Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38.
Telefon:
(46) 594 226
(46) 594 220
(46) 594 221
Fax: (46) 594 227

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti, Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

 

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

Viziközműből jogosulatlanul igénybe vett ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjai


Hernádnémeti Önkormányzat
19/2008. (XII. 18.) rendelete
viziközműből jogosulatlanul igénybe vett ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjaira

Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a VIZIKÖZMŰ-ből szolgáltatott, de jogosulatlanul igénybe vett ivóvíz, valamint szennyvízelvezetés díját az alábbiak szerint állapítja meg és teszi közzé:


1. §.

A rendelet hatálya kiterjed Hernádnémeti község közigazgatási területén lévő vízi közművek szolgáltatásait igénybe vevőkre.


2. §.

Fogalom meghatározások:
(1) Illegális vízhasználat: az ivóvíz törzshálózat vezetékeiről, fogyasztási helyeiről (közkút, tűzcsap) nem rendeltetésszerűen, méretlenül vagy manipulált vízmérőn keresztül, szerződés vagy engedély nélkül, vízdíj megfizetése nélkül történő vízvételezés.

(2) Illegális csatornahasználat: az ingatlanon keletkezett szennyvizek és/vagy csapadékvizek szerződés vagy engedély nélkül, csatornahasználati díj fizetése nélkül a csatorna törzshálózatba történő bevezetése.

(3) Manipulált vízmérő: az a vízmérő,
a) melynek beépítésekor a szolgáltató vagy megbízottja által felhelyezett és sérülés nélkül el nem távolítható műanyag záró gyűrűk vagy
b) az Országos Mérésügyi Hivatal által felhelyezett ólomzár vagy
c) magának a vízmérő eszköznek (ház, zárógyűrű, üveg, szabályozó csavar, mérőszerkezet, stb.) a sértetlenségét a fogyasztó nem őrizte meg és
d) a vízmérő nem alkalmas a mérésre, vagy
e) a méréspontosságát vizsgáló ellenőrző mérés azt mutatja, hogy a szolgáltató rovására pontatlanul mér vagy
f) feltételezhető, hogy időnkénti, a mérőeszközökön jelzett áramlási iránnyal ellentétes beépítése miatt, vagy teljes kiszerelése és csődarabbal való helyettesítése miatt nem az ingatlanon felhasznált teljes ivóvíz mennyiséget mutatja.

(4) Fogyasztónak minősül az a vízvételező is, akivel az írásbeli szolgáltatási szerződés annak ellenére nem jött létre, hogy a szolgáltató a szerződés tervezetét igazolhatóan postára adta, vagy más módon megkísérelte részére eljuttatni, ugyanakkor a szolgáltató és a vízvételező között az ivóvíz-szolgáltatásra irányuló jogviszony bizonyíthatóan létrejött.

3. §.

(1) Illegális vízhasználat esetén a fogyasztó a feltárás idején érvényes hatósági vízdíj ötszörös értékének megfelelő díjjal számított vízdíjat köteles megfizetni a vízmérő beépítésétől a szabálytalanság feltárásáig

- a 2. §. (3) bek. a)-c) és e) esetében a vízmérő beépítése óta mért fogyasztás és ellenőrző mérés által a névleges terhelésnél mutatkozó mérési hiba figyelembevételével meghatározott mennyiségi különbség után
- a 2. §. (3) bek. d) vagy f) szerinti illegális vízhasználat esetén a vízmennyiséget egy olyan időszak fajlagos vízfogyasztásából kell a szolgáltatónak megállapítania, mely időszak vízfogyasztását nem manipulált hiteles mérőeszköz mérte és nem rövidebb három hónapnál.

(2) Nem mért vízfogyasztás mennyiségét az ingatlanon folytatott tevékenységek fajlagos vízhasználati értékeivel, a fogyasztó által bizonyított csatlakozási időpontig – ennek hiányában legfeljebb 5 évre – visszamenőleg és az aktuális vízdíj ötszörös értékével kell meghatározni.

(3) A tűzcsapról, közkútról ideiglenes rácsatlakozással illegálisan vételezett vízmennyiség ellenértéke a díjszámításban legkevesebb 10 m3, egyébként a fogyasztó bevonásával műszaki becsléssel, vagy arányosítással, átalánnyal kell megállapítani és az aktuális vízdíj ötszörös értékével kell meghatározni.

(4) Amennyiben az illegálisan vételezett ivóvíz a szennyvízcsatornát is terhelte, a csatornahasználati díj is az aktuális díj ötszörös értékével és vételezett víz mennyiségének megfelelően megfizetendő.

(5) Az illegálisan közterületi szennyvízcsatornába vezetett szennyvízmennyiség, csapadékvíz mennyiség után
- legfeljebb 5 évre, vagy
- a közterületi szennyvízcsatorna megépítésének időpontjától, vagy
- az ingatlan vízbekötésének, vagy az egyedi (hidroforos) vízellátás megvalósításának időpontjától, vagy
- a szennyvízbekötés-csapadékvíz bekötés megtörténtétől,
- a szennyvízbebocsátás-csapadékvíz bebocsátás megkezdésének fogyasztó által igazolt időpontjától

a törvényes állapot megteremtéséig az ingatlan vízhasználata és a feltárás időpontjában érvényes hatósági csatornahasználati díj ötszörös értéke figyelembevételével számított díjat köteles az ingatlan tulajdonosa vagy használója megfizetni.

Egyedi (hidroforos) vízellátás esetén a közterületi szennyvízcsatornába illegálisan bevezetett szennyvíz mennyisége az ingatlanon folytatott tevékenységek fajlagos vízhasználati értékeiből határozandó meg.

A csapadékvíz mennyisége az Országos Meteorológiai Szolgáltat által észlelt jellemző éves csapadékmennyiség (mm), az ingatlan vízzáróan burkolt felületei, és 0,8 lefolyási tényező figyelembevételével határozandó meg.


4. §.

(1) Ezen rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint gondoskodik.

(2) A rendeletben foglaltakat a hatálybalépés utáni illegális vízfogyasztás és illegális csatornahasználat elszámolásánál kell alkalmazni.

Abban az esetben, ha a rendelet hatálybalépése és az illegális vízfogyasztás kezdete nem esik egybe, a számlázás alapjául szolgáló mennyiséget időarányosan meg kell osztani a díjváltozás előtti és utáni időszakra.

 

dr. Orosz Zsolt sk.
polgármester

Boros Lajosné dr.
jegyző helyett


RendeletekTelepülésképi Arculati kézikönyvJegyzőkönyvek