Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2010. november 23.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

 

Száma: 1-16/2010.

 

J e g y z ő k ö n y v

 

Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott soros üléséről.

 

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Forgács István, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők

 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

 

Boros Lajosné dr. jegyző

Madzinné Nagy Anikó főigazgató

Kerekes Jánosné óvodavezető

Fésűsné Brosch Andrea HAK vezetője

Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó

Bányainé Fekete Nóra r.őrnagy alosztvez.

Kovács Levente főhadnagy aloszt.vez.h.

Detvai Szabolcs kmb. vezetője

Szatlóczki Béla Nyírforrás Kft. ügyvezetője

Csernyus Lőrinc építész

Fatula Miklós tulajdonos

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a megjelenteket. Elmondja, hogy a testületi ülésről felvétel készül, amely élőben látható lesz a kábeltévén, így a választópolgárok otthonról kísérhetik figyelemmel a képviselő-testület munkáját. A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a testület határozatképes. Ezt követően tett javaslatot a testületi ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítőinek javasolta Nagy László és Répási János képviselőket.

 

N a p i r e n d :

 

 1. Tájékoztató a település közrendjének, közbiztonságának helyzetéről

Előterjesztő: Városi Rendőrkapitányság Vezetője

 1. Belvízvédelmi tervek elkészítése

Előterjesztő: Polgármester

 1. Hernádnémeti község rövid- és hosszú távú fejlesztésének koncepciója

Előterjesztő: Polgármester

 1. Önkormányzati szövetséghez való csatlakozás megtárgyalása

Előterjesztő: Polgármester

 1. 2011. évi pénzügyi koncepció megtárgyalása

Előterjesztő: Polgármester

 1. Beszámoló a 2010. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről

Előterjesztő: Polgármester

 1. 2011. évi belsőellenőrzési ütemterv elfogadása

Előterjesztő: Polgármester

 1. Közvilágítás 2011. évi árajánlatai

Előterjesztő: Polgármester

 1. 2011. évi szemétszállítási díj megállapítása

Előterjesztő: Polgármester

 1. Állásfoglalás csatornadíjról

Előterjesztő: Polgármester

 1. Tájékoztató az óvoda felújítására érkezett támogatás felhasználásáról

Előterjesztő: Óvodavezető

 1. Önkormányzati választás utáni helyzetértékelés

Előterjesztő: Polgármester

 1. SZMSZ módosítása

Előterjesztő: Polgármester

 1. Ingatlan „Magtár” önkormányzat által történő megvételére ajánlat

Előterjesztő: Polgármester

 1. Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat (zárt ülés)

Előterjesztő: Jegyző

 1. Szociális kérelmek elbírálása (zárt ülés)

Előterjesztő: Jegyző

 

 

Ezt követően a képviselő-testület egyhangúlag, kézfelemeléssel, határozathozatal nélkül, jóváhagyólag tudomásul vette a napirendre és a hitelesítők személyére tett javaslatot.

 

 

 1. Tájékoztató a település közrendjének, közbiztonságának helyzetéről (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Bányainé Fekete Nóra ismerteti az előterjesztés lényegesebb kérdéseit. Kiemeli a Neozsaru eléréséhez szükséges internet elérési, fejlesztési terveket, melyhez a KMB illetékességi területéhez tartozó önkormányzatok segítségét is kéri. Kiemeli a területen kihirdetett veszélyhelyzet idején a kollegák tisztes helytállását, melyért dicséretet érdemelnek. Azt is elmondja, hogy a területen fokozott ellenőrzés került bevezetésre, növelték a rendőrség közterületen eltöltött idejét.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni az előterjesztést és várja a képviselők kérdéseit.

 

Répási János képviselő örömét fejezi ki, hogy megnőtt a területen, illetve a közterületeken a rendőri jelenlét ideje, viszont ezekről a változásokról jobban kellene tájékoztatni a lakosságot, pl. a KMB iroda ajtajára ki kellene függeszteni, hogy mikor tartózkodnak itt vagy milyen számon érheti el a lakosság a rendőri segítséget.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a belügyminiszter bejelentése miszerint az ágazat a jövő évben több forráshoz fog jutni, mennyiben érinti Hernádnémetit?

 

Forgács István képviselő kérdése, hogy a későbbiekben az internet bevezetéséről fognak-e még tárgyalni az érdekeltek?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester két pozitívumot szeretne kiemelni a KMB-s kollegák tevékenységéből. Az egyik, hogy a zártkerti, illetve borházas részeken érezhetően megnőtt a rendőri jelenlét, melynek következtében észrevehetően csökken a tulajdon elleni cselekmények száma. Másrészt tavalyi évben a Jókai M. utca elején lakók folyamatos inzultálását sikerült megszüntetni a rendőrök és polgárőrök közreműködésével. Az internetelérésről az elkövetkezendő időszakban újra fognak tárgyalni.

 

Bányainé Fekete Nóra a rendőrség elérésére a 107-es telefonszám hívása a legalkalmasabb. Az ügyeletesek tájékoztatást tudnak adni a KMB-sek tartózkodási helyéről, illetve mikor fognak az irodában tartózkodni. Amennyiben még nem történt meg a fogadóóra időpontját kifüggesztik az irodára és a polgármesteri hivatalban is. A belügyminiszter által megfogalmazott többletjuttatás hatásairól még nem tud, jelenleg felmérések vannak folyamatban. A mezőgazdaságilag hasznosított területeken az előző évben sok bejelentés érkezett, ezért fokozottan koncentráltak ezekre a területekre, ők is úgy érzik javult a biztonság ezeken a területeken.

 

A képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vette a tájékoztatót.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni a tájékoztatást.

 

A rendőrség képviselői 16:20 órakor elhagyják az üléstermet.

Szatlóczki Béla 16:20 órakor bejön az ülésterembe.

 

 

 1. Belvízvédelmi tervek elkészítése (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester bevezetőjében elmondja, hogy jelenleg van pályázati lehetőség a vízelvezető-rendszerek műtárgyainak kiépítésére, pótlására. A közeljövőben várható a belterületi belvízelvezető rendszer kiépítésére vonatkozó pályázati lehetőség is. A pályázatokon történő részvételhez fel kell mérni lehetőségeinket, igényeinket, ezért kereste meg a Nyírforrás Kft-t, akik a kiküldött anyag szerint vállalnák a mentesítő rendszer megtervezését. A cég nagy szakértelemmel bír ezen a területen és pályázat készítéssel is foglalkozik.

 

Szatlóczki Béla szakmai szempontból a megelőzés a legfontosabb, a veszélyhelyzet elkerülése érdekében a belterületeket veszélyeztető vizek és azok levezetőit rendbe kell tenni. A jelenlegi pályázati kiírás 100 %-os mértékben támogatja a nyertes pályázatokat. Erre a célra 3 milliárd Ft-os keret áll rendelkezésre. A pályázati kiírásban foglaltaknak Hernádnémeti vonatkozásában a Sele-völgyi és Szellem-völgyi árok rendbetétele lehetséges. A vízgyűjtő és levezető árkok gravitációs lefolyásúak lennének. Jelenleg az utcai árkok által levezetett vizet nem tudják fogadni. Ezek kiépítésére később kerülhet sor, jelenleg a befogadó árkok kiépítésére, rendbetételére van lehetőség. Jó is ez a megoldás és a sorrend, hogy a későbbiekben a belterületen összegyűlt vizet legyen hová vezetni. Fontos megoldani, hogy a kritikus helyzetben az összegyűjtött víz a Hernádba visszajuttatható legyen. Az a cél, hogy egy biztonságosan működő és egy biztonságosan megközelíthető szivattyúállásokkal ellátott rendszert kell kiépíteni, amely a veszélyhelyzet előtt megkezdheti működését. A pályázat kapcsán nemcsak a mellékelt anyag szerinti műtárgyak kiépítésére van lehetőség, hanem a megközelítését biztosító szórt út megépítésére is. Egy beruházással maximum 70 millió Ft-ra lehet pályázni. Hernádnémeti esetében a konkrét összeget még nem lehet megmondani, mivel egyedi gyártású mobil szivattyúk beszerzése indokolt, melynek árajánlatát a gyártó még nem küldte meg. 6 db szivattyú beszerzését tartják indokoltnak. A projektben a szivattyúbeszerzés jelenti a legnagyobb költséget. Emellett lehetőség lesz a meder kotrására, uszadéktól megtisztítására is. A második pályázatnál, mely a belterületi belvízelvezető árkokra vonatkozik, szakmailag egy modern a mai kornak megfelelő rendszer kivitelezését ajánlja. A községet megtekintve nagyon vegyes képet mutat a jelenlegi állapot, a kapubeállások, összekötők túl sokféleképpen vannak megoldva, illetve van olyan ingatlantulajdonos, akinek telke előtt már nem is biztosított az átfolyás. Egységes, tartós előre gyártott elemek beépítését javasolja. Egy ilyen rendszer ára kb. 40.000 Ft/fm. Cégük a várható vízhozamhoz adja meg az árok szükséges méretét. A hasonló korábbi pályázatok 80-95 %-os támogatási intenzitásúak voltak. Ezeknél a projekteknél általában kevés idő áll rendelkezésre a pályázati anyag benyújtására, ezért szükséges megfelelő időben előkészíteni a dokumentációkat. Komoly pályázati szándék esetén meg kell kezdeni pl. a tervezést, figyelembe kell venni, hogy a vízjogi engedélyeztetés is általában akár 60 napot is igénybe vehet.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdése: Ez a rendszer a 70 millió Ft-os támogatási összegből megvalósítható-e?

 

Szatlóczki Béla: Előreláthatólag ezen a határon fog mozogni a projekt költsége. A pályázat utófinanszírozású, de lehetőség van előleg lehívására.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kiegészítésként elmondja, hogy a nyári veszélyhelyzet idején a Sele-völgyi árok nagyon nagy vízhozamot produkált. Ilyen helyzetekben a legsúlyosabb probléma kezelésével kell kezdeni. Azért is tartja nagyon jó megoldásnak a mobil, de nagyteljesítményű szivattyúk beszerzését, mert mindig a legveszélyeztetettebb területen üzemeltethető be. A nyáron az is előfordult, mivel nagy kiterjedésű területet érintett a veszélyhelyzet, hogy Hernádnémetiben nem sikerült időben nagyteljesítményű szivattyút átcsoportosítani, pedig abban az esetben kevesebb kár érte volna a községet, ezért a szakértő úr által felvázolt megoldást tartja a legoptimálisabbnak.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy biztosan lesz-e az említett második pályázati kiírás?

 

Szatlóczki Béla biztosra veszi a pályázati kiírást.

 

Boros Lajosné dr. jegyző tájékoztatásként elmondja, hogy az elmúlt héten elfogadásra került olyan Kormányhatározat, mely a források erre a célra történő átcsoportosításáról rendelkezik.

 

Lipták Zoltán elmondja már korábban is szerették volna és ezért most nagyon örül, amiért egy szakértő véleményét is megismerhette. A belvízelvezető rendszer felújítását nem lehet tovább halogatni. Semmiképpen nem szabad elszalasztani, hogy ehhez az óriási feladathoz pályázati forrást is igénybe vegyenek. Létezik-e olyan megoldás, mely a rossz szándékú, ártó szándékú emberektől biztonságban tudható a két kiépített műtárgy?

 

Szatlóczki Béla az ajánlott megoldások műszakilag nagyon jók, az emberi természetet viszont sajnos nem lehet megváltoztatni, ezért is jó megoldás a mobil gépészet, mert így az veszélymentes időszakban biztonságos helyen tárolható.

 

Farkas Zoltán képviselő kérdése, hogy a faluban mikorra lehet a csapadékgyűjtő rendszereket felújítani, milyen típusú árkok épülnének, illetve nem lesz-e visszatartó ereje a pályázathoz az önerő biztosítása?

 

Szatlóczki Béla elmondja „egy történelmi helyzet”, mely adódott a község életében 2010. nyarán bekövetkezett veszélyhelyzet miatt indokolt a pályázaton történő részvétel és súlyos belvizes problémákra tekintettel támogatás megítélése is várható. Ezért véleménye szerint nem szabad ezt a lehetőséget kihagyni. Szakmailag is így indokolt a probléma kezelését megkezdeni, hogy először a befogadó műtárgyakat kell kiépíteni, majd ezekhez elvetni a belterületek csapadékvizeit, úgy hogy az egész községet komplexen kell kezelni, egységesen a részletes geodéziai felmérésekre alapozottan. A kivitelezés során esetleg az önkormányzat már állíthat fel egyéb sorrendbeli prioritásokat.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester is megerősíti, hogy a kérdés megoldásával mindenképpen kell foglalkozni, annál is inkább, mert az illetékes hatóság is kötelezte erre az önkormányzatot. Természetesen nem mindegy a támogatás mértéke, de Hernádnémeti önkormányzata eddig még miden fontos dologra biztosította az önerőt, a belvízelvezetés megoldása olyan fajsúlyos kérdés, melyre mindenképpen biztosítható az önerő.

 

Lipták Zoltán képviselő: Az a tapasztalata, hogy több vízügyes szakemberre lenne szükség. Szükség lenne olyan emberekre, akik megtanulták a szivattyúkezelést, jó lenne erre is forrást találni.

 

Szatlóczki Béla válaszában elmondja, hogy már a kormányzat is megfogalmazta ennek a problémának a megoldását, ezért átszervezik a vízgazdálkodási társulatokat, melyek a tagdíjak beszedésén túl, kötelesek lesznek csatornaőröket alkalmazni a Hernádnémetiben is található kisebb vízfolyások mentén.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a pályázathoz történő csatlakozást és a Nyírforrás megbízását a pályázat elkészítésére.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

133/2010. (XI. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: ÉMOP pályázaton történő részvétel

 

Hernádnémeti Önkormányzat képviselő-testülete úgy határozott, hogy részt vesz az ÉMOP pályázati kiíráson a Hernádnémeti Sele-völgyi és Szellem-völgyi gyűjtőárkok karbantartása, illetve új műtárgyak, szivattyúállások és ezek megközelíthetősége érdekében. Az önkormányzat képviselő-testülete megbízza a Nyírforrás Kft-t a pályázati dokumentáció elkészítésével és benyújtásával.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         folyamatos

 

Szatlóczki Béla a belterületi vízgyűjtő rendszerek karbantartására irányuló elképzelések kapcsán elmondja, hogy a felmérés során figyelembe veszik a beruházó önkormányzat elvárásait, javaslatában kizárólag szakmailag indokolt javaslatokat fog tenni, az árajánlat annak megfelelően fog alakulni, hogy milyen minőségű burkolatot kíván a beruházó felhasználni. A geodéziai felmérés során ki fog rajzolódni a település öblözeti térképe, ezek az egységek akár külön kezelhetők a kivitelezés sorrendjének eldöntésekor, általános szabály, hogy alulról fölfelé kell végezni a kivitelezést, a víz folyásának biztosítása érdekében. Kérdésre válaszolva elmondja, hogy a megbízástól számított kb. 30 napon belül tudnak már konkrétabb javaslatot tenni.

 

Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy lenne-e lehetőség a referenciáik bemutatására, esetleg egy vetítéssel összekötve, hogy akár a lakosok is megnézhessék, hogy hogyan fog kinézni a vízelvezető rendszer.

 

Nagy László képviselő kérdezi, hogy a pályázat megvalósításába be lehet-e vonni helyi embereket?

 

Szatlóczki Béla elmondja, természetesen rendelkeznek referenciákkal, semmi akadálya azok megtekintésének. A belvízelvezető rendszer előkészítésében még a szellemi résznél tartanak, itt biztosan nincs lehetőség külsős emberek becsatlakozására. A kivitelezésnél esetleg a közbeszerzési eljárás kiírásánál a kiíró felelőssége, hogy milyen feltételeket határoz meg.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az ÉMOP-3.2.1 pályázaton történő részvétel előkészítését.

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

134/2010. (XI. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: ÉMOP-3.2.1 pályázaton történő részvétel előkészítése

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megbízza a Nyírforrás Kft.-t a belterületi csapadékvíz elvezető rendszer megtervezése és kivitelezése érdekében az ÉMOP-3.2.1 pályázaton történő részvételhez az előkészítő munkák elvégzésével.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         folyamatos

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni a tájékoztatást.

 

Szatlóczki Béla 18:00 órakor elhagyja az üléstermet.

 

Csernyus Lőrinc 18:00 órakor bejön az ülésterembe.

 

 1. Hernádnémeti község rövid- és hosszú távú fejlesztésének koncepciója (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester bemutatja Csernyus Lőrincet és kéri, hogy ismertesse munkáját.

 

Csernyus Lőrinc elmondja Kós Károly Építésegyesülés vezetője, 42 tagszervezettel rendelkeznek, országhatáron túli szervezetekkel is kapcsolatban állnak. Tagjaik között építészek, kertépítészek vannak, tevékenységükben környezetbarát szemléletet igyekeznek érvényre juttatni. Az egyesület fiatal diplomás tagjainak „céhrendszer” keretében biztosítják a szakmai tapasztalatok megszerzését. Irányították és részt vettek a beregi újjáépítésben, jelenleg Felsőzsolca, Kolontár és Devecser településeket érintő természeti katasztrófát követő újjáépítés is a tevékenységük körébe tartozik. Ezt a tevékenységüket katasztrófavédelmi igazgatóság felkérésére kezdték meg, feladataik közé tartozik a közintézmények felülvizsgálata, a károsodást követő újjáépítése, egységes építészeti arculat kialakítása, a fejlesztés. Így jutottak el Hernádnémetibe is, a Hernád folyón levonuló árhullámot követően a felkérésnek eleget téve, felmérték a károsodott önkormányzati intézményeket, közöttük a hernádnémeti óvodát. Az óvoda kapcsán lehetőség lenne a fenti szempontok szerinti megújításra. Az egységes településkép kialakítása hosszútávra szóló tevékenység. Más településen az egységes élhető falukép kialakítása hozzájárul a népesség megőrzéséhez. Ennek érdekében „utcakönyvet” állítottak össze, felmérték a közműellátottságot. Ezt az utcakönyvet oda lehet tenni a településszerkezeti terv mellé és az abban foglalt sajátosságok felhasználásával és tanácsadással lehet segíteni az embereken az egységes településkép kialakításában. A tanácsadás keretében meg lehet vitatni a javaslatokat, melyek nem pénzigényesek, olcsó megoldásokat tudnak ajánlani. Az emberek ösztönösen követik a jó példákat mindenféle kötelezés nélkül formálódik az egységes településkép. Kapcsolódik az előző napirendi ponthoz is, hiszen pl. az egységes kapubeállók kialakításával sokkal rendezettebb arculata lesz a településnek. A messziről jött ember másként látja a dolgokat, de időnként szükséges ez a külső látásmód, a helyiekkel együttműködve, felmérve a település múltját, hagyományait, jövőképét, sok odafigyeléssel és kevés pénzzel nagy eredményeket lehet felmutatni.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy hosszútávon kell gondolkodni a település jövőjéről nem ciklusokban. Szükség lenne egy újfajta gondolkodásmódra, jó lenne elérni az egységes, egyedi településképet.

 

Lipták Zoltán képviselő tetszését és egyetértését fejezi ki az elmondottakkal, maga is fontosnak tartja olyan környezet kialakítását, mely alkalmas az itt élő népesség megtartására, de még inkább új lakók idevonzására, főleg ha mindezt kevés ráfordítás árán sikerül megvalósítani.

 

Csernyus Lőrinc a település bejártakor rácsodálkozott Hernádnémeti értékeire, pl. a pincesorokra, melyet idegenek számára is hitetlenül vonzóvá lehetne tenni azzal a komplex tanácsadással, amelyet biztosítani tudnának.

 

Farkas Zoltán képviselő a realitások talaján maradva az emberek anyagi erőforrásait is figyelembe kell venni. Itt az lesz nagy előrelépés, ha lesz árok. Nem úgy állnak a hernádnémeti lakosok, hogy tudjanak kerítést csinálni.

 

Csernyus Lőrinc: A falukép kialakítása nem annyira pénzkérdés, mint inkább odafigyelés kérdése. Egyrészt a jó példa önmagában is terjed, másrészt a tanácsadás az egyébként is megvalósuló munkák kapcsán adna javaslatot pl. hová kerüljön úgy a parabola antenna, hogy az ne zavarja az utcaképet. Az önkormányzati beruházásokból kell kiindulni.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: A falukép egységes kialakítása érdekében tanácsokkal, javaslatokkal szolgálnának, ezt nem úgy kell elképzelni, mint a kötelező erejű hatósági előírásokat. A kérdés nagyon is összefügg a népességmegtartó erővel. Hernádnémeti fekvése, intézményhálózata nagyon jó, ezt lehetne tovább erősíteni. A lakosságszám egy község életében nagyon fontos, az intézményei kihasználtsága, illetve a lakosságszámhoz kötött normatív támogatások miatt.

 

Farkas Zoltán képviselő: Hernádnémeti lakosság-összetétele nem olyan, hogy értelme lenne foglalkozni az egységes esztétikus falukép kialakításával. Hernádnémetiből sose lesz Tiszaújváros, nem térburkoltak az utcái, az önkormányzatnak nincs erre pénze. Azt is megjegyzi, hogy lehetőségeikhez képest Hernádnémeti önkormányzat jól gazdálkodik az erőforrásokkal. Itt is van igény a szépre.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Hernádnémeti legyen Hernádnémeti és ne Tiszaújváros. Egyszerre valóban nem lehet mindent megvalósítani, megépíteni, de el lehet kezdeni az irányvonalak kijelölését. A megélhetés és a szép környezet össze is függnek bizonyos fokig egymással.

 

Répási János képviselő: Akár arra is lehet gondolni, hogy pl. Magyaroszág unios elnöksége kapcsán külföldi befektetők járnak a környéken, nem mindegy, hogy milyen környezetet látnak. Ő is tud olyan Hernádnémetibe költözőről, akit a jól kiépített intézményhálózat vonzott ide.

 

Forgács István képviselő: Ha az előírásoknak nincs kötelező ereje, nem is fogják követni. Nem az elképzeléssel van gondja, hanem a tisztséggel, melyet nem támogat.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést:

 

A képviselő-testület 1 Igen, 5 Nem, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

135/2010. (XI. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: települési főépítészi feladatok ellátása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy nem bízza meg a Csernyus Lőrinc építész által képviselt TRISKELL Kft.-t a település főépítészi feladatainak ellátásával.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         azonnali

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni a tájékoztatót.

 

Csernyus Lőrinc 18:30 órakor elhagyja az üléstermet.

 

 1. Önkormányzati szövetséghez való csatlakozás megtárgyalása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy korábban az önkormányzat tagja volt a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének, de nem képviselte kellőképpen az önkormányzatok érdekeit, ezért Hernádnémeti kilépett a szövetségből. Fontosnak tartja azonban egy olyan szövetséghez történő csatlakozást, amely kellőképpen képviselő az önkormányzat érdekeit, ezért javasolja, hogy csatlakozzon a település a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez. A tagdíj a TÖOSZ-nál 20,- Ft/fő/év volt, a MÖSZ-nél viszont 10,- Ft/fő/év a tagdíj, egy év alatt ez kb. 38.000 Ft kiadást jelent. A szövetsége elnöke Gémesi György, aki 1990-től Gödöllő polgármestere.

 

Karajz Ottó György képviselő támogatja a szövetséghez történő csatlakozást. Kérdezi, hogy hány tagja van a szövetségnek?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Közel 400 önkormányzat tagja a szövetségnek. A közelmúltban volt a szövetségnek a közgyűlése, ahol megtartották a tisztújítást. A szövetség tagjai között szerepelnek kistelepülések, városok, megyei jogú városok, fővárosi kerületek. A szövetségben külön szekció foglalkozik a községek érdekvédelmével.

 

Lipták Zoltán képviselő úgy gondolja, hogy szükség van egy ilyen szövetségre, ahol kidolgoznak egy olyan koncepciót, amely a községekre is vonatkozik, nemcsak a városokra.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez történő csatlakozás elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

136/2010. (XI. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez történő csatlakozás

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy megismerve a Magyar Önkormányzatok Szövetségének Alapszabályát és vállalva a tagdíjfizetés kötelezettségét, benyújtja csatlakozási kérelmét, és kifejezi csatlakozási szándékát a Szövetséghez.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         folyamatos

 

 

 

 

 

 1. 2011. évi pénzügyi koncepció megtárgyalása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a gazdálkodás feltételei nem javulnak, pl. a társulási plusz normatíva alakulását nem látják előre. A képviselő-testületnek törvényi kötelezettsége, hogy a következő évi pénzügyi koncepciót megtárgyalja.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy Újcsanálos önkormányzatával létrehozott oktatási társulással már eddig is nagyon szép eredményeket értek el. A társulás keretében az intézményvezetők is segítették egymás munkáját. Nem lenne szerencsés, ha egy ilyen előremutató együttműködés megszűnne.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester átadja a szót a Pénzügyi Bizottság Elnökének.

 

Nagy László Pénzügyi Bizottság elnök elmondja, hogy a Bizottság megtárgyalta a 2011. évi költségvetési koncepciót. Egyetértenek a koncepcióban megfogalmazott prioritásokkal, 2011-ben a település helyi intézményeit továbbra is a megszokott, jó színvonalon kívánják működtetni. Pályázatok elnyerésével a bevételi forrásokat növelni kell.

Kéri, hogy a következő testületi ülésre készüljön egy beszámoló arra vonatkozóan, hogy milyen elképzelések vannak a gépjárműadó, iparűzési adó tekintetében a kintlévőségek minél előbbi realizálására.

Véleménye szerint a közoktatási társulás nagyon jól működik, bízik benne, hogy nem kerül megszüntetésre.

A Bizottság a 2011. évi pénzügyi koncepciót elfogadásra javasolja.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a társulás jól működik, mindkét település sokat profitál belőle anyagilag és szakmailag is. A társulás által benyújtott pályázatok során vállalta a két önkormányzat, hogy 5 évig fenntartják azt.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy összegszerűen mennyi a kintlévőség iparűzési adóból és súlyadóból?

 

Boros Lajosné dr. jegyző válaszában elmondja, hogy a kintlévőség kb. 24 millió Ft. Ez az összeg a tőkét és főleg a késedelmi pótlékokat, kamatokat tartalmazza. Figyelemmel kísérik az eljárási cselekmények foganatosítását, ezzel is biztosítva, hogy az önkormányzat jogos igénye ne évüljön el.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy minden törvényes eszközt igénybe vesz az önkormányzat a tartozások behajtása érdekében.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a 2011. évi pénzügyi koncepció elfogadását.

 

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat

137/2010. (XI. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: 2011. évi pénzügyi koncepció elfogadása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletben foglaltak szerint elfogadja az önkormányzat 2011. évi pénzügyi koncepcióját.

 

Felelős:           polgármester

Határidő:         folyamatos

 

 

 

 1. Beszámoló a 2010. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Nagy László elnök elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a 2010. évi költségvetés III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót. A mellékletekből megállapítható, hogy a kiadások időarányosan alakultak, a bevételek maradtak el a tervezettől. Ez az eltérés a pályázati források kifizetési ütemezésétől is függ, több támogatás még a későbbiekben fog megérkezni. Nem szerepelhet még a beszámolóban, hogy az árvízi védekezésre fordított 20 millió Ft-os összeg, melyet a vis maior alapból az önkormányzat visszaigényelt, a negyedév lezárását követően érkezett meg az önkormányzathoz a Kormányzat által megítélt mértékben. Az említett észrevételekkel a beszámolót a bizottság elfogadásra javasolja.

 

Répási János képviselő sajnálja, hogy nem támogatták az árvíz ideje alatt megrongálódott utak felújítását.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Valóban nem szerencsés, mert eddig a vis maior kérelem elbírálására vártak, most pedig már rosszabbra fordult az időjárás, így elképzelhető, hogy az utak felújítására már csak tavasszal lesz lehetőség.

 

Lipták Zoltán képviselő: A vízügyi szakember által elmondottak alapján helyre kell hozni azokat az utakat, amelyek az árvíz ideje alatt tönkre mentek és ezzel veszélyeztetik a közlekedés biztonságát. Az előterjesztésből kitűnik, hogy településünk az árvízi védekezés költségeit a támogatás megérkezése nélkül is saját erőből finanszírozni tudta, ez a felelősségteljes gazdálkodásnak tudható be.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a vis maior alapból három jogcímen igényelhetett támogatást az önkormányzat. Ezek a védekezési költség, az önkormányzati intézményekben keletkezett károk megtérítése, illetve az önkormányzati utak helyreállítása. Ezt a harmadik jogcímet nem támogatta a döntéshozó. Az intézményekben bekövetkezett károk megtérítésére megítélt összeget a felújításról becsatolt számlák benyújtását és elfogadását követően utalhatják. Településünkre nézve is súlyosak a természeti katasztrófa következményei. Bár a vis maior alapból nem térült meg teljes mértékig az önkormányzat költsége, de a költségvetési törvény 6.3 pontja alapján benyújtott igényünkre 5 millió Ft támogatást kaptunk a Belügyminisztériumtól.

 

Farkas Zoltán képviselő kérdezi, hogy a vis maior alapból származó támogatásoknak milyen hatása van a lakosságra?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a vis maior alapba csak a már említett önkormányzatokat ért károk enyhítése tartozik bele, és támogatási kérelmet is csak az önkormányzatok nyújthatnak be. Magánszemélyek ebből az alapból nem részesülhetnek támogatásban. A júniusi elsődleges kárfelmérést követően, mely kárfelmérés is már kizárólag a lakhatás feltételeire terjed ki, a Kormány július 8-án meghozott 1148-as számú Korm. határozatában a magánszemélyek vonatkozásában kizárólag a megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanul károsodott (és egyéb feltételeknek megfelelő) magántulajdonú ingatlanok kárenyhítéséről határozott. Ezért a vis maior alapból származó támogatás közvetlenül semmilyen formában nem érinti a lakosságot.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester a 2010. III. negyedéves pénzügyi beszámolót szavazásra bocsátja.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

138/2010. (XI. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: 2010. évi költségvetés III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámoló

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletben foglaltak szerint elfogadja a Hernádnémeti Önkormányzat 2010. évi költségvetése III. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         folyamatos

 

 

 1. 2011. évi belsőellenőrzési ütemterv elfogadása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a 2011. évi belsőellenőrzési ütemterv elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

139/2010. (XI. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: 2011. évi belsőellenőrzési ütemterv elfogadása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a Hernádnémeti Önkormányzat 2011. évi belsőellenőrzési ütemtervet.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         2011. december 31.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester 19:00 órakor szünetet rendelt el.

A képviselő-testület 19:10 órakor folytatja munkáját.

 

 1. Közvilágítás 2011. évi árajánlatai (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a közvilágítással kapcsolatosan több szolgáltatótól kapott az önkormányzat árajánlatot, ezért felkérte a Pénzügyi Bizottság Elnökét, hogy nézzék át az ajánlatokat és tegyék meg javaslatukat a képviselő-testület felé.

 

Nagy László elnök elmondja, hogy több árajánlat is érkezett. A közvilágítás üzemeltetésére 2,5 éve kötöttek az ELMIB-bel szerződést. Most is kedvező ajánlatot tett a cég. Úgy látja jó döntés volt a korábbi szolgáltató váltás. A közvilágítás vonatkozásában az E-OS és az ELMIB ajánlata értékelhető. A kwh-ra vetített tarifák közel hasonlóak, ami lényeges, hogy az E-OS lámpatestek karbantartására vonatkozó ajánlata lényegesen kedvezőbb, ennek elfogadása 60-80.000 Ft-os megtakarítást jelenthet az önkormányzatnak. A nappali villamos energiaszolgálgatást jelenleg az ÉMÁSZ biztosítja. A mai napon érkezett ajánlat az MVM-től, amelyet még a testületi ülés előtt megvizsgáltak. Az ár kedvező, ismeretei szerint megbízható cég. A rendszerhasználati díj és egyéb kiadások egységesek a különböző szolgáltatóknál.

Bizottság a közvilágítási szolgáltatásra vonatkozóan az E-OS ajánlatát, az önkormányzat intézményeinél a villamos energiaszolgáltatásra pedig az MVM ajánlatát javasolják elfogadni.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a közvilágítás szolgáltatására és az önkormányzat intézményeinél a villamos energiát szolgáltató cég megbízását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

140/2010. (XI. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: önkormányzati közvilágítás és intézményi villamos energia ellátás

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2011. évtől a közvilágítás üzemeltetésével az E-OS Innovatív Energetikai Zrt.-t bízza meg, míg az önkormányzati intézmények tekintetében „nappali” villamos energia szolgáltatás biztosításával az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt.-t.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         2011. február 28.

 

 

Répási János képviselő javasolja, hogy az így megtakarított összegből a Petőfi utca végére is érdemes lenne egy közvilágítási lámpatest felszereltetni.

 

Nagy László képviselő kérdezi, hogy a Zrínyi utca végén is bővítésre kerül a hálózat egy lámpatesttel?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az ÉMÁSZ szakembere megtekintette mind a két helyszínt, majd elküldik az árajánlatukat. A Petőfi utca végén az oszlopra kell felszerelni egy lámpatestet, a Zrínyi utca végén viszont egy plusz oszlopot is be kell állítani.

 

 

 1. 2011. évi szemétszállítási díj megállapítása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az AVE Miskolc Kft. a szemétszállítás díját 2011. január 1-től nettó 4,5 %-kal kívánja emelni.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy az előző években a szemétszállítás díját a szolgáltató nem emelte. A cég jó minőségben végzi a szolgáltatást, kétszer van egy évben lomtalanítás is. A község érdeke azt kívánja, hogy színvonalas szállítás valósuljon meg.

 

Karajz Ottó György képviselő javasolja, hogy Polgármester Úr kezdeményezzen tárgyalást a szemétszállítási díj 3 %-os emeléséről, mely mérték megegyezik az infláció tervezett mértékével.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy megkereste az egyik lakos, aki egyedülálló ezért kérte a polgármesteri hivatalban, hogy cseréljék kisebbre a 110 literes kukáját, de ott elutasították a kérését. Kérdezi, hogy milyen megoldást lehet a lakos kérelmére találni?

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a szemétszállítás kötelező közszolgáltatás. A közszolgáltatás szabályai szerint, illetve a szerződés szerint a szolgáltató a lakossági szemétszállítás díját egy összegben a 110 literes szeméttározók figyelembevételével számlázza. Az önkormányzat saját költségvetése terhére adhat kedvezményt a lakosok számára. Az önkormányzat rendeletben szabályozta a kedvezményre jogosultak körét, mely szabályozás szerint a 65 év feletti egyedülálló személyek, vagy házaspárok esetében, akinek jövedelme vagy az egy főre eső jövedelme az öregségi nyugdíjminimumot nem haladja meg, adható kedvezmény, kisebb űrtartalmú edényzetet a 65 életévet betöltött egyedülálló vagy kiskorú gyermekét egyedül nevelő szülő veheti igénybe. Természetesen a kedvezményezettek körét lehet bővíteni, de meg kell teremteni ehhez a feltételeket is, meg kell találni az ehhez szükséges forrást.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy ezzel a kedvezménnyel az idősek kiadásain szeretnének könnyíteni. Évek óta egy összegben kifizeti az önkormányzat a szolgáltató felé a díjat, ezért egy kedvezményesebb árat tud számlázni a cég. Az adminisztráció természetesen az önkormányzatot terheli, de így kedvezőbb szolgáltatást tudnak a lakosság felé nyújtani.

 

A képviselő-testület alakszerű határozat hozatala nélkül úgy döntött, hogy a Polgármester következő ülésig folytasson további tárgyalást az AVE Miskolc Kft-vel a 2011. évi díjtétel emeléséről, a 3 %-os mérték elérése érdekében.

 

 

 1. Állásfoglalás csatornadíjról (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester ismerteti Tokaj Város Képviselő-testülete által tett kezdeményezést. Elmondja, hogy a Borsodvíz Zrt. szolgáltatási területén tágabb viszonylatban is magasak a szolgáltatás díjai.

 

Lipták Zoltán képviselő hozzászólásában elmondja, hogy nyáron mikor a műszaki fejlesztés indokával kívántak bevonni pályázati eljárásba, már akkor sem adtak teljeskörű felvilágosítást sem a műszaki tartalomról, sem a várható díjtételekről. Mint később tisztázódott további terhet rótt volna a felújítás a lakosokra. Még részvétel esetén is sok pénzért kevés eredményt realizáltak volna.

 

Nagy László képviselő emlékezteti képviselőtársait, hogy az előzetes meghallgatás során a cég főmérnöke elmondta, hogy sikertelen pályázat esetére is van tervük és érdekük is a szennyvíztisztító telep felújítása.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja Tokaj Város Önkormányzatának kezdeményezését.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

141/2010. (XI. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: állásfoglalás csatornadíjról

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület úgy határozott, hogy Tokaj Város Önkormányzatának a Borsodvíz Zrt. szolgáltatási területén 2011. évi díjaival kapcsolatos ajánlásával egyetért és csatlakozik kezdeményezéséhez, miszerint a Borsodvíz Zrt. tulajdonos önkormányzatai szolgáltatási területén a lakossági és közüzemi díjak ne emelkedjenek 2011. évben.

 

Felhatalmazza a polgármestert ezen állásfoglalás Borsodvíz Zrt. előtti képviseletére.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         2010. december 31.

 

 

 1. Tájékoztató az óvoda felújítására érkezett támogatás felhasználásáról (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester a kiküldött anyag kiegészítéseként elmondja, hogy nagyon sok és kedves támogatótól kapott segítséget a település. Az önkormányzati intézményt érintve az óvodát érte a legtöbb kár 2010. évi veszélyhelyzet során. Az óvodában bekövetkezett károk felszámolása érdekében az erre a célra fordítható adományok kezelésére az önkormányzat külön alszámlát nyitott. A támogatók az adomány felhasználási célját megjelölték. Ezeket figyelembe véve az előterjesztésben foglaltak szerint rendeltetésének megfelelően került felhasználásra a támogatási összeg.

Répási János képviselő kérdezi, hogy veszélyhelyzet elmúltát követően jelentkezett egy nagyobb bank, hogy esetleg támogatná az intézményt. Ez bekövetkezett-e?

 

Kerekes Jánosné óvodavezető elmondja, hogy azt követően nem jelentkezett a bank, kizárólag azok az intézmények, illetve magánszemélyek támogatták a felújítást, ami a tájékoztatóban szerepel.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy van-e még olyan dolog, ami felújításra vár, vagy támogatásra szorul?

 

Kerekes Jánosné válaszában elmondja, hogy a növényzetben keletkezett kár nem olyan nagy, mint amire számítottak. A fák kipusztultak, a tuják egy része szintén kipusztult, a fű viszont újra kinőtt.

 

A képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul veszi

a tájékoztatóban foglaltakat.

 

 

 1. Önkormányzati választás utáni helyzetértékelés

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az illegális hulladéklerakók rekultiválására létrehozott társulás, melynek gesztora Sajópálfala. Ebben a pályázatban Hernádnémetiben a Vörösmarty utca végén lévő terület rekultivációja szerepel. A nemrégiben lezajlott önkormányzati választások miatt új polgármesterek is kerültek a községek élére, ezért a társulásban új tisztségviselőket kell választani, melyhez szükséges a képviselő-testület döntése is.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási ülésén hozott határozatok elfogadását.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

142/2010. (XI. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: A Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás Társulási ülésén hozott határozatok elfogadása

 

Hernádnémeti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Miskolc Környéki Rekultivációs Önkormányzati Társulás tagönkormányzata jóváhagyja, elfogadja a Társulás 2010. október 28. napján meghozott társulási határozatokat.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         azonnal

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester örömét fejezi ki, amiért nyugodt körülmények között tud együtt dolgozni a testület. Azonban azért, hogy a jövőben is megmaradjon ez a helyzet, úgy érzi tisztázni kell néhány kérdést a jelöltek választási programjaiból. Kéri képviselőtársait, mondják el, mit értenek azok alatt, mire gondoltak pontosan. „A jövőben minden törvényes eszközzel küzdeni fog a korrupció ellen.” Kéri Nagy László képviselő társát, hogy mondja el mit ért ezen a mondatán. Tudomása volt ilyenről?

 

Nagy László képviselő válaszában elmondja, hogy nem tud ilyenről, de ha az elkövetkező időben lesz, akkor fel fog lépni ellene.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kérdezi, hogy Farkas Zoltán és Forgács István képviselőtársai mit értenek az alatt, hogy a választópolgár szavazzon a változásra, hogy ne olyanok kerüljenek a település „pénztárcájának” a közelébe, akik elherdálják, széthurcolják a község vagyonát. Mire gondolnak konkrétan?

 

Forgács István képviselő elmondja, nem konkrét esetről van a mondatba szó, nincs megnevezve senki és semmi, a feltételes módon van a hangsúly.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy nincs közöttük olyan ember, akire esetleg gondoltak, személyeskedés nincs benne. Politikai változásokról van szó, nem kell leragadni ennél a mondatnál. Akinek nem inge ne vegye magára.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a különböző lakossági fórumokon azért elég durva kifejezések hangzottak el.

 

Farkas Zoltán véleménye szerint azoknak kell feltenni a kérdés. Ő személy szerint nem tartott lakossági fórumot.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy néhány embert hátrányosan érintettek ezek a kijelentések, (Pl: majd megtudják a lakosok, hogy hová tűntek el a pályázati pénzek, árvíz után plazma TV-t osztottak, stb.) akik nincsenek itt a testületi ülésen.

Ezt követően megemlít példaként néhány előző ciklusbeli képviselő által a közösség érdekében felmutatott tevékenységét minden ellenszolgáltatás nélkül. Pl.: Répási Lajos az 1999. februári hóvihar idején a saját gépével segített hómentesíteni az utakat, közterületeket, intézményeket, közreműködött a temetők rendbetételénél. Segített az óvoda bővítésénél, a kastély épület kémények lebontásánál, az árvíz után a segélyszállítmányok lakosokhoz történő eljuttatásánál, rendezvények lebonyolításánál. Répási János részt vett az infrastruktúra kiépítésében, a polgárőrség megalakításában, a sportpálya karbantartásában, segélyszállítmányok fogadásában. SE vezetőségi tag volt. Fésűs Nándor tiszteletdíjából Gilányi Csanád gyógyítására 140.000 Ft-ot ajánlott fel, iskolai alapítványnak 250.000 Ft-ot, kerékpártároló elkészítéséhez 50.000 Ft-ot, tornaterem festésére 250.000 Ft-ot, a gyerekeknek a jégpálya elkészítéséhez 180.000 Ft-ot, Az SE-nek, a Népdalkörnek, önkormányzati rendezvényekre sátor lóca bérbeadása 500.000 Ft-ot, bölcsőde parkosítására 550.000 Ft-ot ajánlott fel. Lipták Zoltán a különböző rendezvényeket 30-50.000 Ft-tal, a bálokat szintén 30-50.000 Ft-tal támogatta, a civil szervezeteket szintén. Az uszoda üzemeltetését ingyen végzi, a bölcsődei udvari játékok megvásárlására pedig a tiszteletdíját ajánlotta fel. Nagyon szomorúnak tartja, hogy ezeket az önzetlenül segítő embereket vádolják azzal, hogy „lenyúltak a község pénztárcájából”, ezért szeretné, ha véget érnének az alaptalan vádaskodások és mindenki közös célkitűzések megvalósítását segítené.

 

Forgács István képviselő véleménye szerint az adományok tekintetében visszamenő ellenőrzést kell végezni, ki mikor mit vett át, milyen támogatásban részesült. Pozitív fényt vethet a testület munkájára, ha kezdeményezik az ellenőrzést. Elmondja továbbá, hogy ami a választási szórólapokon szerepel, annak nincs valóságalapja, az csak egy szórólap.

 

Karajz Ottó György képviselő véleménye szerint nem ezzel kell az időt tölteni, a választás lezárult, a munkát tovább kell folytatni.

 

Farkas Zoltán képviselő: Felesleges volt Polgármester Úrnak felsorolni, hogy mit tettek azok az emberek a faluért, nem szorulnak védelemre a felsorolt volt képviselők, és a jelenlegiek sem. Három év múlva a mi nevünk mellett is fel lehet olvasni, hogy 300.000 Ft-tal támogatták a települést.

 

Lipták Zoltán képviselő: Nem tudja mi volt a szándéka képviselő úrnak a megemlített pontokkal, de azt biztosan tudja, hogy amióta ő ennél az asztalnál ül, azóta képviselőtársai becsülettel végezték munkájukat. Úgy érzi bíznak benne az emberek, jövőépítőként tevékenykedik Hernádnémetiben. Örül, amiért elmondta Polgármester Úr, hogy volt képviselőtársai tettek valamit a településért. Képviselők azért kerültek ide, mert tenni akarnak, nem csak a szavak emberei legyenek, hanem összefogva tegyenek a község fejlődéséért.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület alakuló ülésén két bizottság felállt, azonban amiért alpolgármestert nem sikerült választani, ezért mulasztásos törvénysértést követtek el. Az alakuló ülés előtt a képviselők többsége jelezte felé, hogy akit javasol az alpolgármester tisztségére, nem fogják megszavazni. Akkor nem terjesztette a képviselő-testület elé az általa javasolt képviselőt. Most ezt megteszi, Répási János képviselőt javasolja alpolgármesternek, aki 1990-től tagja a képviselő-testületnek. Kéri képviselőtársait, mondják el a szavazás előtt véleményüket, fenntartásukat a jelölttel kapcsolatosan, alkalmasnak találják-e az alpolgármesteri feladatok elvégzésére.

 

Karajz Ottó György képviselő: A szavazásnál fog véleményt nyilvánítani, a jelölttel szemben nincs fenntartása, majd a szavazás során dönt.

 

Nagy László képviselő elmondja, hogy Répási János személyével kapcsolatosan semmilyen fenntartása nincs, de 1998-ban őt választotta alpolgármesternek és a következő ciklusban megvált tőle. Ez a véleménye.

 

Forgács István képviselő: Nincs rálátása Répási János munkájára, majd szavazni fog. Nem találja alkalmatlannak a feladat ellátására.

 

Farkas Zoltán képviselő: Nincs a jelölt személyével problémája, a szavazás végén eldől, hogy lesz-e belőle alpolgármester. Rendes embernek tartja. Az alakuló ülésen nem volt erre előterjesztés.

 

Lipták Zoltán a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság elnökeként elmondja, hogy jelenleg mulasztásos törvénysértés áll fenn, amit meg kell szüntetni. A Polgármester Úr megtette a javaslatot, ő ezt támogatja.

 

Répási János képviselő elmondja, hogy az alpolgármesteri megbízatás nem egyezik meg egy állással.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester Répási János képviselő személyében tesz előterjesztést az alpolgármester megválasztására.

 

 

Titkos szavazás előkészítése: Lipták Zoltán és Karajz Ottó György a titkos szavazások lebonyolításával megbízott Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság tagjai előkészítik a szavazás lebonyolításához az urnát és a szavazólapokat, majd a képviselők egyesével, a titkos szavazás helyszínén az urnához járulnak.

 

 

Lipták Zoltán elnök kihirdeti a szavazás eredményét. A szavazás érvényes volt, érvénytelen szavazat nem került leadásra, a szavazás nem hozott eredményt, mivel 3 Igen és 4 Nem szavazattal a jelölt személye elutasításra került, így az önkormányzatnak továbbra sincs alpolgármestere.

 

Hernádnémeti Önkormányzat

143/2010. (XI. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: alpolgármester választás

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete érvényes, de eredménytelen titkos szavazása során nem választotta meg az előterjesztésben szereplő Répási János önkormányzati képviselő személyét alpolgármesterré.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         azonnali

 

Forgács István képviselő: Polgármester Úr két törvénysértésről beszélt, milyen esetben követett el a testület még törvénysértést?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a rendkívüli testületi ülés azonnali összehívását a képviselők 2/3-a kezdeményezheti.

 

 

 1. SZMSZ módosítása (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

Lipták Zoltán elnök megköszöni a jelölést az Oktatási és Kulturális Bizottság tagjainak sorába, de nem fogadja el, mivel úgy érzi, hogy az Ügyrendi Bizottság elnöki teendőinek ellátása mellett nem tudná más bizottságban megfelelően ellátni feladatát.

 

Elmondja, hogy Nagy László képviselőtársa javaslatot terjesztett elő az SZMSZ módosítására, Oktatási és Kulturális Bizottság alakítása érdekében. Az önálló képviselői indítványt képviselőtársa megfelelő időben benyújtotta, így a jegyzőnek módjában állt javaslattal ellátni. Rendelettervezetet úgy kell benyújtani, hogy az ne ütközzön jogszabályba, formailag pedig megfeleljen a jogszabályalkotásról szóló rendelet kritériumainak. Az alakuló ülésen azoknak a bizottságoknak a megalakítása került előterjesztésre, amelyek kötelezőek. Ilyen a Pénzügyi Bizottság és a Jogi-, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság. A képviselő-testület létszáma miatt véleménye szerint nem indokolt újabb bizottságok létrehozása. Bár korábban működött kulturális bizottság, de nem saját költségvetésből, mivel ilyen nem is lehet. Koordinálták a rendezvényszervezést. Az önkormányzat anyagi helyzete miatt igyekeztek támogatókat felkutatni, a kulturális rendezvények megtartásában nagy segítséget jelentettek ezek a támogatók. A rendelettervezet formájával kapcsolatban elmondja, hogy a jogszabályalkotásról szóló rendelet előírja az újraszabályozás formáját, melyet a jegyző által készített javaslat tartalmaz.

 

Boros Lajosné dr. jegyző felhívja a figyelmet arra, hogy a tájékoztató végén kitér a rendelettervezet 4.c. pontjára, miszerint a döntésnél vegyék figyelembe, hogy az „állást foglal” már bizonyos döntési tartalmat feltételez, az előkészítéstől a teljes folyamatot átfogja. A megfogalmazás árnyalását tartja indokoltnak. Elmondja, hogy a képviselő-testület a bizottságra hatáskört ruházhat át. De az oktatási intézményeink intézményfenntartói társulás keretében működnek jelenleg, mely azt jelenti, hogy az intézményekkel kapcsolatos főbb jogköröket az Intézményfenntartói Társulás Társulási Tanácsa gyakorolja, így az intézményvezetők kinevezését a képviselő-testület átruházott hatáskörben gyakorolja, mely hatáskört a Társulási Tanács ruházta át rá. Ezért javasolja elkerülni azt a lehetőséget, hogy a bizottság feladatkörének szabályozása hatáskör elvonásnak minősüljön.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy a törvény szerint a képviselő-testület maga dönti el, hogy milyen bizottságot alakít. Nem hozhat döntést, csak javaslatát beterjesztheti a testület elé. Bizottság semmiben nem dönthet, döntési joga csak a képviselő-testületnek lehet.

 

Forgács István képviselő: Állást foglal, javaslatot tesz, nem nagy a különbség szerepeljen az előterjesztésben a javaslat tevési jog.

 

Lipták Zoltán elnök elmondja, hogy egy bizottság önálló költségvetéssel nem rendelkezhet, önálló költségvetése önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek lehet. Javaslattétel esetén meg kell nevezni a pénzügyi fedezeti forrást, mely feladatra javasolnak átcsoportosítani.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az előterjesztés 4.g pontját nem tartja logikusnak, mivel az előterjesztésben a bizottság számára megjelölt feladatok (előkészít, javaslatot tesz) nem igényel önálló pénzügyi fedezetet.

 

Nagy László képviselő elmondja, hogy kulturális naptárban meghatároznák az események időpontját, a rendezvények lebonyolításának az előző években is volt fedezete. Negyedévente szeretné, ha továbbra is megjelenne a Németi Krónika című újság. Éveken keresztül tudtak a kultúrára fordítani bizonyos összeget, ezt most is biztosítani kell, és akkor gond nélkül le lehet bonyolítani a kulturális eseményeket. Megjegyzi Pappné kolleganőtől kérte a kimutatást, melyet eddig nem kapott a kezébe.

 

Pappné Kiss Valéria behozza a kért kimutatást.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy 2010. évben 1,5 millió Ft lett tervezve és ebből 1,2 millió Ft került felhasználásra.

 

Nagy László képviselő kérdezi, hogy a költségvetésben milyen címszó alatt szerepel az említett összeg?

 

Pappné Kiss Valéria pénzügyi főelőadó ismerteti, hogy külön szakfeladatszáma nincs az ilyen jellegű feladatoknak, az ehhez kapcsolódó kiadások kiadásnemenként vannak könyvelve, mint pl. készletbeszerzés.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy aki a bizottság munkájában részt akar venni fellendíteni akarja a kulturális életet, képviselőtársa most mondott le arról a lehetőségről, hogy beleszóljon a feladatok alakításába.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a döntési jog a képviselő-testületé, a képviselők fogadják el az önkormányzat költségvetését. Eddig is jól működött az önkormányzati szervezésű kulturális élet, bár jobbítani mindig lehet.

 

Forgács István képviselő: Nem azzal foglalkoznak képviselőtársai, hogy milyen összeget fordítsanak a kulturális élet fellendítésére, hanem a szavakon lovagolnak.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a költségvetés elfogadása után derül ki, hogy milyen összeg fordítható kulturális célokra.

 

Boros Lajosné dr. jegyző az elhangzott indítványok alapján az alábbi szöveggel foglalja össze a módosító javaslatokat.

 • 4.c. javaslatot tesz oktatási és nevelési intézmények vezetői kinevezésével kapcsolatos előterjesztésekben,
 • 4.g. feladatkörébe tartozik a költségvetési rendelettervezet vizsgálata és véleményezése.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy amikor a költségvetésbe beillesztünk egy elemet, akkor annak fedezetet kell keresni. Hozzászólásában arra gondol, ha az önkormányzat működési hiánnyal küzd, nem mindegy, hogy mely feladatok ellátását preferálja és azokra mekkora fedezetet biztosít.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja az előterjesztésben megjelölt c) és g) pont kijavításra kerüljön.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

144/2010. (XI. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: módosító indítvány

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a rendelettervezet 4.c pontja helyére az alábbi 4.c pont kerüljön:

„4.c. javaslatot tesz oktatási és nevelési intézmények vezetői kinevezésével kapcsolatos előterjesztésekben”.

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a rendelettervezet 4.g pontja helyére az alábbi 4.g pont kerüljön:

„4.g. feladatkörébe tartozik a költségvetési rendelettervezet vizsgálata és véleményezése”.

Répási János képviselő: Mivel a rendezvényeken a műsort az iskola tanulói és az óvodások adják, ezért javasolja, hogy a Kulturális Bizottság külsős tagjának olyat válasszanak, aki az előkészítő munkában is részt vesz, ezért Molnárné Fésűs Mónika személyére tesz javaslatot.

 

Lipták Zoltán képviselő véleménye megegyezik Répási János képviselőtársa véleményével, ő is Molnárné Fésűs Mónikát javasolja a bizottság külsős tagjának.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy azért tett az alakuló ülésen csak két bizottság megalakulására javaslatot, mert így is kevesen vannak a képviselők. Véleménye szerint a község kulturális élete megfelelő színvonalú, a különböző kulturális események és rendezvények szervezésében és lebonyolításában pedig minden képviselőtársa egyformán kell, hogy részt vegyen. Pénzügyileg sem tartja indokoltnak a bizottságok és a külsős tagok számának megduplázását.

 

Farkas Zoltán képviselő jobbnak látja, amikor egy dolognak van gazdája, ki van osztva, ki van adva a feladat.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Kulturális Bizottság külsős tagjának megválasztását az eredeti előterjesztés szerint.

 

A képviselő-testület 4 Igen, 2 Nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

145/2010. (XI. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: Oktatási és Kulturális Bizottság külsős tagjának megválasztása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a rendelettervezet 4. pontjában „külsős tag: Fukk Sándor” szövegrész szerepeljen.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester ismerteti Karajz Ottó György képviselő a jegyzőkönyvek nyilvánosságra tételéről szóló javaslatát.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy a jegyzőkönyvek eddig is nyilvánosak voltak. A jegyzőkönyvek aláírás és hitelesítés után átkerülnek a könyvtárba, ahol bárki megtekintheti azokat. A javaslat szerint térítési díj ellenében lemásolható lenne a jegyzőkönyv.

 

Répási János képviselő: Mivel a könyvtárba bárki számára hozzáférhető, olvasható, ezért feleslegesnek tartja annak lemásolását, és olvasható Hernádnémeti honlapján is.

 

Boros Lajosné dr. jegyző az alábbiakban foglalja össze a módosító indítvány utolsó mondatára tett javaslatokat: „A testület nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv nem hiteles példányáról a fénymásolás önköltségi díjáért másolat adható ki”.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a javaslatnak megfelelően, hogy a módosító indítvány utolsó mondata kerüljön kijavításra.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

146/2010. (XI. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: módosító indítvány

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy „A testület nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv nem hiteles példányáról a fénymásolás önköltségi díjáért másolat adható ki”.

 

 

Forgács István képviselő kérdezi, hogy a jegyzőkönyv mikor kerül át a könyvtárba?

 

Boros Lajosné dr. jegyző: A jegyzőkönyv elkészülését követő 8 napon belül.

 

 

Lipták Zoltán elnök az Egészségügyi és Szociális Bizottság megalakításával kapcsolatosan elmondja, hogy már az előző ciklusban sem működött a Bizottság, mert a Kormány elvonta a feladatait, okafogyottá vált a munkája. A képviselő-testület dönt a törvényi előírásoknak megfelelően lakásfenntartási támogatások megállapításáról, és az átmeneti segélyekről. A lakásfenntartási támogatásokra fordítható összeg célzottan érkezik az önkormányzathoz, mely másra nem fordítható. Tehát ebből is látszik, hogy minimális a bizottságra átruházható jogkör. A bizottság külsős tagjának célszerűbb lett volna egy olyan személyt kijelölni, akinek nagyobb a rálátása a kérelmezők szociális helyzetére.

 

Répási János képviselő véleménye szerint az Alapszolgáltatási Központ egyik dolgozóját kellett volna a bizottság külsős tagjának javasolni, aki amúgy is a családok szociális ügyeivel foglalkozik.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester nem látja értelmét a bizottság megalakításának, hogy a bizottság döntsön az átmeneti segélyek és a lakásfenntartási támogatások odaítéléséről. Nem érti, hogy mit takar a bizottság feladataként megjelölt c) pont mely szerint figyelemmel kíséri a szociális célú befizetéseket, valamint az e) pont: figyelemmel kíséri a gyógyszer és eszközellátás helyzetét. A védőnők és az asszisztensek, orvosok tudják, hogy a rendelőkben milyen eszközökre, gyógyszerekre van szükség.

 

 

Lipták Zoltán képviselő: A bizottság feladataként jelölték meg az adományok átvételét és koordinálását. Mindenki előtt ismert, hogy az egyik segélyszállítmányban előfordult, hogy rossz minőségű terméket kaptak. Sajnos a jó szándék ellenére is lehet negatív visszhangja a segítő szándéknak. Véleménye szerint, akik részt vettek a segélyszállítmányok szétosztásában, köszönet illeti őket, nem pedig rágalom. Ítélni mindig könnyebb, mint cselekedni, ezért javasolja, hogy kerüljön bele a bizottság feladatkörébe az adományok átadása is, megteremtve akkor ennek is az ellenőrizhetőségét.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi föl a módosító indítványt, miszerint 3.i. pont kerüljön bele az adományok átadása feladat is.

 

A képviselő-testület 6 Igen, 1 Nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

147/2010. (XI. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: módosító indítvány

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a rendelettervezet 3.i. pontjába az alábbi szövegrész kerüljön:

 

„Adományok átvételét és átadását végzi.”

 

 

Farkas Zoltán képviselő: Azért kell létrehozni a bizottságot, hogy levegyék a terhet az alkalmazottakról, akik ez idő alatt végezhetik saját munkájukat. Ha megérkezik a szállítmány, akkor összeül a bizottság, és ők kiosztják a lakosoknak.

 

Elmondja, hogy az Interneten talált egy névsort, amelyből kitűnik, hogy olyanok is kaptak az adományokból, akik már régen meghaltak. Jó lenne, ha ilyen nem fordulna elő többet. Ha megérkezik a településre a szállítmány, akkor azt a bizottság a szállítólevélen átveszi ezt követően össze kell hívni egy falugyűlést és ott tájékoztatni a lakosságot, hogy milyen szállítmány érkezett, ezután szétosztják a lakosoknak. Ha gond van a szétosztással, akkor számon lehet kérni a bizottságon.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: A HAK vezetője érintett a kérdésben, ezért kérdezi képviselőtársait, hogy megadják-e a szót Fésűsné Brosch Andreának.

 

A képviselő-testület egyhangúlag megadja a szót Fésűsné Brosch Andreának.

 

Fésűsné Brosch Andrea elmondja, hogy az Alapszolgáltatási Központ a gyermekvédelmi törvény és a szociális törvény alapján végzi feladatát. A szociális törvény szerint végeznek többek között házi segítségnyújtást, családsegítést. A szociális törvény nevesíti a HAK feladatát, így az adományok felkutatását és a rászorulókhoz juttatását is. Az árvízi adományokat a Református Egyházon keresztül kapta a község, Földesiné Kántor Mária nagytiszteletű asszony fogadta, azok szétosztását ráruházta az Alapszolgáltatási Központra. Az EU-s intervenciós gabonatartalmú szállítmányok rászorulókhoz juttatását pedig az irányító hatóság ellenőrzi, az elszámolás ellenőrzését a Gyermekétkeztetés Alapítvány végzi. Többször tartottak helyszíni szemlét is. A Megyei Közgyűlés ajánlására kellett nyilvánosságra hozni az adományokat, de nincs tudomása arról, hogy ki, vagy kik tették fel az adatokat az Internetre, mivel a nevek feltétele személyiségi jogokat sért.

 

Boros Lajosné dr. jegyző kérdezi, hogy képviselő úr melyik honlapon találta meg a névsort?

 

Farkas Zoltán képviselő: Nem tudja megmondani.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester a bizottság külsős tagjának nem javasolja Tar Lászlónét, alkalmasabb személy is lenne erre a feladatra a szociális szférában.

 

Ezt követően szavazásra bocsátja a rendelettervezetben maradjon-e az eredeti előterjesztésnek megfelelően az Egészségügyi és Szociális Bizottság külsős tagjára javaslat.

 

A képviselő-testület 4 Igen, 3 Nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

148/2010. (XI. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: módosító indítvány

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a rendelettervezetben az Egészségügyi és Szociális Bizottság külsős tagjaként Tar Lászlóné szerepeljen.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy a bizottság feladatai körébe sorolt pontokról külön-külön szavazzanak.

 

Szavazásra bocsátja a c) pontot, mely szerint a bizottság figyelemmel kíséri a szociális célú befizetéseket.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot

 

Hernádnémeti Önkormányzat

149/2010. (XI. 23.) HATÁROZAT

Tárgy: módosító indítvány

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a rendelettervezetben a 3.c pontban „szociális célú befizetések” szövegrész helyébe „szociális célú bevételek” szövegrész kerüljön.

 

 

Dr. Orosz Zsolt szavazásra bocsátja az e) pontot, mely szerint figyelemmel kíséri a gyógyszer és eszközellátás helyzetét a bizottság, mivel fölöslegesnek tartja. Javasolja annak kihagyását a rendelettervezetből.

 

 

A képviselő-testület 4 Igen, 3 Nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

150/2010. (XI. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: módosító indítvány

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 3.e pont az előterjesztésnek megfelelően maradjon a rendelettervezetben.

 

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy a bizottság utána jár annak, hogy a segély valóban jár-e annak, aki igényli, kérelmező valóban együtt lakik azokkal, akiket kérelmében felsorolt, vagy nem lakik velük. Így ki lehet zárni azokat a személyeket a segélyezésből, akik nem jogosultak rá.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Tehát nem a döntésben, hanem az előkészítésben vesz részt a bizottság.

 

Karajz Ottó György képviselő: Ha a képviselő-testület úgy dönt, kaphat a bizottság előkészítő jogkört, de fenntartja az előterjesztésében foglaltakat.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a lakásfenntartási támogatás normatív támogatás, abban a döntéshozónak sincs mérlegelési jogköre, a bizottság munkáját az előkészítő munkában tartja célszerűnek.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a bizottság feladatai között megjelölt g) pontot, mely szerint dönt a lakásfenntartási támogatások odaítéléséről.

 

A képviselő-testület 3 Nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

151/2010. (XI. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: módosító indítvány

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy ne szerepeljen az Egészségügyi és Szociális Bizottság feladatkörében a lakásfenntartási támogatásról szóló döntési jogkör.

 

Dr. Orosz Zsolt szavazásra bocsát a bizottság feladatai között 3.g pont úgy kerüljön módosításra, hogy a bizottság részt vesz a lakásfenntartási támogatások odaítélését előkészítő munkában.

 

A képviselő-testület 4 Igen, 3 Nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

152/2010. (XI. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: módosító indítvány

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a rendelettervezet 3.g pontja helyére az alábbi 3.g pont kerüljön: „Előkészíti a lakásfenntartási támogatási kérelmeket döntésre.”

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására előterjesztett rendelettervezetet az előzőleg elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben.

 

A képviselő-testület 4 Igen, 3 Nem szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület

14/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2002. (XI.27.) az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata rendelet módosításáról

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A §. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 18.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

 

1.§ A 14/2002. (XI.27.)ÖR 6.§ (1) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

            „e.) egészségügyi és szociális bizottság,

 f.) oktatási és kulturális bizottság”

 

2.§ A 14/2002. (XI.27.)ÖR 16.§ (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„16.§ (10) A testület nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv nem hiteles példányáról a fénymásolás önköltségi díjáért másolat adható ki”.

 

3.§ A 14/2002. (XI.27.)ÖR 3. sz. melléklete a következő ponttal egészül ki:

            „3. Egészségügyi és Szociális Bizottság

 

Elnöke:             Farkas Zoltán

Tagjai:  Karajz Ottó György

Nagy László

Külsős tag:       Tar Lászlóné

 

Feladata:

a.       A képviselő-testület elé előterjesztésre a jegyzővel előkészíti az egészségügyi és szociális témájú napirendeket.

b.       Véleményezi a költségvetés egészségügyet érintő és szociális kiadásokra, feladatokra tervezett kiadási előirányzatait.

c.       Figyelemmel kíséri a szociális célú kiadások és bevételek célnak megfelelő felhasználását.

d.       Javaslatot tehet szociális célú előirányzatok közötti évközi átcsoportosítására.

e.       Figyelemmel kíséri a gyógyszer és eszközellátás helyzetét, beszerzését.

f.         Dönt az átmeneti segélyek odaítéléséről.

g.       Előkészíti a lakásfenntartási támogatási kérelmeket döntésre.

h.       Figyelemmel kíséri az egészségügyi és szociális feladatokat ellátó önkormányzati intézmények munkáját, elősegíti annak hatékonyabb működését.

i.         Adományok átvételét és átadását végzi.

4.§ A 14/2002. (XI.27.)ÖR 3. sz. melléklete a következő ponttal egészül ki:

            „4. Oktatási és Kulturális Bizottság

 

Elnöke:             Forgács István

Tagja:               Nagy László

Külsős tag:       Fukk Sándor

Feladata:

a.       Állást foglal és minősíti a feladatkörét érintő testületi előterjesztéseket

b.       Véleményezi az önkormányzati oktatási, nevelési intézmények létesítésével, működésével, megszüntetésével kapcsolatos előterjesztéseket, a távlati terveket és koncepciókat.

c.       Javaslatot tesz az oktatási és nevelési intézmények vezetői kinevezésével kapcsolatos előterjesztésekben.

d.       Minden évben elkészíti a község kulturális eseménynaptárát, majd folyamatosan szervezi, koordinálja az eseményeket.

e.       Szervezi és felügyeli a helyi lakosság tájékoztatása érdekében megjelenő időszakos kiadvány szerkesztését, kiadását.

f.         Javaslatot tesz a fenntartó részéről az Iskolaszék létszámának betöltésére.

g.       Javaslatot terjeszt a képviselő-testület elé a költségvetés elfogadása előtt, feladatai ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása érdekében.”

 

4.§ A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint gondoskodik.

 

 

dr. Orosz Zsolt sk.                                                                               Boros Lajosné dr. sk.

    polgármester                                                                                               jegyző

 

 

 

 1. Ingatlan „Magtár” önkormányzat által történő megvételére ajánlat

 

20:25 órakor Fafula Miklós bejön az ülésterembe.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester megkéri Fafula Miklós urat, hogy röviden tájékoztassa képviselő-testületet ajánlatáról.

 

Fafula Miklós elmondja, hogy ő építette a Harsányban a lakóparkot, majd ezt követően itt a településen, az Arany János utcában lévő un. „magtár” épületből szeretett volna egy 15 lakásos társasházat építeni, azonban a gazdasági válság miatt ezt már nem tudja megvalósítani. 2011. januárjától azonban a Kormány támogatni fogja az önkormányzatok bérlakásépítési terveit. Ezért az épületet szeretné az önkormányzatnak megvételre felajánlani. Az építménynek jogerős építési engedélye, alapító okirata, tűzvédelmi vizsgálata, talajszerkezeti vizsgálata van. Az épület alapja 3 m mély. Szintenként 4 lakást, a tetőtérben 3 lakást lehet kialakítani. A lakások 57-81 m2-ig vannak tervezve, 2-3 szobásak. A belső elválasztó falakat könnyűszerkezetes megoldással meg lehet építeni. Reméli, hogy sikerült felkelteni a képviselők érdeklődését. Az építkezést el lehet kezdeni.

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester kéri a tulajdonost, hogy konkrét ajánlatot tegyen a képviselő-testület felé.

 

Fafula Miklós irányárként 15 millió Ft-ot jelöl meg. 12 millió Ft-ért vette az épületet, meg van az építési engedély, a különböző szakhatósági vizsgálatok, stb. ez az épület neki 15 millió Ft-ba van.

Dr. Orosz Zsolt polgármester a 15 millió Ft-ot soknak tartja az épületért.

 

Répási János képviselő 5 millió Ft vételi árat javasol.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy a következő testületi ülésen döntsenek az ajánlatról, addig a testületben kialakul a konszenzus.

 

Karajz Ottó György képviselő felhívja a tulajdonos figyelmét, hogy az épület külső tűzfalán egy vasszerkezet van, ami nagyon balesetveszélyes, kéri távolítsa el azt onnan.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester megköszöni a tájékoztatót.

 

Fafula Miklós 21:30 órakor elhagyja az üléstermet.

 

Boros Lajosné dr. jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Jókai M. u. 49. sz. alatt lévő beépítetlen ingatlan ½-ed részére vonatkozóan megtörtént az árverés. Az önkormányzaton kívül nem volt más érdeklődő az árverésen. Kérdezi a képviselő-testületet, hogy továbbra is fenntartják-e elővásárlási jogukat?

 

Nagy László képviselő kérdezi, hogy van-e konkrét terve az önkormányzatnak a területtel, és hány m2?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Ha az ingatlan másik felét is megveszi az önkormányzat, akkor egy beépíthető építési telek áll rendelkezésére. Az önkormányzat 112.508 Ft-ért vásárolhatja meg az ingatlant árverésre került részét.

 

Boros Lajosné dr. jegyző: Az ingatlan 1876 m2 nagyságú.

 

Répási János képviselő javasolja, hogy vásárolja meg az önkormányzat az ingatlant.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja, hogy a Jókai M. u. 49. sz. alatti ingatlan tekintetében elővásárlási jogával élve vásárolják meg az ingatlant a kikiáltási ár 75 %-ért.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

153/2010. (XI. 23.) HATÁROZATA

Tárgy: elővásárlási jog gyakorlása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti 61. hrsz. alatt nyilvántartott, természetben Hernádnémeti, Jókai Mór u. 49. sz. alatt található ingatlan tekintetében az elővásárlási jogával élve vételi ajánlatot tesz az ingatlan kikiáltási árának 75%-ért.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önálló bírósági végrehajtónál járjon el a vásárlás ügyében.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         értelem szerint

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy a Hernádnémeti, Jókai M. u. 66. sz. alatt található ingatlannal kapcsolatosan a képviselő-testület élhet elővásárlási jogával. A lakás üresen áll. Beköltözhetően 300.000 Ft a kikiáltási ára.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester javasolja, hogy éljen a képviselő-testület elővásárlási jogával, később egy esetleges ár- vagy belvíz kapcsán segítségükre lehet a kitelepítésnél.

Ezt követően szavazásra bocsátja, hogy a képviselő-testület él elővásárlási jogával a Hernádnémeti, Jókai M. u. 66. sz. alatt található ingatlan vonatkozásában.

 

A képviselő-testület 6 Igen, 1 Nem szavazattal meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat

154/2010. (XI. 23.) HATÁROZAT

Tárgy: elővásárlási jog gyakorlása

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Hernádnémeti, Jókai M. u. 66. szám alatt található ingatlan vonatkozásában élni kíván elővásárlási jogával.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy személyesen vagy meghatalmazott útján képviselje az önkormányzatot az árverésen.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         azonnali

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a most megválasztott Egészségügyi és Szociális Bizottság, valamint az Oktatási és Kulturális Bizottság külsős bizottsági tagjainak tiszteletdíja több mint 340.000 Ft-tal terheli a költségvetést.

 

Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy hatósági jogkört önkormányzati rendeletben ruházhatnak bizottságra. Mivel a képviselő-testület a Szociális Bizottságot hatósági jogkörrel kívánja felruházni, ezért szükséges az önkormányzat szociális rendeletének módosítása, 16. §. (9) bekezdéssel kiegészítése.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra bocsátja a szociális rendelet 16. §. módosítását.

 

A képviselő-testület 6 Igen, 1 Nem szavazattal megalkotta az alábbi rendeletet:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület

15/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról, és szociális ellátásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 16/2008. (XI. 25.) rendelet módosításáról

 

Hernádnémeti község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 16.§ (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (továbbiakban: Szociális tv.) foglalt felhatalmazás alapján a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról a következő rendeletet alkotja:

 

1.§ A 16/2008. (XI.25.) rendelet 16.§-a a következő bekezdéssel egészül ki:

„16.§ (9) Az átmeneti segély iránti kérelmek elbírálása az egészségügyi és szociális bizottság hatáskörébe tartozik.”

 

2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint gondoskodik.

 

dr. Orosz Zsolt sk.                                                                               Boros Lajosné dr. sk.

   polgármester                                                                                    jegyző

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester 21:40 órakor szünetet rendelt el.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester arra való hivatkozással, hogy a most meghozandó döntések személyi kérdéseket érintenek, ezért az Ötv. 12. §. (4) bek. a) pontjára való hivatkozással zárt ülést rendelt el 22:00 órakor. A képviselő-testület tagjai, és a jegyző folytatta tovább a tanácskozást. Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.

 

 

 

Kmf.

 

 

 

dr. Orosz Zsolt                                                                                    Boros Lajosné dr.

 polgármester                                                                                                  jegyző

 

 

 

 

Nagy László                                                                                                    Répási János

   hitelesítő                                                                                                          hitelesítő


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumok