Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 220 
 / 0 mellék
_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS


TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS
Intézmény-fenntartó társulás létrehozására


Amely létrejött a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 1. § (6) bekezdésének c) pontja, 41. és 43. §-ai; a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 9. §-a, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban Közokt. tv.) 88. § (4) bekezdése alapján a II/1.) pontban nevesített települési önkormányzatok között közoktatási feladataikat érintően közoktatási intézmény közös fenntartása és az azzal kapcsolatos egyéb feladatok társulás keretében történő ellátása céljából.

I. A Társulás létrehozásának kinyilvánítása


A II/1. pontban nevesített önkormányzatok egymás érdekeinek szem előtt tartása mellett közoktatási intézmény (többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény) közös fenntartása céljából önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján intézményfenntartó mikrotársulást (a továbbiakban: Társulás) hoznak létre, 2008. szeptember 1-i hatállyal.


II. A Társulás tagjai, székhelyük megnevezése, a Társulás adatai

1. A Társulás tagjainak neve és székhelye:

- Hernádnémeti Község Önkormányzata (3564 Hernádnémeti, Kossuth L. u. 38.) képviseli Orosz Zsolt polgármester

- Újcsanálos Község Önkormányzata (3716 Újcsanálos, Hősök tere 1.) képviseli Perge István polgármester

2. A Társulás elnevezése: Hernádnémeti-Újcsanálos Közoktatási Intézményfenntartó Társulás.

3. A Társulás székhelye: 3564 Hernádnémeti, Kossuth Lajos utca 38.

4. A Társulás működésének időtartama: Társult önkormányzatok a Társulást határozatlan időtartamra hozzák létre.

5. A Társulás működési területe: A Társulás elsősorban a társult önkormányzatok közigazgatási területén működik arra való tekintettel, hogy a közösen fenntartani kívánt intézmény itt található.

6. A Társulás Hernádnémeti és Újcsanálos Községek Képviselő-testületeinek az Ötv. 10. § (1) bekezdésének e) pontja, valamint 15. §-a alapján minősített többséggel elfogadott, a Társulási Megállapodást jóváhagyó döntésével jön létre.

7. A közösen fenntartott közoktatási intézmény

Megnevezése:
Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

Rövid megnevezése: 
Hernádnémeti Iskola

Székhelye:
H-3564 Hernádnémeti Petőfi Sándor utca 85. sz.

Intézményegységei:
Óvodai intézményegység
Iskolai intézményegység

Megnevezéseik és telephelyeik:

Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Kossuth Lajos Tagiskolája

Rövid neve:
Kossuth Lajos Általános Iskola
H-3716 Újcsanálos, Kossuth tér 1.


Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda „Szivárvány” Tagóvodája

Rövid neve:
„Szivárvány” Napközi Otthonos Óvoda: 
H-3564 Hernádnémeti, Petőfi S. u. 1.


Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű, Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Szeretetkuckó Tagóvodája

Rövid neve:
Szeretetkuckó Óvoda:
 H-3716 Újcsanálos Rákóczi u. 41.

III. A közösen fenntartott intézménnyel összefüggő feladatok, jogok és kötelezettségek

A társulás tagjai Által a társulásra átruházott feladat és hatáskörök.
1. Általános rendelkezések:
1.1. Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Ttv. 9. § és 10. § rendelkezéseinek megfelelően jelen megállapodás aláírásával kötelezettséget vállalnak arra, hogy a II/7. pontban nevesített intézményt közösen – intézményfenntartó társulás keretében – tartják fenn, a megállapodásban meghatározott egyes alapítói-fenntartói jogokat képviselő-testületeik a társulási tanács útján közösen gyakorolják.
1.2. Társult önkormányzatok a megállapodás aláírásával a közösen fenntartott intézménnyel összefüggő szakigazgatási feladatokkal (III.3. pont) Hernádnémeti Község Jegyzőjét bízzák meg.
1.3. Társult önkormányzatok a feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon tekintetében alapelvként rögzítik, hogy azok továbbra is kizárólagosan a társult önkormányzatok saját tulajdonában maradnak, a közösen fenntartott intézmény használatában.
1.4. Társult önkormányzatok az intézményfenntartó társulás keretében közösen fenntartott intézmény működési finanszírozása kapcsán alapelvként rögzítik, hogy egyik önkormányzat sem juthat az intézmény közös fenntartása során a másik önkormányzat terhére anyagi-gazdasági előnyhöz. Tekintettel arra, hogy a Társulás létrehozásának egyik fontos célja a feladatellátás szakmai színvonalának emelése, ezért társult önkormányzatok kötelezettséget vállalnak arra, hogy azt legalább a Társulás létrehozásakor elért szakmai színvonalon biztosítják, ahhoz a szükséges forrást az intézmény rendelkezésére bocsátják.
1.5. Társult önkormányzatok a Társulás keretében fenntartott intézményt érintő döntések meghozatalára, a döntések végrehajtása figyelemmel kísérésére és szakmai felügyeletére a Ttv. 9. §-a szerinti társulási tanácsot hoznak létre. A testület döntéshozó szerv, munkáját a Ttv. előírásai szerint végzi. A társulás tagjai megállapodnak abban, hogy a társulási tanács az általuk választott két-két helyi önkormányzati képviselőből áll, akik a társult önkormányzatok polgármesterei és a képviselő-testület által választott önkormányzati képviselő. A társulás tagjai között a szavazati arány egyenlően oszlik meg.
1.6. A társulási tanács működésére vonatkozó szabályok: a társulási tanács ülését össze kell hívni a vonatkozó törvényben meghatározott esetekben, de évente legalább két alkalommal.

2. Fenntartói irányítással kapcsolatos rendelkezések
2.1. Társult önkormányzatok rögzítik, hogy jelen Társulás célja a II/7. pontban nevesített intézmény (továbbiakban: Intézmény) társulás keretében történő közös fenntartása. Az Intézmény a Hernádnémeti Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészetoktatási Iskola feladatainak bővítésével és, a „Szivárvány” Napközi Otthonos Óvoda Hernádnémeti, a Kossuth Lajos Általános Iskola Újcsanálos és a Szeretetkuckó Önálló Óvoda Újcsanálos, jogutóddal történő megszüntetésével jön létre.
A jogutód intézmény az Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészetoktatási Iskola Hernádnémeti, melynek neve Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészetoktatási Iskola és Napközi Otthonos Óvoda névre változik.
a) A társulásban foglalkoztatott személyek alkalmazásának feltételei:

A megszüntetett intézmények foglalkoztatottainak jogviszonya változás nélkül folyamatos a jogutód Intézményben, a vonatkozó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével.

2.2. A társult önkormányzatok által létrehozott társulási tanács gyakorolja az alább felsorolt fenntartói jogosítványokat:
a) Intézmény gazdálkodási jogkörének, nevének, tevékenységi körének módosítása;
b) az Intézményben indítható osztályok, tanulócsoportok számának és a maximális létszámtól való 20%-os eltérés, valamint az Intézmény rendelkezésére álló órakeret meghatározása;
c) az Intézmény szervezeti és működési szabályzatának, minőségirányítási programjának, pedagógiai programjának és házirendjének jóváhagyása. Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az Intézmény alapító okiratának elfogadását követően a megállapodás aláírásakor hatályban lévő –fent részletezett– intézményi dokumentumokat, valamint önkormányzati minőségirányítási programjaikat és önkormányzati intézkedési tervüket (feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervüket), az Intézmény működési (felvételi) körzetének meghatározását összehangolják;
d) értékelheti a pedagógiai program végrehajtását, az Intézményben folyó szakmai munka eredményességét.

2.3. Társult Önkormányzatok az Intézmény vezetőjének megbízását és felette a munkáltatói jogok gyakorlását Hernádnémeti Község Önkormányzata hatáskörébe utalják. Társult önkormányzatok munkáltatói jogok alatt értik: a vezetői megbízást, annak visszavonását, fegyelmi felelősségre vonást, összeférhetetlenség megállapítását. A felsorolt munkáltatói jogok körébe nem tartozó egyéb munkáltatói jogokat az Intézmény vezetője fölött Hernádnémeti Község Polgármestere gyakorolja;

2.4. Társult önkormányzatok fenntartják a jogot, hogy a Közokt. tv. 104. § (5) bekezdése szerinti, az Intézmény tevékenységéről szóló átfogó beszámolót az Intézménytől megkérjék és az abban foglaltakat megismerjék. Társult önkormányzatok közös döntés alapján –a szükséges költségek biztosítása mellett- jogosultak szakmai ellenőrzés kezdeményezésére (Közokt. tv. 107. §). Az Intézményben szakmai ellenőrzést, illetve törvényességi ellenőrzést végző személynek, szervezetnek döntési, intézkedési jogköre nincs.

3. Közoktatási szakigazgatási feladatok ellátása
3.1. Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az Intézmény fenntartásával kapcsolatos állam- és szakigazgatási feladatokat, illetve a Közokt. tv. 83. § (4) bekezdése és a 91.§ (4) bekezdése alapján a jegyzői hatáskörbe tartozó igazgatási feladatokat Hernádnémeti Község Jegyzője látja el.

3.2. A 3.1. pont szerinti feladatok különösen:
a) a III.2. pontban nevesített döntésekhez szükséges előkészítő munkák, különös figyelemmel:
az Intézmény szervezeti és működési szabályzatának, minőségirányítási programjának, pedagógiai programjának és házirendjének jóváhagyásra történő előkészítése előzetes törvényességi vizsgálat alapján;
- ellátja az Intézmény vezetőjének kiválasztásával kapcsolatos nyilvános pályázati eljárás lefolytatásával összefüggő előkészítő feladatokat;

b) az önkormányzati minőségirányítási programoknak és az önkormányzati intézkedési terveknek a jelen megállapodásban foglaltakra tekintettel történő összehangolása;

c) ellátja az Intézmény működésének szakmai ellenőrzésével, a pedagógiai programban meghatározott feladatok végrehajtásának, a pedagógiai-szakmai munka eredményességének értékelésével kapcsolatos, valamint a pedagógiai tevékenységgel összefüggő mérési, értékelési feladatok szervezését;

d) ellátja a Közokt. tv. 102. § (3) bekezdésében meghatározott - az Intézmény szervezetének kialakításával, költségvetésének megállapításával és vezetőjének megbízásával kapcsolatos döntést megelőző – előzetes véleményeztetési eljárással kapcsolatos, valamint a változásbejegyzéssel összefüggő feladatokat;

e) ellátja az Intézmény törvényességi ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.

4. Vagyoni rendelkezések
4.1. Társult önkormányzatok rögzítik, hogy a feladatellátást szolgáló ingatlanok továbbra is az egyes önkormányzatok kizárólagos tulajdonában maradnak, amelyeket a társult önkormányzatok az Intézmény használatába bocsátanak.

4.2. Társult önkormányzatok a tulajdonukat képező ingatlanokat érintő beruházásokat, felújításokat saját költségvetésük terhére biztosítják, ezért az ilyen címen keletkező vagyonnövekmény – ideértve a Társulás megszűnésének esetét is – kizárólag a tulajdonos önkormányzatot illeti meg, ő jogosult és köteles azt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartani, valamint az ezekkel kapcsolatos beszerzések során felelősséggel tartozik a közbeszerzésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásáért.

4.3. Az Intézmény tulajdonát képező eszközvagyon az Intézmény III.2.1. pont szerinti átszervezése időpontjában intézményi székhely, tagiskola, óvoda, tagóvoda bontásban felmérésre, és leltározásra kerül. A felmérés alapján a hiányzó eszközök biztosításának finanszírozása az adott önkormányzatot terheli. A Társulás megszűnése esetén a társult önkormányzatok elsősorban természetben, végső soron könyv szerinti aktuális értéken történő elszámolással kérik az eszközvagyon-gyarapodás rájuk eső (általuk a fentieknek megfelelően finanszírozott, továbbá a működés során a működés biztosítására juttatott önkormányzati hozzájárulások székhely iskola – tagiskola, óvoda - tagóvoda szerinti bontásban kimutatható, egymáshoz viszonyított arányában) részét.

5. A költségek viselésének aránya és teljesítésének feltételei
5.1. Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az Intézmény költségvetését és zárszámadását akként alakítják ki és fogadják el, hogy a székhely iskola, tagiskola, óvoda, tagóvoda normatív és egyéb bevételei és működési kiadásai az Intézmény költségvetésén belül meghatározhatóak és elkülöníthetőek legyenek. Különös tekintettel az 5.5 pontban részletezet elszámolásra.

5.2. Társult önkormányzatok rögzítik, hogy az Intézmény közös költségvetését a bevételek kiadások 5.1 pontban leírt elkülönítetten részletezett szerkezetben a képviselő testületek költségvetésükben fogadják el. A feladatra vonatkozó valamennyi törvény által biztosított állami normatívát Hernádnémeti Község Önkormányzata igényli meg, melynek felhasználása csak azon a feladat-ellátási helyen történhet, amelyre az igényjogosultságot megállapították. Az Intézmény költségvetésének meghatározását követően az Intézmény működésének társult önkormányzatokra jutó részét az önkormányzatok az intézményi finanszírozási rendszerben bocsátják az Intézmény rendelkezésére. A székhely önkormányzat a költségvetésében egységesen szerepelteti az intézmény költségvetését. A kistérségi támogatások elszámolása, illetve megosztása a bejáró gyermekek/tanulók száma alapján történik.

5.3. Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a Társulás működése alatt az intézmény-finanszírozás kérdését a Társulási Tanács évente – az Intézmény költségvetésének meghatározásával egyidejűleg – áttekinti, és a társulás tagjai a jelen megállapodást a szükséges változtatásoknak megfelelően módosítják. Kiemelten érvényes ez a társult önkormányzatok intézményi struktúrájában és a központi költségvetési hozzájárulások szabályozásában beállott módosításokat követően.

5.4. Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az éves költségvetési törvényben meghatározott központi költségvetési hozzájárulásokat a székhely iskola, tagiskola, óvoda, tagóvoda által ellátott feladatokra vonatkozó jogcímek alapján igénylik le és megosztásban biztosítják a feladat-ellátási hely számára. Az adott feladatellátó helyre (székhely iskola, óvoda, tagiskola, tagóvoda) vonatkozó működési hiány fedezetének biztosítása az adott önkormányzat költségvetését terheli. Amennyiben az éves összesítés elkészítésekor a tényadatok ismeretében a havonkénti –tervadatokon alapuló- elszámolások összesítésétől eltérés mutatkozik, azt a zárszámadás elfogadását követően oly módon rendezik a társult települések, hogy a feladatellátási helyre kimutatott normatíva bevételek elszámolási eredmény előjelének megfelelően az adott feladatellátási hely szerint illetékes önkormányzat fedezi, vagy illeti meg.

5.5. A Társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy az 5.4 pontban szabályozott esetben, amikor a feladatellátó hely vonatkozásában a működési hiány fedezetét az adott önkormányzat nem biztosítja, erre az estre a Ttv. 8.§ (4) bekezdés f) pontja alapján az azonnali beszedési megbízás (inkasszó) alkalmazását.

Jelen megállapodás I. fejezetében meghatározott elvek messzemenő figyelembe vételével, a társult önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a tagintézmények védelme érdekében a székhely önkormányzattal szemben azonnali beszedési megbízást alkalmazhat a társönkormányzat kizárólag abban az estben, ha a feladatellátó helyen a dolgozók munkabérének kifizetése veszélybe került.

5.6. Társult önkormányzatok megállapodnak a költségviselés módjában és arányában

Alapelv
A közös foglakoztatásból adódó költségek viselése közös, a vagyon karbantartására, működtetésére, fejlesztésére irányuló költségek viselése a feladatellátó helyen történik.

Fogalmak
Személyhez köthető költség: bér és járulékai, túlóra, helyettesítés, betegszabadság munkáltató által fizetendő része, jutalom, végkielégítés, vagyis minden olyan költség, ami a munkavállaló munkáltatása kapcsán felmerül.
Alapnormatíva: minden olyan normatíva, ami a társulási megállapodás hiányában is igényelhető.
Plusznormatíva: minden olyan normatíva, ami a társulási megállapodás létrejöttével igényelhető.
Egyéb normatíva: minden olyan normatíva amely, a társulás létrejötte kapcsán igényelhető, és jelen megállapodás hatályba lépése napján nem lett figyelembe véve.
Összes igényelhető normatíva: alapnormatíva, plusznormatíva és az egyéb normatíva összege.

Bevételek
Minden bevétel kimutatásra kerül feladat ellátó helyek szerint.
- Az összes igényelhető normatíva
- Egyéb pályázati stb. bevételek.

Kiadások
Minden kiadás kimutatásra kerül feladatellátó hely szerint.
- Személyhez köthető költségek
- Dologi, karbantartási, fejlesztési költségek
- Egyéb költségek

Működést fenntartó egymás közötti pénzátadások
- Tagtelepülés befizetései.
- Tagtelepülés részére átadott pénzeszköz.
- Foglalkoztatott személyekhez köthető költségek felosztása:

A személyhez köthető költségek a feladatellátó helyen külön részletezés alapján kerülnek meghatározásra.

A feladatellátó helyre kimutatott bevételek és kiadások elszámolási eredményének előjele határozza meg a működést fenntartó egymás közötti pénzátadások irányát.

A maradvány értéket a fenntartó átutalja a feladat ellátási helyre, dologi, karbantartási, fejlesztési és egyéb költségek fedezése céljából.

A hiány értéket a feladatellátás helyén működő önkormányzat átutalja a fenntartónak a személyhez köthető költségek fedezése céljából.

- Dologi, karbantartási, fejlesztési költségek
A feladat ellátás helyén működő önkormányzatot terhelik.

- Egyéb költségek
A keletkezés helyén működő önkormányzatot terhelik.

- Elszámolás gyakorisága
Negyedévente történjen, a tárgyidőszakot követő hónap végéig, a megelőző időszakra vonatkozóan.

A társult települések az étkeztetést feladatellátási helyenként önállóan biztosítják. A feladatellátási hely szerinti önkormányzat területén, megállapodás alapján.

IV. A Társulási Megállapodás módosítása, a Társuláshoz történő csatlakozás

1. A megállapodás módosítását bármelyik tag kezdeményezheti. A társult önkormányzatok a megállapodás módosításáról az erre irányuló kezdeményezés megküldésétől számított 60 napon belül döntenek. A Társulási Megállapodást a társult önkormányzatok kizárólag írásban, közös megegyezéssel módosíthatják. A megállapodás módosításának jóváhagyásához mindegyik társult önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott döntése szükséges.

2. A Társulás alapvetően a II/1.) pontban nevesített önkormányzatok között a II/7.) pontban megnevezett intézmény közös fenntartása céljából jön létre. Tagok nem zárják ki azonban, hogy a Társulási Megállapodás egyidejű módosításával a Társuláshoz más önkormányzat is csatlakozhasson. A csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz valamennyi társult önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott döntése szükséges.

V. A Társulás megszűnése (a Társulási Megállapodás felmondása)

1. A Társulás megszűnik:
a) ha a társult önkormányzatok elhatározzák a Társulás megszüntetését. A Társulás megszüntetéséhez a résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges;

b) amennyiben a társult önkormányzatok képviselő-testületei a megállapodást a 2.) pontban foglaltaknak megfelelően, jogszerűen felmondják és ezáltal a tagok száma egy főre csökken;

c) a bíróság jogerős döntése alapján.

2. A Társulási megállapodást felmondani – a jelen pontban foglalt valamennyi körülmény figyelembe vétele mellett – az intézmény jellegénél fogva a naptári év június 30. napjával lehet. A felmondásról szóló minősített többséggel hozott döntést a képviselő-testület legalább 3 hónappal korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni. A felmondás évében a tanév kezdetével a megállapodást felmondó önkormányzat a kötelezően ellátandó közoktatási feladatának teljesítéséről maga köteles gondoskodni.
A Társulási Megállapodás egyoldalúan az adott települési önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott döntése alapján is felmondható, amennyiben a Társulás által meghatározott célok nem egyeztethetők össze a település által elfogadott önálló célokkal. A Társulási Megállapodást a tanév hivatalos kezdetét megelőzően 3 hónappal korábban meghozott önkormányzati döntéssel lehet felmondani. Ebben az esetben a tanév hivatalos végével szűnik meg a tagság.

3. A tag önkormányzati képviselő-testületek mindegyikének minősített többséggel hozott határozata szükséges a Társulási megállapodás év közbeni felmondásának elfogadásához. A tag önkormányzatok képviselő-testületeinek több mint fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja a Társulásból azt az önkormányzatot, amely a Társulási megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt írásbeli felhívásra – az ott meghatározott határidőben – nem tesz eleget. A megállapodás év közben történő felmondása, valamint a tag kizárása esetén is figyelembe kell venni a 2.) pontban rögzített rendelkezéseket. A jelen pontban szabályozottak csak a Társuláshoz történt csatlakozást követően, legalább három társult önkormányzat Társulás keretében történő együttműködése esetén alkalmazandóak.

4. Társulás vagy a tagság megszűnését követően a társult önkormányzatok egymással a Társulásból eredő vagyoni viszonyaik kapcsán a III.4.3. pontnak megfelelően kötelesek elszámolni egymással.

VI. A Társulás ellenőrzése

1. A Társult önkormányzatok képviselő-testületei célszerűségi, szakmai és gazdasági szempontból az általuk megbízott személyen, szervezeten (önkormányzati képviselő, szakértő, jegyző) keresztül is ellenőrizhetik a Társulás működését.

2. A társult önkormányzatok polgármesterei évente legalább egyszer beszámolnak a képviselő-testületeknek a Társulás tevékenységéről, a közösen fenntartott intézmény pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról.

3. Társult önkormányzatok rögzítik, hogy az Intézmény fenntartói (gazdálkodási) ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal Hernádnémeti keresztül biztosítják.

VII. Vegyes és záró rendelkezések

1. A társult önkormányzatok feladatellátási kötelezettségét a Társulás létrehozása nem érinti (Ttv. 3. § (2) bek.).


Hernádnémeti, 2009. augusztus 6. 

-------------------------------------------------
Hernádnémeti Község Önkormányzata
képviseletében
dr. Orosz Zsolt polgármester

-------------------------------------------------
Újcsanálos Község Önkormányzata
képviseletében
Perge István polgármester


Záradék:
A Társulási Megállapodást Hernádnémeti Község Képviselő-testülete a
75/2008. (VII. 04.) számú határozatával jóváhagyta, és 62/2009. (VI.23.) számú határozatával módosította.


A Társulási Megállapodást Újcsanálos Község Képviselő-testülete a
37/2008. (VII. 03.) számú határozatával jóváhagyta, és 30/2009. (VIII.5.) számú határozatával módosította.


Településképi Arculati kézikönyvRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokJegyzőkönyvek