Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2011. szeptember 27.


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.

 

 

 

Száma: 1-15/2011.

 

 

J e g y z ő k ö n y v

 

 

Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. szeptember 27-én megtartott soros üléséről.

 

Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Forgács István, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők

 

Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:

 

Boros Lajosné dr. jegyző

                        Dr. Csorba Szilvia fogorvos

 

Érdeklődő: 5 fő

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a képviselő-testület tagjait, az intézményvezetőket az érdeklődőket és otthon a televízió előtt ülőket, akik végig kísérik a képviselő-testület munkáját. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert minden képviselő jelen van. Ezt követően a meghívóval megegyezően javaslatot tesz az ülés napirendjére. A jegyzőkönyv hitelesítőinek Farkas Zoltán és Forgács István képviselőket javasolja.

 

A képviselő-testület egyhangúlag, határozathozatal nélkül tudomásul vette a napirendre és a hitelesítők személyére tett javaslatot.

 

N a p i r e n d :

 

 

                        Napirend előtt: Tájékoztató a korábban hozott határozatok végrehajtásáról

                        Előterjesztő: Polgármester

 

1.       Tájékoztató a vállalkozási formában végzett, egészségügyi alapellátást biztosító, önkormányzati feladatok ellátásáról (fogorvos, gyermekorvos)

Előterjesztő: Polgármester

 

2.       Egyebek

 

 

 

 

Napirend előtt:

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy

-          a Vörösmarty utca végén lévő szeméttelep rekultivációja elkezdődött, a területen található bozótost ki kellett irtani. Egy-két szomszéd jelezte is, hogy mivel nincs kerítésük, most védtelenné vált a tulajdonuk. Uniós pályázatról van szó, a terület rendbe tételét a telekhatárig végzik el. Tehát az ottani tulajdonosoknak kell az elkerítésről gondoskodni. Ennek ellenére felvette a kapcsolatot a kivitelezővel. Többen örülnek viszont a terület rendbetételének, szerintük ezt már régen meg kellett volna tenni.

-          a Bursa Hungarica pályázathoz történő csatlakozásról döntött az előző ülésén a képviselő-testület. Megérkezett az önkormányzathoz a felhívás, a csatlakozási szándékot már továbbították a képviselő-testületi döntés alapján.

-          A szemétdíj számlák rendezésével kapcsolatosan rossz volt a lakosság részéről a fizetési hajlandóság, több milliós kintlévőséget jelentett az önkormányzat számára, ezért úgy döntött a képviselő-testület, hogy visszaáll az eredeti fizetési módra. Az AVE azonban nem havonta számlázza a díjat, mint azt az önkormányzat tette, hanem negyedévente. Javasolja a lakosságnak, hogy fizessék be a kiküldött csekkeket.

-          A BM pályázaton sikeresen vett részt az önkormányzat, így az óvoda felújítása, korszerűsítése elkezdődik. Kicserélésre kerülnek a régi nyílászárók, megvalósul a fűtéskorszerűsítés, a vizesblokkok felújítása. A közbeszerzési eljárás a napokba fejeződött be, ezért nem lehetett a nyáron elkezdeni a munkálatokat. Most, hogy a gyerekek is ott vannak már nagyobb odafigyeléssel kell végezni a munkát. Az egyik csoport a felújítás idejére a HAK épületében lesz megfelelő körülmények között elhelyezve.

-          KEOP-os pályázat keretében komposztáló edényeket nyert az önkormányzat, melyek a lakosoknál lesznek elhelyezve, kihelyezésükre hamarosan sor kerül.

-          Szintén KEOP-os pályázat keretén belül tavasszal az iskolai szemlélet-formáló előadások kerülnek megtartásra.

-          Az egészségház felújítása már majdnem befejeződött. A még hátralévő kisebb belső munkálatok nem befolyásolják a rendeléseket.

-          Az árvízvédelemmel kapcsolatosan benyújtott ÉMOP pályázaton szintén sikeresen vett részt az önkormányzat. Hamarosan sor kerül az ezzel kapcsolatos szerződés megkötésére is.

-          A HAK vezetői kinevezésről a képviselő-testület a negyedik testületi ülésen tudott dönteni. Az első ülésen kiderült, hogy 3 pályázó adott be pályázatot, azonban ezek közül csak Fésűsné Brosch Andrea pályázata felelt meg a kiírásban foglaltaknak. A másik két pályázat nem felelt meg a feltételeknek. A pályázók meghallgatásán az is kiderült, hogy a másik két pályázó szakmailag sem volt tájékozott. Ezt a szakértők is megállapították. A képviselők a pályázók személyes meghallgatását kezdeményezték. A harmadik testületi ülésen is tárgyalták még ezt a kérdést. Ő tájékoztatta a képviselő-testületet, ha nincs vezetője az intézménynek, akkor nem tudnak megfelelni a működési engedély feltételeinek, nem kapnak normatívát, így szolgáltatások szűnnek meg, az ott dolgozók bérét nem tudják kifizetni, stb. A negyedik testületi ülésen - augusztus 12-én - négy képviselő belátta, hogy tovább nem lehet halogatni a döntést, ezért 1 évre ideiglenesen megbízták Fésűsné Brosch Andreát az intézmény vezetésével. 4 képviselő nem vállalta a nyílt szavazást, titkos szavazást kértek.

-          Forgács István, - mint pedagógus – tudomásom szerint jelezte, hogy szeretné közalkalmazotti jogviszonyát megszüntetni. Ez közös megegyezéssel szeptember 6-án meg is történt.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy a rekultivációs területet valamivel még le fogják takarni vagy így marad?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Tudomása szerint még egy humuszréteg kerül a területre. Kérte a kivitelezőt, hogy a munkálatok megkezdése előtt vegye fel vele a kapcsolatot.

 

1. Tájékoztató a vállalkozási formában végzett, egészségügyi alapellátást biztosító, önkormányzati feladatok ellátásáról (Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

 

1.1 Fogászati alapellátásról szóló tájékoztató

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy fogorvosnő tájékoztatóját miden képviselő írásban megkapta. Kérdezi Doktornőt szeretné-e még tájékoztatóját kiegészíteni?

 

Dr. Csorba Szilvia: A tájékoztatójában ő minden leírt, ezért kéri a képviselőket, ha van kérdésük, akkor azt tegyék fel.

 

Répási János képviselő véleménye szerint a Doktornő munkájával mindenki meg van elégedve. Szükség lenne a rendelő ajtajának cseréjére, a háziorvosi körzet rendelőjénél is.

 

Dr. Csorba Szilvia: Kellemetlen, hogy az orvosi váróban lehet hallani, hogy a rendelőben lévő betegnek mi a problémája.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a napirend előtt ilyen belső munkálatok elvégzésére gondolt, az egészségház felújítása kapcsán.

 

Nagy László képviselő kérdezi, hogy a dupla falikaros csaptelep beszerzése milyen összeget takar?

 

Dr. Csorba Szilvia: A falikaros adagoló 10.000 Ft-ba kerül. Azért írta most ezt le, mert eddig ez nem volt a működés alapfeltétele. Ez az új feltétel, most került be az előírások közé.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy az egészségház felújítása után az ÁNTSZ jött ki és ő jelezte, hogy szükséges a rendelőben egy ilyen adagoló.

 

Lipták Zoltán képviselő megköszöni Doktornő, és kolléganője eddig végzett munkáját, azt az ellátást, amit nyújt a hernádnémeti lakosoknak. Mint ahogy Doktornő is írta a tájékoztatójában, ő is megköszöni azok segítségét, akiket az önkormányzat biztosított a költöztetésben és a rendrakásban is.

 

Dr. Csorba Szilvia elmondja, hogy Hernádkak és Hernádnémeti község Önkormányzata is nagy segítséget nyújtott, amiért biztosította a rendelőt a felújítás idejére. Külön megköszöni Boros Lajosnak is, amiért segítettek a költöztetésben.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a fogászati ellátásról szóló tájékoztatóját.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület

110/2011. (IX. 27.) KT HATÁROZAT

Tárgy: Vállalkozási formában nyújtott fogászati alapellátásról szóló éves beszámoló

 

Hernádnémeti Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta, a fogászati alapellátásról szóló beszámolót.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         értelem szerint

 

 

1.2 Gyermekorvosi ellátásról szóló tájékoztató

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a gyermekorvos írásos tájékoztatója szintén kiküldésre került a képviselők részére. Kérdezi képviselőtársait, hogy van-e ezzel kapcsolatosan észrevételük?

 

Lipták Zoltán képviselő örül, amiért jó kapcsolat működik a községben dolgozó orvosok között. A gyermekorvosnak jó egészséget és további eredményes munkát kíván.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Doktor Úr is kiemeli tájékoztatójában, hogy megtörtént az egészségház felújítása.

 

Boros Lajosné dr. jegyző némi adatot hiányol Doktor Úr tájékoztatójából, pl.: betegek számát, jelzéseket. Tényszerűség nem derül ki a tájékoztató anyagból.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a gyermekorvos beszámolóját.

 

A képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

111/2011. (IX. 27.) KT HATÁROZAT

Tárgy: Vállalkozási formában nyújtott gyermekorvosi alapellátásról szóló éves beszámoló

 

Hernádnémeti Községi Önkormányzat képviselő-testülete elfogadta, a gyermekorvosi alapellátásról szóló beszámolót.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         értelem szerint

2. Egyebek

 

Nagy László képviselő elmondja, hogy a Vörösmarty utcai rekultiváció szép munka, amit értékelnek az ott lakók is. Az ott lakók kérését tolmácsolja, hogy jó lenne egy sövény a terület köré, ami megvédeni a területüket. Így most illetéktelen személyek segítenek a betakarításban, azok szüretelnek, akik nem vetettek. Tehát akkor vegyék úgy az ott lakók, hogy a kerítést nekik kell helyreállítani.

A szemétszámlával kapcsolatosan elmondja, hogy most az AVE-tól negyedéves számla érkezik, azonban a testület a havi fizetésről döntött.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Kérte a kivitelező céget, hogy személyesen jöjjenek ki, és közösen nézzék meg a területet, és beszéljék meg, hogy mit lehet tenni. Eddig a területet sűrű kökénybokor védte, amin nem lehetett keresztül menni. A rekultivációs pályázat célterülete az adott ingatlan, melynek a pályázat megvalósulása érdekében a teljes területét rendbe kell tenni.

A szemétdíjjal kapcsolatosan elmondja, hogy amíg az önkormányzat szedte a díjat átvállalta a beszedés és az adminisztrációs költségeket. Ezt a lakosság érdekében tették, hogy a díj kisebb legyen. A szolgáltató cég viszont nem tudja az egyedi igényeket kezelni, a szerződés módosítását követően a hagyományos rendben történik a díjfizetés.

 

Lipták Zoltán képviselő kérdezi, hogy nincs-e az önkormányzatnak bontott kerítése, amivel hozzá lehetne járulni a kerítés elkészítéséhez, hogy a lakosok tulajdonai jobban védve legyen.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a kerítést is elviszik. Általában szoktak segíteni, de jelenleg nincs olyan anyaga az önkormányzatnak, amiből kerítést lehetne készíteni.

Amikor elkezdték a területen a munkát, volt olyan lakos, aki azt mondta, hogy már korábban is rendbe lehetett volna tenni a területet. Sok hasonló szeméttelep volt a településen, amiket már felszámoltak, pl. Bajcsy Zs., Ady E. utcán, a pálinkafőzőnél.

 

Lipták Zoltán képviselő elmondja, hogy egy értéknövelő beruházást hajtottak ezzel végre. A növényzet elbontásával valóban sérelem érte a gazdákat, de megszűnt a szeméttelep, és ez növeli ennek a területnek az értékét.

 

Farkas Zoltán képviselő: Az előző testületi ülésen Forgács István Polgármester Úrnak szegezte a kérdést, hogy lesz az elszámolás a Falunappal kapcsolatosan. Hol tart most az ügy?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Várja, hogy van-e még más jellegű felvetés és azt követően fog erről szólni.

 

Nagy László képviselő elmondja, hogy a Sportegyesület vezetői keresték meg azzal kapcsolatosan, hogy ha volna bontott kerítése az önkormányzatnak kb. 11-12 fm, akkor ők a Coop üzlet és a katolikus temetőfeljáró közötti részen megcsinálnák a kerítést.

 

 

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy praktikus és esztétikus megoldásra lenne szükség. Az SE felé is jelezte már ezt a gondot. Olyan megoldáson gondolkodik, ami nagyobb temetés esetén az autók parkolását is segítené. Korábban az SE elnöke azzal vádolta, hogy elveszi a parkolót, most pedig már erre a területre sincs ilyen célból szükség. Ez olyan, hogy ha van rajta sapka az a baj, ha nincs rajta, akkor az a baj. Fent a temetőnél is van parkoló és az ABC előtti területen is van parkoló. Úgy szeretné megoldani, hogy ha nagyobb rendezvény van a területen, akkor az elkerítést meg lehessen bontani.

 

 

 

2.2 Tájékoztatás pályázati lehetőségről

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a BÜKK-MAK Leader akciócsoport tagjaként már korábban is eredményesen pályáztak, sőt magánszemélyek is. A jövőben is van pályázati lehetőség. Közösségi energiaudvarok fejlesztésére, létrehozására lehet pályázni. Véleménye szerint indokolt részt venni ezen a pályázaton. Napelemek segítségével elektromos áramot lehet előállítani, ezáltal csökken a rezsi költsége.

A járművek hajtására alternatív energia felhasználásét is szorgalmazzák. Ennek az egyik módja, hogy elektromos hajtása legyen a járműveknek. Kína lépett előre már ezen a területen. Elektromos töltőállomásokat lehet létrehozni a pályázat segítségével. Egy feltöltéssel kb. 300 km-t lehet megtenni. Erre az igényét az önkormányzat előzetesen benyújthatja.

 

 

2.3 Tájékoztatás önkormányzati rendezvényről

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy 2011. szeptember 30-án (pénteken) 16:30 órakor kerül megrendezésre az idősek estje. Szép számmal jelentkezték részvételi szándékukat a meghívottak, közel 300-an jeleztek vissza a meghívásra. Jó döntés volt tavaly, hogy előrehozták szeptemberre az idősek estjét. A rendezvényen vacsoráról és műsorról gondoskodnak. Az önkormányzat és a HAK dolgozói fognak segíteni a rendezvény lebonyolításában. Ahogy ez lenni szokott a hazaszállításban szintén segíteni fognak.

 

 

 

2.4 Tájékoztatás HAK által szervezett programokról

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy 2011. október 1-jén (szombaton) 8-12 óra között a HAK zöldség, gyümölcs, hagyma, bab vásárt rendez.

Szintén a HAK szervezésében kerül megrendezésre az Egészségnap 2011. október 15-én (szombaton) az általános iskola aulájában. Lesz érvizsgálat, hasi ultrahang, csontsűrűség mérés, látásvizsgálat, hallásvizsgálat, vércukormérés, vérnyomásmérés, hajgyógyászat, stb.

 

 

 

 

2.5 Tájékoztatás elszámolásról

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester Farkas Zoltán Képviselő Úr korábbi kérdésére elmondja, hogy a rendezvények úgy bonyolódnak le, hogy a Kulturális Bizottság, mint szervező a programok költségvonzatának függvényében a tényleges lebonyolításhoz elengedhetetlen beszerzésekre előleget vesz fel a pénztárban és utólag ezzel elszámol. A falunapi rendezvény lebonyolítására 400.000 Ft-ot vett fel az elnök, az elszámolása ennek mind a mai napig nem történt meg. Képviselő Úr 460.000 Ft értékű számlát nyújtott be. A számlák mögött nem volt kötelezettségvállalás. Ebből 60.000 Ft kifizetésre sem került. Mivel ellenőrzési kötelezettsége is van, ezért ő feljelentést tett a rendőrségen ismeretlen tettes ellen. A rendőrségen ez ügyben nagyobb értékben elkövetett sikkasztás miatt indult nyomozás.

 

Forgács István képviselő elmondja, hogy Polgármester Úr jóváhagyásával vették fel az összeget és 460.000 Ft-ról adta le számlát. a Kulturális bizottsági ülésen hozott döntés alapján. Leírták ennek a pénznek az útját. Polgármester Úr mereven elutasította a segítségnyújtást, amit ők kértek. A Jobbik Magyarországért Mozgalom jogi szakértői fogják majd megkeresni ezzel kapcsolatosan az önkormányzatot és megnézik, hogy mit lehet tenni. Fölösleges belemennie jogi vitákba, mert nem jogvégzett szakember.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Ezzel kapcsolatosan a hatóság fog dönteni. A Kulturális Bizottság nem gazdálkodhat, ezzel kapcsolatosan nem vehet el jogkört senkitől, sem személytől sem szervezettől, tehát ilyen kérdésben nem dönthet.

 

Karajz Ottó György képviselő kérdezi, hogy jelezte-e Képviselő Úr felé, hogy gondok vannak a számlával, hisz Képviselő Úr még nem olyan régen képviselő, Polgármester Úr már 12 éve tölti be ezt a tisztséget? Véleménye szerint ezt jelezni kellett volna Képviselő Úr felé.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Már az alakuló ülésen és azt megelőzően is jelezte, hogy ilyen lecsökkent létszám mellett nem tartja indokoltnak, hogy alakuljon kulturális bizottság. Négyen azonban úgy döntöttek, hogy alakuljon meg a kulturális bizottság. Nem fogadták el a javaslatát, a segítő kezet eltolták. Forgács képviselő úr nem szokta megkeresni, legalábbis ilyen kérdésben elég ritkán. Jegyző Asszonyt és a pénzügyi főelőadót szokta megkeresni, akik adtak számára ilyen irányú felvilágosítást. A könyvvizsgáló is tartott egy tájékoztatót 2010 év végén a képviselők részére a képviselőségről és a bizottsági munkáról –a költségvetésről, és a kötelezettségvállalásról-, hogy az milyen teendőkkel jár, mire kell ügyelni és figyelni.

A falunapot megelőzően is jelezte Képviselő Úr felé, hogy kötelezettséget ő vállalhat.

Képviselő Úr, amikor behozta a számlákat ő jelezte, hogy gondok lesznek, nem a számlákkal, hanem a kötelezettségvállalással.

 

Forgács István képviselő a felelősségvállalásával kapcsolatosan elmondja, hogy Nagy László képviselőtársával keresték meg Polgármester urat, a segítségét kérték mire Polgármester Úr felállt és azt mondta ne borzolják egymás idegeit és kiment a szobából. Mereven elutasította az egészet.

 

 

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Nem tájékoztatás, hogy a testületi ülés végén kapnak egy meghívót, amiből esetlegesen lehet következtetni, hogy mit fognak csinálni, mit terveznek. Ha tetszik, ha nem a képviselő-testületet tájékoztatni kell. Megérti, hogy négyen vannak és a többség Képviselő Úréknál van, de akkor is vannak játékszabályok, melyeket be kell tartani. Ez nem elfogadható, hogy nem tudnak dolgokról. Rengeteg információról csak utólag értesülnek. Jelezte a testületi ülésen, hogy kötelezettséget csak ő tud vállalni. De erre Képviselő Úr nem reagált. Másnap valóban bejött hozzá Nagy László képviselő úrral és akkor próbált érdeklődni, hogy mi lesz a rendezvénnyel. Képviselő Úrék előzőleg kijelentették, hogy legalább olyan rendezvényt csinálnak, mint amilyenek eddig voltak, de inkább jobbakat.

Ebből ő azt vette ki, hogy nem tartanak igényt a segítségére, arra pedig nem kell hivatkozni, hogy nincs tapasztalat. Már közel egy éve képviselő. Senki nem erőltette Képviselő Úrra, hogy vállaljon bizottsági elnökséget. A bizottságban ott van Nagy László képviselő, aki 1994 óta tagja a képviselő-testületnek. Elnöke volt a Kulturális Bizottságnak, jelenleg a Pénzügyi Bizottság elnöke. Az ő segítségét is ki lehetett volna kérni. Az előző testületi ülésen Nagy László képviselőtársa is csodálkozott, hogy eddig ennek meg volt a menete és most még sem úgy történt.

 

Forgács István képviselő: Nem régen mondta Polgármester úr, hogy csinálják úgy, ahogy akarják. És azt is mondta Polgármester Úr, ha van rajta sapka az a baj, ha nincs rajta akkor az a baj, illetve Lipták képviselő urat idézi, hogy a segítségnyújtást mindenki jó néven veszi. Ezt is elvárnák. Véleménye szerint ilyen dolgokkal csak gátolják a működésüket.

 

Farkas Zoltán képviselő: A most hétvégén megrendezett szüreti felvonuláson erősen dolgozott a Kulturális Bizottság és dolgozott egy másik csapat, aki ugyanilyen gőzerővel dolgozott azon, hogy ne jöjjön létre a felvonulás.  Egy héten keresztül járták a falut, felkeresték a lovasgazdákat, hogy nehogy el merjenek jönni a felvonulásra. 15-20.000 Ft-ot fizettek a gazdáknak, azért, hogy ne jöjjenek a felvonulásra. Véleménye szerint a szüreti felvonulás a falu javát szolgálja. Köszöni, hogy mégis meg tudták szervezni a felvonulást, hogy vannak olyan személyek. akik még is fel merték vállalni, nem lehetett őket megvenni. Voltak olyanok, akiket megkerestek és nem mertek eljönni a felvonulásra. Nem tudja mire vélni, hogy itt járkálnak bizonyos személyek.

A felvonulás végén személyesen látta, hogy bizonyos személyek megfenyegetik az egyik képviselőt, hogy beverik az orrát. Milyen világban élünk? A COOP boltba nem lehet beszélgetni, mert már egyből megy a telefon, hogy bizonyos személyek miről beszélgetnek. Az üzletben az emberek találkoznak, kommunikálnak egymással. Arról, hogy miről beszélnek, senkinek semmi köze hozzá. Szólásszabadság van, saját véleménynyilvánítás van, ez a demokrácia.

Ami itt Németiben folyik, amit bizonyos személyek csinálnak, ehhez képest a Rákosi rendszer a demokrácia bölcsője volt. Pofátlanul odamegy az illető a rendezvényen és megfenyegetik az embert. Hol élünk? Nem lehet autóval járni a faluban, mert mindenki attól fél, hogy össze fogják savazni vagy olajozni az autóját. Egy temetés azzal zajlik le, hogy egy képviselőnek az autóját összeolajozzák. Milyen ember az ilyen? Felháborító, ami itt folyik a faluban. Bármi történik azt vagy ő csinálta, vagy Forgács, vagy a négy ember. Nem ért egyet Polgármester Úr azon kijelentésével, hogy négyen vagytok, úgyis megszavaztok mindent. Ez nem így van. A T. Intézményvezető Asszony is úgy lett megválasztva, hogy egy képviselő szavazott nemmel.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Jelezte több testületi ülésen és a közmeghallgatáson is, hogy sajnos elszabadultak az indulatok. Igaz az, hogy aki szelet vet, vihart arat. Többször jelezte, hogy nem kell ilyen hangulatot kelteni a településen, nem kell mindenkit feljelenteni, mert ennek nem lesz jó vége. Sajnos ez nem változik semmit. Tömkelegével mennek és mentek a névtelen feljelentgetések. Nem kell csodálkozni azon, hogy akik korábban részt vettek ezeken a rendezvényeken, most ez nem egészen így van. Nem olyan régen a református egyházat érintően is volt egy feljelentés, hogy a területén parlagfű van. A földet éppen egy olyan ember műveli, aki jelen szokott lenni a szüreti felvonuláson. A feljelentés után a hatóság pénzbüntetést szabott ki. Többször jelezte, hogy rengeteg hazugság terjed a faluban. A temetővel kapcsolatosan elmondja, hogy Mindenszentekkor Képviselő Úr kampányol, amikor azért mennek ki az emberek a temetőbe, hogy a szeretteikkel legyenek. Ez nem oda való. Nem kellene ezt erőltetni. Most úgy csinálnak, mintha ehhez semmilyen közük nem lenne. De sajnos ez nem így van. Nagyon sok olyan embert megvádoltak, akik

önzetlenül segítették a települést, ehhez még anyagilag is hozzájárultak. Ezeket az embereket megvádolták, a kommandó jött. Látja, hogy Képviselő Úr ezt elég ironikusan veszi. De akihez kijön a kommandó vagy a rendőrség nem biztos, hogy ilyen ironikusan tudja felfogni ezt a dolgot, még akkor is, ha tudja, hogy ő ártatlan és nem csinált semmit. Ő is volt már névtelen feljelentések áldozata. Nem is olyan régen volt. Elmondta azt is, hogy ezek meg fognak szűnni, mert alaptalanok. Ezek mind arra szolgálnak, hogy a hangulatot keltsék. Nem régen mondta, hogy a Bölcsődével kapcsolatos feljelentés, ráadásul nem névtelen volt, nagyon hátrányosan érintette az intézményt, a bölcsődei dolgozókat. A hatóság azonban megszüntette az eljárást.

 

Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy azt nem ők tették. Erről az ügyről ő nem tudott semmit, ezért elment a körzeti megbízotthoz, hogy tájékoztassa, hogy volt ez az egész. Szóltak a körzeti megbízottnak, hogy egy ilyen dolog történt a bölcsődében. A körzeti megbízott megkereste a HAK vezetőjét, hogy hallott egy ilyen esetről és intézményvezető asszonyt, hogy intézkedjen az üggyel kapcsolatosan. Azonban nem történt semmi. Utána a körzeti megbízottat főnöke hívta fel, hogy milyen céllal ment adatgyűjtésre a Bölcsődébe. És amikor ő beszámolt és jelentést írt, onnantól kezdve lett ügy az ügy.

A másik feljelentéssel kapcsolatosan elmondja, hogy Iván Lajosról van szó, akit állítólag feljelentettek, hogy nem kaszált. Neki nem áll érdekében senkit feljelenteni. Ha fel fog valakit jelenteni, akkor alá fogja írni a levelet és az illetőnek a szemébe is meg fogja mondani. Az, hogy valaki azt a politikát folytatja, hogy oszd meg és uralkodj – ez nem egy rossz gondolat - össze kell uszítani a népet és ülni kell a dombtetőn. Ez sajnos így zajlik Németiben. Tele van már ezekkel az ügyekkel a hócipője. Volt egy beszélgetése Morvai Krisztinával és Gaudi-Nagy Tamással, ők személyesen meg fogják Polgármester Urat keresni. Minden egyes dolog, ami itt a faluban történt az le van adva. Ha Gyöngyöspatát akarnak Németiben, akkor lesz.

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester: Nem hiszi, hogy bárki is akarna ilyesmit. Nyilván ha jönnek, akkor fogadják őket. Ő pont az ellenkezőjét látja, ezt a politikát nem ők folytatják. 1990-től van önkormányzatiság, ilyen nem volt a településen. 1998-tól polgármester. Ez alatt a három ciklus alatt sem történt ilyen. Érdekes, hogy ez most vetődik fel.

 

Farkas Zoltán képviselő: Nem is volt ellenzék.

 

Karajz Ottó György képviselő: Úgy látja nagyon toppon van Polgármester Úr ezekkel a följelentésekkel kapcsolatosan.

Nem hiszi, hogy vannak olyan emberek Hernádnémetiben, akik meg akarták volna akadályozni a felvonulást, mert van olyan ember Németiben, aki nem szeretné, hogy azok a gyerekek, akik fél évig tanulják a táncokat, ne mutathassák be a falunak?

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy amire szükség volt a felvonuláshoz, azt biztosították, ott voltak az iskolások, akik táncoltak. Igyekeztek a bizottság segítségére lenni, hogy a felvonulás a hagyományoknak megfelelően történjen.

 

 

2.6 Föld adásvételi szerződés

 

Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja képviselőtársainak, hogy az ÉMOP-3.2.1/F jelű pályázati kiírás szerint, melyen a település árvízvédelmi biztonságának javítása érdekében vesznek részt, a Sele-völgyi árok gáttal érintkező egy rövid szakasza nincs az önkormányzat tulajdonában. A pályázat megvalósításához a terület tulajdonosai hozzájárultak. Az azóta eltelt időben felmerült annak a lehetősége, hogy ésszerűbb lenne az érintett területrész megvásárlása és így a védelmi árok teljes egészében önkormányzati tulajdonban lenne. Ennek érdekében előzetes tárgyalásokat folytatott a terület tulajdonosaival, miszerint a tulajdonosok a külterületi 067/8 hrsz. alatt  nyilvántartott legelőjükből az önkormányzat számára szükséges 265 m2, 0,29 AK értékű területet 10.000 Ft-ért eladnák.

 

 

Hozzászólás hiányában a képviselő-testület egyhangúlag meghozta az alábbi határozatot:

 

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete

112/2011. (IX. 27.) KT HATÁROZAT

Tárgy: Termőföld vétele

 

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a hernádnémeti külterület 067/8/b hrsz.-on nyilvántartott legelő művelési ágú területet a tulajdonosokkal történt kölcsönös megegyezés alapján megvásárolja. A terület 265 m2 nagyságú és 0,29 AK értékű. A terület vételára 10.000, azaz Tízezer Forint.

 

Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a szerződés megkötésére.

 

Felelős:           Polgármester

Határidő:         folyamatos

 

 

 

Egyéb napirendi pont hiányában dr. Orosz Zsolt polgármester megköszönte a jelenlétet és a testületi ülést 18:00 órakor bezárta.

 

 

 

Kmf.

 

 

 

 

dr. Orosz Zsolt                                                                                    Boros Lajosné dr.

  polgármester                                                                                                 jegyző

 

 

 

 

Farkas Zoltán                                                                                      Forgács István

   hitelesítő                                                                                                         hitelesítő


JegyzőkönyvekTelepülésképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde