-ig.

A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról beszámolót köteles benyújtani, és a tárgyévet követő év költségvetési rendeletének elfogadásáig köteles elszámolni.

A támogatott szervezet köteles az általa használt önkormányzati tulajdonú ingatlan állagmegóvásáról gondoskodni, a sportpályát karbantartani, gondozni.

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

 

Felelős:  polgármester

Határidő:               folyamatos

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja, hogy az átvállalt telefonszámla összegét minden lehetséges eszközzel az önkormányzat hajtsa be.

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

57/2011. (V. 31.) KT HATÁROZAT

Tárgy: Nagy László behajtási ügye

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határozott, hogy a polgármester vegye fel a kapcsolatot a Hernádnémeti Sportegyesület elnökével, és egyeztessen az önkormányzat felé fennálló tartozása megfizetéséről.

 

Megállapodás, illetve annak be nem tartása esetén minden szükséges intézkedést tegyen meg a követelés behajtása érdekében.

 

Felelős:  Polgármester

Határidő:               folyamatos

 

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a Naplemente Népdalkör a hiánypótlást teljesítette. A támogatási összeget utazási költségre, étkezésre, ajándékra, postaköltségre, dekorációra, hangosításra kérte a szervezet.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy ő, mint párt tagja meghívta a népdalkört több rendezvényre, hogy énekeljenek. Ezután nem fogja pártrendezvényre meghívni őket, nehogy ne kapjanak támogatást.

 

Nagy László képviselő kérdezi, hogy a tavalyi évről visszafizetett tartozás hozzákerül-e az ez évi támogatás összegéhez?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja 2011. évre 105.153,- Ft támogatást kér a népdalkör.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a Naplemente Népdalkör támogatási kérelmét.

 

A képviselő-testület 6 Igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

58/2011. (V. 31.) KT HATÁROZAT

Tárgy: Naplemente Népdalkör támogatása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Naplemente Népdalkört 105.000 Ft-tal támogatja, a támogatási kérelemben meghatározott működési célok megvalósítása érdekében.

 

A támogatást az alábbi ütemezés szerint kell a támogatott szervezet számlájára utalni:

a) a támogatási összeg 1/2-t a támogatási szerződés megkötését követő 15 napon belül,

b) a támogatási összeg 1/2-t 2011. augusztus 31.-ig,

 

A támogatott szervezet a támogatás felhasználásáról beszámolót köteles benyújtani, és a tárgyévet követő év költségvetési rendeletének elfogadásáig köteles elszámolni.

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.

 

Felelős:  Polgármester

Határidő:               folyamatos

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a civil kezdeményezés is megkapta a hiánypótlási felhívást, azonban az abban foglaltakat nem teljesítette, ezért nem javasolja a támogatás odaítélését. A szervezet nem pénzbeli támogatást kért, hanem évente háromszori ingyenes teremhasználatot.

 

A képviselő-testület 5 Nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

59/2011. (V. 31.) KT HATÁROZAT

Tárgy: Múltunkkal, Jelenünkért, Jövőnkért Civil Kezdeményezés támogatási kérelmének elutasítása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Múltunkkal, Jelenünkért Civil Kezdeményezés támogatási kérelmét elutasítja.

 

Felelős:  Polgármester

Határidő:               azonnali

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester 18:50 órakor szünetet rendelt el.

A képviselő-testület 19:00 órakor folytatja munkáját.

 

 

9. Hulladékszállítási Közszolgáltatási Szerződés felülvizsgálata (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak az AVE évek óta kiszámlázza egy összegben a szemétszállítási díjat és így kedvezőbb szolgáltatási díjat tudtak elérni, a lakosoknak kevesebbet kell fizetni. Az önkormányzat készíti el a számlákat és beszedi a díjakat. Ez az itt dolgozóknak plusz munkát jelent. Azonban 2005-2010. között 3.269.000 Ft 2010-től 1.300.000 Ft összesen 4.599.555 Ft  kintlévőség halmozódott fel. Az önkormányzat nincs olyan helyzetben, hogy ilyen összeget átvállaljon a nem fizető lakosok helyett. Ezért megkereste a szolgáltatót, hogy mit lehet tenni ebben az esetben, mivel év közben vagyunk. Az AVE július 1-től tudja szedni a díjat melyek az alábbi plusz költségekkel terhelik ürítésenként a lakosokat:

60 literes kuka esetében                      25 Ft+ÁFA

120 literes kuka esetében                    50 Ft+ÁFA

240 literes kuka esetében                   102 Ft+ÁFA

Az önkormányzat teherbíró képessége ezt már nem tudja elviselni, ezen változtatni kell.

 

Karajz Ottó György képviselő elmondja, sajnos vannak olyan lakosok, akik éveken keresztül nem fizették be a szemétdíjat ezért 4,5 millió Ft hátraléka keletkezett az önkormányzatnak.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Sajnos a fizetési hajlandóság egyre rosszabb. Díjat év közben nem lehet változtatni. Az önkormányzat még így is jobban jár, ha az év hátralévő részére kifizeti a különbözetet az AVE felé, ami több mint 1 millió Ft-ot jelent.

 

Répási János képviselő: Április hónapban 60 % volt a fizetési hajlandóság. Mi lesz azokkal, aki ezután sem mutatnak fizetési hajlandóságot?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a cég mindent el fog követni annak érdekében, hogy a pénzéhez jusson. Valószínű lesz olyan nem fizető lakos, akinek tartozását át fogja adni az adóhatóságnak behajtás végett.

 

Karajz Ottó György képviselő véleménye szerint felmerülhet egyes lakosokban, hogy nem akarnak fizetni. De a szemétszállítás kötelező közszolgáltatás.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester felhívja a figyelmet arra, hogy a szolgáltatás igénybevétele akkor is terheli a lakost, ha ő egy darab papírt sem helyez ki. Nem a szemét mennyiségétől függ a szemétszállítás igénybevétele. Ez kötelező közszolgáltatás.

 

Nagy László képviselő kérdezi a 4.600.000 Ft-ot mikor fogja látni az önkormányzat? Mit szándékozik tenni az önkormányzat annak érdekében, hogy minél hamarabb a pénzéhez jusson?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy ezek a tartozások folyamatos behajtás alatt vannak.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy a szemétszállítási díjat 2011. július 1-től az AVE Kft. szedje be a lakosoktól.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

60/2011. (V. 31.) KT HATÁROZAT

Tárgy: szemétszállítási díj számlázása és beszedése

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2011. július 1.-től a szemétszállítási díj számlázása és a díj beszedése kerüljön vissza az AVE Miskolc Kft-hez.

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja a 2010. évre meghatározott díjak szerinti különbözet megfizetését a szolgáltató részére.

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a közszolgáltatási szerződés módosítására.

 

Felelős:  Polgármester

Határidő:               folyamatos

 

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi júliustól technikailag, hogy fog lezajlani a díjbeszedés?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja a szolgáltató hasonlóan a korábbi évekhez, csekket fog a lakosok részére küldeni ugyanúgy, mint a többi szolgáltató.

 

 

10. Tájékoztató IKSZT keretében szervezett programokról (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az IKSZT beruházás jelentősebb, látványosabb része megvalósult. Megszépült a kastély környezete kívül, belül. Nagyon sok látogatója van az itt alkalmazásban álló koordinátorok által szervezett különböző programoknak.

Kéri Orosz Imrénét számoljon be a december óta eltelt időszakról.

 

Orosz Imréné elmondja, hogy az IKSZT program 2010. december 1-től működik. Hároméves időszakot átölelő program fő célja, hogy a helyi szükségletekhez igazodva hatékonyan segítse a község lakóinak igényeit a szabadidő hasznos eltöltésére. A szolgáltató tér 3 embernek ad munkát, a munkabérüket a pályázat fizeti. 14 tevékenységi körből áll. Ismerteti a tevékenységi köröket.

Például 2010. december 1-től 900 fő vett részt színházlátogatáson. Kedvezményt kaptak a színházjegyekre 412.900 Ft értékben.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester reméli, hogy a felsorolás felkeltette a lakosok érdeklődését és még többen részt fognak venni a rendezvényeken.

Ez az elképzelés bevált és ezzel a programmal munkahelyeket is teremtettek. A programot 3 évig kell működtetni.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, kicsit hosszúra sikerült a tájékoztató. Az elhangzottakból az derül ki, hogy igény van a közösségi munkára. A továbbiakban sok erőt, sok sikert kíván az ott dolgozóknak.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a HAK keretén belül működik a program Fésűsné szakmai irányítása alatt.

 

Nagy László képviselő véleménye szerint a középiskolás korú fiatalokat is be kell vonni szervezett formában a közösségi életbe, ők is besegíthetnek.

 

Orosz Imréné: Szeretné, ha minél több fiatal látogatná a programjaikat. Most pl. az asztalitenisz bajnokságon 15-16 évesek vettek részt összesen 46 fő. A folyamat elindult, lehet csatlakozni hozzá.

 

Nagy László képviselő: Ezt rendszeres formában képzeli el, hogy ne egy-egy alkalomra korlátozódjon az ő bevonásuk, hanem esetleg hetente.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: A fiatalok is jelezhetik igényüket.

 

Farkas Zoltán képviselő örül a beszámolónak, így legalább egyre szélesebb réteg ismeri meg a programot.

 

Orosz Imréné: Eddig 5088-an vettek részt a programokon. Természetesen várják a további ötleteket is.

 

A képviselő-testület a tájékoztatót határozathozatal nélkül tudomásul vette.

 

 

11. Bérlakás pályázat elbírálása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a megüresedett bérlakásra egy pályázat érkezett be. A pályázat érvényes. A feltételeket vállalta, kauciót biztosított a pályázó, munkahellyel rendelkeznek, tehát minden feltételnek megfelelnek.

 

Nagy László képviselő elmondja, hogy ismerik a pályázót és családját, nagyon rendes családról van szó. Tehetséges fiatal. Támogatja a pályázó kérelmét.

 

Lipták Zoltán képviselő: Ezért építették a bérlakást, hogy ilyen fiatalok lakjanak benne.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi, hogy a lakásbérleti szerződést az önkormányzat Szauervein-Seres Katalinnal kösse meg.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

61/2008. (V. 31.) HATÁROZAT

Tárgy: önkormányzati lakás bérbeadása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy bérbe adja Szauervein-Seres Katalin részére a Hernádnémeti, Kossuth L. utca 38/A. sz. II. lépcsőház 1. em. 9. sz. ajtó alatt található 45,5 m2-es önkormányzati tulajdonú bérlakást. A bérlakás bérleti díjára vonatkozóan a rendeletben meghatározott mértéket kell figyelembe venni.

Felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

 

Felelős: polgármester

Határidő: értelem szerint

 

 

 

 

 

12. Ingatlanárverési hirdetmény (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Hernádnémeti, Bartók B. u. 5/B. sz., a Bartók B. u. 9. sz. és a Dózsa Gy. u. 68. sz. alatti ingatlanok tekintetében élhetnek elővásárlási jogukkal. Nem javasolja egyik ingatlan tekintetében sem, hogy a képviselő-testület éljen elővásárlási jogával. Javasolja, hogy csomagban döntsön a testület, ezért nem teszi fel ingatlanonként szavazásra a hirdetményeket.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

62/2011. (V. 29.) HATÁROZAT

Tárgy: elővásárlási jog gyakorlása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Bartók B. u. 5/B. sz., a Bartók B. u. 9. sz. és a Dózsa Gy. u. 68. sz. alatti ingatlanok tekintetében nem él elővásárlási jogával

 

Felelős: Polgármester

Határidő:               értelem szerint

 

 

13. Egyebek

13.1 Szakmai Bíráló Bizottság létrehozása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a Kjt. januártól hatályba lépő rendelkezése tartalmaz egy olyan előírást, mely szerint Szakmai Bíráló Bizottságot kell létrehozni bizonyos esetekben. A képviselő-testület döntése alapján intézményvezetői álláshelyre történt pályázat kiírása, melynek időközben lejárt a beadási határideje, és a döntés előkészítésének a lebonyolítására Szakmai Bíráló Bizottságot kell létrehozni.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester ismerteti a bizottság tagjaira vonatkozó javaslatát.

 

Nagy László képviselő kérdezi, hogy a Szakmai Bíráló Bizottságot kell, vagy lehet létrehozni?

 

Boros Lajosné dr. jegyző: Kötelező létrehozni. Megjelölte az előterjesztésben a jogszabályhelyet, ami alapján kötelező.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy eddig, mivel ez nem volt kötelező feladat, ezt a munkát az Ügyrendi Bizottság végezte. A pályázatok értékelésénél így a szakmai képviselet is jelen lesz, és ezáltal szakmai szempontból is véleményezve lesz a pályázat. Jó és eredményes munkát kíván az újonnan megalakuló bizottságnak.

 

Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy véleménye szerint ezután is az Ügyrendi Bizottságnak kell a pályázatot felbontani.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Nem, mert a törvény szerint azt a Szakmai Bíráló Bizottságnak kell.

 

Boros Lajosné dr. jegyző javasolja, hogy delegáljon a Bíráló Bizottságba egy tagot az Ügyrendi Bizottság.

 

Karajz Ottó György képviselő: A törvényt elolvasta és abban nem szerepel, hogy a pályázatok értékelésére Bíráló Bizottságot kell létrehozni. Lipták Zoltánt, a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnökét javasolja a Bizottságba.

 

Lipták Zoltán képviselő megköszöni a jelölést és elfogadja.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja, hogy a Szakmai Bíráló Bizottság tagjai sorába Lipták Zoltánt delegálják.

 

A képviselő-testület 6 Igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

63/2011. (V. 31.) KT HATÁROZAT

Tárgy: módosító indítvány

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szakmai Bíráló Bizottság tagjaira tett határozati javaslatban a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke is szerepeljen.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a módosítással együtt a Szakmai Bíráló Bizottság tagjaira tett javaslatot:

 

A képviselő-testület 6 Igen, 1 Nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

64/2011. (V. 31.) KT HATÁROZAT

Tárgy: Szakmai Bíráló Bizottság létrehozása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ magasabb vezetői beosztás, intézményvezetői munkakör betöltésére kiírt pályázat döntés-előkészítése érdekében, a pályázat elbírálásának időtartamáig szakmai bíráló bizottságot hoz létre.

A Szakmai Bíráló Bizottság tagjai:

·         Hernádnémeti Önkormányzat Egészségügyi- és Szociális Bizottságának Elnöke

·         Hernádnémeti Önkormányzat Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság Elnöke

·         Hernádnémeti Önkormányzat jegyzője

·         Szociális Szakmai Szövetség által delegált tag

·         Iránytű Szociális Szolgálat Vezetője

 

A Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a bizottság működésével kapcsolatos indokolt kiadások fedezetét, egyben tudomásul veszi, a Szociális Szolgálat Vezetőjének nyilatkozatát, miszerint lemondott a részére járó díjazásról.

 

Felelős:                         Polgármester

Határidő:       2011. augusztus 15.

 

 

13.2 Rendeletalkotás

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester átadja a szót Farkas Zoltán képviselőnek.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy önálló képviselői indítványt kíván előterjeszteni rendelet megalkotása érdekében. A tervezetet az ülést megelőzően valamennyi képviselő társának átadta. Elmondja, hogy szociális bizottsági ülésen már beszéltek arról, hogy a rendeletben szabályozásra kerülnének a minimum lakhatási feltételek az épített környezet megvédése érdekében, mely feltételek megléte esetén lehetne lakcímet létesíteni. Bizonyos négyzetméterhez lenne kötve a lakcímbejelentés. (12 m2 meghaladó lakószoba, 4 m2 konyha, WC kell, hogy legyen a lakásban, a fűtést vagy központi vagy egyedi fűtéssel kell megoldani, vízvételi lehetőség. A gyerekek részére külön szobát kell biztosítani.) A túlzsúfoltságot kell megelőzni. Új beköltözők esetén egy főre 6 m2-t kell biztosítani. A rendelet azt a célt szolgálja, hogy óvják meg helyi környezetüket.

 

Répási János képviselő kérdezi, hogy a rendelet vonatkozik az albérletekre is?

 

Farkas Zoltán képviselő: Igen. Azt szeretnék megakadályozni, hogy egy 40 m2-es lakásba ne tudjon egy másik család albérlőként beköltözni.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy érintőlegesen ez a téma már az előző testületi ülésen is felmerült. Felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy ennek a témakörnek a szabályozása egyelőre Alkotmányellenes.

 

Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy mivel egyelőre nincs kimondva, hogy Alkotmányellenes fogadják el a rendeletet, ha a Kormányhivatal kimondja, hogy mégis Alkotmányellenes, akkor természetesen visszavonjuk, mert a törvényeket mi is tiszteljük.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy van-e információ arra vonatkozóan, hogy más településen működik ez a rendelet?

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy Sátoraljaújhely önkormányzatának rendeletéből vették a mintát, és formázták úgy, hogy az a településnek jó legyen. Ott 4 éve él a rendelet, azóta módosítottak rajta.

 

Karajz Ottó György képviselő legújabb információ szerint Körömben és Girincsen hasonló rendelettel próbálják ezt a problémát megoldani.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a rendelet tervezetet.

 

A képviselő-testület egyhangúlag megalkotta az alábbi rendeletet:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testületének

14/2011.(VI.01.) önkormányzati rendelete

az épített környezet védelmében a lakcímbejelentésről

 

 

Hernádnémeti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Ötv. 8. § (1) bekezdésben meghatározott feladatkörében következőket rendeli el:

 

1.§ (1) Állandó lakóhelyet olyan lakásban lehet létesíteni, mely összefüggő helyiségcsoportból álló épület, vagy épületrész amely legalább:

a) egy 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel (ennek hiányában további, legalább 4 négyzetméter alapterületű a főzést lehetővé tevő, önálló szellőzésű lakótérrel, térbővülettel),

b) WC használatával,

c) központos vagy egyedi fűtési móddal rendelkezik, valamint

d) a vízvétel lehetősége biztosított.

 

(2) A lakcím bejelentésekor vizsgálni kell, hogy az egy főre eső lakrész mértéke a lakás alapterületére és a nyilvántartás szerint oda már bejelentkezettek, illetve életvitelszerűen a lakásban lakók számára figyelemmel érje el a 6 négyzetmétert.

2.§ A lakcímbejelentéshez az általános szabályokon túl a polgárnak be kell mutatni a használati jogcím igazolása és az egy főre eső lakrész négyzetméterének megállapítása céljából

a) az ingatlan 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lapját, vagy adásvételi szerződését,

b) új építésű ingatlannál a használatbavételi engedélyét, önkormányzati bérlakás esetén a bérlő kijelölő határozatot.

c) a lakás e rendeletben meghatározott műszaki követelményeinek való megfelelésről a polgár nyilatkozatát.

 

3.§ (1) A bejelentkezést el kell utasítani, ha:

a) a lakás nem felel meg ezen rendelet 1.§-ban foglalt feltételeknek,

b) a bejelentő nem csatolta kérelméhez a 2.§-ban előírtakat.

(2) Nem alkalmazható az (1) bekezdés az alábbi esetekben:

a) a kiskorú gyermek lakóhelyeként, ha a bíróság vagy a gyámhatóság a gyermek lakóhelyéről jogerősen másként nem határoz a szülő (törvényes képviselő) lakóhelyét kell bejelenteni,

b) az újszülött első lakóhelyeként az anya lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét a születés tényével együtt az anyakönyvvezető jelenti be.

 

4.§ Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

dr. Orosz Zsolt sk.                                                                                                             Boros Lajosné dr. sk.

    polgármester                                                                                                                  jegyző

13.3 Kátyúzás

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy az utak kátyúzásáról már beszéltek az előző testületi ülésen. Jó lenne ezzel kapcsolatosan lépni. Kérdezi, hogy az egészségháznál lévő útbaigazító tábla megemelése mikor várható?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a lehetőségeik függvényében elkezdték a kátyúkat betömni. Ha kiderül, hogy melyik lakos nem állította helyre az előtte lévő területet, akkor őt megkeresik és felszólítják a munka elvégzésére. Az útbaigazító tábla megemelése folyamatban van.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy a rekultiváció hol tart?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Még mindig nem jutottak el addig, hogy megkezdjék a kivitelezést.

 

 

13.4 Lakossági vagyon védelem

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy a vagyonvédelmi rendszer kiépítésével kapcsolatosan felvették a kapcsolatot egy győri céggel. A cég igazgatója csütörtökön (2011. 06. 02. 17:30 h) este eljön az iskolába és ott tart ezzel kapcsolatosan egy lakossági tájékoztatót. Az erről szóló szórólapot a lakosok megkapták. A cég alkalmazottai vizsgázott őrök. Egy havi díj: 4.000 Ft. Az idős, egyedülálló emberek részére a cég kb. 3.000 Ft/hó összegért tud biztosítani egy jelző karkötőt. Riasztás esetén a két biztonsági őr visz magával az idősekhez egy egészségügyi dolgozót is. A helyi egészségügyi dolgozók is részt vehetnek a munkában. Az eszközöket a cég ingyen biztosítja. Minél többen kötnek rá, annál alacsonyabb az ár. Külterületet is tudnak biztosítani (pl. szőlő, borház).

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy bizottsági ülésen az elmondottak megnyerték a tetszését. A rendszer kiépítése attól is függ, hogy a lakosság mennyit tud erre áldozni. Véleménye szerint a lakosság biztonságérzetét növelné.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy napi 100 Ft-ba fog kerülni a biztonság. Az eszköz, amit bekötnek a lakásba ingyenes, a nagyobb lakásért nem kell magasabb díjat fizetni.

 

Karajz Ottó György képviselő kéri Polgármester Urat, hogy az Egészségház felújítási munkálatairól tájékoztassa a képviselő-testület.

 

 

13.5 Egészségház felújítása

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a felújítás már elengedhetetlen volt. Már a hatóság is kötelezte az önkormányzatot az épület felújítására. Két helyi vállalkozótól kértek be árajánlatot. Hétvégén elkezdték a munkát. A padlásról nagymennyiségű salakot és betont kellett lehordani, valószínű ez okozta a gondot. Az egészségházban folyó munkát nem akadályozza az épület felújítása. A munkálatok reggel kezdődnek és délután 15 óráig tartanak, ezt követően kezdődik a rendelés. A gyermekorvosi rendelő födémét is le kell cserélni és ezután ki kell festeni a rendelőt. A rendelés másik szobában történik.

13.6 Átmeneti segélyek

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester Az átmeneti segélyekkel kapcsolatosan kérdezi, hogy áttekintette-e a bizottság a döntéseket, azok megállják-e a helyüket?

 

Farkas Zoltán képviselő nem tudja mire gondol Polgármester Úr. Az ülésen mindig ott volt Jegyző Asszony is. A hiánypótlás mindig megtörtént.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Az átmeneti segély megítélésének feltétele, hogy kérelmezőnél rendkívüli élethelyzet áll fenn és más ellátást nem kap az önkormányzattól. 6 esetben fordult elő, hogy az önkormányzat dolgozója nem látta a beérkezett kérelmeket. Véleménye szerint olyanok is kaptak átmeneti segélyt, aki más ellátásban részesülnek.

 

Farkas Zoltán képviselő: A 6 megítélt támogatást elő fogják venni. Úgy tudja egy évben egyszer bárkinek adható átmeneti segély.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy különös méltánylást érdemlő élethelyzetben, évente legfeljebb egy alkalommal a jövedelmi helyzetre tekintet nélkül megítélhető a segély.

 

Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy bizottsági ülésen beszéljék át a 6 db kérelmet.

 

 

13.7 Mikro vállalkozók pályázati lehetősége

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy mikro vállalkozások fejlesztésére nyílt meg pályázati lehetőség. Elmondja, hogy helyben szokásos módon is meghirdetik az érdeklődők tájékoztatásának elősegítése érdekében.

 

 

13.8 Tájékoztatás

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja már a közmeghallgatáson is foglalkoztak azzal, hogy nem jó a hangulat a településen. Mindenféle konkrétum nélküli vádaskodások hangzanak el. Sajnos a rendőrségtől érkezett egy megkeresés – most ott folytatódik az önkormányzat lejáratása-, hogy az árvizi adományokról a kimutatást bocsássák a rendelkezésükre. Az eljárás lefolytatása fölöslegesen terheli az állami apparátusokat. Miután nem követtek el semmit, a vizsgálat ez alapján fog lezárulni.

 

 

13.9. Programajánlás

 

Forgács István képviselő 3 programot ismertet:

 • Június 4-én trianoni emléknap lesz de. 10:00 órától a Gesztenyésben.
 • Június 12-én Pünkösdi király választására kerül sor.
 • Megköszöni a képviselő-testület elvi támogatását a Republic koncert megtartásához. A koncertet rendezvényszervező fogja szervezni.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester arra való hivatkozással, hogy a most meghozandó döntések személyi kérdéseket érintenek, ezért az Ötv. 12. §. (4) bek. a) pontjára való hivatkozással zárt ülést rendelt el 20:20 órakor. A képviselő-testület tagjai, és a jegyző folytatta tovább a tanácskozást. Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

 

Kmf.

 

 

 

dr. Orosz Zsolt                                                                                                                   Boros Lajosné dr.

 polgármester                                                                                                                                     jegyző

 

 

 

 

Farkas Zoltán                                                                                                                     Forgács István

    hitelesítő                                                                                                                                              hitelesítő

 


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde