Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 226
(46) 594 220
(46) 594 221
Fax: (46) 594 227

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

Közösségellenes tájékoztató


Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 11/2012.(IV. 26.) szám Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete szabályozta a kirívóan közösségellenes magatartások tanúsításának következményeit.

 

A rendeletben foglaltak alapján a közösségellenes magatartás tanúsítóját közigazgatási bírsággal kell sújtani, a bírság kiszabásánál mérlegelésnek helye nincs.

 

Ezért az alábbiak szerint felhívjuk figyelmüket, hogy mely magatartások, milyen mértékű közigazgatási bírság kiszabását vonják maguk után.

 

I.                   15.000,- Ft közigazgatási bírsággal sújtandó magatartások:

 

1. Állattartási védőtávolságok megsértése:

 

a)      Kisállatok elhelyezésére szolgáló épületek esetében 50 állatig

- lakó-, vagy középülettől                                 6 méter

- ásott kúttól                                                   10 méter

- fúrt kúttól                                                       6 méter

- csatlakozó vezetéktől                                    1 méter

 

50-100 állatig

- lakóépülettől                                     12 méter

- ásott kúttól                                                  15 méter

- fúrt kúttól                                                     10 méter

- csatlakozó vezetéktől                                   2 méter

 

b)      Középtestű állatok elhelyezésére szolgáló épültek esetében 50 db-ig

Nagytestű állatok esetében 10 db-ig

- lakóépülettől                                    10 méter

- ásott kúttól                                                  15 méter

- fúrt kúttól                                                       5 méter

- csatlakozó vezetéktől                                   2 méter

 

Az ettől nagyobb számú állat tartása, illetve a háztartási igényeket meghaladó állattartás esetén a védőtávolságokat a Polgármesteri Hivatal a szakhatóságok bevonásával, a körülményeket figyelembe véve állapítja meg.

 

c)      Méhkaptárokat a szomszédos ingatlan határától 4 méterre, közforgalmú úttól 10 méterre lehet elhelyezni.

 

2. Tilos a haszonállatnak a község belterületén, árokparton, parkban, középületek udvarán, játszótereken, temetőben történő legeltetése. A csordára állatot kihajtó gazdák az állatot a csordásnak reggeli kihajtáskor a Kossuth és Ady E. utca sarkán adják át. A legelőről délután történő visszahajtáskor szintén ezen útkereszteződés az állat visszaadásának a helye. E kereszteződésig reggel az állattartók kísérik ki az állatot, a délutáni visszahajtáskor ezen útkereszteződéstől szintén az állattartó hajtja haza az állatot

 

3.      Hernádnémeti Önkormányzat közigazgatási területén az egylakásos és a többlakásos kertes családi házak udvarán háztartásonként az eb korától és fajtájától függetlenül legfeljebb három eb - és egyszeri szaporulata három hónapos korig - tartható. Kertes családi házban és udvarán háztartásonként - fajtára való tekintet nélkül - három macska és egyszeri szaporulata 3 hónapos korig tartható.

4.      Közterületen keletkezett állati ürüléket nem távolítja el haladéktalanul, az állati hulla ártalmatlanításáról nem megfelelően gondoskodik.

5.      Közterületen, az ebet fajtára való megkülönböztetés nélkül pórázzal, a 20 cm marmagasságú ebet pedig szájkosárral is el kell látni. Ebet - a 20 cm marmagasságú eb kivételével - csak 14 éves kort betöltött személy sétáltathat.

6.      Közterületet a Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete közterületekről szóló 19/2011. (X. 28.) önkormányzati rendeletben foglaltaktól eltérően, engedély nélkül, vagy az engedélyben foglaltakat megszegve veszi igénybe.

II.                 25.000,- Ft közigazgatási bírsággal sújtandó magatartások:

 

Aki:

a) az általa használt, illetve tulajdonát képező ingatlant felszólítás után nem műveli meg, nem tartja rendben gyomtól, gaztól nem tisztítja meg,

b) szemetet felhalmoz

c) a szemétgyűjtőedény és környékének tisztántartásáról (takarításáról, fertőtlenítésről) nem gondoskodik

d) az ingatlant és az ingatlan előtti járda tisztántartásáról (hó eltakarításáról, síkosság mentesítéséről) nem gondoskodik

e) az ingatlan előtti árkot, folyókát, csatornanyílást, átereszt nem tisztítja, vagy a csapadékvíz zavartalan lefolyását nem biztosítja

f) a beépített, illetve beépítetlen belterületi ingatlan előtti járdán illetve mellette nőtt gazt nem írtja, a kinyúló ágak, bokrok nyeséséről nem gondoskodik,

g) az ingatlanán keletkező csapadékvizet nem a saját területén helyezi el,

h) a járdáról letakarított havat a gyalogos, illetve járműközlekedést akadályozó módon rakja le,

i) gépkocsit tiltott helyen és módon mos,

j) az idejét múlt hirdetményt, plakátot nem távolít el,

k) építményeket, kerítéséket, élőfát bármilyen felirattal megrongál,

l) közterületen elhelyezett, általa beszennyezett felszerelési és berendezési tárgyakat nem tisztítja meg,

m) a gondozott zöldterületre járművével ráhajt, vagy azon parkol,

n) közútra, útpadkára salakot, vagy építési törmeléket engedély nélkül szállít vagy elhelyez,

o) vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges gépet, gépjárművet közterületen tárol,

 

III.              40.000,- Ft közigazgatási bírsággal sújtandó magatartások:

 

a) a településen lévő élővízfolyásokba, belvízelvezető árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezet, partjait szemét, vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezi,

b) rothadó, bűzös szemét hulladék elszállításáról, megsemmisítéséről nem gondoskodik,

c) avar és kerti hulladékok nyílt téren történő égetését nem a 21/2004. (XI. 30.) rendelet 17.§-ban foglaltak szerint végzi: - Avart és kerti hulladékot úgy szabad égetni, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.

- Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (pl. PVC, gumiabroncs, spray doboz, veszélyes hulladék, müanyagbevonatú elektromos kábel, folpack palack, stb).

- A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

- A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

- A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

- A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülő lomtalanítási akció is igénybe vehető.

- A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

d) szennyvizet, eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot a csapadékelvezető árokba vezet, önt,

e) közkifolyót nem háztartási vízszükséglet kielégítése céljára engedély, illetve hozzájárulás nélkül igénybe vesz,

f) a szemétgyűjtőedénybe mérgező, robbanó, folyékony, vagy a szolgáltatást végző dolgozó testi épségét egészségét, vagy a gépjárművet veszélyeztető anyagot helyez el,

 

Kérjük tevékenységük során a fenti előírásokat vegyék figyelembe, így elkerülhető a közigazgatási bírság kiszabása.

 

Hernádnémeti, 2012. május 10.

 


Hivatali hírek

• 


Katolikus hírek

• 


Református hírek

• 


Elektronikus ügyintézésElektronikus ügyintézés