Elérhetőségek

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzata

hernadnemeti@gmail.com
3564 Hernádnémeti,
Kossuth u. 38.
Telefon:
KÖZPONT:
46/594-220 / 0 MELLÉK
ADÓ ÜGYBEN:
46/594-220/ 7 MELLÉK
GYERMEKVÉDELMI ÜGYBEN: 46/594-220/ 4 MELLÉK
ANYAKÖNYV ÜGYBEN:
46/594-220/ 9 MELLÉK

_____________

Hernádnémeti Alapszolgáltatási Központ

(családsegítő szolgálat, IKSZT, gyerekház)

 

csaladgondozo2015@gmail.com

3564 Hernádnémeti,

Petőfi u. 85.

Telefon:

(46) 594 248

Cseperedő Biztos Kezdet Gyerekház
hakozpont@gmail.com
06 20/ 580-48-40

____________________________

Számlaszámok:

 

Eljárási illeték 12035803-00118869-00500006
Iparűzési adó 12035803-00118869-00600003
Késedelmi pótlék 12035803-00118869-00800007
Gépjárműadó 12035803-00118869-01600006Hírlevél

Érdemes feliratkozni, mert
Hernádnémeti legfrissebb
híreit tőlünk tudja meg
elsőként! Iratkozzon fel
e-mail címével és kövesse
az utasításokat! Köszönjük!

 E-mail címe

2012. november 30. reggel


Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete
3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz.
 
Száma: 1-20/2012.
 
J e g y z ő k ö n y v
 
Készült: Hernádnémeti község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 30-án 7:00 órától megtartott rendkívüli üléséről.
 
Jelen vannak: dr. Orosz Zsolt polgármester, Farkas Zoltán, Forgács István, Karajz Ottó György, Lipták Zoltán, Nagy László és Répási János önkormányzati képviselők
 
Meghívottként tanácskozási joggal jelen van:
 
Boros Lajosné dr. jegyző
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester köszönti a rendkívüli ülésen a képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert minden képviselő jelen van. Ezt követően javaslatot tesz az ülés napirendjére. Az SZMSZ 16.§ (11) bek. szerint a jegyzőkönyv hitelesítői: Karajz Ottó György és Lipták Zoltán képviselők.
 
A képviselő-testület, határozathozatal nélkül tudomásul vette
 a napirendre tett javaslatot.
 
 
N a p i r e n d :
 
1.HAK SZMSZ-ének módosítása
Előterjesztő: Polgármester
 
2.      HAK törvényes működésének biztosítása
Előterjesztő: Polgármester
 
 
  1. HAK SZMSZ-ének módosítása
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a 2012. november 27-i soros ülésen lehetősége lett volna a képviselő-testületnek döntést hoznia a HAK intézményvezetőjének megválasztásával kapcsolatban. Felhívja a képviselők figyelmét, hogy sorozatosan gátolják az intézmény működését, mert nem hoznak megfelelő döntést. Nincs törvényes lehetősége, hogy vezető nélkül működjön az intézmény. Jogszabály előírásainak megfelelő személy megbízásával biztosítani kell a személyi feltételeket. Ez alapján a két érvényes pályázatot benyújtó, illetve a megfelelő iskolai végzettséggel rendelkező dolgozók (Gyúróné Vadon Ildikó és Kovácsné Gombár Katalin) közül lehet megbízni valakit.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy két érvényes pályázat érkezett az előkészítő bizottság szerint. Érdeklődik, hogy Nagyné Tarjányi Mária erkölcsi bizonyítványa megérkezett-e a Polgármesteri Hivatalba? Úgy tudja, hogy a pályázó elfaxolta a megadott határidőre, a nyugta alapján 2012. november 21-én elfaxolta.
Dr. Orosz Zsolt polgármester: a pályázó időben nem csatolta be az erkölcsi bizonyítványát, így a pályázata nem érvényes. A beadási határidő 2012. október 10.-e volt. A pályázat kötelező melléklete az erkölcsi bizonyítvány is, ezt Nagyné Tarjányi Mária nem csatolta.
 
Karajz Ottó György képviselő úgy tudja, hogy a pályázat kétfordulós.
 
Boros Lajosné dr. jegyző: Nem jól tudja képviselő úr, a pályázat egyfordulós.
 
Nagy László képviselő: Érdeklődött egy jegyzőnél, hogy a szakmai bíráló bizottság kivetni valót nem talált a pályázatában, az erkölcsi bizonyítvány pótlására később lett volna módja. Ha a szakmai munkájában találtak volna kivetnivalót, akkor azt megérti. Ezt a tájékoztatást egy magas kvalifikáltságú jegyző adta számára. Polgármester úr azt hangoztatta, hogy két pályázó közül lehet választani, véleménye szerint háromból. Ez nem futballmérkőzés, hogy lepasszoljuk a labdát. „Ezt így lepasszolni a négy parasztnak„ nem lett volna szabad.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a személyi feltételek megfelelő biztosításáról már korábban kikérték, és ismertették a Kormányhivatal véleményét, így nem akar a személyi kérdésben vitatkozni. A megyében nem volt olyan ember, aki vállalta volna az egyik pályázó anyagának véleményezését. Budapesten volt egy szakember, aki vállalta a szakvélemény kiadását.
 
Nagy László képviselő: Talán azért nem, mert szakmailag nem kompetens, hogy fölé helyezze magát.
 
Farkas Zoltán képviselő: A meghallgatáson azt a tájékoztatást adták a pályázónak, hogy a november 27-ei testületi-ülésre meghívót fog kapni, és addig faxon pótolja az erkölcsi bizonyítványát. Jogi vizsgálatot fog kérni ebben az ügyben, mert Nagyné Tarjányi Mária rosszul nem dolgozhat, hiszen a közigazgatásban dolgozik. Polgármester úr és két képviselő társa, akit vezetőnek akarnak megválasztani, véleménye szerint csak projektmenedzseri állásra alkalmas.
 
Lipták Zoltán képviselő: Nem tudja ki az elfogult. Véleménye szerint Szálkainé alkalmas lett volna a feladat ellátására. Kedden a nyilvános testületi ülésen nem kifogásolták alkalmasságát. A lakosságnak tartoznak elszámolással. Úgy gondolja, hogy akit meg akarnak választani az intézmény vezetőjének, az a minimum, hogy információt kérnek róla. Nagy László képviselő is azt hangoztatja, hogy helyi lakosokat alkalmazzanak az intézményekben, ennek ellenére idegent akarnak idehozni.
 
Nagy László képviselő: Valóban elhangzott az a javaslat, hogy mind a 4 jelöltet hallgassák meg, és azt követően döntsenek. Ha minden rendben van a pályázattal, akkor igyekeznek németit preferálni, de van olyan eset, hogy külsőst kell alkalmazni.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a feltételeknek csak 2 pályázat felelt meg. Nagyné Tarjányi Mária elfogadható lett volna, ha legalább igazolta volna a postai feladóvény másolatával, hogy az erkölcsi bizonyítványt kérelmezte az illetékes hatóságnál.
 
Nagy László képviselő véleménye szerint ez kifogás.
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy a meghallgatásról készült jegyzőkönyv, és abban szó szerint az áll, hogy 30 nap áll rendelkezésére, hogy postán pótolja a hiányzó dokumentumot. Telefonon beszélt a pályázóval és elmondta, hogy érdeklődött jegyző asszonynál, hogy megérkezett-e az erkölcsi bizonyítvány. Az válthatta ezt ki, hogy meghallgatáskor kiment vele az előtérbe beszélgetni, pedig előtte nem is ismerte.
 
Lipták Zoltán képviselő kéri képviselőtársát, hogy tartózkodjon a személyes megjegyzésektől, minősítse saját magát.
 
Boros Lajosné dr. jegyző elmondja, hogy van egy eljárásrend, amit nem tartottak be. Ez hatáskör elvonásnak minősül. A kiírásban 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt kell csatolni a pályázathoz, egyébként nyilatkozattal pótolhatta volna. A pályázati kiírásban nem szerepel a faxolási mód.
 
Karajz Ottó György képviselő elmondja, hogy meg kell érteni, hogy mindenki feszült, a képviselők úgy döntenek, ahogy akarnak, a választópolgárok felé tartoznak elszámolással. Két éve nem tudnak választani, ezt az ügyet le kell zárni. Egyébként az üzemeltetés a jegyző feladata.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester felhívja képviselő úr figyelmét, hogy nem a jegyző, hanem a képviselő-testület feladata, hogy biztosítsa az intézmény működéséhez szükséges feltételeket, nem óhajt tovább vitatkozni. Megbízott vezetőről van szó. Egyébként pedig ez nem konyha például, hogy üzemeltetni kell, ez intézmény, amelynek a működését kell biztosítani. Ezt a kifejezést nyilván a 3 hónapra megbízott vezetőtől hallotta, ő használta ezt a kifejezést.
 
Farkas Zoltán képviselő elmondja, hogy a 2001-es jegyzőkönyv másolatát, melyben Fésűsné Brosch Andrea pályázatáról döntöttek. Akkor Fésűsnének is hiányos volt a pályázata, felmentés megadására került esetében sor.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy mindez 11 éve történt, akkor teljesen más jogszabályi feltételek voltak. Nem a 2001-ben készült jegyzőkönyv alapján kell választani, nem ez a mai ülés témája.
 
Répási János képviselő kérdezi, hogy a 3 dolgozó meg lett kérdezve, hogy rövid időre elvállalnák-e az intézmény vezetését?
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester: Megkérdezte, Gyúróné Vadon Ildikó nem vállalja, szereti a jelenlegi munkáját.
Az intézmény SZMSZ-ét is módosítani kell, javasolja, hogy hatáskört ne vonjanak el, az egy évre megbízott vezető feladata legyen, hogy készítse el az előterjesztést, és tárja a képviselő-testület elé.
 
Karajz Ottó György képviselő nem érti, ha van SZMSZ-e az intézménynek, minek azt módosítani, miért kell erről határozatot hozni. Az intézményvezető behozza a testület elé, elfogadásra.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester elmondja, hogy a megválasztott vezető feladata az SZMSZ aktualizálása.
Nagy László képviselő tudomásul veszi a tájékoztatást a napirendi pontokról.
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester szavazásra teszi fel, hogy az intézmény SZMSZ-ét a megbízott vezető mielőbb aktualizálja.
 
A képviselő-testület 3 Igen, 3 Nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett nem hozott határozatot.
 
 
Dr. Orosz Zsolt polgármester, arra való hivatkozással, hogy a most meghozandó döntések személyi kérdéseket érintenek, ezért az Ötv. 12. §. (4) bek. a) pontjára való hivatkozással zárt ülést rendelt el 7:20 órakor.
A képviselő-testület tagjai, és a jegyző folytatta tovább a tanácskozást. Zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült.
 
 
 
Kmf.
 
 
 
 
dr. Orosz Zsolt                                                                                 Boros Lajosné dr.
 polgármester                                                                                       jegyző
 
 
 
 
 
Karajz Ottó György                                                                         Lipták Zoltán
    hitelesítő                                                                                          hitelesítő

Településképi Arculati kézikönyvHernádnémeti Alapszolgáltatási központRendeletekHelyi Esélyegyenlőségi ProgramHelyi Esélyegyenlőségi ProgramLetölthető dokumentumokJegyzőkönyvekHernádnémeti Óvoda és Bölcsőde