Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hivatal@hernadnemeti.hu
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 226
(46) 594 220
(46) 594 221
Fax: (46) 594 227

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti, Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

Önkormányzati lakások lakbéréről


 

Hernádnémeti Községi Önkormányzat

17/2006. (XI. 28.) sz. rendelete

az önkormányzati lakások lakbéréről1

 

 

Az Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzati lakásvagyonnal, illetve egyéb épületek rendeltetésszerű és célszerű használata, valamint e vagyontárgyak gazdaságos üzemeltetése érdekében a lakások és helyiségek bérletére vonatkozóan 1990. évi LXV. 16. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

 

  1. §.

 

Lakbér mértéke

 

1.§ (1)3 Az önkormányzati lakás lakbére:

 

a.)      szociális bérlakás esetén a lakás komfortfokozatát figyelembe véve 210.-Ft/m2/hó

 

b.)      nem szociális bérlakás lakbérre a hasznos alapterület szerint számított 315 Ft/m2/hó,

 

c.)      a 12. sz. lakás /a Hernádnémeti, Kossuth u. 38/A. sz. alatt található bérház 3. lépcsőház I. emelet 12. ajtó/ hasznos alapterület szerint számított lakbére 340 Ft/m2/hó.

 

(1)      A bérlakás lakbérét a képviselő-testület – az éves költségvetés megállapításával egyidejűleg, az infláció mértékének megfelelően – jogosult évente felülvizsgálni és megállapítani.

 

(2)       Nem szociális bérlakás bérlőjének – a jogszabályokban írt korlátok keretei között – alanyi joga van a bérlemény forgalmi értéken történő megvásárlására.

 

(3)       Önkormányzati tulajdonban lévő lakást – kizárólag a bérleti szerződés megkötését megelőzően – a képviselő-testület jogosult nem szociális bérlakássá nyilvánítani.

 

(4)       A lakbérrel nem fedezett szolgáltatások ellenértékében a mindenkori hatósági ár az irányadó.

 

 

2.§.

 

Lakbértámogatás

 

(1) Lakbértámogatásra jogosult:

a)       a félkomfortos és komfortnélküli lakás bérlője, amennyiben a családban az egy főre eső jövedelem a mindenkori sajátjogú öregségi nyugdíjminimum összegét nem éri el.

b)       a komfortos lakás esetén a lakás bérlője, amennyiben a családban az egy főre eső jövedelem a mindenkori minimálbér összegét nem éri el.

 

(2) Összkomfortos lakás bérlője, illetve használati díj fizetésére köteles személyt a lakbértámogatás nem illeti meg.

 

(3) A lakbértámogatás mértéke a mindenkori lakbér 50 %-a.

 

(4) A lakbértámogatás iránti igényt írásban kell az erre vonatkozó nyomtatvány kitöltésével benyújtani és azt a polgármester bírálja el.

 

(5) A lakbértámogatás folyósítására a rendeletben - megállapított lakbér csökkentésével - az Önkormányzat hivatalból intézkedik.

 

3.§.2

 

 

 

4. §.

 

Záró rendelkezések

 

(1) Jelen önkormányzati rendeletet a 16/2006. (XI. 28.) Önkormányzati rendelettel együtt kell alkalmazni.

(2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a jegyző gondoskodik.

 

1 Megállapította: 8/2007. (IV. 24.) ör. Hatálybalépés időpontja: 2007. április 24.

2 Megállapította: 9/2008. (VI. 27.) ör. Hatálybalépés időpontja: 2008. június 27.

3. Megállapította: 5/2011. (II. 28.) ör. Hatálybalépés időpontja: 2011. március 1.

 

 

Orosz Zsolt sk.                                                                                   Dr. Batta István sk.

polgármester                                                                                                                     jegyző

 


RendeletekJegyzőkönyvek