Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 226
(46) 594 220
(46) 594 221
Fax: (46) 594 227

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti, Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

3/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetésről


 
Hernádnémeti Önkormányzat
Képviselő-testületének
3/2014. (III. 4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
 
Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
 
A rendelet hatálya
 
1.§ A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a közös önkormányzati hivatalra és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki és tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.
 
 
A költségvetés bevételei és kiadásai
 
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi költségvetését
 
Költségvetési bevételek                          536.062 eFt
Költségvetési kiadások                           566.062 eFt         
Költségvetési egyenleg                                 -30.000 eFt
-          Működési                               -22.000 eFt
-          Felhalmozási                        - 8.000 eFt
Költségvetési hiány belső finanszírozása
-          előző évek pénzmaradványa
=                       30.000 eFt
 
(2) Költségvetési kiadások előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatonként:
           Működési kiadások
-        a személyi jellegű kiadások                            180.871 eFt
-        munkaadókat terhelő járulékok                        37.122 eFt
-        dologi jellegű kiadások                                   101.266 eFt
-        szociális, rászorultság jellegű kiadások         60.600 eFt
-        pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre                     5.780 eFt
-        pénzeszköz átadás társulásoknak               120.483 eFt
 
           Felhalmozási kiadások
-        Beruházások                                                 31.940 eFt
-        Felújítások                                                     25.000 eFt
 (5) Tartalékok
                Általános tartalék                                                  3.000 eFt
(6) Éves létszám költségvetési szervenként


 
Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ (HAK)                              18
 
Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatal                                  20
A Hernádnémeti Községi Önkormányzat képviselő-testületével valamint bizottságaival kapcsolatos kiadásokat a Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatal elemi költségvetése tartalmazza, amely feladat állami forrással nem rendelkezik.
 
 
Hernádnémeti Nagyközségi Önkormányzat                                    15 fő
 
             Közfoglalkoztatottak az önkormányzat foglalkoztatásában            70
I.
Az önkormányzat bevételei
3. § A megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1)Az Önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2014. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
 
Az önkormányzat kiadásai
5. § (1) Az Önkormányzat 2014. évi működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
(2)  Az Önkormányzat a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
6. §. Az Önkormányzat a felhalmozási kiadásokat beruházásonként a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§  (1) Az Önkormányzat az előirányzat felhasználási tervét az 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat a saját (intézmények nélküli) kiadásait és bevételeit a 12. melléklet szerint elfogadja.
(3) Az Önkormányzat a Hernádnémeti Közös Önkormányzati Hivatal kiadásait és bevételeit a 13. melléklet szerint elfogadja, amely tartalmazza az önkormányzat képviselő-testületének és bizottságainak kiadásait is, melyre az állam fedezetet nem biztosít.
(4) Az Önkormányzat a Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ bevételeit és kiadásait a 14. melléklet szerint elfogadja.
(5) Az Önkormányzat kiadásainak megoszlását a kötelező, önként vállalt, valamint állami feladat szerinti felosztását a 15. melléklet tartalmazza.
 
Általános és céltartalék
 
8. § Az Önkormányzat általános tartalékát 3.000 eFt összegben hagyja jóvá.
 
Több éves kihatással járó feladatok
9. § (1) Az Önkormányzat a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és a szöveges indokolással a 7. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.
(3) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 8. melléket tartalmazza.
 
Európai Uniós projektek
10. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat 9. melléklet tartalmazza.
 
Közvetett támogatások
11. § A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
 
 
II.
A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
 
12. §  A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az átmenetileg szabad pénzeszközök 12 hónapot meg nem haladó lekötésére a képviselő-testület tájékoztatása mellett.
 
13. § (1) Év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt az előirányzat módosításáról.
(2) Év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
 
14.§ (1) Az Önkormányzat a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket saját hatáskörben tartja.
(2)   Az Önkormányzat kiadásai tekintetében a készpénzben történő teljesítés esetei a következők:
a)      munkavállalók munkabér és egyéb bér jellegű juttatás esetén összeghatártól függetlenül
b)      az önkormányzat, polgármester vagy a jegyző által megállapított szociális jellegű juttatás esetén összeghatártól függetlenül
c)      minden más esetben esetenként 500.000.-Ft összeghatár alatt
teljesíthető készpénz kifizetés.
15. § (1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén tájékoztatja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
 
 
Záró rendelkezések
 
16.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. év január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) Az Áht. 25. § (3)-ra hivatkozva a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a polgármester jogosult az önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a beszedésére és az előző évi eredeti előirányzatok alapján megállapított időarányos kiadások teljesítésére a költségvetési rendelet megalkotásáig. Ettől eltérni csak a jogszabályokon alapuló kötelezettségek és járandóságok finanszírozása esetén lehet.
(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépültek.
 
 
 
 
     Dr. Orosz Zsolt sk.                                                                     Dr. Szabó Zoltán sk.
       polgármester                                                                                         jegyző
 

RendeletekTelepülésképi Arculati kézikönyvJegyzőkönyvek